Výročná správa 2014

Príhovor správcu nadácie

Milí priatelia,

Nadácia SPP už viac ako 12 rokov aktívne pôsobí na Slovensku a vďaka svojim programom a partnerským spoluprácam s organizáciami, prispieva k zlepšeniu kvality života v spoločnosti.

Už od svojho vzniku sa opierame o tri hodnoty. Tradícia, solidarita a jedinečnosť. Svojimi aktivitami  a programami pomáhame k ochrane tradícií a kultúrnych a morálnych hodnôt, sme solidárni s tými, ktorí potrebujú podporu a vnímame jedinečné potreby jednotlivcov a rôznych skupín v spoločnosti. Spojenie týchto hodnôt je základom všetkých aktivít Nadácie.

Nadácia SPP sa snaží poskytnúť podporu všade tam, kde majú ľudia záujem hľadať riešenia a posúvať veci dopredu. Myslíme si, že do tohto procesu je dôležité zapojiť širokú verejnosť. Preto nás veľmi teší úspech už tretieho ročníka programu SPPoločne, v ktorom práve verejnosť rozhodovala o podpore jednotlivých projektov. Pre jeho úspech bola kľúčová práve aktivita komunity, zapojenie sa jej členov a šírenie myšlienky projektu medzi ďalších ľudí. Výsledky programu a reakcie verejnosti ukazujú, že ľudia sa zaujímajú o dianie okolo seba a chcú aktívne prispieť k zlepšeniu života vo svojom okolí. A to nás motivuje, aby sme v tomto programe pokračovali aj ďalej.

V ďalších programoch Nadácie SPP sme podporili aj projekty zamerané na pomoc znevýhodneným skupinám obyvateľov, charitatívne a filantropické projekty, projekty, ktorých cieľom je zachovanie kultúrneho dedičstva či rozvoj regiónov. Za všetkými sú iniciatívni ľudia, ktorým sme len pomohli pri realizovaní ich myšlienky. Pozrite sa na ne spolu s nami a nechajte sa inšpirovať.

Prajem vám príjemné čítanie.

Mgr. Ondrej Šebesta

správca Nadácie SPP

Správna rada

MUDr. Jozef Dolinský
Predseda Správnej rady
Michal Ďurkovič
člen Správnej rady
JUDr. Marián Valko
člen Správnej rady
Ing. Štefan Šabík (od 17.7.2014)
člen Správnej rady
Ing. Peter Korbačka (do 16.7.2014)
člen Správnej rady
Gabriel Beer (do 16.7.2014)
člen Správnej rady
Daniel Častvaj (do 16.7.2014)
člen Správnej rady

Dozorná rada

Ing. Martin Bartošovič
Predseda dozornej rady
Ing. Martin Hollý
člen Dozornej rady
Ing. Miloš Pavlík
člen Dozornej rady

Nadácia SPP v službách verejnosti

Nadácia SPP bola založená 19. novembra 2002 spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s., ktorá vníma Nadáciu ako účinný nástroj na rozvoj občianskej spoločnosti. Činnosť Nadácie SPP odráža snahu skvalitňovať firemnú kultúru a zodpovednosť spoločnosti. Víziou Nadácie je podpora, rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych a morálnych hodnôt na Slovensku a zmierňovanie dopadov ťažkých životných podmienok na ľudí prostredníctvom organizácií, ktoré presadzujú pozitívne dlhodobé a inovatívne zmeny v sociálnej oblasti.

Partnerom Nadácie SPP pri napĺňaní vízie a výkone aktivít je nezisková organizácia Centrum pre filantropiu (Cpf, n.o.), ktorá poskytuje Nadácii poradenstvo v oblasti výberu tém a priorít, pomáha účinne a prehľadne rozdeľovať podporu v rámci programov, administruje celý grantový proces a prezentuje aktivity Nadácie.

2 097 642 €
Celková podporená suma
prerozdelená v roku 2014 na podporu verejnoprospešných projektov.
7
Grantových programov
Financie rozdeľujeme prostredníctvom grantov s jasne definovanými podmienkami a prehľadným procesom hodnotenia.
237
Podporených projektov,
ktoré majú potenciál meniť veci k lepšiemu a prinášajú jedinečné riešenia.
Vzdelávanie
Podporujeme ambicióznych mladých ľudí v získavaní kvalitného vzdelania prostredníctvom študijných pobytov v zahraničí.
Kultúra
Prispievame k zachovaniu nášho kultúrneho dedičstva, podporujeme projekty zamerané na ochranu pamiatok a oživenie zvykov a tradícií.
Ochrana zdravia
Prispievame k zlepšeniu vybavenia nemocníc a starostlivosti o pacientov a podporujeme rozvoj športových talentov.
Regionálny rozvoj
Sppoločne s vami zlepšujeme Slovensko prostredníctvom podpory verejnosprospešných projektov, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.
Dobrovoľníctvo
Motivujeme zamestnancov k dobrovoľníckym aktivitám a podporujeme ich verejnoprospešné projekty.
Znevýhodnení
Pomáhame skvalitňovať život ľudí so znevýhodnením, podporou modelových a inovatívnych prístupov k integrácii.

Program Obnovme si svoj dom

Kultúrne dedičstvo je jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú budúce generácie. Nadácia SPP si ako cieľ vytýčila prispieť k zachovaniu tohto dedičstva a v spolupráci so svojím zakladateľom - SPP a.s. a Ministerstvom kultúry SR podporujú obnovu kultúrnych pamiatok na Slovensku.
Prispievame k zachovaniu nášho kultúrneho dedičstva, podporou obnovy kultúrnych pamiatok.

Vznik programu vyplýva z aktuálneho programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, kde sa vláda SR zaväzuje vytvoriť celonárodný program obnovy národných kultúrnych pamiatok - Obnovme si svoj dom. Strategickou úlohou vyhlásenia vlády je vytváranie reálnych podmienok na obnovu, využívanie a prezentáciu nehnuteľného a hnuteľného pamiatkového fondu. Na prípravu a realizáciu programu dohliada sekcia kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Oprávnenými žiadateľmi sú všetci majitelia kultúrnych pamiatok – samosprávy miest a obcí, súkromní vlastníci, podnikateľské subjekty, verejné a štátne inštitúcie, alebo tretí sektor – nadácie, združenia.

Na vyhodnotenie žiadostí v jednotlivých podprogramoch je menovaná odborná komisia, ako poradný orgán generálneho riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva.
Odborná komisia v súlade s podmienkami poskytovania dotácií a kritériami hodnotenia odporúča projekty na rokovanie zmiešanej komisie Nadácie SPP a SPP a.s.

Viac informácií o programe Obnovme si svoj domnájdete na našej web stránke tu.Prehľad podporených projektovnájdete tu
Nadácia SPP v roku 2014 poskytla na program 200 000 euro na obnovu 5 kultúrnych pamiatok.

Fénix - Kultúrna pamiatka roka

Nadácia SPP sa stala partnerom IX. ročníka celoštátnej súťaže Fénix - Kultúrna pamiatka roka 2013.

Poslaním súťaže je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Titul Kultúrna pamiatka roka udeľuje minister kultúry Slovenskej republiky na základe návrhov odbornej poroty. Súťaže sa môžu zúčastniť vlastníci/správcovia všetkých národných kultúrnych pamiatok alebo samosprávy obcí, v ktorých sa pamiatkové územia nachádzajú, a ktorých obnova alebo reštaurovanie bolo ukončené v hodnotenom období.

Zoznam ocenených národných kultúrnych pamiatok nájdete tu
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky spolu s Nadáciou SPP udelilo štyri ceny v celkovej hodnote 33 200 eur.

Program O krok vpred

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť k skvalitneniu starostlivosti o ľudí s postihnutím, ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii, a preto podporuje aktivity zamerané na zlepšenie podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, zdravotným postihnutím, alebo dlhodobo chorých.
Prispievame k skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.

Program O krok vpred
V snahe zefektívniť našu pomoc sme sa rozhodli prispievať na liečbu a rehabilitáciu a nadviazali sme spoluprácu s Adeli centrom v Piešťanoch, ktoré poskytuje rehabilitačné programy pacientom s pohybovými poruchami neurologického pôvodu, najmä deťom a dospelým postihnutými detskou mozgovou obrnou.


Ciele programu:

  •  prispieť k skvalitneniu života ľudí a detí s postihnutím
  • umožniť sociálne znevýhodneným jednotlivcom absolvovať rehabilitačný program
  • podporiť liečebné a rehabilitačné pobyty, ktoré pomôžu jednotlivcom so zmyslovým, telesným alebo mentálnym znevýhodnením zlepšiť ich situáciu
Podrobnosti o programe O krok vprednájdete tu.Zoznam podporených žiadostínájdete tu.
V roku 2014 sme podporili 24 ľudí v núdzi sumou 39 000 eur.

Regionálny a komunitný rozvoj

V rámci interných programov podporujeme obce a regióny, ktoré sa nachádzajú v blízkosti kompresorových staníc a tranzitného plynovodu spoločnosti eustream. Tiež vybrané regióny, v ktorých pôsobí spoločnosť Nafta a spoločnosť SPP-Distribúcia.
Podporujeme verejnosprospešné projekty, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.

Program podpory komunít

Program je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Nafta a.s., ktorá venovala Nadácii SPP 2% zo svojich daní. Cieľom programu je podpora komunitného života vo vybraných regiónoch.

V roku 2014 podporu získalo 44 projektov v celkovej hodnote 199 376 eur. V rámci programu boli podporené samosprávy obcí a miest, školy, neziskové organizácie a občianske združenia.

O podpore projektov rozhoduje Správna rada Nadácie SPP. Žiadosti o podporu sú prijímané na oddelení pre internú a externú komunikáciu spoločnosti Nafta a.s., kde posudzujú či predložené žiadosti spĺňajú kritériá podpory.

 

 Program Municipality

Program je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou eustream, a.s. Cieľom programu Municipality je podpora verejnoprospešných projektov v obciach, v blízkosti ktorých ležia kompresorové stanice. Nadácia SPP chce v rámci svojich možností vyjadriť solidaritu s obcami a ich obyvateľmi pri riešení ich každodenných problémov.

V roku 2014 získalo podporu 52 obcí, ktorým bola prerozdelená celková suma 409 302 eur.

 

 Spolupráca so samosprávami

Interný program Spolupráca so samosprávami je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou SPP - distribúcia, a.s.. Grantový program je určený na podporu verejnoprospešných projektov, zameraných na podporu a zveľadenie obcí, miest a regiónov Slovenska.
V rámci programu je možné podporiť tieto oblasti:

  • Ochrana, obnova alebo zveľaďovanie životného prostredia
  • Starostlivosť o lokality zaujímavé z prírodného, kultúrneho alebo historického hľadiska
  • Revitalizácia verejných priestorov, podpora zariadení so spoločenským významom pre miestnu komunitu

V roku 2014 získalo podporu 10 obcí, ktorým bola prerozdelená celková suma 117 988 eur.

Nadačný fond SPPoločne

Partnerský program SPP a Nadácie SPP s názvom SPPoločne je zameraný na podporu projektov z oblasti regionálneho a komunitného rozvoja, ktorých cieľom je realizácia projektov, zameraných na rozvoj konkrétnych ľudí a miestnych komunít, konkrétnych lokalít, s cieľom zlepšiť ich kvalitu života.
Spoločne s vami zlepšujeme Slovensko prostredníctvom podpory verejnosprospešných projektov, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.

Nadácia SPP spolu s SPP vytvorila nadačný fond SPPoločne zameraný na podporu verejnoprospešných aktivít na území Slovenskej republiky. Príspevok do fondu vo výške 200 000 eur poskytla Nadácia SPP zo svojich vlastných prostriedkov.

Program SPPoločne je založený na adresnej pomoci komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. Cieľom programu SPPoločne je priblížiť sa čo najviac ľuďom. V programe boli podporené projekty v dvoch kategóriách.

Do kategórie SPPoločne pre ľudí sa mohli prihlásiť projekty z oblasti kultúry či inovatívne lokálne projekty pre rozvoj športu v regióne.

V kategórii SPPoločne pre domovinu sa o podporu mohli uchádzať projekty zamerané na rozvoj vzdelávania v oblasti ekológie, trvalo udržateľného rozvoja či projekty už konkrétne zamerané na zveľaďovanie životného prostredia v regióne.

O podpore projektov rozhodla široká verejnosť svojimi hlasmi. Z prostriedkov fondu bolo v roku 2014 podporených 37 subjektov v celkovej sume 199 876 eur.

Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu cieľov Nadácie. Navyše partnerské projekty majú spoločnú črtu, svojím zameraním sú inovatívne, majú celoslovenskú pôsobnosť, prípadne modelový charakter vo svojom regióne a prinášajú konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí.

Rozvoj a podpora vzdelávania

6 podporených projektov

v sume 22 000 €

Podporili sme napríklad:

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

Názov projektu: Program Zelená škola

Projekt bol podporený sumou: 3 000 €

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora škôl, kde žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene. Škola môže mladým ľuďom ponúknuť viac než len formálne vzdelanie. Vďaka vytváraným školským komunitám si môžu študenti zažiť čaro i nástrahy spolupráce a vyskúšať si svoje sily zoči-voči praktickým výzvam. Práve škola by mala vytvárať priestor, kde mladí ľudia cez zážitok rozvíjajú tvorivé a kritické myslenie a realizujú inšpiratívne riešenia environmentálnych a spoločenských výziev.

Zoznam všetkých podporených projektov.

Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt

15 podporených projektov

v sume 171 000

Podporili sme napríklad:

Obec Terchová

Názov projektu: 52. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej

Projekt bol podporený sumou: 2 500 €

Na 52. ročníku medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkové dni sa zúčastnilo takmer 1100 účinkujúcich zo Slovenska, Turecka, Lotyšska a Česka. Na štyroch pódiach sa predstavili v 27. programoch. Cieľom podujatia bolo uchovávanie ľudovej tradície, prehlbovanie a propagácia národného kultúrneho dedičstva v domácom i medzinárodnom meradle. Všetky tieto ciele, na ktoré sa podujatie sústreďovalo, boli pre ľudí obohatením ich kultúrneho a spoločenského života. Na tomto ročníku aktívna programová skladba prilákala takmer 50 000 priaznivcov z domova i zo sveta.

Zoznam všetkých podporených projektov.

Ochrana zdravia

27 podporených projektov

v sume 334 000

Podporili sme napríklad:

Modrý anjel/tím krízovej intervencie n.o.

Názov projektu: „Človek človeku“ – Psychosociálna podpora / krízová intervencia pre osoby zasiahnuté udalosťou s traumatizujúcim potenciálom

Projekt bol podporený sumou: 15 000 €

Celkovým cieľom projektu bolo skvalitnenie a rozvoj ľudských zdrojov a zlepšenie kvality služieb v oblasti poskytovania krízovej intervencie a psychosociálnej podpory občanom v akútnej fáze po udalostiach s traumatizujúcim potenciálom. Prostredníctvom verejnej krízovej linky Modrého Anjela bola zaistená 24-hodinová dostupnosť krízovej intervencie v BSK. Pohotovostné služby štyroch pracovníkov tímu krízovej intervencie MA v prípade udalosti s traumatizujúcim potenciálom poskytovali svoje služby. Počas realizácie projektu sa tiež pracovalo na zvyšovaní citlivosti odbornej verejnosti na problematiku krízovej intervencie a psychosociálnej podpory pri UTP.

Zoznam všetkých podporených projektov.

Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva

10 podporených projektov

v sume 102 400 

Podporili sme napríklad:

Návrat o.z.

Názov projektu: Liečebná pestúnska starostlivosť

Projekt bol podporený sumou: 8 000 €

Cieľom projektu bolo pilotné overenie, metodické popísanie a presadenie liečebnej pestúnskej starostlivosti do systému. Pri liečebnej pestúnskej starostlivosti sú pozitívnym aspektom rodinné prvky, na ktorých je postavená, v kombinácii s aktívnou štruktúrovanou liečbou realizovanou tímom špecializovaných odborníkov. Medzi hlavné aktivity projektu patrilo vyhľadávanie vhodných rodín pre službu liečebnej pestúnskej starostlivosti, spolu s vytvorením odborného tímu a samotnou realizáciou služieb. V priebehu realizácie projektu sa do programu pestúnskej starostlivosti vybralo osem rodín a bol zostavený tím dvoch regionálnych odborných pracovníkov. U všetkých uvedených rodín bola zaznamenaná potreba poskytovania ďalších špecializovaných služieb.

Zoznam všetkých podporených projektov.

Regionálny a komunitný rozvoj

1 podporený projekt

v sume 258 000 €

EkoFond, n. f.

Názov projektu: Podpora grantových programov neivestičného fondu EkoFond v roku 2014

Projekt bol podporený sumou: 258 000 €

Cieľom projektu bolo vytvorenie partnerstva za účelom podpory grantových programov neinvestičného fondu EkoFond v roku 2014. Grantové programy zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti, aplikovaný výskum a implementáciu inovatívnych energetických technológií sú jedným z hlavných nástrojov pri napĺňaní verejnoprospešného poslania EkoFondu, ktorý od roku 2007 prispieva k vytváraniu podmienok na smerovanie k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti. V rámci projektu EkoFond uhradil 22 grantových splátok v troch grantových programoch.

Prehľad podporených projektov

V programe podpory partnerstiev

sme za rok 2014 podporili 61 subjektov

v celkovej sume 898 800 

 

Oblasť podpory Počet podporených Podporená suma EUR
Ochrana zdravia 27 334 000
Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva 10 102 400
Rozvoj a podpora vzdelávania 6 22 000
Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt 15 171 000
Regionálny a komunitný rozvoj 3 269 400
 SPOLU: 61 898 800

Program podpory partnerstiev - Vzdelávanie

Program podpory partnerstiev - Kultúra

Program podpory partnerstiev - Ochrana zdravia

Program podpory partnerstiev - Znevýhodnení

Program podpory partnerstiev - Regionálny a komunitný rozvoj

Obnovme si svoj dom

V grantovom programe Obnovme si svoj dom bolo prerozdelných 200 000 eur na obnovu 5 národných kultúrnych pamiatok.

Č.PredkladateľNázov projektuPodporená suma
1Železiarne Pobrezová a.s.Hrad Ľupča - Reštaurovanie fasády západnej časti stredovekého hradu Ľupča - I. etapa a oprava odvodnenia a sanácia zavlhnutého muriva horného nádvoria stredovekého hradu Ľupča - I. etapa50 000 €
2HEDO s.r.o.Záchrana starej pošty (2499/0) v Banskej Štiavnici45 000 €
3Komunita Kráľovnej pokojaObnova fasády Kaštieľa Močenok30 000 €
4Ing. Pavol StrmeňObnova Bašty Pracháreň v mestekej pamiatkovej rezervácii Levoča35 000 €
5Pamiatkový úrad Slovenskej republikyObnova objektov "C" a "D" Kláštora kartuziánov v Červenom Kláštore40 000 €

Fénix - Kultúrna pamiatka roka

Č.VlastníkNázov Národnej kultúrnej pamiatky Poskytnutá cena
1Rehoľa piaristov na SlovenskuPiaristický kostol sv. Františka Xaverského8 300 €
2Mesto KremnicaRadnica8 300 €
3Martin AndrejčákKaštieľ Ploské8 300 €
4Západoslovenská energetika, a. s.Elekrárňa Piešťany8 300 €

Program podpory ľudí v núdzi

V programe O krok vpred bolo podporených spolu 24 ľudí v núdzi sumou 39 000 EUR.

Č.Meno žiadateľaÚčel daruPodporená suma
1Ing. Silvia HorňákováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre1000 €
2Miroslava SlivkováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre1500 €
3Anna MičianováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre1500 €
4Alena TurskáPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre1000 €
5Peter KáčerPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre1500 €
6Miroslava SalvováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre1000 €
7Adriana KalinováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre1500 €
8Zuzana ŠpalkováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre1500 €
9Katarína PoliakováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre2000 €
10Michaela ZábojníkováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre1500 €
11Monika ŠčevovichováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre1500 €
12Renáta KozákováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre1500 €
12Ing. Róbert KredátusPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre1500 €
14Silvia KupcováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre2000 €
15Iveta MiláPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre2000 €
16Viliam FrančekPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre2000 €
17Róbert ŠpulerPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre2000 €
18Jolana MarcinčákováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre2000 €
19Katarína KališováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre1500 €
20Jana GecíkováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre2000 €
21Margita LabudováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre2000 €
22Mária BizoňováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre2000 €
23Iveta ČamajováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre1000 €
24Helena ŠulkováPríspevok na rehabilitáciu v Adeli centre2000 €

Program podpory komunít Nafta

V programe podpory komunít Nafta získalo v roku 2014 podporu 44 projektov v celkovej hodnote 199 376 eur.

Č.PredkladateľNázov projektuPodporená sumaZáverečná správa
1Obec Plavecký ŠtvrtokUmenie do ulíc, publikácia o obci, hodové slávnosti22500 €Projekt bol zameraný na kultúrne aktivity a priblíženie umenia občanom priamo v uliciach a na verejných priestranstvách obce počas roku 2014. Súčasťou projektu bolo vydanie publikácie o histórii obce Plavecký Štvrtok, ktorá zachytáva udalosti v jednotlivých historických obdobiach v obci od jej vzniku až po súčasnosť. V rámci projektu sa tiež v obci zorganizovali hodové slávnosti.
2Občianske združenie ŠTVRTČANKultúra nás spája2000 €Hlavným cieľom projektu Kultúra nás spája bolo prezentovať ľudové zvyky, kroje a tance prostredníctvom kultúrno-spoločenských aktivít v Plaveckom Štvrtku. V rámci projektu sa uskutočnil už po šiestykrát Medzinárodný festival Mravenec. Prostredníctvom festivalu sa poukázalo na krásu ľudového tanca. Tradície, zvyky a prezentácie ľudových tancov boli medializované prostredníctvom vytvorenia web stránky OZ Štvrťčan.
3Súkromná stredná odborná školaModernizácia vzdelávania a odbornej prípravy v Súkromnej strednej odbornej škole28000 €Cieľom projektu bolo zlepšenie podmienok pre vzdelávanie a odbornú prípravu žiakov vybudovaním odborných učební technológie a stolovania, ktoré by zodpovedali súčasným požiadavkám. Výstupmi projektu sú kvalitné a moderné zariadené priestory, v ktorých sa budú môcť žiaci pripravovať na budúce povolanie v podmienkach zodpovedajúcej realite, s ktorou budú konfrontovaní po absolvovaní školy. Škola tak získala nové moderné priestory, ktoré vytvárajú vhodné podmienky pre prípravu žiakov v gastronomických odboroch v súlade so štátnym a školským vzdelávacím programom a potrebami praxe.
4Základná škola, Plavecký ŠtvrtokRekonštrukcia školských zariadení1500 €Cieľom projektu bolo zlepšiť a skultúrniť prostredie žiakov, zamestnancov, rodičov aj návštev v škole. V školskej jedálni vzniklo estetickejšie prostredie, ktoré vplýva na vytváranie pozitívneho vzťahu ku kultúrnemu stravovaniu, ku vzdelávaniu a hodnotám. Skvalitnilo sa životné prostredie školy a u žiakov sa vytvoril pocit zodpovednosti za tieto hodnoty.
5Obec GajaryRevitalizácia centra obce Gajary, vybudovanie Detského ihriska35236 € Nové detské ihrisko je tvorené sústavou hracích prvkov osadených na teréne. Vyskladané bolo z rôznych prvkov, aby bolo ihrisko prístupné malým deťom od približne 2 rokov, až po veľké zostavy pre deti do veku základnej školy.
6Obec Láb Nájdime sa v dedine ...5000 € Vďaka projektu sa mohla skrášliť oddychová zóna v centre obce Láb. Umiestnené boli informačné tabule, vybudovaný bol chodník, obnovený priecestný kríž z roku 1884 a zároveň bolo osadené i dopravné zrkadlo.
7Enviropark Pomoravie n.o.Rozvoj mikroregiónu Enviropark Pomoravie16840 € V rámci projektu sa rozvíjali športové aktivity detí a mládeže v mikroregióne Enviropark Pomoravie, čím sa dosiahlo aktívnejšie využitie ich voľného času. V rámci projektu sa zorganizovali stretnutia vo vybíjanej a florbale, zakúpili sa ceny pre víťazné družstvá ako i pre všetkých zúčastnených, zároveň bola zabezpečená strava a doprava pre všetkých súťažiacich. Deti a mládež sa stimulovali, aby pochopili šport ako súčasť výchovy a kultúry a zároveň, aby ho uplatňovali ako prostriedok na dosiahnutie plnohodnotného, čestného, zdravého a aktívneho života v priateľstve a v mieri.
8Klub dôchodcov Nafta Gas Udržanie duševnej a fyzickej kondície dôchodcov1300 € Cieľom projektu bola podpora a udržanie duševnej a fyzickej kondície členov Klubu dôchodcov Nafta Gas Malacky prostredníctvom rekreačného podujatia. Členovia klubu načerpali novú energiu a potrebnú silu do ďalšieho života.
9Centrum voľného času, MalackyInteraktívna tabuľa2000 € Centrum voľného času si vďaka projektu zabezpečilo interaktívnu tabuľu spolu s dataprojektorom a notebookom. Interaktívna tabuľa umožňuje učiacim sa aktívne vstupovať do vyučovacej hodiny a overovaní vedomostí. Jednoznačnou prednosťou je zefektívnenie výučby jazykov a kreatívnosť vyučovacieho procesu. Taktiež sa využíva na iných krúžkoch ako napr. hudobných, kde si pedagógovia vytvorili programy na výučbu teórie a spojenia s praxou. Postupne sa predpokladajú i ďalšie možnosti využitia. Zakúpená interaktívna tabuľa je veľkým prínosom pre všetky vekové kategórie a spĺňanie interaktívnej metódy pri pedagogickej činnosti.
10Obec UnínVybavenie jednotky OHZ Unín výstrojou a výzbrojou1000 € Vďaka projektu sa skvalitnila výstroj a výzbroj jednotky obecného hasičského zboru ochrannými prostriedkami a rádiotelekomunikačnou technikou. Doplnením výstroja a výzbroja sa zrýchlilo poskytnutie pomoci občanom a ich majetku a zdraví pri povodniach a požiaroch a iných mimoriadnych udalostiach v obci, ale aj v najbližšom okolí.
11Obec ZávodVybudovanie krytého pódia2500 € Hlavným cieľom projektu obce Závod bolo vybudovanie krytého pódia v areáli parku pri hasičskej zbrojnici, čím sa zabezpečil vhodný a bezpečný priestor pre účinkujúcich. Prioritou projektu bolo vybudovanie krytého pódia vrátane zastrešenia, dokončovacie práce a celkové terénne úpravy. Vďaka projektu sa budú môcť uskutočňovať vo vyššej kvalite mnohé podujatia a akcie, ktoré sa stali neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho života obce.
12Základná škola Pavla HorovaLepšie podmienky pre šport na ZŠ P. Horova1000 € Výsledkom projektu je kompletná renovácia podlahovej krytiny v telocvični, ktorá spĺňa všetky bezpečnostné a estetické požiadavky na športovanie žiakov základnej škole.
13Stredná zdravotnícka školaNácvik poskytovania laickej a predlekárskej prvej pomoci1000 € Projekt Nácvik poskytovania laickej a predlekárskej prvej pomoci bol určený pre študentov Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach. Študenti si osvojil v jeho priebehu základné princípy poskytovania prvej pomoci pri akútnych stavoch a úrazoch a prakticky zvládli laickú a predlekársku prvú pomoc v demonštračných podmienkach primerane svojmu veku.
14Jednota dôchodcov na Slovensku, Okresná organizácia MichalovceŠportom za zdravé starnutie500 € Hlavným cieľom podujatia bolo aktívne stretnutie seniorov so športom. Okresná športová olympiáda sa konala 5. septembra na základnej škole v Michalovciach. Súťažilo sa v piatich disciplínach. V rámci projektu došlo k zlepšeniu telesnej zdatnosti dôchodcov a zmeraniu si fyzických síl členov Jednoty dôchodcov v okrese Michalovce.
15Obec Bánovce nad Ondavou Detské ihrisko1000 € Hlavným zámerom projektu bola obnova areálu detského ihriska. Cieľom projektu bolo umiestnenie preliezok, hojdačky a lavičky v areáli tohto detského ihriska. Priestory tak využívajú všetky vekové kategórie obyvateľov obce, ale prednostne slúžia na aktívny oddych rodinám s malými deťmi. Umiestnením detskej zostavy, ktorá pozostáva z domčeka so šmýkačkou sa rozšírili možnosti detských hier.
16Obec KrásnovceKultúrne a športové podujatia v obci v roku 20141000 € V rámci projektu obec zorganizovala športové súťaže a turnaje pre deti, dospelých a seniorov. V priebehu roka 2014 sa uskutočnili mnohé kultúrne a športové podujatia pre občanov obce aj hostí každej vekovej kategórie. Uskutočnil sa Futbalový turnaj: O pohár starostu obce, Oslavy Dňa obce a taktiež Mesiac úcty k starším.
17Obec PalínKultúrne a spoločenské podujatia1500 € Cieľom projektu bolo zorganizovať pre obyvateľov a návštevníkov obce kultúrne a športové podujatia. Podujatie: Leto 2014 sa konalo na futbalovom ihrisku v Palíne. Účasť prekročila očakávania vo všetkých vekových kategóriách.
18Obec PozdišovceRekonštrukcia starobylého trezoru a doplnenie historickej expozície1500 € Zámerom projektu bolo zrekonštruovať starobylý trezor, ktorý bol v minulosti značne poškodený vandalmi. Renovácia tohto historického skvostu obohatila historickú expozíciu, ktorá je umiestnená v budove obecného úradu.
19Obec PtrukšaNárodnostný festival1000 € Zámerom projektu bolo usporiadanie národnostného festivalu s hlavným dôrazom na prezentáciu kultúry národnostných menšín, ukrajinskej, rusínskej, maďarskej a rómskej. Cieľom podujatia bolo zveľadenie a sprístupnenie kultúrnohistorického dedičstva rôznych národností a kultúr, oživenie a prezentovanie folklóru. Festival sa konal 13.7.2014 v centre obce v prírodnom amfiteátri. Na podujatí sa zúčastnili viacerí umelci prezentujúci národnostné menšiny. Festival svoj cieľ zveľadenia a sprístupnenia kultúrnohistorického dedičstva rôznych národností a kultúr spolu s oživením a prezentovaním folklóru v plnej miere splnil.
20Obec Sliepkovce700. výročie obce1000 € Obec Sliepkovce pripravila v súvislosti so 700. výročím prvej písomnej zbierky vydanie publikácie, ktorá by túto udalosť pripomínala. V súvislosti s tým obec zorganizovala aj kultúry program.
21Mesto Trebišov Skatepark-Trebišov4000 € Vďaka projektu sa podarilo mestu Trebišov vybudovať prvý skatepark v meste. Cieľovou skupinou boli deti do 18 rokov. Ohlasy boli veľmi pozitívne, čoho najlepším dôkazom je množstvo detí, ktoré skatepark využívalo hneď po otvorení. Nový skatepark predstavuje výborný prostriedok ako rozvíjať telesnú kultúru miestnej mládeže a ako ich motivovať k športovaniu.
22Obec TrhovištePomoc deťom1000 € Obec Trhovište v rámci projektu oplotilo detské ihrisko. Oplotenie bolo vybudované z dôvodu ochrany zdravia a bezpečnosti detí.
23Mesto Veľké KapušanyI. ročník Olympijských hier detí a mládeže vo Veľkých Kapušanoch1000 € Cieľom projektu bolo zorganizovanie I. ročníka Olympijských hier detí a mládeže vo Veľkých Kapušanoch. Prostredníctvom športových aktivít sa podporuje telesný a duševný rozvoj detí a mládeže, ich vôľové vlastnosti spojené s prekonávaním prekážok a zvýšenie motorickej výkonnosti detí. Vďaka projektu sa tiež posilnila spolupráca medzi jednotlivými školskými zariadeniami.
24Obec Vysoká nad UhomOslavy obce - 800 rokov prvej písomnej zmienky obce Vysoká nad Uhom1000 € Zámerom projektu bolo usporiadanie osláv obce pri príležitosti historickej udalosti - výročia 800 rokov prvej písomnej zmienky o obci Vysoká nad Uhom. Oslavy sa stali priestorom na stretnutie súčasných i bývalých obyvateľov obce, na budovanie spolupatričnosti a hrdosti na svoju obec, tradičnú ľudovú kultúru aj budovanie národného povedomia.
25Mesto GbelyGbely - dobré mesto pre všetkých20000 € Hlavným zámerom projektu bolo vybudovanie nových oddychových, kultúrnych a spoločenských zón určených pre stretávanie sa občanov ako aj skvalitnenie podmienok pre rozvoj športových aktivít mladých ľudí. V rámci podpory futbalu bolo vybudované nové oplotenie futbalového štadióna, zároveň bola vybudovaná nová posilňovňa. V rámci podpory úprav verejných priestranstiev bola vybudovaná autobusová zástavka a chodník na ulici. V rámci podpory turistiky a cestovného ruchu bolo vykosené vodné rastlinstvo v adamovskom jazere.
26OZ Remeselný dvor SkalicaObnova vonkajšieho priestranstva ohrozenej národnej kultúrnej pamiatky Stará radnica v Skalici5000 € Projekt bol zameraný na obnovu vonkajšieho priestranstva ohrozenej národnej kultúrnej pamiatky Starej radnice v Skalici a jej využitie pre potreby Remeselného dvora Skalica.
27Junior Chamber International -Študentská osobnosť SRŠtudentská osobnosť Slovenska šk.r. 2013/20142500 € Cieľom projektu bolo vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí. Študentské osobnosti Slovenska boli vyhlásené na slávnostnom podujatí. Jednotlivé nominácie posudzovali špičkoví odborníci z príslušných oblastí.
28Centrum Slniečko - krízové stredisko pre týrané detiSlovensko potrebuje dobrých otcov10000 € Cieľom kampane, ktorá sa osobne dotýka každého, bolo verejne oceniť a poďakovať dobrým otcom za ich starostlivosť, podporu a lásku. Zámerom podujatia bolo súčasne finančne podporiť Detskú linku záchrany, ktorá ročne pomôže 3500 až 5000 detským klientom. Prvý ročník informačno-preventívnej kampane Slovensko potrebuje dobrých otcov 2014 bol veľmi úspešný. Sprevádzala ho pozitívna odozva a podpora myšlienok u širokej verejnosti i oslovených osobností.
29Obec Kostolište„Záhradný traktor s príslušenstvom – technologické vybavenie obce Kostolište“4000 € Predmetom projektu bolo zakúpenie 4-kolesového traktora so 400 litrovým zásobníkom na trávu, ktorý bude slúžiť na kosenie trávnatých plôch verejných priestranstiev v obci Kostolište so zberom do koša, prípadne na mulčovanie. V zimných mesiacoch sa využije prídavné zariadenie ako snehová radlica a fréza s posýpačom na zimnú údržbu chodníkov, námestí, parkoviska a miestnych komunikácii.
30Obec Závod„Úprava pitnej vody v obci Závod“6000 € Hlavným cieľom projektu bola úprava pitnej vody v obci Závod prostredníctvom technológie, pomocou ktorej sa znížia nadlimitné hodnoty železa, mangánu a amónnych iónov. Technologická linka úpravy tvorí komplex zariadení na úpravu vody a pre obec bola jediným riešením na zabezpečenie dostatku kvalitnej pitnej vody pre obyvateľov obce.
31Obec VrbnicaRiešenie rómskej problematiky v obci Vrbnica1000 € Cieľom projektu bolo zdokumentovať ako sa od roku 1945 až po súčasnosť pracovalo s rómskou komunitou a ako postupne nečinnosť a neochota spoločnosti spolupodieľať sa na verejnom dianí viedli k dnešnému stavu, kedy je, dnes už majorita obce, považovaná za problémovú. Z finančného daru bola vydaná publikácia ͈Ako ďalej rómovia ̎.
32Obec LábDobudovanie zberných dvorov odpadov pre Združenie obcí Enviropark Pomoravie - - technické vybavenie zberného dvora - domové záhradné kompostéry5000 € Cieľom projektu bolo dobudovanie ekologického riešenie pre manipuláciu s biologicky rozložiteľným odpadom. V rámci projektu sa zabezpečilo 200 ks kompostérov do domácností v obci Láb. Projekt tak napomohol k nájdeniu spôsobu nakladania s ďalšou komoditou odpadu občanom, čím sa zabránilo vytváraniu nelegálnych skládok odpadu.
33Obec Veľké LeváreZberný dvor odpadov - dobudovanie2000 € Dôvodom zriadenia zberného dvoru odpadov v obci bolo vytvoriť priestor, kde občania budú môcť bezplatne odovzdávať problémové zložky komunálnych odpadov tzv. donáškovým systémom. Vďaka projektu sa zvýšilo množstvo jednotlivých separovaných komodít a následne sa zabezpečilo ich zhodnotenie. Vznikol lepší systém zberu a optimálnych podmienok vytvorených pre obyvateľov v oblasti separovaného odpadu. Zároveň sa projektom zvýšila zapojenosť obyvateľov a tým aj množstvo zmesového komunálneho odpadu určeného na skládkovanie, čo má priamy vplyv na eliminovanie negatívnych účinkov skládkovania komunálneho odpadu.
34Obec StudienkaRekonštrukcia rozvodu pitnej vody na Obecnom úrade a zdravotnom stredisku2000 € V rámci projektu sa uskutočnila na objekte Obecného úradu a zdravotného strediska v Studienke výmena vodovodného potrubia. Budova bola, z dôvodu starého a nefunkčného vodovodného potrubia, poškodená presakom vody do stien a preto bolo nevyhnutné celý rozvod vody spraviť nanovo. Realizáciou projektu sa zastavili tieto poškodenia, budova sa stabilizovala a postupne i znovu obnovila.
35Občianske združenie Čarovný prútik zo SekúlMydli-boom400 € Cieľom projektu bolo efektívne a užitočným spôsobom tráviť voľný čas v miestnej komunite. V rámci projektu bolo zabezpečené materiálne vybavenie výroby mydielok pre ťažko zdravotne postihnuté deti. Tvorivé dielne boli zorganizované v Sekuliach a v Rohožníku. U ťažko zdravotne postihnutých detí sa rozvíjala jemná motorika a zmyslové vnímanie.
36Spojená školaDokončenie revitalizácie okolia školy900 € Cieľom projektu bolo dokončenie úpravy vjazdu - príchodového chodníka do areálu školy, aby sa zdravotne znevýhodneným žiakom uľahčil prístup a odstránilo sa nebezpečenstvo vzniku úrazov. Vďaka realizácii sa zvýšila bezpečnosť pohybu žiakov školy a rozšírili sa možnosti využívania tohto priestoru aj na voľnočasové aktivity žiakov s rôznym stupňom postihnutia.
37Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých v GbelochNávšteva kultúrnych zariadení, spoločenské a kultúrne posedenia, športové hry, rehabilitácie300 € Cieľom projektu Slovenského zväzu telesne postihnutých bolo zapojiť a zaktivizovať zdravotne postihnutých, ako i vytvorenie možností pre ich adaptáciu do kolektívu ostatných občanov. V rámci projektu sa podarilo zrealizovať návštevu výstavy Tutanchamona v Bratislave, návštevu divadelného predstavenia Rómeo a Júlia a uskutočnilo sa posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Ciele projektu boli naplnené, pre viacerých účastníkov bol program nezabudnuteľným zážitkom a pri stretnutí zabudli na každodenné problémy, s ktorými sa stretávajú.
38Silvia DanišováTerapeutický program v centre Adeli1100 € Cieľom projektu bolo zabezpečenie rehabilitácie v centre Adeli pre trojočného Leonarda, trpiaceho DMO. Leuško absolvoval 2-týždňový pobyt v rehabilitačnom centre, po ktorom začal robiť mnohé pokroky, pomaličky sa púšťa štvornožkovať.
39Tatiana ŠiškováRehabilitácia v špecializovanom zariadení Renona 1200 € Predmetom daru bola rehabilitácia v Renona centre v Šúrovciach pre Natálku. Nátália má diagnostikovanú DMO od svojich siedmich mesiacov. Rodina si však rehabilitáciu nemohla z vlastných prostriedkov dovoliť. Natálke rehabilitácia poskytla zlepšenie pohybu svalstva.
40Anna HoreckáZakúpenie zdravotnej pomôcky Motomet1400 € Radovan je, po dopravnej nehode, kedy ho ako cyklistu zrazilo auto, v bdelej kóme. Zabezpečil sa pre neho špeciálny bicykel MOTOMET, aby sa mu spevneli svaly na rukách a nohách a mohol sa tak zlepšiť jeho zdravotný stav.
41Viliam Brezovskýzariadenie detskej izby pre ZŤP dieťa300 € Zámerom projektu bola pomoc 20-ročnej Veronike trpiacej autizmom a ťažkou formou skoliózy. Pre Veroniku sa zabezpečil nový nábytok, nakoľko sa jej všetok nábytok a veci veľmi opotrebúvavajú, keď ich sama pri zmenách nálad ničí. Preto je nutné jej veci ako nábytok, steny, obliečky meniť a udržiavať oveľa častejšie ako pri bežných deťoch či dospelých.
42Jana HrabovskáRehabilitačný pobyt v Adeli medical centre600 € Zámerom projektu bola podpora rehabilitačného pobytu pre 27-ročnú Janku v Adeli medical centre v Piešťanoch. Jankin zdravotný stav sa zlepšil, čo potvrdili i záverečné merania a hodnotenia ošetrujúcich lekárov a terapeutov. Pobyt výrazne prispel k Jankinej väčšej samostatnosti v bežných každodenných činnostiach.
43Jana ŠmidováLieky a zdravotnícke pomôcky600 € Vďaka príspevku sa Martinovi, ktorý trpí DMO a vyžaduje si neustálu starostlivosť, skvalitnil spánok a jazda na vozíku. Finančný príspevok bol použitý na uhradenie opravy invalidného vozíka, na nákup postele, matraca a za zostatok na nákup plienok.
44Ján DvorskýČistička vzduchu700 € Vďaka projektu si pán Jozef mohol zabezpečiť čističku vzduchu, prístroj na žilovú nedostatočnosť a stimulátor na potlačenie bolesti. Čistička mu zlepšuje kvalitu vzduchu a prístroj na žilový problém bude požívať na kŕče nôh.

Program Municipality

V programe spoločnosti Eustream získalo podporu 52 obcí, ktorým bola prerozdelená celková suma 409 302 eur.

ČPredkladateľProjekt Podporená suma Záverečná správa
1Obec RuskáOprava a rekonštrukcia chodníkov obce Ruská 12000 €Cieľom projektu bolo zvýšenie bezpečnosti obyvateľstva a širokej verejnosti v obci Ruská, nakoľko chodník bol v takom stave, že väčšina obyvateľstva využívala ulicu. Rekonštrukcia prebehla bez ťažkostí a obyvatelia môžu využívať nový bezpečný chodník.
2Obec Plavecký PeterObnova fasády a úprava detského ihriska Materskej školy 8000 €Cieľom projektu v Plaveckom Petri bolo zlepšenie celkového vzhľadu budovy a areálu Materskej školy. Obnovením fasády na budove Materskej školy, úpravou jej okolia, rekonštrukciou pôvodných a doplnením nových hracích prvkov pre deti, bol splnený cieľ projektu. Vytvorili sa lepšie podmienky k zdravému a bezpečnému pohybu detí na čerstvom vzduchu projekt prispel k dokonalejšiemu vzdelávaniu detí v predškolskom veku a dostatočnej príprave na vyučovací proces v Základnej škole.
3Obec ArdovoObnova kultúrneho domu 8000 €Výsledkom projektu je moderný zrekonštruovaný kultúrny dom, ktorý si veľmi pochvaľujú obyvatelia, ale aj návštevníci obce. V obnovenom kultúrnom dome môže obec organizovať plesy, zasadnutia OZ, schôdze, koncerty aj divadelné predstavenia.
4Obec LenartovceNadácia SPP pre budúcnosť 5000 €Na dvore materskej školy bolo vybudované účelné, estetické a atraktívne detské ihrisko, s ihriskovou zostavou. Realizáciou projektu sa tak prispelo k zabezpečeniu zdravého vývoja a rozvíjaniu telesných zdatností detí predškolského veku.
5Obec GlabušovceRekonštrukcia a modernizácia miestného kultúrného domu 8000 €Zámerom projektu bola rekonštrukcia a modernizácia miestneho kultúrneho domu v obci Glabušovce. Vystierkované boli steny, položená bola keramická dlažba, obklad a sanitárna technika. Zrealizovaním prác a zakúpením vybavenosti jednotlivých miestností sa zvýšila komfortnosť využitia vnútorných priestorov budovy kultúrneho domu.
6Obec BelžaRekonštrukcia obecného rozhlasu v obci Belža 7943 €V rámci projektu sa zrekonštruovala celá sieť obecného rozhlasu a dobudovala sa sieť v nepokrytej časti obce. Zvýšila sa tak kvalita infomovanosti v otázke diania v obci, v administratívno-technických záležitostiach obce a v oblasti kultúrno-spoločenských akcií. Nemenej dôležitým problémom je ochrana obyvateľstva v súvislosti s poplachovými hláseniami v obci. Obecný rozhlas je teda nutným a spoľahlivým systémom pre výstrahu a vyrozumenie obyvateľstva splňujúcim všetky požiadavky tzv. krízového zákona.
7Obec BudinceRekonštrukcia a obnova kultúrneho domu 8000 €Cieľom projektu bola výmena okien a dverí v kultúrnom dome, oprava a natieranie budovy fasádnou omietkou. Z hygienického hľadiska bolo zariadenie v nevyhovujúcom stave. V projekte sa odstránili najvážnejšie nedostatky havarijného stavu. Do budúcnosti plánuje obec obnoviť sociálne miestnosti a zrekonštruovať elektroinštaláciu budovy kultúrneho domu.
8Obec Dolné Zelenice770. výročie prvej písomnej zmienky o obci Dolné Zelenice 8000 €Obec pripravila trojdňový program pre obyvateľov a návštevníkov pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zbierky o obci Dolné Zelenice. Oslavy sa konali dňa 5-6. júla 2014. Bola vydaná publikácia o obci, kde je zhrnutá história i súčasnosť obce. Do projektu boli zapojené deti aj seniori v obci. Celkovo bolo ocenených 14 osobností - Cenami obce a cenou starostky obce. Na slávnosti sa uskutočnil i krst prvej publikácie o obci s názvom Dolnozelenický prameň.
9Mesto MichalovcePremena gaštanového parku na oázu pokoja a relaxu 8000 €Vďaka projektu sa podarilo zrevitalizovať vzácne stromy v parku - pagaštany konské, zeleň a zároveň bol vysadený živý plot, ktorý bude chrániť park pred okolitými ulicami. V parku bola nainštalovaná detská lezecká pyramída a odstránili sa neestetické zastaralé prvky. Osadili sa aj tri umelecké sochy na spríjemnenie prostredia pre návštevníkov parku. Nainštalované boli aj nové lavičky a odpadkové koše. Nosným prvkom sa stala funkčná fontána, ktorá predstavuje ďalší umelecký prvok v parku. Touto kompletnou revitalizáciou park dostal úplne nový šat a teší sa obľube svojich návštevníkov.
10Obec BušinceRekonštrukcia budovy zdravotného strediska a úprava okolia 8000 €Hlavným cieľom projektu bola modernizácia budovy zdravotného strediska a úprava jeho okolia, čím k nemu vznikol lepší, komfortnejší prístup. Pomocou projektu sa zvýšil estetický vzhľad budovy a jej okolia, prispel tým aj k skvalitneniu života občanov obce a hlavne pacientov, ktorí lekárov navštevujú aj z okolitých obcí.
11Obec SklabináObnova detského ihriska v obci Sklabiná 8000 €Cieľom projektu bolo obnovenie detského ihriska a tak zabezpečenie väčšej bezpečnosti detí, spokojnosť ich rodičov a zveľadenie priestoru. Nové prvky sú nielen bezpečnejšie, ale i po estetickej stránke oveľa pútavejšie a krajšie. Podarilo sa osadiť 8 hracích prvkov, ktoré spĺňajú kritériá bezpečnosti a deti z obce sa môžu hrať bez toho, aby sa rodičia báli.
12Obec IžkovcePrístavba prístrešku k domu smútku 5908 €Obec Ižkovce v rámci projektu dobudovala prístavbu prístrešku na Dome smútku. Obyvatelia obce sa tak môžu rozlúčiť so svojimi blízkymi v lepšom a dôstojnejšom prostredí.
13Obec Malé ZlievceObnova zariadenia a interiéru kultúrneho domu 8000 €V rámci projektu obec Malé Zlievce obnovila zariadenia a interiér kultúrneho domu. Vďaka upravenému interiéru a novému zariadeniu sa môžu všetci obyvatelia obce a ich rodiny cítiť na svojich oslavách či podujatiach obce príjemne.
14Obec Vysoká pri MoraveObecný informačno - navigačný systém v obci Vysoká pri Morave 8000 €Cieľom projektu obce Vysoká pri Morave bolo zlepšenie orientácie obyvateľov obce ako i návštevníkov obce pri pohybe v obci i v celom katastri obce a na cyklistických chodníkoch. V obci bol namontovaný nový informačno-navigačný systém. Následne boli v obci umiestnené stĺpy so smerovým označením názvov ulíc, pre lepšiu orientáciu hlavne turistov, ktorí do obce prichádzajú za krásami prírody po cykloturistickom chodníku. Tiež boli na Námestí oslobodenia umiestnené informačné skrinky, ktoré obec využíva na zverejnenie rôznych oznamov.
15Obec Ivanka pri NitreObnova detských ihrísk 11860 €V rámci projektu obec zveľadila nevyužité trávnaté plochy namontovaním nových preliezačiek, hojdačiek, kolotočov a hracích veží pre rôzne vekové kategórie, na ktorých sa môžu do sýtosti vyšantiť najmladší občania obce. Deti novovybudované ihriská pravidelne navštevujú.
16Obec BešaZelená oáza a oddychová zóna 8000 €V obci Beša sa podarilo vybudovať park pred vstupom na náučný chodník v Chránenej krajinnej oblasti Latorica so zameraním na ochranu diverzity a vodných vtákov na Východoslovenskej nížine. Realizáciou toho projektu sa zvýšila atraktivita obce pre rozvoj turizmu. Pred vstupom na náučný chodník turisti ako aj občania môžu oddychovať a relaxovať.
17Obec HrušovAltánok a javisko pod hruškami 8000 €Obec Hrušov vybudovala altánok a javisko v oddychovej zóne. Vďaka projektu sa skrášlila obec, vznikli nové priestory na aktívny oddych občanov a návštevníkov obce a upevnili sa pracovné návyky u dlhodobo nezamestnaných občanov. Vybudované javisko a altánok vhodne dopĺňajú celkový ráz obce.
18Mesto SečovcePestujeme si telesné zdravie 8000 €Cieľom výstavby detského ihriska bolo skrášliť a spríjemniť prostredie pri materskej škole a tak dať deťom možnosť hrou rozvíjať svoju fyzickú zdatnosť, zdokonaľovať koordináciu pohybov a celkový telesný vývoj, podporovať ich duševný rozvoj a stimulovať ich tvorivosť a fantáziu. Detské ihrisko sa stalo významným miestom oddychu a relaxu pre rodičov a starých rodičov.
19Obec Jablonov nad TurňouVybudovanie zberného dvora na separovanie KO 12000 €Cieľom projektu bolo zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia, zníženie nákladov na nakladanie s odpadom ako aj zníženie hmotnosti celkového komunálneho odpadu. Účelom objektu zberného dvora je prekrytie veľkokapacitných kontajnerov na separovaný zber odpadu, na vyššiu ochranu zberných nádob a vytriedeného odpadu a ostatných zariadení zberného dvora.
20Obec LábRozšírenie a modernizácia informačného systému miestneho rozhlasu v obci Láb 8000 €Hlavným cieľom projektu bolo zdokonaliť a rozšíriť informačný systém obce pre obyvateľov prostredníctvom miestneho rozhlasu a ozvučenia domu smútku. Všetkým občanom je tak umožnené vypočuť si dôležité oznamy obce i informačné oznámenia, smútočné oznámenia a poďakovania a v prípade krízovej situácie je ich možné rýchlo upozorniť a informovať o nebezpečnej situácii.
21Mesto Veľký KrtíšVybudovanie detského ihriska na ul. B.Němcovej 8000 €Zámerom projektu bolo zlepšenie podmienok pre deti na zmysluplné trávenie voľného času. Vybudované detské ihrisko sa nachádza v dobre dostupnej lokalite, v blízkosti najväčšieho mestského sídliska základnej školy. Projektom mesto prispelo k rozvíjaniu fyzickej zdatnosti detí a podpore ich duševného rozvoja. Novovybudované ihrisko sa stalo miestom oddychu a relaxu pre deti a ich rodičov.
22Obec ZáhorceRekonštrukcia verejných priestranstiev v obci Záhorce 8000 €Vďaka projektu bola stará kovová autobusová zástavka - čakáreň demontovaná, upravilo sa podložie a vybudovala sa nová krásna murovaná čakáreň s prvkami tradičnej vidieckej zástavby. Čakáreň dizajnom pekne zapadá do zástavby okolitých domov, čím sa zvýšila estetickosť centra obce a bezpečnosť obyvateľov.
23Obec Plavecké PodhradieRekonštrukcia a rozšírenie obecného rozhlasu 5500 €Zariadenie obecného rozhlasu v Plaveckom Podhradí z roku 1964 bolo z väčšej časti nefunkčné. Keďže hrozil jeho úplný úpadok, uskutočnila sa jeho výmena. Rekonštrukciou sa zabezpečila jeho stopercentná funkčnosť a to aj v prípade výpadku elektrickej energie. Rozhlas je teraz plne funkčný a obec aktívne využíva všetky jeho možnosti, vrátane zasielania sms správ obyvateľom. Výsledkom projektu je plne funkčný a moderný obecný rozhlas, ktorý spĺňa najnáročnejšie požiadavky dnešnej doby.
24Mesto Veľké KapušanyZóna športu 12000 €Projekt Zóna športu sa úspešne zrealizovala. Vďaka projektu sa vytvorila športová zóna, kde mládež vie svoje schopnosti prezentovať a trénovať na skateboarde a Freestyle BMX. V rámci projektu sa uskutočnilo štúdia, verejné obstarávanie na výber dodávateľa terénnych a stavebných prác a následne realizácia terénnych úprav, osadenie obrubníkov a asfaltovanie hracieho priestoru. Vytvorilo sa tréningové ihrisko pripravené na osadenie prvkov. Stanovené ciele projektu sa naplnili. Vznikol tak priestor, ktorý umožnil mládeži efektívne a produktívne tráviť svoj voľný čas fyzickými aktivitami.
25Obec Starý HrádokRevitalizácia verejných priestranstiev - výsadba stromových alejí 5884 €Cieľom projektu v Starom Hrádku bola revitalizácia verejných (obecných) priestranstiev v novej ulici a popri ceste do cintorína výsadbou stromovej aleje v intraviláne obce. Práce sa na projekte začali vďaka miernej zime už v marci. Verejné prostredie s množstvom zelene významnou mierou prispelo k upevneniu sociálnych zväzkov medzi jednotlivými členmi a skupinami v rámci komunity.
26Mesto RožňavaRevitalizácia detského dopravného ihriska 8000 €Zámerom projektu bolo vybudovať sociálne zariadenia na detskom dopravnom ihrisku a vytvoriť tým plnohodnotný priestor čo sa v konečnom dôsledku podarilo a dnes je priestor plnohodnotne využívaný. Vybudovaním sociálnych zariadení sa skvalitnila prevádzka detského dopravného ihriska, čo badať aj na stúpajúcej tendencii návštevnosti tohto areálu. Priestor prispejeme k aktívnemu tráveniu voľného času detí, mládeže.
27Obec Horné ZeleniceRevitalizácia detského ihriska 8000 €Cieľom projektu bolo skrášliť centrálny priestor obce, obnoviť ihrisko pre deti, poskytnúť im bezpečné miesto na trávenie voľného času v spoločnosti rodičov alebo rovesníkov. Po nainštalovaní časti hracích prvkov a vybudovaní pieskoviska, ktoré bude zároveň dopadovou plochou pre centrálnu preliezku, sa vytvoril priestor pre bezpečné miesto na hry detí. Ihrisko nenásilne zapadlo do parku, nie je rušivým elementom, napriek využitiu predovšetkým prírodných materiálov je pre deti príťažlivé nápaditosťou a spracovaním jednotlivých prvkov. Zároveň ukázalo na veľký potenciál, ktorý v sebe táto roky nevyužívaná plocha v centre obce skrýva.
28Mesto HlohovecZámocký poznávací okruh 8000 €Podporenie projektu Mesta Hlohovec umožnilo priblížiť širokej verejnosti najvýznamnejšie dominanty mesta Hlohovec vybudovaním 2,6 km dlhého okruhu, ktorý umožňuje voľný pohyb návštevníkov a slúži na poznávanie prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu. Vytvorenie Zámockého poznávacieho okruhu si vyžadovalo výrobu, umiestnenie a osadenie 5 ks informačných tabúľ, ktoré približujú návštevníkom históriu, kultúru, prírodu, architektúru, významné osobnosti, panovnícke rody, flóru a faunu mesta Hlohovec. Osadenie odpadkových košov uvítajú všetci návštevníci, najmä rodiny s deťmi. Zrealizovaný projekt umožňuje návštevníkom prostredníctvom informačných tabúľ spoznať významovosť tohto územia a napomáha k eliminácii poškodzovania prírodných a kultúrnych hodnôt zámockej záhrady.
29Obec Veľká DolinaOdizolovanie interiéru a exteriéru, stierkovanie a podlahy interiéru kultúrneho domu 8000 €Projekt v obci zabezpečil, aby kultúrny dom bol znovu dôstojným kultúrnym stánkom pre obyvateľov aj hostí obce. Modernizáciou začal plniť základné požiadavky ľudí na rozvoj kultúry. Zvýšil estetickú hodnotu stavby odizolovaním, vystierkovaním a výmenou podlahy a zatraktívnil kultúrne zariadenie.
30Obec Malé StracinyProsperita je priorita ! 8000 €Uskutočnením projektu sa zmenilo rokmi schátralné a len minimálne upravené verejné priestranstvo, ktoré sa nachádza pred budovou Obecného úradu v jadre obce. Realizáciou projektu došlo k zviditeľneniu obce a regiónu pre širokú verejnosť, odbúraniu bariér a zvýšeniu informovanosti. Do budúcnosti je naplánované na upravenom verejnom priestranstve vykonávanie pravidelnej údržby, ochrany pred poškodením a znehodnotením. Na vzniknutých nespevnených plochách budú vysadené kvety, kríky a trávnik.
31Obec MarkovceRekonštrukcia a obnova miestnych kultúrnych domov a stredísk. 8000 €Cieľom projektu bola rekonštrukcia vnútorných priestorov a výmena vybavenia kuchyne. Ciele projektu boli dosiahnuté rekonštrukciou stropu a priestorov kuchyne, výmenou zariadenia, obkladov a dlažby a dokončovacími prácami, upratovaním. Zrenovované priestory tak slúžia na rôzne akcie a príležitosti v obci ako napr. Úcta k starším, Deň matiek, Mikuláš a Nový rok.
32Obec Silická BrezováRekonštrukcia strechy požiarnej zbrojnice v Silickej Brezovej 8000 €Zámerom projektu bola rekonštrukcia strechy požiarnej zbrojnice v Silickej Brezovej. V priebehu realizácie tohto projektu strecha prešla rekonštrukciou, nezateká. Rekonštrukciou strechy sa zvýšilo zdravé voľnočasové prostredie pre mladých ľudí v obci Silická Brezová a zabránilo sa znehodnoteniu obecných skladových priestorov, v ktorých sa nachádzajú prístroje a náradia.
33Obec VlkyňaObnova detských ihrísk 5000 €Projekt bol realizovaný na dvore materskej školy. Jeho cieľom bola úprava, obnova a skrášlenie detského ihriska. Obnovené a upravené bolo detské ihrisko a tak vzniklo príjemné ihrisko pre deti.
34Obec VčelinceRozvoj, podpora a zveľadenie obcí a regiónu - Obnova detského ihriska pri MŠ 5000 €Projekt s názvom „Rozvoj, podpora a zveľadenie obcí a regiónu - Obnova detského ihriska pri MŠ v obci Včelince“ splnil svoj účel. Ciele a aktivity v ňom zahrnuté sa totiž podarili v plnom rozsahu naplniť a vďaka schváleným finančným prostriedkom úspešne zrealizovať. Dôkazom toho je obnovenie a prestavanie detského ihriska pre deti predškolského veku v areáli MŠ Včelince podľa príslušných bezpečnostných noriem a predpisov. Úspešnosť projektu podčiarkuje aj pozitívne vyhodnotenie aktivít zo strany Štátnej školskej inšpekcie.
35Obec OlováryRekonštrukcia kultúrneho domu 8000 €Inštaláciou ústredného kúrenia v kultúrnom dome sa zladil celkový vzhľad a komfort podujatí v obnovenom kultúrnom dome. Už niekoľko podujatí potvrdzuje, opodstatnenosť tejto úpravy, keď počas kúrenárskej sezóny v niekoľkých prípadoch, podujatiach bol spustený ekonomicky výhodný a ekologicky čistý spôsob kúrenia a to peletovým kotol značky Ferroli, ktorý spĺňa aj najprísnejšie kritériá. Montážou ústredného kúrenia sa dosiahol vyšší komfort a vzhľadový súlad zariadenia kultúrneho domu.
36Mesto TornaľaObnova fontány na Hlavnom námestí v meste Tornaľa 4970 €Prvoradým cieľom projektu bolo zrekonštruovať a navrátiť pôvodný stav fontány nachádzajúcej sa uprostred historického námestia mesta Tornaľa. V záujme zachovania pôvodného stavu historickej fontány bola obnovená fontána, resp. teleso fontány, technológia t.z. elektroinštalácia ako aj vodoinštalácia, okolie fontány, spolu s vybudovaním nového chodníka a palisády. Výsledkom projektu je nielen vytvorenie a obnovenie príjemného prostredia v centre mesta, ale aj zvýšenie kultúrnej úrovne historického námestia mesta Tornaľa.
37Obec RuminceRekonštrukcia budovy kultúrneho domu. 5000 €Cieľom projektu obce Rumince bola rekonštrukcia budovy kultúrneho domu. Po rekonštrukcii je kultúrny dom pripravený na usporiadanie udalostí a akcií pre obyvateľov obce. Do budúcnosti obec plánuje obnoviť podlahu, ktorá je tiež vo veľmi zlom stave.
38Obec Kapušianske KľačanyOsvetlenie obecného parku 7499 €Zámerom projektu bolo prispieť k zveľadeniu obce prostredníctvom realizácie osvetlenia miestneho parku. Realizácia projektu prispela k zásadnej zmene prostredia centra obce a vytvorilo sa bezpečné miesto kde môžu mladé rodiny, deti i dôchodcovia aj vo večerných hodinách tráviť svoj voľný čas.
39Obec Plavecký MikulášOprava strechy KD 8000 €Premetom projektu boloé zveľadenie budovy KD v obci Plavecký Mikuláš. Výmenou krytiny za novú bola zveľadená budova KD. Kultúrne a iné spoločenské akcie, ktoré sa v budove KD budú konať nebudú tak ohrozené nepriaznivým počasím, nakoľko cez doterajšiu strechu zatekalo.
40Obec Slovenské ĎarmotyRekonštrukcia a obnova miestneho kultúrneho domu 8000 €Hlavným cieľom projektu bolo prispieť k zveľaďovaniu a k modernizácii obce, nakoľko je aj hraničnou obcou a taktiež kultúrny dom je historicky prepojený pôsobením Boženy Němcovej, ktorá určitý čas žila a pôsobila v obci a na okolí (dielo Uhry ). Na jej pamiatku bola osadená na budovu pamätná tabuľa. Vykonala sa rekonštrukcia a obnova miestneho kultúrneho domu. Oprava poškodenej fasády, náter novej maľovky. Kúpa nového teplovzdušného kotla na drevo, oprava vykurovacieho systému. Oprava stien a izolácia podlahy v kotolni a náter novej maľovky . Výmena vstupných protipožiarnych dverí do kotolne. VDo projektu sa zapojili aj obyvatelia obce, široká veková kategória, ktorým nebolo ľahostajné, že chátra kultúrne dedičstvo a oáza oddychu, zábavy a vzdelania. Slávnostné odovzdanie zrekonštruovaného KD sa uskutoční pri príležitosti prvých osláv 95. výročia prvej písomnej zmienky obce.
41Obec ChanavaRealizácia parku 5000 €Cieľom projektu bolo vybudovanie chodníku a menšej spevnenej plochy s lavičkami a zeleňou na vytvorenie vhodného prostredia na príjemné posedenie a oddych. Výsadba živého plotu na ohraničenie priestoru a stromov na oživenie celého parku. Doteraz prázdne priestranstvo dostalo charakter ozajstného parku, od čoho sa očakáva, že obyvatelia obce a to hlavne rodiny s deťmi budú môcť stráviť čas v prírode v peknom a príjemnom prostredí. Do budúcnosti sú naplánované ďalšie práce na budovaní parku.
42Obec KalšaModernizácia kuchyne kultúrneho domu 8000 €Obec Kalša realizáciou tohto projektu zmodernizovala kuchyňu kultúrneho domu, a to výmenou nových energeticky úspornejších spotrebičov, ktoré nahradili staré, niektoré už čiastočne aj nefunkčné. Boli vytvorené moderné a bezpečné priestory hlavne pre obyvateľov obce, ktorí využívajú kultúrny dom a jeho príslušenstvo pri oslavách, svadbách i smútočných udalostiach.
43Obec Veľké DravceFontána v parku pre všetkých. 8000 €Hlavným cieľom projektu bolo skrášliť centrálnu časť obce a spríjemniť a sfunkčniť celkové prostredie parku, pre všetkých jeho návštevníkov. Hlavná aktivita projektu bola rekonštrukcia starej fontány, ktorá dopadla dobre a príjemne oživila a skrášlila centrálnu časť parku. Ďalšou aktivitou projektu bolo osadenie lavičiek a odpadkového koša v priestoroch parku, čím sa dosiahlo zvýšenie jeho funkčnosti. Ohlasy verejnosti na skrášlenie parku boli pozitívne a mnohým sa fontána a jej okolie páčili a obzvlášť si pochvaľovali osvieženie, ktoré fontána poskytuje v teplých letných dňoch svojím zvlhčovaním vzduchu. Ciele projektu boli naplnené. Zrekonštruovaním schátranej fontány, osadením lavičiek a odpadkových košov sa spríjemnilo a skrášlilo prostredie parku pre všetkých jeho návštevníkov.
44Obec SlanecVýmena poškodených okien na obecnom zdravotnom stredisku v Slanci. 7160 €Cieľom projektu bola výmena poškodených okien na zdravotnom stredisku v priestoroch ambulancií a čakární. Ciele projektu boli splnené. Okná boli vymenené, čím boli splnené požiadavky na skvalitnenie poskytovaných služieb, obyvateľom, zabezpečenie zdravšej a bezpečnejšej prevádzky zdravotného strediska. Zvýšil sa komfort a pracovné prostredie zamestnancov a esteticky sa skrášlila budova.
45Obec Lakšárska Nová VesVítame deň detí na novom ihrisku 7972 €Zámerom projektu Obce Lakšárska Nová Ves ako aj rodičov a zástupcov školy bolo doplniť ďalšie herné prvky, dotvoriť prostredie pre deti zeleňou a pokračovať v dobrej spolupráci a vytváraní spoločných aktivít na novom ihrisku. Počas realizácie projektu vznikli nové aktivity týkajúce sa vylepšenia okolitého prostredia.
46Obec Veľké StracinyMunicipality 2013 7975 €Cieľom projektu bolo skvalitniť príjem vysielaných oznamov a aktuálnych správ pre obyvateľov obce, prostredníctvom miestneho rozhlasu. Ciele projektu boli splnené na 100%. Bola zlepšená kvalita, počuteľnosť, zrozumiteľnosť, možnosť nahrávania relácií na USB kľúč, možnosť použitia bezdrôtového mikrofónu ako aj zámer aby miestny rozhlas slúžil bezporuchovo minimálne niekoľko rokov.
47Obec Turňa nad BodvouDetské ihrisko pre najmenších 7691 €Hlavným cieľom projektu boko dobudovať existujúce detské ihrisko v materskej škole v Turni nad Bodvou o nové komponenty, vyhovujúce európskym štandardom, ktoré zabezpečia bezpečné pohybové aktivity a činnosti pre všestranný telesný a duševný vývoj detí. Ďalším cieľom projektu bolo spoločnými aktivitami vzbudiť záujem rodičov o pohybové aktivity detí a ich rovesníkov. Pre detské ihrisko sa zakúpila jedna kombinovaná zostava hier, šesť na iné hry a dve zostavy dvoch lavíc so stolom. Ako bonus boli dodané dve lavice pre dospelých. Všetky komponenty sú vyrobené z ekologických materiálov a disponujú certifikátom európskej normy. Tieto prvky podporia telesný rozvoj, najmä správne držanie tela a koordináciu pohybov a tiež logické myslenie a tvorivosť detí.
48Obec KiarovRekonštrukcia klubu mladých a seniorov 8000 €Hlavným cieľom projektu bolo prispieť k zveľadeniu obce prostredníctvom rekonštrukcie klubu mladých a seniorov v časti obce Veľký Kiarov. Zámerom bolo obnoviť zastaralú a zanedbanú budovu. Realizáciou projektu sa skrášlilo prostredie obce a zároveň sa vytvorilo príjemné miesto pre obyvateľstvo obce Kiarov. V budúcnosti by obec chcela skrášliť okolie Klubu mladých a seniorov výsadbou okrasných drevín a zároveň by chcela vybudovať detské ihrisko a chodníky.
49Obec ŽelovceOživenie miestnej kultúry - oslavy 678.výročia obce Želovce 8000 €Zámerom projektu bolo zorganizovať dvojdňové podujatie ktoré bude slúžiť širokej verejnosti ako aj miestnym občanom obce. Aktivity projektu boli realizované pri príležitosti oživenia miestnej kultúry-oslavy 678. výročia obce Železovce. Vytvoril sa tak priestor pre širokú verejnosť, i pre miestnych občanov kultúrne sa vyžili, mali možnosť upevňovať vzájomné vzťahy a zároveň bol vytvorený priestor, kde sa mohli vzájomne stretnúť, porozprávať a spolu prežiť pestré popoludnie. Uskutočnený kultúrny program bohato prezentoval miestnu kultúru, vytvoril priestor k vyskúšaniu si tradičných remesiel o ktoré mali záujem najmä deti, ochutnávku tradičných jedál si nikto z návštevníkov nenechal ujsť. Všetky aktivity boli zrealizované a komplexne naplnili svoj cieľ.
50Obec ZomborObnova kultúrneho domu v Zombore 2.etapa 8000 €Hlavným cieľom bolo zveľadenie obce, tj. modernizácia a rekonštrukcia majetku obce. Ciele projektu boli naplnené, nakoľko sa podarilo zrealizovať plánované aktivity ako: výmena el. rozvádzača, vedení, zásuviek, vypínačov ako aj vybetónovanie podlahy a obklad dlažbou, úpravy vnútorných stien a stropu v budove kultúrneho domu. Celkovo sa podarilo zlepšiť stav kultúrneho domu.
51Obec Veľké ZlievceRekonštrukcia objektu kultúrneho domu 11940 €Hlavným cieľom projektu bola celková rekonštrukcia objektu kultúrneho domu. Ciele projektu boli splnené, zrekonštruovali sa zdravotno-technické zariadenia, vymenili sa okná a dvere, previedla sa celková výmena podláh a obkladov, opravili sa omietky, previedli sa maliarske práce, previedla sa celková úprava na vstupnej časti kultúrneho domu. Rekonštrukciou sa dosiahlo zlepšenie stavebno-technického stavu a obnovou priestorov sa vytvorilo zázemie pre už vybudovaný amfiteáter v susedstve kultúrneho domu. Zároveň sa zlepšili podmienky na využívanie priestorov, na organizovanie podujatí a rôznych akcií, kde sa môžu stretávať obyvatelia obce. Plány obce do budúcnosti spočívajú v pokračovaní úprav na kultúrnom dome a to vo vybudovaní kuchyne, zateplení objektu a oprave strešnej konštrukcie.
52Obec Veľké RaškovceVybudovanie autobusovej čakárne a revitalizácia - obnova priľahlého parku 8000 €Realizáciu projektu sa zvýšila kultúra cestovania a estetický vzhľad centra obce. Ciele projektu boli splnené nakoľko prioritou bolo vybudovanie autobusovej čakárne, ktoré sa podarilo realizovať.

Program Spolupráca so samosprávami

V programe získalo podporu 10 obcí, ktorým bola prerozdelená celková suma 117 988 eur.

Č.PredkladateľNázov projektu Podporená suma Záverečná správa
1Mesto TrenčínVráťme život do centra Trenčína 10000 €Zámerom projektu bolo skvalitniť a skultúrniť prostredie na centrálnom námestí a rozšíriť kalendár podujatí, tak aby sa na námestie oplatilo prichádzať Trenčanom, obyvateľom regiónu, turistom, ale aj na ňom v príjemnom prostredí zotrvať. V rámci projektu boli obnovené jarmočné stánky a pódium, ktoré bolo po 15 rokoch používania v značne zdevastovanom stave. Pridali sa mnohoúčelové prístrešky, doplnili sa lavičky, veľkorozmerné slnečníky a sedenie. Výsledkom projektu bol tak spoločný kalendár mestských podujatí ako aj akcií iných organizátorov.
2Mestská časť Bratislava-DúbravkaRevitalizácia detských ihrísk v Dúbravke 14988 €Cieľom projektu bola rekonštrukcia a revitalizácia detských ihrísk v Bratislave-Dúbravke, konkrétne išlo o dve ihriská - verejná záhrada s detským ihriskom pri Rodinnom centre Macko a detské ihrisko Materskej školy Ušiakova. Išlo o umiestnenie hracích prvkov, ktoré rozvíjajú pohybové aktivity detí. Ciele projektu sú splnené a verejná záhrada aj ihrisko opäť slúžia obyvateľom mestskej časti.
3Mesto KošiceDetské ihrisko Kuzmányho 13, MČ Košice Staré mesto 13000 €Zámerom projektu bolo vytvorenie bezpečného miesta v centre obytnej časti za účelom aktívneho a zmysluplného trávenia voľného času, prostredníctvom obnovy zastaraného a zničeného detského ihriska v MČ Košice-Staré Mesto. V rámci projektu boli opravené hracie prvky a časti ihriska, zároveň boli osadené nové herné prvky, tak aby vznikol priestor pre oddych, relax a šantenie detí.
4Mesto MartinŠportovo- náučný chodník na nábreží rieky Turiec 15000 €Ciele zrealizovaného projektu boli naplnené. Nové dobudované miesto na nábreží rieky Turiec predstavuje doplnenie už zrealizovaného náučného chodníka s názvom „ po stopách česko- slovenskej vzájomnosti“. Chodník predstavuje svojou podstatou náučné miesto v príjemnom prírodnom prostredí. V jeho samotnej línii je umiestnených šesť informačných tabulí so základnými informáciami o historických faktoch s osobnosťami, udalosťami a budovami v nadväznosti na česko–slovenskú vzájomnosť. Miesto je určené na trávenie voľného času a športových aktivít akými sú cyklistika, korčuľovanie na kolieskových korčuliach a pod. Novovybudované miesto slúži širokému spektru obyvateľov z jednotlivých mestských častí.
5Mesto BardejovRevitalizácia mestského areálu oddychu v Bardejove „ Nábrežie rieky Topľa“ 10000 €Cieľom projektu bola revitalizácia verejného priestoru so spoločenským významom pre miestnu komunitu, ktorý sa nachádza v rekreačno - oddychovej zóne mesta Bardejov, na nábreží rieky Topľa. Revitalizácia verejného priestoru výrazne prispela ktomu, aby sa - oddychová zóna na nábreží rieky Topľa stala viacgeneračným mestským areálom oddychu pre všetky vekové kategórie obyvateľov. Zapojením miestnej komunity do realizácie projektu podporila samospráva záujem občanov o veci verejné, stretávanie sa, športovanie a zdravý životný štýl.
6Mesto HandlováDETSKÉ IHRISKO - ul. Partizánska, Handlová 5000 €Hlavným zámerom projektu bola revitalizácia verejného priestoru a výstavba detského ihriska v Handlovej, čím sa vylepšil nevyužitý priestor pre zábavnú, oddychovú a bezpečnú zónu pre deti vo veku do 12 rokov a rodičov s deťmi. Detské ihrisko je od prvého momentu využívané malými deťmi i rodičmi a slúži na trávenie voľného času a hru detí. Projektom sa zlepšili podmienky pre aktívne trávenie voľného času detí a celých ich rodín.
7Mestská časť Bratislava – Záhorská BystricaRevitalizácia verejného priestranstva 10000 €V rámci revitalzácie verejného priestranstva v areáli Základnej školy s materskou školou bola vytvorená bezpečná športová zóna slúžiacia deťom na vyučovanie hodín telesnej výchovy ako aj obyvateľom mestskej časti, ktorá zahŕňa prekrytie už jestvujúceho hokejbalového miniihriska slúžiaceho v zime ako ľadová plocha a v lete na účely hokejbalu, florbalu, prípadne ako univerzálna hracia plocha. Zámerom projektu bolo skvalitnenie športoviska a možnosť jeho maximálneho využitia aj počas nepriaznivého počasia, tento cieľ projektu bol naplnený.
8Obec Častkovce,,Detský raj´´ 10000 €Hlavným cieľom projektu Detský raj bolo podporiť rozvoj športu a voľnočasových aktivít v obci. Výsledkom projektu je vybudované detské ihrisko s nainštalovanou zostavou: tunelová zostava so šmýkačkou a lezeckou stenou, hojdačkami, prevažovacou hojdačkou, motorkou na pružine, viacmiestnym kolotočom a lavičkami. Ihrisko je voľne prístupné pre všetky deti, kde môžu tráviť voľný čas a rozvíjať svoje fyzické a psychické zručnosti. Vybudovaný areál je taktiež miestom stretávania sa miestnej komunity, kde obyvatelia nachádzajú relax a pohodu s deťmi.
9Mesto Spišská BeláRevitalizácia historického cintorína v Spišskej Belej 15000 €Hlavným cieľom predkladaného projektu bola revitalizácia historického cintorína v Spišskej Belej z konca 18. storočia. Vďaka podpore sa podarilo dokončiť obnovu, revitalizáciu spevnených plôch na mestskom cintoríne položením dlažobného kameňa. Miestny cintorín, ktorý je ako pietne miesto plní zároveň aj funkciu verejného parku a spoločenského priestoru a tak sa stal hneď bezpečnejším a krajším.
10Mesto Dubnica nad VáhomDetské ihrisko v lokalite pri Centre neziskových organizácií v Dubnici nad Váhom. 15000 €Predmetom projektu bolo vybudovanie detského ihriska na verejnom priestranstve pri Centre neziskových organizácií v Dubnici nad Váhom. Detské ihrisko slúži klientom Centra neziskových organizácií v Dubnici nad Váhom, deťom zo spádovej oblasti, návštevníkom blízkych inštitúcií a širokej verejnosti.

Nadačný fond SPPoločne

Z nadačného fondu SPPoločne bolo podporených 37 subjektov v celkovej sume 199 876 eur.

Č.PredkladateľNázov projektu Podporená suma Záverečná správa
1TRIPTYCH o.z.Hidepark - viac priestoru pre kultúru v Nitre6000 €Zámerom projektu bolo dokončenie mobilnej galérie, miestnosti pre dobrovoľníkov, zastrešenie pódia, vytvorenie krytého priestoru pre najmenších v komunitnej záhradke, a zároveň doplnenie drobného mobiliáru, a doplnenie technického zabezpečenia. Ciele projektu boli splnené, Hidepark sa stal kultúrnym centrom, ktoré vzniklo na opustenom mieste bývalej skládky odpadov. Po štyroch rokoch sa toto miesto stalo kultúrnym centrom pre nezávislú kultúru, alternatívne športy, ekológiu a vzdelanie.
2Obec ZatínŠanca pre zatínske deti5000 €Zámerom projektu bolo vybudovanie detského ihriska v parku pre deti, aby mohli kvalitne tráviť voľný čas v peknom prostredí. Ciele projektu boli naplnené, podarilo sa vybudovať funkčné ihrisko. Priebeh projektu bol hodnotený veľmi pozitívne. Do projektu sa podarilo zapojiť všetkých obyvateľov z obce ako aj ľudí zo šírokého okolia. Plánom obce do budúcnosti je bezpečne prevádzkovať detské ihrisko pre radosť detí. Ďalej obec plánuje pokračovať v úprave parku, rozšíriť vybavenie ihriska s prvkami vhodnými i pre staršie deti .
3Obec Mýto pod Ďumbierom400 rokov obce Mýto pod Ďumbierom5000 €Zámerom projektu bolo pripomenutie si 400 rokov od prvej písomnej zmienky o obci Mýto pod Ďumbierom, príprava osláv, usporiadanie kultúrneho programu, zabezpečenie stretnutia občanov a rodákov, turistov a hostí z partnerských miest a obcí z Maďarska, Chorvátska, Čiech a Slovenska. V rámci projektu bol pripravený bohatý kultúrny program a slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva, kde boli ocenení občania, ktorí sa zaslúžili o rozvoj obce. Plánom obce je naďalej do budúcnosti každoročne organizovať podobné stretnutia.
4Obec DoľanyArborétum Doľany5000 €Cieľom projektu Arboríta Doľany bolo zlepšenie environmentálneho povedomia u širokej verejnosti a zlepšenie vnímavosti detí a dospelých k rozmanitosti živých foriem. Ciele projektu boli naplnené. Pozitívny ohlas bol vyjadrený aj zástupcami základných škôl a starostami okolitých obcí. V jarných a letných mesiacoch plánujú spolu s deťmi navštíviť arborétum. Zariadenie tohto druhu vítajú ako vhodný a účelný druh výučby. Dokončením projektu sa určité práce iba začínajú. Plochu arboréta bude potrebné pravidelne udržiavať a porast čistiť od náletových drevín. Jednou z priorít bude ošetrovať dreviny za účelom udržania dobrého zdravotného stavu.
5Mesto BreznoŠport pri Hrone nás baví5000 €Zámerom bola podpora a rozvoj zmysluplného využívania voľného času detí spolu s rodičmi úpravou, skvalitnením a obnovou verejného priestranstva a tým aj skvalitnenie životného prostredia a trvale udržateľného rozvoja mesta. Vytvorenie bezpečného miesta pre hru a zábavu pre detí, rozvoj ich fyzických zdatností a zručností, osobnostný a sociálny rast. V pokojnej zóne uprostred parkovej zelene, na okraji mesta s chodníkovým prepojením vedúcim priamo do centra mesta bolo vytvorené nové detské ihrisko, ktoré pozostáva z nasledujúcich častí: veža s domčekom, šmýkačka, lezecký prvok, hojdačky závesné, lávka - pohyblivý mostík a tabuľa na kreslenie. Inštalovaný bol aj nový smetný kôš a stojan na bicykle. Vytvorené ihrisko prispeje k podpore a rozvoju fyzických zdatností a ručností detí, osobnostnému a sociálnemu rastu, v neposlednom rade došlo k skvalitneniu životného prostredia a vytvoreniu estetického verejného priestranstva.
6Stredná odborná škola technickáVybudovanie eko zóny6000 €Podstatným cieľom projektu bolo rozvinúť a prehĺbiť u žiakov aj dospelých environmentálnu výchovu a zodpovedný prístup k životnému prostrediu. Špecifickými cieľmi projektu bola motivácia mladých ľudí k sebarealizácii v prostredí školy v prospech rovesníkov i širšej komunity a odstránenie apatie mladých ľudí k manuálnej práci. Ciele projektu boli naplnené zrealizovaním projektu, čiže vybudovaním eko zóny. Do budúcnosti je naplánované zlepšenie životného prostredia v okolí školy vybudovaním prístrešku pre triedený odpad, výsadba živého plota a zelene v ostatných častiach areálu.
7Bežecký klub vajnoryFITNESS PARK JURSKÁ CESTA - VAJNORY5866 €Cieľom projektu bolo vytvoriť podmienky na rekreačné športovanie v obci a v blízkom okolí. Cieľ projektu naplnený bol. V oblasti športového areálu športuje čoraz viac ľudí, ktorí popri behu cvičia na inštalovaných fitness prvkoch.V rámci projektu bola zorganizovaná brigáda sympatizantov projektu a členov BK Vajnory, ktorí v priebehu dvoch dní osadzovali a betónovali kotviace prvky a následne po týždni montovali zariadenia. Celý projekt zapadá do koncepcie novej cyklotrasy JURAVA , ktorá bola otvorená prakticky v rovnakom termíne.
8FUDEMUSVymeň nudu za pohyb5867 €Cieľom projektu bolo usporiadanie pilotného športovo spoločenského podujatia. Zámerom bolo podnietiť čo najširšie obyvateľstvo k akémukoľvek pohybu a zabezpečiť potrebné športové náčinie, náradie a pomôcky. Ciele projektu boli úspešne splnené a uskutočnené jednotlivými uvedenými športovými aktivitami dňa 13.09.2014 športovo-spoločenským podujatím " Vymeň nudu za pohyb" využitím športových pomôcok, náčiní a náradí.
9Martinský klub priaznivcov cestovaniaMosty6000 €Hlavným cieľom projektu bola realizácia kvalitného kultúrneho podujatia s dlhodobou perspektívou, s ústrednou myšlienkou znižovania intolerancie medzi ľudmi. Stanovené ciele projektu boli naplnené v plnej miere. Podarilo sa pripraviť kvalitné kultúrne podujatie s dlhodobou perspektívou. Svojimi aktivitami prispelo k znižovaniu intolerancie medzi ľuďmi. Na naplnenie cieľa boli pripravené prezentácie cestovateľov a ľudí, zaoberajúcich sa ľudskými právami, pre deti základných a stredných škôl Turca. Tiež bol pripravený a realizovaný hudobný program inšpirovaný inými kultúrami v podaní detí Základnej umeleckej školy v Martine. Medzi sprievodné aktivity projektu MOSTY patrili tematická fotosúťaž pre detského i dospelého tvorcu, spojená s workshopmi a vernisážou. Projektom bola vytvorená cesta pre ďalšie ročníky festivalu nového typu. Ambíciou je i naďalej pokračovať v tématicky zameranej programovej skladbe.
10Základná školaRelaxačno -náučno - poznávací dopravný chodníček4880 €Zámerom a cieľom projektu bolo vybudovanie relaxačno – náučno – poznávacieho dopravného chodníčka, na ktorom budú umiestnené panely s históriou a krásou regiónu a oddychová zóna s lavičkami a hojdačkou. Veľká časť žiakov má priamych potomkov zo zátopovej oblasti Starina. A práve aj prostredníctvom týchto panelov sa priblížila krása tunajšej prírody (NP Poloniny, CHKO Vihorlat), v ktorej žili a vyrastali ich predkovia, históriu a krásu nášho mesta a regiónu. Tento chodník spolu s dopravným značením slúži aj ako dopravná cestička pre kolobežkárov a bicyklistov, aby si overovali pravidlá cestnej premávky. Zároveň bude sprístupnený aj ostatným školám v meste a blízkom okolí. Tento relaxačno – náučno – poznávací dopravný chodníček s oddychovou zónou rozšíri už svojpomocne postavenú exteriérnu enviroučebňu s altánkom.
11Priatelia Znieva - občianske združenieZelená oáza v Lazanoch - založenie komunitnej záhrady3470 €Hlavnými cieľmi projektu boli: založenie verejnej komunitnej záhrady, ktorá by slúžila na oddych a stretávanie sa miestnej komunity spolu s zatraktívnenie priestoru s dvojicou kultúrnych pamiatok a zvýšením záujmu o priestor zo strany turistov a návštevníkov obce. Všetky ciele boli naplnené. Počas realizácie projektu došlo k založeniu komunitnej záhrady, v ktorej boli zároveň osadené nové lavičky a informačné tabule. Tieto zároveň zatraktívnili priestor dvoch kultúrnych pamiatok pre turistov a návštevníkov, ktorí na nich nájdu základné informácie o jednotlivých objektoch i vzniku záhrady.
12Obec KonskáPohyb pre deti6000 €Cieľom projektu bolo poskytnúť deťom pravidelný a bezpečný pohyb v areáli ZŠ s MŠ. Ciele projektu boli naplnené, napriek nepriazni počasia. Podarilo sa zrealizovať osadenie hracích prvkov, výsadbu zelene, osadenie mobiliáru taktiež vysiatie trávy. Naplno budú môcť deti ihrisko využívať budúci rok, keď vyrastie tráva. Po uskutočnení realizácie detského ihriska má obec v pláne spolu s pani riaditeľkou ZŠ s MŠ vybudovať altánok, ktorý bude slúžiť v rámci vyučovania ako ,, Škola v prírode". Plánuje sa vybudovať ešte vonkajšie fitnes centrum, aby mohli aj rodičia pri návšteve areálu spolu s deťmi plnohodnotne využiť svoj čas. Deti v rámci vyučovania sa budú starať nielen o zeleň, ale aj čistotu areálu.
13Domka- Združenie saleziánskej mládeže, Stredisko Bratislava- MamateyovaNaša čajovňa6000 €Hlavným cieľom projektu bola podpora komunity a znižovanie anonymity prostredníctvom vytvorenia prostredia čajovne, kde sa môžu mladí a rodiny neformálne stretávať za účelom príjemného posedenia, rozhovoru s priateľmi a na organizovaných kultúrnych podujatiach. Ďalším cieľom bolo aktívne zapojiť mladých do dobrovoľníckych aktivít pri príprave projektu a jeho realizácii (drobné stavebné a sťahovacie práce, pomoc pri chode čajovne,...). Posledným cieľom bolo vytvorenie prijímajúceho prostredia pre nových členov komunity ale aj náhodných návštevníkov a okoloidúcich. V rámci projektu boli zrealizované stavebné úpravy priestorov budúcej čajovne. Išlo najmä o búracie práce na ktorých sa podieľali aj mladí dobrovoľníci a rodičia z komunity. V budúcnosti bude „Garsónka“ fungovať v pravidelnom režime 5-krát do týždňa a okrem toho bude k dispozícii na organizovanie kultúrnych, vzdelávacích a iných verejnoprospešných podujatí. Stane sa miestom, kde sa budú ľudia radi vracať nielen kvôli gurmánskemu zážitku a príjemnému posedeniu, ale aj kvôli svojim priateľom, známym a ďalším ľuďom ktorých tam budú môcť stretnúť.
14"SP""Zlomení"5750 €Cieľom projektu bolo prostredníctvom pravidelných podujatí, organizovaných raz za mesiac, zabraňovať prehlbovaniu medzigeneračných rozdielov a budovať jednotu v komunite obyvateľov mesta Sliač a jeho okolia, aktívne prispievať k zlepšovaniu vzťahov v rámci nej a pozitívne prispievať k znižovaniu anonymity medzi jej obyvateľmi. Hlavný cieľ projektu bol naplnený, účastníci na podujatí zastupovali naozaj rôznorodé vekové kategórie - od tých najmenších až po zrelých ľudí, o čom svedčia aj prezenčné listiny. Účastníci boli nielen z mesta Sliač, v ktorom sa podujatie organizovalo, ale i z bližšieho či viac vzdialenejšieho okolia. Podujatie spojilo tak ľudí na jednom mieste.
15Obec Vyšná OlšavaFlorbalové ihrisko6000 €Cieľom projektu bolo vybudovanie florbalového ihriska v nevyužitej časti veľkého školského areálu, aby sa zvýšila aktivita našich detí športovým vyžitím. Využil sa tak nefunkčný a zanedbaný priestor, ktorý iba chátral. Občanom bol ponúknutý priestor trávenia voľného času.
16Mesto Kráľovský ChlmecRekonštrukcia športového ihriska v meste Královský Chlmec6000 €Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie a rozšírenie podmienok pre najviac druhov športových aktivít počas celého roka, pričom ihrisko bude prístupné a dostupné pre širokú verejnosť. Rekonštrukcia spočívala v odstránení starého oplotenia, opravy poškodenej hracej plochy, vo vybudovaní malej tribúny, vyčiarkovaní jednotlivých druhov ihrísk a namontovaní nových hracích zariadení. Stanovené ciele projektu sa naplnili na 100 percent.
17Obec KapušanyAko v rozprávke5000 €Zámerom projektu v Kapušanoch bolo usporiadanie rezbárskeho plenéru, ktorého výsledkom sú sochy na tému Slovenských ľudových rozprávok s úžitkovou funkciou, prístrešok v tvare perníkovej chalúpky. Ciele projektu boli v podstate naplnené. Verejnosť a hlavne deti, tak mali možnosť zoznámiť sa s rezbárskymi technikami. Naplnili sa ciele, ako podporiť návrat k ľudovým rozprávkam a zároveň sa zvýšil počet návštevníkov v parku. Deti zo školy vytvorili popisy o účinkoch byliniek a koncepty rozprávok. Pani učiteľky z MŠ a deťmi prevzali patronát nad bylinkovou záhradkou.
18Základná školaTrieda v prírode s relaxačným priestorom3200 €Cieľom projektu bolo vytvoriť aspoň jednu triedu v prírode a relaxačný priestor, ktorý by slúžil na vzdelávanie a k rozvoju psychomotorických funkcií žiakov. Ciele projektu sú naplnené. Počas letných prázdnin môže byt trieda v prírode s relaxačným priestorom využitá ako mini ihrisko s možnosťou naučit deti napr. bicyklovať, keďže medzi budovami školy je väčšie vyasfaltované parkovisko.
19GJFR AlumniSmrekovica5985 €Cieľom projektu bolo prakticky naplniť environmentálny program školy, upraviť turistický chodník, obnoviť značenie, doplniť ho informačnými tabuľami a spropagovať ho širšej verejnosti, zviditeľniť menej známe pútnické miesto, a zároveň vybudovať oddychové miesto a obnoviť odpočívadlo. Ciele projektu boli splnené realizáciou projektových aktivít. Hlavným cieľom projektu bolo podnietiť študentov absolventov GJFR, členov GJFR Alumni, aby v prírode trávili viac voľného času, vybudovať ich pozitívny vzťah ku prírode a k ochrane nášho prírodného dedičstva. Tento cieľ bol úspešne splnený, zorganizovaných bolo niekoľko výstupov na Smrekovicu. Projekt a jeho aktivity budú z roka na rok trvalo udržateľné. Študenti školy, členovia GJFR Alumni, priatelia školy budú pravidelne udržiavať turistický chodník v spolupráci s KST Smrekovica Kamilky, Vyšný Slavkov a PZ Branisko, Sp. Podhradie. Naďalej budú napĺňať environmentálny program školy, separovať odpad, zapájať žiakov do školského zberu papiera, batérií,hračiek a šatstva.
20Občianske združenie DSS TurieFITpark pre seniorov "Chuť športovať sa nekončí"6000 €Hlavným cieľom projektu bolo vybudovať FITpark pre seniorov v areáli Centra sociálnych služieb TAU, s cieľom skvalitniť a zlepšiť život seniorov, zabezpečiť vhodné a zmysluplné využívanie voľného času, zmierniť následky ich ochorenia zapojením sa do aktívnej činnosti. Svojpomocne a za spolupráce dobrovoľníkov sa podarilo tento cieľ naplniť. Po vybudovaní fitparku bolo ďalším cieľom projektu aktívne sa podieľať sa na zlepšovaní fyzického i psychického zdravia zdravotne znevýhodnených, čo sa napĺnilo pravidelnými cvičeniami pod dohľadom rehabilitačnej pracovníčky. Areál ihriska sa bude využívať aj na metodické a poradenské aktivity pre zamestnancov DSS Turie ale i iných zariadení, kde by sa mohli dozvedieť viac o cvičení a životných potrebách seniorov.
21ŠKB CEDENT Vranov n.o.Kultúra bez hraníc na Domaši 0. Ročník - Zvýšme si kultúrne občianske povedomie6000 €Cieľom projektu bolo a je vrátiť kultúrno - spoločenský život do miesta sústredeného cestovného ruchu na Domaši k turistom a občanom z okolitých obcí v danom regióne. Ciele projektu boli splnené a účastníkmi prijaté , čo organizátorov nesmierne potešilo a vyburcovalo k príprave ďalšieho ročníka Kultúry bez hraníc na Domaš. Tento projekt zblížil všetkých ľudí z akejkoľvek národnostnej menšiny s majoritou. Prehliadka bola zameraná na prezentáciu ľudovej tvorby a folklóru, čo ocenila hlavne stredná a staršia veková kategória turistov a obyvateľov. Ohlas verejnosti a záujem o podobné aktivity priniesol podobnú akciu organizovanú v predvianočnom čase v okresnom meste Vranov nad Topľou, kde sa uskutočnil 0. ročník Kultúry bez hraníc aj v zime.
22SOŠ drevárskaFutbalová miniliga majstrov6000 €Zámerom projektu bolo zmeniť spôsob trávenia voľného času stredoškolákov a žiakov základných škôl vo Vranove nad Topľou, podporiť vytrácajúcu sa súťaživosť a zvýšiť možnosti na športovanie pre deti v mimoškolskom čase. Ciele projektu boli naplnené. Do školskej futbalovej miniligy sa zapojilo 107 žiakov našej školy, ktorí pravidelne v poobedňajších hodinách hrávajú futbal. Vďaka zrealizovaným turnajom na novom umelom trávniku došlo ku nadviazaniu užšej spolupráce s ostatnými školami, ktoré pozývajú našich žiakov na ich športové akcie. Vďaka novému ihrisku sa oživil a zintenzívnil športový život pre žiakov našej školy aj z blízkych základných škôl.
23Obec BlatnéZveľadenie multifunkčného športovo-kultúrneho areálu obce Blatné5000 €Zámerom projektu bola podpora zdravého životného štýlu a aktívneho pohybu všetkých vekových kategórií, stretávanie sa ľudí a podporovanie medziľudských vzťahov. Veľmi pozitívne ohlasy boli od občanov od najmladšej vekovej kategórie až po seniorov, ktorí v novovybudovanom areáli našli širokú obľubu aktívneho pohybu.
24Stredná odborná škola drevárska a stavebnáKrasňanské studničky - voda pre život3360 €Zámerom projektu bolo vytypovanie si 5-tich prameňov a studničiek, vrátane vyčistenia, zrekonštruovania, vytvorenia oddychovej minizóny, osadenia oznamovacích tabuľ a zmonitorovania stavu vody. Ďalej prebiehali besedy s osadníkmi a študentami o krasňanských studničkách - vode pre život. Cieľ projektu bol splnený. Celkovo bolo vyčistených a upravených 5 studničiek a to U Gavlasa, Na cyklotrase, U Drozda, V laznom potoku a U Bohoviča vrátane osadenia a vytvorenia oddychových minizón. Na kvalitu vody boli vypracované chemické rozbory, ktoré boli zverejnené na oznamovacích tabuliach pri jednotlivých studničkách. S osadníkmi boli zorganizované besedy za účasti pedagógov a žiakov, kde boli poučení o dôležitosti a význame čistej pitnej vody. Zároveň boli vyzvaní, aby sa o nové studničky naďalej starali a žiaci školy prisľúbili, že budú aj v budúcnosti sledovať čistotu a zloženie vody. Bola vytvorená publikácia, v ktorej boli zdokumnetované lokality v okolí studničiek, fauna, flóra, resp. iné zaujímavosti z lokality. Publikácia bola distribuovaná na informačné centrá obecných úradov v regióne.
25Základná škola Slovenského národného povstaniaŠportujeme spoločne4670 €Cieľom projektu bolo zorganizovať športovo - zábavné aktivity v priestoroch ZŠ. Projektom bolo podporené športovanie celých rodín a zároveň prezentácia zdravého životného štýlu. Ciele projektu boli v plnom rozsahu splnené. Do budúcnosti je naplánované spoločné "rodinné športovanie". To bude prebiehať v rámci triedy alebo ročníka. Organizovať ho budú triedne učiteľky v priestoroch školy (telocvičňa, ihrisko) alebo mimo školy (spoločná turistika a pod.).
26Obec Košické OlšanyPohyb - zdravie - zábava4114 €Cieľom projektu bolo revitalizovať areál školy a vybudovať bezpečné centrum pre cieľavedomé športovo-pohybové aktivity detí navštevujúcich materskú školu, otvoriť školu pre rodiny s deťmi vo veku od 2-7 rokov. Zapojenie rodičov, širšej verejnosti-obyvateľov obce, nezamestnaných, podnikateľov do aktívnej participácie na projekte formou dobrovoľníckej práce na revitalizácii areálu školy. Ciele projektu boli naplnené prostredníctvom harmonogramu aktivít projektu. Detské multifunkčné ihrisko bolo slávnsotne otvorené 06.11.2014 o 15.00 hod. Radosť a nadšenie detí z otvorenia multifunkčného ihriska bolo neopísateľné. Všetci prítomní si to naozaj užili. Do budúcnosti obec plánuje vybudovať ešte pre deti pieskovisko, opraviť chodník, betónovú plochu,upraviť plochu ihriska vysiatím trávnika, výsadbou okrasných drevín podľa finančných možností zriaďovateľa a prostredníctvom spolupráce s rodičmi, dobrovoľníckou prácou.
27Stredná odborná školaMiesto, kde to žije6000 €Cieľom projektu bola renovácia hľadiska okolo futbalového ihriska a tým prilákanie širokej verejnosti, mládeže, športových nadšencov a priaznivcov spoločenských akcií , zatraktívnenie života v meste, posilnenie spoločenského života a vytvorenie miesta pre oddych. Tento cieľ sa zrealizoval vlastnými silami vďaka dobrovoľníkom z radov študentov, verejnosti a pedagogických pracovníkov. Okrem renovácie hľadiska bolo potrebné zveľadenie okolia priestoru hľadiska a odstránenie nepotrebnej zelene. Do budúcnosti vynovené hľadisko zatraktívni život v meste, posilní spoločenský život a priniesie miesto oddychu.
28ZŠ s MŠ Rakovec nad OndavouŽime aktívne5744 €Cieľom projektu bolo zaktivovať komunitu mikroregiónu Poondavie k cieľavedomej pohybovej a športovej aktivite, za účelom zmeny spôsobu života, vyplnenia voľného času a odstránenia sociálno-patologických javov vyskytujúcich sa u mládeže a zlepšenia zdravotného stavu komunity. Ciele projektu sa podarilo naplniť a to jednak vďaka materiálnemu vybaveniu ktoré bolo z poskytnutých financií zakúpené. Pre mnohých žiakov, študentov a ľudí v produktívnom veku sa športové aktivity stali samozrejmou súčasťou ich bežného dňa. Pravidelné športovanie mladšej generácii vyplnilo voľný čas a priviedlo ich k aktívnej a zmysluplnej činnosti. Dospelí tiež privítali všetky aktivity projektu a cieľavedome pracovali jednak na svojom zlepšovaní sa v tom ktorom športe, ale aj na zlepšení zdravotného stavu a zvyšovaní kondície.
29Mesto PúchovStreet Workout Park6000 €Zámerom projektu bolo vybudovaním tréningového "street workoutového parku" v Púchove podporiť vhodné trávenie voľného času mládeže. Ciele projektu boli naplnené. Ihrisko je postavené k radosti mladých cvičencov.
30Obec MalžencieRevitalizácia na oddychovú zónu-PARK6000 €Cieľom projektu bolo vybudovanie Oddychovej zóny, parku na mieste kde v minulosti vznikla nelegálna skládka odpadu. Dôvodom na jeho realizáciu bola skutočnosť, že v obci nie je vhodne upravené miesto na zmysluplné a aktívne trávenie voľného času. Nemenej dôležitým faktorom bolo odstránenie nelegálnej skládky odpadu. Zámerom projektu bolo skultúrnenie a úprava verejného priestranstva ako aj skutočnosť,že na projekte participovali samotní občania. Požadované ciele sa podarilo zrealizovať v plnom rozsahu. Vyviezlo sa cca 700 ton inertného odpadu. Na miesto bola navozená nová vrstva zeminy a vysiate trávne osivo. Následne sa mechanicky spevnil svah na ktorom sa aplikoval hydrovýsev "Kvetná lúka". V záverečnej etape sa osadila šachovnica a oddychový mobiliár. Po ukončení vegetačného sa realizovala výsadba stromov.
31Obec OvčiarskoZáhradná studňa, zdroj vody, zdravia, poznania5000 €Cieľom projektu bolo sfunkčnenie studne, ozdravenie životného prostredia v centre obce a využívanie vody zo studne materskou školou i občanmi obce. Zároveň sa podarilo premeniť priestor pred materskou školou na harmonické miesto slúžiace pre hry a edukačné aktivity detí, kde môžu spoznávať význam vody pre človeka a realizovať pestovateľské činnosti. Realizáciou projektu sa jednoznačne podarilo naplniť ciele projektu. Zmena nastala nielen v skrášlenom priestore exteriéru materskej školy a obnovení funkčnosti studne, ale aj v prístupe a záujme občanov o dianie na škole.
32Obec MoravanyDeti bezpečne na kolesách5970 €Zámerom projektu bolo vytvoriť dopravné ihrisko v novovzniknutom parku Zuzana v centre obce v tesnej blízkosti Materskej školy a tak poskytnúť deťom priestor na vzdelávanie a príjemné trávenie chvíľ vo voľnom čase. Cieľom projektu bolo taktiež pokračovať v revitalizácii zanedbanej časti obce, poskytnúť mládeži regiónu priestor na vzdelávanie v dopravenej výchove a skvalitniť voľnočasové aktivity rodín sa deťmi. Ciele projektu boli naplnené v tom, že sa revitalizovala zanedbaná časť obce a tým sa poskytne deťom, mládeži regiónu priestor na vzdelávanie v dopravnej výchove, skvalitnia sa voľnočasové aktivity rodín s deťmi.
33Regeneracia generacie, o.z.Horský park challenge 20146000 €Cieľom 2. ročníka podujatia Horský park Challenge bolo znovu sa stretnúť na úrovni komunity a spoločnými silami poskytnúť základnú starostlivosť Chránenému areálu Horského parku v Bratislave. Základnými princípmi tohto podujatia bolo upovedomiť návštevníkov parku o potrebe zabezpečiť parku bežnú starostlivosť formou čistenia od odpadkov, predovšetkým po sebe, ale tiež od nánosov občianskeho odpadu navievaného zo susediacich rušných ulíc. Ďalším cieľom tohto podujatia bolo učiť deti v lone prírody správať sa k nej ohľaduplne a s úctou i vďakou. Zopakovať si abecedu recyklácie odpadov, naučiť sa pomáhať a čistiť prírodu, ale sa aj zabaviť a zašportovať si spolu s mamou a otcom. Vytýčené ciele boli v plnom rozsahu naplnené. Vyzbieralo sa vyše 50 vriec odpadkov. Deti spolu s rodičmi nielen zbierali odpadky v parku, ale niektorí už priniesli vrecia naplnené odpadkami, ktoré nazbierali po ceste. Zároveň sa zabavili pri rodinnej štafete a behu do schodov, priučili sa o recyklácii a zbere odpadu v interaktívnych stánkoch.
34Základná školaMalý zázrak semienok pre všetky zmysly6000 €Cieľom projektu bolo vybudovať pre žiakov I.stupňa ZŠ a I. a II. stupňa špeciálnych tried azyl učebný, pracovný a azyl pre oddych. Bol vytvorený krytý prístrešok, altánok, umožňujúci výučbu v prírode. Vzniknutá školská záhradka, vytvorila priestor, v ktorom žiaci nadobudnú pracovné zručnosti, spoznajú cenu vlastnej práce a naučia sa mať úctu k výsledkom práce iných. Ohnisko s relaxačnou časťou sa pre nepriazeň počasia nestihlo dobudovať. Jeho zmyslom má byť zlepšenie komunikácie medzi učiteľmi a žiakmi, ako aj učiteľmi a rodičmi.
35Obec Dolné DubovéPo stopách prvého slovenského románu.6000 €Hlavným cieľom bolo zviditeľnenie mena J.I.Bajzu, autora prvého slovenského románu. Myšlienkou projektu bolo prepojenie troch významných stavieb bodom, ktorý tieto stavby navzájom spojí. Všetky ciele boli zrealizované. Vybudoval sa parčík, spojili sa stavby bytostne súvisiace s J.I. Bajzom do jedného bodu, vytvorilo sa tak priestranstvo pre spoločenské , duchovné a kultúrne aktivity a v neposlednom rade prišlo k participácii obyvateľov obce, ktorí sa zapojili do prác súvisiacich s projektom.
36Materská škola, Dukelská 977, Považská BystricaMama, otec, sestra, brat, prídi s nami športovať6000 €Zámerom projektu bolo skvalitniť podmienky realizácie podujatí, ktoré sa pravidelne realizujú na základe zamerania školy - Šarkaniáda, Dni otvorených dverí, Športové vyzývacie dni, Deň Zeme, Deň otcov. Taktiež cieľom projektu bolo zatraktívniť každodenné pobyty detí vonku. Ciele projektu boli naplnené. Do budúcnosti materská škola plánuje dobudovanie dopadovej plochy pod zakúpené TV náradie a detských basketbalových košov
37OZ OPPIDUMMedzinárodný divadelný a filmový festival UmUm´144000 €Cieľom projektu bolo vytvoriť trojdňový festival s rozmanitým a kvalitným umeleckým programom, ktorý sa mal konať vo východoslovenskom regióne, v meste Stará Ľubovňa a to v dátume 1.-3. augusta 2014. Druhým cieľom festivalu bolo pomôcť zviditeľniť mesto Stará Ľubovňa, vytvoriť unikátnu atmosféru spoločenskej udalosti, ktorá poskytne možnosť stretnutia a dialógu globálneho sveta s lokálnym. Podarilo sa naplniť všetky stanovené ciele projektu. Medzinárodný divadelný a filmový festival UmUm´14 sa po tretíkrát konal v meste Stará Ľubovňa, a trval tri dni v dátume 1.-3. augusta 2014. Organizátorom sa podarilo vytvoriť rozmanitý a kvalitný umelecký program, ktorý bol tento rok zameraný na téma: umenie a príroda. Organizátori festivalu UmUm do budúcnosti plánujú pripraviť štvrtý ročník festivalu - UmUm´15, ktorý by sa mal v Starej Ľubovni konať dva dni, a to 26.-27. júna 2015.

Finančná správa

stiahnuť
Vykaz ziskov a strat.pdf

Finančná správa

stiahnuť
Suvaha.pdf

Finančná správa

stiahnuť
Poznamky k UZ.pdf

Výrok nezávislého audítora

stiahnuť
Vyrok auditora.PDF