Výročná správa 2013

Príhovor správkyne nadácie

Milí priatelia,

za nami je rok 2013 a vy máte teraz možnosť pozrieť sa, aký bol pre Nadáciu SPP. Prostredníctvom našej výročnej správy môžete opäť získať prehľad o aktivitách nadácie, ktorá sa dlhodobo snaží podporovať ľudí pri realizovaní úspešných projektov a byť solidárni s tými, ktorí potrebujú našu pomoc.

Uplynulý rok sme mohli byť aj pri tom, ako mladí ambiciózni študenti rozvíjajú svoj talent či plnia si svoje sny na zahraničných študijných pobytoch. Rovnako nás tešia nadšenci v regiónoch, ktorí sa rozhodli aktívne pristúpiť k zlepšeniu života v ich komunite a svojou zanietenosťou inšpirujú aj ďalších. Tradične sa aj zamestnanci skupiny SPP, v rámci zamestnaneckého grantového programu, angažujú v charitatívnych, filantropických, či verejnoprospešných projektoch, kde sa sami aktívne a dobrovoľne zapájajú do prác na skvalitnení života vo svojom okolí.

Jednou z hlavných hodnôt Nadácie SPP je solidarita. Práve ľudia so znevýhodnením sú častokrát odkázaní na pomoc a empatiu svojho okolia. Vďaka programom Opora a O krok vpred sme mohli adresne pomôcť niektorým z nich k zlepšeniu životných podmienok.

Verím, že naša výročná správa odráža úprimnú snahu pomáhať tam, kde je to potrebné. Jej cieľom nie je len informovať o našich aktivitách, ale tiež inšpirovať ďalších ľudí a organizácie k zapájaniu sa do verejnoprospešných projektov.

Prajem vám príjemné čítanie.

Mgr. Ivana Štefunková,
správkyňa Nadácie SPP

Správna rada

MUDr. Jozef Dolinský (od 25.7.2013)
Predseda Správnej rady
prof. MUDr. Ivan Koza, DrSc. (do 22.5.2013)
Predseda Správnej rady
Miloslav Mečíř (do 22.5.2013)
člen Správnej rady
Jaroslava Kubišová (do 22.5.2013)
členka Správnej rady
Dr. Hans Gilbert Meyer (do 23.1.2013)
člen Správnej rady
Michal Ďurkovič
člen Správnej rady
JUDr. Marián Valko
člen Správnej rady
Ing. Peter Korbačka (od 24.1.2013)
člen Správnej rady
Gabriel Beer (od 25.7.2013)
člen Správnej rady
Daniel Častvaj (od 23.5.2013)
člen Správnej rady

Dozorná rada

Ing. Martin Bartošovič
Predseda dozornej rady
Ing. Libor Briška (do 11.5.2013)
člen Dozornej rady
Ing. Dušan Randuška, MBA (do 11.5.2013)
člen Dozornej rady
Ing. Martin Hollý (od 25.7.2013)
člen Dozornej rady
Ing. Miloš Pavlík (od 25.7.2013)
člen Dozornej rady

Nadácia SPP v službách verejnosti

Nadácia SPP bola založená 19. novembra 2002 spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s., ktorá vníma Nadáciu ako účinný nástroj na rozvoj občianskej spoločnosti. Činnosť Nadácie SPP odráža snahu skvalitňovať firemnú kultúru a zodpovednosť spoločnosti. Víziou Nadácie je podpora, rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych a morálnych hodnôt na Slovensku a zmierňovanie dopadov ťažkých životných podmienok na ľudí prostredníctvom organizácií, ktoré presadzujú pozitívne dlhodobé a inovatívne zmeny v sociálnej oblasti.

Partnerom Nadácie SPP pri napĺňaní vízie a výkone aktivít je nezisková organizácia Centrum pre filantropiu (Cpf, n.o.), ktorá poskytuje Nadácii poradenstvo v oblasti výberu tém a priorít, pomáha účinne a prehľadne rozdeľovať podporu v rámci programov, administruje celý grantový proces a prezentuje aktivity Nadácie.

2 855 167 €
Celková podporená suma
prerozdelená v roku 2013 na podporu verejnoprospešných projektov.
10
Grantových programov
Financie rozdeľujeme prostredníctvom grantov s jasne definovanými podmienkami a prehľadným procesom hodnotenia.
452
Podporených projektov,
ktoré majú potenciál meniť veci k lepšiemu a prinášajú jedinečné riešenia.
Vzdelávanie
Podporujeme ambicióznych mladých ľudí v získavaní kvalitného vzdelania prostredníctvom študijných pobytov v zahraničí.
Kultúra
Prispievame k zachovaniu nášho kultúrneho dedičstva, podporujeme projekty zamerané na ochranu pamiatok a oživenie zvykov a tradícií.
Ochrana zdravia
Prispievame k zlepšeniu vybavenia nemocníc a starostlivosti o pacientov a podporujeme rozvoj športových talentov.
Regionálny rozvoj
Zlepšujeme prostredie a rozvíjame komunitný život v mestách a obciach na celom Slovensku.
Dobrovoľníctvo
Motivujeme zamestnancov k dobrovoľníckym aktivitám a podporujeme ich verejnoprospešné projekty.
Znevýhodnení
Pomáhame skvalitňovať život ľudí so znevýhodnením, podporou modelových a inovatívnych prístupov k integrácii.

Program OPORA

Dlhodobým cieľom programu Opora je skvalitnenie starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov. Chceme pomôcť riešiť problémy a aktívne vytvárať príležitosti pre verejnú diskusiu.
Už ôsmy rok sme realizovali program Opora na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Program Opora bol v roku 2013 prioritne zameraný na podporu tvorby a realizácie individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti.


Naša podpora bola určená všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, organizáciám aj inštitúciám venujúcim sa ľuďom so špeciálnymi potrebami, ktorí sa rozhodli plánovať svoje služby podľa osobných cieľov, potrieb a schopností svojich klientov.


Našim zámerom bolo podporiť organizácie a inštitúcie poskytujúce sociálne služby v tom, aby uľahčili ľuďom so znevýhodnením ich plnohodnotné zapojenie sa do spoločnosti. Veríme, že je možné plánovať sociálne služby tak, aby vychádzali z individuálnych potrieb klientov, viedli ich k samostatnosti a umožňovali im čo najplnohodnotnejšiu účasť na spoločenskom živote.


V programe bola prerozdelená suma 42 374 eur medzi 56 organizácií a inštitúcií určené na realizáciu individuálnych rozvojových plánov konkrétnych klientov.

Viac informácií o programe OPORAnájdete na našej web stránke tu.Prehľad podporených projektovnájdete tu
V roku 2013 bolo na podporu integrácie ľudí so znevýhodnením v programe Opora celkovo prerozdelených 42 374 EUR.

Program O krok vpred

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť k skvalitneniu starostlivosti o ľudí s postihnutím, ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii, a preto podporuje aktivity zamerané na zlepšenie podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, zdravotným postihnutím, alebo dlhodobo chorých.
Prispievame k skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.

Program O krok vpred

V snahe zefektívniť našu pomoc sme sa rozhodli prispievať na liečbu a rehabilitáciu a nadviazali sme spoluprácu s:

  • Adeli centrom v Piešťanoch, ktoré poskytuje rehabilitačné programy pacientom s pohybovými poruchami neurologického pôvodu, najmä deťom a dospelým postihnutými detskou mozgovou obrnou.
  • hipoterapeutickým centrom Hipony, ktoré poskytuje rehabilitačné programy v oblasti hipoterapie prostredníctvom hipoterapeutického jazdenia a liečebnopedagogických prístupov.

V programe sme prispeli sumou 26 000 eur na 20 liečebných pobytov v Adeli centre a sumou 2 200 eur na 12 hipoterapií v centre Lesan.

V roku 2013 pokračovala Nadácia SPP v spolupráci s občianskym združením Medzi nami, ktoré sa snaží pomôcť sociálne slabším rodinám a rodinám s postihnutým členom preklenúť ich bezútešnú situáciu. Terénnou prácou, priamym kontaktom a návštevou ľudí a rodín v núdzi občianske združenie overí situáciu rodiny, špecifikuje, čo konkrétne potrebuje a následne sa snaží získať finančné dary na riešenie ich neľahkej situácie. Každý mesiac občianske združenie uverejňuje v časopise Nota Bene konkrétny príbeh ľudí, ktorí sa nie vlastnou vinou ocitli v ťažkej situácii. Prikaždom príbehu je uvedené na čo konkrétne budú financie využité a ktokoľvek môže prispieť darom na uvedené číslo účtu ľubovoľnou sumou.


Prostredníctvom spolupráce s OZ Medzi nami chceme aj my pomáhať viac adresne a konkrétne. Počas roka 2013 Nadácia SPP podporila sumou 5 000 EUR spolu 5 rodín s neľahkými osudmi.

Podrobnosti o programe O krok vprednájdete tu.Zoznam podporených žiadostínájdete tu.
V roku 2013 sme podporili spolu 37 ľudí v núdzi sumou 33 200 EUR.

Štipendijný program Hlavička

Nadácia SPP podporuje vysokoškolských študentov a doktorandov, ktorí majú záujem dlhodobo sa profilovať v nimi zvolenej oblasti a získavať informácie a know-how, ktoré im umožnia v budúcnosti stať sa odborníkmi a uplatniť sa profesionálne vo svojom odbore.

Program bol rozdelený do dvoch uzávierok, čo študentom umožnilo väčšiu flexibilitu pri vybavovaní pobytu v zahraničí.

Úspešní žiadatelia o štipendium na študijné pobyty alebo výskumné stáže získali finančnú podporu do výšky 5 000 EUR na obdobie 3 týždňov až 9 mesiacov. Na absolvovanie letnej školy sme poskytovali príspevok 1 500 EUR. O podporu sa mohli uchádzať študenti/doktorandi práva, ekonómie, informačných technológií, technických odborov, prírodných vied  a medicíny s trvalým pobytom na Slovensku.

Medzi najpreferovanejšie krajiny na zahraničné štúdium aj v tomto roku patrili Nemecko, Veľká Británia, Rakúsko, Francúzsko a tiež Belgicko, Dánsko a Švajčiarsko.

Externá hodnotiaca komisia, ktorá žiadosti posudzovala, bola zložená z vysokoškolských pedagógov a zástupkyne oddelenia ľudských zdrojov SPP: doc. Ing. Igor Hantuch PhD., Ústav riadenia a priemyselnej informatiky, Fakulta Elektroniky a informatiky, Slovenská technická univerzita, prof.doc. Ing. Jaroslav Polec PhD., Katedra telekomunikácií, Fakulta Elektroniky a informatiky, Slovenská technická univerzita, RNDr. Andrej Mock PhD., Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, doc. Mgr. Radovan Šebesta PhD., Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, doc. Ing. Anna Neumannová CSc., Katedra podnikovo-hospodárska, Ekonomická Univerzita, Fakulta podnikového manažmentu, Ing. Stanislav Zábojník PhD., Katedra medzinárodného obchodu, Ekonomická Univerzita, Obchodná fakulta, JUDr. Peter Lysina PhD., Ministerstvo zahraničných vecí SR, doc. RNDr. Milan Malcho, PhD., Katedra energetickej techniky, Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity, Mgr. Andrea Uhrínová, doktorandka na Právnickej fakulte, Bratislavská vysoká škola práva, RNDr. Anna Strešňáková, PhD, fakulta hospodárskej informatiky Ekonomická univerzita Bratislava, Katedra matematiky, Ing. Ľubomíra Radosová PhD., SPP, a.s., sekcia stratégie a politiky HR

Podrobnosti o programe Hlavičkanájdete na našej web stránke tu.Zoznam podporených štipendistov za rok 2013nájdete tu.
V rámci programu sme v roku 2013 poskytli štipendiá na zahraničné študijné pobyty, letné školy, stáže a výskumné pobyty na európskych vysokých školách 82 študentom v celkovej hodnote 127 750 eur.

Klub Hlavičiek

Členstvo v klube je otvorené všetkým poberateľom štipendia Hlavička v minulosti i prítomnosti, ktorí sú naďalej študentmi vysokej školy. Členstvo v Klube H je dobrovoľné, každý z podporených štipendistov bol oslovený s ponukou stať sa členom. V akademickom roku 2012/2013 bolo v Klube Hlavičiek 57 členov.
Nadácia SPP vníma štipendiá pre študentov a doktorandov ako investíciu do mladých ľudí, preto hľadá ďalšie možnosti ako rozvíjať talent svojich štipendistov.

Aktivity Klubu Hlavičiek:

  •  V programe na podporu jazykových znalostí „Študuj cudzie jazyky“ majú študenti možnosť získať finančný príspevok do výšky 100 euro na doplnkové jazykové vzdelanie.  V uplynulom roku 2013 si svoje jazykové schopnosti mohli zlepšiť 3 študenti, ktorí boli podporení sumou 300 €.
  • V grantovom programe Dajme hlavy dokopy môžu „hlavičky“ získať financie na projekty, ktorým sa venujú vo svojom voľnom čase. Predložené projekty majú zapojiť do svojej realizácie aj ostatných členov klubu. Cieľom je prepojiť schopnosti Hlavičiek a zlepšenie ich spolupráce. Projekty sú zároveň verejnoprospešné, určené pre ďalšie skupiny ľudí. Hodnotiaca komisia, zložená tiež z členov Klubu H vybrala na podporu 4 najlepšie projekty, ktoré získali finančný príspevok na realizáciu v celkovej sume 3 680 €.
  • Ďalšiu možnosť rozvíjať svoje zručnosti mali Hlavičky aj vďaka spolupráci Nadácie SPP so študentskou organizáciou Ynet, ktorá zorganizovala 16. marca 2013 na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v rámci projektu odborných prednášok pre študentov – HOW – KNOW jednodennú konferenciu Kôlnička 2013. Konferenciu tvorila séria 6 workshopov a jej cieľom bolo poskytnúť študentom rôznych zameraní zážitkovú výučbu zameranú na niekoľko konkrétnych problematík, s ktorými by sa počas štúdia nestretli. Členovia Klubu H mali prednostné právo na prihlásenie sa na túto konferenciu. Celkové náklady na realizáciu predstavovali sumu 2 200 €.
  • Skupina štipendistov Nadácie SPP, členov Klubu H,  v spolupráci so Slovenskou debatnou asociáciou zorganizovala už piatykrát týždenný intenzívny vzdelávací projekt pre stredoškolákov - Letná akadémia Discover. Uskutočnila sa 4. – 11. augusta 2013 v Podskalí a zúčastnilo sa ho vyše 100 stredoškolákov zo Slovenska i Česka. Hlavnými aktivitami boli odborné interaktívne kurzy, popoludňajšie workshopy zamerané na osobnostný rast a voľnočasové aktivity pre účastníkov podujatia. Namiesto prednášok a memorizácie ponúkla Letná akadémia discover svojim účastníkom angažovanú diskusiu, interaktívny prístup a odborne vedenú analýzu. Účastníci získali možnosť nahliadnuť do základných problémov v nimi vybraných oblastiach spôsobom, ktorý kladie dôraz na samostatné myslenie, kreativitu a aktivitu. Vďaka podpore Nadácie SPP mali stredoškolskí študenti prístup ku kvalitnému alternatívnemu zdroju vzdelávaniu a k sieti rovesníkov. Celkové náklady na realizáciu boli 3 000 €.
Informácie o aktivitách pre hlavičkynájdete na našej web stránke tu.Prehľad podporených projektov členov klubu Hnájdete tu. - link na tabulku
Našim štipendistom sme v rámci Klubu H poskytli doplnkové aktivity a granty v sume 9 180 eur.

Zamestnanecký grantový program

Cieľom programu je zvyšovanie povedomia o filantropii medzi zamestnancami spoločností hlavnej skupiny SPP a podpora verejnoprospešných aktivít/ projektov, ktoré realizujú vo svojom voľnom čase.
Zamestnanci svoj voľný čas venovali najmä rôznym komunitným projektom a zveľaďovaniu miest a obcí, v ktorých žijú.

Zamestnanecký grantový program vyhlásila Nadácia SPP už po deviatykrát. Cieľom Zamestnaneckého grantového programu je zvyšovanie povedomia o filantropii medzi zamestnancami spoločností hlavnej skupiny SPP a podpora verejnoprospešných aktivít/projektov, ktoré realizujú vo svojom voľnom čase. Zmyslom programu je umožniť zamestnancom - plynárom sprostredkovanie pomoci tam, kde si myslia, že je pomoc potrebná a kde bude ich zásluhou dobre využitá. V tomto roku mal program 2 uzávierky.  Projekty bolo možné predkladať  v rámci 2 kategórií  - projekty charitatívneho charakteru alebo projekty verejnoprospešné.

Takmer polovicu projektov tvorili iniciatívy zamestnancov zamerané na zlepšenie činnosti školy, škôlky, miestneho klubu alebo rôznych spolkov. Ďalšou takmer štvrtinou z celkového počtu projektov boli projekty zamerané na rozvoj, podporu a zveľaďovanie obcí, miest a regiónov Slovenska. Vyrovnaný počet projektov bolo podporených v oblastiach komunitné projekty, podpora organizácií pracujúcich so znevýhodnenými, podpora regionálneho turizmu a zlepšenie informovanosti a športové a kultúrne aktivity.

 O podpore projektov rozhodovala hodnotiaca komisia zložená zo zamestnankýň SPP (ktoré projekty nepredkladali) a zástupkýň Centra pre filantropiu, n.o.:

Erika Vodičková, Eustream, a.s., Dana Hennelová, SPP-distribúcia, a.s., Jenka Zemanová, SPP, a.s., Ivana Brezinská, Centrum pre filantropiu, Barbora Paulenová, Centrum pre filantropiu

Viac informácií o dobrovoľníckych aktivitách zamestnancovnájdete tu.Zoznam podporených projektov v Zamestnaneckom grantovom programenájdete tu.
V 2 kolách programu bolo celkovo podporených 58 projektov v sume 68 900 EUR.

Regionálny a komunitný rozvoj

V rámci interných programov podporujeme obce a regióny, ktoré sa nachádzajú v blízkosti kompresorových staníc a tranzitného plynovodu spoločnosti eustream. Tiež vybrané regióny, v ktorých pôsobí spoločnosť Nafta a spoločnosť SPP a SPP-Distribúcia.
Podporujeme verejnosprospešné projekty, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.

Program spoločnými silami pre región

Zámerom interného programu je podpora verejnoprospešných projektov v regiónoch, kde pôsobí spoločnosť SPP.

Naším cieľom je ísť dobrým príkladom firemného filantropa, ktorý vyzýva k spoločenskej zodpovednosti partnerské firmy, s ktorými spolupracuje. O podporu môžu žiadať mimovládne organizácie, obce a mestá, kultúrne inštitúcie alebo firemné nadácie, podmienkou predloženia projektu je spolufinancovanie projektu z grantu (daru) od iného podnikateľského subjektu.

V roku 2013 získalo podporu 5 subjektov, ktorým bola prerozdelená suma 17 500 EUR.

Program podpory komunít Nafta

Program je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Nafta a.s., ktorá venovala Nadácii SPP 2% zo svojich daní. Cieľom programu je podpora komunitného života vo vybraných regiónoch.

V roku 2013 podporu získalo 52 projektov v celkovej hodnote 283 283 EUR. V rámci programu boli podporené samosprávy obcí a miest, školy, neziskové organizácie a občianske združenia.

O podpore projektov rozhoduje Správna rada Nadácie SPP. Žiadosti o podporu sú prijímané na oddelení pre internú a externú komunikáciu spoločnosti Nafta a.s., kde posudzujú či predložené žiadosti spĺňajú kritériá podpory.

Program Municipality

Program je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Eustream, a.s. Cieľom programu Municipality je podpora verejnoprospešných projektov v obciach, v blízkosti ktorých ležia kompresorové stanice. Nadácia SPP chce v rámci svojich možností vyjadriť solidaritu s obcami a  ich obyvateľmi pri riešení ich každodenných problémov.

V roku 2013 získalo podporu 29 obcí, ktorým bola prerozdelená celková suma 330 000 EUR.

Spolupráca so samosprávami

Interný program Spolupráca so samosprávami je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou SPP - distribúcia, a.s.. Grantový program je určený na podporu verejnoprospešných projektov,  zameraných na podporu a zveľadenie obcí, miest a regiónov Slovenska.

V rámci programu je možné podporiť tieto oblasti: ochrana, obnova alebo zveľaďovanie životného prostredia; starostlivosť o lokality zaujímavé z prírodného, kultúrneho alebo historického hľadiska; revitalizácia verejných priestorov, podpora zariadení so spoločenským významom pre miestnu komunitu:

V roku 2013 získali podporu 4 obce, ktorým bola prerozdelená celková suma 50 000 EUR.

Prehľad podporených projektov v programe Spoločnými silami pre regiónnájdete tu.Prehľad podporených projektov v programe podpory komunít Naftanájdete tu.Prehľad podporených obcí v programe Municipalitynájdete tu.Prehľad podporených obcí v programe Spolupráca so samosprávaminájdete tu.

Nadačný fond SPPoločne

Partnerský program SPP, Nadácie SPP a EkoFondu s názvom SPPoločne je zameraný na podporu projektov z oblasti regionálneho a komunitného rozvoja, zameraných na rozvoj miestnych komunít, vo všetkých regiónoch Slovenska, s cieľom zlepšiť ich kvalitu života.
Spoločne s vami zlepšujeme Slovensko prostredníctvom podpory verejnosprospešných projektov, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.

Partnerský program SPP, Nadácie SPP a EkoFondu s názvom SPPoločne je zameraný na podporu projektov z oblasti regionálneho a komunitného rozvoja, ktorých cieľom je realizácia projektov, zameraných na rozvoj konkrétnych ľudí a miestnych komunít, konkrétnych lokalít, s cieľom zlepšiť ich kvalitu života.

Nadácia SPP spolu s EkoFondom vytvorili nadačný fond SPPoločne zameraný na podporu verejnoprospešných aktivít na území Slovenskej republiky. Príspevok do fondu vo výške 80 000 EUR poskytol EkoFond, n. f. a sumu 240 000 EUR poskytla Nadácia SPP zo svojich vlastných prostriedkov.

Prehľad podporených projektov v programe SPPoločnenájdete tu.
Z prostriedkov fondu bolo v roku 2013 podporených 48 subjektov v celkovej sume 319 997 EUR. O podpore projektov rozhodla široká verejnosť svojimi hlasmi.

Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu cieľov Nadácie. Navyše partnerské projekty majú spoločnú črtu, svojím zameraním sú inovatívne, majú celoslovenskú pôsobnosť, prípadne modelový charakter vo svojom regióne a prinášajú konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí.

Rozvoj a podpora vzdelávania

6 podporených projektov

v sume 71 580 €

Podporili sme napríklad:

AMAVET - asociácia pre mládež, vedu a techniku

Názov projektu: Festival vedy a technniky

Projekt bol podporený sumou:  10 080 €

 AMAVET zorganizoval ďalší ročník Festivalu vedy a techniky (FVaT), ktorý je prehliadkou výsledkov vedecko-výskumnej činnosti mladých ľudí.Do podujatia sa zapojili žiaci základných a stredných škôl so 124 projektami a vďaka ďalším projektom zo zahraničia nadobudol festival medzinárodný charakter. Do programu boli zakomponované aj diskusie a odborné prednášky určené žiakom aj pedagógom. Víťazné projekty postúpili do celosvetových súťaží. Pre účastníkov projektu FVaT boli pripravené diskusie s odborníkmi, exkurzie, prednášky a workshopy.

Zoznam všetkých podporených projektov.

Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt

11 podporených projektov

v sume 222 000

Podporili sme napríklad:

Občianske združenie FOTOFO

Názov projektu: 23.ročník medzinárodného festivalu Mesiac fotografie 2013 v Bratislave

Projekt bol podporený sumou: 30 000 €

Cieľom projektu bolo poskytnúť návštevníkom informácie o aktuálnych trendoch fotografickej tvorby v strednej či východnej Európe a trendoch vo svetovej fotografii. Zároveň bolo odprezentované to najlepšie z histórie tohto média a vytvoril sa i priestor na tvorivú konfrontáciu so súčasnými autormi. Festival sa uskutočnil od 30. októbra do 30. novembra. Celkovo bolo pripravených 31 fotografických výstav. Festival pritiahol na Slovensko najkvalitnejších domácich a zahraničných autorov z celého sveta, a tým obohatil kultúrnu ponuku na Slovensku, prehĺbil povedomie slovenskej verejnosti o rozmanitosti európskej a svetovej kultúry. Mesiac fotografie sa okrem prezentácií fotografických umeleckých diel venoval aj neformálnemu vzdelávaniu publika prostredníctvom medzinárodnej konferencie, rôznych prednášok a fotografických workshopov.

Zoznam všetkých podporených projektov.

Ochrana zdravia

49 podporených projektov

v sume 657 403

Podporili sme napríklad:

Plamienok n.o.

Názov projektu: Zlepšenie kvality života nevyliečiteľne chorých detí ako aj rodín po strate dieťaťa

Projekt bol podporený sumou:  19 000 €

Cieľom projektu bola podpora činnosti Plamienka, n.o., ktorý poskytuje bezplatnú zdravotnú starostlivosť zameranú na zmiernenie utrpenia nevyliečiteľne chorých detí v domácom prostredí, 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Tiež bezplatne zapožičiava prístrojové vybavenie umožňujúce pobyt doma. Tak isto poskytuje poradenstvo psychológov a psychoterapeutov rodičom a blízkym počas odchodu ich dieťatka, ako aj pri vyrovnávaní  sa so stratou najbližších. Pre deti, ktoré prišli o rodiča alebo súrodenca usporadúva letné tábory. Plamienok tiež poskytuje vzdelávacie programy v oblasti paliatívnej medicíny, opierajúc sa o svoje dlhoročné skúsenosti, ako jediného takéhoto centra na Slovensku.

Zoznam všetkých podporených projektov.

Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva

2 podporené projekty

v sume 65 000

Podporili sme napríklad:

Slovenský paralympijský výbor

Názov projektu: Podpora paralympionizmu na Slovensku

Projekt bol podporený sumou:  60 000 €

 Aj v roku 2013 sme pokračovali v dlhodobom projekte podpory paralympionizmu. Jedným z cieľov  SPV je pomoc zdravotne postihnutým športovcom, ktorí potrebujú zdravotné pomôcky a športové vybavenie, pričom SPV sa snaží zameriavať hlavne na deti a mládež.  Súčasťou projektu tiež bola príprava športovcov na Zimné paralympijské hry v Soči a aj ich účasť na zimnej paralympiáde. Okrem toho sa športovci zúčastnili aj iných medzinárodných  športových podujatiach. Prínosom týchto aktivít je rast mládeže a ľudských osobností pomocou športu pri prekonávaní životných prekážok spôsobených zdravotným postihnutím.

Zoznam všetkých podporených projektov.

Podpora charitatívnych a filantropických aktivít

2 podporené projekty

v sume 7 000 €

Podporili sme napríklad:

International Women's Club of Bratislava

Názov projektu: Christmas Bazaar 2013

Projekt bol podporený sumou:  2 000 €

Jedným z hlavných cieľov aktívnej charitatívnej činnosti International Women´s Club of Bratislava je prerozdelovanie peňazí malým charitám. IWC i po udelení podpory komunikuje so zástupcami podporených organizácií, časté sú nadväzujúce stretnutia či asistencia pri projektoch, ktoré zaručujú korektné využitie pridelených financií. Najväčším dobročinným podujatím IWC je každoročný Vianočný bazár. Jeho 23. ročník sa konal 24.11.2013 a navštívilo ho celkovo 4 200 ľudí.

Zoznam všetkých podporených projektov.

Regionálny a komunitný rozvoj

1 podporený projekt

v sume 550 000 €

EkoFond. n. f.

Názov projektu: Podpora grantových programov neinvestičného fondu EkoFond v roku 2013

Projekt bol podporený sumou:  550 000 €

Cieľom projektu bolo vytvorenie partnerstva za účelom podpory grantových programov neinvestičného fondu EkoFond v roku 2013. Grantové programy zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti, aplikovaný výskum a implementáciu inovatívnych energetických technológií sú jedným z hlavných  nástrojov pri napĺňaní verejnoprospešného poslania EkoFondu, ktorý od roku 2007 prispieva k vytváraniu podmienok na smerovanie k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti. V rámci projektu EkoFond uhradil spolu 31 grantových splátok nadobúdateľom finančného príspevku v troch grantových programoch.

Prehľad podporených projektov

 

V programe podpory partnerstiev

sme za rok 2013 podporili 71 subjektov

v celkovej sume 1 572 983

 

 

Oblasť podpory Počet podporených Podporená suma EUR
Ochrana zdravia  49  657 403
Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva  2  65 000
Rozvoj a podpora vzdelávania  6 71 580
Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt  11  220 000
Podpora charitatívnych a filantropických aktivít 2  7 000
Regionálny a komunitný rozvoj  1 550 000
 SPOLU: 71  1 572 983
 

Program podpory partnerstiev - Vzdelávanie

stiahnuť
Partneri_vzdelavanie.pdf

Program podpory partnerstiev - Kultúra

stiahnuť
Partneri_kultura.pdf

Program podpory partnerstiev - Ochrana zdravia

stiahnuť
Partneri_ochrana zdravia.pdf

Program podpory partnerstiev - Znevýhodnení

stiahnuť
Partneri_znevýhodnení.pdf

Program podpory partnerstiev - Charita a filantropia

stiahnuť
Partneri_charita a filantropia.pdf

Klub Hlavičiek

V grantových programoch klubu H sa štipendistom poskytli doplnkové aktivity a granty v sume 9 180 eur.

ČísloŽiadateľSumaProgramProjektAnotácia
1Alexandra Posoldová 100 €Študuj cudzie jazykyCertifikát - IELTS test v anglickom jazykuVďaka finančnému príspevku študentka absolvovala prípravný kurz na skúšku IELTS a získa medzinárodne uznávané hodnotenie o úrovni anglického jazyka s platnosťou 2 roky. Výsledky skúšky použije v prihláške na vysokú školu Griffith University v Austrálii na ktorú je predbežne prijatá na doktorandské štúdium pod podmienkou, že úspešne absolvuje tieto testy.
2Viktor Mikuš 100 €Študuj cudzie jazykyCertifikát - test GMATŠtudent využil štipendium na získanie certifikátu GMAT, ktorý zohľadňujú nielen univerzity pri prijímaní študentov na magisterské štúdium v oblasti ekonómie a manažmentu, ale aj mnohí zamestnávatelia. Vďaka testu GMAT sa môže v budúcnosti uchádzať o Fulbrightovo štipendium na štúdium v USA.
3Simona Szabová 100 €Študuj cudzie jazykyjazykový kurz z anglického jazyka zameraný na verejnú diplomaciuŠtudentka absolvovala kurz anglického jazyka zameraný na verejnú diplomaciu v Organizácií Spojených národov v New Yorku. Týždenný intenzívny kurz bol zameraný na osvojenie si slovnej zásoby a ustálených vyjadrení v danom okruhu.Vďaka tomuto kurzu získala potrebné jazykové skúsenosti a môže absolvovať ďalšie stáže v rôznych medzinárodných organizáciách.
4Lukáš Boško 1000 €Dajme hlavy dokopyOxbridge Admissions – pomoc šikovným študentom s prihláškami na zahraničné univerzityDvaja členovia Klubu H spolu so skupinou ďalších študentov zorganizovali workshop pre stredoškolákov, ktorí majú záujem o štúdium v zahraničí. Workshopu sa zúčastnilo 35 stredoškolákov a 12 študentov z rôznych vysokých škôl v zahraničí, ktorí im priblížili prijímací proces na zahraničné vysoké školy, financovanie štúdiá a zodpovedali na rôzne otázky účastníkov podujatia.
5Jana Ďaďová 1000 €Dajme hlavy dokopyHlavičky s Radosťou UpgradeHlavičky, ktoré pracujú ako dobrovoľníci v OZ Barlička zrealizovali projekt, v rámci ktorého naučili mladých ľudí so zdravotným postihnutím základy projektového manažmentu. Súčasťou projektu bol interný grantový program, v rámci ktorého bolo vypracovaných 7 projektov, ktoré sa zdravotne postihnutým členom OZ Barlička aj podarilo zrealizovať.
6Lukáš Kvokačka 1000 €Dajme hlavy dokopyHlavička pre radosťČlenka Klubu H vďaka tomuto projektu mohla pracovať ako dobrovoľníčka v OZ Barlička. Pomáhala mladým zdravotne postihnutým ľuďom v chránenej dielni a pri organizovaní rôznych aktivít OZ Barlička.
7Peter Gaži 680 €Dajme hlavy dokopyŠifrovacia hra BrieždenieDvaja členovia klubu H spolu so svojim tímom zorganizovali 2. ročník šifrovacej hry Brieždenie. Účastníci hry musia prejsť trasu a na jednotlivých stanovištiach získať rozlúštením šifry koordináty ďalšieho stanovišťa. Hra sa konala 1. júna 2013 a zúčastnilo sa jej 51 tímov, z ktorých sa siedmim podarilo dôjsť až po posledné stanovište. Pri výbere miest sa organizátori zamerali na rôzne známe i menej známe, ale zaujímavé miesta Bratislavy, aby sa účastníci zabavili i niečo naučili.
8Ynet 2200 €Konferencia Kôlnička 2013Študentská organizácia Ynet zorganizovala v rámci projektu odborných prednášok pre študentov – HOW – KNOW jednodennú konferenciu Kôlnička 2013. Konferenciu tvorila séria 6 workshopov a jej cieľom bolo poskytnúť študentom rôznych zameraní zážitkovú výučbu zameranú na niekoľko konkrétnych problematík, s ktorými by sa počas štúdia nestretli.
9Slovenská debatná asociácia - 3000 €Letná akadémia Discover 2013Skupina štipendistov Nadácie SPP, členov Klubu H, v spolupráci so Slovenskou debatnou asociáciou zorganizovala intenzívny vzdelávací projekt pre stredoškolákov - Letná akadémia Discover. Hlavnými aktivitami boli odborné interaktívne kurzy, workshopy zamerané na osobnostný rast a voľnočasové aktivity pre účastníkov podujatia. Letná akadémia discover ponúkla svojim účastníkom angažovanú diskusiu, interaktívny prístup a odborne vedenú analýzu. Účastníci získali možnosť nahliadnuť do základných problémov v nimi vybraných oblastiach spôsobom, ktorý kladie dôraz na samostatné myslenie, kreativitu a aktívnosť.

Štipendijný program Hlavička

Štipendium Hlavička za rok 2013 získalo 82 štipendistov.

ČísloPredkladateľ (meno študenta/tky)Podporená sumaNázov vysokej škola (univerzita, fakulta)Katedra (odbor)Typ štúdiaKrajina realizácieZahraničná vysoká škola
1Alena Krčová 700 €Slovenská technická univerzita, Fakulta architektúry, BratislavaÚstava dizajnumagisterskéNemeckoCoburg University of Applied Sciences and Arts in the faculty of Design
2Andrea Garaiová 2500 €King's College London, School of Social and Public Policy a School of Law, LondýnDepartment of War StudiesmagisterskéVeľká BritániaKing's College London
3Andrej Ridzik 2000 €Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, BratislavaKatedra informatikymagisterskéHolandskoUniversiteit van Amsterdam, Faculty of Science
4Boris Brunner 1800 €Slovenská technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, BratislavaÚstav jadrového a fyzikálneho inžinierstvainžinierskeRakúskoTechnische Universität Wien, Fakultät für Physik
5Branislav Kráľ 2300 €NHH Bergen - Norges Handelshøyskole, Norwegian School of Economics (bakalársky diplom získaný na Fakulte medzinárodných vzťahov Vysokej školy ekonomickej v Prahe, špecalizácia Cestovný ruch a regionálny rozvoj)Masters of science in Economics and Business AdministrationmagisterskéFrancúzskoGrenoble Ecole de Management
6Daniel Benedikovič 900 €Žilinská univerzita v Žiline, Elektrotechnická fakultaTelekomunikácií a multimédiídoktorandskéŠpanielskoUniversity of Malaga (UMA, Universidad de Málaga)
7Daniel Hropko 1000 €ŽILINSKÁ UNIVERZITA, Elektrotechnická fakulta, ŽilinaKatedra výkonových elektrotechnických systémovdoktorandskéFínskoTampere University of Technology
8Elena Rakovská 700 €České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrskáFyzikyinžinierskeNemeckoKarlsruher Institut für Technologie, KCETA (Kit-Centrum Elementarteilchen- und Astroteilchenphysik)
9Emília Vendeľová 2000 €Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v KošiciachOddelenie experimentálnej farmakológie, Parazitologický ústav SAVdoktorandskéNemeckoJulius-Maximilians-Universität, Institut für Hygiene und Mikrobiologie in Würzburg
10Eszter Hegyi 1000 €Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, Bratislava2.detská klinika LFUK a DFNsP v BratislavedoktorandskéMaďarskoSzegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar (University of Szeged, Faculty of Medicine)
11Eva Smutná 1000 €Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, Banská BystricaKatedra cestovného ruchu a spoločného stravovaniadoktorandskéNemeckoMathematisch-Geographische Fakultät Ingolstadt, Katolische Universität Eichstätt – Ingolstadt
12Ivan Srba 570 €Slovenská technická univerzita, Fakulta informatiky a informačných technológií, BratislavaÚstav informatiky a softvérového inžinierstvadoktorandskéCyprusCyprus University of Technology
13Jana Šoltýsová 1000 €Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, BratislavaKatedra technológie staviebinžinierskeNemeckoTechnische Universität München, Fakultät für Bauingenieur- und Vermessungswesen
14Jaroslava Durdiaková 1500 €Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, BratislavaFyziologický ústavdoktorandskéVeľká BritániaAutism Research Center (ARC), University of Cambridge
15Katarína Jablonická 3000 €Univerzita Komenského v BratislaveKatedra MarketingumagisterskéNórskoNorwegian School of Economics (oficiálny anglický názov), Norges Handelshøyskole (oficiálny nórsky názov)
16Katarína Kohútová 2000 €Uppsala University, Faculty of Social Sciences, UppsalaDepartment of Peace and Conflict ResearchmagisterskéŠvédskoUppsala Universitet
17Katarína Révayová 800 €Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Fakulta Chemickej a Potravinárskej Technológie, BratislavaÚstav biotechnológie a potravinárstvainžinierskePortugalskoUniversidade do Porto, Faculdade de Engenharia
18Klára Frivolt 1500 €Univerzita Komenského, Lekárska fakulta, Bratislava-doktorandskéNemeckoLudwig-Maximilians-Universität (LMU) München, Dr. von Haunersches Kinderspital
19Lukáš Krivosudský 2000 €Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, BratislavaKatedra anorganickej chémiedoktorandskéNemeckoFriedrich-Schiller-Universität Jena, Chemisch-Geowissenschaftliche Fakultät, Institut für Anorganische und Analytische Chemie
20Magdaléna Janečková 2000 €Universita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, BratislavaKatedra aplikovanej matematiky a štatistikymagisterskéŠvédskoUniversity West
21Marek Buchman 2000 €Magdalen College, OXFORD UniversityChemiebakalárskeVeľká BritániaUniversity of OXFORD, Magdalen College
22Marek Plavčan 1000 €Universität Hamburg, Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Hamburg (Univerzita Hamburg, Fakulta ekonomických a sociálnych vied, Hamburg)Fachbereich Sozialökonomie (Odborné pracovisko sociálnej ekonómie)magisterskéNemeckoUniversität Hamburg, Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
23Mária Olexáková 1200 €SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA, FAKULTA ARCHITEKTÚRY, BratislavaÚstav konštrukcií v architektúre a inžinierskych staviebinžinierskeNemeckoHochschule Wismar
24Martina Chmelová 1500 €Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, KošiceÚstav lekárskej a klinickej biofyzikydoktorandskéDánskoDanmarks Tekniske Universitet, Institut for Systembiologi
25Martina Raškovská 1800 €Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahovKatedra medzinárodných vzťahov a diplomaciedoktorandskéVeľká BritániaCity University London
26Matej Dubiš 2300 €Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Fakulta Architektúry, BratislavaÚstav dizajnumagisterskéDánskoCopenhagen University College of Engineering
27Matúš Rybák 1000 €University of St Andrews, Faculty of Science, St Andrews, UKSchool of PhysicsmagisterskéVeľká BritániaUniversity of St Andrews
28Michaela Boháčiková 2200 €Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Banská BystricaKatedra medzinárodných vzťahov a diplomaciedoktorandskéNemeckoDie Friedrich-Schiller-Universität Jena
29Michal Duchoň 700 €Ekonomická univerzita v Bratislave, Ústav medzinárodných programov, BratislavaÚstav medzinárodných programov, celouniverzitný nemeckofónny inžiniersky programinžinierskeNemeckoMartin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg
30Michal Raškovský 3000 €Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Banská BystricaKatedra bezpečnostných štúdiídoktorskéVeľká BritániaBrunel University
31Michal Staňák 3000 €University College London, Faculty of Arts and Humanities, LondonFilozofiemagisterskéVeľká BritániaUniversity College London
32Miroslava Packová 1400 €Technická Univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, Košicebankovníctva a investovaniadoktorandskéNemeckoHochschule für Wirtschaft und Recht Berlin
33Monika Jakúbeková 1530 €Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, BratislavaKatedra bankovníctva a medzinárodných financiíinžinierskeVeľká BritániaNottingham Trent University, Fakulta- Nottingham Business School
34Natália Michelová 1500 €Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Banská BystricaMedzinárodných vzťahov a diplomaciebakalárskeTureckoFatih Üniversitesi
35Peter Kaľavský 1800 €Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, BratislavaÚstav merania, Slovenská akadémia vied (externá vzdelávacia inštitúcia)doktorskéVeľká BritániaThe University of Edinburgh
36Peter Maták 600 €Univerzita Komenského v Bratislave; Fakulta metematiky, fyziky a informatiky; BratislavaKatedra teoretickej fyziky a didaktiky fyzikydoktorandskéRakúskoKarl Franzens Universität Graz
37Petra Gundová 1000 €Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, Banská BystricaKatedra ekonomiky a manažmentu podnikudoktorandskéČeská republikaVysoká škola ekonomická v Prahe, Fakulta podnikohospodárska
38Simona Zajkoska 600 €Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, BratislavaÚstav jadrového a fyzikálneho inžinierstvainžinierskeRakúskoTechnische Universität Wien, Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
39Terézia Lučeničová 1500 €Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, BratislavaKatedra zoológiedoktorandskéNemeckoHelmholtz Centre for Environmental Research UFZ
40Veronika Bošková 2100 €ETH Zürich - Švajčiarsky federálny technologický inštitút ZürichInformatikymagisterskéŠvajčiarskoETH Zürich - Eidgenössische Technische Hochschule Zürich
41Viliam Klamarčík 2000 €Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta v KošiciachKatedra manažmentuinžinierskeŠvédskoJönköping University
42Vladimír Nagy 1000 €Slovenská technická univerzita, Materiálovotechnologická fakulta, TrnavaKatedra zváraniainžinierskeNemeckoBranderburgische Technische Universität Cottbus,
43Alexandra Gallovičová 3000 €King's College London, University of LondonEuropean and International StudiesbakalárskeVeľká BritániaKing’s College London
44Andrej Cupák 1900 €Slovenská poľnohospodárska univerzita, Fakulta ekonomiky a manažmentu, NitraKatedra ekonomikydoktorandskéBelgickoLICOS Centre for Institutions and Economic Performance
45Andrej Kincel 1300 €Slovenská technická univerzita, Fakulta informatiky a informačných technológií, BratislavaÚstav počítačových systémov a sietíinžinierskeTalianskoPolitecnico di Torino, Department of Control and Computer Engineering
46Anna Kubusová 900 €Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta, KošiceLekárska fakultadoktorskéVeľká BritániaThe University of Sheffield
47Bibiána Pufflerová 1250 €Univerzita Komenského, Fakulta managementu, BratislavaKatedra stratégie a podnikaniamagisterskéŠvédskoUniversity of Gothenburg
48Daniela Hurtíková 2050 €Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, BratislavaKatedra technických zariadení budovdoktorandskéHolandskoTechnische Universiteit, Eindhoven, The Nederlands, Building Physics and Services
49Branislav Pánik 2500 €Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, BratislavaKatedra matematickej analýzy a numerickej matematikymagisterskéBelgickoFaculty of Economics and Business Administration
50Eva Müllerová 1400 €Technická univerzita vo Zvolene, Univerzitný študijný program, Zvolenkatedra ekonomiky a riadenia lesného hospodárstvainžinierskePortugalskoInstituto Politécnico do Porto
51Filip Sládek 3000 €Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, BratislavaKatedra algebry, geometrie a didaktiky matematikybakalárskeVeľká BritániaUniversity of Oxford
52Gábor Nagy 1300 €Slovenská technická univerzita, Fakulta informatiky a informačných technológií, BratislavaÚstav aplikovanej informatikyinžinierskeŠpanielskoUniversidad Politècnica de Madrid
53Ivana Demčíková 2000 €Univerzita Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Banská BystricaKatedra medzinárodných vzťahov a diplomaciedoktorandskéBosna a HercegovinaUniverzitet u Sarajevu (Sarajevská univerzita), Fakultet političkich nauka (Fakulta politických vied)
54Ján Olexa 2000 €Johann Wolfgang Goethe Universität, Wirtschaftwissenschaften, Frankfurt nad Mohanom, NemeckoFaculty of Economics and Business Administration/WirtschaftswissenschaftenmagisterskéNemeckoGoethe Universität Frankfurt am Main
55Ján Šurkala 800 €Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, BratislavanešpecifikovanémagisterskéEstónsko2nd Martens Summer School on International Law
56Katarína Beličáková 1500 €Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, Banská BystricaKatedra ekonómiedoktorandskéFrancúzskoUniversité de Nice Sophia Antipolis
57Katarína Jeneiová 600 €Slovenská Technická Univerzita, Stavebná fakulta, BratislavaKatedra vodného hospodárstva krajinydoktorandskéNemeckoSummerschool on Copulas for hydrological applications (Letná škola o kopuliach pre použitie v hydrológii)
58Katarína Juríková 3000 €Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, BratislavaKatedra genetikymagisterskéŠpanielskoCentre for Genomic Regulation
59Kristína Bátorová 1400 €Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, BratislavaKatedra inžinierskej geológiedoktorandskéTalianskoUniversità degli studi di Firenze
60Kristína Dudejová 1500 €Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Bratislavakatedra matematickej analýzy a numerickej matematikymagisterskéBelgickoGhent University
61Ľudmila Pošiváková 2000 €Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, KošiceÚstav európskeho práva a oddelenie medzinárodného právadoktorandskéTalianskoEuropean University Institute
62Marek Krištof 900 €Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, Banská BystricaKatedra financií a účtovníctvainžinierskeČeská republikaVysoká škola ekonomická v Praze
63Marián Šinko 2300 €Mendelova univerzita, Zahradnická fakulta v LedniciZelinářství a květinářstvídoktorandskéVeľká BritániaKew Royal Botanical Gardens
64Márius Šajgalík 1100 €Slovenská technická univerzita, Fakulta informatiky a informačných technológií, BratislavaÚstav informatiky a softvérového inžinierstvadoktorandskéŠpanielskoESSIR 2013 - 9th European Summer School in Information Retrieval
65Matej Cebecauer 2000 €Žilinská Universita v Žiline, Fakulta riadenia a informatiky, ŽilinaKatedra dopravných sietidoktorandskéVeľká BritániaQueen Mary University of London
66Matej Šebej 2000 €Vysoká škola ekonomická v Praze, PrahaOdbor je celoškolskýinžinierskeRakúskoMCI Management Center Innsbruck - Die Unternehmerische Hochschule
67Matúš Lupták 1800 €University of EdinburghSchool of EconomicsbakalárskeVeľká BritániaUniversity of Edinburgh
68Mgr. Zuzana Dragunová 600 €Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, PrešovKatedra biológiedoktorandskéČeská republikaUniverzita veterinárneho lekárstva a farmaceutických vied
69Michaela Hermanová 1200 €Univerzita Komenského, Právnická fakulta, BratislavaprávnickámagisterskéHolandskoErasmus University Rotterdam
70Michaela Korčeková 500 €Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, BratislavaKatedra farmakológie a toxikológiemagisterskéTalianskoInternational Summer School: Clinical practice guidelines on rare diseases
71Michal Némethy 1200 €Slovenská technická univerzita v BratislaveÚstav tepelnej energetikybakalárskeFínskoTampere University of Technology
72Milena Kapsová 800 €Vysoká škola ekonomická v PrazeFakulta mezinárodních vztahůinžinierskeHolandskoUtrecht University - Utrecht Summer School
73Monika Mareková 2000 €Masarykova univerzita, Právnická fakulta, BrnoPrávnická fakultamagisterskéVeľká BritániaUniversity of Oxford
74Natália Petrovová 2500 €City University LondonDepartment of Social Sciences - Katedra sociálnych viedbakalárskeVeľká BritániaLondon School of Economics and Political Science (LSE)
75Simona Szabová 2000 €Masarykova Univerzita, BrnoSPSPmagisterskéHolandskoOrganisation for the Prohibition of Chemical Weapons
76Stanislava Maťugová 2000 €Slovenská technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, BratislavaÚstav jadrového a fyzikálneho inžinierstvabakalárskeRuská federáciaУральский федеральный университет
77Tatiana Kudláčová 2000 €Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, právnická fakulta, Košicenešpecializované štúdiummagisterskéHolandskoVU University Amsterdam
78Veronika Michálková 2000 €Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta; Fakulta sociálnych a ekonomických vied-bakalárskeFrancúzskoL'Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po)
79Veronika Prochotská 1450 €Slovenská technická univerzita, Fakulta informatiky a informačných technológií, BratislavaInformatikabakalárskeNemeckoUniversität Leipzig
80Veronika Zlaczká 1500 €Technická univerzita, Ekonomická fakulta, KošiceFinanciídoktorandskéŠpanielskoUniversidad Complutense de Madrid
81Viktor Mikuš 1500 €ICHEC Management School, BruselBuisness and ManagementmagisterskéBelgickoULB, Solvay School of Economics
82Zuzana Šichmanová 1300 €Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v BratislaveBotanikymagisterskéŠvédskoLund University

Program OPORA

V programe OPORA získalo podporu 56 subjektov v celkovej sume 42 374 EUR.

č.Názov organizácieMesto/obec Podporená suma Anotácia
1"JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služiebLevice85Klient Zariadenia sociálnych služieb "Jeseň života", 70 ročný Ivan sa vďaka projektu lepšie zadaptoval v zariadení. Chýbajúce domáce zvieratá mu nahradil kanárik, o ktorého sa teraz môže starať a ktorý spríjemňuje pobyt v zariadení nielen jemu, ale aj ostatným klientom.
2„MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb HurbanovoHurbanovo80077 ročnému pánovi Petrovi, ktorý je klientom Zariadenia sociálnych služieb "Magnólia" v Hurbanove, sa vďaka projektu splnil veľký sen - znovu hrať na hudobnom nástroji. Vďaka zakúpenému syntetizátoru môže teraz rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti a plnohodnotne tráviť voľný čas. Klient si pripravil krátky program, s ktorým vystupuje pri rôznych príležitostiach v zariadení, čím sa zároveň podporilo aj rozvíjanie sociálnych kontaktov.
3Agentúra podporných služieb, n.o.Žilina40022 ročný Vlado vďaka projektu, ktorý pre neho vypracovala Agentúra podporných služieb, n.o. získal zručnosti vo finančnom plánovaní a zároveň sa mohol zdokonaľovať v oblasti, v ktorej si plánuje v budúcnosti hľadať zamestnanie. Keďže je vyučený kuchár, pripravoval zeleninové a ovocné šaláty pre spolubývajúcich v podporovanom bývaní, počas víkendových pobytov i pre návštevy, ktoré zariadenie navštívili. Súčasťou projektu bolo i vydanie kuchárskej knihy s jeho receptami.
4Betánia n.o.Senec1190Klientka Mária absolvovala baristický kurz, vďaka ktorému teraz môže v zariadení neziskovej organizácie Betánia pracovať pri obsluhe kávového pultu, kde sa podáva káva pre klientov zariadenia i pre hostí penziónu. Mária získala nové vedomosti a zručnosti, ktoré budú pre ňu dôležité pri hľadaní si zamestnania. Vďaka práci, ktorú teraz vykonáva v zariadení, získala aj nové priateľstvá a zdvihlo sa jej sebavedomie.
5Centrum MEMORY n.o.Bratislava1000Pán F. sa v rámci individuálneho aktivizačného programu v Centre Memory n.o. zapájal do viacerých druhov terapií, čím sa podarilo stimulovať zachované schopnosti a udržať ich, v niektorých prípadoch dokonca zlepšiť. V rámci arteterapie sa venoval maľovaniu a rôznym výtvarným technikám, počas kognitívneho tréningu absolvoval úlohy na rozvoj koncentrácie, orientácie a tréning krátkodobej a dlhodobej pamäti, absolvoval tiež remminiscenčnú terapiu, biblioterapiu, koncentračno-pohybové cvičenia a snoezelen terapiu.
6Centrum Slniečko, n.o.Nitra860Klientka Centra Slniečko n.o Mirka absolvovala kurz kaderníctva, kurz práce s počítačom a výcvik na získanie vodičského preukazu. Vďaka tomu začala zatiaľ poskytovať kadernícke služby v zariadení a v budúcnosti sa plánuje osamostatniť a otvoriť si vlastný kadernícky salón.
7Denné centrum Divadla z Pasáže, n.o.Banská Bystrica688Divadlo z Pasáže pomohlo Veronike stať sa herečkou. Vďaka projektu, ktorý pre ňu pripravili, absolvovala sériu improvizačných workshopov, na ktorých sa naučila nové umelecké techniky a získala nové zručnosti. Ďalšou aktivitou projektu bolo všeobecné a umelecké vzdelávanie, v rámci ktorého získala teoretické poznatky a súčasne aj praktické skúsenosti.
8Denné centrum Divadla z Pasáže, n.o.Banská Bystrica640Klient Denného centra Divadla z Pasáže Ján absolvoval kurz sociálnej asistencie. Vďaka tomu teraz môže poskytovať osobnú asistenciu inému klientovi pri cestovaní verejnými dopravnými prostriedkami. Zúčastnením sa na takomto kurze, nabrala jeho úloha asistenta väčšiu váhu a po kurze sa klient cítil viac zodpovedný a kompetentný pre túto úlohu.
9Depaul SlovenskoBratislava507Klientka organizácie Depaul Slovensko, pani Zita absolvovala kurz opatrovateľstva a kurz nemeckého jazyka, zameraného na opatrovateľstvo. Počas absolvovania kurzu sa stretávala so spolužiakmi z majoritnej spoločnosti, kde nadviazala sociálne kontakty zmiernilo sa jej sociálne vylúčenie a nadobudla väčší pocit akceptácie zo strany verejnosti.
10Depaul SlovenskoBratislava161Klient organizácie Depaul Slovensko Ernest absolvoval výcvik na získanie certifikátu na obsluhu vysokozdvižného vozíka. Vďaka tomu si teraz môže lepšie usporiadať svoj súkromný život, zvýšila sa jeho šanca na získanie zamestnania.
11Detské srdceKošice1100Pre 11 ročného Petra nezisková organizácia Detské srdce zakúpila multifunkčný panel Nekonečno, ktorý poskytuje 49 svetelných efektov. Vďaka nemu si klient môže rozvíjať hrubú a jemnú motoriku, zmyslové vnímanie zrakom, zmyslové vnímanie sluchom, komunikačné i vôľové schopnosti.
12Diecézna charita Žilina, Detský charitný domPovažská Bystrica47317 ročný klient Detského charitného domu Diecéznej charity Žilina Michal získal vďaka projektu vodičské oprávnenie. Michal sa zodpovedne pripravoval počas celého trvania vodičského kurzu, dodržiaval dohodnuté termíny výučby i jázd, pokyny inštruktora. Podľa hodnotenia inštruktora, je veľmi zručný a šikovný šofér s prirodzenými vlohami viesť motorové vozidlo. Výcvikový kurz úspešne absolvoval, bez ťažkostí a problémov. V budúcnosti si plánuje z usporených peňazí zakúpiť motorové vozidlo, čo mu uľahčí prepravu z domova, do školy a neskôr do práce.
13Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o.Stropkov630Klient Domu detí Božieho milosrdenstva n.o. Peťo si vďaka projektu vytvoril "redakciu". Z finančnej podpora Nadácie SPP mu bol zakúpený notebook a tlačiareň, vďaka čomu teraz môže zachytávať dianie okolo seba a prezentovať svoje myšlienky a postrehy prostredníctvom letákov, ktoré distribuuje známym. Vďaka realizácii projektu našiel svoj priestor, v ktorom sa cíti doma a ktorý mu umožnil nazerať na veci pozitívnejšie a zmysluplnejšie.
14Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SeniumBanská Bystrica1500Pani Tatiane sa vďaka zakúpeniu WiFi Astropanela, ktorý vytvára imitácie hviezdnej oblohy na strope zlepšila kvalita života. Klientka je v bdelej kóme, napriek tomu dokáže preukazovať svoje pocity a vďaka tejto senzorickej pomôcke sa zlepšilo aj jej vnímanie pohybu, zvuku, farby, očný kontakt je výraznejší, ako aj pohyby hlavy a mimika tváre
15Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký KrtíšVeľký Krtíš480Klient DSS vo Veľkom Krtíši Slavo získal vďaka podpore z Nadácie SPP keybord, na ktorom sa naučil hrať a pripravil si už niekoľko vystúpení pre klientov zariadenia. Ďalšou aktivitou - úprava a oprava nábytku, získal ďalšie zručnosti, ktoré mu pomohli nadobudnúť väčší pocit užitočnosti. V tréningovom byte, kde žije aj so svojim bratom, sa zase učia samostatnosti i zodpovednosti, aby mohli neskôr začať bývať v podporovanom bývaní.
16Domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Slniečko OščadnicaOščadnica530Klientka DSS a ŠZ Slniečko Očšadnica Marcelka získala vďaka projektu bicykel. Pravidelným pohybom sa darí zlepšovať jej telesnú kondíciu, regulovať hmotnosť, rozvíjať pohyblivosť dolných končatín. Pobyt na čerstvom vzduchu a lepší vzťah k športu prispievajú aj k zlepšeniu jej porúch správania.
17Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MeremaModra448Klient DSS a ZPB Merema Dávid získal vďaka podpore z Nadácie SPP kompletnú výbavu pre hráča pétanque. Dávid sa teraz môže venovať svojmu obľúbenému športu a prostredníctvom neho sa častejšie stretávať s ľuďmi s podobnými záľubami a nadväzovať nové priateľstvá a keďže vlastní petangové gule ktoré sú predpísané medzinárodnou petangovou federáciou, môže sa zúčastňovať aj turnajov, čo zvyšuje jeho sebavedomie.
18Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov HorelicaČadca20093 ročná klientka DSS Horelica pani Štefánia absolvovala reminiscenčnú terapiu. Vďaka podpore z Nadácie SPP bola zakúpená reborn bábika, ktorú pri terapii využívala na vyvolanie pozitívnych spomienok na rodinný život klientky.
19Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov HorelicaČadca197Klient DSS Horelica pán Pavol je členom skupiny mažoretov. Vďaka projektu získal twirlingovú paličku, ktorá mu uľahčila zvládnuť techniku točenia paličkou. Pravidelné tréningy pomáhajú klientovi udržať si hmotnosť, na vystúpeniach zase posilňuje svoje sebavedomie.
20Domov sociálnych služieb LibertasLučenec500Klient DSS Libertas pán Ján sa vďaka projektu mohol začať venovať boxu, ktorý trénoval keď bol mladý. Pravidelným cvičeniam si posilňuje dolné končatiny a zlepšuje schopnosť chôdze, darí sa mu lepšie udržiavať rovnováhu i obratnosť pri chôdzi.
21Domov sociálnych služieb MétaMartin600Klient DSS Méta pán Richard sa vďaka podpore z Nadácie SPP mohol zúčastniť celoročnej olympiády, ktorú organizuje MsÚ Martin pre obyvateľov mesta. Z finančných prostriedkov z projektu mu bolo zakúpené potrebné športové vybavenie - bicykel, korčule, chrániče. Pán Richard počas celého roka poctivo trénoval a nakoniec súťažil v korčuľovaní, bicyklovaní i plávaní, pričom v korčuliarskej súťaži sa vo svojej kategórii umiestnil na prvom mieste.
22Domov sociálnych služieb pre dospelých BáhoňBáhoň100026 ročná klientka Domova sociálnych služieb pre dospelých v Báhoni vydala vďaka projektu vlastnú sci-fi knihu. Knihu si sama prepísala na počítači, nakreslila ilustrácie, v sprievode sociálnej pracovníčky dohodla podmienky v tlačiarni. V rámci projektu si sama zorganizovala aj krst knihy.
23Domov sociálnych služieb pre dospelých RozsutecBratislava300Vďaka projektu si 22 ročný klient DSS Rozsutec Roman osvojil zručnosti, ktoré neskôr využije pri štúdiu na odbornom učilišti v odbore záhradník aj po jej absolvovaní a mohol by sa ľahšie uplatniť na trhu práce. Roman mal možnosť v priebehu prázdnin starať sa o záhradu, ktorú spolu so zamestnancami a ďalšími klientmi vytvoril. Zasadil ovocné stromy, kríky, bylinky a jahody a získal nové skúsenosti s prácou v záhrade.
24Drahuška a my, ... o.z.Bratislava800Občianske združenie Drahuška a my... pripravilo pre 19 ročného klienta Martina projekt, v rámci ktorého sa v komunitnom centre mohol venovať práci s drevom. Vďaka tejto činnosti sa zlepšila jeho manuálne zručnosť. Martin vyrábal vtáčie búdky, krmítka a veterné mlyny, ktoré potom predával na remeselníckych trhoch, čo pre klienta zase predstavovalo príležitosť na socializáciu a nové podnety.
25DSS a ŠZ Slniečko OščadnicaOščadnica230Klientka DSS a ŠZ Slniečko Oščadnica 32 ročná Monika získala vďaka podpore z Nadácie SPP polohovací kruh - Slnečnica na rozvoj motoriky a zmyslového vnímania. Polohovací kruh pomáha zlepšiť kvalita života klientky, ktorá je imobilná a pripútaná na lôžko a môže ho využívať na relaxáciu. Výrazný pokrok zaznamenala aj v rámci mobility hornej končatiny, k čomu prispievajú farebné stimuly upevnené na kruhu, ktoré sa snaží uchopovať.
26DSS AndreasBratislava1000Klient DSS Andreas Jakub počas realizácie projektu absolvoval kanisterapiu, muzikoterapiu a plávanie. Z finančných prostriedkov z Nadácie SPP mu bola zakúpená kolobežka, prilba a hudobné nástroje potrebné na muzikoterapiu. Naplánované aktivity pomohli klientovi znižovať hyperaktivitu, rozvíjať jemnú motoriku i komunikačné a sociálne zručnosti.
27eMKLUbKremnica1000Pre 22 ročnú Katarínu bol v útulku eMklubu zriadený pracovný kútik so šijacím strojom. Pravidelná pracovná činnosť prispela k eliminácii negatívnych agresívnych prejavov v správaní. Katarína sa naučila využívať pracovnú činnosť ako prostriedok odreagovania a ventilovania negatívnych pocitov. Začala uprednostňovať aktívne využívanie voľného času a sama vyvíjala iniciatívu k činnosti. Časť jej výrobkov je vystavená v priestoroch Komunitného koordinačného centra. Závesy, záclony a poťahoviny na sedaciu súpravu skrášľujú prostredie samotného útulku, kde klientka býva.
28Harlekýn - Zariadenie sociálnych služiebTopoľčany470Klientka DSS Harlekýn Simonka si pomocou Montessori terapie rozvíjala jemnú motoriku, komunikáciu a pozornosť. Zakúpené pomôcky jej pomohli stimulovať zmysly a osvojiť si praktické zručnosti, ktoré postupne prenáša do bežných činností.
29Chránená dielna Protect WorkMalacky1125Klient Chránenej dielne Protect Work Marián si vďaka podpore z Nadácie SPP urobil účtovnícky kurz,. Kurz rozšíril Mariánove vedomosti, naučil sa zručnostiam pre vykonávanie účtovej agendy, ktoré mu chýbali a ktoré neovládal. Navyše mal možnosť poznať aj iných ľudí a ich skúsenosti s účtovaním, mohol si porovnať informácie, ktoré mal z chránenej dielne so skúsenosťami s ďalšími ľuďmi, čo ho tiež motivovalo učiť sa viac a viac.
30Maják nádeje, n.oBratislava600Pre 5 ročného Paľka zakúpili v krízovom centre Maják nádeje didaktické pomôcky a zabezpečili logopedickú intervenciu, ktorá pomohla zlepšiť jeho komunikačné zručnosti.
31Nádej pre RozsutecBratislava270Občianske združenie Nádej pre Rozsutec vypracovalo pre 57 ročnú klientku DSS Rozsutec projekt, v rámci ktorého sa venovala cvičeniu a tancovaniu. Klientke zakúpili rôzne cvičebné CD a DVD podľa ktorých sa učila cvičiť a rozvíjala svoje pohybové schopnosti. Spolu s ďalšími klientmi začala navštevovať cvičenia v telocvični základnej školy.
32Nádej-Reménység, n.o.Veľké Kosihy1000Pán Jozef vďaka projektu neziskovej organizácie Nádej-Reménység mohol ako dobrovoľník odovzdať svoje pracovné skúsenosti ďalším členom zariadenie. Pre potreby terapie bolo zakúpené rôzne technické pracovné náradie, ktoré pán Jozef využíval pri vedení pracovnej skupiny. Vďaka realizácii projektu dosiahol v živote ďalší cieľ.
33Nezisková organizácia ClaudianumModra800Pre 35 ročného klienta Štefana vypracovala nezisková organizácia Claudianum projekt v rámci ktorého sa mohol zdokonaliť vo svojej obľúbenej činnosti - písaní. Z finančných prostriedkov z Nadácie SPP mu bol zakúpený notebook a tlačiareň. Vďaka projektu po prvýkrát samostatne prepísal len s malou mierou pomoci dva príbehy, ktoré posla do súťaže Rozhľady 2013. Od organizátorov tohto podujatia dostal pozvanie na slávnostné vyhodnotenie výsledkov a získal ocenenie.
34Nezisková organizácia ClaudianumModra400Nezisková organizácia Claudianum pomohla svojej klientke Mirke pripraviť sa v rámci osamostatňovania naučiť sa pripravovať jedlá vhodné pri bezlepkovej diéte. Mirka si bez problémov osvojila pravidlá bezpečnosti a hygienické zásady pri práci v kuchyni. Naučila sa obsluhovať elektrickú rúru a sklokeramickú varnú dosku, pracovať s ručným šľahačom. Získala veľa zručností potrebných pri varení a naučila sa pripravovať niekoľko jedál. Každý recept bol nafotený v jednotlivých krokoch, aby bol pre Mirku zrozumiteľný a vedela podľa neho jedlo samostatne pripraviť. Jednotlivé recepty sú prehľadne založené v šanóne.
35NsP Sv. Jakuba, n. o., BardejovBardejov1300Klientka NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, pani Mária získala vďaka podpore z Nadácie SPP špeciálne prenosné polohovateľné kreslo pre kardiakov, ktoré prispeje k jej väčšej samostatnosti a zlepšeniu kvality života.
36Občianske združenie ATHÉNAHnúšťa1000Klient občianskeho združenie Athéna 14 ročný Marek získal vďaka podpore z Nadácie SPP iPAD pomocou ktorého môže trénovať priraďovanie hlások, čísel a skladania slov. Tréning prebiehal so špeciálnym pedagógom 5 x týždenne počas vzdelávania na hodinách matematiky a rozvoja komunikačných schopností. Dnes má Marek niekoľko hlások už fixovaných, u niektorých ešte prebieha fixácia. Naučil sa čítať globálne a známe slovo prečíta veľkými tlačeným písmenami.
37Občianske združenie BarličkaPrešov30022 ročná Ivana sa vďaka projektu občianskeho združenia Barlička mohla venovať výrobe bižutérie a módnych doplnkov. V Centre sociálnych služieb Radosť jej boli vytvorené priestorových podmienok pre realizáciu. Vďaka podpore sa mohla naučiť rôzne nové techniky. Svoje výrobky prezentovala na výstave a tiež predávala na trhoch chránených dielní. Projektom sa podarilo zvýšiť pocit zodpovednosti, plánovania, pracovných návykov, užitočnosti, so zreteľom na jej budúci samostatný život.
38Občianske združenie MálinecMálinec740Občianske združenie Málinec svojim projektom pripravilo klienta Tónka na samostatný život v chránenom bývaní. V cvičnej kuchyni sa učil variť a do budúcnosti si pripravil fotoknihu s receptami obľúbených jedál, ktoré sám zvládne pripraviť.
39Občianske združenie NožičkaBanská Bystrica10007 ročná Viktória mohla vďaka občianskemu združeniu Nožička absolvovať liečbu pomocou MFK systémom. V tejto liečbe mala zahrnutú anamnézu, diagnostiku a na základe vyhodnotenia zdravotného stavu počítačovým systémom a navrhnutie vhodnej terapie. Terapia bola hlavne zameraná na neuro lymfatické body, pričom sfunkčnenie nastáva v svalovom aj vnútornom systéme.
40OKRAJ občianske združeniePetržalka -Bratislava1400Občianske združenie Okraj vytvorilo 33 ročnému Marekovi nové pracovné miesto v chránenej dielny, aby mohol v budúcnosti nezávislý život, kde si bude sám vedieť zabezpečiť základné veci, ako je bývanie a práca. Marek absolvoval aranžérsky kurz a tiež sériu sedení so psychológom, ktoré mu pomohli zlepšiť vnímanie jeho vlastnej situácie. Vďaka pravidelnému dochádzaniu do práce sa stal zodpovednejším, žiaľ po čase sa jeho psychický stav opäť zhoršil a musel prácu v chránenej dielni ukončiť.
41ONDAVA - Domov sociálnych služieb Rakovec nad OndavouRakovec nad Ondavou500Pán Ján sa v DSS Ondava mohol vďaka podpore venovať práci s drevom. Absolvoval školenie v odbore spracovania dreva na strednej odbornej škole drevárskej, takže získal teoretické i praktické zručnosti. V budúcnosti môže pracovať v chránenej dielni a bývať v podporovanom bývaní.
42OZ Detská komunitaŽilina - Bánova70019 ročná klientka OZ Detská komunita sa spolu s terapeutom venovala zberu liečivých rastlín, výrobe sirupov, liečivých mastičiek. Na nazbierané bylinky si ušila vrecúška, ktoré pomaľovala. Vďaka realizácii projektu bola Simonka častejšie na prechádzkach a výletoch v prírode, v rámci aktivít si rozvíjala hrubú motoriku.
43Prístav nádeje, o.z.Zvolen700Klientka občianskeho združenia Prístav nádeje, Andrejka si zlepšila pracovné zručnosti a zlepšila sebaobsluhu. V Tréningovom centre pre handikepovaných v Banskej Bystrici sa učila pripravovať koláče a zákusky a z naučených receptov si vytvorila fotoknihu, ktorú prezentovala spolu s ochutnávkou verejnosti.
44Spišská katolícka charita - Dom Charitas sv. Jozefa, Wolkerova 41, Sp. Nová VesSpišská Nová Ves700Zapojenie 29 ročnej Barborky do tvorivých činností pomohlo jej lepšej integrácii medzi rovesníkov. Vďaka projektu Spišskej katolíckej charity sa naučila tkať na tkáčskom stave. Prestieranie a koberčeky, ktoré vytvorila zdobia interiér DCHSJ a boli vystavené aj počas Dňa otvorených dverí
45Spoločnost na pomoc osobám s autizmomBratislava679Peter sa vďaka projektu Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom zúčastnil kurzu drevorezby. Vďaka tomu mohol neskôr pôsobiť ako lektor v Škole v prírode Repáňovie v Terchovej, kde učil asi 50 ľudí výrobu šperkovnice. Veľkým prínosom pre prekonanie ťažších období v jeho živote bolo morálne ocenenie a veľké uznanie od účastníkov školy v prírode. Tento pobyt bol pre neho veľmi dôležitý z hľadiska jeho psychiky, lebo tam zažil aj nové priateľstvá a uznanie, čo bolo v tom čase obzvlášť dôležité.
46Stredisko Evanjelickej diakonie - Evanjelický diakonický domov dôchodcov a sociálnych služiebTrnava371Klientka Majka sa v Stredisku Evanjelickej diakonie vďaka podpore z Nadácie SPP mohla venovať šitiu. Jej výrobky sa teraz používajú v stacionári (patchworkové prikrývky), boli tiež vystavené na výstave Výtvarný salón ZPMP 2013, ktorý bol tento rok v Dunajskej Strede.
47ŠTVORLÍSTOK PRE KAŽDÉHOČeláre1100Občianske združenie Štvorlístok pre každého zakúpilo pre klienta DSS pána Karola kosačku. Klient úspešne zvládol manipuláciu s danou kosačkou a práca s ňou mu išla vcelku dobre. Vlastnou iniciatívou sa mu podarilo dohodnúť si výpomoc u niektorých zamestnancov. Pokosil niekoľko dvorov, za čo získal aj finančnú odmenu. Takýmto spôsobom by získal pocit samostatnosti a sebestačnosti.
48Tanečno-športový klub AJKABrezno1500Tanečno-športový klub AJKA pomohol klientke Terézii pripraviť sa na prácu asistentky tanečného pedagóga. Terezka sa pravidelne pripravovala na tanečné hodiny za pomoci vedúcej krúžku, zapisovala si priebeh rozcvičiek, cviky, sprievodnú hudbu. Pomáhala pri príprave vystúpení, mávala dozor nad deťmi ktoré ju rešpektovali ako asistentku. Pocit dôležitosti a užitočnosti viedol Terezku stále k novým aktivitám. Vďaka projektu sa Terezke podarilo začleniť medzi deti nielen ako jedna z gymnastiek ale aj ako cvičiteľka, ktorá má čo odovzdať druhým .
49TK Ellegance KošiceKošice1500Lukáš sa môže vďaka podpore z Nadácie SPP venovať tancu. Keďže je vozíčkar, TK Ellegance Košice pre neho vypracovali projekt, v rámci ktorého sa podarilo zakúpiť mu špeciálny tanečný vozík. Na novom vozíku sa zúčastnil zatiaľ jednej súťaže - v Moskve na Kontinentálnom pohári, kde skonči so svojou partnerkou na 8. mieste.
50TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služiebRužomberok400Janko potreboval k aktívnemu tréningu a súťažiam v špeciálnom športe Boccia sadu boccia lôpt. Vďaka projektu centra sociálnych služieb Trojlístok má teraz možnosť hrať s vlastnými originál loptami a môže trénovať vo svojom stanovenom čase. Vďaka hraniu sa mu podarilo zmeniť z nesmelého, plachého a neistého na v kolektíve ceneného a populárneho organizátora i hráča novej športovej aktivity.
51Viera-Láska-Nádej, o. z.Prešov1500Pravidelné masáže pomohli klientke Karolínke natoľko upevniť vestibulárny systém, že začala samostatne chodiť. Samostatnou chôdzou projekt dopomohol klientke k samostatnosti, nezávislosti. Zároveň projekt veľmi pomohol aj rodičom klientky, ktorým odpadá riešenie problémov s nákupom špeciálneho kočíka, poprípade iných kompenzačných pomôcok. Karolínka začala chodiť v septembri 2013 a pokračovaním v pravidelnej rehabilitácii zlepšuje štýl a prejdenú dĺžku trasy.
52Vstúpte, n.o.Malacky1500Vďaka podpore z Nadácie SPP absolvovala Hanka kurz masírovania a v zariadení neziskovej organizácie Vstúpte teraz poskytuje masáže ostatným klientom. Hanka absolvovala trojdňový kurz v masérskej škole Zamas. Na kurze sa naučila postupy a techniky masérskej práce, dostala veľa tipov a rád. Navštívila masérsky salón v Studienke a v Malackách a porozprávala sa s ľuďmi, ktorí vykonávajú prácu maséra a popozerala si, ako vyzerá naozajstný masérsky salón.
53Zaradenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARKČadca1000Pán Martin sa vďaka projektu Zariadenie pre seniorov a domova sociálnych služieb PARK mohol venovať svojej obľúbenej činnosti - práci s drevom. Z finančných prostriedkov z Nadácie SPP boli zakúpené potrebné nástroje a zariadenie malej drevárskej dielne, v ktorej pán Martin teraz môže zmysluplne tráviť voľný čas.
54Združenie "Nádej"Ladomerská Vieska400Združenie Nádej zakúpilo pre klienta Štefana motorovú kosačku. Klient sa s ňou naučil pracovať a v súčasnosti samostatne zvládne pokosiť akúkoľvek plochu. S občasnou kontrolou zvládne doplniť pohonné látky, očistiť kosačku po práci a bezpečne ju uskladniť. S kosačkou pracuje v areáli zariadenie a práce si sám plánuje tak, aby sa mohol zúčastniť aj brigád mimo zariadenia počas celého letného obdobia.
55Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke, Pracovno-socializačné centrum ImpulzBratislava1200Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke, Pracovno-socializačné centrum Impulz pomocou výtvarných a remeselných činností motivovalo klientku Andrejku postihnutú ťažšou formou autizmu k nadviazaniu verbálneho kontaktu so svojim okolím. Vďaka aktivitám projektu je v súčasnosti schopná ľudí osloviť, zjednodušene ich požiadať o pomoc či dožadovať sa činnosti, ktorú by rada vykonávala. Andrejka sa v rámci aktivít naučila tkať, vyrábať náramky priateľstva, dekorovať sklenené svietniky a závesné sklíčka, vyrezávať štvorlístky ako kľúčenky a vyrábať papierové tašky a kvety. Počas Dní otvorených dverí sa potom stala lektorkou a všetky techniky učila robiť návštevníkov chránenej dielne.
56Združenie podporovateľov a priateľov sluchovo postihnutých detí v ZŠI pre sluch. post. LučenecLučenec900Združenie podporovateľov a priateľov sluchovo postihnutých detí v ZŠI pre sluch. post. Lučenec zakúpilo v rámci projektu 5 ročnému Adamovi iPAD na zlepšenie komunikácie. Komunikácia medzi rodičmi a učiteľkami a Adamkom je kreatívnejšia rýchlejšia a jednoduchšia.

Program podpory ľudí v núdzi

V programe bolo podporených spolu 37 ľudí v núdzi sumou 33 200 EUR.

Č.Meno žiadateľaÚčel daruPodporená suma
1OZ medzi namipríspevok na nájomné a pobyt v Tatralandii 1400.00 €
2OZ medzi namipríspevok na nájomné a nový notebook 900.00 €
3OZ medzi namipríspevok na nájomné 900.00 €
4OZ medzi namipríspevok na uhradenie psychologických posudkov 900.00 €
5OZ medzi namipríspevok na nájomné 900.00 €
6Peter MičianPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre. 1500.00 €
7Milena GondováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre. 1500.00 €
8Mária BrestovanskáPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre. 1000.00 €
9Alexandra ŠuniováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre. 1500.00 €
10Mária ValentováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre. 1500.00 €
11Helena ŠulkováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre. 1000.00 €
12Ing. Slávka SetteyováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre. 1000.00 €
13Mgr. Anna ChynoranskáPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre. 1500.00 €
14Helena BődováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre. 1500.00 €
15Lenka PodhradskáPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre. 1000.00 €
16Terézia LukčováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre. 1000.00 €
17Monika SemanováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre. 1000.00 €
18Jana VojtečekováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre. 1000.00 €
19Lucia KollárikováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre. 1500.00 €
20Ing. Jana BabincováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre. 1500.00 €
21Karolína DlubačováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre. 1500.00 €
22Alena TurskáPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre. 1000.00 €
23JUDr. Ignác MičaninPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre. 1500.00 €
24Jaroslava HulíkováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre. 1500.00 €
25Beáta DrozdováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre. 1500.00 €
26Jana ŠemberováPríspevok na hipoterapiu v centre Hipony. 180.00 €
27Pavel PostimačPríspevok na hipoterapiu v centre Hipony. 180.00 €
28Martina PolákováPríspevok na hipoterapiu v centre Hipony. 180.00 €
29Ondrej TőrőkPríspevok na hipoterapiu v centre Hipony. 180.00 €
30Žaneta RazgyelováPríspevok na hipoterapiu v centre Hipony. 180.00 €
31Mária OdnogovaPríspevok na hipoterapiu v centre Hipony. 180.00 €
32Petra PřemylováPríspevok na hipoterapiu v centre Hipony. 180.00 €
33Gabriela PiroškováPríspevok na hipoterapiu v centre Hipony. 180.00 €
34Zuzana CisárováPríspevok na hipoterapiu v centre Hipony. 220.00 €
35Róbert BodorPríspevok na hipoterapiu v centre Hipony. 180.00 €
36Kamila OborilováPríspevok na hipoterapiu v centre Hipony. 180.00 €
37Andrea KúdelováPríspevok na hipoterapiu v centre Hipony. 180.00 €

Zamestnanecký grantový program

V programe sme podporili 58 projektov aktívnych zamestnancov v celkovej sume 68 900 EUR.

Č.PredkladateľNázov projektu Podporená suma Záverečná správa
1Alena VyšnáSkanzen Dúbravky1000Zamestnankyňa pomohla v priestoroch školského dvora Materskej školy na Sekurisovej ulici v Dúbravke v Bratislave vybudovať netradičné detské ihrisko - skanzen. Tvoria ho masívne drevené komponenty a to domček, studnička, a zrubový stôl s lavicami. Podarilo sa vytvoriť nové miesto pre hru detí, ktoré bude podporovať ich fantáziu a kreativitu. Do realizácie boli zapojení rodičia, učiteľky a zamestnankyňa spolu s kolegyňami. V priebehu mesiaca máj boli organizované brigády, ktorých sa zúčastnilo cca 20 rodičov a personál MŠ. Rodičia sa zapojili do celkovej revitalizácie areálu, boli natreté jednotlivé prvky skanzenu, aj všetky ostatné herné zariadenia, tiež bolo obnovené vodorovné dopravné značenie detského ihriska a obnovené nátery malieb na chodníkoch. Slávnostné otvorenie skanzenu sa konalo 3.6. 2013 pri príležitosti osláv MDD, kedy škôlka organizovala tzv. týždeň detskej radosti, v rámci ktorého bol pripravený na každý deň pestrý program pre deti.
2Andrea RakovskáFarebná záhradka800Zamestnankyňa pomohla materskej škole na Hnileckej ulici v Bratislave zrenovovať školský dvor. V spolupráci s rodičovským združením zakúpili dve preliezky, kvetináče a hlinu, do ktorých nasadili rôzne kvety, namaľovali tiež plot okolo materskej školy.
3Andrej ČičoZelená oáza radosti, zdravia a pohybu v materskej škole1740Zamestnanec spolu s kolegami pomohol zrevitalizovať detské ihrisko v Materskej škole na Gagarinovej ulici v Topoľčanoch. V rámci projektu bolo zrenovované pôvodné vybavenie ihriska (oprava a nátery pôvodných prvkov, úprava pieskovísk, doplnenie piesku, vytvorenie základov pre osadenie nových komponentov, úprava okolia) a vybudovaný sa nový herný prvok - vláčik - preliezačka. Do obnovy ihriska boli zapojení rodičia detí, členovia materského centra Dúha, ktoré sídli v budove MŠ, zamestnanci MŠ a zamestnanci SPP. Uskutočnilo s a niekoľko brigád a slávnostné otvorenie ihriska na MDD.
4Boris Haruštiak„Hravým pohybom ku zdraviu.“1000Zamestnanec pomohol vybudovať v obci Dolné Srnie v areáli materskej školy verejne prístupné detské ihrisko. Do jeho vybudovania sa podarilo zapojiť rodičov detí i zamestnancov MŠ. Uskutočnili sa dve brigády, ktorých sa zúčastnilo celkovo 40 rodičov a zamestnancov materskej školy. Vďaka projektu vzniklo v obci ihrisko zodpovedajúce bezpečnostným nárokom a súčasne došlo k rozumnému využitiu voľnej plochy
5Gabriela GalambovaKoľko jazykov ovládaš, toľkokrát si človekom600Zamestnankyňa svojim projektom pomohla vytvoriť na ŽŠ Krymská v Michalovciach vhodné priestory na fungovanie klubu "Ruské slovo". V spolupráci so zamestnancami školy formou dobrovoľníckej práce upravili miestnosť, ktorá je v súčasnosti dostatočne materiálne a technicky vybavená, esteticky upravená a vyzdobená prácami, zorganizovala exkurziu do Užhorodu a rozbehla ďalší aktivity tohto klubu.
6Helena SkalskáCestou - necestou820Zamestnankyni sa podarilo pretvoriť opustené detské ihrisko v obci Hruštín na dopravné ihrisko. S jeho vybudovaním pomohli rodičia a žiaci. V súčasnosti ihrisko naplno využíva 90 detí z MŠ,150 žiakov prvého stupňa ZŠ a najmenšie deti s rodičmi, ktoré navštevujú Rodinné centrum Motýlik i deti zo susedných obcí.
7Ing. Peter VrzgulaNáučný chodník Sv. Cyrila a Metoda (I. etapa)1000Zamestnanec spolu s kolegami zrevitalizoval starý chodník na vrchu Plieška v katastri obci Lúčky. Počas 9 brigád upravili vstup na chodník, upravili a vyčistili 1,7 km samotného chodníka, urobili protierózne opatrenia, vybudovali zábradlie, nakúpili a osadili nové smetné koše a lavičky, opravili existujúce lavičky a opravili mostík cez potok. Brigád sa zúčastnilo celkovo 40 ľudí a odpracovali 320 brigádnických hodín. Vďaka revitalizácii sa z chodníka opäť stala "atrakcia" kúpeľov a obce Lúčky
8Ing. Rastislav DrevoParádne zvyky v našom regióne1000Zamestnanec sa ako aktívny člen OZ Paráda zapojil do realizácie viacerých podujatí (Trojkráľová koleda, Fašiangy, 1.máj – stavanie mája, Turíce a deň Matiek, Deň detí a otcov, Furmanská paráda, Šalgovská Maxi podkova) zameraných na oživenie tradícií a zvykov. Spolu s kolegami na týchto podujatiach odpracovali viac ako 300 dobrovoľníckych hodín.
9Ing. Vladimír RakPocta tradíciám.300Zamestnanec ako predseda Dobrovoľníckeho hasičského zboru svojim projektom podporil zorganizovanie oslavy 120. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v obci Hradište pod Vrátnom. Účastníci podujatia boli informovaní o priebehu histórie od vzniku dobrovoľných hasičov v obci až po súčasnosť. Zároveň bola prezentovaná historická aj moderná hasičská technika aj s ukážkami jej použitia. Pre účastníkov boli pripravené aj ukážky historických dokumentov a fotografií, ako aj fotodokumentácia súčasnej činnosti hasičov.
10Juraj ChyloGĽŠ700Zamestnanec zabezpečil zakúpenie a osadenie exteriérového pingpongového stola v športovom areáli Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Pingpongový stôl prvýkrát študenti využili počas 6. ročníka tradičnej Gymnaziády. Stôl bude prístupný a využívaný počas celého roka.
11Kamil BanásProjekt regionálnej podpory dojčiacim matkám formou podporných skupín500Zamestnanec pomohol Občianskemu združeniu Mamila udržať existujúce podporné skupiny dojčiacich matiek, rozšíriť a zefektívniť ich činnosť a vytvoriť a spropagovať nové skupiny v menších mestách na Slovensku. Finančná podpora bola použitá na preklad materiálov, výrobu, tlač a distribúciu letákov združenia.
12Katarína Baráthová"enviro- učebňa"800Zamestnankyňa pomohla dotvoriť areál materskej školy v Tomášove, vytvorením učebne v prírode. Učebňa pozostáva z dreveného prístrešku - altánku, so stolíkmi a stoličkami s kapacitou približne 25 miest, výučbovej tabule ako vyučovacej pomôcky, a bylinkového záhonu, ktorý okrem estetického účelu slúži aj ako praktická pomôcka. Vďaka projektu sa stal dvor škôlky bezpečnou a atraktívnou zónou. K úspešnej realizácii projektu prispeli aj rodičia vrátane zamestnankyne, účasťou na brigádnických prácach, kde sa dotiahli všetky detaily ako náter altánku, výsadba či úprava okolia.
13Ladislav KazayEkológia hrou, alebo naučme deti vážiť si prírodu700Zamestnanec pomohol ZŠ a MŠ v Turej Lúke zrealizovať projekt environmentálnej výchovy v rámci ktorého sa snažili u detí vzbudiť záujem o ekológiu, separovaný zber a ochranu prírody. V rámci projektu sa uskutočnilo bábkové predstavenia so sprievodnými podujatiami v rámci ktorých deti vysádzali kvety, pochopili ako funguje kompost, postarali sa o domček pre hmyz, naučili sa separovať odpad a realizovali ďalšie aktivity. V rámci projektu boli zakúpené koše na separovaný zber do každej triedy.
14Ľubomír HalamaÚprava ihriska a jeho vybavenia1500Zamestnanec a jeho kolegovia pomohli zlepšiť vzhľad okolia ihriska a šatní športového areálu TJ JEDNOTA Bánová. Počas desiatich brigád očistili a vymaľovali celé oplotenie a hlavnú bránu ihriska, vymaľovali šatne a opravili schodisko na tribúnu.
15Ľubomír ŤažkýVeľký vrch - priestor na trávenie voľného času pre všetkých2000Zamestnanec spolu s kolegami pomohol vybudovať oddychovú zónu s prístreškom v blízkosti významnej historickej lokality Hradisko Veľký Vrch. Uvedené územie najprv vyčistili, vyklčovali a pripravili na stavbu altánku. V jeho okolí osadili stoly, vybudovali ohniska a vyrobili kovové zariadenie na varenie gulášu.
16Lukáš KarchDeti na hokej1000Zamestnanec svojim projektom podporil činnosť začínajúcich hráčov v hokejovom klube v Lučenci, kde pôsobí ako dobrovoľný tréner. Z finančných prostriedkov zakúpil päť sád hokejových výstroja pre deti vo veku 5 až 9 rokov a hokejovú výstroj pre brankára vo veku 7 až 10 rokov. Vďaka jeho projektu teraz môžu začať hrávať hokej aj ďalšie deti bez toho, aby bolo potrebné im hneď kupovať potrebné vybavenie. Hokej sa tak pre ne stal dostupnejší, keďže sú odbremenené od vysokej prvotnej vstupnej investície do zakúpenia hokejovej výstroje, ktorú si naopak môžu bezplatne v klube požičať.
17Marián ŠvarcÚprava protuberančného koronografu1000Zamestnanec pomohol Krajskej hvezdárni a planetáriu M.Hella v Žiari nad Hronom, s ktorým dlhodobo spolupracuje získať nový protuberačný koronograf, ktorý umožní návštevníkom hvezdárne lepšie pozorovať chromosféru Slnka a deje odohrávajúce sa v nej.
18Mgr. Miroslav Dudlák, MBAObecná záhrada - Rača1500Zamestnanec v rámci svojho projektu začal s obnovou zanedbanej Obecnej záhrady v mestskej časti Bratislava Rača. Spolu s ďalšími dobrovoľníkmi odstránili zničené oplotenie, vyčistili a vyklčovali priestor a pripravili ho na osadenie drevinami, mobiliármi a vybudovanie pergoly. V ďalšej etape na území vznikne záhrada podobná sadu s kríkmi a drevinami typickými pre Raču.
19Mgr. Nora LiškováEKO FIT PARK2000Zamestnankyňa spolu s kolegyňami v spolupráci s OZ Aktivity klub pomohla vybudovať na voľnom priestranstve neďaleko areálu ZŠ exteriérové fitnes - EKO Fit Park. V prvej etape zakúpili materiál potrebný na výstavbu a získali stavebné povolenie na vybudovanie ihriska. V ďalšej etape plánujú zmontovať cvičebné herné prvky vhodné pre všetky vekové kategórie a osadiť ich a doupravovať okolie.
20Michal GažiPotulky prírodou na invalidnom vozíku.800Zamestnanec v spolupráci s OZ Slniečko zorganizoval trojdňový výlet do Vysokých Tatier pre deti s viacnásobným postihnutím. Výlet sa uskutočnil 4 do 6 júna 2013 a predchádzala mu beseda o Vysokých Tatrách zameraná na predstavenie fauny a flóry našich veľhôr. Výletu sa zúčastnilo 25 žiakov, časť z nich bola odkázaná na invalidný vozík. Deti s telesným a mentálnym postihnutím vďaka tomuto projektu zažili nezabudnuteľný výlet do našich veľhôr, kde si mohli overiť svoje získané vedomosti. Zamestnanec sa zúčastnil besedy a hovoril o svojich zážitkoch z Tatier, počas výletu sprevádzal deti a podľa svojich skúseností im vybral vhodnú trasu, ktorú s pomocou dobrovoľníkov zvládli aj deti na invalidnom vozíku.
21Miriam BellováLíščie údolie pre všetkých900Zamestnankyňa spolu s kolegyňami pomohla skvalitniť pobyt návštevníkom verejnej oddychovo-rekreačnej zóny v Líščom údolí. Vďaka finančným prostriedkom z projektu bola v lokalite osadená pitná fontánka, ktorá slúži verejnosti.
22Peter BodnárVybavenie učebne v krízovom stredisku900Zamestnanec pomohol krízovému stredisku Anima zlepšiť výuku a prípravu detí zo strediska na vyučovanie. Z finančným prostriedkov z projektu spolu s kolegami pripravili miestnosť, vymaľovali ju a zakúpili lavice a tabuľu. Vďaka projektu má teraz krízové stredisko funkčnú miestnosť, ktorá sa využíva na prípravu školských zadaní, úloh, pre edukáciu školopovinných detí, ktoré sú umiestnené v stredisku.
23Peter ŠrámekRevitalizácia verejných priestorov - cyklo odpočívadla a jeho okolia1750Zamestnanec spolu s kolegami obnovil cyklo odpočívadlo v katastrálnom území obce Moravský Svätý Ján na medzinárodnej cyklo trase EuroVelo 13 nazývanej tiež "Po stopách železnej opony". Počas brigád spolu s ďalšími dobrovoľníkmi obnovili náter na prístrešku a informačných tabuliach, opravili strechu prístrešku, zakúpili a namontovali dva stoly, na tabule osadili zalaminovanú cyklomapu, osadili smetný kôš a vybudovali cyklostojan, osadili smerovníky. Okrem brigád zorganizovali aj spoločenské podujatie pri príležitosti oficiálneho odovzdania cyklo odpočívadla do užívania, ktorej sa zúčastnili pozvaní starostovia obcí Moravský Sv. Ján a Sekule, všetci dobrovoľníci, ktorí sa zúčastňovali brigád počas revitalizácie.
24Peter VnenčákRozvoj a exteriérová učebňa v materskej škole1500Zamestnanec spolu s kolegami pomohol vybudovať v Materskej škole na Štítnickej ulici v Rožňave prístrešok, ktorý bude slúžiť na edukačné a environmentálne aktivity. Na vybudovaní sa podieľali okrem zamestnancov SPP aj rodičia detí navštevujúcich MŠ. Slávnostné odovzdanie priestoru deťom sa konalo 23.5.2013.
25Radoslav JanuríkRevitalizácia časti areálu - výstavba detského ihriska, preliezok a iných atrakcií pre najmenších2000Zamestnanec spolu s kolegami pomohol vybudovať v obci Smolenice detské ihrisko. Ihrisko sa nachádza v areály TJ Smolenice a je verejne prístupné a zároveň strážené. Na jeho vybudovaní sa podieľali všetci zamestnanci zapojení do tímu a tiež obyvatelia obce. Na propagáciu projektu vznikla facebooková skupina prostredníctvom, ktorej boli obyvatelia informovaný o priebehu projektu, zapájali sa do výberu herných prvkov a dostávali pozvánky na brigádu.
26Štefan ValentŠportový areál pre všetkých1000Zamestnanec pomohol s obnovou športového areálu pri ZŠ P. Horova v Bratislave. V rámci projektu sa podarilo obnoviť záchytné siete za futbalovými bránami a vybudovať prístrešky. Všetky aktivity zabezpečíme formou dobrovoľných brigád zo strany rodičov, členov futbalového klubu a širšej verejnosti.
27Veronika ČamborováObnova parku "Niva"1000Zamestnankyňa pomohla zrevitalizovať areál školského dvora ZŠ Františka Hrušovského v Kláštore pod Znievom. Z finančných prostriedkov z projektu bolo obnovené športové ihrisko - osadené stĺpiky na sieť na volejbal, nohejbal a tenis, osadená nová basketbalová konštrukcia s doskou. Žiaci školy počas brigád odstránili z asfaltovej plochy trávu a burinu a namaľovali čiary.
28Veronika ChmelováSníčkov1000Zamestnankyňa pomohla v Materskej škole na Turnianskej ulici v Petržalské z dvoch malých nevyužívaných miestností vytvoriť priestor na relaxáciu detí - Sníčkov. Do vybudovania Sníčkov boli zapojení rodičia, ktorý počas brigád vybúrali priečku medzi miestnosťami, vymaľovali priestor, položili koberec a pomohli s nainštalovaním prístrojov. Zamestnankyňa sa osobne zúčastnila brigád i slávnostného otvorenia miestnosti.
29Beáta Binčíková Záhrada ako Snoezelen850Zamestnankyňa pomohla Domovu sociálnych služieb pre deti a dospelých KAMPINO vybudovať v záhrade oddychovú zónu. Bolo vybudované murované ohnisko s lavičkami, jazierko s murovanou lavičkou, chodníky urobené z betónových kociek, vysadená tráva a skultivovaná zeleninová záhradka. Navyše bolo urobené sedenie s malým stolčekom vyrobené z vyradených paliet, renovácia a inštalácie hojdačky, vytvorenie kvetinového zátišia. Podarilo sa zorganizovať niekoľko brigád na ktorých sa zúčastnilo viacero dobrovoľníkov (6-12), ktorí pomohli pri náročných prácach – betónovanie, murovanie , úprava terénu. Po ukončení všetkých prác bolo urobené slávnostné odovzdanie do užívania za prítomnosti zamestnancov, klientov, BSK, dobrovoľníkov a podporovateľov projektu. Približne 27 ľudí.
30Eduard DubekPod rozkvitnutou jabloňou1000Zamestnanec pomohol v areáli školskej záhrady pred budovou základnej školy v Tekovskej Breznici vytvoriť detské ihrisko. V obci tak vzniklo bezpečné a atraktívne miesto na hranie, ktorého súčasťou je i environmentálna učebňa v prírode.
31Ing. Ján PobijakOprava multifunkčného ihriska, oprava oplotenia1600Zamestnanec spolu s kolegami opravil oplotenie multifunkčného ihriska v obci Predmier. Z finančných prostriedkov z grantu zakúpil preglejky na oplotenie areálu, ako aj časť spojovacieho materiálu (vruty do dreva). Za pomoci a v spolupráci s Obecným úradom Predmier boli opravené oceľové stĺpiky oplotenia a zdemontované staré oplotenie.
32Ing. Miloš GeľoCyklistický chodník ikon - 2. etapa1300Zamestnanec spolu s kolegami v spolupráci s detskou organizáciou Fénix zrealizoval 2. etapu turistického značenia Cyklistického chodníka ikon Nová Sedlica – Inovce. Realizáciou projektu sa podarilo skvalitniť prístupnosť objektov a orientáciu turistov v teréne, vytvoriť predpoklady pre efektívnejšie využitie drevenej sakrálnej architektúry pre rozvoj cestovného ruchu a regiónu, zvýšiť informovanosť o jedinečnej histórii všetkých 9 drevených chrámov na území okresov Snina a Sobrance a taktiež vytvoriť podmienky pre viac pohybu v prírode.
33Ing. Miroslav RajtókŠportovou cestičkou ku zdraviu1000Zamestnanec spolu s kolegami pomohol v areáli MŠ v Hriňovej vybudovať športové herné ihrisko. Z finančných prostriedkov z grantu boli zakúpené dva herné prvky, ktoré zamestnanci SPP počas brigád pomohli osadiť. Zúčastnili sa tiež slávnostného otvorenia ihriska 20.6.2013.
34Ing. Zuzana KrajčírováVytvorme nový priestor pre rodiny s malými deťmi1000Zamestnankyňa pomohla materskému centru Budatko upraviť terasu patriacu k MC tak, aby ju bolo možné využívať aj v lete. Okrem namontovania markízy, ktorý zabezpečí na terase tieň, dobrovoľníci počas brigáda oplotili terasu, čím sa zlepšila bezpečnosť detí. Z finančných prostriedkov z grantu bola zakúpená markíza a materiál na výrobu oplotenia (drevo, farby).
35Ján MarekTerapia záhrady1000Zamestnanec pomohol v Domove na pol ceste Domu sv. Lazara vybudovať Terapie záhradu, ktorá pomáha odbúravať každodenné problémy mladých dospelých, odchovancov z detských domovov. Vďaka projektu v domove vzniklo sociálne prostredie, kde sa stretávali klienti domova na pol ceste s dobrovoľníkmi z domova na pol ceste a dobrovoľníkmi z majoritnej spoločnosti. Aktivitami v záhrade a dobrovoľným neformálnym vzdelávaním, mladí dospelí, odchovanci z detských domovov, získali kompetencie pre prax z oblasti záhradníctva, pestovania ovocia, zeleniny, zveľaďovania prostredia.
36Jozef BartekFitnescentrum Dolná Strehová – Nový začiatok1000Zamestnanec spolu s kolegami obnovil Fitnescentrum v obci Dolná Strehová. Vďaka projektu sa zlepšilo materiálovo technické vybavenie fitnescentra a boli zrealizovaná výmena nefunkčného zastaraného akumulačného vykurovacieho systému za vykurovanie radiátormi rozvodom z plynového kotla. Fitnescentrum má teraz pravidelné otváracie hodiny, využívajú ho na tréning aj členovia miestneho futbalového klubu a žiaci miestnej školy ho navštevujú v rámci hodín telesnej výchovy.
37Jozef PeniaškoPriestor pre stretnutie generácií1000Zamestnanec pomohol v obci Hrhov vybudovať oddychovú zónu s o záhradným krbom a lavičkami. Priestor je prístupný pre obyvateľov obce, ktorí ho využívajú na neformálne voľnočasové aktivity.
38Katarína ŽidekováMáme sa kde hrať !2000Zamestnankyňa spolu s kolegyňami pomohla vybudovať Saleziánskemu stredisku na Klavárii v Košiciach detské ihrisko. V rámci projektu zorganizovali niekoľko brigád počas ktorých upravili priestor, osadili dopadovú plochu pod herné prvky, vybudovali obrubník, vysadili okrasné tuje a vybudovali pieskovisko. Vybudované detské ihrisko slúži k plnohodnotnému a aktívnemu využívaniu voľného času pre deti, ktoré navštevujú stredisko Saleziánov don Bosca na Kalvárii ako aj pre deti zo širokého okolia.
39Ladislav VandrovníkPrírodné detské ihrisko "NATURE"1950Zamestnanec spolu s kolegami pomohol na nevyužitej trávnatej ploche v areály základnej školy v obci Budča vybudovať prírodné detské ihrisko, ktoré poskytuje bezpečný priestor na hranie pre deti z obce.
40Lenka LackováDesať zázrakov - na plný plyn k sebahodnote!1000Zamestnankyňa sa ako dobrovoľníčka organizácie Úsmev ako dar podieľala na organizovaní viacerých aktivít pre 10 detí z detského domova v Trebišove. Ako členka dobrovoľníckeho tímu bola zapojená do realizácie troch jednodňových voľnočasových aktivít a letného dobrovoľného tábora. .
41Ľubica KostolániováZastrešenie vinárskeho dvora1500Zamestnankyňa spolu s kolegami pomohla vybudovať v areáli vinárskeho dvora v obci Golianovo altánok. Vzniklo tak miesto každodenného stretávania miestnych vinohradníkov s turistami z okolia. Z finančných prostriedkov z grantu bolo zakúpené drevo, z ktorého potom miestny stolár s pomocou brigádnikov postavil altánok. Slávnostné otvorenie vinárskeho dvora sa konalo 8.-9.11.2013 ako súčasť Nitrianskeho vínneho festivalu.
42Lucia HattasováHidepark - komunitná záhrada1000Zamestnankyňa pomohla vytvoriť v Nitre komunitnú záhradu. Finančné prostriedky z poskytnutého grantu boli použité na zrevitalizovanie kalového koša, čím vznikol priestor pre záhradkárske "mini" projekty miestnych obyvateľov. Zamestnankyňa sa aktívne podieľala na realizácii záhrady - organizovala a rozdeľovala prácu dobrovoľníkov, nakupovala položky v drobnom nákupe a dohadovala s dodávateľom zemné práce.
43Mgr. Marián TóthV zdravom tele zdravý duch.700Zamestnanec spolu s ďalšími dobrovoľnými zatraktívnil priestory Fit-klubu Ray v obci Čečejovce. V rámci 2 brigád upratali priestory klubu i jeho okolie, osadili dve veľkorozmerné zrkadlá, namaľovali okná a vymenili vstupné dvere. Prác na úprave priestorov sa zúčastnilo 40 dobrovoľníkov. Vďaka projektu sa zlepšili podmienky na cvičenie, pribudli cvičenci a klubu sa lepšia darí napĺňať svoje poslanie.
44Miroslav HajachObnova detského ihriska na Družstevnej ulici.1000Zamestnanec pomohol obnoviť detské ihrisko na Družstevnej ulici v Bernolákove. Počas troch veľkých a dvoch malých brigád dobrovoľníci opravili vstupnú bránku, osadili nové oplotenie, odstránili nebezpečné prvky na ihrisku, vyrovnali terén ihriska, upravili zeleň, osadili informačnú tabuľu ako sa správať na ihrisku, osadili lavičku a nové herné prvky - veľkú dvojhojdačku a detskú vežu so šmýkačkou a prídavným modulom na šplhanie, lezenie a hojdanie.
45Ondrej ŠebestaFinančná podpora letného tábora Rodinného centra Benjamín1000Zamestnanec ako dobrovoľník spolupracujúci s RC Benjamín spoluorganizoval tábor pre rodiny s deťmi. Finančná podpora bola použitá na zabezpečenie ubytovania a stravovania pre dobrovoľníkov na tábore. Tábor sa uskutočnil 20.-27. 7. 2013 v Tatranskej Štrbe v hoteli Meander, zúčastnilo sa ho 25 rodín, spolu 59 dospelých a 43 detí vo veku 0-15 rokov.
46Pavel PénzešPríležitosť na získanie medzinárod-ných skúseností pre 10-ročných futbalistov780Zamestnanec pomohol zorganizovať tretí ročník medzinárodného futbalového turnaja pre deti - Vion Cup 2013. Spolu s kolegami zabezpečoval dovoz lavíc, stolov, stanov a ich montáž a tiež nákup potravín na varenie gulášu. N podujatí sa zúčastnilo 14 tímov z troch krajín. Malí futbalisti získali medzinárodné skúsenosti a zvýšili si svoje hráčske sebavedomie. Na realizácii projektu sa podieľala aj samospráva, futbalový klub a ostatní rodičia detí.
47Pavol IvácekDáme deťom šancu1800Zamestnanec pomohol zlepšiť podmienky pre športový rozvoj detí v obci Rovensko. Svojim projektom podporil mládežnícky futbal v obci. Z finančných prostriedkov z grantu boli zakúpené bránky a obnovené šatne a sprcha miestneho štadiónu TJ.
48Pavol JuríkHURBANOVA ZÁHRADKA2000Zamestnanec spolu s kolegami pomohol premeniť nevyužívaný priestor pri kostole v obci Hlboké. Z finančných prostriedkov z projektu počas brigád vybudovali kamennú špirálu, do ktorej vysadili liečivé rastliny a osadili informačnú tabuľu o liečivkách a živote J.M. Hurbana , ktorý sa aj ako teológ, spisovateľ a národný buditeľ intenzívne zaujímal o účinky rastlín na ľudský organizmus. V okolí špirály vybudovali tiež chodník a osadili lavičky.
49Peter BednárOlympiáda pre najmenších 2013 a Halloween1000Zamestnanec pomohol v areáli MŠ v obci Čakany osadiť na detskom ihrisko nový herný prvok a ako aktívny člen MC Čakanka sa podieľal na zorganizovaní podujatia pre deti - Olympiádu pre najmenších, na ktorej sa zúčastnilo cca 30 detí v sprievode svojich rodičov, starých rodičov, či príbuzných.
50Peter BelkoÚprava verejného priestoru na oddychové miesto a oprava obecnej vidieckej studne900Zamestnanec pomohol vytvoriť v obci Tuhár oddychové miesto, ktoré bude slúžiť občanom i návštevníkom obce. Spolu s ďalšími dobrovoľníkmi opravili studňu, osadili lavičky, smetné koše a hojdačky pre deti.
51Radoslav KomlóšiOprava hokejbalového ihriska1400Zamestnanec spolu s kolegami opravil časť oplotenia na hokejbalovom ihrisku vo Vrábloch. Dobrovoľníci na brigáde vymenili najpoškodenejšie dielne mantinelov.
52Rastislav JelinskýWesternový denný tábor1500Zamestnanec sa podieľal na organizácii westernového tábora pre deti. Tábor sa uskutočnil v piatich turnusoch, každého sa zúčastnilo 15 detí. Aktivity zabezpečovali dobrovoľníci a členovia jazdeckého oddielu. Finančné prostriedky boli použité na prenájom toaliet a materiál na výstavbu prístrešku, lavičiek a stolov.
53Rastislav MokráňKrmelec "Stodola" na prikrmovanie zvery na studničke Jezuitské lesy1000Zamestnanec vybudoval v revíri Jezuitské lesy krmelec pre zvieratá. S osadením prístrešku mu pomohli kolegovia z práce. V rámci projektu sa plánuje v zimnom období aj starať o divú zver zabezpečením pravidelného vykrmovania.
54Roland KarkóObnova detského ihriska pri MŠ v Pezinku1000Zamestnanec pomohol obnoviť detské ihrisko pri materskej škole na ulici gen. Pekníka 2 v Pezinku. Rodičia počas brigády namaľovali herné prvky na ihrisku a plot okolo ihriska. Z finančných prostriedkov z grantu bol zakúpený kolotoč. Po ukončení obnovy ihriska sa uskutočnilo športové popoludnie pre 3 materské školy z Pezinka.
55Silvia HoraničováIhrisko v Soblahove1410Zamestnankyňa spolu s kolegyňami pomohla opraviť detské ihrisko na školskom dvore v Soblahove. V rámci projektu boli inštalované reťazový chodník, hojdačka (štvorlístok), basketbalový kôš a exteriérové tabule. Okrem toho boli uskutočnené nevyhnutné terénne úpravy, aby mohli byť jednotlivé prvky osadené. Na prácach sa podieľali zamestnanci obce, jej obyvatelia i zamestnanci SPP, ktorí boli predkladateľmi projektu.
56Stanislava BenedikovičováRevitalizácia verejného priestranstva obce1700Zamestnankyňa spolu s kolegami pomohla zrevitalizovať verejné priestranstvo v obci Dobrá voda. Počas brigády vymenili podkladový materiál na detskom ihrisku, namaľovali herné prvky a lavičky. V druhej etape projektu dobrovoľníci obnovili fasádu budovy športového klubu.
57Terézia PetrinováMinišportovisko pre všetkých2000Zamestnankyňa spolu s kolegyňami pomohla vybudovať minišportovisko v areáli ZŠ Turnianska v Petržalke. V rámci projektu bola vyčistená bežecká dráha a osadené tri jednoduché herné prvky určené na športovanie. Projekt zlepšil podmienky na športovanie detí v škole i verejnosti, ktorá areál školy využíva na šport v popoludňajších hodinách. Do aktivít projektu boli zapojení rodičia, zamestnanci školy i žiaci.
58Tomáš LakatosOddych pri Jazere1700Zamestnanec spolu s kolegami pomohol vybudovať v obci Brestovec dva altánky, ktoré budú slúžiť ako oddychová zóna na priľahlom území jazera. Do realizácie projektu boli zapojení aj obyvatelia obce, ktorí počas brigád pripravili plochu na osadenie altánkov a pomohli altánky namaľovať.

Interný program Spoločnými silami pre región

V programe bolo podporených 5 projektov v celkovej sume 17 500 EUR.

Číslo Predkladateľ Názov projektu Podporená sumaZáverečná správa
1MČ Bratislava – Devínska Nová VesRevitalizácia športového areálu ZŠ I. Bukovčana7000MČ Bratislava – Devínska Nová Ves realizovala revitalizáciu športového areálu ZŠ I. Bukovčana. Zlepšili sa tak podmienky pre rekreačné športové aktivity a zabezpečila sa tak tiež kvalitná výučba pohybových činností žiakov ZŠ.
2Futbalový klub SvitZabezpečenie športovej výstroje, športových potrieb, cestovných nákladov.5500Vďaka projektu sa zabezpečila účasť ml. žiakov, st. žiakov a dorastencov v súťažiach riadených VsFZ Košice Cieľom projektu tiež bolo skvalitnenie tréningového procesu a tiež zapojiť mladých športovcov do športovej činnosti.
3Basketbalový klub mládeže Žiaci na Majstrovstvá SR2500Zámerom projektu bolo zabezpečiť mladým talentovaným chlapcom účasť na Majstrovstvách SR a na medzinárodnom turnaji série Karpathia Cup 2013. Tak sa podporil ich rozvoj a dostali možnosť konfrontovať sa s najlepšími družstvami v jednotlivých kategóriách.
4Mesto KrupinaNáš Vilko - KRÁĽ HONTU1000Mesto Krupina si chcelo uctiť pamiatku herca Viliama Polónyiho, rodáka z Krupiny na podujatí, ktoré sa bude konalo na jeseň na miestom amfiteátri. Podujatie sa otvorilo slávnostným pomenovaním miestneho amfiteátra na AMFITEÁTER VILIAMA POLÓNYIHO a odhalením pamätnej tabule tomuto skvelému hercovi a človekovi. Večer na HONTIANSKEHO KRÁĽA spomínali jeho kolegovia a známi.
5Mesto KomárnoObnova rekreačnej zóny pri mŕtvom ramene Váhu v Komárne1500Mesto Komárno obnovilo rekreačnú zónu pri mŕtvom ramene Váhu v Komárne. Rekreačná zóna, ktorá je veľmi navštevovaná, bola doplnená o lavičky, stoly, altánky a smetné koše. Cieľom projektu bolo obnoviť toto oddychové miesto a vytvoriť tak opäť miesto pre oddych s rodinou.

Program podpory komunít Nafta

V programe spoločnosti Nafta sme podporili 52 projektov v celkovej sume 283 2836 EUR.

ČísloŽiadateľNázov projektuPodporená sumaZáverečná správa
1Spojená škola Skalica – organizačná zložka ZŠ pri zdravotníckom zariadení Obnova didaktických a vyučovacích pomôcok a technického vybavenia na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu hospitalizovaných žiakov ZŠ a ŠKD pri zdravotníckom zariadení. 1000 €Cieľom projektu bolo skvalitnenie vyučovacieho procesu hospitalizovaných žiakov, priblíženie sa súčasným trendom vyučovania prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, zabezpečenie dostupnosti učebných materiálov individuálne pre jednotlivého hospitalizovaného žiaka, doplnenie a obnova školského nábytku a vybavenia triedy a zvýšenie hygienického a estetického prostredia priestorov školy.
2Obec LábVybudovanie zberného dvora odpadov – stavebná časť 13000 €Cieľom projektu bolo zriadenie zberného dvora odpadov v obci pre zhromažďovanie vybraných druhov odpadov od obyvateľov. Vznikol tak priestor pre funkčný a moderný systém odpadového hospodárstva so zámerom splnenia legislatívnych požiadaviek a povinností pre obce zohľadňujúc ekonomicky prijateľné náklady na zabezpečenie odpadového hospodárstva.
3Obec Plavecký ŠtvrtokZlepšenie kvality života občanov a kultúrno-spoločenské podujatia v obci 44650 €Cieľom projektu bolo zabezpečiť zvýšenie bezpečnosti ako aj zlepšenie kvality života občanov a návštevníkov obce. Vďaka projektu sa skvalitnil kamerový systém, zlepšilo sa životné prostredie a skrášlili sa verejné plochy. V auguste sa tiež uskutočnili hodové slávností. Na akcii sa predstavili kultúrne spolky aj jednotlivci. Zlepšenie kvality života občanov rámci projektu sa tiež zmodernizovala komunitná knižnica, v ktorej sa teraz môžu realizovať zážitkové čítania a workshopy. Cieľom projektu bolo zaujať mladého čitateľa, naučiť ho pracovať s textom, rozvíjať gramotnosť, fantáziu a komunikačné schopnosti.
4Základná škola, Plavecký ŠtvrtokRekonštrukcia školských zariadení 4000 €Cieľom projektu bolo zlepšiť prostredie žiakov, zamestnancov, rodičov aj návštev v škole. Vďaka projektu sa zvýšila kultúrnosť prostredia, v ktorom sa žiaci prezúvajú a odkladajú si svoje oblečenie. Dosiahlo sa tak bezpečné, hygienicky nezávadné a kultúrne prostredie.
5Materská škola, Plavecký ŠtvrtokRekonštrukcia školských zariadení 4035 €Cieľom projektu bolo zabezpečiť zlepšenie podmienok pri celodennom pobyte detí v materskej škole a aj pri mimoškolských aktivitách, ktoré prispievajú k zdravému vývoju dieťaťa.
6Občianske združenie ŠTVRTČANKultúra nás spája 2000 €Cieľom projektu bolo prezentovať ľudové zvyky, kroje a tance prostredníctvom kultúrno-spoločenských podujatí v obci. Súčasťou združenia sú aj dva folklórne súbory, ktoré pravidelne vystupovali v regióne aj mimo neho. V rámci projektu sa doplnila časť krojov, zabezpečila sa účasť na festivale a zorganizoval sa 5. ročník folklórneho festivalu na Kamennom mlyne.
7Združenie obcí Enviropark PomoravieVybavenie zberných dvorov pre Združenie obcí Enviropark Pomoravie 60000 €Cieľom projektu bolo do vybavenie zberných dvorov odpadu v obciach združenia Enviropark Pomoravie efektívnym technickým vybavením, ktoré pomôžu k zvýšeniu množstva vyseparovaného odpadu, ochrane životného prostredia a povedie k úspore prostriedkov pri riešení problémov odpadového hospodárstva.
8Enviropark Pomoravie n.o.Rozvoj mikroregiónu Enviropark Pomoravie 39088 €Projekt bol určený seniorom a pre deti a mládež v regióne. V rámci projektu sa rozvíjali športové aktivity detí a mládeže v mikroregióne Enviropark Pomoravie, aktivity pre seniorov a v súťaži Enviropark hľadá talent deti rozvíjali svoj talent či už vo výtvarnom umení, prednese, tanci, speve alebo v inej činnosti. V rámci projektu sa tiež deťom hravým spôsobom priblížil nemecký jazyk a pre obyvateľov obci sa uskutočnili operné koncerty biblických piesní.
9Klub dôchodcov Nafta Gas, MalackyUdržanie duševnej a fyzickej kondície dôchodcov 1300 €Cieľom projektu bola podpora a udržanie duševnej a fyzickej kondície členov Klubu dôchodcov Nafta Gas Malacky prostredníctvom rehabilitačno-rekreačných a kultúrno-spoločenských podujatí.
10Rímskokatolícka Cirkev, farnosť JakubovSanácia základov a obnova fasády kostola 1000 €Cieľom projektu bolo obnoviť fasádu historického rímsko-katolíckeho kostola vo farnosti Jakubov, ktorý slúži ľuďom v duchovnej ako i kultúrnej oblasti.
11Junior Chamber International -Študentská osobnosť SRŠtudentská osobnosť Slovenska šk.r. 2012/2013 2500 €Cieľom projektu bolo vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí. Študentské osobnosti Slovenska boli vyhlásené na slávnostnom podujatí.
12Centrum Slniečko, n.o.Kampaň - Slovensko potrebuje dobrých otcov 10000 €Cieľom kampane bolo upriamiť pozornosť verejnosti na kľúčovú rolu a nezastupiteľný význam dobrých otcov v slovenských rodinách. Hlavným motívom projektu bolo poďakovanie a verejné ocenenie "Dobrých otcov".
13Obec Trakovice Rekonštrukcia šatní a zázemia na futbalovom štadióne v Trakoviciach 1000 €Cieľom projektu bola obnova nevyhovujúcich šatní na štadióne. Po dobudovaní tenisových kurtov budú priestory slúžiť aj pre tenisový oddiel. Okrem nich môžu priestory využívať aj návštevníci posilňovne či návštevníci športových podujatí organizovaných obcou.
14Obec UnínVybavenie jednotky OHZ Unín výstrojom a výzbrojou pri zdolávaní mimoriadnych udalostí 1000 €Obec Unín skvalitnila výstroj a výzbroj jednotky obecného hasičského zboru obce Unín novými ochrannými prostriedkami a rádiotelekomunikačnou technikou. Vďaka projektu sa skvalitnilo a zrýchlilo poskytovanie pomoci občanom pri požiaroch, povodniach a iných životných pohromách.
15Mesto GbelyNaftárske mestečko buduje prítomnosť 25000 €Cieľom projektu bolo vybudovanie nových oddychových, kultúrnych a spoločenských zón určených pre stretávanie sa občanov ako aj skvalitnenie podmienok pre rozvoj športových aktivít mladých ľudí.
16Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých v GbelochNávšteva kultúrnych zariadení, spoločenské a kultúrne posedenia, návšteva družobnej organizácie Dechtice, športové hry, rehabilitácie. 1160 €ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých v Gbeloch organizovala v rámci projektu pre svojich členov rôzne športové, spoločenské a kultúrne akcie, ktorých cieľom bolo poskytnúť sebarealizáciu telesne postihnutým a dať im možnosť stretávania sa a vymieňania si informácií o možnosti zmiernenia dopadu handicapu.
17Občianske Združenie „Remeselný dvor Skalica“ Reštaurovanie kováčskych a drevených prvkov na ohrozenej národnej kultúrnej pamiatke Stará radnica v Skalici 5000 €Finančné prostriedky boli použité na reštaurátorské práce na kováčskych a drevených prvkoch na ohrozenej NKP Stará radnica v Skalici a jej využitie pre potreby Remeselného dvora Skalica.
18Obec Bánovce nad Ondavou Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci 1000 €Obec obnovila budovu kultúrneho domu, ktorá bola v havarijnom stave a musela byť uzatvorená. Kultúrny dom teraz môže slúžiť všetkým obyvateľom obce, je to jediný priestor na organizovanie všetkých kultúrnych podujatí, stretnutí hasičov, členov folklórnej skupiny „Ondavčanka“, či dôchodcov.
19Rodičovské združenie pri IX. Materskej školeSauna v našej škôlke 1000 €Cieľom projektu bolo vybudovať saunu v priestoroch MŠ a predchádzať tak chorobám dýchacieho ústrojenstva. Vybudovanie a následné využívanie sauny v priestoroch MŠ je veľmi vhodným prostriedkom priaznivého ovplyvnenia zdravotného stavu dieťaťa z preventívneho aj liečebného hľadiska.
20Gymnázium Pavla HorovaEnviromentálne akcie so študentami 1000 €Gymnázium Pavla Horova v rámci projektu zabezpečilo do priestorov školy nádoby na separovaný odpad. Súčasťou projektu bola aj prezentácia potreby separovania odpadu. Deti si tak zvykajú na separovanie prenesú si to zo školy do svojich domovov.
21Stredná zdravotnícka školaPrevencia imobility 1000 €V rámci projektu zakúpila SZŠ polohovacie lôžka, pomocou ktorých si študenti môžu osvojiť základné princípy prevencie imobility u dlhodobo ležiacich pacientov a seniorov, nacvičiť si polohovanie pacienta na posteli a manipuláciu s polohovacím lôžkom.
22Obec BajanyHygiena - základ života 1500 €Cieľom projektu bola obnova nevyhovujúcich sociálnych zariadení v objekte ZŠ a CVČ, ktoré boli čiastočne nefunkčné a nespĺňali dnešné požiadavky.
23Obec Horovce30. ročník Silvestrovského behu "Horovská"10 1000 €Obec Horovce pripravila tradičný, už 30. ročník Silvestrovského behu pod názvom "Horovská"10. Štartujú na ňom všetky vekové kategórie počnúc Materskou školou až po dospelých pretekárov. Behu sa pravidelne zúčastňujú aj bežci zo zahraničia.. Projektom sa zabezpečili trofeje pre víťazov a balíčky pre deti.
24Obec KrásnovceKultúrne a športové podujatia v obci 1000 €V rámci projektu obec zorganizovala kultúrne a športové podujatia pre deti, dospelých a seniorov. Zorganizovala tiež oslavy dňa obce, spojené so súťažou vo varení gulášu
25Obec LastomírRekonštrukcia obecnej knižnice 1000 €Obec Lastomír obnovila priestor obecnej knižnice, ktorá sa nachádza v priestoroch kultúrneho domu. Rekonštrukciou miestnosti sa upravili priestory, ktoré majú slúžiť predovšetkým obyvateľom obce Lastomír a tiež pre návštevníkov podujatí.
26Obec MoravanyDobudovanie športovo-oddychového areálu 3000 €V rámci projektu sa v športovo-oddychovom areáli vybudoval altánok pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce. Dobudovaním a úpravou areálu sa rozšírili možnosti pre rozvoj športu pre všetkých občanov.
27Obec PalínKultúrne a spoločenské podujatia 1500 €Obec Palín zorganizovala pre obyvateľov a návštevníkov obce kultúrne a športové podujatia. Podujatia boli určené pre všetky vekové kategórie.
28Obec Pavlovce nad UhomKultúrne a spoločenské vyžitie občanov obce 1500 €Obec si tento rok pripomenula 686. výročie od prvej písomnej zmienky o obci. Pri tejto príležitosti zorganizovala obecné slávnosti Dni Pavloviec nad Uhrom. Na oslavách vystúpili rôzne skupiny a súbory. Pri príležitosti osláv obec vydala aj obecné noviny Pavlovčan.
29Obec PtrukšaFestival národností Sirén 1000 €Zámerom projektu bolo usporiadanie národnostného festivalu s hlavným dôrazom na prezentáciu kultúry národnostných menšín, ukrajinskej, rusínskej, maďarskej a rómskej. Cieľom podujatia bolo aj zveľadenie a sprístupnenie kultúrnohistorického dedičstva rôznych národností a kultúr, oživenie a prezentovanie folklóru. Festivalu sa zúčastnili umelci prezentujúci jednotlivé menšiny.
30Mesto Trebišov Zariadenie ubytovne a útulku pre ľudí v sociálnej núdzi 4000 €Mestu Trebišov sa vďaka projektu podarilo zriadiť nové ubytovanie pre 30 osôb, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi. V rámci projektu sa zabezpečilo interiérové vybavenie do izieb.
31Obec TušiceRekonštrukcia futbalového štadiónu 1000 €Cieľom projektu bola obnova strechy na miestnom štadióne, čím sa vyrieši havarijný stav a zlepšia sa podmienky pre členov športových klubov a návštevníkov športových, kultúrnych a spoločenských podujatí obce. V rámci projektu sa zabezpečil základný hutný kovový materiál, ktorý bude tvoriť základ nosnej časti konštrukcie strechy.
32Obec Zemplínska ŠirokáVybudovanie vše športového ihriska pre obyvateľov obce 2000 €Cieľom projektu bolo vybudovať všešportové ihrisko pre obyvateľov obce. Aby sa mohlo využívať, muselo sa v rámci projektu aj oplotiť. Obyvatelia obce tak získali lepší priestor na športové vyžitie.
33Technická univerzita v KošiciachISATIS - ročný licenčný poplatok 1275 €V rámci projektu bol zakúpený ročný licenčný poplatok softvérového prostredia ISATIS, ktorý je využívaný vo vyučovacom procese a pri školení študentov Ústavu geovied Fakulty BERG, Technickej univerzity v Košiciach.
34Spojená školaRevitalizácia okolia školy 585 €Cieľom projektu bola revitalizácia okolia školy. Vjazd do areálu školy bol upravený tak, že zdravotne znevýhodneným žiackom sa uľahčil prístup a eliminovalo sa riziko úrazov.
35Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko RosaKOMka (Komunikačná miestnosť) 355 €Zámerom projektu bolo pomôcť klientom zariadenia v nácviku prosociálneho správania prostredníctvom vytvorenia terapeutickej miestnosti KOMky. Tu sa už môžu uskutočňovať najmä skupinové aktivity ma riešenie aktuálnych problémov, nácvik správania a riešenia každodenných situácií.
36Martina PokornáLiečba dieťaťa s DMO v Egypte 1655 €Cieľom projektu bola liečba 12-ročného, ležiaceho Jakuba s DMO v Egypte. Jakub je po liečbe živší, viac si všíma hračky a okolie a snaží sa komunikovať
37Ján BlštákKlimatizácia do izby pre dieťa s DMO 655 €Cieľom projektu bolo zabezpečenie klimatizácie do izby dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím.
38Andrej TrubirohaLiečba v Neuro Rehabilitačnom centre v Šoproni 585 €Andrej absolvoval liečbu v Neuro Rehabilitačnom centre v Šoproni, ktorý ho posunu bližšie k dosiahnutiu vytúženého cieľa a to opäť sa postaviť na vlastné nohy.
39Ján DvorskýZabezpečenie biolampy a zdravotných pomôcok 730 €Ján, trpiaci na sklerózu multiplex, si zakúpil biolampu a iné zdravotnícke pomôcky, ktoré liečia preležaniny svalstva alebo kožné problémy.
40Mgr. Jana HrabovskáRehabilitácia v Adeli Medical Centrum 835 €Janka absolvovala terapiu v Adeli centre v Piešťanoch. Tento pobyt prispel k jej väčšej samostatnosti v bežných činnostiach a eliminovala sa tak jej závislosť na okolí.
41Jana ŠmídováZabezpečenie zdravotných pomôcok 595 €Cieľom projektu bolo zabezpečenie zdravotných pomôcok pre Martina, ktorý má DMO. Z príspevku sa zakúpil mechanický skladací vozík, ktorý mu pomôže stráviť viacej času mimo domu.
42Martina HabočíkováRehabilitácia v zariadení Slniečko 790 €Alex má DMO a vďaka príspevku mohol absolvovať kraniosakrálnu terapiu v Banskej Bystrici a tiež rehabilitáciu v dennom stacionári Slniečko, kde pravidelne cvičí.
43Daniel KujanZabezpečenie invalidného vozíka 915 €Cieľom projektu bolo zabezpečenie invalidného vozíka s odľahčenou konštrukciou pre študenta gymnázia, ktorý má trvalo paralyzované dolné končatiny.
44Marek KujanRehabilitácia v Adeli Medical Centrum 575 €Vďaka príspevku mohol 23-ročný Marek absolvovať rehabilitáciu v Adeli centre. Rehabilitáciu potreboval, keďže po autonehode zostal na invalidnom vozíku.
45Obec GajaryRozvoj a podpora športu v obci a v mikroregióne 18000 €Cieľom projektu bola výmena strešnej krytiny na budove futbalového štadióna v Gajaroch. Pôvodná strešná krytina bola skorodovaná a zatekala. Výmenou strešnej krytiny sa zastavilo poškodzovanie stavby, ktorá je najväčším športoviskom v obci a využíva sa aj na celospoločenské aktivity obce, ako sú napríklad festivaly.
46Mesto MichalovceSpájame generácie 3000 €Cieľom projektu bolo vytvoriť nové detské ihrisko pre deti aj pre rodičov a obyvateľov okolia v priestoroch, kde takéto zariadenie absentovalo. Účelom projektu bolo vytvoriť príťažlivé prostredie hracích plôch a priestorov v medziblokových priestoroch. Projektom sa vytvorilo pre deti, rodičov a starších ľudí z okolia prostredie, ktoré láka na zmysluplné a podnetné trávenie voľného času.
47Obec SennéOslavy 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci Senné a zakúpenie publikácie „Cesta dejinami obce Senné“ 2000 €Obec Senné pripravila publikáciu „Cesta dejinami obce Senné“, ktorá je venovaná spomienke na predkov a všetkých, ktorí tvoria jej súčasnosť. Zámerom je vzbudiť záujem najmä mladých ľudí o históriu svojej domoviny. Monografia slúži ako zdroj poznania minulosti. Jeden výtlačok publikácie bol odovzdaný do každej domácnosti.
48Obec LábVšetko pre deti 5000 €Cieľom projektu bolo zabezpečiť obnovu vnútorných priestorov materskej školy. Touto obnovou priestorov sa prispelo ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu škôlky a zabezpečilo sa kultúrne prostredie pre deti.
49Obec PozdišovceRealizácia oddychovej zóny pre MŠ, ZŠ a občanov obce 1500 €Zámerom projektu bolo vybudovať v areáli materskej školy oddychovú a relaxačnú zónu, pozostávajúcu z detských zostáv, lavičiek a ďalších preliezok. Okrem žiakov materskej a základnej školy slúži areál aj pre ostatných obyvateľov obce.
50Obec LaškovceExteriérová úprava plochy pri obecnom úrade a dome smútku 2000 €Cieľom projektu bolo zrevitalizovať okolie obecného úradu a smútočného domu, ktoré boli značne znehodnotené pri stavebných zásahoch. Pri budovách bolo treba upraviť terén a trávnatú plochu, vysadiť nové dreviny a zabudovať parkové lavičky.
51Obec Záhorská VesRevitalizácia kultúrnej pamiatky a jej okolia 3000 €Cieľom projektu bola revitalizácia verejného priestranstva okolo kultúrnej pamiatky sv. Vendelína. Zlepšil sa tak vzhľad pamiatky a zároveň sa zvýšila dopravná bezpečnosť v jej okolí.
52Mesto Veľké KapušanyV. ročník Majstrovstvá východného Slovenska v Airsoftových hrách 1000 €Vo Veľkých Kapušanoch sa zorganizoval piaty ročník Majstrovstiev Východného Slovenska v Airsoftových hrách. Cieľom podujatia bolo prilákať čo najväčšie množstvo ľudí k aktívnemu športovaniu a podporiť narastajúci záujem o airsoft u mládeže a dospelých z regiónu.

Program Municipality

V programe spoločnosti Eustream bolo podporených 29 obcí v celkovej sume 330 000 EUR.

ČísloPredkladateľProjektPodporená sumaZáverečná správa
1Mesto MichalovceGaléria pohľadov a Vytvorenie cyklotrás mesta Michalovce 10920 €1. Mesto Michalovce vytvorilo výstavu umeleckých fotografií na námestí pred budovou Mestského úradu. Do súťaže bolo možné prihlasovať svoje fotografie mesta a jeho okolia. Z prihlásených fotografií porota vybrala 24 najkrajších a najzaujímavejších záberov. 2. Vďaka projektu sa cyklisti v meste Michalovce môžu pohybovať o čosi bezpečnejšie. Vytvorilo sa značenie pre cyklistickú trasu, ktorá pomohla zviditeľniť pohyb cyklistov na komunikáciách mesta.
2Mesto RožňavaRožňava na kolesách 12000 €Zámerom projektu bolo zrevitalizovanie detského dopravného ihriska. Revitalizáciou objektov, plôch a ich vzájomným prepojením vznikol príjemný a bezpečný priestor na trávenie voľného času. Na dopravnom ihrisku sa deti učia hravou formou prakticky riešiť dopravné situácie s ktorými sa môžu stretnúť na verejných komunikáciách. Obnovením dopravného ihriska sa prospelo k znižovaniu dopravnej nehodovosti a úrazovosti detí.
3Mesto SečovceMesto deťom 12000 €Cieľom projektu bola výstavba ihriska a skrášlenie a spríjemnenie prázdneho areálu MŠ. Realizáciou projektu deti získali možnosť hrou rozvíjať svoju fyzickú zdatnosť, zdokonaľovať koordináciu pohybov a celkový telesný vývoj, podporovať ich duševný rozvoj a rozvíjať ich tvorivosť a fantáziu.
4Obec BrodskéBezpečné šantenie našich najmenších. 12000 €Projekt pozostával z obnovy detského ihriska v centre obce. Nainštalovala sa sem herná zostava, reťazová hojdačka, tri pružinové hojdačky, vahadlová hojdačka a kolotoč. Deti tak získali pekné a bezpečné miesto pre svoju hru.
5Obec BudinceZníženie sociálnej izolácie rómskej komunity 12000 €Cieľom projektu bola podpora rómskej komunity v obci. Pred Rómskou osadou nebola žiadna autobusová zastávka, nová autobusová zastávka zvýšila dostupnosť verejnej dopravy a znížila sociálne bariéry rómskej komunity pri každodennom cestovaní do škôl a za prácou.
6Obec GlabušovceRekonštrukcia obecnej budovy kultúrneho domu 12000 €Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie miesta pre stretávanie sa obyvateľov obce pri rôznych podujatiach. V rámci projektu sa podarilo vymeniť okná a dvere na budove kultúrneho domu a zrekonštruovať kompletnú elektroinštaláciu. Zatraktívnením budovy kultúrneho domu sa vytvorilo miesto pre kultúrne a spoločenské vyžitie obyvateľov obce.
7Obec Horná SečRealizácia informačného systému obce 6000 €Obec Horná Seč má po niekoľkých rokoch nový bezdrôtový rozhlas, ktorý vymenil zastaralý poruchový systém drôtového rozhlasu. Nový rozhlas slúži občanom obce na ich informovanie o konaní rôznych kultúrnych, spoločenských a športových aktivitách a akciách realizovaných v obci.
8Obec IžkovceRekonštrukcia Kultúrneho domu a Obecného úradu 12000 €Zámerom projektu bola rekonštrukcia budovy kultúrneho domu a obecného úradu, čím sa prispelo k zmene kultúrneho života občanov a mladých ľudí v obci a zlepšilo sa aj prostredie určené na komunikáciu obce s občanmi.
9Obec Jablonov nad TurňouRevitalizácia verejných priestorov-Obnova parkov s detskými hracími prvkami a Protipovodňové opatrenia 12000 €1. Zámerom projektu bolo skrášliť a zveľadiť jestvujúce parčíky a verejnú zeleň osadením lavičiek a hracích prvkov pre deti. Vďaka projektu došlo ku skultúrnenie verejných priestranstiev a deti získali nové priestory na hranie a zábavu. 2. Zámerom projektu bola ochrana obce pred povodňami, ktoré vznikajú extrémnymi zrážkami. V rámci projektu sa previedlo vyčistenie potoka, rigolov od kríkov a porastov, osadenie priepustov a spevnenie krajníc.
10Obec Kalná nad HronomCvičisko pre psíkov 7500 €Obec Kalná nad Hronom vybudovala vďaka projektu cvičisko pre psíkov. K cvičisku sa spravilo aj verejné osvetlenie kvôli bezpečnosti a ochrane majetku. V súčasnosti priestory cvičiska využíva široká verejnosť a tešia sa vynikajúcim podmienkam a príjemnému prostrediu.
11Obec Kapušianske KľačanyObecný park 11400 €Zámerom projektu bola úprava miestneho parku. Park sa oplotil, čím sa zabezpečila bezpečnosť hrajúcich detí, nakoľko park leží tesne pri hlavnej ceste. V parku pribudli chodníky, vysadili sa okrasné kríky, stromy a kvetinové záhony a namontovali sa lavice. Realizácia projektu prispelo k zásadnej zmene prostredia centra obce a vytvorilo sa bezpečné a príjemné miesto kde môžu mladé rodiny, deti i dôchodcovia stráviť svoj voľný čas.
12Obec KiarovOddychový priestor pre rodiny v časti obce Veľký Kiarov a Krajšie spoločenské priestory a okolie pre seniorov a mladých v časti obce Malý Kiarov 12000 €1. Hlavným cieľom projektu bolo prispieť k zveľadeniu obce prostredníctvom vytvorenia miesta stretávania sa obyvateľov obce. Na zanedbanom pozemku vznikol priestor pre príjemné strávenie voľného času v novom altánku s grilovacou súpravu. 2. Obec obnovila priestory kúrie, čím sa podarilo vytvoriť vhodné podmienky na organizovanie podujatí obce a príjemný spoločenský priestor pre občanov. Okolie spoločenských priestorov sa spríjemnilo záhradnou súpravou.
13Obec Malé ZlievceRekonštrukcia miestneho rozhlasu 11994 €V rámci projektu sa zrekonštruovalo celé vedenie miestneho rozhlasu. Došlo k výmene stĺpov, káblového vedenia a reproduktorov. Po rekonštrukcii sa zlepšila informovanosť občanov v celej obci.
14Obec Nižná MyšľaRealizácia náučného chodníka a Rekonštrukcia kultúrneho domu 12000 €1. Obec Nižná Myšľa vybudovala náučný chodník. Sedem informačných tabúľ bolo rozmiestnených na strategických miestach v obci. 2. V rámci projektu sa uskutočnila rekonštrukcia kultúrneho domu v Nižnej Myšli. Opravili sa trhliny, ktoré vznikli pri zosuve pôdy a zrekonštruoval sa aj priestor sociálnych zariadení.
15Obec OlováryObnova zariadenia a interiéru kultúrneho domu a Zriadenie rodinného centra pri detskom ihrisku 12000 €1. Obec obnovila zariadenie a interiér kultúrneho domu, zastaralý, poškodený a znehodnotený nábytok sa vymenil za nový. Tiež sa vymenili okná. Zvýšila sa komfortnosť využitia celej spoločenskej sály kultúrneho domu. 2. Cieľom projektu bolo zriadenie rodinného centra pri detskom ihrisku. Nový dekoratívny drevený altánok je využívaný na oddych a príjemné posedenie s výhľadom na detské ihrisko. Umiestnil sa sem aj záhradný gril.
16Obec Plavecký PeterRekonštrukcia priestorov a výmena zariadenia v ZŠ s MŠ 12000 €Obec Plavecký Peter zrekonštruoval priestory ZŠ s MŠ a tiež obnovil opotrebované a zastaralé zariadenie školy. Dnes sa tak už deti učia v obnovených priestoroch školy.
17Obec SilicaRekonštrukcia budovy zdravotného strediska v Silici 12000 €Vďaka projektu sa podarilo opraviť strechu na budove zdravotného strediska, ktorá bola v havarijnom stave a tým zachovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti občanom priamo v obci.
18Obec Silická BrezováRekonštrukcia kultúrnej sály v Silickej Brezovej 12000 €Obec vymenila staré a poškodené parketové podlahy za keramické dlaždice, opravili sa vnútorné vápenné omietky stien a osadili sa sadrokartónové kazetové podhľady v kultúrnej sále, proti vlhkosti sa spravila izolácia a sála sa pripravila na používanie.
19Obec SlanecRevitalizácia historického parku a verejnej zelene pod Hradom Slanec 12000 €Zámerom projektu bola revitalizácia parku a verejnej zelene ktorá predstavuje vstupnú bránu na zrúcaninu Hradu Slanec. Historický park v podhradí je zaujímavý z historického i botanického hľadiska a slúži ako oddychovo-relaxačné a kultúrno-poznávacie miesto pre obyvateľov obce a pre jej návštevníkov. V rámci projektu sa zrealizovala dosadba historického parku stromami, kríkmi a kvetmi uskutočnila sa aj dosadba zelene na verejných priestranstvách v centre obce. Revitalizácia verejnej zelene v historickom parku a na verejných priestranstvách v centre prispela k vytvoreniu príjemnej zóny oddychu v centre obce, čo prispelo k vytvoreniu turisticky atraktívnejšej lokality.
20Obec Slovenské ĎarmotySrdiečko - ihrisko pre najmenších 12000 €Zrealizovaním projektu sa podarilo zveľadiť prostredie detského ihriska, rozšírili sa možnosti jeho využitia, vytvorila sa oddychová zóna nielen pre deti, ale aj pre širokú vekovú skupinu obyvateľov. Centrum obce dostalo nový vzhľad, deti získali moderné detské ihrisko a staré preliezky a zariadenia boli vynovené. Nová oddychová zóna zabezpečuje bezpečné zázemie pre hry a oddych.
21Obec SološnicaObnova detského ihriska a rekonštrukcia jeho oplotenia 12000 €Obec Sološnica vynovila detské ihrisko, ktoré sa nachádza v areáli. Je prístupné všetkým deťom z obce, navštevuje ho školský klub detí ZŠ a využíva ho aj občianske združenie Materina dúška. Výsledkom realizácie tohto projektu je skrášlenie verejných priestranstiev a zlepšenie podmienok pre život detí a rodičov.
22Obec Veľké DravceKultúrna a oddychová zóna - Veľké Dravce. 12000 €Obec v rámci projektu vytvorila kultúrnu a oddychovú zónu pre obyvateľov, čím vznikli vhodné podmienky na kultúrno-spoločenské podujatia. Vďaka zrealizovanému projektu sa podporil kultúrno-spoločenský život v obci a zo schátralého staveniska bývalej MŠ sa vytvorili esteticky príťažlivé a zároveň aj užitočné verejné priestranstvo.
23Obec Veľké ZálužieOddychová zóna Veľké Zálužie a Fórum detí 12000 €1. V rámci projektu bola vybudovaná oddychová zóna s prvkami "kyslíkovej dráhy" a atrakciami pre deti. Po dokončení sa zóna okamžite stala miestom, kde sa každý deň stretáva množstvo detí, spolu s nimi rodičia a využívajú možnosti na rekreačný pohyb a hry. 2. Vďaka projektu sa vybudoval nový amfiteáter, ktoré slúži verejnosti, hlavne deťom a mládeži. Vznikol tak priestor pre vystúpenia folklórnych a tanečných skupín a pre spoločenské a kultúrne podujatia obce.
24Obec Veľké ZlievceAmfiteáter spájajúci obyvateľov obce 11990 €Zámerom projektu bolo premeniť nevyužívaný verejný priestor na amfiteáter, čím vzniklo nové kultúrne centrum obce, kde sa môžu organizovať rôzne podujatia organizovaných obcou a spoločenskými organizáciami.
25Obec ZáhorceRekonštrukcia verejných priestranstiev v obci Záhorce 15196 €V rámci projektu sa podarilo zrekonštruovať chodník pri nebezpečnej ceste a v parku vznikol priestor na opekanie. Starší obyvatelia obce oceňujú bezpečný prechod na autobusovú zastávku a do obchodu, mladším sa páči nový priestor na opekanie, ktorý sa už niekoľkokrát využil. Obec zrekonštruovala schodisko do kostola a na cintorín, čím sa zjednodušil prístup na tieto miesta hlavne starším obyvateľom obce.
26Obec ZomborRekonštrukcia strechy budovy kultúrneho domu v obci Zombor 12000 €Zámerom projektu bolo prispieť k zveľadeniu obce prostredníctvom rekonštrukcie strechy budovy kultúrneho domu, ktorý je jediným kultúrno-spoločenským objektom v obci. Realizácia projektu prispela k zásadnej zmene prostredia, zvýšila kultúrnosť a bezpečnosť objektu a rozšírila možnosti vyžitia pre občanov návštevníkov obce.
27Obec ŽelovceRegenerácia centra obce Želovce - rekonštrukcia chodníkov 12000 €Obec Želovce zrekonštruovala chodník, ktorý sa nachádza v centre obci Želovce v oddychovej zóne, kde sa nachádza aj altánok pre rôzne kultúrne podujatia. Prispelo sa tým aj k bezpečnejšiemu presunu obyvateľov obce.
28Obec RuskáRekonštrukcia informačného systému obce /miestny rozhlas 12000 €V obci Ruská obnovili miestny rozhlas. Na stĺpy sa nainštalovali nové informačné zariadenia a zmodernizovala sa aj ústredňa. Zriadením nového informačného systému sa tak prispelo k zlepšeniu informovanosti obyvateľstva obce.
29Obec Malé ZlievcePrístrešok 3000 €Cieľom projektu bolo vybudovať prístrešok, ktorý by poskytol pohodlné strávenie voľných popoludní, oddych v letných mesiacoch v príjemnom chládku. Počas obecných akcií bude prístrešok slúžiť na pohodlné a príjemné varenie guľášu a opekanie klobás pre občanov obce.

Program Spolupráca so samosprávami

V programe boli podporené 4 projekty v celkovej sume 50 000 EUR.

ČísloPredkladateľ Názov projektu Podporená sumaZáverečná správa
1Obec MikušovceRevitalizácia verejných priestorov obce Mikušovce" 14900 €Predmetom projektu bola rekonštrukcia a obnova kultúrneho domu a obecnej knižnice a obnova a revitalizácia verejných priestorov obce. Upravené priestory teraz slúžia obyvateľom obce na rôzne kultúrno-spoločenské akcie. Obyvatelia obce tak môžu po rokoch využiť vynovený interiér a upravený exteriér s altánkom, krbom a zrekonštruovanou studňou na nádvorí miestneho kultúrneho domu.
2Mestská časť Košice - ZápadPod panelákmi 7500 €Hlavným zámerom projektu „Pod panelákmi“ bolo realizovať revitalizačné zásahy vo verejnom priestore na sídlisku Terasa v bezprostrednej blízkosti Výmenníkov (ulica Obrody, Brigádnická, Ľudová). Týmito zásahmi vznikli vo verejnom priestore nové funkcie, ktoré ako prepojený celok vytvorili komplexnú sídliskovú zónu kde obyvatelia môžu tráviť voľný čas, realizovať komunitné podujatia, revitalizovať staré pieskoviská na zelené plochy s bylinkovými a stálozelenými záhonmi, upraviť panelákové predzáhradky, športovať,  aktívne oddychovať a využívať kultúrno umeleckú ponuku aktivít jednotlivých Výmenníkov na Terase.
3Mestská časť Bratislava - RužinovRevitalizácia zelene centrálnej časti Ružinova 12800 €Cieľom projektu bola revitalizácia zelene v centrálnej časti Ružinova. Úpravou prostredia sa vrátili ruže do Ružinova a priestor získal tiež nový sadový koncept pre zeleň. Do úpravy zelene sa zapojila aj komunita miestnych občanov. Po skončení prác tiež prebiehala aj sprievodná akcia- varenie guláša, čím sa prispelo k oživeniu komunitného života a pocitu vzájomnej zodpovednosti sa svoje okolie.
4Mesto KošiceDetské ihrisko Kurská č. 25, MČ Košice Dargovských hrdinov 14800 €Zámerom realizácie projektu bola obnova zničeného a zastaraného detského ihriska v meste Košice. Projektom sa skrášlil rodinný oddychovo-relaxačný komplex. Zároveň v projekte bolo vytvorené bezpečné miesto v centre obytnej časti pre aktívny oddych detí i dospelých, čo bolo i zámerom projektu a tým boli ciele projektu naplnené.

Nadačný fond SPPoločne

Z nadačného fondu SPPoločne sme podporili 48 projektov v celkovej sume 319 997 EUR.

ČísloPredkladateľProjektPodporená sumaZáverečná správa
1Bike Club KalnicaMTB kempy v Bikeparku Kálnica 7920 €Hlavným zámerom projektu bolo zorganizovanie MTB kempu horskej cyklistiky a jazdenia v bike parku pre deti, mládež a širokú verejnosť. V Kálnici sa vybudovala trať a účastníci si môžu zapožičať rôzne druhy horských bicyklov podľa aktuálnych potrieb pre výuku. V rámci projektu sa uskutočnili prednášky, názorné ukážky a samotné jazdy v horskom teréne. Účastníci sa naučili prekonávať prekážky rôznej náročnosti podľa stupňa pokročilosti jazdcov. Celkovo boli zorganizované 4 a 3 dňové kempy. V kempe boli zastúpené všetky vekové kategórie aj úrovne vyspelosti.
2Druhá šanca na životBuď lepší, buď FIT 6400 €Cieľom projektu bolo zníženie počtu detí trpiacich nadváhou až obezitou a zároveň minimalizovanie ochorení s tým súvisiacich. Pre deti sa pripravila zábavná forma cvičenia a pre rodičov prednášky o správnych stravovacích návykoch. Motivačnou formou sa tak začal riešiť problém rizikovej skupiny detí trpiacich obezitou.
3Horolezecký klub SLAŇÁKUkážeme Ti svet z výšky 3500 €Zámerom projektu bola výstavba umelej lezeckej steny, ktorá bude slúžiť členom horolezeckého klubu Slaňák, žiakom základných a stredných škôl a aj širokej verejnosti.
4Klub milovníkov autentického folklóruDobrá Východná 8000 €Cieľom projektu bolo najmä oživiť areál amfiteátra vo Východnej prostredníctvom zorganizovania nových podujatí. Klub zorganizoval 9 podujatí a areál amfiteátra bol plný celé leto.
5Komunita Kráľovnej pokojaROZŠÍRME SI SRDCE /O/ TVORENÍM 5000 €Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu života klientov v sociálnom zariadení vybudovaním tvorivých dielní a zároveň ich podnietiť k tomu, aby neboli pasívnymi prijímateľmi sociálnych služieb, ale aby objavili svoj vnútorný tvorivý potenciál a dostali priestor využiť ho. V rámci zrealizovaného projektu boli vytvorené tvorivé dielne s následnou sériou tvorivých workshopov a kultúrno-spoločenských podujatí. V projekte sa navzájom obohatili klienti Domova sociálnych služieb a mládež obce, ďalej deti Detského domova s deťmi obce a v neposlednom rade klienti zariadenia pre seniorov a seniori z obce. Projekt prispel do života obce alternatívnymi formami trávenia voľného času pre deti, mladých ľudí seniorov.
6MARTA - pomoc núdznym n. o.Oáza pre chudobných, núdznych a bezdomovcov 8000 €Cieľom projektu bolo vytvoriť oázu pre ľudí bez domova. Po vybudovaní záhrady s altánkom v areáli zariadenia vzniklo príjemné miesto vhodné na trávenie voľného času a jeho vhodné využívanie, priestor pre spoločné stretnutia a aktivity, pre spoločné stravovanie, kultúrne programy a športové hry. Klienti zariadenia a ľudia bez domova z okolia tak získali možnosť zmysluplného trávenia času.
7Martinský klub priaznivcov cestovaniaMartinský cestovateľský festival 4650 €Cieľom projektu bolo zorganizovať Martinský cestovateľský festival, kultúrne podujatie s dlhodobou perspektívou. Zámerom festivalu bolo pomáhať objavovať svet a tým znižovať mieru obáv zo vzdialeného a nepoznaného, prinášať mnoho zaujímavých zemepisných, historických a etnografických faktov a vzbudiť záujem o zmysluplný spôsob trávenia voľného času. Obyvatelia regiónu získali nové podnety a námety na možnosti cestovania a mladí i skúsení fotografi, filmári a cestovatelia získali priestor pre sebarealizáciu.
8Materská škola - ÓvodaRevitalizácia Slniečkového školského dvora 8000 €V rámci projektu sa zrevitalizoval školský dvor a vytvorila sa športová zóna pre deti. Cieľom projektu bolo eliminovanie predikcie obezity a utváranie základov trvalého pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám a športu. V novovzniknutej oáze relaxu enviro-centra získajú deti poznatky o živej prírode a o jej ochrane a naučia sa niesť zodpovednosť za svoje konanie.
9Mesto MartinMladí majú radi zdravý pohyb v prírode 4500 €Zámerom projektu bolo vybudovať nové dostupné a lákavé športové miesto v prírode, ktoré môže slúžiť pre zlepšovanie kondície detí a mládeže a formovanie ich správneho postoja k prírode a jej ochrane. Na určenom mieste vznikol priestor s 3 fitnes zostavami uprostred zelene pre rôzne vekové kategórie detí a mladých.
10Mesto Šahy"Workout - zdravé šialenstvo pre všetkých:-)" 7990 €Cieľom projektu bolo vybudovať nový priestor na športovanie v meste, ktoré by vyhovovalo potrebám súčasnej mladej generácie a podnietiť širokú škálu mladých ľudí k aktívnemu tráveniu voľného času. V rámci projektu sa vybudoval nový moderný voľnočasový areál WORKOUT a zrekonštruoval sa mobiliár už existujúceho detského ihriska. Tým sa podporil zdravý spôsob trávenia voľného času mládeže.
11Mesto ŠaľaOázy zelene pri artézskych studniach v Šali 5000 €Pri artézskych studniach sa vysadením stromov, kríkov, trvaliek, či cibuľovín vytvorili oázy zelene, ktoré v spojení s osadenými lavičkami, košmi a informačnými vitrínami vytvorili predpoklady pre ich využívanie ako oddychových lokalít. Použité druhy sú nenáročné na starostlivosť, sú umiestnené v blízkosti vodných zdrojov a tak majú šancu trvalo zlepšiť kvalitu životného prostredia v meste a skrášliť prostredie. Osadením informačných tabúľ sa vytvoril priestor pre trvalé a vždy aktuálne informovanie obyvateľov nielen o kvalite vody, ale aj o vysadených druhoch zelene.
12Náš BardejovAby si oddýchol každý 8000 €Zámerom projektu bolo vybudovanie oddychovej zóny. Vybudovala sa časť oddychovej zóny - detské integrované ihrisko pre zdravé deti i deti s postihom. Do projektu boli zapojení aj členovia okresného centra zväzu telesne postihnutých v Bardejove, dobrovoľníci i neziskové organizácie.
13Naša ĽubovňaSlnečné ihrisko 6675 €Cieľom projektu bolo prostredníctvom obnovy a rekonštrukcie detského ihriska zvýšiť kvalitu života členov komunity. V rámci projektu sa podarilo vytvoriť miesto pre bezpečné hry detí a stretávanie ľudí zo sídliska Západ mesta Stará Ľubovňa.
14Občianska iniciatíva GRINAVAGrinGa - priestor pre všetkých 4500 €Cieľom projektu bolo vytvorenie multifunkčného priestoru GrinGa, určeného na rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. Zriadila sa tiež detskú bibliotéka a nadviazala sa spolupráca s Malokarpatskou knižnicou. Vďaka projektu vznikol krásny multifunkčný priestor, kde sa už zrealizovali prvé verejné podujatia a kde sú naplánované ďalšie akcie pre deti a širšiu verejnosť.
15Občianske združenie Budúcnosť je zdravý životVykročme spolu za zdravím 3750 €Cieľom projektu bolo zapojenie mladých ľudí a verejnosti do zveľaďovania životného prostredia, kde žijú a využitie mestského lesoparku k zmysluplnému a zdravému tráveniu voľného času. Cestou k naplneniu tohto cieľa bola úprava a rozšírenie priestorov pre športovo rekreačné účely v mestskom lesoparku v prospech širokej verejnosti obyvateľov Lučenca a blízkeho okolia. Mladí ľudia sa ochotne zapájali do dobrovoľníckej práce, celkovo sa zapojilo do projektu 60 dobrovoľníkov. Vybudovaná trasa slúži širokej verejnosti k prechádzkam, behu aj nordic walkingu. Prvá NW súťaž pri slávnostnom otvorení trasy sa stretla s veľkým záujmom. Pravidelné stretnutia priaznivcov NW naďalej pokračujú.
16Občianske združenie ChrabromilPohyb a šport v prírode má terapeutické účinky 7510 €Cieľom projektu bolo rozvíjať pohybové schopnosti a zručnosti ťažko zdravotne znevýhodnených, zlepšovať ich fyzické a psychické zdravie a bojovať aj proti obezite.
V rámci projektu sa vybudovala viacúčelová zóna pre športovo-pohybové aktivity ako sú futbal, volejbal, basketbal a bedminton. Voľný čas ťažko zdravotne znevýhodnených sa tak obohatil o potrebný pohyb a šport na čerstvom vzduchu, ktorý má na nich aj terapeutický vplyv.
17občianske združenie Lepšia TrnavaTrnava PowerPark 8000 €Cieľom projektu bola výstavba outdoorového crossfitového ihriska pre posilňovanie s vlastnou váhou. Na ihrisku je naplánovaných niekoľko športových akcií pre verejnosť: Majstrovstvá mesta v zhyboch na hrazde, Crossfit Challenge a Fitness víkend. Ihrisko bude verejne prístupné pre všetkých Trnavčanov bez obmedzení.
18Občianske združenie VlkolínecObnova náučných chodníkov a senníkov v okolí Vlkolínca 8000 €Cieľom projektu bolo obnova náučných chodníkov a senníkov v okolí Vlkolínca. V rámci zrealizovaného projektu boli splnené všetky vytýčené ciele. Boli sfunkčnené jestvujúce náučné chodníky, zachránené pôvodné stavby-senníkov, spolu s udržiavaním a skultúrnením prírodného prostredia Vlkolínca, ako aj zapojením domáceho obyvateľstva do jeho skvalitňovania.
19Obec Bátorove KosihyHrací a oddychový park ktorý zbližuje generácie 7500 €Obec Bátorove Kosihy v spolupráci s miestnymi občianskymi združeniami vybudovala hrací a oddychový park v centre obce. Priestor sa vyčistil, zarovnal a umiestnili sa naň detské hracie a športové zariadenia a prvky drobnej parkovej architektúry. Prínosom projektu je okrem kultúrnej a bezpečnej zábavy mladej generácie aj zbližovaniu generácií – detí, rodičov a starých rodičov - vytvorením príjemného životného prostredia.
20Obec DobročŠportovo relaxačný areál 5000 €Cieľom projektu bolo vybudovanie multifunkčného ihriska pre minifutbal a v zimnom období pre ľadový hokej. Ihrisko však bude slúžiť aj na tenis, volejbal a nohejbal. Pre hokejistov a korčuliarov budú ešte osadené vedľa ihriska parkové lavičky.
21Obec Dolné DubovéZelená je tráva a nielen futbal je hra. 8000 €Cieľom projektu bolo vybudovanie detského ihriska v obci a tiež skvalitnenie futbalového ihriska a jeho okolia, kde sa pravidelne stretáva široká verejnosť pri športových, pohybových a iných oddychových aktivitách a kultúrnych podujatiach.
22Obec Horné SemerovceTradície a zvyklosti v našej obci 8000 €Cieľom projektu bolo oživiť tradície a zvyklosti obce Horné Semerovce. Folklórny súbor vedľa klubu dôchodcov nacvičil pásmo tancov a piesní, ktorým sa odprezentoval na dožinkovej slávnosti. V rámci projektu sa tiež zastrešilo pódium. Obec tiež zorganizovala vinobranie, ktoré bolo spojené so súťažou vo varení guľášu. Všetky podujatia boli spojené aj s remeselníckymi trhmi.
23Obec Nižný ŽipovŽipovská Novta 2013 - 9, ročník 5500 €Cieľom projektu bolo spoznávať rozmanitosť slovenského folklóru a priblížiť krásy ľudovej piesne a tradícii regiónov Slovenska. V deň konania podujatia "IX. ročník Žipovská novta 2013" sa konal v uliciach obce pozývací program, ktorý pripravila folklórna skupina ŽIPOVČAN. Zámerom projektu bolo vytvoriť priestor pre produkciu tvorcov, interpretov ľudovej kultúry, rôznych žánrov a rôznych vekových skupín.
24Obec Vysoká nad KysucouMedzinárodné stretnutie hasičov - veteránov 4500 €Hlavným cieľom projektu bolo pripraviť a zrealizovať Medzinárodné stretnutie hasičov - veteránov v obci Vysoká nad Kysucou. Na podujatí sa odmenili a uctili členovia zúčastnených hasičských zborov za ich dlhoročnú prácu pre svoju obec.
25Obec Vyšná OlšavaIhrisko pre deti 7800 €Cieľom projektu bolo kreatívne využiť verejný priestor v prospech detí. Obec Vyšná Olšava v spolupráci so ZŠ Vyšná Olšava vybudovala komplex preliezok, kde sa deti zabavia vo svojom voľnom čase. Tým sa zrevitalizoval nevyužitý priestor pri základnej škole. Vzniklo tak atraktívne miesto na aktívne trávenie voľného času detí.
26Rodičovské združenie HodžováčikZelený hrad - materská škola plná zelene 4500 €V materskej škole bol vytvorený "Zelený hrad" úpravou a zveľadením školského dvora. Vysadené boli tuje a vytvorené boli tak "Zelené hradby", ktoré plnili ekologickú ale aj bezpečnostnú úlohu. Následne boli vysadené nové trávové koberce, vytvorené bolo tak "Zelené nádvorie". Najviac zničené plochy školského dvora sa po výsadbe krásne zazelenali a deti už tak nemusia pohybové a hravé aktivity realizovať na hline. Na nefunkčnom pieskovisku bola vytvorená zeleninová a kvetinová záhradka, predelené bolo celé pieskovisko na hriadky pre jednotlivé triedy. Deti si tak budú s pani učiteľkami sami sadiť kvety a zeleninu, trhať burinu a naučia sa starať o rastliny. Budú sa tiež starať o zasadené tuje. Deti cestou vlastnej skúsenosti ľahšie pochopia princípy fungovania prírody. Všetky tie poznatky si upevnia v novopostavenej ekoučebni - altánku s tabuľou a lavičkami.
27Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou v LiešťanochZáhrada zvedavých mravčekov - záhrada obnovy vzťahov 5920 €Hlavným cieľom projektu bola estetická a funkčná úprava nevyužívanej časti záhrady na „učebňu pod šírym nebom“, ktorá sa stane neoddeliteľnou súčasťou výukového plánu MŠ s celkom novými prvkami, aby deti – žiaci už od útleho veku spoznávali a postupne chápali prepojenosť medzi človekom a prírodou, medzi živou a neživou prírodou, ako i prepojenosť medzi ľuďmi navzájom. Nový priestor bude naďalej rozvíjaný a spoluutváraný deťmi.
28Spojená škola-Stredná odborná škola Ľudovíta GreineraAreál zdravia 8000 €Hlavným cieľom projektu Areál zdravia bola úprava vonkajších priestorov areálu školy a domova mládeže pre študentov štiavnických škôl a verejnosť. Súčasťou revitalizácie bola výsadba zelene, aby v objekte vznikol park, ktorý má slúžiť aj na výučbu a poznávanie drevín lesníckych odborov. V rámci projektu sa tiež vybudovala kyslíková dráha a umelá lezecká stena.
29Stredná odborná škola HandlováHrajte streetball buďte fit, v dnešnej dobe je to hit 7997 €Stredná odborná škola v Handlovej vybudovala streetballové ihrisko vo svojom areáli. Ihrisko slúži nielen žiakom SOŠ Handlová počas hodín telesnej výchovy a mimovyučovacích aktivít, ale aj mladým ľuďom a verejnosti v Handlovej, žiakom z okolitých základných škôl a basketbalistom MBK Handlová. Vybudovaním ihriska sa rozšírila ponuka pohybových aktivít v škole i v Handlovej.
30Street dance academyUk Championships 6900 €Ústredným zámerom projektu bol rozvoj pohybovej činnosti a zdatností u detí a mládeže prostredníctvom tanečnej súťaže. Na podujatie prišli nielen študenti základných, stredných a vysokých škôl, ale taktiež aj dospelí ľudia, ktorí majú radi tanec. Do súťaže sa zapojili okrem Slovákov aj tanečníci z takmer celej Európy. Na všetkých sprievodných diskusiách sa zúčastnili hlavne mladí tanečníci. Témou diskusií bola hlavne história tanca, ale aj cestovanie a dôležitosť učenia sa cudzích jazykov, vhodná životospráva tanečníkov a ako správne trénovať. Workshopy so zahraničnými hosťami boli natoľko úspešné, že sú naplánované ďalšie. Tanečníci sa mohli zúčastniť 10-tich lekcií a naučiť sa rôzne tanečné štýly a rozšíriť si tak svoje vedomosti a schopnosti v tanci.
31Súcit n.o., Veľké KapušanyFitnes centrum pre seniorov 8000 €Cieľom projektu bolo pomáhať prijímateľom sociálnych služieb využiť voľný čas aktívne, pod dozorom odborného personálu a pozitívne ovplyvniť zdravie a pohyblivosť klientov s mnohými diagnózami. Zámerom realizácie bolo vybudovanie Fitnes centra pre seniorov. Do fitnes centra boli vybrané také prvky, ktoré sú vhodné pre každého klienta. Denne klienti 2x cvičia pod dozorom odborného personálu. Cvičením na čerstvom vzduchu bol spestrený život klientov v zariadení.
32Športovo herný a outdoorový klubNA PLNÝ PLYN 7157 €Zámerom projektu bolo vytvorenie možnosti na vyplnenie voľného času mladých ľudí, v prostredí svojej komunity. Na miestnom sídlisku sa vytvorili atraktívne podmienky pre mládež, kde mohli vykonávať športovú, kultúrnu či inú činnosť. V exteriéri sa podarilo vybudovať 4 basketbalové koše, beach volejbalové pieskové ihrisko a dobudováva sa posilňovňa. V interiéri mládežníckeho centra sa postavila Mini U rampu. Pomocou aktivizácie mládeže a dobrovoľníckej práce sa tak zariadilo mládežnícke centrum a v jeho okolí pribudli nové športoviská.
33TIMI, n.o.Oddychová a športová zóna pre deti v Centre Liberta 7020 €Cieľom projektu bolo vytvorenie oddychovej a športovej zóny v centre Liberta v Košiciach, najmä pre hendikepované deti. Na dvore centra sa vybudovala oddychová zóna, pozostávajúca z detského ihriska a posedenia. V interiéri centra pribudlo špeciálne pohybové zariadenie, nahrádzajúce u postihnutých detí aktívny pohyb. Pre zdravotne postihnuté deti sa tak rozšírila ponuka športového vyžitia v priestoroch centra Liberta.
34Wheels of Art o.z.PO:CITY PARK 8000 €Cieľom projektu bolo vytvoriť multifunkčný priestor v zanedbanej časti mesta Prešov, formou revitalizácie. Priestor bude slúžiť širšej verejnosti vďaka variabilite častí parku a komunitnému centru a športovým komunitám (skate, bike, inline, parkour). Projektom sa vytvoril voľnočasový priestor obnovou bývalého skateparku.
35Základná škola Františka HrušovskéhoZáhrada v škole - škola v záhrade 7000 €Vďaka projektu sa zo školskej záhrady vybudovalo miesto, ktoré sa stalo školou v prírode, herňou, športoviskom, miestom na stretávanie sa a oddych, miesto, ktoré poskytne žiakom, obyvateľom, ale i návštevníkom obce príjemný a vyhľadávaný obecný priestor plný zelene. V záhrade sa vybudovala ekoučebňa a vznikli 3 výukové záhony na pestovanie trvaliek, letničiek a byliniek, ktoré využijú žiaci na hodinách pracovného vyučovania. Trávnatý porast záhrady sa osadil záhonmi s kvitnúcimi drevinami, bylinkami, tisovým plotom a levanduľou. Detské ihrisko sa doplnilo o lavičku, nový herný prvok, v rámci projektu sa tiež vybudovalo petangové ihrisko s lavičkami a náučnou tabuľou.
36Základná škola v GiraltovciachModerné a bezpečné ihrisko pre naše deti 8000 €Cieľom projektu bolo vybudovanie detského ihriska v areáli Základnej školy v Giraltovciach a vytvorenie tak priestoru pre stretávanie sa rodín s malými deťmi na bezpečnom a peknom mieste. Cieľom bolo poskytnúť deťom možnosť hrať sa na rozsiahlej ploche na bezpečných a certifikovaných prvkoch ihriska, čím bol zámer projektu splnený.
37Základná škola, J. Švermu 6, 071 01 MichalovcePoďme spolu von 8000 €Cieľom projektu bolo vybudovať detské ihrisko a prostredníctvom neho ponúknuť žiakom školy a deťom zo sídliska alternatívu k vysedávaniu pred televíznou obrazovkou, respektíve monitorom počítača a umožniť im relaxovať, spolu s rovesníkmi vypĺňať voľný čas hrami na čerstvom vzduchu. Pre učiteľov a žiakov vznikla možnosť realizovať netradičné vyučovacie hodiny. Rodičom na MD a RD sa umožnilo tráviť spoločné chvíle s deťmi v príjemnom prostredí.
38Klub gemerských bedmintonistov 2010 RožňavaBedminton s KGB - nová šanca pre mladé talenty z Gemera 4500 €Vďaka projektu sa podarilo miestnemu klubu osloviť a získať pre bedminton čo najviac detí a mládeže. Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožňava vytvoril možnosť pravidelne a aktívne hrať bedminton deťom a mládeži v Rožňave a okolí.
39ČERIENKAMultifunkčné ihrisko 8000 €V obci Čerenčany sa vybudovalo nové multifunkčné ihrisko. Deti, mládež aj dospelí obyvatelia z obce získali vhodné a bezpečné miesto na športovanie a stretávanie sa. Vďaka projektu sa tiež obnovila činnosť futbalového klubu a mohli vzniknúť nové športové krúžky.
40Obec Liptovské KľačanyUsilovné včielky 5000 €V rámci projektu sa vybudovalo detské ihrisko v centre obce. Atrakcie do detského ihriska vybudoval miestny stolár. Zabezpečila sa tiež technika a software na realizáciu letného kina, ktoré bolo kultúrnym spestrením pre obyvateľov aj návštevníkov.
41Rodičovské združenie pri Materskej školeČarovný svet pohybu 5000 €Rodičovské združenie pri Materskej škole v Spišskej Novej Vsi zrevitalizoval školský dvor, aby bol pre deti v prvom rade bezpečným miestom. ale aj miestom plným farieb, zaujímavých centier pohybu, zábavy i oddychových zón. Deti z celého sídliska získali príťažlivé a bezpečné miesto na hry vonku.
42OZ NOVÉ TVÁRE/NEW FACESV zdravom tele zdravý duch 8000 €OZ New Faces v rámci komplexnej úpravy mestského parku vybudovalo nové atraktívne miesto pre verejnosť. Vybudovalo sa nové detské ihrisko, obnovila sa zeleň a v rámci projektu sa vybudoval vonkajšie fitnes a športový areál. Vzniklo tak miesto pre aktívne trávenie času ľudí všetkých vekových kategórií v príjemnom prostredí.
43Klub vojenskej histórie BeskydyDobrovoľníci zachraňujú najväčší vojnový cintorín z prvej svetovej vojny 4500 €V rámci projektu sa pokračovalo v obnove vojnového cintorína a jeho sprístupňovaní návštevníkom a turistom. Dobrovoľníkom zo Slovenska a aj zo zahraničia sa podarilo predpripraviť plochu vojnového cintorína na dokončenie kamenných chodníkov. Pre turistov boli osadené informačné panely o histórii vojnového cintorína a jeho postupnej obnove a realizovalo sa tiež betónovanie základu pod centrálny pamätník.
44Mesto Spišské VlachyZóna pre mamičky s deťmi 7915 €Cieľom projektu bolo vybudovať zostavu detských prvkov, ktoré zapadnú do priestorov, medzi storočné stromy, či už esteticky alebo pozične. Vybrané prvky pokrývajú potreby najmenších aj starších detí. Výsledná oddychová zóna pritiahla viac detí, spojila ich a vznikol tak priestor, kde sa môžu stretávať aj mamičky.
45Kultúrno-informačné centrum Veľký ŠarišKultúrne leto na hrade Šariš 5000 €Zámerom projektu "Kultúrne leto na hrade Šariš" bolo kultúrnymi podujatiami oživiť počas leta hradný vrch hradu Šariš a ponúknuť obyvateľom Veľkého Šariša, Prešova a priľahlých miest viac možností na trávenie voľného času. Cieľom bolo tiež spopularizovať miestne tradície a zvyky a ponúknuť pridanú hodnotu dvom veľkým podujatiam - Filmová noc na hrade a Šarišské hradné hry. Realizáciou kultúrnych podujatí v atraktívnom prírodnom prostredí hradu priniesol projekt inovatívne možnosti k oživeniu komunitného kultúrneho života v regióne Šariša.
46OZ Vlna Chorvátsky GrobA bude boulderingová stena na Čiernej Vode 7998 €Zámerom projektu bolo vybudovanie lezeckej steny. Projekt boulderingovej steny na Čiernej Vode zapadal do doterajších aktivít OZ Vlna Chorvátsky Grob v snahe o skvalitňovanie prostredia, v ktorom žijeme a chcel ponúknuť bezpečné lezenie ako atraktívnu formu aktívneho trávenia voľného času širokej vekovej skupine obyvateľov.
47Mesto TurzovkaSamospráva deťom 8000 €Cieľom projektu bolo vytvorenie detského ihriska s atrakciami pre najmenších v Nízkoprahovom centre Dúha. Zámerom projektu bolo sústrediť sa na najmenšie deti, aby sa im vytvoril priestor na sebarealizáciu a plnohodnotné trávenie voľného času s mamičkami. Na mieste zastaralého detského ihriska tak vyrástla plne funkčná oddychová plocha.
48Areál oddychu a športu pri jazere, Nová DedinkaRevitalizácia jazera a vybudovanie detského ihriska 7895 €Cieľom projektu bolo vyčistenie a revitalizácia jazera a jeho priľahlého okolia, vybudovanie športovo-oddychového areálu s detským ihriskom pri jazere s cieľom podpory trávenia volného času v prírode a následne podpora a rozvoj aktivít smerujúcich k budovaniu pozitívneho vzťahu širokej verejnosti, detí a mládeže k prírodným a kultúrnym hodnotám, ochrane prírody a životného prostredia. V rámci projektu sa podarilo vyčistiť jazero a jeho bezprostredné okolie a vybudovať športovo-oddychový areál s detským ihriskom.

Finančná správa

stiahnuť
Vykaz ziskov a strat.PDF

Finančná správa

stiahnuť
Suvaha.pdf

Finančná správa

stiahnuť
Poznamky.pdf

Výrok nezávislého audítora

stiahnuť
Vyrok auditora.PDF