Výročná správa 2012

Príhovor správcu Nadácie

Milí priatelia,

Nadácia SPP už viac ako 10 rokov poskytuje podporu všade tam, kde majú ľudia potrebu a záujem riešiť problémy, alebo rozvíjať nové prístupy. Umožňujeme aktívnym ľuďom meniť realitu v ktorej žijú a sme solidárni s tými, ktorí sú znevýhodnení a potrebujú pomoc.

Ako najväčšia firemná grantová nadácia si uvedomujeme svoju zodpovednosť a snažíme sa preto našou podporou pokrývať takmer všetky dôležité oblasti života spoločnosti. Rozvoj vzdelávania, zachovanie kultúrnych hodnôt, ochrana zdravia, pomoc znevýhodneným, dobrovoľníctvo a podpora miest a obcí Slovenska patria dlhodobo k našim prioritám. Nadácia SPP sa snaží byť citlivá k potrebám rôznych skupín a jednotlivcov. Ambiciózni študenti, zanietení členovia neziskových organizácií, neľahostajní občania, pomáhajúci sociálni pracovníci, angažovaní zamestnanci a všetci tí, ktorí chcú prinášať jedinečné riešenia sú našimi partnermi pri presadzovaní pozitívnych a pokiaľ možno dlhodobých zmien.

Víziu Nadácie napĺňame poskytovaním darov a grantov. Za 10 rokov sme podporili viac ako 3 700 projektov a prerozdelili sme takmer 30 miliónov EUR. Tieto čísla však predovšetkým ilustrujú množstvo úsilia iniciatívnych ľudí, ktorým sme uľahčili realizáciu ich nápadov. My za týmito číslami zároveň vidíme pestrofarebnú mozaiku projektov, ktoré zlepšili životy mnohým z nás. Pozrite sa spolu s nami bližšie na našu pestrú paletu podpory.

Príjemné čítanie

Ing. Peter Kamenický
správca Nadácie SPP

Správna rada

prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc.
Predseda Správnej rady
Miloslav Mečíř
člen Správnej rady
prof. Peter Baláž
člen Správnej rady (do 17. 10. 2012)
JUDr. Marián Valko
člen Správnej rady (od 18.10.2012)
Ing. Vladimír Klimeš
člen Správnej rady (do 17. 10. 2012)
Michal Ďurkovič
člen Správnej rady (od 18.10.2012)
Jaroslava Kubišová
členka Správnej rady
Dr. Hans Gilbert Meyer
člen Správnej rady

Dozorná rada

Ing. Martin Bartošovič
predseda Dozornej rady
Ing. Libor Briška
člen Dozornej rady
Ing. Dušan Randuška
člen Dozornej rady

Nadácia SPP v službách verejnosti

Nadácia SPP bola založená 19. novembra 2002 spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s., ktorá vníma Nadáciu ako účinný nástroj na rozvoj občianskej spoločnosti. Činnosť Nadácie SPP odráža snahu skvalitňovať firemnú kultúru a zodpovednosť spoločnosti. Víziou Nadácie je podpora, rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych a morálnych hodnôt na Slovensku a zmierňovanie dopadov ťažkých životných podmienok na ľudí prostredníctvom organizácií, ktoré presadzujú pozitívne dlhodobé a inovatívne zmeny v sociálnej oblasti.

Partnerom Nadácie SPP pri napĺňaní vízie a výkone aktivít je nezisková organizácia Centrum pre filantropiu (Cpf, n.o.), ktorá poskytuje Nadácii poradenstvo v oblasti výberu tém a priorít, pomáha účinne a prehľadne rozdeľovať podporu v rámci programov, administruje celý grantový proces a prezentuje aktivity Nadácie.

2 762 017 €
Celková podporená suma
prerozdelená v roku 2012 na podporu verejnoprospešných projektov.
11
Grantových programov
Financie rozdeľujeme prostredníctvom grantov s jasne definovanými podmienkami a prehľadným procesom hodnotenia.
530
Podporených projektov
aktívnych ľudí, ktorí majú potenciál meniť veci k lepšiemu a prinášajú jedinečné riešenia.
Kultúra
Prispievame k zachovaniu nášho kultúrneho dedičstva, podporujeme projekty zamerané na ochranu pamiatok a oživenie zvykov a tradícií.
Ochrana zdravia
Prispievame k zlepšeniu vybavenia nemocníc a starostlivosti o pacientov a podporujeme rozvoj športových talentov.
Vzdelávanie
Podporujeme ambicióznych mladých ľudí v získavaní kvalitného vzdelania prostredníctvom študijných pobytov v zahraničí.
Regionálny rozvoj
Zlepšujeme prostredie a rozvíjame komunitný život v mestách a obciach na celom Slovensku.
Dobrovoľníctvo
Motivujeme zamestnancov k dobrovoľníckym aktivitám a podporujeme ich verejnoprospešné projekty.
Znevýhodnení
Pomáhame skvalitňovať život ľudí so znevýhodnením, podporou modelových a inovatívnych prístupov k integrácii.

Program OPORA

Dlhodobým cieľom programu Opora je skvalitnenie starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov. Chceme pomôcť riešiť problémy a aktívne vytvárať príležitosti pre verejnú diskusiu.
Program OPORA na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva realizujeme už 7. rok.

Program Opora bol v roku 2012 prioritne zameraný na tieto 2 oblasti:

 • Inštitucionálna podpora mimovládnych organizácii naviazaná na inovatívne integračné aktivity
 • Podpora tvorby a realizácie individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti

Cieľom programu v prvej oblasti bolo:

 • inštitucionálna podpora MNO naviazaná na inovatívnu, integračnú aktivitu
 • podpora organizácií, ktorých aktivity vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí, ktorí sú znevýhodnení, podporujú ich spoluúčasť na zmenách a smerujú k zvýšeniu kvality ich života a aktivizácii ich potenciálu.

V tejto oblasti bolo prerozdelených celkovo 56 000 eur medzi 8 mimovládnych organizácií, ktoré získali 7 000 EUR ako príspevok na svoj inštitucionálny rozvoj.

V druhej oblasti programu OPORA bola naša podpora určená všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, organizáciám aj inštitúciám venujúcim sa ľuďom so špeciálnymi potrebami, ktorí sa rozhodli plánovať svoje služby podľa osobných cieľov, potrieb a schopností svojich klientov. Našim zámerom bolo podporiť organizácie a inštitúcie poskytujúce sociálne služby v tom, aby uľahčili ľuďom so znevýhodnením ich plnohodnotné zapojenie sa do spoločnosti.

Za jeden z efektívnych nástrojov na dosiahnutie sociálneho začleňovania znevýhodnených skupín považujeme tvorbu a realizáciu Individuálnych plánov rozvoja.

V druhej oblasti programu bolo prerozdelená suma 45 865 EUR medzi 55 organizácií a inštitúcií určené na realizáciu individuálnych rozvojových plánov konkrétnych klientov.

Viac informácií o programe OPORAnájdete na našej web stránke tu.Prehľad podporených projektovnájdete tu
Na podporu integrácie ľudí so znevýhodnením bolo v programe Opora celkovo prerozdelených 101 865 EUR.

Program O krok vpred

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť k skvalitneniu starostlivosti o ľudí s postihnutím, ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii, a preto podporuje aktivity zamerané na zlepšenie podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, zdravotným postihnutím, alebo dlhodobo chorých.
Prispievame k skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.

Program O krok vpred

V snahe zefektívniť našu pomoc sme sa rozhodli prispievať na liečbu a rehabilitáciu a nadviazali sme spoluprácu s:

 • Adeli centrom v Piešťanoch, ktoré poskytuje rehabilitačné programy pacientom s pohybovými poruchami neurologického pôvodu, najmä deťom a dospelým postihnutými detskou mozgovou obrnou.
 • hipoterapeutickým centrom Hipony, ktoré poskytuje rehabilitačné programy v oblasti hipoterapie prostredníctvom hipoterapeutického jazdenia a liečebnopedagogických prístupov.

V programe sme prispeli sumou 26 000 eur na 20 liečebných pobytov v Adeli centre a sumou 2 200 eur na 12 hipoterapií v centre Lesan.

V roku 2013 pokračovala Nadácia SPP v spolupráci s občianskym združením Medzi nami, ktoré sa snaží pomôcť sociálne slabším rodinám a rodinám s postihnutým členom preklenúť ich bezútešnú situáciu. Terénnou prácou, priamym kontaktom a návštevou ľudí a rodín v núdzi občianske združenie overí situáciu rodiny, špecifikuje, čo konkrétne potrebuje a následne sa snaží získať finančné dary na riešenie ich neľahkej situácie. Každý mesiac občianske združenie uverejňuje v časopise Nota Bene konkrétny príbeh ľudí, ktorí sa nie vlastnou vinou ocitli v ťažkej situácii. Prikaždom príbehu je uvedené na čo konkrétne budú financie využité a ktokoľvek môže prispieť darom na uvedené číslo účtu ľubovoľnou sumou.


Prostredníctvom spolupráce s OZ Medzi nami chceme aj my pomáhať viac adresne a konkrétne. Počas roka 2013 Nadácia SPP podporila sumou 5 000 EUR spolu 5 rodín s neľahkými osudmi.

Podrobnosti o programe O krok vprednájdete tu.Zoznam podporených žiadostínájdete tu.
V roku 2013 sme podporili spolu 38 ľudí v núdzi sumou 33 200 EUR.

Štipendijný program Hlavička

Nadácia SPP podporuje vysokoškolských študentov a doktorandov, ktorí majú záujem dlhodobo sa profilovať v nimi zvolenej oblasti a získavať informácie a know-how, ktoré im umožnia v budúcnosti stať sa odborníkmi a uplatniť sa profesionálne vo svojom odbore.
Štipendiá na študijné a výskumné pobyty v Európe poskytujeme už 5 rokov.

Program bol rozdelený do dvoch uzávierok, čo študentom umožnilo väčšiu flexibilitu pri vybavovaní pobytu v zahraničí.

Úspešní žiadatelia o štipendium na študijné pobyty alebo výskumné stáže získali finančnú podporu do výšky 5 000 € na obdobie 3 týždňov až 9 mesiacov. Na absolvovanie letnej školy sme poskytovali príspevok 1 500 €. O podporu sa mohli uchádzať študenti/ doktorandi práva, ekonómie, informačných technológií, technických odborov, prírodných vied, a medicíny s trvalým pobytom na Slovensku.

Externá hodnotiaca komisia, ktorá žiadosti posudzovala, bola zložená z vysokoškolských pedagógov a zástupkyne oddelenia ľudských zdrojov SPP:

doc. Ing. Igor Hantuch PhD., Ústav riadenia a priemyselnej informatiky, Fakulta Elektroniky a informatiky, Slovenská technická univerzita, prof.doc. Ing. Jaroslav Polec PhD., Katedra telekomunikácií, Fakulta Elektroniky a informatiky, Slovenská technická univerzita, RNDr. Andrej Mock PhD., Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, doc. Mgr. Radovan Šebesta PhD., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, doc. Ing. Anna Neumannová CSc., Katedra podnikovo-hospodárska, Ekonomická Univerzita, Fakulta podnikového manažmentu, Ing. Stanislav Zábojník PhD., Katedra medzinárodného obchodu, Ekonomická Univerzita, Obchodná fakulta, JUDr. Peter Lysina PhD., Ministerstvo zahraničných vecí SR, doc. RNDr. Milan Malcho, PhD., Katedra energetickej techniky, Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity, Mgr. Andrea Uhrínová, doktorandka na Právnickej fakulte, Bratislavská vysoká škola práva, RNDr. Anna Strešňáková, PhD, fakulta hospodárskej informatiky Ekonomická univerzita Bratislava, Katedra matematiky, Ing. Ľubomíra Radosová PhD., SPP, sekcia stratégie a politiky HR

Podrobnosti o programe Hlavičkanájdete na našej web stránke tu.Zoznam podporených štipendistov za rok 2012nájdete tu.
V roku 2012 poskytli štipendiá na zahraničné študijné pobyty, letné školy, stáže a výskumné pobyty na európskych vysokých školách 80 študentom v celkovej hodnote 129 400 eur.

Klub Hlavičiek

Členstvo v klube je otvorené všetkým poberateľom štipendia Hlavička v minulosti i prítomnosti, ktorí sú naďalej študentmi vysokej školy. Členstvo v Klube H je dobrovoľné. V akademickom roku 2011/2012 bolo v Klube Hlavičiek 63 členov.
Nadácia SPP vníma štipendiá pre študentov a doktorandov ako investíciu do mladých ľudí, preto hľadá ďalšie možnosti ako rozvíjať talent svojich štipendistov.

Aktivity Klubu Hlavičiek:

 • V programe na podporu jazykových znalostí „Študuj cudzie jazyky“ majú študenti možnosť získať finančný príspevok do výšky 100 euro na doplnkové jazykové vzdelanie. V uplynulom roku 2012 si svoje jazykové schopnosti mohli zlepšiť 6 študenti, ktorí boli podporení sumou 600 €.
 • V programe Študuješ? Tak študuj... podporujeme ambicióznych študentov, ktorí študujú na dvoch vysokých školách. Podporujeme nadaných študentov – členov Klubu H a umožňujeme im pokračovať v štúdiu aj na druhej vysokej škole. Ocenením ich ambicióznosti je preplatenie školného. V roku 2012 sme podporili 1 študenta sumou 750 €.
 • V grantovom programe Dajme hlavy dokopy môžu „hlavičky“ získať financie na projekty, ktorým sa venujú vo svojom voľnom čase. Cieľom je prepojiť schopnosti Hlavičiek a zlepšenie ich spolupráce. Projekty sú zároveň verejnoprospešné, určené pre ďalšie skupiny ľudí. Hodnotiaca komisia, zložená tiež z členov Klubu H vybrala na podporu 3 najlepšie projekty, ktorým bola získali finančný príspevok na realizáciu v celkovej sume 2 100 €.
 • V rámci novej aktivity ALUMNI KLUB H sme ponúkli Hlavičkám – absolventom podeliť sa s ostatnými štipendistami o svoje zaujímavé aktivity, zážitky, výstupy zo zahraničných ciest či nápady podporené v rámci grantového programu Dajme hlavy dokopy. Tento priestor ako prvý využil Branislav Chrenka, ktorý nám svoje zážitky a skúsenosti z misie lekára na Haity sprostredkoval v Kafé Scherz na neformálnom posedení Ruky Hlavičky na Haity.
 • Ďalšiu možnosť rozvíjať svoje komunikačné a prezentačné zručnosti mali Hlavičky na sérii vzdelávacích tréningov, ktoré sme pripravili v spolupráci s Voices, n.o. Pri výbere tém sme vychádzali z požiadaviek členov Klubu H. Uskutočnili sa tri tréningy – Efektívna komunikácia a vzťahy, Správne manažovanie času a stresu a Sociálne médiá pri rozvoji značky malých a stredne veľkých organizácií. Celkové náklady na realizáciu tréningov boli 1 571 €
 • V spolupráci s Mládežníckou organizáciou Plusko sme pre členov Klubu H pripravili v dňoch 28.6. – 1.7.2012 tímbuildingové stretnutie na chate Remata pri Handlovej. Tímbuildingový program po ukončení školského roka mal za cieľ spojiť spočiatku neznámych ľudí, poskytnúť účastníkom aktívnu zábavu a relax zároveň. Celkové náklady na realizáciu predstavovali sumu 1759 €.
Informácie o aktivitách pre hlavičkynájdete na našej web stránke tu.Prehľad podporených projektov členov klubu Hnájdete tu. - link na tabulku
Našim štipendistom sme v rámci Klubu H poskytli doplnkové aktivity a granty v sume 7 111 eur.

Dedičstvo regiónov

Grantový program Dedičstvo regiónov je zameraný na oživenie miestnych zvykov, remesiel a tradícií v regiónoch s cieľom zvyšovať kvalitu života obyvateľov v obciach a mestách, rozvíjať komunitný život, reagovať na aktuálne potreby obcí, miest a regiónov a podporovať aktivity občanov.
Podporujeme projekty, ktoré oživia kultúru vyzdvihnutím miestnych zvykov, remesiel a tradícií a tak prispievame k zachovaniu nášho kultúrneho dedičstva.

Cieľom programu je podporiť rozvoj komunitného života v regiónoch, rozvoj zmysluplného a hodnotného trávenia voľného času a rozvoj vzťahov v komunite, zachovávanie a rozvoj kultúry v mestách a obciach, zvyšovanie informovanosti obyvateľov regiónov ako aj ich návštevníkov, rozvoj regionálneho cestovného ruchu, vyzdvihovanie historicko-kultúrneho významu jednotlivých regiónov.

O podporu sa v programe mohli uchádzať kultúrne inštitúcie, mimovládne organizácie a združenie, folklórne súbory a tiež obce a mestá v spolupráci s niektorým s uvedených subjektov.

Maximálna výška podpory jedného projektu bola 2 000 EUR.

Grantový program Dedičstvo regiónov posudzovala komisia zložená z odborníkov v oblasti kultúry a regionálneho rozvoja v zložení:

Denisa Remišová, FS Skaličan, Zuzana Duchová, Kultúrny kontaktný bod , Tomáš Mikolaj, Kysucké osvetové stredisko, Martina Ilavská, Komunitná nadácia Liptov, Rastislav Král, Karpatská nadácia, Emília Pastirčíková, Asociácia komunitných nadácií Slovenska, Šarlota Jeneiová, Regionálna rozvojová agentúra Južný región, Stanislav Štefan , Združenie rozvoja južného Zemplína, Miroslav Lacko, Centrum pre filantropiu, Martina Paulíková, Nadácia Ekopolis.

Viac informácií o programe Dedičstvo regiónovnájdete na našej web stránke tu.Zoznam projektov podporených v programe Dedičstvo regiónov 2012nájdete tu.
V programe bolo v roku 2012 podporených spolu 86 projektov v celkovej sume 102 641 EUR.

Obnovme si svoj dom

Nadácia SPP si ako cieľ vytýčila prispieť k zachovaniu kultúrneho dedičstva a v spolupráci so svojím zakladateľom - SPP a.s. a Ministerstvom kultúry SR podporujú obnovu kultúrnych pamiatok na Slovensku.
Prispievame k zachovaniu nášho kultúrneho dedičstva, podporou obnovy kultúrnych pamiatok.

Vznik programu vyplýva z aktuálneho programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, kde sa vláda SR zaväzuje vytvoriť celonárodný program obnovy národných kultúrnych pamiatok - Obnovme si svoj dom. Strategickou úlohou vyhlásenia vlády je vytváranie reálnych podmienok na obnovu, využívanie a prezentáciu nehnuteľného a hnuteľného pamiatkového fondu. Na prípravu a realizáciu programu dohliada sekcia kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Oprávnenými žiadateľmi sú všetci majitelia kultúrnych pamiatok – samosprávy miest a obcí, súkromní vlastníci, podnikateľské subjekty, verejné a štátne inštitúcie, alebo tretí sektor – nadácie, združenia.

Na vyhodnotenie žiadostí v jednotlivých podprogramoch je menovaná odborná komisia, ako poradný orgán generálneho riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva.
Odborná komisia v súlade s podmienkami poskytovania dotácií a kritériami hodnotenia odporúča projekty na rokovanie zmiešanej komisie Nadácie SPP a SPP a.s.

Viac informácií o programe Obnovme si svoj domnájdete tu.Zoznam podporených kultúrnych pamiatoknájdete tu.
Nadácia SPP v roku 2012 prerozdelila v programe 400 000 EUR na obnovu 7 kultúrnych pamiatok

Zamestnanecký grantový program

Cieľom programu je zvyšovanie povedomia o filantropii medzi zamestnancami spoločností hlavnej skupiny SPP a podpora verejnoprospešných aktivít/ projektov, ktoré realizujú vo svojom voľnom čase.
Zamestnanci svoj voľný čas venovali najmä rôznym komunitným projektom a zveľaďovaniu miest a obcí, v ktorých žijú.

Zmyslom programu je umožniť zamestnancom plynárom sprostredkovanie pomoci - tam, kde si myslia, že je pomoc potrebná a kde bude ich zásluhou dobre využitá. V tomto roku mal program 2 uzávierky. Projekty mohli byť predkladané v dvoch kategóriách, verejnoprospešné a charitatívne.

Zamestnanci svoj voľný čas venovali najmä rôznym komunitným projektom a zveľaďovaniu miest a obcí, v ktorých žijú. V spolupráci s organizáciami, klubmi, školami a škôlkami zamestnanci prispeli k zlepšeniu ich činnosti. Takmer tretina podporených projektov bola zameraná na aktivity smerujúce k zlepšeniu služieb pre znevýhodnených ľudí. Vďaka iniciatíve zamestnancov bol podporený aj regionálny turizmus a zveľadené životné prostredie.

V rámci rozvoja filantropických aktivít sme zamestnancom aj v tomto roku ponúkli možnosť zapojiť sa do dobrovoľníckych aktivít počas Dňa dobrovoľníctva. Nadácia SPP bola v roku 2012 partnerom Dobrovoľníckeho dňa na Slovensku, ktorý sa konal v 80 organizáciách v 39 mestách.

Takmer štyridsať zamestnancov SPP strávilo sobotňajšie dopoludnie v zoologickej záhrade v Bratislave, kde pomáhali zveľaďovať prostredie a okolie záhrady.

O podpore projektov rozhodovala hodnotiaca komisia zložená zo zamestnankýň SPP (ktoré projekty nepredkladali), komunitnej pracovníčky a zástupkýň Centra pre filantropiu, n.o.:

Jenka Zemanová, vedúca útvaru internej komunikácie SPP, Jana Kollárová, špecialista pre komunikáciu SPP - Distribúcia, Erika Vodičková, špecialista externej komunikácie a PR, Eustream, Ivana Brezinská, komunitná pracovníčka, občianske zduženie Petržalské ihriská, Barbora Paulenová, Centrum pre filantropiu, n.o., Monika Lacková, Centrum pre filantropiu, n.o..

Viac informácií o dobrovoľníckych aktivitách zamestnancovnájdete tu.Zoznam podporených projektov v Zamestnaneckom grantovom programenájdete tu.
V roku 2012 sme podporili dobrovoľnícku iniciatívu 62 zamestnancov v celkovej sume 69 200 EUR.

Regionálny a komunitný rozvoj

V rámci interných programov podporujeme obce a regióny, ktoré sa nachádzajú v blízkosti kompresorových staníc a tranzitného plynovodu spoločnosti eustream. Tiež vybrané regióny, v ktorých pôsobí spoločnosť Nafta a spoločnosť SPP a SPP-Distribúcia.
Podporujeme verejnosprospešné projekty, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.

Program spoločnými silami pre región

Zámerom interného programu je podpora verejnoprospešných projektov v regiónoch kde pôsobí spoločnosť SPP.

Naším cieľom je ísť dobrým príkladom firemného filantropa, ktorý vyzýva k spoločenskej zodpovednosti partnerské firmy, s ktorými spolupracuje. O podporu môžu žiadať mimovládne organizácie, obce a mestá, kultúrne inštitúcie alebo firemné nadácie, podmienkou predloženia projektu je spolufinancovanie projektu z grantu (daru) od iného podnikateľského subjektu.

V roku 2012 získali podporu 2 subjekty, ktorým bola prerozdelená suma 22 000 EUR.

Program podpory komunít Nafta

Program je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Nafta a.s., ktorá venovala Nadácii SPP 2% zo svojich daní aj v roku 2012. Cieľom programu je podpora komunitného života vo vybraných regiónoch.

V roku 2012 podporu získalo 65 projektov v celkovej hodnote 374 646 EUR. V rámci programu boli podporené samosprávy obcí a miest, školy, neziskové organizácie a občianske združenia.

O podpore projektov rozhoduje Správna rada Nadácie SPP. Žiadosti o podporu sú prijímané na oddelení pre internú a externú komunikáciu spoločnosti Nafta a.s., kde posudzujú či predložené žiadosti spĺňajú kritériá podpory.

Program Municipality

Program je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Eustream. Cieľom programu Municipality je podpora verejnoprospešných projektov v obciach, v blízkosti ktorých ležia kompresorové stanice. Nadácia SPP chce v rámci svojich možností vyjadriť solidaritu s obcami a ich obyvateľmi pri riešení ich každodenných problémov.

V roku 2012 získalo podporu 19 obcí, ktorým bola prerozdelená celková suma 220 000 EUR.

Prehľad podporených projektov v programe Spoločnými silami pre regiónnájdete tu.Prehľad podporených projektov v Programe podpory komunít Naftanájdete tu.Prehľad podporených obcí v programe Municipalitynájdete tu.

Nadačný fond SPPoločne

Partnerský program SPP, Nadácie SPP a EkoFondu s názvom SPPoločne je zameraný na podporu projektov z oblasti regionálneho a komunitného rozvoja, zameraných na rozvoj miestnych komunít, vo všetkých regiónoch Slovenska, s cieľom zlepšiť ich kvalitu života.
Spoločne s vami zlepšujeme Slovensko prostredníctvom podpory verejnosprospešných projektov, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.

Nadácia SPP spolu s EkoFondom vytvorili nadačný fond SPPoločne zameraný na podporu verejnoprospešných aktivít na území Slovenskej republiky.

Príspevok do fondu vo výške 160 000,- Eur poskytol EkoFond, n. f. a sumu 160 000,- Eur poskytla Nadácia SPP zo svojich vlastných prostriedkov. Celý fond bol vyčerpaný 43 príspevkami v roku 2012 v celkovom objeme prostriedkov 320 000,- Eur.

Cieľom programu SPPoločne je priblížiť sa čo najviac ľuďom v konkrétnych komunitách a regiónoch. Rozhodli sme sa pomáhať v dvoch kategóriách.

V kategórii SPPoločne pre ľudí sa mohli prihlásiť projekty z oblasti kultúry či inovatívne lokálne projekty pre rozvoj športu v regióne.

V kategórii SPPoločne pre domovinu sa o podporu mohli uchádzať projekty zamerané na rozvoj vzdelávania v oblasti ekológie, trvalo udržateľného rozvoja či projekty už konkrétne zamerané na zveľaďovanie životného prostredia v regióne.

Prehľad podporených projektov v programe SPPoločnenájdete tu.
V programe SPPoločne sme podporili 43 projektov v celkovej sume 320 000 EUR. O podpore projektov rozhodla široká verejnosť svojimi hlasmi.

Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu cieľov Nadácie. Navyše partnerské projekty majú spoločnú črtu, svojím zameraním sú inovatívne, majú celoslovenskú pôsobnosť, prípadne modelový charakter vo svojom regióne a prinášajú konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí.

Rozvoj a podpora vzdelávania

9 podporených projektov

v sume 67 194 €

Podporili sme napríklad:

Slovenská debatná asociácia

Názov projektu: Letná akadémia Discover

Projekt bol podporený sumou: 7000

Letná akadémia Discover je pôvodný vzdelávací projekt pre ambicióznych stredoškolských študentov zo Slovenska a Česka, ktorý v roku 2012 vstúpil do svojho štvrtého ročníka. Zúčastnilo sa jej viac ako 80 študentov vo veku 14-19 rokov a takmer 20 lektorov zo svetových univerzít vrátane Oxfordu, Cambridge a Harvardu. Účastníci si mohli rozšíriť svoje poznatky alternatívnou formou výučby v dvoch odborných kurzoch a zažili niekoľkou workshopov. Discover poskytol šancu študentom a študentkám stredných škôl rozvinúť svoj talent, vedomosti a zručnosti v atmosfére pripomínajúcej oxfordské a cambridgeské colleges.

Zoznam všetkých podporených projektov.

Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt

9 podporených projektov

v sume 161 000

 

Podporili sme napríklad:

Divadelné združenie GUnaGU

Názov projektu: “TRINÁSTKA”

Projekt bol podporený sumou: 25000

GUnaGU sa vo svojich predstaveniach venuje pocitovému stavu spoločnosti. Hospodárska, spoločenská a ani politická situácia nie je dobrá a ľudia sú často schopní naletieť podvodníkom - čo sú aj námety dvoch nových hier. Prvá hra projektu POKER FACE, skúma ikony dnešnej mladej generácie, ktorá má pocit, že tzv. kariéra a pravidelná, solídna práca nemá zmysel a treba skúsiť šťastie ako chvíľková celebrita či gambler v hazarde. Súkromný vesmír jedinca, pominuteľnú krásu a ľudské telo ako zdroj pohody či osobného nešťastia skúma druhá hra projektu, NÍZKOTUČNÝ ŽIVOT. Nadácia SPP je generálnym partnerom divadla GUnaGU od roku 2005.

Zoznam všetkých podporených projektov.

Ochrana zdravia

14 podporených projektov

v sume 590 260

Podporili sme napríklad:

Modrý anjel/tím krízovej intervencie n.o.

Názov projektu: Zlepšenie dostupnosti služieb krízovej intervencie pre široké obyvateľstvo a zvýšenie kvality a profesionalizácia tímov krízovej intervencie

Projekt bol podporený sumou: 22000

Modrý anjel poskytuje psychosociálnu podporu občanom v akútnej fáze po udalostiach s traumatizujúcim potenciálom. Celkový cieľom projektu bolo skvalitnenie a rozvoj ľudských zdrojov a zlepšenie kvality služieb v oblasti poskytovania krízovej intervencie a psychosociálnej podpory občanom v akútnej fáze po udalostiach s traumatizujúcim potenciálom. Prostredníctvom verejnej krízovej linky Modrého Anjela bola zaistená 24-hodinová dostupnosť krízovej intervencie v bratislavskom kraji.

Zoznam všetkých podporených projektov.

Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva

7 podporených projektov

v sume 174 000

Podporili sme napríklad:

Slovenský paralympijský výbor

Názov projektu: Podpora športovcov v kvalifikácii na ZPH Soči 2014

Projekt bol podporený sumou: 100 000

Aj v roku 2012 sa pokračuje v dlhodobom projekte Na kolesách proti rakovine, ktorého cieľom je získať finančné prostriedky na podporu výskumu rakoviny a boja proti tejto chorobe. Ďalším cieľom SPV je pomoc zdravotne postihnutým športovcom, ktorí potrebujú zdravotné pomôcky a športové vybavenie. V roku 2014 sa konajú Zimné paralympijské hry v Soči, na ktoré sa športovci už intenzívne pripravujú. Prínosom týchto aktivít je rast mládeže a ľudských osobností pomocou športu pri prekonávaní životných prekážok spôsobených zdravotným postihnutím.

Zoznam všetkých podporených projektov.

Podpora charitatívnych a filantropických aktivít

1 podporený projekt

v sume 3 500 €

C.A.R.D.O.

Názov projektu: Dni dobrovoľníctva 2012

Projekt bol podporený sumou: 3500

Dni dobrovoľníctva sa uskutočnili 21. a 22. septembra so zapojením 90 dobrovoľníckych organizácií po celom Slovensku a aktivitami, ktoré umožnia priame zapojenie širokej verejnosti do dobrovoľníckych aktivít rôzneho druhu. V rámci projektu sa zrealizoval 4. ročník Dní dobrovoľníctva na Slovensku a tiež Deň dobrovoľníctva v SPP, ktorý sa uskutočnil v Bratislavskej ZOO. Projekt vychádzal zo skúseností s realizáciou prvého a druhého ročníka a jeho cieľom bolo zvýšiť účasť verejnosti na dobrovoľníckych aktivitách pripravenými rôznymi mimovládnimi organizáciami. Do projektu sa zapojilo celkovo 5 747 dobrovoľníkov na celom Slovensku.

Prehľad podporených projektov

 

V programe podpory partnerstiev

sme za rok 2012 podporili 40 subjektov

v celkovej sume 995 954 €

 

 

Oblasť podpory Počet podporených Podporená suma EUR
Ochrana zdravia 14 590 260
Podpora znevýhodnených 7 174 000
Podpora vzdelávania 9 67 194
Rozvoj a ochrana kultúry 9 161 000
Podpora charity a filantropie 1 3 500
SPOLU 40 995 954

Program podpory partnerstiev - Vzdelávanie

stiahnuť
Partneri_vzdelavanie.pdf

Program podpory partnerstiev - Kultúra

stiahnuť
Partneri_kultura.pdf

Program podpory partnerstiev - Ochrana zdravia

stiahnuť
Partneri_ochrana zdravia.pdf

Program podpory partnerstiev - Znevýhodnení

stiahnuť
Partneri_znevyhodneni.pdf

Grantový program Dedičstvo regiónov

V programe Dedičstvo regiónov sme podporili 86 projektov v sume 102 641 EUR.

Č.Predkladateľ Názov projektu Podporená sumaMiesto Anotácia
190871.sk občianske združeniePamätná tabuľa "Habáni z Kaníže" 500.00 €Moravský Svätý JánV Moravskom Svätom Jáne je časť obce nazývaná Habánsky dvor alebo Kaníža, ktorú od 16. storočia obývali Habáni. Okrem habánskej kaplnky a pár domov, ktoré už stratili svoj historický charakter, sa v tejto časti nenachádza žiadna hodnotná výpoveď, že tu naozaj habáni boli. Občianske združenie 90871.sk sa preto rozhodlo dať vyrobiť pamätnú tabuľu s informáciami o habánoch hneď vedľa kaplnky, nakoľko v roku 2013 bude 490. výročie prvej zmienky o habánoch v našej obci. Na tejto tabuli budú informácie o ich histórii, kultúre, špecifických črtách ich spôsobu života. Pamätná tabuľa bude slávnostne predstavená na Habánskych hodoch, ktoré sa v obci každoročne konajú v septembri.
2ARMARIA ORAVAOŽIVENÉ REMESLÁ 1000.00 €ZuberecObčianske združenie ARMARIA ORAVA v rámci projektu Oživené remeslá uskutoční podujatia Remeselnícka nedeľa a Plátenná nedeľa, prostredníctvom ktorých chce živým, názorným a interaktívnym spôsobom predstaviť tradičné remeslá a kultúru regiónu Oravy a osobnosti, rodiny i kolektívy, ktoré sa v rôznych oravských obciach podieľajú na ich zachovávaní.
3Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICASpojenie tradícií 1570.00 €Pliešovce - ZaježováNaučme sa počúvať starších, nech nám predajú svoje skúsenosti a zručnosti, na ktoré v dnešnom uponáhľanom svete zabúdame. Aké múdrosti pred nami ešte skrývajú nedocenené zručnosti našich predkov? Vydajme sa spolu na cestu od zrnka ku chlebu, aby sme pochopili, že chlieb nie je len to, čo si kúpime v obchode. Alebo sa poučme o vlastnostiach dreva, a ako ho opracovať, aby sme potom mohli nájsť ten správny smer, ktorým sa vydáme. Vytvoríme tak hodnotu, ktorá tu bude slúžiť nielen nám, ale aj ďalším, ktorí tu prídu po nás.
4Centrum tradičnej kultúry v MyjaveOslava novej úrody 1300.00 €Myjava - Turá LúkaPodujatie zamerané na revitalizáciu tradičných agrárnych postupov a prác pri žatve obilia ako sú transport, kosenie, viazanie a ukladanie snopov, mlátenie, čistenie obilia... Súčasťou podujatia bude ochutnávka tradičných jedál, remeselnícky jarmok spojený s koncertom tradičnej hudby, sprievodným kultúrnym programom. Záver podujatia bude tvoriť nedeľná slávnostná Bohoslužba v Evanjelickom chráme Božom v Turej Lúke.
5CYPRIAN, n.o.Obnova tradície ľudového liečiteľstva na báze liečivých bylín v regióne Zamaguria 1000.00 €Červený Kláštor a ostatné obce ZamaguriaRegión Zamaguria bol vždy známy tradičným ľudovým liečiteľstvom. Pôsobil tu aj známy kamaldulský mních Cyprián ktorý zostavil herbár liečivých rastlín a prevádzkoval lekáreň. Hlavným zámerom projektu je obnoviť tradičné ľudové liečiteľstvo v Zamagurí, zapojiť do jeho obnovy a ďalšieho rozvoja domáce obyvateľstvo, prispieť k ochrane nášho prírodného potenciálu, využiť dary neporušenej prírody a vytvoriť základné podmienky pre výrobu a ponuku produktov a služieb pre turistov a návštevníkov Zamaguria.
6Detský folklórny súbor HaničkaTANCUJEME NA PLNÝ PLYN 1400.00 €KošiceTANCUJEME NA PLNÝ PLYN zábavný folklórny maratón pre všetkých Abovčanov
7Detvianska umelecká kolóniaTradície a súčasnosť v symbióze 1080.00 €DetvaProjekt sa zameriava na udržiavanie a obnovu miestnych tradícií Podpoľania. Pri jeho realizácii budeme spolupracovať predovšetkým so Spojenou školou v Detve, ktorej žiaci sa zúčastnia vzdelávacích aktivít ako aj vo forme dobrovoľníckej práce. Sústrediť sa chceme na tradičné remeslá s dôrazom na drevené vyrezávané kríže. Zorganizujeme jarmok tradičných remesiel, školu opravy a reštaurátorstva drevených krížov s vyvrcholením vo forme opravy jedného z nich. Na záver pripravíme turistického sprievodcu o vyrezávaných krížoch v Podpoľaní.
8Dielnička u Zlatej priadky,n.o.Dielnička 2013 800.00 €TrnavaDielnička u Zlatej priadky je nezisková organizácia, združujúc mladý tím etnológov, psychológov a špeciálnych pedagógov, sa snaží oživiť pôvodné spôsoby tradičnej remeselnej výroby regiónu a zoznámiť s nimi deti, mladú generáciu a ľudí Trnavského kraja. Hlavný cieľ projektu je rozvíjať povedomie kultúrneho dedičstva a najmä zručnosť v ľudovej umeleckej výrobe. Projekt "Dielnička 2013" prebieha formou tvorivých dielní, umeleckých kurzov a letných táborov. Účastníci si osvoja remeselné techniky, ako napr. tkanie na krosnách, hrnčiarstvo, výroba šúpoľových bábik, podmaľba na sklo, medovnikárstvo, paličkovanie a iné.
9Dom kultúry PúchovPúchovská dolina - naše dedičstvo 1100.00 €PúchovCieľom projektu "Púchovská dolina - naše dedičstvo" je krojová podpora návratu umeleckej tvorby púchovského folklórneho súboru Váh ku spracovaniu ľudovej kultúry regiónu Púchovská dolina. Zároveň má prispieť ku poznaniu pôvodného odevu Púchovskej doliny a jeho vhodné použitie v choreografiách folklórneho súboru ku prezentácii miestnej ľudovej kultúry ako bohatej a rôznorodej ľudovej kultúry na tance a piesne.
10Dom Matice slovenskejPo stopách ľudových zručností 750.00 €GalantaNáš projekt je orientovaný na vybavenie keramickej dielne elektrickou vypaľovacou pecou. Nákup keramickej pece umožní jej využitie v keramickom krúžku pri Dome MS v Galante. Zároveň bude toto zariadenie využívané aj v spolupráci so školami a budú ju môcť využívať aj rodičia s deťmi Rodinného centra Bambuľkovo v Galante. Zakúpením pece sa vytvoria podmienky pre organizovanie tvorivých dielní pre mládež, rodičov a deti ale aj pre širokú verejnosť.
11Domov použitých kníh, občianske združenieVinohradnícka tradícia a knihy 900.00 €Svätý JurDomov použitých kníh zozbiera knihy s témou vinohradníctvo, tradícia pestovania viniča, dorábania vína a o svätojuskej vinohradníckej oblasti. Všetky knihy budú prístupné vo Vinocentre vo Svätom Jure – meste s vyše 1000- ročnou tradíciou vinohradníctva. Knihy budú prístupné pre obyvateľov mesta, návštevníkov mesta, vinohradnícku verejnosť počas celého týždňa v jedinom mieste vo Svätom Jure. Pri ich listovaní a ochutnávaní svätojurského vína sa verejnosť dozvie ucelene všetko o vinohradníckej tradícií. Občania Svätého Jura ako aj malokarpatského regiónu budú oslovení na zapojenie sa do zbierania kníh o vinohradníctve. Takto knižné dedičstvo prispeje k udržaniu a spropagovaniu tradície vinohradníctva vo svätojurskej oblasti.
12Dubnické múzeum, m.p.o.Gatra z Dubnice nad Váhom - národpisný objav 1000.00 €Dubnické múzeum - Dubnický kaštieľProjekt Gatra z Dubnice nad Váhom - národopisný objav, je zameraný na štúdium, prezentáciu, uchovanie, šírenie a propagáciu jedinečnej výšivkárskej techniky, ktorá sa do Dubnice nad Váhom dostala prostredníctvom výšivkárskej školy Izabella. Gatra z Dubnice nebola do súčasnosti popísaná a ani zaznamená v literatúre, od iných gatier sa odlišuje svojou farebnosťou a ustáleným motívmi a v priestore, ktorom ju nachádzame dnes, nie je tradičnou technikou. Projekt hľadá možnosti využitia gatry v súčasnom úžitkovom a dekoratívnom umení, zvýšenie lokálpatriotizmu na základe zadefinovania jedného zo špecifík ľudovej kultúry a zachovanie tradičných techník.
13EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského6. Medzinárodný festival kultúry nepočujúcich sv. Františka Saleského v Nitre 1000.00 €NitraZámerom projektu je zachovanie a rozvoj kultúrneho dedičstva a kultúrnych hodnôt nepočujúcich prostredníctvom realizovania 6.Medzinárodného festivalu kultúry nepočujúcich sv. Františka Saleského v Nitre. Festival sa bude realizovať v dňoch 26.11.2012 - 02.12.2012 a zahŕňa viacero podujatí ako napríklad divadelný program, umelecké workshopy, tlmočená sv. omša, konferencia o kultúre nepočujúcich spojená s diskusiou a ďalšie iné podujatia, ktoré majú cieľ podporiť kultúru nepočujúcich v regióne i na celom Slovensku.
14Folklórna skupina SmrečanySmrečianske návraty 1305.00 €Smrečany Naši predkovia si ťažkú prácu uľahčovali spevom. Kombinovali texty a melódie a tým vznikali krásne ľudové piesne, zvyky a obyčaje. My v súčasnosti oživujeme tieto tradície scénickým i folklórnym prejavom. Prezentujeme rôzne obdobia v roku od vynášania moreny, cez odchod za prácami murárov do Pešti, vyháňanie dobytka na pašu, kosenie tráv, žatva, rozsad oviec zo salaša, Vianoce, svadba a nakoniec lapačka vlkov. Lapačka vlkov je naša jedinečná scéna, ktorú máme aj v obecnom znaku. Dôležité je zapísať texty a vydať túto ľudovú tvorbu a taktiež zapojiť do aktivít už malé deti, aby sa zachoval pôvod ľudových tradícií a preniesol do budúcich generácií.
15Hipoterapeutické združenie HIPO MÁČOVMÁČOVSKÍ "SMOLIARI", alebo PÁLENIE SMOLY V MÁČOVE - výskum, rekonštrukcia a dokumentácia remesla 1750.00 €Diviaky nad Nitricou, časť MáčovNávrat k tradícii pálenia smoly v obci Diviaky nad Nitricou - časť Máčov. Historická rekonštrukcia postupu tohto remesla, kedysi natoľko typického pre Máčov, (do roku 1976 samostatnú obec), že jeho obyvatelia získali prívlastok "smoliari". Tento prívlastok doposiaľ rezonuje v povedomí starších príslušníkov tejto časti obce, ktorí si zároveň pamätajú postup pálenia smoly i povedačky, ľudové zvykoslovie, viazané na toto remeslo. Vedia označiť miesta, kde sa smola pálila, vhodné typy terénu a materiálov pre realizáciu tohto remesla, ako aj rôzne formy využitia tohto prírodného produktu v hospodárskom živote. Na základe ich výpovedí a spomienok bude združenie rekonštruovať tento postup a zároveň ho dokumentovať prostredníctvom videozáznamov spracovaných na DVD a obrazovej publikácie, v ktorých bude i pre potreby ďalších generácií zachované toto remeslo ako súčasť kultúrneho dedičstva obce a hornej Nitry. Výstup z tohto projektu bude poskytnutý miestnej ZŠ s cieľom jeho uplatnenia v regionálnej výchove mládeže i Hornonitrianskemu múzeu v Prievidzi v záujme jeho sprístupnenia v širšom kontexte regiónu hornej Nitry.
16Historicko - Astronomická SpoločnosťŽivé kosačky 1000.00 €Obec LednicaCieľom tohto projektu je vybudovanie náučného chodníka v prírodnej rezervácií Lednické bralá spoločne aj s ukážkou ako malé stádo kôz a oviec dokáže vypásať zarastené lúky a obnoviť tak tradíciu udržiavania lúk a chovu hospodárskych zvierat na vidieku. Mladí ľudia si budú môcť vyskúšať stať na sa niekoľko dní farmárom.
17Klub vojenskej histórie BeskydyVýstava fotografií: Vojnové cintoríny a pamätníky prvej svetovej vojny - zabudnuté dedičstvo regiónu 1550.00 €Humenné, Snina, Bardejov, Svidník, Prvá svetová vojna je nesporne významným komplexom udalostí, ktoré ovplyvnili a výrazne formovali ľudskú spoločnosť. Cieľom projektu je prezentovať vojnové cintoríny formou fotovýstavy. Vojnové cintoríny z tohto obdobia tvoria súčasť kultúrneho dedičstva našich regiónov a sú na nich pochovaní padlí z takmer celej Európy. Zároveň vojaci z nášho územia ležia na cintorínoch v takmer celej Európe. Tieto cintoríny tvoria súčasť kultúrneho dedičstva iných regiónov. Jedno majú spoločné. Padli v nezmyselnej vojne. Fotovýstava má pripomenúť ich obeť.
18Klub železničných modelárov PovažiaNemšová - Lednické Rovne 1500.00 €Považská BystricaCieľom projektu je zdokumentovať trať Nemšová - Lednické Rovne v železničnom modeli s využitím realistických prvkov trate a zozbieraním historických dokumentov, fotografií a príbehov a vytvorenie prezentačného programu pre školy, obyvateľov regiónu ako aj verejnosť. Náš projekt poukazuje na toto technické dielo ako na súčasť života našich predkov v regióne ako aj na súvislosti, ktoré prostredníctvom trate oživili región.
19Komunitná nadácia BardejovUNESCO V BARDEJOVE - 6 posterov 1900.00 €Bardejov6 POSTEROV PRE KLENOTY MESTA BARDEJOV -Radnica z r. 1505–1511, -Bazilika minor sv. Egídia, kde sa nachádza 11 mimoriadne vzácnych krídlových oltárov, ktoré sú raritou v Európe, -zachované rozsiahle mestské opevnenie, časť z neho bola v symbióze s okolím v posledných rokoch upravená, Židovské suburbium
20Kultúrne centrum KubraKrása tradícií - tkanie 800.00 €Trenčín - KubraStaré remeslá pomaly zanikajú. Ľudia, a mnohí aj z tých starších, už tkanie poznajú len z rozprávania. Chceli by sme prostredníctvom tohto projektu znova naviazať na tradíciu v našej obci a jej širokom okolí.
21Kvapka, n.o.Cesta chleba 1500.00 €Zuberec - Múzeum oravskej dedinyPriamymi aktivitami zasvätíme deti do tradície výroby chleba tak ako ho robili naši predkovia. Deťom ozrejmíme aká je dlhá a náročná Cesta chleba - ako sa obilie seje, klíči, dozrieva, kosí, mláti, melie, ako sa miesi, kysne a pečie chlieb. Deti ochutnajú vlastnoručne vymiesený, upečený, nakrájaný chlieb.
22Mesto Banská ŠtiavnicaSalamandrové dni 2013 1200.00 €Banská ŠtiavnicaProjekt Salamandrové dni 2013 má za cieľ podporiť prezentáciu a zachovávanie baníckych a akademických zvykov a tradícií, ktoré sa vyformovali v regióne Banskej Štiavnice. Medzi najvýznamnejšie z nich patria banícky šachtág a najmä Salamandrový sprievod. Okrem týchto tradícií organizátori zapoja do poznávania histórie a tradícií regiónu aj deti, prostredníctvom špeciálne vytvoreného programu a hier.
23Mesto BreznoSeniori podávajú ruky juniorom 1200.00 €BreznoRealizáciou projektu sa zabezpečí udržanie a rozvoj tradícií, zvykov a kultúrneho dedičstva regiónu Horehronie. Seniori v na spoločných stretnutiach odovzdajú svoje skúsenosti, zručnosti, hodnoty kultúrnych tradícií a života na Horehroní. V žiakoch sa prebudí fantázia, tvorivosť, záujem o tradície a spôsob života vlastných predkov. Projekt prispeje k zvýšeniu povedomia života regiónu v minulosti a tradície, tradičný spôsob výroby a umeleckej tvorby sa dostane medzi mladšiu generáciu a zabezpečí sa ich pokračovanie.
24Mesto Spišská Nová VesMiesto prianí – oživenie histórie zvonolejárskej dielne Konráda Gaala 1000.00 €Spišská Nová VesS bohatou históriou mesta Spišská Nová Ves je veľmi úzko späté meno zvonolejára Konráda Gaala, ktorý tu založil najvýznamnejšiu gotickú zvonolejársku dielňu na Slovensku a zároveň jedinú na Spiši. Jedinečné výsledky jej činnosti z rokov 1357 – 1516 nachádzame nielen na Spiši, ale aj na Gemeri, Liptove, v Bardejove, Košiciach i poľskom Krakowe. V roku 2012 uplynie 655 rokov od vzniku zvonolejárskej dielne Konráda Gaala. Pri tejto príležitosti sa Mesto Spišská Nová Ves s partnermi pokúsi oživiť históriu zvonolejárne majstra Konráda a jeho nasledovníkov. Na námestí bude osadený interaktívny pamätník Konráda Gaala s prívlastkom „Miesto prianí“. Pripravené bude zhotovenie nového suveníru (zvona) a na 18. ročník Trhu ľudových remesiel budú pozvaní súčasní zvonolejári, aby predstavili svoje remeslo. Projekt prispeje k oživeniu zvonolejárskej histórie Spišskej Novej Vsi, k zachovaniu a udržaniu kultúrnych a historických hodnôt mesta a regiónu Spiš i miestnych remeselných tradícií. Zároveň napomôže atraktívnou formou k zviditeľneniu mesta a rozvoju regionálneho cestovného ruchu.
25Mesto ŠahyDeti predstavujú remeslá Hontianskeho regiónu... 1550.00 €ŠahyPre človeka je potrebné, aby poznal svoje korene, rozumel im, vážil si hodnoty vytvorené minulými generáciami. Úlohou tohto projektu je priblížiť mladej generácii svet remesiel a ľudovej kultúry. Sami sa stanú na chvíľu šikovnými remeselníkmi a svojimi dielami oživia tradičné regionálne podujatie Dni kultúry v Honte. Možno sa nám podarí založiť novú tradíciu, kedy na "Hontianskych dňoch" bude predstavovať ľudové umenie mladá generácia po boku skúsených remeselníkov.
26Mestské kultúrne stredisko ŠuranyVčelársky workshop 610.00 €ŠuranyNašim projektom chceme povzbudiť mládež a širokú verejnosť k zachovaniu včelárskeho remesla a včelárskych tradícií v šurianskom regióne. Chceme ukázať krásnu a užitočnú prácu včelárov ako jedinečného remesla na Slovensku, ktoré pomáha prírode aj človeku.
27Miestny odbor Matice slovenskejAutobus dobrej vôle 1450.00 €Hrušov - SlovenskoAutobus dobrej vôle je humanitno kultúrny projekt, ktorého cieľom je podnietiť záujem detí na tradičnú kultúru svojich predkov. Nacvičia program s vianočnými koledami a miestnymi tradíciami, ktorý predvedú na verejnosti, ale hlavne pre deti detských domovoch a obyvateľov domovov dôchodcov. Týmto nielen že zachovávajú miestne tradície, ale potešia nimi i ľudí, ktorým osud nedelil šťastia menej. Zároveň efektívne využijú voľný čas pre dobro iných a nadobudnú sociálne cítenie.
28M-klub Štrba - obecný klub mladých, o.z.Známe tváre /Familiar Faces / 1100.00 €Štrba Tatranská Štrba, Štrbské PlesoProjekt Známe tváre /Familiar Faces/ vyzdvihuje a verne zachytáva obyčajného človeka - obyvateľa podtatranského regiónu, ktorý si uchováva tradičný odkaz svojich predkov pre vlastné potomstvo. Projekt umeleckou formou sprostredkuje verejnosti múdrosť, zručnosť a radosť výnimočne vzácnych ľudí- starých otcov a mám formou výstavy fotografií a neskôr súčasným dokumentom. Projekt pomáha obohatiť medziľudskú komunikáciu a povedomie populácie, ktorá z daného regiónu pochádzala, žije v ňom alebo je iba jeho dočasným návštevníkom.
29Modranské kráľovské divadloDivadelný festival Modranský grnák 1500.00 €ModraDivadelný festival Modranský grnák má rôznymi umeleckými formami ako napríklad divadelnými predstaveniami, prednesom diel modranských autorov a improligou na modranskú nôtu priblížiť hlboké kultúrne tradície mesta Modry.Modrania, deti a mládež ako i návštevníci mesta bližie spoznajú remeselné tradície vinohradníctva, vinárstva, hrnčiarstva a iných remesiel, život a nárečie našich predkov. Odľahčenou, veselou formou chceme vzbudiť záujem o našu históriu, lásku k rodnému kraju a prebudiť lokálpatriotizmus a chuť zapájať sa do kultúrno spoločenských aktivít mesta.
30MÝTO o.z.Stridžie dni, Vianoce do Troch kráľov 1400.00 €Svätý AntonV našej obci sa postupne snažíme oživovať kalendárne zvyky a tradície napriek tomu, že v obci nepôsobí žiadny folklórny súbor. Spolupráca Klubu seniorov so základnou a materskou školou v obci doslova napĺňa, že tradície sa dedia z generácie na generáciu. Projekt - Stridžie dni, Vianoce do Troch kráľov je ďalším projektom, ktorý dopĺňa náš dlhodobý projekt - Rok na dedine v obci Svätý Anton. Prezentácia zvykov v rodnom nárečí a tradičnými jedlami bude 15.-16.12.2012 na Tradičných Vianočných trhoch.
31Naša škola - KysucaŠtudenti spoznávajú tradičné remeslá regiónu "Kysúc" 1200.00 €Kysucké Nové MestoObčianske združenie " Naša škola - Kysuca " v spolupráci so Strednou školou strojníckou v Kysuckom Novom Meste, za podpory "Nadácie SPP Pre budúcnosť" v mesiaci september 2013 uskutoční pre žiakov a študentov okresu Kysucké Nové Mesto projekt pod názvom " Študenti spoznávajú tradičné remeslá regiónu Kysúc". Projektom sa mladým ľuďom priblížia tradičné ľudové remeslá regiónu ako sú: kováčstvo, drotárstvo, košikárstvo a vyrábanie predmetov z kože. Prezentácia bude obohatená ľudovými piesňami a hudbou z regiónu a ukážkou tradičných kysuckých krojov.
32Novohradské múzeum a galériaMy sme malí remeselníci 1300.00 €LučenecCieľom projektu je prezentovať písomné a obrazové materiály, venované remeselnej výrobe Novohradu v minulosti, zmapovať súčasnú remeselnú výrobu a zapojiť do výrobného procesu aj mladú generáciu Novohradčanov. Prínosom je doplnenie informácií z lokálnej histórie a etnografie, poukázanie na bohatú históriu regiónu, poctivú remeselnú výrobu, ktorá preslávila Lučenec a jeho okolie na celom území dnešného Slovenska, zároveň predstavenie miestnych remeselníkov a podchytenie ich tvorby.
33Občianske združenie Slovenská železná cestaAndrássyho deň 1000.00 €Banícke múzeum RožňavaV Baníckom múzeu Rožňava bude deň otvorených dverí, expozícia histórie baníctva a Andrássyovcov, ukážky kováčstvo a zaučenie, prednáška, dychovka.
34Občianske združenie "Nádej v Uňatíne"Budúcnosti na stope 1230.00 €Hontiansko-Dobronivský regiónBudúcnosti na stope sme po takmer 40-ročnej prestávke v činnosti ochotníckeho divadla v Uňatíne. Aktívne oslávime 10. výročie jeho obnovy so zapojením detí a mládeže. Mladá generácia sa dozvie o histórii ochotníckeho divadla a získa motiváciu pokračovať v ňom naďalej, nielen aktívnym hraním pôvodnej tvorby, ale aj písaním vlastných hier čerpajúcich z miestnej histórie. Len vtedy keď poznáme svoju históriu, zvyky a tradície môžeme budovať budúcnosť.
35Občianske združenie ČANGOZáchrana a využitie železničnej trate Piešťany - Vrbové 1400.00 €Železničná trať a priľahlé územieŽeleznice Slovenskej republiky v súčastnej dobe nemajú záujem o prevádzkovanie tejto trate a preto sa obávame zrušenia trate s následným rozbratím. Nechceme sa zmieriť s takouto myšlienkou, lebo táto trať môže byť vhodným prínosom pre veľký počet návštevníkov, turistov ako aj pre samotný región. Organizáciou rôznych podujatí máme záujem priblížiť dianie na tejto dráhe k čo najširšiemu okruhu občanov. Mládež je osobitný okruh nášho zámeru. Do výroby drezín boli angažovaní študenti Strednej školy technickej, Stredná škola záhradnícka vykonala prezentáciu prác študentov a podieľali sa aj úpravou okolia trate v rámci odbornej praxe. Zároveň sa študenti aktívne zapájajú do organizácie a športového zápolenia. Česky a nemecky hovoriaci občania už objavili výnimočnosť aktivít vykonávaných na našej železničke. Voľnočasová prevádzka drezín na Slovensku nie je nikde využívaná. V iných krajinách sa rozbiehajú takéto činnosti a my nechceme zaostať v takejto netradičnej a zaujímavej propagácii železničnej dopravy minulosti.
36Občianske združenie DedičstvoOživenie ľudovej kultúry 1295.00 €ŠirkovceV okrese Rimavská Sobota sa dodnes udržiavajú bohaté tradície svojich predkov najmä v ľudovom umení (hrnčiarstvo, výšivkárstvo, košikárstvo, rezbárstvo), v spevoch, tancoch, krojoch, zvykoch. Tradičnými sa stávajú aj rôzne kultúrne podujatia. Cieľom Nášho projektu je usporiadanie kultúrno-spoločenského podujatia smerujúceho k zachovaniu tradičnej ľudovej kultúry. V rámci projektu plánujeme tvorivé dielne pre deti a mládež, prezentáciu tradičnej kuchyne, degustáciu vín, predstavenie domácich produktov a ďalších zábavných aktivít, ktoré veríme prispejú k príjemnému prežitiu voľného času.
37občianske združenie DIZAJN FÓRUMSTRAŠIACI 480.00 €DrienovecProjekt pripomenie význam miestnych tradícií a kultúry vidieka z časov obrábania malých zeleninových políčiek a chránenia úrody vlastnoručne vyrobenými strašiakmi. V priestore na vidieku ArtFarm uskutočníme sériu tvorivých dielní pre deti, zameraných na oživenie tradície strašiakov a ich významu v ľudovej kultúre, ale hlavne na vlastné výtvarné stvárnenia detí “strašiaka” a to nielen v poli. V rámci projektu vyhotovíme panel "Strašiakov" do expozície "Veci a vecičky" netradičného vidieckeho múzea ArtFarm a publikáciu dokumentujúcu posledných "strašiakov" na políčkach v regióne, doplnenú o zaujímavé výtvarné stvárnenia detí.
38Občianske združenie Dobrá MyšLIENKAPo stopách SNP v našom regióne 1900.00 €Obce Kríže a Livov v okrese Bardejov, pohorie ČergovZachovanie myšlienky a historického významu SNP v mysliach obyvateľov regiónu a zároveň podpora hrdosti a spolupatričnosti k regiónu v ktorom žijeme. Zároveň vytvoríme vhodnejšie podmienky pre podporu a rozvoj cestovného ruchu v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti. Toto všetko chceme dosiahnuť prostredníctvom opravy, úpravy a sprístupnením troch objektov v regióne ako súčasť historických udalostí SNP a obnovením tradície turistických pochodov " Po stopách SNP v našom regióne".
39Občianske združenie Grausova lúkaHUNCOKÁRI - dobudovanie náučného chodníka 500.00 €Modra - PiesokCieľom projektu je dobudovanie náučného "Huncokárskeho chodníka" - turistickej trasy prechádzajúcej miestami, kde Huncokári v minulosti reálne žili a pôsobili. Ide o návrh, vytvorenie, výrobu a osadenie zostávajúcich 3 ks informačných panelov na trase náučného chodníka, ktorých obsahom budú historické fakty z obdobia pôsobenia Huncokárov v oblasti Modra – Piesok doplnené dobovými fotografiami a informáciami o spôsobe života a význame konkrétneho miesta. Trasa budúceho náučného chodníka: parkovisko Zochova chata - bývalá škola - kaplnka - cintorín - Panský dom - Jurčova lúka - späť na parkovisko.
40Občianske združenie Hamuliakovské detiObjavme bohatstvo našich predkov 1000.00 €HamuliakovoCieľom projektu je priblížiť tradičné remeslá deťom formou dielní a dospelým cez kreatívne popoludnia. Ide o remeslá, ktoré sú v súčasnosti už menej známe a je málo príležitostí oboznámiť sa s nimi. Účastníci si vyskúšajú prácu na hrnčiarskom kruhu, prácu s hlinou, drôtikovanie, splstenie, modrotlač, košikárstvo, prácu s kukuričným šúpolím, upečú si vlastné oblátky, medovníky. Cieľom je poskytnúť priestor na stretávanie sa ľudí, budovanie vzťahov, vzájomné spoznávanie hodnôt a tradícií a budovanie miestnej komunity.
41Občianske združenie Hrad ČeklísŽivý stredovek 450.00 €Bernolákovo, lokalita hradu Čeklís, Živá hodina dejepisu je zaujímavá pre žiakov školy a prináša aktuálny a priamy pohľad na život v stredoveku v obci. Prezentuje a podnecuje záujem o minulosť a štúdium histórie. Príťažlivou formou vtiahneme deti do reálií stredoveku. Kultúrne dedičstvo môžu chrániť iba tí, ktorí si ctia minulosť.
42Občianske združenie Ľudový domLóťanské folklórne slávnosti 1300.00 €Veľké LovceLóťanské folklórne slávnosti sú komplexnou prehliadkou ľudových spevov, tancov, zvykoslovia, remesiel, tradičnej architektúry, zariadenia a odievania, ktoré sa konajú v celkom autentickom prostredí sedliackeho domu a v jeho dvore v obci Veľké Lovce. Ich zmyslom je predstavenie a uchovanie zvyklostí pre ďalšie generácie a vzbudenie záujmu nových nasledovníkov folklóru.
43Občianske združenie Misia mladýchBylinky pre život 1000.00 €Región OravaProjekt "Bylinky pre život" vychádza z tradície bylinkárstva na Orave. Miestna bylinkárka, ktorá zriadila a udržuje bylinkovú záhradku, bude viesť vzdelávanie pre 10 matiek z regiónu, ktoré sa smrťou manžela alebo kvôli ťažkej chorobe dostali do ťažkej situácie. Matky získajú vedomosti o bylinkách, ich účinných látkach a naučia sa pripravovať čaje, tinktúry, odvary a masti. Spolu potom zorganizujú v obci Štefanov nad Oravou bylinkové tvorivé dielne, kde pozvú svoje deti ale aj rodiny z obce.
44Občianske združenie TellurisNávrat do minulosti - Historická jarná dielňa 1400.00 €MarcelováProjekt upúta pozornosť širokej verejnosti na historickú a živú folklórnu kultúru, prispeje k znovu oživeniu ochabujúceho ľudového tanca, získaniu priaznivcov folklórnej kultúry. Prostredníctvom rozličných aktivít si osvoja informácie o svojich dejinách, historických a folklórnych tradíciách a zvykoch. Účastníci budú mať možnosť vidieť ukážky jednoduchých a praktických výrobkov z každodenného života ľudí žijúcich v minulosti, šermiarske, lukostrelecké i jazdecké umenie v bojových scénach či spoznať ničivú silu ostrých mečov, ale i zastrieľať si z luku, vrhať oštepom, alebo sekerou.
45Obec Bohdanovce nad TrnavouObnovme si ľudové tradície z okolia Trnavy 1100.00 €Bohdanovce nad TrnavouObec Bohdanovce nad Trnavou s úzkej spolupráci s folklórnou skupinou ŽOFIA pripravili počas vianočných sviatkov 2012 v priestoroch kultúrneho domu živú prezentáciu ľudových tradícií a zvykov, akými sú drápanie peria, moržovanie kukurice, koledovanie, vinšovanie a iné. Pri tejto príležitosti bude vydaný aj bulletin "Krátky slovník Trnafčiny", v ktorom bude zachytené írečité trnavské nárečie.
46Obec Borský Svätý JurKroje pre DFS Juránek 1000.00 €Slovensko, ČRProjekt zameraný na šírenie kultúrnych, folklórnych a miestnych tradícií formou tanca a spevov detí z DFS Juránek. Príprava nového repertoáru a zviditeľnenie obce a regiónu Záhoria na folklórnom festivale v ČR v Tvrdoniciach, kde bude jubilejný 60. ročník . Samozrejme ďalej na Slovensku a okolitých krajinách ako aj edukácia a snaha zachovávať a vychovávať miestnu mládež a obyvateľstvo ku kultúre a obnove tradícií, ktoré postupne zanikajú. Cez projekt tak zabezpečenie časti krojov k novému repertoáru a pásmu tancov a spevov.
47Obec BošácaOzveny vianočných tradicií 900.00 €BošácaProjekt Ozveny vianočných tradícií je zameraný na spoznávanie miestnych zvykov a tradícií, ktoré sú spájané s adventným obdobím. Návštevníci budú môcť vyskúšať typické zabíjačkové pokrmy a hriate vyrobené zo slivovice z Bošáce. Počas akcie vystúpia folklórne súbory z blízkeho okolia, uskutoční sa súťaž o najlepšie vianočné pečivo, najmenší návštevníci si vyskúšajú, aké je to zdobiť medovníky a výrobu výrobkov s vianočnou tematikou priblížia remeselníci.
48Obec Gemerská PolomaOd Andera po Krašún 1250.00 €Gemerská PolomaCieľom projektu je zorganizovanie štyroch na seba nadväzujúcich podujatí v predvianočnom období v podobe troch folklórnych večerov "na Andera", "na Mikuláša", "na Luciu" a Vianočného koncertu "pred Krašúnom", na ktorých by široká verejnosť atraktívnou inovatívnou formou spoznávali miestne zvyky a tradície. Podujatia budú zamerané na výuku ľudových tancov pod vedením skúsených pedagógov, za sprievodu živej ľudovej hudby a obohatené množstvom zážitkových aktivít v podobe súťaží, tradičných hier, či predvádzania zvykov. Vyvrcholením podujatí bude slávnostné vystúpenie na „Vianočnom koncerte“, kde okrem predstavenia vianočných zvykov a tradícií miestnou folklórnou skupinou, predvedú účastníci folklórnych večerov formou improvizácie naučené ľudové tance. Aktivity projektu povzbudia ľudí k aktívnemu využívaniu voľného času a zároveň rozvíjajú miestne tradície.
49Obec HaličCsontváry - zabudnutý umelec 1545.00 €HaličObec Halič zrealizuje výstavu reprodukcií obrazov svetoznámeho maliara Tivadara Kosztku - Csontváryho, ktorý pôsobil a tvoril aj v Haliči. Výstava bude inštalovaná v priestoroch parku pod holým nebom v rámci konania Haličských slávností, ktoré sú taktiež kultúrnym dedičstvom Haličanov. V roku 2013 si zároveň pripomíname 160.výročie maliarovho narodenia, ktorý napriek uznaniu v zahraničí, je na Slovensku takmer neznámy.
50Obec IžaRímsky deň v Iži 1500.00 €IžaProstredníctvom osvojovania si tradičných zručností a vzdelávania v oblasti miestnej a regionálnej kultúry podporujúcej rozvoj vedomostí o Rímskej histórii obce Iža a rozšíriť poznatky domáceho obyvateľstva, ako aj návštevníkov z krajín V4 - to všetko inovatívnou a interaktívnou formou. Originálne aktivity pri rímskom tábore Kelemantia prostredníctvom autentických sprievodcov vtiahnu všetkých zúčastnených do atmosféry rímskej doby.
51Obec Janík11.ročník stretnutia Betlehemcov 1250.00 €Obec Janík11.ročník stretnutia Betlehemcov v Janíku sa uskutoční 1.decembra 2012. Návštevníci celodenného podujatia budú mať možnosť vidieť práce regionálnych drevorezbárov s tematikou Vianoc a vyskúšať si svoju zručnosť na tvorivých dielňach za asistencie drevorezbárskych majstrov. Výtvory zručných remeselníkov ponúka Vianočný trh ako netradičné vianočné darčeky pre blízkych. Predvianočné a vianočné ľudové zvyky predstaví 80 účinkujúcich v sprievode obcou a potom na festivalovom pódiu na nádvorí základnej školy. Toto podujatie je jedinečným nielen pre obec, ale aj pre celý región.
52Obec Lenartov"Rusadle na dedine" 700.00 €Obec LenartovPri realizácii projektu využijeme medzigeneračné aktivity zamerané na výmenu skúsenosti a spomienok starých rodičov s mladými ľuďmi a deťmi. Oboznámime tak mladých ľudí a deti s obyčajami a zvykmi, ktoré sú charakteristické pre náš región, konkrétne Turíce - Rusadle a stavanie mája. Jednotlivé zvyky si budeme pripomínať na základe rozprávania starých rodičov, rozprávačov, ale aj v podobe hier, vinšovačiek a zvykov, ktoré sa nám zachovali z minulosti. Deti sú z hľadiska regionálnych aj rodinných zvykov celoročne zapájané do slávenia ľudových sviatkov (napr. Deň troch kráľov, Fašiangy, Veľká noc, Vianoce a pod.).
53Obec PapradnoSlovník papradnianskeho nárečia/ Tak sme sa dorozumievali kedysi 500.00 €PapradnoSlovník odovzdáva jazykové dedičstvo našich predkov nasledujúcim generáciám. Uchováva a vysvetľuje historizmy, archaizmy i zastaralé slová Papradnianskej doliny, ktoré miznú z nášho nárečia, pretože odchádzajú s tými, ktorí ich bežne používali pri práci okolo domu, statku či na poli. Pomôže i študentom histórie, regionalistiky, environmentalistiky.
54Obec PodbrezováPodbrezovský jarmok 1600.00 €Obec PodbrezováCieľom projektu "Podbrezovský jarmok" je prispieť k rozvoju Podbrezovej ako významného kultúrno - osvetového centra, pripomenúť a obnoviť tradíciu jarmokov, ktoré boli v čase zakladania obce významné a všeobecne známe pre ľudí zo širokého okolia a priblížiť obyvateľom históriu vzniku obce, ktorá je úzko spätá s priemyselnou výrobou pretrvávajúcou v Podbrezovej do dnes.
55Obec PodhorieBábkarstvo v obci Podhorie – história a súčasnosť 1400.00 €Podhorie Projekt pod názvom "Bábkarstvo v obci Podhorie - história a súčasnosť" je zameraný na pripomenutie si a prípadné oživenie bábkarskej tradície v obci Podhorie. Tradícia bábkarstva bola v obci založená v 80. rokoch minulého storočia. Venovala sa jej veľká časť domáceho obyvateľstva. Zámerom projektu je zreštaurovanie časti bábkarskeho fondu obce, zabezpečiť dôstojné a stabilné miesto pre všetky bábky ktoré obec vlastní. Zorganizovaním spomienkovej akcie spojenej s výstavou bábok si pripomenieme 75. výročie narodenia pána Jozefa Beňa a 70. výročie narodenia pána Jána Hižnaya, ktorí sa v minulosti v obci intenzívne venovali bábkovému divadlu. Chceme zachovať a rozvíjať kultúru v obci, chceme vzbudiť záujem mladej generácie o to, čím sa zaoberali ich rodičia a starí rodičia, aby si zachovali túto krásnu tradíciu.
56Obec PozdišovceZachovanie hrnčiarstva 1200.00 €PozdišovceObec Pozdišovce bola dlhé roky preslávená hrnčiarskym remeslom, ktoré postupne vymiera realizáciou nášho projektu je zachovanie tohto remesla zakúpením pece na výrobu keramiky a ukážkami tohto remesla pre ľudí a širokú verejnosť aby sa táto tradícia zachovala aj pre ďalšie generácie.
57Obec RažňanyPamätná izba Štefana Onderča 1750.00 €RažňanyProjekt "Pamätná izba Štefana Onderča" v Ražňanoch má za cieľ zviditeľniť v slovenskej verejnosti udalosť - zhromaždenie zástupcov 108 východoslovenských obcí na fare v Ražňanoch dňa 18.12.1918, kde všetci účastníci deklarovali súhlas s pripojením Východného Slovenska k Československej republike. Pamätná izba Štefana Onderča nám bude pripomínať odkiaľ pochádza naša dnešná štátnosť.
58Obec StaškovFolklórne dedičstvo Staškova 1000.00 €Obec StaškovZaloženie folklórnej skupiny Staškovienky s cieľom pokračovania a šírenia ľudových tradícií, ktoré sa zachovávajú do dnešného dňa v našej obci.
59Obecný úrad KladzanyZemplínske rozprávky 1850.00 €Kladzany a okolie...Tento projekt vznikol na základe zaujímavého zistenia. Každé dieťa, ale aj dospelí, v našom okolí pozná všetky rozprávky z produkcie Walt Disney, Bratov Grimmovcov, ale nepozná ani jednu pôvodnú zemplínsku rozprávku. Radi by sme, za pomoci autorskej divadelnej inscenácie "Zemplínske rozprávky" a bulletinu ako 1. ilustrovanej knižky zemplínskych rozprávok v pôvodnom zemplínskom dialekte, tento stav zmenili a zachovali tak zabudnutý drahokam z truhlice nášho kultúrneho dedičstva aj pre ďalšie generácie...
60Oravská Rozvojová AgentúraDetský skanzen 1205.00 €Obec ZázriváZámer a projekt detského skanzenu vytvorí originálny priestor, ktorý bude hravou formou približovať život našich predkov v minulosti. Projekt vytvorí miniatúrnu detskú dedinku, osadu, ktorá bude niesť prvky dediny Zázrivá, bude mini múzeom obce a zároveň to bude originálnym ihriskom pre deti s rodičmi. Priestor umožní tiež kreatívnu realizáciu deťom, rodičom, starým rodičom a všetkým, ktorí by sa svojimi znalosťami, remeselným zručnosťami a umom chceli podieľať na tomto peknom a užitočnom projekte.
61OZ JablonkaDielňa od prírody 1200.00 €Kuchyňa. ZáhorieCieľom projektu Dielňa od prírody je prezentovať tému trvalo udržateľného hospodárenia a súvisiacimi remeslami v minulosti a dnes, s dôrazom na prírodné staviteľstvo, hlinené omietanie a prácu s drevom. Remeslá priblížime deťom, mladým ľuďom aj verejnosti formou zážitkových prezentácií, workshopu a spustením dielne zameranej najmä na prácu s drevom. Aktivity budú prebiehať prevažne v obci Kuchyňa v našom prírodnom ekocentre, ale aj v Ekocentre v Stupave.
62OZ Štvorlístok HornáduCesta k prameňom 635.00 €Kostoľany nad HornádomCieľom projektu je uchovať tradície našich predkov formou obnovy, zveľadenia a udržania lokalít s drobnými sakrálnymi predmetmi - kazetovými obrázkami v katastri obcí Kostoľany nad Hornádom a Sokoľ. Projekt sa bude realizovať formou dobrovoľníckych brigád. Súčasťou sú aj organizované pešie a cyklistické vychádzky k týmto miestam, aj takouto formou sa priblížia širokej verejnosti. Tieto miesta s drobnými kazetovými obrázkami patria v súčasnosti k zabudnutým a neznámym. Očakávame, že vďaka tomuto projektu sa zvýši kultúrne povedomie miestnej komunity.
63PangaeaOvocné tradície Bielych Karpát 500.00 €Bielokarpatský regiónCieľom projektu je spropagovanie tradícií pestovania ovocných stromov a spracovávania ovocia v regióne Bielych Karpát, ako aj potreby záchrany starých ovocných sadov a ich vysokej druhovej biodiverzity. Vytvoríme internetovú stránku Bielokarpatskej ovocnej iniciatívy s cieľom informovania a vzdelávania o ovocných stromoch a sadoch, ich význame a ohrození, tradícii pestovania a spracovania ovocia. Počas projektu usporiadame tiež workshopy, prednášky a exkurzie venované tejto problematike.
64Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z.Sladká ňedzela na Záhorí 1200.00 €GbelyProjekt "Sladká nědzela na Záhorí" podporuje miestne, nehmotné kultúrne dedičstvo v podobe kulinárskych zručností - sladkých špecialít horného Záhoria. Prostredníctvom všetkých zmyslov ( chuť, čuch, hmat, zrak) podporuje a vzbudzuje záujem a informovanosť regionálnych obyvateľov o tento druh nehmotného dedičstva. Podujatie a jeho sprievodné aktivity mobilizujú k spolupráci a partnerstvu všetky sektory, ktoré vytvárajú podmienky pre efektívny rozvoj regiónu horného Záhoria.
65Prešovský hudobný spolok - SÚZVUKNahrávka rusínskych ľudových piesní na CD nosič v spolupráci s FS Šarišan 1700.00 €PrešovProstredníctvom terénneho výskumu zozbierať nový piesňový materiál v regióne. Zozbieraný materiál spracovať a na jednotlivé piesne urobiť aranžmány. Pripravené úpravy nacvičiť (ĽH Šarišan a Spevácka skupina Šarišan) a nahrať v hudobnom štúdiu v spolupráci s hudobným režisérom a zvukárom (mastering). Hotový materiál (CD nosič) vydať v náklade 1000 kusov, uskutočniť verejnú prezentáciu CD a distribuovať pre potreby kultúrnych inštitúcií, miest a obcí v regióne v rámci početných vystúpení hlavne v letných mesiacoch za účelom zvýšenia kultúrneho povedomia Rusínov.
66Pro Cultura - Művelt Faluér, n.f.Oživenie histórie starých mám 1700.00 €Radvaň nad DunajomZnovu oživením tradícií a zvyklosti obce, rozvíjaním súdržnosti obyvateľov, podporovaním a posilňovaním vzťahu zo širokou verejnosťou zachovávame a rozvíjame kultúru a dedičstvo v našom regióne.
67Regionálna rozvojová agentúra KysuceKysuce na starých mapách 1000.00 €ČadcaPrezentácia unikátnych historických máp severozápadného Slovenska a Kysúc na rolovacích banneroch ako prenosná putovná výstava a zároveň kvalitná učebná pomôcka pre základné a stredné školy. Odprezentujeme vybrané historické mapy zo 17. až 19. storočia objavené v posledných rokoch v štátnych vojenských archívoch vo Viedni a Budapešti.
68Regionálna rozvojová agentúra SkalicaSpoločné bádanie po stopách minulosti 1200.00 €okres Skalica, SenicaProjekt "Spoločné bádanie po stopách minulosti" spočíva v zorganizovaní dejepisnej súťaže bádateľskou formou zameranej na historický rozmach 18. storočia kultúrnej krajiny severozápadného Záhoria. Projekt plánuje zapojiť do súťaže deti 7. -8. ročníkov základných škôl a ich učiteľov dejepisu. Aktívnym zapojením detí a učiteľov do bádania po svojej minulosti prispievame k budovaniu regionálneho povedomia o bohatej histórii regiónu, prispievame k zachovaniu nehmotného dedičstva našich predkov ale hlavne vzbudzujeme úctu u detí k vlastnej krajine, k vlastnému miestu, kde žijú.
69Regionálne rozvojové partnerstvo (RRP)Na brutovskej rubaňi 1000.00 €Levočské vrchy (Brutovce, Olšavica, Nižné Repáše, Pavľany), Kapušany pri PrešoveAmbíciou projektu je motivovať ľudí z lokalít ktoré boli donedávna „baštami tradičnej kultúry“ k záujmu o vlastnú kultúru. Nie však prostredníctvom pasívneho užívania produktov, ktoré pre nich niekto pripravil. Projekt je smerovaný k aktivizácii občanov prostredníctvom komunitných aktivít, ktorými bude dokumentovaná tradičná kultúra. Tieto produkty budú ďalej šírené v priľahlom regióne i mimo neho, s cieľom jednak informovať a propagovať kultúru obyvateľov Levočských vrchov, predovšetkým však motivovať a aktivizovať ďalších ľudí k tvorbe vlastnej kultúry v súčasnosti, na základe odkazu predkov a aktuálnych možností.
70Rodičovské združenie pri ZŠRemeslo má zlaté dno 1000.00 €Liptovský HrádokUchovávanie tradícií a ľudových remesiel je pre mladú generáciu dôležitým faktorom ich rozvoja. Horný Liptov je oblasťou, kde sa remeslá zachovali vo svojej podstate. Jedným z nich je aj hrnčiarstvo, ktoré chceme naučiť aj naše deti a širšiu verejnosť. Zriadením hrnčiarskej dielne podporíme umelecký rozvoj širšej verejnosti, budeme svoju prácu a región prezentovať doma aj v zahraničí.
71Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc,n.o.Slivkobranie 1300.00 €Turá Lúka Projekt " Slivkobranie " je zameraný na uchovanie a revitalizáciu časi kultúrneho dedičstva, ktorá sa zaoberá problematikou tradičného ovocinárstva, tradičným spôsobom využívania a spracovania sliviek ( príprava jedál, varenie lekváru, sušenie )a tiež ľudovej výroby destilátov v dedinskom prostredí.
72Samojed Klub Slovensko o.z.Kolovrátkom k tradíciám v Samojed Klube Slovensko 1000.00 €Zlatnícka dolinaSamojed Klub Slovensko sa snaží prispieť k obrode tradície pradenia na Slovensku. Projekt v sebe prelína prvky tradície s prvkami modernej doby čím sleduje vzbudenie záujmu staršej a súčasne aj mladšej generácie. Tradícia bude zastúpená v podobe ovčieho materiálu a technike spracovania - pradenia, inovácia bude zastúpená v podobe materiálu samojedskej srsti a použitých moderných technológiách.
73SITURŠarišská heligónka 700.00 €Obec Drienica, okr. SabinovZámerom projektu je pripraviť a zrealizovať kultúrne podujatie - nesúťažnú prehliadku heligonkárov jednak z regiónu a jednak pozvaných zástupcov z celého Slovenska. Projekt má týmto ambíciu položiť základy na obnovu a udržanie heligonkárskej tradície v regióne.
74Slovenský Hucul KlubGazdovské múzeum v prírode 1450.00 €Obec SihlaGazdovské múzeum v prírode - voľne prístupné múzeum v areály Slovenského Hucul Klubu, ktoré dokumentuje historické náradie a zariadenie využívané pri poľnohospodárskej činnosti vo vrchárskych obciach Lom nad Rimavicou, Sihla a Drábsko.
75Spoločnosť PRO GAUDIOZlatá brána otvorená... 1650.00 €FiľakovoProjekt je zameraný na oboznámenie detí a rodičov so svojimi ľudovými tradíciami, na oživenie a pestovanie zvyklostí, na spoznávanie ľudových remesiel, hier, tancov, hudby a jedál. Vzhľadom na multietnické prostredie nášho regiónu kladieme dôraz na kultúrne odlišnosti a spoločných čŕt ľudovej kultúry Slovákov, Maďarov a Rómov. Našimi pravidelnými aktivitami chceme vytvoriť podmienky k národnostnej a generačnej znášanlivosti a nadväznosti.
76Stupavský okrášľovací spolokHlina v meste 700.00 €StupavaV meste Stupava vypukne v apríli 2013 hlinená horúčka. Hlina vo forme kreatívnych výtvorov detí, mladých aj dospelákov zaplaví stupavské steny a zákutia, aby tak ukázala svoju pravú hodnotu ako materiál vhodný na skrášlenie starej steny, ale aj ako výborný stavebný materiál do nového domu. Cieľom je spropagovať tradičné remeslo a príjemný materiál, podporiť kreativitu účastníkov, budovať u nich aj vzťah ku svojej komunite, ktorú môžem zábavne spoznávať, ale aj od srdca skrášľovať.
77Štátna vedecká knižnica v Banskej BystriciGašparkovo divadlo 1550.00 €Štátna vedecká knižnica v Banskej BystriciProjekt "Gašparkovo divadlo" si kladie za cieľ oživiť tradície amatérskeho bábkového divadla v Banskej Bystrici a regióne stredného Slovenska. Cieľom je podporiť a rozvíjať výtvarný talent detí, ktorý budú môcť predviesť pri tvorbe bábok. Naštudovaním bábkovej hry získajú základy dramatickej výchovy a rozvinú svoje dramatické cítenie. Projekt svojím zameraním vytvorí trvalé hodnoty, ktoré budú zachované pre ďalšie generácie a jeho realizáciou sa vytvorí priestor pre jeho trvalú udržateľnosť.
78TYMIÁN ekologické, vzdelávacie a mládežnícke centrumDedičstvoo turčianskych olejktárov 1416.00 €Turčianske Teplice, KremnicaNáš projekt Dedičstvo turčianskych olejkárov chce prostredníctvom terénnych odborných vychádzok, výučbových programoch na školách a remeselnou dielňou o bylinákrstve a olejkárstve verejnosti a žiakom v školách ukázať naše tradície z regiónu, upozorniť na možnosti využívania liečivých rastlín pre svoje zdravie a krásu. V tomto roku sme zaviedli tradíciu gazdovských trhov v Kremnici, a v septembri 2013 chceme zorganizovať II. Gazdovské trhy v Kremnici.
79Vihorlatské múzeum v HumennomVýrava a Olšinkov v skanzene 1185.00 €HumennéSpoločným prvkom Vihorlatského múzea a obcí Výrava a Olšinkov sú objekty, ktoré tvoria súčasť skanzenu múzea od osemdesiatych rokov 20. storočia. V rámci projektu budú vytvorené informačné panely o objektoch umiestnené v obciach. Ďalšie o pôvode objektov budú v skanzene. Podujatie „Výrava a Olšinkov v skanzene“ ponúkne priestor pre stretnutie návštevníkov, rodákov a obyvateľov týchto obcí. Jeho súčasťou bude kultúrny program, Škola tradičných remesiel a prehliadka skanzenu. Nadviažeme tak na projekty "Nová Sedlica v skanzene" (2011) a "Zemplínske Hámre v skanzene" (2012).
80Vihorlatské osvetové stredisko v HumennomNa vaľaškovskim mosce 1500.00 €HumennéNa vaĺaškovskim mosce ... projekt podporujúci vzťah k mestu Humenné prostredníctvom scénického programu zvykov a tradícií v miestnom dialekte. Reflektujúci spomienky jeho obyvateľov na 40 - 60te roky 20. st. v hudobnom, tanečnom, zvykoslovnom a divadelnom stvárnení s verejným uvedením knihy autentických záznamov, literárnych čŕt a poviedok Miznúci svet.
81Združenie Kamenná vežaStredoveké remeslá na hrade Kamenica 1450.00 €Hrad KamenicaProjekt je zameraný na prezentáciu ľudových remesiel v rámci už 7. ročníka Hradných slávností na Kamenickom hrade. Ľudové remeslá bežné v minulosti , v dnešnej dobe môžeme vidieť už poväčšine iba na kultúrnych podujatiach zameraných na tieto ľudové remeslá. Cieľom projektu je predstaviť širokej občianskej verejnosti aspoň niektoré z pestrého spektra niekedy každodennej a typickej činnosti bežného remeselníka v stredovekej slovenskej dedine. Túto prezentáciu ľudových remesiel chceme v rámci hradných slávností zorganizovať v roku 2013 už tretí krát.
82Združenie pre rozvoj vidiekaRegionálna Archa chutí 1700.00 €banskobystrický regiónArcha chuti banskobystrického kraja pomáha zachovať stratené a zabudnuté recepty, dávno nepoužívané plodiny a suroviny najmä tradičnej gastronómie. Zameriava najmä na jedinečné regionálne a miestne špecifické produkty a suroviny a jej súčasťou nie je iba mapovanie a zaznamenávanie, ale aj ich aktívna propagácia najmä formou podujatí tradičnej gastronómie, organizovaním ochutnávok a v spolupráci so stravovacími zariadeniami ich zavádzaním do života regiónu. Vybrané regionálne špeciality by sme následne chceli nominovať do svetovej Archy chuti. Výstupmi projektu je databanka Archy chuti a jej propagácia formou tlačenej publikácie, webovej databázy, video prezentácie a živej prezentácie na ochutnávke a gastronomických podujatiach.
83Združenie SlatinkaStratené cesty krajinou 1385.00 €Zvolenská SlatinaV okolí Zvolena pomerne veľa turistov a cyklistov využíva miestne cestičky na oddych aj presun po krajine. Mnohé cesty však časom upadli do zabudnutia, hoci sú logicky najkratším a často krásnym spojením medzi dedinami a mestom. Projekt „Stratené cesty krajinou“ chce preto netradičnou formou upozorniť na tieto historické štruktúry, ktoré sú často neviditeľnou, ale zásadnou súčasťou kultúrneho dedičstva. Cieľom je prostredníctvom verejných stretnutí, spoločných vychádzok, pátrania v archívoch, porovnávaním starých máp, leteckých snímok a analýzou dnešnej krajiny nájsť zabudnuté a stratené miestne cesty v okolí Slatinky a Zvolena. Cesty, spolu s pôvodnými názvami častí krajiny budú vydané vo forme mapy a sprístupnené aj cez virtuálnu prehliadku. Vybrané historické štruktúry sa obnovia aj priamo v krajine dobrovoľníckymi brigádami.
84Obec ČičmanyKrásou žiť 1300.00 €ČičmanyAj vďaka finančnej podpore Nadácie SPP sa uchovali jedinečné ľudové čičmianske kroje, ktoré svojimi vystúpeniami prezentuje folklórna skupina z Čičmian.
85Obec OchodnicaFolklórny festival Ochodnica 1300.00 €OchodnicaV obci Ochodnica sa každoročne poriada folklórny festival, kde sa prezentuje regionálny, nad regionálny a medzinárodný folklór. Je to stretnutie milovníkov i priaznivcov folklóru. V júli 2013 sa uskutoční už 41. ročník folklórneho festivalu. každoročne sa v ňom predstavujú folklórne skupiny, ktoré prezentujú autentické pracovné a sviatočné zvykoslovie z jednotlivých oblastí Kysúc. Hlavným poslaním je zachovávanie studnice slovenského folklóru. Slovenský folklór je nielen významným kultúrnym bohatstvom nášho národa, ale je aj dôležitým potenciálom pre rozvoj obce. Práve v tejto oblasti vidíme možnosti rozvoja nielen nášho projektu ale i zvýšenia povedomia o význame miestnej kultúry pre regionálny rozvoj a zvyšovanie kvality života obyvateľov.
86Organizácia cestovného ruchu KysuceHistorické Kysuce 1000.00 €KysuceV rámci projektu plánujeme vydať publikáciu Historické Kysuce. Jej obsahom bude obrazový a textový materiál o historických stavebných a technických pamiatkach na Kysuciach spolu s listinnými dokumentmi, krojom, nárečím a zvykoslovím. Zámerom je zlepšenie povedomia o historickom dedičstve na Kysuciach.

Klub Hlavičiek

V grantových programoch klubu H bolo podporených 24 členov v celkovej sume 7 111 EUR.

č.MenoPodporená sumaProgramÚčelAnotácia
1Mgr. Michaela Bartíková 100.00 €Študuj cudzie jazykykurz nemeckého jazykaŠtudentka absolvovala kurz nemeckého jazyka a zvýšila si svoju jazykovú úroveň na stupeň B2. Následne plánuje získať certifikát, ktorý vylepší jej kvalifikáciu pre budúce povolanie.
2Bc. Matej Kultan 100.00 €Študuj cudzie jazykykurzu nemeckého jazykaŠtudent absolvovaním kurzu nemeckého jazyka v Deutsch Akademi získal základ nemeckého jazyka, slovnú zásobu a orientáciu v nemecky hovoriacom prostredí.
3Emília Malegová 100.00 €Študuj cudzie jazykykurz nemeckého jazykaŠtudentka absolvovaním kurzu získala vedomosti zo základnej konverzácie v nemeckom jazyku. Vedomosti využije aj na pracovnej stáži.
4Peter Maliňák 100.00 €Študuj cudzie jazykykurz španielskeho jazykaAbsolvovaním kurzu získal študent základy španielčiny - základné gramatické pravidlá, slovná zásoba s dôrazom na komunikáciu
5Simona Szabová 100.00 €Študuj cudzie jazykyjazykový certifikát z francúzskeho jazykaŠtudentka získala jazykový certifikát z francúzskeho jazyka - DALF C1 v Alliance Francaise v Bruseli. Tento certifikát dokladá veľmi pokročilú znalosť francúzskeho jazyka. Využije ho pri uchádzaní sa o prácu v Európskom parlamente.
6Filip Choura 100.00 €Študuj cudzie jazykykurz anglického jazykaŠtudent absolvoval kurz anglického jazyka v jazykovej škole Enlandia. Vďaka absolvovanému jazykovému kurzu, ktorý bol orientovaný najmä na konverzáciu sa zlepšil pri vedení rozhovorov v cudzom jazyku. Zároveň si zlepšil gramatiku a rozšíril slovnú zásobu.
7Mgr. Martin Benikovský 750.00 €Študuješ? Tak študuj...štúdium na ďalšej školeDoktorand na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela mohol vďaka štipendiu študovať na Fakulte múzických umení Akadémie umení odbor vokálne interpretácia.
8Mgr. Michaela Bartíková 600.00 €Dajme hlavy dokopyProjekt: Poznávame a chránime prírodu s vetrom vo vlasochProjekt realizovali dve členky Klubu. Pripravili sériu prednášok, najmä formou hier s environmentálnou tematikou, ktoré raz týždenne zrealizovali v predškolskom zariadení Ekodomček. V spolupráci s BROZ zorganizovali vyčistenie lokality pri rieke Morava, okolie ZŠ J.A. Komenského v Rači a PR Starý háj v Petržalke, počas ktorých prebiehali aj interaktívne exkurzie pre zúčastnených žiakov.
9Peter Gaži 500.00 €Dajme hlavy dokopyProjekt: Šifrovacia hra BrieždenieProjekt realizoval tím 6 ľudí, z ktorých 2 sú členmi Klubu H. Mestská šifrovacia hra sa konala 9.6.2012 v Bratislave a zúčastnilo sa jej 41 štvorčlenných tímov. Pomocou zašifrovaných správ spoznávali zaujímavé miesta Bratislavy, ale aj trápili svoje mozgové závity pri ich lúštení. Hra účastníkov previedla okolím Slavína, Horským parkom, podhradím a potom po presune do terénu Petržalkou a okolím.
10Lukáš Kvokačka 1000.00 €Dajme hlavy dokopyProjekt: Hlavičky s RadosťouDvaja členovia Klubu H zrealizovali v centre Radosť pre mladých ľudí z OZ Barlička so zdravotným postihnutím motivačné školenie zamerané na prípravu a realizáciu projektov, ktoré zlepšia fungovanie ich pracoviska, miesta na odpočinok alebo trávenia voľného času. Zámerom bolo, naučiť mladých ľudí vypracovať a zrealizovať svoje projekty. Mladí ľudia vymysleli, naplánovali a nakoniec aj zrealizovali svoje tri zámery.

Štipendijný program Hlavička

Štipendium Hlavička za rok 2012 získalo 80 štipendistov v celkovej sume 129 400 EUR.

čísloOdborPredkladateľ (meno študenta/tky)Podporená suma Názov vysokej školy (Fakulta, univerzita)Katedra (odbor)Zahraničná vysoká školaKrajina realizácie projektu
1právoMgr. Patrik Krnáč 1800.00 €Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Banská BystricaKatedra politológieKolínska univerzita, Fakulta hospodárskych a sociálnych viedNemecko
2technické vedyRastislav Monošík 1800.00 €Slovenská technická univerzita, Fakulta chemickej a potravinárskej technológieVýživa a hodnotenie potravínUniversity of Copenhagen, Faculty of Life SciencesDánsko
3prírodné vedyJán Pich 800.00 €Karlova univerzita, Matematicko-fyzikálna fakulta, PrahaKatedra algebryIsaac Newton Institute for Mathematical Sciences, University of CambridgeVeľká Británia
4medicínaSilvia Janská 2500.00 €The Royal Veterinary College, University of LondonThe Royal Veterinary CollegeThe Royal Veterinary College, University of LondonVeľká Británia
5technické vedyJán Ivanecký 1600.00 €Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakultaKatedra výkonných elektrotechnických systémovUniversity of PortoPortugalsko
6medicínaJana Feldinszká 1500.00 €Univerzita Komenského, Lekárska fakulta Všeobecné lekárstvoUniversité catholique de Lille, Faculté libre de MédicineFrancúzsko
7prírodné vedyMgr. Terézia Lučeničová 1000.00 €Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakultaKatedra zoológieHelmholtz Centre for Environmental Research UFZNemecko
8prírodné vedyIng. Zuzana Kňažická 700.00 €Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstvaKatedra fyziológie živočíchovPedagogická univerzita v Krakove, Fakulta geografie a biológiePoľsko
9ekonómiaLenka Hvolková 1800.00 €Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakultaKatedra ekonomiky a manažmentu podnikuAalto University School of EconomicsFínsko
10prírodné vedyMgr. Petra Bujňáková 1000.00 €Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných viedKatedra ekológieMendelova zemědelská a lesnická univerzita, BrnoČeská republika
11ekonómiaViera Pavličková 2000.00 €Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakultaKatedra bankovníctva a investovaniaKarl-Franzens-Universität v GraziRakúsko
12technické vedyBc. Filip Choura 900.00 €Slovenská technická univerzita, Strojnícka fakultaÚstav tepelnej energetikyUniversity of LjubljanaSlovinsko
13právoAlena Olejová 2500.00 €Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahovPolitológiaUniversity of Bologna, Faculty of political sciences "Roberto Ruffilli"Taliansko
14ekonómiaGabriela Gazdíková 1100.00 €Univerzita Komenského, Fakulta managementuKaredra stratégie a podnikaniaUniversità Europea di RomaTaliansko
15informatikaJuraj Ďurajka 2600.00 €STU, Fakulta elektrotechniky a informatikyTelekomunikáciíRWTH Aachen UniversityNemecko
16informatikaIvan Lapin 2600.00 €STU, Fakulta elektrotechniky a informatikyTelekomunikáciíRWTH Aachen UniversityNemecko
17informatikaŠtefan Mitrík 1800.00 €STU, Fakulta informatiky a informačných technológiíÚstav informatiky a softvérového inžinierstvaAarhus UniversityDánsko
18prírodné vedyŠárka Horáčková 1598.69 €Prírodovedecká fakulta Univerzity KomenskéhoKatedra Fyzickej geografie a GeoekológieGeographisches Institut Univesrität MainzNemecko/Španielsko
19ekonómiaLukáš Schmidt 2500.00 €Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahovKatedra medzinárodných politických vzťahovNottingham Trent UniversityVeľká Británia
20právoTomáš Teleky 950.00 €Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahovKatedra medzinárodných vzťahovFriedrich-Schiller-Universität JenaNemecko
21právoLucia Serdelová 1200.00 €Právnická fakulta Univerzity KomenskéhoPrávoParis - Lodron - Univeristät SalzburgRakúsko
22prírodné vedyHana Kutlíková 1000.00 €Université de Genève Neurovedecké centrumUniversité de Genève Švajčiarsko
23právoKatarína Ďuricová 750.00 €Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahovKatedra medzinárodných vzťahovUniversita ErfurtNemecko
24ekonómiaMatúš Matta 2000.00 €Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakultaKatedra bankovníctva a medzinárodných financiíNottingham Trent UniversityVeľká Británia
25prírodné vedyAdriána Szilágyiová 2300.00 €Univerzita Komenského, Fakulta Matematiky, Fyziky a InformatikyKatedra matematickej analýzy a numeritikyRijksuniversiteit GroningenHolandsko
26prírodné vedyEdita Rollová 1000.00 €Univerzita Komenského, Fakulta Matematiky, Fyziky a InformatikyKatedra informatikyLaboratoire de Recherche en Informatique, Université Paris Sud a Université BordeauxFrancúzsko
27ekonómiaAndrea Ivančová 2000.00 €BI Norwegian Bussiness SchoolInternational ManagementBI Norwegian Bussiness SchoolNórsko
28prírodné vedyKatarína Džubáková 1000.00 €Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakultaKatedra Fyzickej geografie a GeoekológieCentre national de la recherche scientifique, Ecole national supérieure de LyonFrancúzsko
29medicínaNika Gašparovičová 1800.00 €Univerzita Komenského, Lekárska fakultaGynekológia a pôrodníctvoHôpitaux Universitaires de GeneveŠvajčiarsko
30technické vedyIvan Ďuriš 1900.00 €Slovenská technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatikyÚstav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechnikyTechnische Universität DarmstadtNemecko
31ekonómiaIng. Silvia Pastoreková 2000.00 €Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatikyKatedra štatistikyUniverzita Carlosa III. v MadrideŠpanielsko
32technické vedyFilip Čertík 1700.00 €Slovenská technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatikyÚstav telekomunikáciíFernUniversity in HagenNemecko
33ekonómiaKatarína Eliášová 2800.00 €Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, PrahaInstitut mezinárodních studiíSciences Po de Paris (Institut d"études politiques de Paris)Francúzsko
34medicínaMiroslav Repko 600.00 €Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakultaVšeobecné lekárstvoÚstav hematologie a krevní transfúzeČeská republika
35ekonómiaSimona Szabová 2000.00 €Masarykova Univerzita, Fakulta Socialnych studiíKatedra mezinárodných vztahu a evropských studiíL´institut d´études politiques de ParisFrancúzsko
36technické vedyEmília Ďurišová 1800.00 €STU, Stavebná fakultaKatedra technických zariadení budovTechnical University of DenmarkDánsko
37informatikaMichal Spišiak 1700.00 €University of OxfordDepartement of Computer ScienceUniversity of OxfordVeľká Británia
38ekonómiaPaula Puškárová 2000.00 €Ekonomická univerzita, Fakulta medzinárodných vzťahovKatedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacieEkonomická univerzita vo ViedniRakúsko
39technické vedyRastislav Kopca 1000.00 €STU, Stavebná fakultaKatedra technológií staviebUniversitat Polytécnica de CatalunyaŠpanielsko
40ekonómiaVeronika Kusyová 2500.00 €University College LondonSchool of Slavonic and East European StudiesUniversity College LondonVeľká Británia
41ekonómiaTomáš Miklošovič 1500.00 €Univerzita Komenského v BratislaveKatedra aplikovanej matematiky a štatistikyLetná škola - EcoMod Modeling School - EuropeBelgicko
42ekonómiaPeter Štetka 1500.00 €Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu, BratislavaKatedra podnikovo hospodárskaSummer School UtrechtHolandsko
43ekonómiaTomáš Bálint 2500.00 €Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, Letná 9, 040 01, KošiceKatedra aplikovanej matematiky a hospodárskej informatikyUniverzita v Bielefelde (Universität Bielefeld)Nemecko
44ekonómiaOndrej Pikna 2900.00 €UWL- University of West London, LondonDepartment of business (managment and economics) studiesRoyal HollowayVeľká Británia
45ekonómiaJaroslav Salaj 1500.00 €Christian Albrechts Universität zu Kiel, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät, KielInstitu für VolkswirtschaftslehreChristian Albrechts Universität zu KielNemecko
46ekonómiaJakub Pivoluska 3000.00 €Vysoká škola ekonomická, Fakulta financí a účetnictví, PrahaKatedra bankovnictví a pojišťovnictví/Katedra měnové teorie a politikyLondon School of Economics and Political ScienceVeľká Británia
47ekonómiaMiroslava Makarová 1000.00 €Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov, BratislavaKatedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacieMaastricht University - Maastricht Graduate School of GovernanceHolandsko
48ekonómiaPatrícia Košecová 1800.00 €Vysoká škola ekonomická v Praze, International Business Program, PrahaOddělení zahraničních stykůInternational University in GenevaŠvajčiarsko
49ekonómiaEduard Jambor 300.00 €Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických viedÚstav európskych štúdií a medzinárodných vzťahovÚstav mezinarodních vztahů v PraheČeská republika
50ekonómiaPeter Chovanec 1000.00 €Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre, Fakulta Ekonomiky a ManažmentuKatedra štatistiky a operačného výskumuKatholieke Universiteit LeuvenBelgicko
51ekonómiaViktor Mikuš 1000.00 €ICHEC, Brusel, BelgickoEkonómie a manažmentuICHEC, BruselBelgicko
52informatikaPavel Labath 2000.00 €Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, BratislavaKatedra InformatikyInstitut national de recherche en informatique et en automatiqueFrancúzsko
53technické vedyMiroslav Repka 2000.00 €Slovenská technická univerzita v Bratislave,Strojnícka fakulta,BratislavaAplikovanej mechaniky a mechatronikyUniversität der BundeswehrNemecko
54informatikaZuzana Haladová 350.00 €Univerzita Komenského FMFI, BratislavaKatedra Aplikovanej InformatikySummer School on Image Processing 2012Rakúsko
55technické vedyTomáš Molnár 2000.00 €Slovenská Technická Univerzita, Stavebná, BratislavaKatedra zdravotného a environmentálneho inžinierstvaCranfield University - Cranfield Water Science Institute (Cranfield, Bedfordshire, MK43 0AL, UK)Veľká Británia
56technické vedyBoris Brunner 800.00 €Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, BratislavaÚstav jadrového a fyzikálneho inžinierstvaTechnische Universität Wien, Fakultät für PhysikRakúsko
57informatikaJúlia Kučerová 350.00 €Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, BratislavaKatedra aplikovanej informatikySummer School on Image Processing 2012Rakúsko
58ekonómiaDiana Kosová 1400.00 €Wirtschaftsuniversität Wien (Ekonomická univerzita), IBWL - medzinárodný obchod, ViedeňInštitút pre reklamu a výskum trhuWirtschaftsuniversität WienRakúsko
59technické vedyMartin Paľa 800.00 €Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta Elektrotechniky a Informatiky, KošiceKatedra Kybernetiky a Umelej InteligencieETH Summer School on Soft RoboticsŠvajčiarsko
60prírodné vedyBc. Vladimír Novák 2000.00 €Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, BratislavaKatedra aplikovanej matematiky a štatistikyAmiens School of Management (École Supérieure de Commerce Amiens Picardie)Francúzsko
61prírodné vedyJozef Janovský 3000.00 €Masarykova univerzita, Fakulta sociálnych štúdiíKatedra politológieOxfordská univerzitaVeľká Británia
62prírodné vedyKatarína Juríková 1000.00 €Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, BratislavaKatedra genetikyCentre for Genomic Regulation, BarcelonaŠpanielsko
63prírodné vedyLenka Matejovičová 2000.00 €Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, BratislavaAplikovaná matematikaCambridge Computational Biology Institute, University of CambridgeVeľká Británia
64prírodné vedyLukáš Konečný 1100.00 €Univerzita Komenského , Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, BratislavaKatedra teoretickej fyziky a didaktiky fyzikyThe 12th Sostrup Summer SchoolDánsko
65prírodné vedyTomáš Bzdušek 1000.00 €Univerzita Komenského (UK), Fakulta matematiky fyziky a informatiky (FMFI), BratislavaKatedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky (KTFDF)2012 Eurasia Pacific Summer School and Conference on Strongly Correlated ElectronsTurecko
66prírodné vedyMárius Kádek 1100.00 €Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, BratislavaKatedra teoretickej fyziky a didaktiky fyzikyThe 12th Sostrup Summer SchoolDánsko
67právoMatej Michalec 3000.00 €Trnavská univerzita v TrnavePrávnická fakultaUniversity of EdinburghVeľká Británia
68právoTomáš Sninčák 2000.00 €Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, KošiceKatedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečeniaUniverzita PassauNemecko
69prírodné vedyJán Jamriška 800.00 €Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, BratislavaKatedra zoológieUniversity of La LagunaŠpanielsko
70právoJúlia Miklasová 2000.00 €Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakultaÚstav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistikyGraduate Institute of International and Development Studies, Université de GenèveŠvajčiarsko
71medicínaLenka Maruščáková 1000.00 €Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, BratislavaÚstav patologickej anatómieAntwerp University Hospital UZABelgicko
72právoLucia Milanová 1300.00 €Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Banská BystricaKatedra medzinárodných vzťahovKatolícka univerzita v LeuveneBelgicko
73právoMatej Zmij 2100.00 €Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakultaMedzinárodného a európskeho právaBergen Center for Competition Law and Economics (Joint venture: University of Bergen + Norwegian School of Economics)Nórsko
74medicínaJana Žofčáková 2000.00 €Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta, KošiceÚstav experimentálnej medicínyUniverzita v Maribore, Lekárska fakultaSlovinsko
75právoMaroš Kravec 2000.00 €The University of Salford, Law School, Manchester, AnglickoPrávnická fakulta -Law SchoolThe University of LundŠvédsko
76prírodné vedyAdrián Krajňák 1500.00 €Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, BratislavaKatedra jadrovej chémieAristotle University of ThessalonikiGrécko
77prírodné vedyEva Viglašová 1500.00 €Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, BratislavaKatedra jadrovej chémieAristotle University of ThessalonikiGrécko
78právoMichaela Liptáková 2000.00 €King's College London, LondonPrávoCenter for Transantional Legal StudiesVeľká Británia
79právoJúlia Bodnárová 1800.00 €Ekonomická univerzita, Fakulta medzinárodných vzťahov, BratislavaMedzinárodné ekonomické vzťahyErasmus University Rotterdam, University of Ghent, Hamburg UniversitätHolandsko
80medicínaŠtefan Adamčik 1400.00 €UPJŠ , Lekárska fakulta, KošiceLekárska fakultaUniverzitätsklinikum EssenNemecko

Program OPORA

V programe OPORA získalo podporu 63 subjektov v celkovej sume 101 865 EUR.

Č.PredkladateľPodporená sumaAnotácia
1Občianske združenie "Za dôstojný život" 7000.00 €Občianske združenie Za dôstojný život pomáha najviac zraniteľným a ohrozeným skupinám obyvateľstva vrátane detí a rodín. Poskytuje služby na regionálnej úrovni z aspektu sociálnych služieb ako aj služby v oblasti sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. Sú zriaďovateľom zariadenia núdzového bývania a útulku, krízového strediska a detského domova, ktoré prevádzkujú výlučne na systéme profesionálnych rodín a dvoch chránených dielní.
2Mládež ulice 7000.00 €Mládež ulice nadväzuje a udržiava podporné vzťahy s deťmi a mladými ľuďmi prevažne rómskeho pôvodu, ktoré žijú v sociálne marginalizovanej komunite v Bratislave. Zameriava sa na rozvoj sociálnych a životných zručností klientov, na ich postupnú integráciu do spoločnosti a tiež na preventívne a podporné aktivity. Základom práce je terénna sociálna práca postavená na nízkoprahovom princípe a prístupe ku klientom. Počas pravidelných návštev priamo na mieste kde žijú im poskytujú služby sociálneho (poradenstvo, doučovanie) a voľnočasového charakteru (hry, športovanie,aktivity v klube).
3Občianske združenie Odyseus 7000.00 €OZ Odyseus sa zameriava na zachovávanie ľudských práv a skvalitňovanie života znevýhodnených komunít prostredníctvom poskytovania služieb v rámci prístupu „harm reduction“ (znižovanie rizík a poškodení), terénnej sociálnej práce, podpory aktívnej participácie ohrozených komunít, informovania a vzdelávania, podpory verejného zdravia, zastupovania záujmov sociálne znevýhodnených ľudí a sprostredkovania kontaktu medzi nimi a majoritnou spoločnosťou.
4Diecézna Charita Rožňava 7000.00 €Diecézna Charita Rožňava pôsobí v rámci diecézy Rožňava. Svoju činnosť vykonáva v mestách Rožňava, Gelnica, Kokava nad Rimavicou, Lučenec a prostredníctvom farských charít formou dobrovoľníckej činnosti. Vykonáva opatrovateľskú službu, poskytuje služby seniorom, sociálnu služba v DSS rodinného typu s celoročným pobytom. V roku 2011 zriadili nízkoprahové zariadenia, útulok pre bezdomovcov a denný stacionár pre seniorov.
5Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch 7000.00 €Hlavným zameraním Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím je všeobecná podpora činnosti a opatrení zameraných na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím všetkých vekových kategórií, poskytovanie účinnej podpory uvedenej skupine, pôsobenie na zlepšenie ich psychického i fyzického stavu, vyvíjanie informačnej a osvetovej činnosti, pomáhanie k socializácii ľudí s mentálnym postihnutím a zlepšovaniu podmienok ich života. Poslaním Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Nových Zámkoch, je skvalitňovať život ľudí s mentálnym a telesným postihnutím a vyvíjať činnosti smerujúce k ich integrácii..
6Viera - Láska - Nádej, o.z. 7000.00 €OZ Viera-Nádej-Láska vznikla na základe podnetov rodičov viacnásobne postihnutých detí. Poslaním organizácie je poskytovať vysoko kvalitnú a odbornú činnosť týmto deťom. Organizácia poskytuje viacnásobne postihnutým deťom kompletnú a kvalitnú starostlivosť, ktorá okrem bazálnej starostlivosti (obslužné činnosti-stravovanie, kŕmenie, výmena hygienických pomôcok, ...)zahŕňa predovšetkým špeciálno-pedagogickú intervenciu, oxygenoterapiu, logopédiu, špecializované rehabilitačné cvičenie, liečebné masáže, magnetoterapiu, zrakovú stimuláciu.
7KRUH n.o. 7000.00 €Poslaním občianskeho združenia PERSONA je pomoc ľuďom v nepriaznivej životnej situácii a vytváranie podnetného priestoru pre organizovanie výchovných, vzdelávacích, poradenských a ďalších aktivít, ktoré napomáhajú osobnému rozvoju a vedú k plnohodnotnému a tvorivému spôsobu života. Toto poslanie napĺňajú prostredníctvom ponúkaných služieb –vzdelávanie, poradenstvo, pomoc a podpora pri vytváraní a realizácii individuálnych plánov rozvoja osobnosti. Sú zriaďovateľom Komunitného centra KOCÚR v Ústí nad Priehradou - Trstená, ktorého súčasťou je nízkoprahový klub pre rodiny, komunitná škola a komunitná poradňa.
8PERSONA 7000.00 €Poslaním občianskeho združenia PERSONA je pomoc ľuďom v nepriaznivej životnej situácii a vytváranie podnetného priestoru pre organizovanie výchovných, vzdelávacích, poradenských a ďalších aktivít, ktoré napomáhajú osobnému rozvoju a vedú k plnohodnotnému a tvorivému spôsobu života. Toto poslanie napĺňajú prostredníctvom ponúkaných služieb –vzdelávanie, poradenstvo, pomoc a podpora pri vytváraní a realizácii individuálnych plánov rozvoja osobnosti. Sú zriaďovateľom Komunitného centra KOCÚR v Ústí nad Priehradou - Trstená, ktorého súčasťou je nízkoprahový klub pre rodiny, komunitná škola a komunitná poradňa.
9Svetlo, zariadenie sociálnych služieb 800.00 €Klientka Daniela trpí poruchami psychiky a správania zapríčinenými užitím alkoholu – syndróm závislosti. V zariadení sa venuje pleteniu rôznych výrobkov z papiera. Túto zručnosť by chcela naďalej rozvíjať a zdokonaľovať sa v nej. Rada by sa tiež naučila pletenie rôznych darčekových predmetov z prírodného materiálu – pedigu, ktoré chce neskôr prezentovať.
10Špecializované zariadenie Tereza 400.00 €Klientka Katka trpí od mladosti schizofréniou. Obľubuje kreslenie a maľovanie rôznymi technikami. Projekt je zameraný na rozvoj estetického vnímania a prirodzeného talentu klientky pri realizácii výtvarných prejavov
11Špecializované zariadenie Tereza 107.00 €Pán Emil má diagnostikované zrakové postihnutie v pokročilom štádiu, kombinovaný so psychickými problémami. Chýba mu prístup k médiám, pretože rád sleduje aktuálne udalosti a počúva hudbu. Prenosné rádio s CD prehrávačom by mu to umožnilo.
12Občianske združenie - MAGIKOS 1090.00 €Klient Emil trpí DMO a má mierne obmedzenú pohyblivosť a ľahké mentálne postihnutie. Rád pracuje v záhrade, prostredníctvom realizovaného IPRO získa nové zručnosti týkajúce sa prác v záhrade (príprava pôdy, vysádzanie rastlín, byliniek, okrasných kvetín, kosenie trávy). Naučí sa obsluhovať malotraktor, prostredníctvom ktorého získa novú pracovnú zručnosť a bude sa môcť ľahšie zamestnať v živote.
13Zariadenie pre seniorov v Šamoríne 1000.00 €Pani Lýdia po silnej mozgovej porážke ostala prevažne pripútaná na lôžko. Chýba jej bližší a častejší kontakt s rodinou a s priateľkou. Jej snom je naučiť sa pracovať s počítačom, najmä písať maily, chatovať s priateľmi, so sestrou, s vnúčatami.
14Domov sociálnych služieb Detva 1200.00 €Michaela má DMO, chceli by viesť samostatný život v rámci možností a schopností. Cieľom IPRO je príprava na samostatný život v chránenom bývaní a získavanie a rozvoj praktických zručností do chráneného pracoviska.
15KORALKY- občianske združenie na pomoc deťom so špeciálnymi potrebami 875.00 €Miško je dieťa s telesným a mentálnym postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou a s autizmom. Snaží sa komunikovať pomocou giest, ale vzhľadom na poruchu motoriky nie je táto komunikácia úspešná. Ako najvhodnejšia metóda nácviku komunikácie sa javí práca s komunikačnými tabuľkami. Poskytnutím nových atraktívnych foriem komunikácie dosiahnuť zvýšenie sebavedomia Miška.
16Domov sociálnych služieb Stropkov 560.00 €Klient Jaromír bol do domova prijatý z dôvodu psychického ochorenia. Jeho záľubou bolo vyšívanie, keďže sa mu začal zhoršovať zrak v dôsledku sivého zákalu musel prestať. V súčasnosti by sa rád venoval podobnej činnosti, v ktorej by našiel uplatnenie. Oslovilo ho tkanie, s ktorým sa stretol v detskom veku a tejto činnosti by sa chcel venovať v ďalšom období. Svojimi výrobkami by sa prezentoval na verejnosti pri rôznych príležitostiach
17Čarovný prútik 1660.00 €Jakub je 11- ročné dieťa postihnuté DMO. Napriek ťažkému stupňu mentálnej retardácie, komunikuje rôznymi zvukmi, s pomocou sa dokáže výtvarne realizuje. Potrebuje však stoličku pre zlepšenie sedenia pri tvorivých dielňach
18Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave 440.00 €Zuzka je mladá žena s mentálnou retardáciou. Navliekanie korálok a výroba bižutérie a estetických predmetov patrí medzi jej obľúbené činnosti. Práca s polymérovou hmotou ju zaujala a v budúcnosti by sa jej chcela venovať. Hlavným cieľom je zlepšenie jej zručností s možnosťou sebarealizácie a integrácie do spoločnosti. Zuzana by chcela prezentovať svoju prácu v širšom spoločenskom prostredí prostredníctvom výstav výrobkov klientov DSS a tým si zabezpečiť prostriedky pre ďalší rozvoj a pokračovanie svojej práce.
19NEZÁBUDKA Pata, n.o. 190.00 €79 – ročná klientka s viacerými diagnózami je v DSS umiestnená na základe naštrbených rodinných vzťahov. Jej záľubou je práca v kvetinových a zeleninových záhonoch a starostlivosť o kvety. S výsledkom svojej práce pripúta pozornosť iných klientov na svoju činnosť, prípadne spoluprácu, čím sa dosiahne odstránenie samotárskeho správania.
20Občianske združenie DSS Turie 1000.00 €Pani Zuzana trpí chronickou paranoidnou schizofréniou s defektom osobnosti. Má silnú citovú väzbu na prostredie, v ktorom žila - Čičmany, kde sa zapájala do folklórnych činností. To v nej ostalo a aj v zariadení sa rada zúčastňuje zábav a muzikoterapie. Rada by sa zdokonalila v hre na heligónku, mala čičmiansky a chodila vystupovať.
21Nadácia LUMEN Ústavu sociálnej starostlivosti pre mládež 800.00 €Lukáš – 25 ročný mentálne postihnutý autista, je chlapec, ktorý má rád pohyb, hrubomotoricky je veľmi obratný, samostatný, veľa času trávi rôznymi pohybovými aktivitami – rád behá a skáče. Cieľom projektu je, aby mal čo najviac možností realizovať sa v športe a aby sa jeho pomocou začleňoval do kolektívu klientov, ale aj širšej sociálnej spoločnosti.
22Domov sociálnych služieb Slatinka 900.00 €Marcel má 16 rokov, diagnostikovanú DMO a mentálnu retardáciu ťažkého stupňa. Je odkázaný na pomoc iných osôb. Vedomosti o svete získava prostredníctvom zmyslov. Nerozpráva, vydáva len škreky, reaguje na rytmus. Vytvorením multisenzorickej miestnosti podľa konceptu Snoezelen sa budú stimulované jeho zmysly a môže objavovať nové svety.
23Domov sociálnych služieb Slatinka 400.00 €Evka má 26 rokov, má diagnostikovanú strednú mentálnu retardáciu a DMO. Medzi jej najobľúbenejšie činnosti patrí muzikoterapia. Tancom, hrou na telo a rytmizáciou pesničiek dokáže vyjadriť svoje emócie, náladu a momentálne prežívanie. Potrebovala by bongo bubny, djembe, shakere a iné rytmické nástroje, ktoré slúžia na účely muzikoterapie a obohatia jej možnosť vyjadriť čo prežíva.
24DOMKO-Domov sociálnych služieb 398.00 €Alžbetka má 31 rokov. Má Downov syndróm, strednú mentálnu retardáciu. Žije v spoločnej domácnosti s bratom a otcom, mama jej zomrela v roku 2011. Rada by sa naučila variť, cieľom projektu je vytvoriť kuchársku knižku na základe jej praktických zručností pri príprave jednoduchých receptov.
25DOMKO-Domov sociálnych služieb 1000.00 €Klientka sa narodila s Downovým syndrómom, mentálna úroveň dosahuje mentálnu retardáciu stredne ťažkého stupňa. Veľmi rada chodí na canisterapiu. Získaním fotografických zručností by sa naučila využívať fotografiu ako nástroj zaznamenávania okolitého sveta,ktorého súčasťou sú aj zvieratá a jej láska k nim. Jej snom je mať vlastnú výstavu fotiek, čím by sa realizovala a tak by nadobudla pocit sebavedomia a sebauplatnenia.
26Občianske združenie Radosť zo života. 1660.00 €Adam trpí detským autizmom, nedokáže komunikovať so svojím okolím a nevie vyjadriť svoje každodenné potreby. Jeho reakciou na dlhodobú frustráciu je automutilácia a agresivita voči najbližším, ktorí mu nerozumejú. Realizáciou tohto projektu by sa naučil úspešne komunikovať so svojim okolím, zvýšila by sa tak jeho aktívnu účasť v sociálnych interakciách.
27Združenie Sofia Bratislava 530.00 €Vierka trpí psychiatrickým ochorením so začiatkom v detstve a poruchami v stravovaní. Rada by uspela na prijímacích pohovoroch na Katedru animovaného filmu VŠMU. Rada by sa zúčastnila prípravných kurzov a zlepšila svoje stravovacie návyky.
28OZ Odyseus 630.00 €Sandra má 35 rokov. Po niekoľkých neúspechoch v hľadaní práce, začala pracovať v sex biznise, ktorý sa stal pre ňu jediný zdroj príjmu. V sex biznise pracuje už 17 rokov. Je dlhodobo klientkou OZ Odyseus, kde začala dobrovoľnícky pracovať v rámci komunity našich klientov. Jej ambíciou je získať prácu na plný úväzok, potrebuje si však doplniť vzdelanie o maturitu a absenciu základných pracovných zručností.
29Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre Stredisko DSS Symbia Zvolen 1250.00 €Martina má 23 rokov. Túži sa osamostatniť a pracovať v škôlke ako pomocná sila. Našla sa škôlka, kde sú ochotní pomôcť Martine pri získaní práce a jej udržaní. Získala by tak nové pracovné návyky, naučila by sa plniť úlohy podľa požiadaviek zamestnávateľa. Na pracovisku ju bude sprevádzať tútor, ktorý jej bude určitý čas pomáhať pri plnení požiadaviek zamestnávateľa.
30Diecézna charita Žilina, Detský charitný dom Považská Bystrica 508.00 €Lukáš má 19 rokov, žije v detskom domove a momentálne navštevuje 3. ročník na Odbornom učilišti internátnom – odbor murár v Ladcoch. Po ukončení súčasného odboru plánuje štúdium na ďalšom trojročnom odbore zámočník, aby zvýšil svoju uplatniteľnosť na trhu práce. Veľkou pomocou by bolo aj absolvovanie vodičského oprávnenia na skupinu B a získanie osvedčenia vodiča vysokozdvižného vozíka.
31DD a DSS Luna, stredisko Špecializované zariadenie Kotva 1400.00 €Dušan trpí mentálnou retardáciou. Je problémový, má kolísavé správanie. Má sklony k sebapoškodzovaniu. Komunikuje na veľmi slabej úrovni. Problémy s komunikáciou pre klienta znamenajú frustráciu, čo vedie k prejavom problémového správania, ako je agresívne správanie obrátené voči ostatným ľuďom, predmetom a voči sebe. Dlhodobým cieľom je zlepšenie komunikácie pomocou piktogramov a komunikačného softvéru.
32Agentúra podporných služieb, n.o. 385.00 €Peter je 31-ročný muž, so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Je zručný v pomocných prácach okolo domu a rád pomáha. Peter pracuje na chránenom pracovnom mieste a býva v zariadení podporovaného bývania. Rád by vyskúšal kosenie s veľkou kosačkou, z výplaty si plánuje ušetriť nejaké peniaze na vlastné bývanie.
33Občianske združenie Brána do života 860.00 €Barborka je v ústavnej starostlivosti detského domova, je v maturitnom ročníku Gymnázia Matky Alexie a pripravuje sa ako na maturitu, tak aj na prijímacie skúšky na vysokú školu. Túži opustiť detský domov a študovať právo v Prahe. Zámerom projektu je podpora pri štúdiu a získanie vodičského preukazu, ktorý jej umožní lepšie osamostatnenie sa.
34Občianske združenie Brána do života 850.00 €Agape žije v ústavnej starostlivosti detského domova, je študentkou 1. ročníka nadstavby s maturitou na strednej odbornej škole Svätoplukovej. Jej plány spočívajú v úspešnej maturite a následnom štúdiu na vysokej škole s humanitným zameraním a venovať sa práci s deťmi z detských domovov. Absolvovanie kurzov jej pomôže lepšie sa uplatniť.
35Zariadenie núdzového bývania pre ženy - Jozefínum 200.00 €Pani Renáta Suchá býva spolu s piatimi deťmi prechodne v Zariadení núdzového bývania pre ženy Jozefínum. Bol jej prisľúbený sociálny byt. Je šikovná a veľmi zručná, vie pekne šiť, pošila rôzne dečky, podušky, veci do kuchyne a pod. Chcela by pracovať a venovať sa aj tvorbe rôznych darčekových predmetov a zariadiť si malú dielničku na výrobu darčekových predmetov.
36ŠK ROSA PATRÓNKA 1574.00 €Kristína je sedemnásťročnou klientkou DSS a RS ROSA. Študuje na Odbornom učilišti, odbor cukrárska výroba. Dnes je v nej nahromadené veľa negatívnej energie. Chcela by začať naplno a profesionálne trénovať kickbox, aby mohla poriadne vyventilovať nahromadenú negatívnu energiu a taktiež preto, aby zažívala pocit úspechu. Pravidelné cvičenie jej pomáha kontrolovať sa a učí ju sebaovládania, tvrdý tréning ju núti koncentrovať sa len na cvičenie.
37PERSONA 1400.00 €Anička má 15 rokov, trpí rastovým a mentálnym zaostávaním vo vývoji (s najväčším postihnutím v oblasti intelektu). Má stredný stupeň mentálneho postihnutia. Anička by sa veľmi chcela v živote uplatniť, byť užitočná, robiť zmysluplné veci a rozvíjať sa v tom, čo ju baví. Zámerom projektu je tiež vytvárať podmienky na zlepšenie zdravotných problémov prostredníctvom kondičných športov.
38Centrum Slniečko, n.o. 435.00 €Klientka Viera žije v zariadení pre obete domáceho násilia spolu s tromi deťmi. Chce sa sama postaviť na vlastné nohy. Má možnosť zamestnať sa, nevyhnutne však potrebuje vodičský preukaz (na základe požiadavky zamestnávateľa). Má tiež veľký záujem získať profesionálne zručnosti v aranžovaní kvetov formou aranžérskeho kurzu. Ak sa jej podarí postaviť sa na vlastné nohy, v budúcnosti by si chcela založiť aj vlastnú živnosť so zameraním na aranžovanie a pestovanie kvetín.
39Nezábudka Kúty, no. 530.00 €Klient má 79 rokov a je po amputácii ľavej dolnej končatiny. Najväčšou jeho záľubou bolo pletenie košíkov z prútia, prútiu rozumel a sám si ho dokázal zabezpečiť. Tejto činnosti sa opätovne za pomoci personálu začal venovať. Zhotovené košíky bude prezentovať širšej verejnosti.
40OZ Podané ruky 500.00 €Ján má ťažké zdravotné postihnutie – Downov syndróm, mentálna retardácia stredný stupeň, ochorenia tráviaceho traktu. Má problém s jemnou motorikou, v niektorých činnostiach potrebuje asistenciu. Veľa času trávi pri PC. Rád by sa zamestnal v chránených dielňach, potrebuje si však zlepšiť svoje rečové schopnosti a jemnú motoriku pomocou počítačového programu a iných pomôcok.
41Centrum sociálnych služieb Dúhový sen, Kalinov 415.00 €Monika bola umiestnená do detského domova, momentálne jej poskytuje sociálne služby Domov na pol ceste. Má ľahkú mentálnu retardáciu. Veľmi rada vyšíva, pletie, rada pracuje s papierom, ale najradšej pracuje v záhrade pri zariadení. Práca jej dáva možnosť cítiť sa byť súčasťou spoločenského života. Želala by si mať možnosť sama si vo fóliovníku dopestovať zeleninu, ktorú bude môcť využiť pri realizácii svojich receptov, ktoré už má pripravené.
42Nádej pre Rozsutec, oz 260.00 €Gabika je klientkou so schizoafektívnou poruchou, má aj iné zdravotné ťažkosti. Býva v Domove sociálnych služieb Rozsutec. Veľmi ju baví štúdium angličtiny. Rada by ju naďalej študovala a zložila štátnu skúšku.
43Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie podporovaného bývania Rozsutec 800.00 €Béďo má 46 rokov, je umelecky zdatný vo viacerých oblastiach, zaujíma sa najmä o maľbu, kresbu a fotografovanie a navštevuje viacero umeleckých krúžkov. Je technicky zručný, opravuje prípadne vylepšuje rôzne prístroje. Momentálne je jeho najväčšou vášňou fotografovanie. Rád by v tejto činnosti pokračoval a rád by svoje fotografie a obrázky vystavoval na svojej vlastnej výstave.
44Súkromná spojená škola, Pod kopcom 75, Nové Zámky 1400.00 €Timejka má DMO, je trvale pripútaná na lôžko, leží vo vynútenej polohe stočená do pravého boku, nekomunikuje, je úplne odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, sama nedokáže vykonať žiadnu činnosť, rada sa hojdá. Pobyt na vodnej posteli by bol pre ňu výborným stimulom, ale zároveň bude pôsobiť aj ako prevencia pred vznikom dekubitov.
45EFFETA - Stredisko sv. Františka Saleského 1000.00 €Klientkou je 65-ročná žena, ktorá má sluchové postihnutie prítomné od narodenia. Klientka si neosvojila hovorený slovenský jazyk a nie je schopná komunikovať hovorenou rečou. Klientka žije v určitej sociálnej izolácií, nie je samostatná. Je motivovaná k samostatnejšiemu životu. Za pomoci sociálnych pracovníkov podporí organizácia integráciu do počujúcej spoločnosti a miestnej komunity prostredníctvom zabezpečenia sociálnych služieb, rozvoja starostlivosti o domácnosť priamo v byte klientky, rozvoja orientácie v prostredí a prostredníctvom poskytnutia podpory v samoobslužných činnostiach. Jednotlivé úkony spracujú pre klientku do príručky postupov prác.
46Arcidiecézna charita Košice 317.00 €19-ročnému klientovi Charitného domu mládeže zomreli v detstve obaja rodičia, bol opakovane hospitalizovaný v detskej psychiatrickej nemocnici, v 18-tich rokoch odišiel z pestúnskej rodiny, ktorá žije v Anglicku. Chce ukončiť OU - záhradníctvo a nájsť si prácu. S asistenciou sociálnej pracovníčky sa naučí poznávať ručičkové hodiny, získa PC zručnosti, napísať životopis, osloviť potenciálnych zamestnávateľov. Nový počítať mu tiež umožní nadviazať kontakt so sestrou a rodinou v Anglicku.
47Straník - domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie 1500.00 €25-ročný klient s mentálnym postihnutím vyžaduje trvalú starostlivosť dospelej osoby, komunikuje len neverbálne. Doteraz bol vyčleňovaný z kolektívu, pravidelnou bazálnou stimuláciou bude klient začlenený medzi ostatných klientov zariadenia. Na to sú potrebné rehabilitačné a polohovacie pomôcky.
48Domov sociálnych služieb, Vranov nad Topľou 1200.00 €Lukáško má 10 rokov, ako 5- mesačný prišiel o sluch, Nepomáha mu ani načúvací prístroj, používa pár prirodzených posunkov. Lukáš býva spolu s rodičmi a 2 súrodencami, je klientom DSS. Rád komunikuje, avšak z nepochopenia inými, je často krát smutný. Vyúčbou posunkového jazyka a stimulovaním zvyškov sluchu sa Lukáško pripraví na vstup do špeciálnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím, s možnosťou ďalšieho vzdelávania.
49Domov sociálnych služieb pre dospelých Báhoň 1400.00 €Oľga má 48 rokov, pochádza z viacdetnej rodiny. od malička je v ústavnej starostlivosti, spolu so sestrou dvojičkou, ktorá nedávno zomrela. Rada by sa zdokonalila v kreslení, písaní, tvorbe básní a vydala vlastnú knihu básní ilustrovanú svojimi obrázkami. Klientka si prácou s textom zdokonalí gramatiku a prednes, absolvuje výtvarný kurz, napíše a prepíše svoje básne do PC a následne v spolupráci s kontaktným pracovníkom osloví vydavateľstvo, pripraví krst a ponúkne svoju knihu okolitým knižniciam.
50Občianske združenie OKRAJ 1250.00 €Vladimír má 32 rokov , vyrastal v detskom domove. Na prenocovanie využíva rôzne útulky, nocľahárne, ak nemá brigádu, predáva Nota-Bene. Absolvoval SOU záhradníctvo - kvetinárstvo, teraz by sa chcel v tejto činnosti zdokonaliť a získať pracovné návyky. Vlado absolvuje aranžérsky kurz a kurz práce s PC, aby mohol byť samostatnejší pri hľadaní si práce.
51OZ Dlaň - pre Zariadenie podporovaného bývania Lučenec 740.00 €Bohuš je klientom Zariadenia podporovaného bývania, celý život prežil v inštitucionálnej starostlivosti z dôvodu disfunkcie jeho rodiny. Neovláda ani základy čítania a písania. Má svoje hobby, ktorým je skladanie domčekov a iných objektov zo špajdlí, ktoré lepí na makety. Spolu s dobrovoľníkom v miestnej dielničke bude zdokonaľovať remeselné zručnosti pri výrobe betlehemov, aby tie mohol predávať na jarmokoch a trhoch.
52Inštitút Krista Veľkňaza 800.00 €24-ročná Mirka je slobodná mamička, má 2 deti, žije v zariadení núdzového bývania, poberá dávku v hmotnej núdzi a prídavok na dieťa. Chcela by si nájsť prácu, aby zvýšila svoj príjem. Zapojí sa do programu starostlivosti o domácnosť, absolvuje ošetrovateľský kurz a v spolupráci so sociálnym pracovníkom sa pripraví na pracovný pohovor.
53Domov sociálnych služieb Lom nad Rimavicou 540.00 €30-ročná Anička vyrastala v detskom domove, užívala rôzne návykové látky, lieči sa na atypickú psychotickú poruchu pri mentálnej retardácii a porúch správania. Klientka má veľmi rada všetky pohybové činnosti. Chcela by sa naučiť bicyklovať a na bicykli chodiť na poštu, do obchodu a navštevovať kamarátov, ktorých si v okolí za 5 rokov našla.
54Spoločnosť pre pomoc deťom detského domova 800.00 €Po siedmych rokoch v detskom domove dovŕši klient 18 rokov, Chce doštudovať SOŠ drevársku, získať prax a pracovať s drevom. Od mája 2012 klient bude absolvovať povinnú prax u odborníka, ktorý sa zameriava na výrobu drevených krovov na rodinné domy a záhradný nábytok. Aby mohol zamestnávateľovi ponúknuť samostatnú prácu, potrebuje elektrické náradie na spracovanie dreva.
55Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 1166.00 €44-ročný Peter s mentálnym postihnutím má poruchy reči, čo obmedzuje jeho komunikáciu s ľuďmi. Pracuje a tvorí v kreatívnej dielni. Chce pokračovať v navštevovaní kurzov a workshopov, chce sa ďalej umelecky rozvíjať, čo vyústi do vlastnej výstavy obrazov. Komunikátor Activity pad je zvuková komunikačná pomôcka, ktorá motivuje Petra ku komunikácii a zníži ťažkosti pri nedorozumení pri kontakte s ľuďmi, s ktorými sa stretáva.
56Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA 680.00 €54-ročný Michal s mentálnym postihnutím, ochorenie prstov vyústilo do amputácie prstov, čo spôsobilo zníženú citlivosť. Michal je zručný a technicky zdatný muž, Chce pracovať pre iných ľudí a byť za to ohodnotený, chce skrášľovať okolie, udržiavať estetický vzhľad parkov, verejných priestranstiev mimo zariadenia DSS. Michal sa naučí obsluhovať a udržiavať kosačku, s podporným tímom naplánuje časový plán prác pre okolité zariadenia a súkromné osoby.
57Dorka n.o. 1165.00 €Marek pochádza z viacdetnej rodiny, keď prišli o bývanie, bol umiestnený v detskom domove, neskôr v rôznych zariadeniach pre ľudí bez domova. Jeho snom je zamestnať sa v bezpečnostnej službe, ktorá preváža peniaze z bánk. K tomu, aby mohol vykonávať túto vysnenú prácu, potrebuje vodičský preukaz typu C, prostredníctvom ktorého by mohol šoférovať transportné obrnené vozidlo vážiace nad 3,5 tony.
58O.Z. Most do duše 920.00 €32-ročnému Jozefovi bola počas štúdia na vysokej škole diagnostikovaná schizofrénia, ktorú sprevádzajú depresívne stave. To zabránilo pokračovať v štúdiu. Jeho koníčkom je hudba, chcel by nahrať svoje poviedky, vytvoriť k nim aj hudbu a zároveň ich spropagovať. Zdokonalí sa v hre na klavíri, preštuduje literatúru a osloví nahrávacie štúdiu a regionálne noviny, ktoré mu pomôžu vydať a zverejniť jeho CD.
59DSS Andreas n.o. 1500.00 €Klient Miško s DMO a detským autizmom, pohybuje sa na vozíčku, potrebuje pomoc pri väčšine sebaobslužných úkonov a potrieb bežného života. Miško by rád chodil a hral na gitare a nebol rušený vonkajšími zvukmi. Pravidelnou relaxáciou a odhlučnením miestnosti sa zníži Miškov stres a napätie, hrou na gitare zlepší jemná motorika a dlhodobá rehabilitácia a cvičenia mu pomôžu udržiavať kondíciu.
60Domov sociálnych služieb profesora Karola Matulaya pre deti a dospelých 480.00 €Ivan je klientom na dennom pobyte, bola mu diagnostikovaná mentálna retardácia ľahkého stupňa s poruchami správania a afektomotivity, organická schizoformná porucha. Ivan by chcel pomôcť uzdravovať ľudí svojimi rukami. V dosiahnutiu tohto cieľa mu dopomôže masérsky kurz.
61Claudianum, n.o 500.00 €32-ročná Hanka s mentálnym postihnutím a afektívnymi poruchami žije s chorou matkou. Kreslenie a maľovanie patrí medzi jej najobľúbenejšiu činnosť. Rada by sa stala umelkyňou a získala uznanie verejnosti. V jej túžbe jej dopomôže absolvovanie výtvarného kurzu, účasť na výtvarných súťažiach. Združenie jej pomôže zorganizovať predajnú výstavu obrazov a pretlač obrazov na pohľadnice, aby sa dostali do sveta.
62Queer Leaders Forum 500.00 €32-ročná klientka prešla procesom tranzície - zmeny rodu. Narodila sa ako muž, ale cítila sa ako žena v mužskom tele. Dlhodobo rodinné zázemie, rodičia jej zomreli, známy ju zavrhli v dôsledku jej transidentity. Dlhodobá nezamestnanosť ju dostala na pokraj hmotnej núdze. Absolvovaním nadstavbového štúdia a kurzu obsluhy vysokozdvižného vozíka, zdokonalením anglického jazyka sa zvýši uplatnenie klientky na trhu práce. Organizácia klientke poskytne poradenstvo a prípravu na pracovné pohovory.
63Plamienok, n.o. 1000.00 €Pani Michaela má 2 deti, 8-ročného syna v 24-hodinovej starostlivosti detského hospicu. Psychológ a psychiater hospicu jej odporučili špecializovanú dlhodobú psychoterapeutickú liečbu, ktorá pomôže matke prežiť bolesť, znížiť úzkosť a viesť k hľadaniu podpory v okolí.

Program podpory ľudí v núdzi

V programe bolo za rok 2012 poskytnutých 39 príspevkov v celkovej sume 19 200 EUR.

Č.Meno žiadateľaÚčel daruPodporená suma
1OZ medzi namipríspevok na pobyt pri mori, posteľ a zariadenie izby 1200.00 €
2OZ medzi namipríspevok na rehabilitačný pobyt v Dunajskej Lužnej 1100.00 €
3OZ medzi namirehabilitačná liečba v hyperbarickej komore 900.00 €
4OZ medzi namipríspevok na prenájom 900.00 €
5OZ medzi namipríspevok na špeciálnu stravu 900.00 €
6Peter MojžišPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre. 1000.00 €
7Helena RiečičiarováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre. 1000.00 €
8Jana UrbanováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre. 1000.00 €
9Jana BelicováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre. 1000.00 €
10Ing. Martina TrebuľováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre. 1000.00 €
11Mgr. Anna ChynoranskáPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre. 1500.00 €
12Lucia HarajováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre. 1000.00 €
13Zuzana GavendováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre. 1000.00 €
14Erika RagulováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre. 500.00 €
15Marián HrbáňPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre. 1500.00 €
16Denisa HrbáňováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre. 1500.00 €
17Daniela KolínkováPríspevok na hipoterapiu v centre Lesan. 95.70 €
18Zuzana CagáňováPríspevok na hipoterapiu v centre Lesan. 95.65 €
19Mária MartinkovičováPríspevok na hipoterapiu v centre Lesan. 95.65 €
20Martina TroškováPríspevok na hipoterapiu v centre Lesan. 95.65 €
21Martin JarikPríspevok na hipoterapiu v centre Lesan. 95.65 €
22Ing. Tatiana PrnováPríspevok na hipoterapiu v centre Lesan. 95.65 €
23Helena VlnkováPríspevok na hipoterapiu v centre Lesan. 95.65 €
24Adriana LampartováPríspevok na hipoterapiu v centre Lesan. 95.65 €
25Jana MasarikováPríspevok na hipoterapiu v centre Lesan. 95.65 €
26Dušan HantákPríspevok na hipoterapiu v centre Lesan. 95.65 €
27Boris JuríkPríspevok na hipoterapiu v centre Lesan. 95.65 €
28Róbert GulaPríspevok na hipoterapiu v centre Lesan. 95.65 €
29Soňa HomolováPríspevok na hipoterapiu v centre Lesan. 95.65 €
30Marcela TrokanováPríspevok na hipoterapiu v centre Lesan. 95.65 €
31Lenka JursováPríspevok na hipoterapiu v centre Lesan. 95.65 €
32Lenka JursováPríspevok na hipoterapiu v centre Lesan. 95.65 €
33Erika JavorkováPríspevok na hipoterapiu v centre Lesan. 95.65 €
34Andrea GalkováPríspevok na hipoterapiu v centre Lesan. 95.65 €
35Andrea DaškováPríspevok na hipoterapiu v centre Lesan. 95.65 €
36Martina KútnaPríspevok na hipoterapiu v centre Lesan. 95.65 €
37Hedviga BohušováPríspevok na hipoterapiu v centre Lesan. 95.65 €
38Vladimíra PaulovičováPríspevok na hipoterapiu v centre Lesan. 95.65 €
39Katarína MažárováPríspevok na hipoterapiu v centre Lesan. 95.65 €

Program Municipality

V programe spoločnosti Eustream bolo podporených 19 obcí v celkovej sume 220 000 EUR.

Č.PredkladateľNázov projektuPodporená sumaAnotácia
1Obec RuskáDetské ihrisko - vybudovanie nového ihriska a Rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení pre futbalový a tenisový klub v Ruskej 12000.00 €1. Zámerom projektu je prispieť k zveľadenou obce prostredníctvom obnovy resp. vybudovania detského ihriska. Realizácia projektu prispeje k zásadnej zmene prostredia nevyužitého priestoru pri materskej škole. 2. Cieľom projektu je zrekonštruovať šatne a sociálne zariadenia pre futbalový a tenisový klub v Ruskej
2Obec ArdovoPrestavba sociálnych zaraidení pri kultúrnom dome pre obyvateľov obce a verejnosť a Vybudovanie kultúrno-vzdelávacieho centra 12000.00 €1. Zámerom projektu je prestavba sociálneho zariadenia pri kultúrnom dome pre občanov obce Ardovo a verejnosť. 2. Cieľom projektu je prstavba knižnice a jej rozšírenie na kultúrno-vzdelávacie centrum, ktoré bude slúžiť v prvom rade pre občanov obce a aj pre širokú verejnosť. V centre sa budú organizovať rôzne aktivity a kultúrne akcie.
3Mesto Veľké Kapušany Detský raj v meste Veľké Kapušany - vybudovanie detského ihriska 12000.00 €Predmetom projektu je zriadenie detského ihriska, čím sa vytvorí priestor pre tvorivé a bezpečné hranie detí. Realizáciou projektu sa tiež zvýši estetická, funkčná a zdravotná hodnota verejného priestranstva.
4Obec Jablonov nad TurňouObnova strechy obecnej knižnice 12000.00 €Realizáciou projektu sa obnoví strešná časť budovy knižnice. Realizáciou projektu prispeje k zásadnej zmene prostredia obce, zvýši sa jej kultúrnosť a estetika.
5Mesto RožňavaOstrov pokladov 12000.00 €Zámerom je vytvorenie vhodného a bezpečného priestoru pre rodiny s deťmi pri MŠ na sídlisku P.J.Šafárika prostredníctvom revitalizácie detského ihriska.
6Mesto SečovceKrajšie a bezpečnejšie ihrisko pre našich najmenších 12000.00 €Cieľom projektu je prispieť k zveľadeniu a oživeniu mesta prostredníctvom revitalizácie priestoru medzi činžiakmi. Zvýši sa tým kultúrnosť prostredia, rozšíria sa možnosti využitia pre občanov, pre rodičov a ich deti.
7Obec MikušovceRekonštrukcia a obnova sociálneho zariadenia k budove kultúrneho domu a obecného úradu Mikušovce 11943.00 €Projekt je zameraný na rekonštrukciu a obnovu sociálneho zariadenia k budove kultúrneho domu a obecného úradu Mikušovce. Tento projekt prinesie zásanňdnú zmenu prostredia počas kultúrnych akciíí, karov a iných podujatí.
8Obec PlášťovceKrajšie ihrisko - raj pre našich najmenších 12000.00 €Zámerom projektu je prostredníctvom revitalizácie detského ihriaska prispieť k zveľadeniu obce.
9Obec RumanováParčík v Rumanovej 11961.00 €Projekt sa zameriava na záchranu, obnovu a rekonštrukciu parčíka, ktorý je súčasťou historických pamiatok v obci
10Obec Dolná StrehováKrojová vybavenosť pre folklórny súbor Plameň 12000.00 €Folklórny súbor PRAMEŇ vznikol pred 15 rokmi, jeho krojová výbava nebola obnovená vyše 10 rokov. Folklórny súbor má 40 členov od 15 do 60 rokov.
11Obec Starý HrádokVybudovanie prírodného javiska v areáli obecného parku 12000.00 €Zámerom projektu je prispieť k zveľadeniu obce vybudovaním prírodného javiska v areáli obecného parku. Keďže obec nemá kultúrny dom, miestom kultúrno-spoločenských aktivít je park a ihrisko. Realizáciou projektu by sa do značnej miery zjednodušilo organizovanie kultúrnych podujatí.
12Obec Dolné ZeleniceObnova a rekonštrukcia kultúrneho strediska a Detské ihrisko pre našich najmenších 12000.00 €1.Cieľom projektu je obnoviť a zrekonštruovať kujltúrne stredisko v obci. Prispeje sa tak k zveľadeniu obce pri organizovaní kultúrnych a spoločenských akcií. 2. Realizáciou projektu vznikne v obci detské ihrisko na pozemku, ktorý bol roky nevyužitý. Obec detské ihrisko ešte nemá.
13Obec DvorníkyDetské ihrisko 12000.00 €Zámerom projektu je vybudovať detské ihrisko v centre obce, v priestoroch parku. Ihrisko bude prístupné širokej verejnosti.
14Obec Vysoká pri MoraveObnova a doplnenie zariadenia kultúrneho domu 12000.00 €Cieľom projektu je obnova zariadenia kultúrneho domu, ktorý slúži širokej verejnosti organizovaním kultúrnych a spoločšenských podujatí.
15Obec KuchyňaModernejší miestny rozhlas pre našich obyvateľov 12000.00 €Zámerom projektu je modernizácia miestneho rozhlasu. Moderná vysielacia stanica umožňuje, aby sa správy miestneho rozhlasu púšťali zo záznamu aj cez víkend a dni pracovného pokoja.
16Obec LábOáza radosti a Zbieraj a chráň 12000.00 €1. Obec chce obnoviť ihrisko materskej škôlky, zakúpiť nové prvky detského ihriska a obnoviť autobusovú zastávku oproti škôlke. 2. Cieľom projektu je obnova miestnosti na separáciu odpadu, ktorý je v areáli školy a nevyhovuje bezpečnostným podmienkam. Tiež chce škola pripraviť pre žiakov súťaž o najaktívnejšieho zberača druhotných surovín.
17Obec ŠpačinceOddychovo-relaxačné ihrisko pre deti s rodičmi a Tradičné hody 12000.00 €1. Zámerom projektu je realizácia oddychovej zóny osadením lavičiek a hracích prvkov. Týmto vznikne v centre obci miesto pre pre všetky deti. 2.Obec by chcela obnoviť tradíciu jarmokov, ktoré by sa spojili s tradičnými hodami, ktoré sa konajú v septembri. Na jarmok sa pozvú remeselníci a folklórne súbory.
18Obec Kapušianske KľačanyObecný park 10500.00 €Zámerom projektu je realizácia miestneho parku, ktorá prispeje k zmene prostredia centa obce.
19Mesto SečovceIhrisko "Radosť" 5596.00 €Zámerom projektu je prispieť k zveľadeniu mesta prostredníctvom revitalizácie priestoru a vznikom ihriska v blízkosti školy.

Zamestnanecký grantový program

V programe sme podporili 62 projektov aktívnych zamestnancov v celkovej sume 69 200 EUR.

č.Predkladateľ Názov projektu Podporená suma Záverečná správa
1Bc. Miroslav BuchaVytvorenie oddychovej zóny pri požiarnej zbrojnici v Malženiciach 1600.00 €Zamestnanci vytvorili oddychovú zónu pri požiarnej zbrojnici v Malženiciach. Najprv urobili terénne úpravy okolia - odburinenie trávnika, vyrovnanie terénu a podsev trávy a následne počas ďalších brigád vykopali jamy a zasadili stromčeky a kríky, osadili okrajovú obrubu a naviezli okrasný kameň. Okrem osadenia pergoly ešte do oddychovej zóny umiestnili 6 lavičiek.
2Ing. Vladimír RakObnovenie tradície 1600.00 €Zamestnanec spolu s kolegami pomohol obnoviť činnosť Dobrovoľného hasičského zboru v Hradišti pod Vrátnom. Hasičskému zboru, ktorý 15 rokov nevykonával činnosť pomohli vytvoriť základné zázemie pre pokračovanie v činnosti. Z prostriedkov ZGP pomohli zrekonštruovať priestory hasičskej zbrojnice a zakúpili vnútorné vybavenie. V obnovených priestoroch prebehli prvé výcvikové aktivity v oblasti požiarnej ochrany a poskytovania prvej pomoci.
3Dalibor KováčikPrilož aj ty ruku k dielu! 900.00 €Zamestnanec v spolupráci s občianskym združením Diadém zapojil mládež do zveľadenia a údržby priestranstva historicky zaujímavého útvaru tzv. Atilovho pahorku v Martine. Počas brigád vypílili a vysekali náletovú zeleň, vykosili priestor pahorku, upravili niektoré zachovalé hroby, zviditeľnili prístupové chodníky, zhotovili 6 lavičiek, smetný kôš a osadili informačnú tabuľu. Priestor sa im podarilo premeniť na miesto pre aktívne trávenie voľného času, projektom zvýšili historické povedomie zapojených mladých ľudí.
4Ľubomír HovorkaMalým, menším, najmenším 1800.00 €Zamestnanec spolu s kolegami obnovil detské ihrisko v Malých Zlievcach. Na ihrisko doplnili herné prvky primerané a bezpečné rôznym vekovým kategóriám. Zlepšilo sa využitie areálu a predovšetkým bezpečnosť detí. Na úprave sa podieľali aj miestni obyvatelia.
5Marián Švarc2012 - rok Maximiliána Hella 760.00 €Zamestnanec pomohol Krajskej hvezdárni a planetáriu Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom zrealizovať workshop pre učiteľov základných a stredných škôl regiónu - "Rok Maximiliána Hella". Workshop sa konal 6.3.2012 a zúčastnilo sa ho 34 poslucháčov. K workshopu bol vydaný zborník v náklade 50 ks. Z finančných prostriedkov z projektu boli tiež vytlačené bulletiny a plagáty, ktoré boli zamerané na úkaz prechodu Venuše popred slnečný disk. Zamestnanec sa na realizácii projektu podieľal ako dobrovoľník.
6Gabriela BabarcsikováRevitalizácia ihriskovej plochy 1800.00 €Zamestnankyňa v spolupráci s kolegami a občanmi dediny pomohla zrevitalizovať ihriskovú plochu, kde teraz môže mládež aj rodiny s malými deťmi tráviť voľné chvíle. Odstránili betónovú plochu starého ihriska a zorganizovali dobrovoľnú brigádu na úpravu terénu a výkopové práce potrebné na osadenie obrubníka, upravili okolie, vysadili stromčeky. Z prostriedkov Nadácie SPP upravili športovú plochu, zakúpili tenisovú sieť a basketbalový kôš, vysadili stromčeky a zakúpili lavičky.
7Marta MamojkováŽijeme naplno 1200.00 €Zamestnankyňa pomohla DSS Symbia podporiť deti a mládež z DSS Symbia v aktívnom živote. Počas celého roka sa klienti venovali rôznym aktivitám v keramickej, tkáčskej a výtvarnej dielni. Všetky aktivity boli priebežne fotografované, čím vznikla databáza fotografií pre vydanie kalendára na rok 2013. Zamestnankyňa pomohla pri zaobstaraní materiálu pre dielne, organizovaní "Stretnutia v záhrade" a tiež zadávaní tlače kalendára.
8Ing. Ľubomír CsöváriIhrisko v komunitnom centre v Bernolákove 600.00 €Zamestnanec pomohol komunitnému centru Prístav a klubu mamičiek Koráb v Bernolákove rozšíriť detské ihrisko o plastovú zostavu a pieskovisko. Ihrisko uviedli do prevádzky počas dňa otvorených dverí 8.9.2012, na ktorom sa stretlo asi 40 mladých rodín. Počas podujatia prítomní oteckovia ihrisko zložili a zároveň si deti mohli vyskúšať nové herné prvky i pieskovisko.
9Ing. Ján MošaťVýstavba detského ihriska a prestavba telocvične "Deti v pohybe" v MŠ Koniarovce 1400.00 €Zamestnanec spolu s kolegami pomohol v materskej škole prebudovať sklad na telocvičňu. Vybúrali staré okná, znížili otvory po oknách, domurovali steny, osadili nové okná preložili radiátory, vymaľovali, osadili nové osvetľovacie telesá a položili podlahy. Vybudovaním telocvične vznikol pre deti priestor, ktorý môžu využívať na športové aktivity aj v nepriaznivom počasí.
10Marcela SzikorováČistá a bezpečná ulica 800.00 €Zamestnankyňa zrealizovala verejnoprospešný projekt, v rámci ktorého spolu s obyvateľmi ulice vyčistili ulicu, orezali prečnievajúce kríky a konáre stromov a osadili dva spomaľovače pre autá a značku.
11Mgr. Miroslav Dudlák, MBAIhrisko pod strechou 900.00 €Zamestnanec zabezpečil osadenie interiérovej drevenej preliezačkovej zostavy pre deti v Rodinnom centre Ráčik. Zostavu vyrobil na mieru z masívneho dreva profesionálny stolár, ktorý zároveň navštevuje centrum so svojim dieťaťom. Zamestnanec sa osobne podieľal na montovaní a osádzaní hracieho prvku.
12Ing, Peter HaraslínBezpečná plavba 800.00 €Zamestnanec s podporou Nadácie SPP zabezpečil bezpečnú dopadovú plochu pod herný prvok v Materskej škole na Ružovej ulici v Stupave. Zorganizoval brigádu na úpravu okolia, zabezpečil vymeranie potrebného množstva gumenej podložky a jej zakúpenie.
13Mgr. Daniela BielikováVybudovanie odpočívadiel na trase cyklistickej cesty v obci Dunajská Lužná 1800.00 €Zamestnankyňa spolu s kolegami prispela k zlepšeniu podmienok na trávenie voľného času miestnych občanov i návštevníkov obce Dunajská Lužná, podpore miestneho a regionálneho turizmu, propagácii obce a zlepšeniu informovanosti o kultúrnych, historických a prírodných pozoruhodnostiach obce Dunajská Lužná. Spoločne vybudovali dve odpočívadlá na cyklistickej trase na Hornožitnoostrovskej hrádzi a osadili dve informačné tabule.
14Bc. Katarína Godová"Aktívna rozprávka" 1000.00 €Zamestnankyňa pomohla OZ Rodinná rozprávka s rekonštrukciou rodinného centra Rozprávka. Vďaka podpore z Nadácie SPP sa podarilo zútulniť priestory centra a zvýšiť bezpečnosť a pohodlie detí a rodičov, ktorí ho navštevujú.
15Leopold Böttcher4 živly pre deti - animačný workshop 650.00 €Zamestnanec získal finančné prostriedky na podporu detskej sekcie 14. Letného filmového seminára 4 živly Hranice. Finančné prostriedky boli využité na animačný workshop Detské hrani(c)e. Deti s v ateliéri animovaného filmu vytvorili spoločný krátky film K dispozícii mali výtvarný materiál, ktorý mohli použiť pre svoje dielo. Na snímacích stoloch si mohli vyskúšať, čo obnáša práca animátora a s pomocou jednoduchého softwaru si svoje výtvory mohli hneď aj prehrať. Workshop vyvrcholí premiérou filmu, ktorý vznikol spojením jednotlivých dielok detí.
16Ing. Daniela ZaičkováObnova obecnej knižnice a zriadenie knižničného klubu v Perneku 1000.00 €Zamestnankyňa pomohla pri obnove činnosti znovuotvorenej knižnice v Perneku. Pomohla pretriediť všetky knihy a vyradiť poškodené a zastarané, čím vznikol v regáloch priestor na nové knihy. Tie boli zakúpené z grantu spolu s ďalším regálom na knihy. Výber kníh robili spolu s čitateľmi knižnice. Okrem kníh boli zakúpené aj spoločenské hry pre deti a mládež, ktoré sa stretávajú v priestoroch pred knižnicou v klube. Knižnica je otvorená 1x týždenne a má cca 40 čitateľov.
17Ing. Slavomír BobekRevitalizácia detského ihriska "Detský raj Záhoria" 1990.00 €Zamestnanec sa spolu s kolegami podieľal na revitalizácii detského ihriska "Detský raj Záhoria" , ktorý sa nachádza v blízkosti mesta Senica v areáli VTSÚ Záhorie. Na prácach sa podieľali zapojení zamestnanci aj členovia detskej organizácie Záhorácky Fénix. Výsledkom je zrevitalizované - bezpečné a hygienické - ihrisko, ktoré po rokoch užívania nevyhnutne potrebovalo obnovu.
18Vladimír ČernekRevitalizácia detského ihriska 1800.00 €Zamestnanec spolu s kolegami pomohol zrevitalizovať detské ihrisko v obci Rovensko. Všetky práce boli zrealizované formou brigád zamestnancov SPP a ďalších miestnych obyvateľov. V rámci rekonštrukcie boli vyrúbané stromy v priestor ihriska z dôvodu celkového presvetlenia areálu, opravené oplotenie a vstupné brány, opravené existujúce kovové herné prvky, navezený čistý piesok a osadené lavičky na sedenie. Na ihrisku bola osadená nová herná zostava .
19Ondrej PašuthBola raz jedna ulica 700.00 €Zamestnanec podporil OZ Mládež ulice, ktoré pracuje s deťmi v sociálnej ubytovni na Čapajeovovej ulici v Petržalke. Prostredníctvom grantu zabezpečil finančné prostriedky na materiál na aktivity, školské potreby. Sám participoval na realizácii projektu Spoločne rastieme (stretnutia pracovníkov organizácie a dobrovoľníkov) a ponúkol organizácii know-how pri vylepšení a udržiavaní webovej stránky organizácie.
20Peter PuškárObnova detského ihriska v obci Orlov 1000.00 €Zamestnanec spolu s ďalšími obyvateľmi obce Orlov vytvoril nové detské ihrisko v obci. Spoločne priestor skultivovali, zarovnali a vysiali trávou a následne zaobstarali preliezku so šmykľavkou, pieskovisko, hojdačky a lavičky. Odvoz zakúpeného materiálu a ochranu náterov drevených častí zabezpečila obec, rodičia zabezpečili osadenie herných prvkov. Obec Orlov vysadila okolo ihriska niekoľko stromčekov na skrášlenie a zútulnenie ihriska.
21Vincent HančárChodník s osvetlením 1000.00 €Zamestnanec spolu s kolegami vybudoval osvetlený chodník zo zámkovej dlažby k studničke a ku kontajneru s odpadom na cintoríne v obci Belža. Zamestnanci sa podieľali na zemných prácach, pomocných prácach, zabezpečovaní materiálu i koordinácii prác. Svojim projektom zveľadili a skrášlili obec, výsledok je určený pre širokú verejnosť.
22Zoltán PulaiNovým ihriskom pre usmievavé detské tváre 1600.00 €Zamestnanec sa spolu s kolegami postaral o obnovenie zanedbaného detského ihriska v obci Olováry. Odstránili nefunkčné herné prvky, zrekonštruovali poškodené a doplnili na ihrisko novú zostavu so šmýkačkou. Zároveň celé ihrisko oplotili.
23Lukáš HvizdošDetský areál pre radosť a šport 1600.00 €Zamestnanec pomohol Dobrovoľnému hasičskému zboru v Senici prekážkovú dráhu požiarneho úniku CTIF, ktorá je v súlade s pravidlami dobrovoľnej požiarnej ochrany na prípravu takéhoto športoviska. Dráha bude slúžiť k zlepšeniu prípravy dobrovoľných hasičov, čo už potvrdili na svojej prvej súťaži (okresné kolo).
24Milan Šimášek"Aby boli zdravé, šťastné a múdre..." 1500.00 €Zamestnanec spolu s kolegami revitalizoval školský dvor. Počas 8 brigád ošetrili existujúce preliezky, zrenovovali trávnatú plochu, pripravili plochy pre osadenie nových herných prvkov a tieto aj vyrobili a na ihrisko namontovali. Do povrchovej úpravy materiálu na herné prvky zapojili aj klientov resocializačného centra v Seredi. O realizácii projektu informovali miestne internetové noviny http://www.seredonline.sk/clanky/detske-ihrisko-plne-hier-a-pohybu.
25Ing. Tomáš StrakaSpájame seniorov a mladých 500.00 €Za poskytnutý príspevok zakúpil zamestnanec 11 ks sád šachových figúrok a 1 ks hodín pre šachový klub. Zlepšil tak technické vybavenie športového klubu a jeho členovia už odohrali s novým vybavením niekoľko zápasov.
26Mgr. Nora LiškováCentrum voľného času 1600.00 €Zamestnankyňa spolu s kolegami zrealizovala zmenu nevyužívanej miestnosti v priestoroch základnej školy Orešie v mestskej časti Pezinok - Grinava na Centrum voľného času. Počas letných školských prázdnin viac ako 30 dobrovoľníkov venovalo nezištne svoj čas a námahu na rekonštrukciu priestoru bývalej školskej kuchyne podľa návrhu architekta. Vypratali priestory, upravili vodovodné potrubie a elektrické vedenie, odstránili starý obklad a omietky. V súčasnosti vo vynovených priestoroch prebiehajú krúžky Výtvarníčke pre deti 1. stupňa, Eko- Výtvarníčke pre deti 1. a 2. stupňa, Keramický krúžok pre dospelých a krúžok Čipkárky.
27Milan KachútVybudovanie atrakcie pre deti v spolupráci s občianskym združením Dobrý pastier - Kláštor pod Znievom 1600.00 € Zamestnanec pomohol klientom útulku občianskeho združenia Dobrý pastier v Kláštore pod Znievom prerobiť nepoužívaný vláčik na stacionárnu atrakciu pre deti. Prerobený vláčik umiestnili v areáli domova Centrum POKOJ, ktoré prevádzkuje OZ Brieždenie a je určené pre týrané ženy a deti.
28Ján ChudíkS radosťou na dvor 1500.00 €Zamestnanec spolu s kolegami zorganizoval niekoľko brigád rodičov detí z MŠ v Rusovciach počas ktorých obnovili detské ihrisko v areáli škôlky - vyčistili a natreli herné prvky, zábradlie a plot, zrevitalizovali pieskovisko a upravili trávnaté plochy, osadili dva domčeky na hračky. Na ihrisku pribudla vďaka podpore z Nadácie SPP aj nová preliezačky.
29Ing. Ján JanusOddychová zóna v Štitároch 650.00 €Zamestnanec spolu so svojimi kolegami prispel k revitalizácii a skrášleniu centrálnej oddychovej zóny v obci Štitáre. Obec zabezpečila z vlastných zdrojov urbanisticko-architektonickú štúdiu Revitalizácia centrálnej zóny Štitáre a jej čiastočnú realizáciu. Zo ZGP bola zrealizovaná časť v okolí prameňa Kadaň. Obyvatelia obce ako aj žiadatelia sa aktívne zapojili pri usádzaní kvetináčov a sadení krovín.
30Ing. Pavol ŠtevankaRevitalizácia verejného fitcentra obyvateľov domu Budatínska 31 800.00 €Zamestnanec v spolupráci s kolegami prerobil zanedbané spoločné priestory v dome na posilňovňu, ktorá bude slúžiť verejnosti. Počas brigád demontovali starý strop a upevnili naň polystyrén (protihluková vrstva), odstránili starú omietku a naniesli novú, miestnosť vymaľovali, položili nový koberec a urobili novú elektroinštaláciu. Upravená miestnosť teraz môže slúžiť všetkým záujemcom o posilňovanie, obyvateľom domu i záujemcom z okolia.
31Anna ZelinováVýstavba oddychovo - relaxačnej bezbariérovej terasy 800.00 €Zamestnankyňa pomohla pri realizácii výstavby oddychovo - relaxačnej bezbariérovej terasy - zóny pri Domove sociálnych služieb a Domove seniorov Jesienka v obci Prochot, okres Žiar nad Hronom. Z príspevku zo Zamestnaneckého grantového programu bola zakúpená časť materiálu potrebná na výstavbu terasy.
32Jana Pavelková"Očovský krajec" podpora stavby tradičnej murovanej chlebovej pece v Očovej 1500.00 €Zamestnankyňa spolu s kolegami pomohla pri stavbe tradičnej murovanej chlebovej pece na nádvorí "Remeselného dvora" v Očovej. Vďaka tomuto projektu pribudlo v areáli Remeselného dvora prezentácia ďalšieho remesla a to pekárstva. Zamestnanci taktiež pomohli pri zorganizovaní slávnostného otvorenia tradičnej murovanej chlebovej pece.
33Peter VajglanObnova požiarnej zbrojnice pre jej stratené poslanie 1500.00 €Zamestnanci obnovili zanedbanú budovu požiarnej zbrojnice v obci Rybky. Opravili elektrickú sieť, podlahy, strechu, objekt vymaľovali a upravili okolie. Na obnovu zorganizovali 2 brigády, ktorých sa zúčastnilo cca 20 miestnych obyvateľov,
34Mária RumanovičováSlávnosť ruží 800.00 €Zamestnankyňa zorganizovala v kaštieli v Dolnej Krupej výstavu "Slávnosť ruží". Hlavnou výstavou bola výstava ruží zo Slovenska od rôznych pestovateľov pod názvom: ,,Slávnosť ruží". Počas výstavy bolo niekoľko aktivít zameraných na výtvarné odbory napr. maľovanie detí a výstava výtvarných prác žiakov ZUŠ Trnava na témy: 7 divov Dolnej Krupej a 200 ročné umenie kontesy Henriety.
35Peter DuračkaRevitalizácia bývalej Botanickej záhrady v Trnave 1500.00 €Zamestnancovi sa podarilo spríjemniť prostredie botanickej záhrady v Trnave pomocou grafity a vysadiť jeden strom. Výstupom predloženého a schváleného projektu bolo najmä: zatretie zvyšnej časti oplotenia v rámci bývalej Botanickej záhrady a to najskôr podkladovou farbou a následne pomocou malieb od rôznych umelcov (umelci zo Slovenska, Moravy aj Čiech – tatéri, grafity, street artisti, architekti namaľovali niekoľko malieb),
36Zoltán GálKvitnúce námestie obce Svodín 800.00 €Zamestnanec pomohol oživiť námestie v obci Svodín. Na hlavnom námestí umiestnili drevené kvetináče pomocou aktivistov, v rámci dobrovoľníckej práce. Izoláciu kvetináčov vykonal dodávateľ , nasypanie záhradníckej zeminy a výsadbu darovaných kvetov od miestnej podnikateľky vykonali zamestnanci obecného úradu - 5 osôb. Zamestnanec osobne vybral dodávateľa drevených kvetináčov, zabezpečil odvoz kvetináčov na hlavné námestie, kúpil záhradnícku zeminu a získal od miestnej podnikateľky letničky a trvalky do kvetináčov.
37Miroslav KopčekDetská relaxačno-oddychová zóna „ELEFANT“ 1500.00 €Zamestnanec spolu s kolegami vytvoril v obci Horné Lefantovce pre malé deti verejne dostupné ihrisko čím vznikol priestor na stretávanie sa mladých mamičiek počas prechádzok s deťmi. Všetky práce boli realizované svojpomocne za účasti žiadateľov a dobrovoľníkov z radov Telovýchovnej jednoty a obce, za ktoré im patrí veľká vďaka. Vynaložené finančné prostriedky boli výlučne použité len na nákupy materiálov zabudovaných na danom ihrisku.
38Michal ĽalíkZazelenajme detské ihrisko v areáli materskej školy! 800.00 €Zamestnanec spolu s kolegami prispel k zveľadeniu okolia materskej školy na Pezinskej ulici v Chorvátskom Grobe. Z finančných prostriedkov získaných z grantu zakúpili 6 veľkých listnatých stromov (javory, platany, okrasné čerešne), tuje, listnaté kríky a jedličku, ktorá bude deťom cez Vianoce slúžiť ako vianočný stromček. Z tují, pajazmínu a ťahavých popínavých rastlín, ktoré boli vysadené pri plote vyrastie zelená stena, ktorou sa docieli oddelenie od cesty, ostatné kríky a stromy budú tvoriť areálovú zeleň, najmä však tieň pri preliezkach a pieskovisku.
39Zuzana StankovičováDeti a pes v pohybe v KK Jumpers 1000.00 €Zamestnankyňa podporila novovzniknutý agility klub KK Jumpers. Zo schváleného grantu zakúpili tri mobilné prekážky, ktoré slúžia pre výcvik psov. Zároveň sa podieľala na organizácii prvých klubových pretekov, ktorými sa chceli zviditeľniť a začleniť do komunity agility klubov.
40Pavol JanitorSpojme svoje sily, aby sa naše deti mali kde hrať 800.00 €Zamestnanec pomohol Materskej škole v Moldave nad Bodvou s obnovou detského ihriska. Zo školského dvora odstránili starý kovový kolotoč a preliezku a na ich mieste boli osadené nové herné prvky.
41Ladislav KazayOzelenenie Základnej školy s materskou školou Turá Lúka 1000.00 €Zamestnanec vďaka podpore zrealizoval výsadbu a dosadbu rastlín (stromov, kríkov, trvaliek a liečivých bylín) na viacerých miestach v areáli Základnej školy s materskou školou v Turej Lúke a vybudoval časť oplotenia školského dvora. Vysadené rastliny budú brániť erózii svahu a tiež zabezpečia tieň a oddelenie školského areálu od ostatného priestranstva. Vysadenými liečivými bylinami bol doplnený náučný chodník, ktorý vybudovali rodičia v predchádzajúcom období.
42Ing. Miloš GeľoRozšírenie "Cyklistického chodníka ikon" 1000.00 €Zamestnanec pomohol rozšíriť jestvujúci "Cyklistický chodník ikon". Na úseku Stakčín - Inovce, vrátane odbočiek do Hrabovej Roztoky a Ruskej Bystrej bolo zrealizované nové značenie chodníka. Zároveň pomohol nový chodník spropagovať na informačnom paneli v minigalérii drevených chrámov v Uliči a prostredníctvom 1000 ks spoločného letáku v slovenskom a anglickom jazyku. Leták bol distribuovaný do jednotlivých drevených chrámov a obcí, v ktorých sa nachádzajú, tiež do školských zariadení v regióne a na stránke www.gotocarpathia.sk. Zamestnanec sa osobne zúčastnil takmer všetkých aktivít projektu - návrhu rozšírenia trasy, pomocných prác pri cykloturistickom značení (tie boli realizované profesionálnymi cykloznačkármi), pripomienkovania obsahu grafického návrhu letáku a informácií zverejnených na www.gotocarpathia.sk aj stretnutia s občanmi Šmigovca, na ktorom boli prezentované výsledky projektu podporeného z Nadácie SPP.
43Štefan GyurékRevitalizácia detského ihriska Lúčka 1200.00 €Zamestnanec spolu s kolegami obnovil detské ihrisko obci Lúčka. Do realizácie projektu sa okrem zamestnancov SPP zapojili aj miestni obyvatelia. Upravili terén (vykosenie tráv, vyčistenie areálu, odstránenie starých prehnitých drevených komponentov), zrealizovali výkopové práce na osadenie nových herných prvkov, zrekonštruovali existujúce herné prvky. Prínosom projektu bol aktívny prístup rodičov detí z obce, ktorí budú aktívne prihliadať na ochranu ihriska pred vandalmi, a skrášlenie daného areálu, ktorý sa nachádza v strede samotnej obce. Celý areál sa tak stane nielen relaxačno-oddychovou zónou, ale hlavne bezpečným miestom pre trávenie voľného času tých najmenších.
44Miroslav HajachAký pán, taký pes ... ? 800.00 €Zamestnanec urobil v Bernolákove osvetovú kampaň pre majiteľov psov b rámci ktorej bolo do poštových schránok distribuovaných 2000 letákov a zabezpečil osadenie zberných nádob na psie výkaly na uliciach Dukelská, Marhuľová, Poštová a Potočná.
45Andrej KoceľaAsimilácia človeka a prírody 1200.00 €Zamestnanec spolu s kolegami zorganizoval jazdecké westernové preteky. Pred samotným pretekom počas niekoľkých brigád členovia jazdeckého klubu, zamestnanci SPP-LC Michalovce, deti s rodinného detského domova v Pozdišovciach vykonali vykosenie terénu a vyrovnanie, oplotenie jazdiarne, rozhrabanie piesku, výrobu lavičiek a sociálnych zariadení, prípravu stanovíšť pre deti, príprava prekážok na preteky. Samotná akcia mala veľký úspech, zúčastnilo sa jej cca 150 divákov a je naplánované jej pokračovanie o rok.
46Marián JakabovičZlepšenie činnosti miestneho klubu - technické vybavenie miestneho spevokolu Malženičan 700.00 €Zamestnanec zabezpečil nákup ozvučenia pre spevácky súbor a zrekonštruovanie a ušitie nových viest pre spevákov a speváčky súboru Malženičan, ktorého je členom. Svojim vystúpením súbor spríjemnil popoludnie pre dôchodcov a rozširoval folklór v základnej a materskej škole, zúčastnil sa aj na ľudových slávnostiach v Červeníku, kde mali nové kroje veľký ohlas.
47Ing. Gustáv BallaDeti sa učia hrou. 1200.00 €Zamestnanec spolu s kolegami svojim projektom rozšíril možnosti využitia detského ihriska pre všetky deti obce aj prípadných návštevníkov. V rámci realizácie projektu sa zblížili viac aj rodičia detí, občania obce a hlavne samotné deti, ktoré sa pri šantení na ihrisku skamarátili a spoznali. Doplnili sa hracie prvky a spravili sa terénne úpravy, obnova starých prvkov ktoré sa očistili, obrúsili a následne sa natreli ochranným pestrofarebným náterom.
48Pavol BugáňRevitalizácia verejného priestranstva a vybudovanie zóny oddychu a verejného úložiska bioodpadu 1700.00 €Zamestnanec spolu s kolegami zrevitalizoval verejné priestranstvo likvidáciou divokej skládky a vybudovaním zóny oddychu pri jestvujúcom ihrisku s umelým povrchom. Priestor bol využitý pri oslave 20. výročia osamostatnenia sa obce od Veľkého Krtíša. Vyčistením plochy za umelým ihriskom vznikol priestor na zhromažďovanie biologického odpadu. Nový priestor je spevnený makadamom a panelmi. Do zveľaďovania lokality sa podarilo zapojiť aj mladých ľudí z obce - chlapcov vo veku 7-20 rokov, ktorí priestory budú využívať na športovanie.
49Zuzana Dragulová"Vráťme dvoru Materskej školy v Slovenskom Grobe bezpečnosť a hravosť“ 1300.00 €Projekt „Vráťme dvoru Materskej školy v Slovenskom Grobe bezpečnosť a hravosť“ zrealizovala zamestnankyňa spolu s ochotnými rodičmi – dobrovoľníkmi a pani učiteľkami. Zorganizovali dve brigády - počas prvej upravili okolie – vyhrabali odpadky a ponatierali staré herné prvky a poskladali a osadili do terénu novú hernú zostavu. V rámci druhej brigády novú zostavu namaľovali ochranným farebným náterom na drevo a domontovali na ňu všetky doplnky – lezecké kamene, lano, šmykľavka, mostík, strecha, lezecká stena a natreli oplotenie dvora veselými farbami.
50Peter BombaraKniha - cesta k poznaniu 500.00 €Zamestnanec pomohol obohatiť činnosť už zabehnutej školskej knižnice, zatraktívniť jej činnosť a zároveň podporiť zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže v obci Voderady. Z príspevku z Nadácie SPP zakúpil beletriu pre deti, odbornú literatúru pre žiakov od 12 rokov, cd knihy na počúvanie umeleckého prednesu literárneho diela, zabezpečil predplatné časopisu o počítačoch do čitárne knižnice a kancelárske potreby, ktoré boli využité pri aktivitách pre deti, na propagovanie projektu a tvorbu výsledných produktov projektových aktivít. Vďaka projektu sa výrazne zvýšil záujem o knižnicu ako zo strany detí, rodičov ale aj učiteľov školy. Aktivít sa vždy zúčastnilo veľké množstvo detí, žiakov, rodičov a učiteľov, priemere 30 ľudí.
51Vojtech ElekMultifunkčná miestnosť 1200.00 €Zamestnanec spolu s kolegami pomohol vytvoriť v Silickej Jablonici pri obecnej knižnici multifunkčnú miestnosť. V spolupráci s dobrovoľníkmi miestnosť vymaľovali, natreli okná a dvere, vymenila podlahovú krytinu, previedlo sa upratovanie miestnosti, montáž zariadenia - projektoru a ozvučenia.
52Szilárd KörtvélyPoďme sa spolu hrať, hýbať a zabávať 800.00 €Zamestnanec spolu s kolegami doplnil na detské ihrisko v obci Hrhov dva nové herné prvky. Osadili ich v rámci brigády. Projekt zrealizovali tak, aby otvorenie ihriska bolo darčekom pre deti z obce k vysvedčeniu. Deti všetkých vekových kategórií môžu teraz využívať nové časti ihriska, budú im spríjemňovať prázdninové dni, ale aj dni, keď budú realizovať aktivity v rámci hodín telesnej výchovy,
53Tibor VnukVýstavba besiedky pre obyvateľov hospicu 1500.00 €Zamestnanci zabezpečili výrobu ,dodávku-transport a demontáž altánku bez podlahy pre Hospic dom pokoja a zmieru u Bernadetky. Dobrovoľníckou prácou sa podieľali na výkopových prácach a príprava pätiek pre altánok a výpomoci pri jeho výstavbe.
54Peter BednárMaterské centrum v obci Čakany 800.00 €Výsledkom projektu zamestnanca je založenie Materského centra Čakanka v obci Čakany. Počas troch mesiacov sa podarilo vybudovať priestor v obecnom kultúrnom dome, ktorý je zaujímavý a vhodný pre deti do troch rokov a ich sprevádzajúcich rodičov. V júli usporiadali prvú prednášku na tému "Príprava dieťaťa a jeho adaptácia na škôlku", ktorú viedla pedagogička s dlhoročnou praxou z predškolského zariadenia, v auguste zorganizovali pre deti od 0 do 6 rokov olympiádu zameranú na pohybové aktivity, socializáciu miestnej komunity a propagáciu MC Čakanka.
55Michal SládekRelaxačno-vyučovací lesík „Vyvetrajme hlavy – učenie nás baví“ 1500.00 €Zamestnanec spolu s kolegami za pomoci ďalších rodičov žiakov upravil areál školy v Dolnom Hričove. Podarilo sa im obnoviť zhrdzavené a prederavené oplotenie a opraviť vstupné bránky a vytvoriť v areáli školy "zelenú triedu" - učebňu pre cca 30 detí (osadenie lavíc, stolov a tabule). Z finančných prostriedkov získaných z grantu bol ešte zakúpený a osadený stojan na bicykle.
56Pavol HalabukSpoločná oddychová zóna pre voľný čas ,zábavu detí a mládeže. 770.00 €Zamestnanec pomohol vytvoriť oddychovú zónu v priestore medzi dvomi bytovými domami v obci Selce pri Banskej Bystrici. So zapojenými dobrovoľníkmi upravili terén a vybudovali základové pätky. Na ne bol potom osadený drevený prístrešok. Ten bude slúžiť všetkým vekovým kategóriám z okolia v peknom i nepriaznivom počasí.
57Martina HübschováBoccia pre deti s postihnutím 580.00 €Zamestnanci pomohli deťom žijúcim v Detskom domove rodinného typu Delfínčatá výstavbou ihriska na Bocciu. Z prostriedkov z projektu zakúpili koberec vhodný na vonkajšie podmienky a sadu gulí na hru.
58Rastislav MajorošŠkolská posilňovňa 1200.00 €Zamestnanec spolu s kolegami pomohol Základnej škole Haniska vybudovať školskú posilňovňu. Miestnosť vypratali, spolu s učiteľmi výtvarnej výchovy vymaľovali a vyzdobili postavami kulturistov, položili nový koberec, osadili zrkadlovú stenu a nainštalovali nové zariadenie, zakúpené z prostriedkov získaných v rámci projektu - posilňovaciu multifunkčnú vežu, lavičky a stacionárny bicykel.
59Jozef FajtákKreatívne v každom veku - tvorivé dielne pre seniorov a ich dobrovoľníkov 500.00 €Vďaka zamestnancovi získali 2 pracovníci a 4 dobrovoľníci domova sociálnych služieb pre seniorov s vyšším stupňom odkázanosti Betánia zručnosti v technike mokrého plstenia vlny a to na 5 hodinovom workshope s výtvarníčkou. Vďaka tomu môžu teraz pre klientov domova pravidelne organizovať tvorivé dielne obohatené aj o túto techniku. Z finančných prostriedkov získaných z grantu bol zorganizovaný pre seniorov z domova výlet do galérie Danubiana.
60Erich GaďoRodičia deťom – detské ihrisko 1000.00 €Zamestnanec spolu s kolegami dokončil rozrobené detské ihrisko na Kvetoslavovskej ulice v Dunajskej Lužnej. Na ploche, ktorá bola v minulom roku brigádnicky pripravená, zamestnanci spolu s obyvateľmi z Dunajskej Lužnej spoločne namontovali zakúpené hracie prvky na ihrisko. Z bezpečnostných dôvodov zároveň ihrisko oplotili pletivom výšky 100cm, aby deti nevybehli na cestu a pridali aj lavičky na posedenie. Keďže na brigádach na úpravu ihriska sa zúčastňovalo veľa ľudí, podarilo sa okrem vybudovania ihriska aj utužiť dobré susedské vzťahy.
61Anton BlunárLúčina - obnova detského ihriska v Trnovom 800.00 €Zamestnanec pomohol Materskému centru Žabka v Trnovom obnoviť detské ihrisko. Zo zamestnaneckého grantového programu získal finančné prostriedky, ktoré z časti pokryli náklady na nákup novej hernej zostavy. Osobne sa zúčastnil brigády na úpravu areálu, kde bol nový herný prvok osadený.
62Zoltán TóthŠPP - šport: pohyb, pohyb! 500.00 €Zamestnanec pomáhal zorganizovať športový deň pre zrakovo postihnutých z nitrianskeho a bratislavského kraja, zamestnancov a dobrovoľníkov Krajského strediska ÚNSS Nitra a zamestnancov Úradu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Akcia sa uskutočnila 8. júna 2012, zúčastnilo sa jej 78 účastníkov, ktorí sa mohli prihlásiť do rôznych športových disciplín ( Aplikovaný stolný tenis - showdown, Stolný tenis, Jazda na tandemovom bicykli, Volejbal , Ľahkoatletický trojboj, Cvičenie na fitloptách, Cvičenie na rotopede)

Obnovme si svoj dom

V programe bola podporená obnova 7 kultúrnych pamiatok v celkovej sume 400 000 EUR.

Č.PredkladateľNázov projektuPodporená suma
1Obec Kráľová pri SenciReštaurovanie skulptúry Sv. Jána Nepomuckého s podstavcom v Kráľovej pri Senci - II. etapa ÚZPF SR 11596/1-2 25000 €
2Mesto ŠahyReštaurovanie ľavého krídla čelnej fasády objektu Radnice v Šahách - č. ÚZPF 1647/1 - II. E50 000 €
3Psychologicko právne centrum pomociRekonštrukcia renesančného kaštieľa v Bošanoch, č. ÚZPF : 148/0, Bošany ul. SNP č. 113/1 50000 €
4Židovská náboženská obec BratislavaNový židovský cintorín v Bratislave - obnova domu smútku, ÚZPF č. 10624/2-6 50000 €
5Ján PastirikObnova bočnej fasády meštianskeho domu č. ÚZPF 3447/0 - Hlavná, Biela ulica Košice50 000 €
6Elena LánikováÚZPF 3313/0 - Meštiansky dom - Akademická 2, Banská Štiavnica - sanácia vlhkosti, oprava strechy, fasády, schodiska, podláh, okien, dverí a pecí40 000 €
7Pamiatkový úrad Obnova objektov "C" a "D" Kláštora Kartuziánov v Červenom Kláštore, Pod lipami 20135 000 €

Nadačný fond SPPoločne

Z nadačného fondu SPPoločne sme podporili 43 projektov v celkovej sume 320 000 EUR.

Č.PredkladateľNázovMestoPodporená sumaAnotácia
1Speleoklub TrnavaDobudovanie a revitalizácia náučného chodníka Smolenický krasTrnava 5200.00 €Speleoklub Trnava chce obnoviť a doplniť existujúci náučný chodník Smolenický Kras. Staré panely, ktoré sú v zlom stave a v súčasnosti obsahovo, ani veľkosťou nezodpovedajú aktuálnej situácií nahradia novými a chodník vyčistia. Okrem obnovy chodníka plánujú túto unikátnu oblasť propagovať aj formou prednášok na školách.
2Združenie mikroregiónu Údolie smrtiRekonštrukcia bojiska II. svetovej vojny v území \"Údolie smrti\"Kružlová 7350.00 €Združenie mikroregiónu Údolie smrti zrekonštruuje bojisko II. svetovej vojny pri obci Kružlová. Areál prírodného vojenskom múzea doplnia o vkusné prvky drobnej architektúry, vysadia zeleň a dreviny a celú oblasť zatraktívnia pre návštevníkov a turistov.
3KST turistický oddiel KOS Rimavská dolinaZa vôňami Voniacej s príchuťou histórieTisovec 4120.00 €Turistický oddiel Kos z Tisovca plánuje vybudovať náučný chodník .Vybudovanie a otvorenie nového náučného chodníka na Voniacu prispeje vo vysokej miere k väčšej návštevnosti mesta Tisovca a spoznávaniu krás Muránskej planiny. V neposlednom rade je to atraktívna ponuka trávenia voľného času v prekrásnej prírode, na čerstvom vzduchu aktívnou turistikou aj pre rodiny. Pozitívnou stránkou projektu je ochota dobrovoľníkov z mesta Tisovec, turistov a všetkých zainteresovaných podieľať sa na zviditeľnení danej lokality Voniaca. Pri budovaní takýchto projektov sa vytvára prehlbovanie nových medziľudských vzťahov, pretrváva hrdosť na dobre odvedenú prácu a tiež v každom zo zúčastnených aj hrdosť na svoj rodný kraj, ktorý sa snažíme aj takýmto spôsobom zviditeľniť.
4Obec BuzitkaHájik - Miesto pre oddychBuzitka 10000.00 €Obec Buzitka sa rozhodla zrevitalizovať priestor hájika v Buzitke. Vytvorí priestor na trávenie voľného času, ktorý komunitu spojí rôznymi aktivitami a prebudí záujem hlavne mladej generácie o veci verejné. Taktiež ukáže, že každý jeden má zodpovednosť za to, v akom životnom prostredí bude žiť a dobrovoľníckou prácou ukáže príklad pre ostatné skupiny obyvateľstva. Zanedbané zelené priestranstvo sa zmení krásne upravené, čisté, zdravé a zelené miesto na relax, oddych a pre deti na miesto bezpečné pre hru.
5Mládežnícke združenie medzibodrožiaRevitalizácia starých grófskych rybníkov v obci BielBiel 3500.00 €Mládežnícke združenie medzibodrožia obnoví a zrevitalizuje dva vodné ekosystémy v katastrálnom území Biel. Obnova sa bude uskutočňovať vyčistením, odbahňovaním, odstránením nežiaducich náletov a revitalizáciu tohto prírodného zdroja. Revitalizácia zahŕňa jednak odstraňovanie nepôvodných inváznych druhov rastlín a taktiež výsadbu pôvodných druhov drevín, ktoré zvýšia biodiverzitu v riešenom území. Počas realizácie projektu sa vytvoria 2-3 sezónne pracovné miesta pre miestnych obyvateľov z radu nezamestnaných sociálne slabších obyvateľov obce.
6Obec ŠirokéŠportové dobrodružstvá Ferda mravca a jeho kamarátovŠiroké 9990.00 €Obec Široké sa chce pustiť do vybudovania detského ihriska a športoviska v areály miestnej materskej školy. Cieľom projektu je vytvorenie vhodného, motivujúceho a pútavého prostredia pre deti materskej školy, ako aj ostatné deti žijúce v obci Široké, ktoré prispeje k rozvoju ich pohybových schopností a zručností. Projekt je taktiež zameraný pre mamičky s deťmi, ktoré sú toho času na materskej dovolenke a ďalšie organizácie aktívne v obci. V rámci projektu je naplánovaných aj veľké množstvo zaujímavých športových súťaží pre deti, ale aj pre seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov. Zaujímavými podujatiami bude deti a všetkých zúčastnených sprevádzať rozprávková postava Ferda mravca.
7Obec Horné SemerovceStop čiernym skládkamHorné Semerovce 6339.00 €Obec Horné Semerovce plánuje zlikvidovať čiernu skládku v obci a na jej mieste vysadiť zeleň a vybudovať detské ihrisko. Zároveň plánujú osloviť priamou osvetou všetkých obyvateľov obce. Každý mesiac sa uskutoční v miestnej základnej škole prednáška na témy separovanie, šetrenie energiou, stavebný odpad a pod.
8Občianske združenie „SP“Godzone tour 2012celé Slovensko 8600.00 €Občianske združenie „SP“ zrealizuje 6 koncertov, resp. celovečerných programov, v rôznych mestách Slovenska, na ktorých príprave sa budú podieľať mladí aktívni ľudia ako dobrovoľníci. Pôjde o výchovné koncerty najmä pre mladých vo veku od 14 do 25 rokov, ktorých náplňou bude povzbudiť mladých k aktívnemu životu, k dobrovoľníctvu a k tomu, aby sa naučili zmysluplne využívať svoj voľný čas nielen pre seba, ale aj pre svoje okolie a komunitu, v ktorej žijú. Pútavým spôsobom sa poukáže na dôležité hodnoty v spoločnosti a názorným príkladom ukáže, že v každom mladom človeku je obrovský potenciál.
9REVIA-Malokarpatská komunitná nadáciaPHO-Park hrania a oddychuModra 8650.00 €Revia - Malokarpatská komunitná nadácia chce v Modre vybudovať Park hrania a oddychu, ktorý v rámci verejného parku umožní miestnej mládeži zmysluplne tráviť voľný čas.
10Obec UhorskéZóny hier a oddychuUhorské 4000.00 €Obec Uhorské chce vybudovať dve oddychových zóny s detskými ihriskami a altánkom a upraví jeho okolie. Prvú oddychovú zónu bude tvoriť jedno detské ihrisko pri obecnom úrade a dvoch bytovkách a druhú zónu bude tvoriť druhé detské ihrisko, drevený altánok, kamenné ohnisko a drevený mostík cez potôčik, premosťujúci cestu a oddychovú zónu. Deti tak budú mať vytvorený priestor pre zmysluplné trávenie voľného času, kde sa súčasne stretnú aj ich rodičia. Skrášli sa verejný priestor a zveľadí sa životné prostredie obce.
11Hory KysúcUmelá horolezecká stena v športovej haleČadca 9836.00 €Hory Kysúc postaví v Čadci umelú lezeckú stenu, ktorá bude slúžiť mládeži a širokej verejnosti regiónu Kysúc. Postavenie umelej lezeckej steny pomôže rozvoju a propagácii lezeckého športu, rozšíri možnosti športovania v regióne a tým aj o trochu zatraktívnenie života v meste pre mladých ľudí.
12Mesto Banská BystricaPrvé cyklostanovisko v Banskej BystriciBanská Bystrica 3000.00 €Mesto Banská Bystrica čelí veľkému nárastu objemu individuálnej motorovej dopravy, čo chce riešiť aj rozvojom cyklodopravy v meste. Chce nadizajnovať cyklostanovisko a spracovať typovú projektovú dokumentáciu na vybudovanie cyklostanovísk v Banskej Bystrici so zapojením širokej verejnosti pri výbere víťazného návrhu a tak pripraviť podmienky pre vybudovanie pilotného cyklostanoviska na okraji historického centra Banskej Bystrice, podľa vzoru ktorého bude možné budovať cyklostanoviská aj na ďalšom území mesta.
13OZ Vlna Chorvátsky Grob Detské ihrisko na Čiernej VodeChorvátsky Grob 10000.00 €Občianske združenie Vlna vybuduje detské ihriska pre deti bývajúce v lokalite „spisovateľské ulice“ v obci Chorvátsky Grob - Čierna Voda. Do vybudovania ihriska sa zapoja aj miestni obyvatelia - materiálna, finančná pomoc a samozrejme aj fyzická pomoc pri stavebných prácach.
14Mesto ŠahyNádvorie mestského úradu ožíva...Šahy 6269.00 €Mesto Šahy otvorí brány mestského úradu ako bývalého župného domu v prospech občanov mesta a regiónu. V prvej fáze projektu dobrovoľníci nádvorie úradu upracú a vysadia zeleň. V Ďalšej fáze zrealizujú workshop "Skvosty Hontianskeho regiónu" o kultúrnych hodnotách regiónu, tri cyklotúry za poznaním kultúrnych hodnôt regiónu a filmové letné noci na nádvorí Mestského úradu v Šahách s predstavovaním osobnosti kultúrneho života regiónu Hont.
15Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica (OCIBB)Nemotorová doprava, jej význam pre mesto a jeho obyvateľov. Banská Bystrica 10000.00 €Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica sa vo svojom projekte zameriava na oslovenie obyvateľov mesta, ktorí využívajú motorové vozidlo na presun po meste na krátke vzdialenosti, tiež mládeži a deťom, ktoré rodičia vozia do školy autom. Cieľom projektu je efektívne, premyslenou kampaňou poukázať na užitočnosť využívania bicykla ako každodenného dopravného prostriedku. Organizovaním podujatí získavanie podpory verejnosti, organizácií a rôznych inštitúcií pre podporu nemotorovej dopravy v meste. Vytvoriť platformu pre systematické vzdelávanie žiakov na základných a študentov na stredných školách v oblasti dopravnej výchovy a vzťahu k životnému prostrediu.
16Obec JakubanyŽeleziareň v Jakubanoch (1760 - 1870 )Jakubany 3200.00 €Obec Jakubany sa snaží o vybudovanie areálu starého hámra, na mieste kde pred dvesto päťdesiatimi rokmi stál a kde sa doteraz nachádza vysoká drevouhoľná pec. Obnovou pece, vytvorením mlynského kolesa o priemere cca 3,5 metra, dobudovaním altánku a kompletným skrášlením okolia chcú vytvoriť miesto príťažlivé pre občanov a všetkých turistov, ako aj zabezpečiť bezpečné a vhodné miesto na kladenie ohňa v prírode. Najväčším prínosom bude zlepšenie turistickej situácie a návštevnosti obce ako aj vybudovanie miesta s bezpečným ohniskom, kde budú môcť ľudia relaxovať a oddychovať. Vznikne tak zaujímavá atrakcia, ktorá v kombinácii s oddychovým priestorom pritiahne turistov do obce a v symbióze s prírodou zabezpečí príjemnú atmosféru starého hámra.
17Základná škola s materskou školou, Plavnica Estetizácia okolia školského areáluPlavnica 6811.00 €Základná škola s materskou školou v Plavnici chce zmeniť okolie budovy školy a to: vstup do budovy školy, okolie pomníka, okolie multifunkčného ihriska vkusnou výzdobou, živou zeleňou, stromami, kríkmi, skalkami a náučným chodníkom a spríjemniť tak nielen žiakom, ale aj širokej verejnosti chvíle prechádzok v okolí školy. Radi by priblížili krásu tejto záhrady pre žiakov, ktorí tu budú pracovať na hodinách pracovného vyučovania, techniky a na predmete svet práce a zároveň chcú potešiť pekným okolím aj obyvateľov obce, ktorý tu chodia na prechádzky.
18Hasičský zbor PriekopaRekonštrukcia historického exponátu hasičského auta Praga RNMartin 8100.00 €Hasičský zbor Priekopa z Martina chce zachrániť - zrekonštruovať hasičský automobil Praga RN. Automobil slúžil v obci Paština Závada a v minulom roku bol zakúpený do hasičského múzea. Auto potrebuje generálnu opravu motora, bŕzd a aj hrdzavejúcej karosérie. Tento exponát sa používal v 50. a 60. rokoch minulého storočia a patrí medzi najvzácnejšie kúsky múzea.
19Základná škola ŠirokéSpoločne vstúpme do tajov „Širokého enviro-sveta“ Široké 10000.00 €Základná škola v obci Široké plánuje zaviesť Enviroprogram, ktorý zabezpečí aktivity v rámci environmentálnej výchovy a ochrany, skvalitnenie i zveľaďovanie životného prostredia v okolí, ako napr.: prácu priamo v teréne, čistenie lesa, školského parku, vodného potoka, jazierka, výsadbu rastlín, drevín, kríkov, kvietkov, či výrobu kŕmidiel pre zimné vtáky. Učitelia budú Enviroprogram realizovať so žiakmi školy počas výchovno-vzdelávacieho procesu, i po jeho ukončení, v rámci školského klubu detí a záujmového útvaru s názvom: Cyklo-bio-enviro. Pre okolie bude enviroprogram prínosom vďaka konkrétnym environmentálnym aktivitám zameraných na ochranu životného prostredia.
20ZŠ Bernolákovo„Mozog potrebuje kyslík – pod stromami nám to myslí.“Bernolákovo 8750.00 €Základná škola v Bernolákove plánuje vybudovať v areály školy učebňu v prírode a tým premeniť školský areál na príjemný a podnetný. Terénne úpravy zrealizujú svojpomocne za pomoci starších žiakov, rodičov a zamestnancov školy. Učebňa bude pozostávať z altánku, skalky, záhradného krbu a v jej okolí vytvoria náučný chodník
21Domka KošicePRINESME ZELEŇ NA SÍDLISKOKošice 7659.00 €Domka Košice chce zlepšiť životné prostredie na sídlisku Terasa premenou nevyužívanej zanedbanej plochy na oddychovo-rekreačnú trávnatú zónu v obytnej časti sídliska. Do vybudovania zóny pre deti, mladých ľudí a rodiny zo sídliska zapoja Saleziánov dona Bosca a dobrovoľníkov organizácie.
22Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom V TrnaveBývalá Botanická záhrada v Trnave SSPoločne pre verejnosťTrnava 6553.00 €Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave chce zvýšiť atraktivity trnavskej botanickej záhrady pre jej potenciálnych návštevníkov a sprístupniť ju záujemcov počas vytvorených otváracích hodín (v súčasnosti je prístupná v čase prítomnosti záhradníka). V záhrade plánujú sanovať jamu so zvyškami stavebného odpadu, vybudovať šlapáky - chodníčky k jednotlivým drevinám, zrekonštruovať náučný chodník a vysadiť jednu hodnotnejšiu drevinu.
23Park v MesteDeň stromov v mesteBardejov 4680.00 €Organizácia Park v meste vysadí stromčeky na zveľadenie prostredia verejných priestranstiev, škôl, parkov a oddychových zón v meste Bardejov. Mestu by radi vrátili zeleň, ktorá ustupuje rozrastajúcej sa výstavbe, obchodným centrám a parkovacím plochám. Plánujú spolupracovať so spoločnosťou Lesy a.s., lesnými škôlkami, záhradnými centrami a mestom Bardejov.
24Občianske združenie Vnútroblok Slávia Zelený oddychový areál Vnútroblok SláviaBratislava - Staré mesto 6438.00 €Občianske združenie Vnútroblok Slávia chce obnoviť zeleň a tak vytvoriť príjemnú estetickú zónu na oddych v revitalizovanom vnútrobloku na Šancovej ulici v Starom Meste v Bratislave. V husto osídlenej oblasti tak vytvoria oddychový areál, kde sa ľudia budú môcť stretávať a posedieť si na lavičkách.
25Truc sphériqueS3 - GALÉRIA Z LODNÝCH KONTAJNEROVŽilina 10000.00 €Truc sphérique pripravuje „stavbu“ tretieho priestoru kultúrneho centra Stanica Žilina-Záriečie, ktoré sídli v priestore starej a stále funkčnej železničnej stanice. Galéria a ateliéry S3 vznikne zo siedmich vyradených lodných kontajnerov a vytvorí tak nové príležitosti a priestor pre kultúrne vyžitie pre verejnosť, rovnako aj pre tvorbu a sebarealizáciu sa mladých ľudí a umelcov.
26Komunitné centrum...sa bavíme spoločne!!!Nitra 8420.00 €Komunitné centrum zorganizuje a usporiada pre mladých ľudí zo sídliska Klokočina v Nitre dlhodobú sériu kultúrnych aktivít a podujatí v priestoroch Komunitného centra - Hokaido Hody (ochutnávka a výroba pochutín z tekvice hokaido), Bluegrass párty (prehliadka hudobných bluegrassových amatérskych kapiel), Mandalamánia (výtvarné workshopy) a ďalšie... Počas týchto podujatí oslovia mladých ľudí s dotazníkom prostredníctvom ktorého získajú databázu kontaktov mladých ľudí, ktorí majú záujem realizovať sa na sídlisku Klokočina, školiť sa a stať sa dobrovoľníkom v Komunitnom centre.
27Klub PrevisRozšírenie a vylepšenie lezeckej steny vo volejbalovej hale v Komárne Komárno 9526.00 €Klub Previs rozšíri a vylepší lezeckú stenu vo volejbalovej hale v Komárne. Zároveň spopularizuje zdravý, športový životný štýl hlavne v okruhu detí a mladých, poskytne im možnosť lezenia na tejto lezeckej stene. Po dokončení prác plánuje organizovať pravidelné lezecké akcie pre integrovanú skupinu detí zo ZŠ na ulici Eötvösa, aj pre ďalšie školské skupiny podľa nároku jednotlivých škôl.
28Rodinné centrum RÁČIK, občianske združenieKrasňanský ZELOVOCBratislava - Rača 8070.00 €Rodinné centrum Ráčik vybuduje spoločnú záhradku pre 20 – 25 rodín so zdieľaným zdrojom zavlažovania (z dažďovej vody) v pešej vzdialenosti od bytovky. Záhradka vznikne skultivovaním opusteného objektu MC Rača na Hubeného ulici na Krasňanskom sídlisku v Bratislave, kde sa momentálne zdržujú bezdomovci a rôzne indivíduá.
29Základná škola P. O. Hviezdoslava SninaFajnballom proti obeziteSnina 8849.00 €Základná škola v Snine chce rozvíjať nový, netradičný šport fajnball. Interiérová športová hra Fajnball je loptová hra. Cieľom hráča je odrážaním lopty dlaňou dať vopred určený počet gólov (10,15,20) protihráčom. Hráči sa pohybujú v dynamickom sedení, kľačmo, ležmo (plazením) alebo kotúľmi vpred, vzad. Dynamické sedenie zabraňuje jednostrannému zaťaženiu a udržuje a stimuluje prirodzené procesy tela. Cieľom projektu je zriadením interiérového ihriska pre fajnball vytvoriť vhodné podmienky k znižovaniu obezity a nadváhy žiakov, mládeže i dospelých v regióne, prevencii obezity zvýšením pohybových aktivít detí a mládeže, zatraktívneniu hodín telesnej a športovej výchovy.
30ZŠ s MŠ sv. Kríža KežmarokMultifunkčné športové ihriskoKežmarok 9526.00 €V meste Kežmarok je veľa ZŠ a MŠ. Avšak ani jedna z nich neponúka možnosť využívať školský dvor pre širokú verejnosť. A preto sa v ZŠ s MŠ sv. Kríža rozhodli otvoriť školu, ktorá bude prístupná dobrým ľuďom, deťom a ich rodičom a ponúkať im cielené aktivity. Cieľom projektu je pritiahnuť verejnosť, deti, mládež a ich rodičov k športu. Pohybovať sa, relaxovať a oddychovať aktívne, podporovať u rôznych vekových skupín zdravý životný štýl, podporiť ich pohybové schopnosti a zručnosti, ako aj viesť ich k prevencii civilizačných chorôb a pomôcť skvalitniť športový život a záujem o šport.
31DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava - MamateyovaStage vs. komerčná kultúraBratislava - Petržalka 6300.00 €DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava - Mamateyova chce zlepšiť technickú kvalitu prebiehajúcich kultúrno-spoločenských podujatí pre mladých ľudí a komunitu s priamym zapojením dobrovoľníkov do programovej a organizačnej podpory. S novým vybavením zorganizujú ďalších 7 kultúrnych podujatí - multižánrových kultúrnych večerov "Stage".
32OZ Priatelia zvieratKoniec túlavým zvieratám v uliciachPrešov 10000.00 €Občianske združenie Priatelia zvierat chce v Prešove zrekonštruovať budovu, ktorú má v prenájme od mesta, aby mohla slúžiť ako útulok pre opustené zvieratá a na činnosti a realizáciu mladých. Plánujú prerobiť skleníky na výbehy, vyčistiť ich od suchej vysokej trávy, pohrabať, odstrániť sklá, oplotiť. V miestnostiach oškrabať omietku, dať novú omietku, namaľovať, vydlaždicovať a urobiť klietky. Útulok chcú sprevádzkovať ako chránenú dielňu, kde by dali priestor na realizáciu postihnutým mladým občanom aby sa im lepšie začleňovalo do spoločnosti.
33Obec KuchyňaŠportovno - náučný chodník KuchyňaKuchyňa 9485.00 €Obec Kuchyňa vybuduje sieť troch športovo-náučných chodníkov v okolí vodnej nádrže v Kuchyni. Po vytvorených chodníkoch bude možné obísť priehradu suchou nohou v jej bezprostrednej blízkosti, takže bude môcť byť využívaný pre športovo – turistické aktivity obyvateľov a návštevníkov obce (najmä triatlon, beh, orientačný beh a turistika). Informačné tabule zároveň zvýšiť povedomie návštevníkov chodníka o faune a flóre územia, na ktorom chodník leží ako aj o obci Kuchyňa a jej okolia.
34Občianske združenie BAKOMIMalí chránia kúsok. Keď vyrastú, ochránia kus. (aktívna a integrovaná environmentálna výchova pre prvákov)Banská Štiavnica 4480.00 €Občianske združenie BAKOMI chce v Súkromnej základnej škole v Banskej Štiavnici, ktorej je zriaďovateľom vytvoriť a realizovať pre prvákov vzdelávací program environmentálnej výchovy, ktorý bude priamo a úzko spojený s miestom, kde žijú. Deti sa budú sami podieľať na čistení prírody, identifikovať odpadky a experimentovať s nimi. Cez zážitok objavia a uvedomia si environmentálne riziká, ktoré odpadky v prírode so sebou prinášajú.
35DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko SabinovS.O.S. - Sabinovská obnova strediskaSabinov 9380.00 €Domka - Združenie saleziánskej mládeže zo Sabinova sa snaží o skvalitnenie priestorov pre športové aktivity v ich centre. Prínosom tiež bude atraktívnejšie prostredie, ktoré dopomôže k rozvoju kultúrno-spoločenských aktivít pre súčasných i eventuálnych návštevníkov. Realizáciou projektu sa zvýši záujem o aktívne trávenie voľného času v tomto prostredí.
36Združenie kresťanských spoločenstiev mládežeAtraktívne multifunkčné ihriskoSnina 9055.00 €Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže sa svojim projektom snaží zatraktívniť staršie športové ihrisko v Snine. Do prác sa pustia svojpomocne, zapoja dobrovoľníkov a vznikne nové hokejbalové ihrisko. Zároveň pripravujú hokejbalový turnaj, ktorý priláka ďalších mladých ľudí k aktívnemu využívaniu voľného času.
37PrelesEkocentrum Lesopark v ŽilineŽilina 10000.00 €Občianske združenie Preles chce vytvoriť v lesoparku Chrasť v meste Žilina regionálne ekocentrum, ktoré by verejnosti ponúkalo široké spektrum informácií o prírode, životnom prostredí, jeho ohrozeniach, o dopadoch činnosti človeka a ako ich eliminovať. Ekocentrum bude ponúkať netradičné výukové programy pre školy, ktoré prinesú nové inovatívne spôsoby vzdelávania detí a mládeže z regiónu. V centre budú mať každodenne možnosť objavovať čaro prírody, nepoznané informácie o životnom prostredí okolo nás, či ekológii.
38Poznaj a chráňS odpadom spolu a efektívneZákamenné 4400.00 €OZ Poznaj a chráň chce zvýšiť environmentálne povedomie v problematike odpadov a posilniť vzťah obyvateľov obce Zákamenné k hodnotám prostredia, v ktorom žijú. Tvorivé dielne, práce v teréne, praktické ukážky, interaktívne výstavy a prezentácie a súťaže zamerané na všetky vekové kategórie nadviažu medzigeneračnú komunikáciu a spoja obyvateľov pre spoločný cieľ. Obyvatelia obce si osvoja praktické aj teoretické poznatky o prírodných hodnotách územia aj o minimalizovaní, nakladaní, separovaní odpadu a využívaní zdanlivo nepotrebných vecí.
39HarlekýnZa horami, za dolamiNižná 3464.00 €Harlekýn pripraví v Nižnej nový tanečno-hudobný program „Za horami, za dolami“ a predstaví ho ľuďom na Orave, ktorí majú radi umenie a kultúru, ale z rôznych príčin im je nedostupná. Tento program aktívne zapojí divákov do deja a tanca a naučí ich jednoduché tanečné kroky. Sprístupní sa tak kultúra oravskej komunite a zlepší sa komunikácia v rámci komunity.
40Obec Nezbudská LúčkaDetské Ihrisko Nezbudská Lúčka 10000.00 €Obec Nezbudská Lúčka postaví chýbajúce detské ihrisko pozostávajúce z novej preliezkovej zostavy so šmýkačkou, novými hojdačkami, šplhacej steny a detského kolotoča. Súčasne sa opraví a vylepší pieskovisko, aby tvorilo s novými zariadeniami komplex detského ihriska. Zhrdzavené ihrisko, ktoré sa momentálne podobá na šrotovisko, sa premení na nové bezpečné ihrisko, ktoré bude slúžiť pre oddych a zábavu.
41Občianske združenie VlkolínecRok UNESCO vo VlkolínciVlkolinec 6668.00 €Občianske združenie Vlkolínec zorganizuje vo Vlkolínci sympóziá a vystúpenia umelcov a vybuduje novú expozíciu, zameranú najmä na bačovstvo a ovčiarstvo, ktoré malo vo Vlkolínci veľkú tradíciu. Projekt pomôže spropagovať Vlkolínec, jeho históriu a súčasnosť a ozrejmiť návštevníkom tradície tohto miesta v úzkej súvislosti s poznaním každodenného života a práce jeho obyvateľov, najmä v oblasti bačovstva a ovčiarstva.
42Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v KošiciachPrírodná záhrada - miesto pokoja, harmónie a krásy v našej mestskej častiKošice 6666.00 €Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v Košiciach pripraví výchovno-vzdelávacie aktivity, v rámci ktorých sa vytvorí model prírodnej záhrady vhodnej pre aplikáciu na pozemku obklopujúcom ich zariadenie. Skrášlením a skultivovaním okolia účastníci aktivít zažijú „na vlastnej koži“ premenu neupraveného fádneho vonkajšieho prostredia na živú, harmonicky aj esteticky pôsobiacu záhradu.
43Športový klub FTVŠ UK Lafranconi, sekcia plaveckých športovPLÁVEME, SVIETIME (A KÚRIME) s SPPBratislava 6666.00 €Športový klub FTVŠ UK Lafranconi, sekcia plaveckých športov chce sfunkčniť technológiu cirkulácie vody a zrekonštruovať osvetlenie priestorov bazéna plavárne Lafranconi, čím sa skvalitní pracovné prostredie pedagógov a trénerov, ozdraví tréningový priestor pre športovcov a všetkých ostatných návštevníkov plavárne Lafranconi.

Interný program Spoločnými silami pre región

V programe boli podporené 2 projekty v celkovej sume 22 000 EUR.

Č.PrijímateľNázov projektuPodporená sumaAnotácia
1ZDRUŽENIE MINILIGA TALENTOV - PrešovMINILIGA TALENTOV - Futbal 15000.00 €Cieľom projektu bolo zorganizovanie futbalových turnajov s cieľom zaktivizovať a skvalitniť reálnu športovú činnosť detí v spolupráci s kvalifikovanými pedagógmi, trénermi, rodičmi a dobrovoľníkmi, prostredníctvom materiálno-technického zabezpečenia združenia a športových zariadení v mimo vyučovacom čase.
2Futbalový klub SvitZabezpečenie športovej výstroje, športových potrieb, rehabilitácie a cestovných nákladov. 7000.00 €Projekt zabezpečil účasť ml. žiakov, st. žiakov a dorastencov v súťažiach riadených VsFZ Košice a pomohol skvalitniť tréningový proces a tiež zapojil mladých športovcov do športovej činnosti.

Program podpory komunít Nafta

V programe spoločnosti Nafta sme podporili 65 projektov v celkovej sume 374 646 EUR.

ČísloŽiadateľNázov projektuPodporená suma Záverečná správa
1Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Študentská vedecká konferencia PriF UK 2012 2000.00 €Študentská vedecká konferencia PriF UK 2012 umožnila študentom získať praktické skúsenosti pri formulovaní záverov, zovšeobecňovaní výsledkov a naučiť sa prezentovať svoje výsledky a seba ako osobnosť. Hlavným cieľom vedeckého podujatia bolo získanie skúseností s prezentáciou vlastných vedeckých výsledkov.
2 Obec Plavecký Štvrtok Hodové slávnosti 13.augusta 2011 2200.00 €Obec zorganizovala tradičné hodové slávnosti. Toto podujatie bolo určené občanom obce a ich hosťom. Na celo obecnej akcii sa predstavili kultúrne spolky aj jednotlivci. Vznikla tam príležitosť na kultúrno-spoločenské stretnutie občanov.
3 FESTIVAL MLYN o.z 15. Festival Mlyn 2012 1500.00 €Festival Mlyn sa v júni už po 15. krát uskutočnil v areáli Kamenný Mlyn. Cieľovou skupinou festivalu bola rodina. Program a sprievodné aktivity umožnili rodinám prežiť spoločne víkend a mladé talenty dostali možnosť prezentovať sa. Podporil sa tak rozvoj regionálnej kultúry v oblasti vlastnej tvorby predovšetkým mladej generácie.
4 Gymnázium Malacky Monitoring vybraných zložiek životného prostredia 2000.00 €Gymnázium Malacky prostredníctvom predmetov Experimentálne vedy a Experimentálne merania sa zameralo na nadobúdanie experimentálnych zručností študentov. Škola zakúpila špeciálne senzory a meracie panely, ktorými žiaci zisťovali stavu životného prostredia. Venovali sa monitoringu kvality ovzdušia, akustického a svetelného smogu. Cieľom projektu bolo nadobudnutie informácií o stave životného prostredia v regióne a rizikách spojených s jeho znečistením.
5 Centrum voľného času, Malacky Živá planéta 1500.00 €Centrum voľného času usporiadalo environmentálne workshopy s odborníkmi a zrealizovalo ďalší ročník environmentálnej súťaže. Deťom projekt umožnil hlbšie vniknúť do podstaty a potreby ochrany prírody.
6 Obec Ptrukša Festival národov 800.00 €Cieľom podujatia bolo zrealizovanie národnostného kultúrneho festivalu a sprístupnenie kultúrnohistorického dedičstva rôznych národností a kultúr, oživenie a prezentovanie folklóru slovenskej, maďarskej, ukrajinskej a rómskej národnostnej kultúry.
7Obec Plavecký Štvrtok Zlepšenie kvality života a bezpečnosti občanov 39600.00 €Cieľom projektu bolo zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti občanov Plaveckého Štvrtka ako aj ostatnej verejnosti a tiež zlepšenie kvality života. V obci sa zvýšila kvalita verejného osvetlenia, vylepšil sa kamerový systém, tiež sa zabezpečili merače rýchlosti na cestu prechádzajúcu stredom obce.
8OZ Štvrtčan Kultúra nás spája 2000.00 €Projekt bol zameraný na oživenie kultúrnych tradícií a regionálnych ľudových zvykov v obci prostredníctvom kultúrno-spoločenských aktivít. Folklórny súbor Štvrtčan a detský folklórny súbor Štvrtčánek prezentovali miestne tradície na viacerých vystúpeniach. Tiež sa doplnila časť krojov, zabezpečila sa účasť na festivale a zorganizoval sa folklórny festival na Kamennom mlyne.
9Obec Láb Všetko pre krajšiu obec6200.00 €V rámci projektu sa doplnila výbava a zariadenie Dobrovoľného hasičského zboru v Lábe, zabezpečili sa kompletné zásahové obleky, rukavice, hadice a generátor. Obec tiež opravila chodník pri kostole a kostolné hodiny. Pre občanov zorganizovala kultúrno-spoločenské aktivity.
10Mesto MalackyRekonštrukcia omietok hlavného vstupu a vstupnej brány Pálffyovského kaštieľa a revitalizácia lokality Tri duby16360.00 €Mesto Malacky postupne rekonštruuje Pállfyovský kaštieľ. V rámci projektu sa uskutočnila rekonštrukcia hlavného vstupu - brány, ako aj podbránia. Okrem toho sa v rámci projektu zrevitalizovala lokalita Tri duby, ktorá sa v minulosti využívala na oddychové aktivity, a ktorá je v súčasnosti jediná, verejnosti prístupná, lokalita vhodná na rekreáciu.
11Obec Gajary Výmena strechy základnej školy Gajary 2. pavilón 52000.00 €Obec Gajary v rámci projektu odstránila havarijný stav strechy ZŠ. Zlepšili sa tak bezpečnostné a hygienické podmienky vyučovacieho procesu a zlepšili sa vlastnosti budovy.
12ZŠ Štúrova ul. MalackyModernizácia vyučovania pomocou IKT a rozšírenie internetového pripojenia cez optický kábel do tried II. stupňa4500.00 €Škola v rámci modernizovania výchovno-vzdelávacieho procesu priblížila deťom možnosť využívania IKT vo vyučovaní. Priamo do tried II. stupňa sa priviedlo internetové pripojenie optickým káblom. Zabezpečené notebooky slúžia ako prenosné, v budúcnosti sa plánujeme ich zabezpečenie do každej triedy II. stupňa.
13Základná škola Dr. J. DéreraStála expozícia ekosystémov nášho regiónu Záhoria spojená s geologickou zbierkou minerálov a hornín Slovenska2000.00 €Prostredníctvom projektu sa na škole podarilo zrealizovať stálu expozíciu ekosystémov lesa, jazier, mokradí, lúk a polí. Vytvoril sa priestor zameraný na osobitosti, vlastnosti a štruktúru jednotlivých ekosystémov regiónu. Žiaci sa tak oboznámili s typickými predstaviteľmi živočíchov a rastlín a aj s ochranou jednotlivých ekosystémov.
14Klub dôchodcov Nafta Gas Udržanie duševnej a fyzickej kondície dôchodcov1300.00 €Cieľom projektu bola podpora a udržanie duševnej a fyzickej kondície členov Klubu dôchodcov Nafta Gas Malacky. Prostredníctvom rehabilitačno-rekreačných a kultúrno-spoločenských podujatí sa členovia odreagovali od každodenných starostí.
15Združenie potápačského klubu THETIS – SLOVAKIA Čistenie vodných nádrží na Záhorí, ochrana a dokumentácia vodnej fauny a flóry, propagácia potápačského športu u mládeže 1500.00 €V rámci realizácie projektu sa čistili vodné nádrže na Záhorí od smetia a zdokumentoval sa stav dna, fauna a flóra v jednotlivých lokalitách. Potápačský šport sa tiež od prezentoval deťom základných škôl, ktorých sa tak snažili viesť ku kladnému vzťahu k prírode a ekológii.
16Materská školaRevitalizácia detského ihriska v MŠ Kollárova ul. Malacky5000.00 €V rámci projektu sa revitalizovalo ihrisko Materskej školy na Kollárovej ulici v Malackách, čím sa umožnilo deťom tráviť svoj voľný čas vonku, rozvíjať nielen ich pohybové danosti, motoriku, ale aj sociálne vzťahy spojené so zaraďovaním sa do kolektívu, bez obáv pedagógov a rodičov o ich bezpečnosť.
17Spojená školaRelaxačno – rehabilitačná miestnosť – Snoezellen metóda3540.00 €Cieľom projektu bolo skvalitnenie práce so zdravotne znevýhodnenými deťmi prostredníctvom využívania aktivít Snoezellenovej metódy. Rozvíjala sa tak pozornosť, vnímanie a predstavivosť detí.
18Spojená škola sv. Františka AssiskéhoModernizácia spoločenskej miestnosti4000.00 €Spojená škola sv. Františka Assiského premenila zastaraný priestor spoločenskej miestnosti na reprezentatívnu a multifunkčnú miestnosť školy. Vytvorili sa tak zodpovedajúce podmienky pre prácu všetkých členov školského spoločenstva. Miestnosť sa vybavila novým nábytkom a digitálnymi IKT komponentmi.
19Obec SuchohradKultúrne leto1700.00 €Cieľom projektu bolo pokračovať v tradícii kultúrnych podujatí, realizovaných Obcou Suchohrad v spolupráci s miestnymi aktivistami a tretím sektorom. Obec v spolupráci s občianskym združením Klub lipka pripravil v roku 2011 interný projekt Kalokagatia Suchohrad, ktorého cieľom je harmonizácia duševnej a fyzickej stránky človeka a Kultúrne leto ako jeho súčasť prinieslo možnosti pre vyžitie v oblasti kultúry či už pasívnou formou, alebo následne aj formou aktívnou, teda zapojením do rôznych aktivít.
20obec Záhorská VesPriestor pre zdravý vývoj detí2500.00 €Cieľom projektu bola výstavba detského ihriska, ktoré je okrem detí MŠ prístupné v popoludňajšom čase a počas voľných dní aj ostaným deťom. Ihrisko zaplnilo jednu z medzier obce v oblasti pre zdravý rozvoj detí. Zabezpečil sa tak tiež nielen rozvoj zručností a pohybových vlastností detí, ale slúži aj pre vytváranie medziľudských vzťahov.
21Rodičovské združenie pri. Materskej školeTematické ihrisko - námorníci 1000.00 €Cieľom projektu bolo vybudovať tematické ihrisko zamerané na námornú tematiku a tak deťom poskytnúť zábavné prostredie na podporu pohybovej aktivity. Vytvoril sa bezpečný priestor pre voľnočasové aktivity, zatraktívnil sa školský dvor novými zaujímavými a originálnymi prvkami.
22Slovenská únia sluchovo postihnutých, MichalovceSluchovo postihnutí a folklór1000.00 €V rámci projektu sa zabezpečil akordeón pre FS Mihaľovski nevesti i beťare, ktorý pôsobí v rámci organizácie sluchovo postihnutých. Jeho členovia sa prezentovali po okolitých mestách a obciach aj v nových častiach krojového oblečenia, ktoré súbor získal v rámci projektu.
23Základná škola, Krymská 5„Tvorenie – cesta do života.“1310.00 €Základná škola v rámci projektu vytvorila vhodné podmienky na medzigeneračné stretnutia v priestoroch výtvarnej tvorivej dielne, ktorá sa stala miestom príjemnej tvorivej relaxácie. Počas pripravených aktivít, kreativita mládeže v kombinácii s vedomosťami a životnými skúsenosťami vekovo staršej generácie vytvorila priestor na medzigeneračný dialóg, spoločnými tvorivými stretnutiami sa upevnili medziľudské vzťahy a zlepšila sa komunikácia medzi členmi komunity.
24Gymnázium Pavla HorovaVeda na ulici1370.00 €Projekt Veda na ulici bol zameraný na podporu vyučovania prírodovedných predmetov. Študenti pre širokú verejnosť prezentovali hravou formou pomocou vedeckých hračiek experimenty z oblasti matematiky, fyziky, biológie, chémie a výpočtovej techniky.
25Stredná zdravotnícka škola„Keď myseľ zostáva mladá...“1500.00 €Stredná zdravotnícka škola zakúpila zariadenie pre Počítačový klub pre seniorov, ktorí si tak mohli osvojiť základy práce s PC. Škola tiež zabezpečila materiál pre športové aktivity.
26Jednota dôchodcov na Slovensku4. ročník športových hier500.00 €Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku zorganizovala pre dôchodcov športové a kultúrno spoločenské podujatia.
27Slovenský zväz telesne postihnutých Michalovcečinnosť organizácie1650.00 €V rámci projektu sa zabezpečila činnosť a technické vybavenie organizácie. Pre zdravotne postihnutých sa pripravil rehabilitačno-rekondičný pobyt. Cieľom projektu tiež bolo skvalitniť integráciu v rámci komunikácie.
28Obec Horovce29. ročník Silvestrovského behu "Horovská"10400.00 €Obec Horovce zorganizovala 29. ročník Silvestrovského behu pod názvom "Horovská"10. Štartovali na ňom všetky vekové kategórie počnúc Materskou školou až po dospelých pretekárov. Pre deti sa tiež pripravili baličky s darčekmi.
29Obec LastomírZeleň pre život, zeleň pre oddych800.00 €Obec Lastomír vytvorila zelené priestranstvo s lavičkami pre obyvateľov obce. V areáli sa vybudoval tiež altánok.
30Obec PalínKultúrne a spoločenské podujatia1500.00 €Obec palín v rámci projektu zorganizoval kultúrno-spoločenské podujatia, športové podujatia a oslavu pri príležitosti 710. výročia prvej písomnej zmienky obce z roku 1302. Podujatí sa zúčastňovali obyvatelia obce vo všetkých vekových kategóriách.
31Obec SennéRekonštrukcia kostola3000.00 €Obec opravila strechu Rímsko-katolíckeho kostola Navštívenia Panny Márie. Odstránil sa tak havarijný stav kostola a ochránil sa pred ďalším poškodením.
32Mesto Trebišov 100 rokov organizovaného futbalu v Trebišove4500.00 €Tento rok si mesto Trebišov pripomenulo 100 rokov fungovania futbalu v meste. Mesto spolu s OZ SLAVOJ pripravilo akciu 100 rokov organizovaného futbalu v Trebišove, ktorá bola súčasťou Dni mesta 2012. Súčasťou osláv bol futbalový zápas, vydanie publikácie o trebišovskom futbale, ocenenie osobností trebišovského futbalu v rámci slávnostnej akadémie s kultúrnym programom a anketa futbalista storočia.
33Obec Zemplínska ŠirokáRevitalizácia obecného parku v centre obce2000.00 €Cieľom projektu bola úprava obecného parku, čím sa zabezpečilo environmentálne skrášlenie centra obce a skvalitnenie oddychu obyvateľov obce v príjemnom prostredí. V priestore sa upravili stromy a kríky, vybudovali sa chodníky, osadili lavičky a v rámci projektu sa vybudovala fontána s riečiskom.
34Mesto Gbely„Gbely - pekné mesto pre život a priateľské k športu“45000.00 €Mesto Gbely vybudovalo novú oddychovú, kultúrnu a spoločenskú zónu určenú pre stretávanie sa občanov. Centrom nového gbelského námestia sa stala fontána. Zároveň sa uskutočnila kompletná rekonštrukcia trávnatej plochy tréningového ihriska, čím sa podporil rozvoj futbalu v meste Gbely.
35Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých v GbelochNávšteva kultúrnych zariadení, spoločenské a kultúrne posedenia, návšteva družobnej organizácie Dechtice, športové hry1160.00 €ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých pripravila pre členov rôzne športové, spoločenské, kultúrne akcie, ktorých cieľom bolo poskytnúť sebarealizáciu telesne postihnutým a dali im možnosť stretávania sa a vymieňania si informácií o možnosti zmiernenia dopadu handicapu.
36Hokejbalový klub„Organizácia hokejbalových a stolnotenisových turnajov v meste Gbely“1660.00 €V júni sa konal hokejbalový turnaj Primátor cup 2012. za účasti štyroch klubov. V rámci stolnotenisová ligy sa podarilo družstvu postúpiť zo 6. do 5. ligy. Klub tiež zakúpil do ZŠ pomôcky k výučbe stolného tenisu.
37Občianske Združenie „Remeselný dvor Skalica“ Reštaurovanie vitráží na ohrozenej národnej kultúrnej pamiatke Stará radnica v Skalici18000.00 €Finančné prostriedky boli použité na reštaurátorské práce na vitráže na ohrozenej NKP Stará radnica v Skalici a jej využitie pre potreby Remeselného dvora Skalica.
38Občianske združenie Šanca pre nechcenýchHniezdo záchrany v Skalici7000.00 €V rámci projektu sa vybudovalo pri nemocnici v Skalici Hniezdo záchrany - verejný inkubátor na záchranu nechceného novorodenca.
39SVETLO a NÁDEJRekondično - rehabilitačný tábor 1000.00 €Cieľom projektu bol rekondično – rehabilitačný pobyt – tábor pre deti, mladistvých a dospelých z občianskeho združenia. Tábora sa zúčastnilo 15 detí, dospelých s ťažkým zdravotným postihnutím.
40Mesto HolíčMesto Holíč12000.00 €Mesto vybudovalo nové ihrisko v priestore pri zámockom rybníku, ktorý slúži obyvateľom mesta na relaxáciu a oddych. Tento priestor taktiež veľmi využívajú mamičky s deťmi. Neďaleko sídlia dve základné a jedna materská škola, ktoré takisto tento areál využívajú počas vyučovania. Vytvorením ihriska vznikol pre bezpečné hry detí v meste.
41Občianske združenie pri Detskom domove v HolíčiDetský letný tábor1000.00 €Vďaka projektu sa podarilo pre deti, ktoré museli ostať počas leta v detskom domove, pripraviť letný tábor. Cieľom projektu bolo upevňovať fyzické a duševné zdravie a telesnú zdatnosť detí, rozvíjať rekreačné, turistické a záujmové aktivity. Tento projekt umožnil vtiahnuť deti do problematiky ochrany prírody, životného prostredia, pohybu a symbiózy človeka s prírodou.
42Aeroklub HolíčLetecko - modelársky deň v Holíči1000.00 €Aeroklub Holíč zorganizoval v júli Letecký deň v Holíči. Program letecko-modelárskeho dňa navštívili každoročne tisícky ľudí. Podujatie sprevádzala aj akcia zameraná na bezpečnosť v cestnej premávke.
43Špeciálna základná škola Holíč„Dúhová cesta k zdravému učeniu“436.00 €Cieľom projektu bolo zakúpenie kompenzačných pomôcok pre žiakov s mentálnym postihnutím. Zabezpečilo sa tak kvalitnejšie vzdelávanie žiakov v Špeciálnej škole.
44Mesto Senica Podpora aktivít v meste Senica5000.00 €Mesto Senica zorganizovalo niekoľko športových, kultúrnych a spoločenských podujatí. Išlo o podujatia: Závod dračích lodí Dragon boat, H-Triathlon Senica 2012 a Hasičská súťaž O pohár primátora mesta Senica. Hlavným cieľom projektu bolo zapojiť všetkých občanov mesta do aktivít, ktoré pre nich organizuje.
45Senická volejbalová akadémia, o.z.„Senická volejbalová akadémia - škola volejbali“4000.00 €Cieľom projektu bolo naučiť hrať volejbal čo najväčší počet dievčat a dať im zmysluplnú alternatívu trávenia voľného času. Dievčatá sa zúčastňovali tréningov a turnajov.
46GEMINI, združenie Prírodovedeckej fakulty UKČasopis Acta Geologica Slovaca500.00 €V rámci projektu sa zabezpečila tlač časopisu Acta Geologica Slovaca, ktorý je univerzitný geovedný časopis zameraný predovšetkým na sprostredkovanie výsledkov výskumu z radov mladých vedeckých pracovníkov. Časopis je voľne prístupný.
47Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Krajské stredisko ÚNSS BratislavaVčasná diagnostika zrakových porúch v materských školách2000.00 €V rámci projektu Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vykonávala diagnostické vyšetrenie screeningovým autorefraktometrom Plusoptix v materských školách. Včasné diagnostikovanie zrakových porúch je dôležité pre ich korekciu. Spolu bolo vyšetrených 408 detí, z toho rodičom 102 detí bolo odporučené ďalšie vyšetrenie u detského oftalmológa.
48Atletický klub zdravotne postihnutých občanov ProficioUsporiadanie Majstrovstiev Slovenska, účasť športovcov na medzinárodných pretekoch a aktivity klubu2000.00 €Projekt bol určený občanom so zdravotným postihnutím v rámci celého Slovenska. Atletický klub zorganizoval Majstrovstvá Slovenska telesne postihnutých športovcov a zabezpečil dlhodobú a systematickú prípravu na rôzne športové aktivity.
49Centrum Slniečko, n.o.Detská linka záchrany1000.00 €Tisíce detí na Slovensku trpia ročne následkami týrania, zneužívania, zanedbávania. Hlavným cieľom projektu bolo, aby sa čo najväčší počet detí dozvedel o možnosti obrátiť sa anonymne na odborníkov, ktorí im môžu pomôcť pri riešení ich ťažkej situácie. Jedným z prostriedkov na konkrétnu pomoc deťom, poradenstvo je Detská linka záchrany. V rámci projektu sa podporovala táto forma pomoci, kde je k dispozícii tím odborníkov pripravený poradiť a pomôcť.
50OZ Pekná hudbaFestival peknej hudby 13. ročník1000.00 €V poradí už 13. ročník Festivalu peknej hudby prebehol v historických priestoroch Banskej Štiavnice, Sv. Antona a Sklených Teplíc a už tradične priniesol renomovaných hudobných interpretov a pestrosť hudobných žánrov. Zrealizovaných bolo päť koncertov komornej a orchestrálnej hudby, vernisáž obrazov a zaznela aj skladba vytvorená na objednávku festivalu.
51Plamienok n.o.Financovanie nákladov spojených so starostlivosťou o choré deti1000.00 €Plamienok zabezpečuje rodinám, ktoré strácajú nevyliečiteľné choré dieťa, odbornú zdravotnú, psychologickú a sociálnu pomoc priamo v ich domovoch. V rámci projektu sa uskutočnili domáce návštevy pacientov. Lieky, materiál a prístroje bol poskytovaný bezplatne. Pomohla sa tak zlepšiť starosť o choré deti.
52Združenie obcí Enviropark Pomoravie Rozvoj mikroregiónu Enviropark Pomoravie 18300.00 €Projekt bol určený seniorom a pre deti a mládež v regióne. V rámci projektu sa rozvíjali športové aktivity detí a mládeže v mikro regióne Enviropark Pomoravie, aktivity pre seniorov a v súťaži Enviropark hľadá talent deti rozvíjali svoj talent či už vo výtvarnom umení, prednese, tanci, speve alebo v inej činnosti.
53Folklórne združenie ZemplínRadosť z folklóru v detských očiach ...500.00 €Cieľom projektu bolo zachovávať umeleckú a kvalitatívnu úroveň pôsobenia detského folklórneho súboru Zemplínik na Slovensku. Prostredníctvom výchovy a motivácie ďalších generácií priaznivcov folklóru sa šíri a reprezentuje ľudová kultúra Slovenska. V rámci projektu sa pre deti z DFS Zemplínik sa vyrobili tričká.
54Mesto MichalovceOddych, pohyb, zábava3670.00 €Mesto projektom vytvorilo pre deti, rodičov a verejnosť z okolia prostredie, ktoré láka na zmysluplné a podnetné trávenie voľného času. Nové detské ihrisko dalo rodičom a deťom možnosť na zmysluplné využitie voľného času.
55Peter KovárPobyt v rehabilitačnom centre ADELI1000.00 €V rámci projektu absolvovala Adrianka rehabilitačný pobyt v centre ADELI, vďaka ktorému nastali pokroky v jej zdravotnom stave.
56Andrea VárkováÚhrada liečby1080.00 €V rámci projektu sa zakúpil ošetrovací materiál potrebný pre starostlivosť o dieťa trpiace chorobou motýlích krídiel.
57Katarína MackováZakúpenie špeciálnych kočíkov1000.00 €V rámci projektu sa zabezpečili špeciálne kočíky pre dve ťažko zdravotne postihnuté dievčatá.
58Martina PokornáLiečba dieťaťa s DMO950.00 €Cieľom projektu bola liečba dieťaťa s DMO. Zakúpil sa pre neho špeciálne upravený kočík, čím sa zjednodušila jeho preprava.
59Blanka DokoupilováPobyt v rehabilitačnom centre ADELI1000.00 €V rámci projektu ťažko zdravotne postihnuté dieťa absolvovalo pobyt v rehabilitačnom centre ADELI.
60Ján BlštákŠpeciálne zariadenie do izby a kúpeľne, špeciálne hygienické potreby1000.00 €V rámci projektu sa zabezpečilo špeciálne zariadenie do izby a kúpeľne, špeciálne hygienické potreby pre dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím.
61International Women's Club of BratislavaChristmas Bazaar 20121660.00 €Jedným z hlavných cieľov aktívnej charitatívnej činnosti International Women´s Club of Bratislava je prerozdeľovanie peňazí malým charitám. Financie boli rozdeľované na základe dôkladného prieskumu a kontroly zo strany Komisie IWC, ktorej podliehajú všetky organizácie uchádzajúce sa o dotáciu. IWC i po po udelení podpory komunikuje so zástupcami podporených organizácií, časté sú nadväzujúce stretnutia či asistencia pri projektoch, ktoré zaručujú korektné využitie pridelených financií.
62Obec JakubovVybudovanie zberného dvora odpadov – stavebná časť21000.00 €Cieľom projektu bolo zriadiť zberný dvor odpadov v obci pre zhromažďovanie vybraných druhov odpadov od obyvateľov. Cieľom bolo aj navrhnúť funkčný a moderný systém odpadového hospodárstva so zámerom splnenia legislatívnych požiadaviek a povinností pre obce zohľadňujúc ekonomicky prijateľné náklady na zabezpečenie odpadového hospodárstva.
63Obec KostolišteVybudovanie zberného dvora odpadov – stavebná časť15000.00 €Cieľom projektu bolo zriadiť zberný dvor odpadov v obci pre zhromažďovanie vybraných druhov odpadov od obyvateľov. Cieľom bolo aj navrhnúť funkčný a moderný systém odpadového hospodárstva so zámerom splnenia legislatívnych požiadaviek a povinností pre obce zohľadňujúc ekonomicky prijateľné náklady na zabezpečenie odpadového hospodárstva.
64Obec Veľké LeváreVybudovanie zberného dvora odpadov – stavebná časť14000.00 €Cieľom projektu bolo zriadiť zberný dvor odpadov v obci pre zhromažďovanie vybraných druhov odpadov od obyvateľov. Cieľom bolo aj navrhnúť funkčný a moderný systém odpadového hospodárstva so zámerom splnenia legislatívnych požiadaviek a povinností pre obce zohľadňujúc ekonomicky prijateľné náklady na zabezpečenie odpadového hospodárstva.
65Obec ZávodVybudovanie zberného dvora odpadov – stavebná časť17000.00 €Cieľom projektu bolo zriadiť zberný dvor odpadov v obci pre zhromažďovanie vybraných druhov odpadov od obyvateľov. Cieľom bolo aj navrhnúť funkčný a moderný systém odpadového hospodárstva so zámerom splnenia legislatívnych požiadaviek a povinností pre obce zohľadňujúc ekonomicky prijateľné náklady na zabezpečenie odpadového hospodárstva.

Finančná správa

stiahnuť
Výkaz ziskov a strát Nadácia SPP 2012.pdf

Finančná správa

stiahnuť
Súvaha Nadácia SPP 2012.pdf

Finančná správa

stiahnuť
Poznamky k UZ Nadacia SPP 2012.pdf

Výrok nezávislého audítora

stiahnuť
Vyrok auditora.pdf