Príhovor správcu nadácie

Milí priatelia,

rok 2015 bol kľúčový pre ďalšie nastavenie fungovania firemných nadácii. Na základe novelizácie príslušného zákona došlo k stabilizácii asignačného mechanizmu. Kým pôvodný systém počítal s tým, že daňová asignácia právnických firiem postupne zanikne, po novom nič podobné nehrozí. Systém, vďaka ktorému môžeme pomáhať, by sa v najbližších rokoch nemal meniť. A to je dobrá správa pre ľudí, neziskový sektor a koniec koncov aj pre štát.

My v Nadácii SPP sme sa aj v roku 2015 sústreďovali na podporu charitatívnych a filantropických projektov, ale aj na pomoc znevýhodneným ľuďom.

Prostredníctvom organizácii a inštitúcii poskytujúcich sociálne služby sme uľahčovali ľuďom so znevýhodnením ich plnohodnotné zapojenie sa do spoločnosti. Prispeli sme na liečbu a rehabilitáciu deťom aj dospelým s detskou mozgovou obrnou. Poskytli sme štipendiá na zahraničné študijné pobyty, stáže a výskumné pobyty na európskych vysokých školách. Aj v roku 2015 sme pokračovali v spolupráci s Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky na programe Obnovme si svoj dom a v súťaži Kultúrna pamiatka roka.

Hrdí sme aj na realizáciu 4. ročníka verejnoprospešného programu SPPoločne, v ktorom podporujeme regionálny a komunitný rozvoj s cieľom zlepšiť kvalitu života ľudí vo všetkých regiónoch Slovenska. Jedinečný mechanizmus programu, ktorým sme v Nadácii SPP nastavili trend moderných filantropických projektov sa snažia „odkukať“ aj iné spoločnosti. Cesta, ktorou ideme je teda správna.

Ak sa chcete dozvedieť viac o Opore, Hlavičke, o programe O krok vpred, či niektorých ďalších, ste na správnom mieste.

Prajem vám príjemné čítanie.

 

Mgr. Ondrej Šebesta,

správca Nadácie SPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správna rada

MUDr. Jozef Dolinský
Predseda Správnej rady
Ing. Michal Ďurkovič
Člen Správnej rady
JUDr. Marián Valko
Člen Správnej rady
Ing. Štefan Šabík
Člen Správnej rady

Dozorná rada

Ing. Martin Bartošovič do 4.11.2015
Predseda Dozornej rady
Mgr. Ivana Zelizňáková od 5.11.2015
Predsedkyňa Dozornej rady
Ing. Martin Hollý do 4.11.2015
Člen Dozornej rady
Ing. Milan Hargaš od 5.11.2015
Člen Dozornej rady
Ing. Miloš Pavlík do 4.11.2015
Člen Dozornej rady
Ing. Daniel Kvocera od 5.11.2015
Člen Dozornej rady

Nadácia SPP v službách verejnosti

Nadácia SPP bola založená 19. novembra 2002 spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s., ktorá vníma Nadáciu ako účinný nástroj na rozvoj občianskej spoločnosti. Činnosť Nadácie SPP odráža snahu skvalitňovať firemnú kultúru a zodpovednosť spoločnosti. Víziou Nadácie je podpora, rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych a morálnych hodnôt na Slovensku a zmierňovanie dopadov ťažkých životných podmienok na ľudí prostredníctvom organizácií, ktoré presadzujú pozitívne dlhodobé a inovatívne zmeny v sociálnej oblasti.

Partnerom Nadácie SPP pri napĺňaní vízie a výkone aktivít je nezisková organizácia Centrum pre filantropiu (Cpf, n.o.), ktorá poskytuje Nadácii poradenstvo v oblasti výberu tém a priorít, pomáha účinne a prehľadne rozdeľovať podporu v rámci programov, administruje celý grantový proces a prezentuje aktivity Nadácie.

1 412 064,75
Celková podporená suma
prerozdelená v roku 2015 na podporu verejnoprospešných projektov.
9
grantových programov
Financie rozdeľujeme prostredníctvom grantov s jasne definovanými podmienkami a prehľadným procesom hodnotenia.
357
Podporených projektov,
ktoré majú potenciál meniť veci k lepšiemu a prinášajú jedinečné riešenia.
Vzdelávanie
Podporujeme ambicióznych mladých ľudí v získavaní kvalitného vzdelania prostredníctvom študijných pobytov v zahraničí.
Kultúra
Prispievame k zachovaniu nášho kultúrneho dedičstva, podporujeme projekty zamerané na ochranu pamiatok a oživenie zvykov a tradícií.
Ochrana zdravia
Prispievame k zlepšeniu vybavenia nemocníc a starostlivosti o pacientov a podporujeme rozvoj športových talentov.
Regionálny rozvoj
Sppoločne s vami zlepšujeme Slovensko prostredníctvom podpory verejnosprospešných projektov, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.
Dobrovoľníctvo
Motivujeme zamestnancov k dobrovoľníckym aktivitám a podporujeme ich verejnoprospešné projekty.
Znevýhodnení
Pomáhame skvalitňovať život ľudí so znevýhodnením, podporou modelových a inovatívnych prístupov k integrácii.

Štipendijný program Hlavička

Nadácia SPP podporuje vysokoškolských študentov, ktorí majú záujem dlhodobo sa profilovať vo zvolenej oblasti a získavať informácie a know-how, ktoré im umožnia v budúcnosti stať sa odborníkmi a uplatniť sa profesionálne vo svojom odbore.
Úspešní žiadatelia o štipendium na študijné pobyty alebo výskumné stáže získali finančnú podporu do výšky 3 000 €. O podporu sa mohli uchádzať študenti práva, ekonómie, informačných technológií, technických odborov, prírodných vied a medicíny s trvalým pobytom na Slovensku.

Najviac podporených štipendistov bolo z ekonomických odborov (6) ďalej to boli študenti prírodných vied (3), štipendisti z odboru právo (3), študenti technických vied (3), študenti medicíny (2) a jeden štipendista z odboru informatiky. Medzi najpreferovanejšie krajiny na zahraničné štúdium v tomto roku patrili Veľká Británia a Španielsko.

Viac informácií o programe Hlavička,nájdete na našej webovej stránke tu.Prehľad podporených projektovnájdete tu.
V rámci programu sme v roku 2015 poskytli štipendiá na zahraničné študijné pobyty, stáže a výskumné pobyty na európskych vysokých školách 18 študentom v celkovej hodnote 30 000 eur.

Grantový program Obnovme si svoj dom

Kultúrne dedičstvo je jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré ovplyvňujú budúce generácie. Nadácia SPP si ako cieľ vytýčila prispieť k zachovaniu tohto dedičstva a v spolupráci so svojím zakladateľom - SPP a.s. a Ministerstvom kultúry SR podporujú obnovu kultúrnych pamiatok na Slovensku.
Prispievame k zachovaniu nášho kultúrneho dedičstva, podporou obnovy kultúrnych pamiatok.

Vznik programu vyplýva z aktuálneho programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, kde sa vláda SR zaväzuje vytvoriť celonárodný program obnovy národných kultúrnych pamiatok - Obnovme si svoj dom. Strategickou úlohou vyhlásenia vlády je vytváranie reálnych podmienok na obnovu, využívanie a prezentáciu nehnuteľného a hnuteľného pamiatkového fondu. Na prípravu a realizáciu programu dohliada sekcia kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Oprávnenými žiadateľmi sú všetci majitelia kultúrnych pamiatok – samosprávy miest a obcí, súkromní vlastníci, podnikateľské subjekty, verejné a štátne inštitúcie, alebo tretí sektor – nadácie, združenia.

Na vyhodnotenie žiadostí v jednotlivých podprogramoch je menovaná odborná komisia, ako poradný orgán generálneho riaditeľa sekcie kultúrneho dedičstva.
Odborná komisia v súlade s podmienkami poskytovania dotácií a kritériami hodnotenia odporúča projekty na rokovanie zmiešanej komisie Nadácie SPP a SPP a.s.

Viac informácií o programe Obnovme si svoj domnájdete na našej webovej stránke tu.Prehľad podporených projektovnájdete tu.
Nadácia SPP v roku 2015 poskytla na program 100 000 euro na obnovu 9 kultúrnych pamiatok.

Grantový program Opora

Zámerom programu je podporiť organizácie a inštitúcie poskytujúce sociálne služby v tom, aby uľahčili ľuďom so znevýhodnením ich plnohodnotné zapojenie sa do spoločnosti. Jeden z efektívnych nástrojov na dosiahnutie sociálneho začleňovania znevýhodnených skupín je tvorba a realizácia Individuálnych plánov rozvoja. Individuálny plán rozvoja osobnosti (IPRO) je podrobný opis konkrétnych potrieb a služieb, ktorý klientovi slúži na to, aby bol schopný čo najsamostatnejšie fungovať v bežnej spoločnosti. Tento plán by mal zahŕňať aj spôsob akým budú klientove potreby pokryté a naplnené.
Za jeden z efektívnych nástrojov na dosiahnutie sociálneho začleňovania znevýhodnených skupín považujeme tvorbu a realizáciu Individuálnych plánov rozvoja.

V programe OPORA je podpora určená všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, organizáciám aj inštitúciám venujúcim sa ľuďom so špeciálnymi potrebami, ktorí sa rozhodli plánovať svoje služby podľa osobných cieľov, potrieb a schopností svojich klientov. Predkladaný projekt organizácie musí byť zameraný na individuálny plán rozvojajedného konkrétneho klienta.

Viac informácií o programe Obnovme si svoj domnájdete na našej webovej stránke tu.Prehľad podporených projektovnájdete tu.
Na podporu integrácie ľudí so znevýhodnením bolo v programe Opora celkovo podporených 81 žiadostí s prerozdelenou sumou 49 240 EUR.

Program pre jednotlivcov v núdzi - O krok vpred

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť k skvalitneniu starostlivosti o ľudí s postihnutím, ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.
Preto podporujeme aktivity zamerané na zlepšenie podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, zdravotným postihnutím, alebo dlhodobo chorých.

V snahe zefektívniť našu pomoc sme sa rozhodli prispievať na liečbu a rehabilitáciu a nadviazali sme spoluprácu s Adeli centrom v Piešťanoch, ktoré poskytuje rehabilitačné programy pacientom s pohybovými poruchami neurologického pôvodu, najmä deťom a dospelým postihnutými detskou mozgovou obrnou. 

Viac informácií o programe O krok vprednájdete na našej webovej stránke tu.Prehľad podporených projektovnájdete tu.
V programe sme prispeli sumou 30 000 eur na 22 liečebných pobytov v Adeli centre.

Zamestnanecký grantový program

Cieľom Zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP je umožniť záujemcom z radov zamestnancov spoločností hlavnej skupiny SPP sprostredkovať pomoc tam, kde si myslia, že je potrebná a kde bude najmä ich osobnou zásluhou dobre využitá.

Cieľom Zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP je umožniť záujemcom z radov zamestnancov spoločností hlavnej skupiny SPP sprostredkovať pomoc tam, kde si myslia, že je potrebná a kde bude najmä ich osobnou zásluhou dobre využitá.

Viac informácií o Zamestnaneckom grantovom programenájdete na našej webovej stránke tu.Prehľad podporených projektovnájdete tu.
V rámci Zamestnaneckého grantového programu bolo podporených 46 projektov v celkovej sume 39 600 eur.

Regionálny a komunitný rozvoj

V rámci interných programov podporujeme obce a regióny, ktoré sa nachádzajú v blízkosti kompresorových staníc a tranzitného plynovodu spoločnosti eustream. Tiež vybrané regióny, v ktorých pôsobí spoločnosť Nafta a spoločnosť SPP-Distribúcia.
Podporujeme verejnosprospešné projekty, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.

Program podpory komunít

Program je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Nafta a.s., ktorá venovala Nadácii SPP 2% zo svojich daní. Cieľom programu je podpora komunitného života vo vybraných regiónoch.

V roku 2015 podporu získalo 52 projektov v celkovej hodnote 159 250 eur. V rámci programu boli podporené samosprávy obcí a miest, školy, neziskové organizácie a občianske združenia.

O podpore projektov rozhoduje Správna rada Nadácie SPP. Žiadosti o podporu sú prijímané na oddelení pre internú a externú komunikáciu spoločnosti Nafta a.s., kde posudzujú či predložené žiadosti spĺňajú kritériá podpory.

 

Program Municipality

Program je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou eustream, a.s. Cieľom programu Municipality je podpora verejnoprospešných projektov v obciach, v blízkosti ktorých ležia kompresorové stanice. Nadácia SPP chce v rámci svojich možností vyjadriť solidaritu s obcami a ich obyvateľmi pri riešení ich každodenných problémov.

V roku 2015 získalo podporu 18 obcí, ktorým bola prerozdelená celková suma 125 343 eur.

 

Spolupráca so samosprávami

Interný program Spolupráca so samosprávami je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou SPP - distribúcia, a.s.. Grantový program je určený na podporu verejnoprospešných projektov, zameraných na podporu a zveľadenie obcí, miest a regiónov Slovenska.
V rámci programu je možné podporiť tieto oblasti:

  • Ochrana, obnova alebo zveľaďovanie životného prostredia
  • Starostlivosť o lokality zaujímavé z prírodného, kultúrneho alebo historického hľadiska
  • Revitalizácia verejných priestorov, podpora zariadení so spoločenským významom pre miestnu komunitu

V roku 2014 získalo podporu 10 obcí, ktorým bola prerozdelená celková suma 99 874,75 eur.

Viac informácií o programe Podpory komunít - Naftanájdete na našej webovej stránke tu.Prehľad podporených projektovnájdete tu.Viac informácií o programe Municipalitynájdete na našej webovej stránke tu.Prehľad podporených projektovnájdete tu.Viac informácií o programe SPP-Distribúcienájdete na našej webovej stránke tu.Prehľad podporených projektovnájdete tu.

Nadačný fond SPPoločne

Partnerský program SPP a Nadácie SPP s názvom SPPoločne je zameraný na podporu projektov z oblasti regionálneho a komunitného rozvoja, ktorých cieľom je realizácia projektov, zameraných na rozvoj konkrétnych ľudí a miestnych komunít, konkrétnych lokalít, s cieľom zlepšiť ich kvalitu života.
Spoločne s vami zlepšujeme Slovensko prostredníctvom podpory verejnosprospešných projektov, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.

Nadácia SPP spolu s SPP vytvorila nadačný fond SPPoločne zameraný na podporu verejnoprospešných aktivít na území Slovenskej republiky. Príspevok do fondu vo výške 200 000 eur poskytla Nadácia SPP zo svojich vlastných prostriedkov.

Program SPPoločne je založený na adresnej pomoci komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. Cieľom programu SPPoločne je priblížiť sa čo najviac ľuďom. V programe boli podporené projekty v dvoch kategóriách.

Do kategórie SPPoločne pre ľudí sa mohli prihlásiť projekty z oblasti kultúry či inovatívne lokálne projekty pre rozvoj športu v regióne.

V kategórii SPPoločne pre domovinu sa o podporu mohli uchádzať projekty zamerané na rozvoj vzdelávania v oblasti ekológie, trvalo udržateľného rozvoja či projekty už konkrétne zamerané na zveľaďovanie životného prostredia v regióne.

Viac informácií o programe SPPoločnenájdete tu.Prehľad podporených projektovnájdete tu.
O podpore projektov rozhodla široká verejnosť svojimi hlasmi. Z prostriedkov fondu bolo v roku 2015 podporených 39 subjektov v celkovej sume 200 000 eur.

Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu cieľov Nadácie. Navyše partnerské projekty majú spoločnú črtu, svojím zameraním sú inovatívne, majú celoslovenskú pôsobnosť, prípadne modelový charakter vo svojom regióne a prinášajú konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí. V roku 2015 bolo podporených 62 projektov celkovou sumou 578 757 eur.

Rozvoj a podpora vzdelávania

9 projektov vo výške 65 900 eur.

Podporili sme napríklad:

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG

Názov projektu: Rozvoj laboratórnych metód pre analýzu evolúcie Zeme

Projekt bol podporený sumou: 3 000 €

Hlavným cieľom projektu bolo sprevádzkovanie luminiscenčného datovania a tým umožnenie datovať, z geologického hľadiska, mladé kvartérne sedimenty, ktorých vek sa pohybuje v rozmedzí 100 až 500 rokov. Keďže samotnému procesu datovania predchádza chemická príprava analyzovanej vzorky sedimentu, správne fungovanie datovacieho laboratória je podmienené existenciou funkčného chemického laboratória, kde základom je laboratótny digestor. Laboratórny digestor umožnil chemickú úpravu analyzovaného segmentu pre ďalší proces datovania. Posledná fáza projektu predstavovala aplikáciu získaných výsledkov do vedeckého výskumu. Ukázalo sa, že metodika luminiscenčného datovania je zvládnutá a teda je ju možné uplatniť pri ďalších vzorkách.

Zoznam všetkých podporených projektov

Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt

17 projektov vo výške 152 500 eur

Podporili sme napríklad:

Divadelné združenie GUnaGU

Názov projektu: GUnaGU 2015

Projekt bol podporený sumou: 18 000 €

Projekt bol naplnený úspešnou premiérou podporených inscenácií, ktoré priniesli to, čo diváci dnes najviac hľadajú a oceňujú - bezprostrednú reakciu na dnešok, na aktuálny stav spoločnosti. V rámci projektu boli podporené dve inscenácie: Odvrátená strana mesiaca a Divná doba, divná láska, divné životy.  Zároveň si diváci pripomenuli niektoré najúspešnejšie predstavenia, ktoré im Divadlo Gunagu  počas 30 rokov existencie prinieslo. Väčšina predstavení bola vypredaná a podpora umožnila divadlu stabilizovať prevádzaku a dôstojne pripomenúť verejnosti jubilejnú 30. sezónu.

Zoznam všetkých podporených

Ochrana zdravia

19 projektov vo výške 168 000 eur

Podporili sme napríklad: 

3. Modrý anjel/tím krízovej intervencie n.o.

Názov projektu: „Človek človeku - KOŠICE“ - Psychosociálna podpora / krízová intervencia pre osoby zasiahnuté udalosťou s traumatizujúcim potenciálom v Košickom samosprávnom kraji

Projekt bol podporený sumou: 5 000 €

Dlhodobým cieľom bolo pokryť celé územie Slovenskej republiky a teda postupne poskytovať služby v rámci všetkých vyšších územných celkov. Vzhľadom na tieto okolnosti sa vytvoril obdobný systém spolupráce so zložkami integrovaného systému podobne ako sa podarilo v rámci Bratislavského samosprívneho kraja a to v Košiciach. Vzdelávanie pozostávalo z 5 modulov s celkovou dotáciou 200 vyučovacích hodín. Vhodnosť a účinnosť tohto vzdelávania preverili skúsenosti. Absolventi tohto vzdelávania poskytovali krízovú intervenciu pri viac ako 16 UHPO a pri viac ako 300 malých udalostiach.

Zoznam všetkých podporených

Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva

7 projektov vo výške 71 857 eur

 

Podporili sme napríklad:

OZ Okraj

Názov projektu: Nová cesta

Projekt bol podporený sumou: 3 000 €

Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečenie trvalej udržateľnosti chodu chránenej dielne, v ktorej je zamestnaných 5 ľudí. Prevádzka chránenej dielne aj vytvorené pracovné miesta pre klientov budú pretrvávať aj po ukončení aktivít samotného projektu. Počas sviatkov si klienti pripravovali tématické výrobky. Momentálne je prevádzka dielne stabilizovaná, nakoľko sa podarilo zabezpečiť mzdové náklady pre klientov, či osobného asistenta.

Zoznam všetkých podporených

Regionálny a komunitný rozvoj

6 projektov vo výške 18 500 eur

Podporili sme napríklad:

REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia

Názov projektu: Pošli dobro ďalej

Projekt bol podporený sumou: 7 500 €

Zámerom bolo zorganizovať zážitkové akadémie, medzi juniormi a seniormi - dvoma znevýhodnenými skupinami regiónu. V tomto projekte sa spojili záujmy a aktivity samosprávy, školstva, občianskych združení a fyzických osôb. Vzájomnou svojpomocou sa posilnila schopnosť ľudí samostatne riešiť problémy a potreby jednotlivcov aj skupín v prospech komunity prostredníctvom realizácie malých projektov v jednotlivých obciach a mestách regiónu.

Zoznam všetkých podporených

Životné prostredie

2  projekty vo výške 100 000 eur

Podporili sme napríklad:

EkoFond, n.f.

Názov projektu: Podpora aktivít a projektov neinvestičného fondu EkoFond v roku 2015

Projekt bol podporený sumou: 60 000 €

Zámerom plánovaného projektu bolo prostredníctvom podpory spolufinancovať vyplácanie zmluvných splátok projektov podporených v grantových programoch: 02 Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov, 04 Výskum, vývoj a zavádzanie nových progresívnych technológií na báze zemného plynu a 05 Podpora rozvoja využitia alternatívneho motorového paliva CNG v slovenskej doprave. Cieľ projektu, podpora projektov v grantových programoch EkoFondu, ktorý ich prostredníctvom ako verejne prospešná a aktívna spoločnosť podporuje zámery z aktívneho využívania oblasti efektívneho využívania  a ochrany životného prostredia boli naplnené.

Zoznam všetkých podporených

Podpora charitatívnych a filantropických aktivít

2 projekty vo výške 2 000 eur

 

Podporili sme napríklad:

Nadácia Horský Park

Názov projektu: Dobrovoľnícky deň Nadácie SPP v Bratislave

Projekt bol podporený sumou: 1 000 €

Cieľom projektu bola realizácia Dobrovoľníckeho dňa SPP. Aktivita sa uskutočnila 10. októbra 2015. Účastníci podujatia sa oboznámili s cieľom úsilia Nadácie Horský park a formami práce NHP ako aj Komunitným centrom Horáreň. Z plánovaných prác sa uskutočnilo vysadenie tisíc sadeníc do Baumlerovho parčíku a pri obvode záhrady Lesnej školy. Zhrabúvalo sa lístie z Majakovského schodov a námestíčka pred Horárňou, pripravovalo sa tiež drevo na kúrenie. Po uskutočnení prác sa všetci zišli na spoločnej opekačke.

Zoznam všetkých podporených

Štipendijný program Hlavička

V štipendijnom programe Hlavička bolo prerozdelných 30 000 eur 18 študentom vysokých škôl.

Číslo projektuMeno a priezviskoPodporená sumaMestoZáverečná správa
1Martin Veselý1000.00 €RajecŠtudent Ústavu prírodných a syntetických polymérov STU absolvoval študijný pobyt v Rakúsku na univerzite v Linzi. Predmety zamerané na štúdium polymérov boli veľmi zaujímavé. Vedomosti a znalosti, ktoré tu nadobudol určite využije pri ďalšom štúdiu na univerzite. Taktiež aj praktický predmet v laboratóriu a skúsenosti z tohto pobytu študentovi pomôžu v jeho budúcom profesionálnom uplatnení. Po skončení študijného pobytu v Rakúsku bude študent pokračovať v inžinierskom štúdiu na Oddelení plastov a kaučuku v Bratislave. Momentálne je ešte iba v 1. ročníku inžinierskeho štúdia, čiže po návrate domov ho čakajú ešte ďalšie 3 semestre.
2Kamil Kopčík600.00 €PrešovŠtudent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského absolvoval stáž na Inštitúte klinické a experimentální medicíny v Prahe, ktorý sa zaraďuje so svojou Klinikou transplantační chirurgie medzi top európske pracoviská. Väčšinu svojho pracovného času študent strávil na operačných sálach, kde asistoval, či už v dvojici alebo trojici, pri viac ako dvoch desiatkach zákrokov. Medzi tie najvýznamnejšie určite radí asistenciu pri revíziach svetovo unikátne riešenej auxiliárnej transplantácie pečene viacero multiorgánových odberov, transplantácie obličiek a pečení, resekcie nádorov v brušných oblastiach. Zoznámil sa aj s prácou cievneho chirurga a takisto s administratívnym a laboratórnym postupom výberu darcov a príjemcov. Študent tak pobytom načerpal nové inšpirácie a nápady do vlastných výskumných aktivít.
3Maroš Matis3000.00 €ŽilinaV októbri študent Fakulty sociálnych vied UK v Prahe nastúpil na 1-ročný magisterský odbor Teritoriálne štúdiá: Rusko a východná Európa na Oxfordskej univerzite. Začiatkom decembra ukončil prvý trimester štúdia, celé štúdium bude trvať do júna 2016. Oxfordská univerzita predčila študentove očakávania akademicky aj profesijne. Okrem štúdia sa zúčastňoval mnohých prednášok, politických a ekonomických diskusií, programov kariérneho centra a začal aj so stážou v sociálnom podnikaní (social entrepreneurship) zameranom na rozvoj prístupu k vzdelaniu v sektore zdravotníctva. Počas štúdia sa plánuje študent venovať práci s rôznymi lokálnymi organizáciami. Po štúdiu sa plánuje hlásiť na stáže do medzinárodných organizácií a na Ministerstvo zahraničných vecí.
4Martina Ľuptáková1600.00 €Banská BystricaŠtudentka STU, Fakulty architektúry absolvovala študijný pobyt na Nottingham Trent University, School of Architecture, Design and the Built Environment. Počiatočný rešerš študentke rozšíril vedomosti o rôznych materiáloch, výrobných obuvníckych technikách a nových technológiách. Po výskumnej fáze prešla na konceptuálnu, ktorú ovplyvnilo prehlbovanie vedomostí o princípoch cirkulárnej ekonomiky prostredníctvom on-line certifikátu. Tieto poznatky sa snažila aplikovať tak, aby bol produkt v najbližších rokoch ekonomicky a technologicky uskutočniteľný. Najbližším plánom študentky je úspešne ukončiť štúdium na NTU. Neskôr by sa chcela venovať produktovému dizajnu v rámci environmentálnej udržateľnosti alebo v rámci zdravotníckeho sektora.
5Zuzana Rendlová1100.00 €Banská ŠtiavnicaŠtudentka University of Liverpool, Faculty of Science and Engineering, absolvovala MSc štúdium na University College London, kde sa venovala matematickému modelovaniu. Počas štúdia mala možnosť spolupracovať so svetovými odborníkmi v tomto odbore, a tak získať cenné poznatky a skúsenosti. Štúdium pozostávalo z osvojenia si všeobecných techník matematického modelovania a zároveň využitia v rôznych oblastiach, napríklad v doprave, biológii, či financiách. Tieto poznatky využije študentka v budúcnosti pri písaní diplomovej práce a následne aj v profesionálnej oblasti.
6Samo Varsik3000.00 €BratislavaŠtudent Heriot-Watt University v septembri 2015 nastúpil na MSc štúdium Economic Policy na univerzite UCL v Londýne. Štúdium bolo zamerané na aplikovanie ekonómie do praxe, teda analýzu dát a dopady zmien v hospodárskej politike na celú ekonomiku, jednotlivé firmy alebo spotrebiteľov. Súčasťou jeho štúdia bola aj práca týkajúca sa vplyvu vzdelávania na ekonomický rast. V budúcnosti by chcel naďalej pokračovať vo výskume v oblasti vzdelávania. V septembri 2016 sa ako štipendista Analytického programu pre štátnu správu SR vráti ako analytik pre Ministerstvo školstva na Slovensko, kde bude naďalej uplatňovať svoje vedomosti zo štúdia na UCL.
7Nataša Pluliková700.00 €BratislavaŠtudentka Univerzity Komenského, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky sa zúčastnila letnej školy v Barcelone. Z letnej školy si odnáša nové poznatky, širší rozhľad o štatistických metódach a množstvo materiálov na individuálne doplnenie vedomostí. Momentálne pracuje na tom, aby si poznatky z Letnej školy uplatnila vo svojej bakalárskej práci. Bakalárska práca bude rozoberať problematiku štatistických predikcií. Okrem inšpirácie na bakalársku prácu sa jej vďaka absolvovaniu Letnej školy a následnému rozšíreniu si vedomostí o štatistické modely podarilo nájsť si prácu v spoločnosti IBM, kde náplňou práce bude práve využívanie rôznych štatistických metód.
8Kristína Londáková2000.00 €BratislavaŠtudentka medzinárodných vzťahov, Sciences Po Paris a London School of Economics pokračovala v rámci štúdia druhého roku dvojitého magisterského diplomu v štúdiu Medzinárodnej Ekonomickej Politike. Zvlášť prínosné pre jej projekt bolo štúdium Analýzy ekonomických politík, pod vedením známeho experta a vice-riaditeľa Katedry Verejných vecí Dr Sturma. Oboznámila sa s celou škálou ekonometrických postupov na vyhodnocovanie efektivity politík, rovnako ako aj s najnovšími poznatkami z politík v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a sociálnych vecí. To jej umožnilo zásadným spôsobom pokročiť v projekte prípravy na kariéru ekonomického policy-makera, v rámci plánu podporiť rozširovanie analytických kapacít na Slovensku.
9Adrián Babiš1300.00 €StaškovŠtudent Ekologickej a experimentálnej architektúry STU sa zúčastnil pobytu na prestížnej International Space University (ISU) vo Francúzsku, so zameraním na vesmírny sektor. Na univerzite študent stále študuje a hlavným cieľom je dokončiť vzdelanie a presadiť sa v kompetitívnom prostredí vesmírneho priemyslu. Študentovým plánom do budúcna je dostať sa na prestížnu stáž v oblasti vesmírneho biznisu, na základe vzdelania poskytnutého ISU a následne doplniť a posilniť sieť kontaktov s cieľom založiť vlastnú spoločnosť.
10Martin Štěpánek500.00 €BratislavaŠtudent Slovenskej technickej univerzity absolvoval študijný pobyt na letnej škole v Dánsku, kde študoval Social media marketing. Pobyt mu priniesol viacero užitočných informácií, poznatkov a skúseností do pracovnej oblasti, ako aj pre informatika, tak z pohľadu marketingu. Štipendium mu pomohlo pokryť náklady spojené so štúdiom, cestou a tak prispelo k zrealizovaniu celého projektu. Letnú školu a projekt úspešne absolvoval na záverečnej skúške, z čoho si odniesol aj diplom. Do budúcna má študent v pláne vzdelávať sa ako aj v oblasti informatiky tak aj v oblasti marketingu, aby vedel lepšie prepojiť obe oblasti a tak zvýšiť svoju schopnosť komunikácie s oboma oblasťami a vedieť tak priniesť nové pohľady na danú problematiku.
11Monika Kubová800.00 €BratislavaVďaka štipendiu študentka Univerzity Komenského, Fakulty sociálnych a ekonomických vied mala možnosť vycestovať do Ruskej federácie a absolvovať odbornú letnú školu na Higher School of Economics. Účasť na tejto letnej škole bola pre študentku veľmi prínosná, či už po stránke odborných ale aj jazykových vedomostí. Prednášky boli na veľmi vysokej úrovni, zabezpečené odborníkmi na danú tému a v rámci ktorých boli vedené zaujímavé a prínosné diskusie aj na kontroverzné témy súčasnej ruskej politiky. Výsledkom dvojtýždňového kurzu, zameraného na rôzne stránky ruskej národnej identity a politickej kultúry bol návrh na výskumný projekt, týkajúci sa Ruskej národnej identity v súčasnej dobe, ktorý ďalej poslúži v jej nadchádzajúcej diplomovej práci.
12Rastislav Šutek2450.00 €PopradŠtipendium študentovi Faculty of Social Sciences, Law and Education v Nottinghame výrazne uľahčilo štúdium vo Veľkej Británií, ktorá je známa najvyšším školným v rámci Európy, ale aj vysokou kvalitou štúdia. Pod vedením prof. Olympie Bekou tu pôsobil ako stážista na projekte ICC Legal Tools pre Medz. Náplň stáže študentovi pomohla aj pri výskume cezhraničných aspektov jurisdikcie súdu. Svoj osobný výskum zameral aj na aktuálnu otázku utečeneckej krízy, kde publikoval v ročenke Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo 2015 svoju štúdiu o exkluzívnej klauzule Dohovoru o právnom postavení utečencov a o jej aplikácií vo vzťahu k páchateľom medzinárodných zločinov. Výskumný projekt na tému Cezhraničné aspekty jurisdikcie Medzinárodného trestného súdu vo vzťahu k ozbrojeným skupinám ako Islamský štát plánuje využiť vo forme dizertačnej práce v lete 2016 na záver štúdia.
13Magdaléna Hrušková2600.00 €RajecŠtudentka Fakulty sociálnych vied UK Praha absolvovala pobyt na University of Manchester. Štipendium jej pomohlo prehĺbiť znalosti v oblasti ľudských práv a vzdelávacích projektov, ktoré môžu pomôcť budovať občiansku spoločnosť. Počas semestra na The University of Manchester sa tento projekt pretransformoval do väčšieho a konkrétnejšieho výskumu, ktorý bol študentke ponúknutý a bude pokračovať do septembra 2016. Úlohu ľudských práv, vzdelávania a budovania občianskej a zodpovednej spoločnosti bude študentka skúmať na príklade práce Teach for Slovakia na Slovensku, s pomocou skúseností z platformy Teach for All najmä vo Veľkej Británií.
14Martina Lahová2000.00 €TrnavaŠtudentka Katedry molekulárnej biológie UK v Bratislave absolvovala stáž na zahraničnej univerzite, vo Švédsku v Göteborgu. Mala možnosť rozšíriť si vedomosti a praktické zručnosti vo vedeckom prostredí a taktiež získala nové pracovné návyky v multikulturálnom a dynamickom kolektíve. Výhodou bola možnosť študovať a pracovať v anglickom jazyku. Čo sa týka projektu súvisiaceho s mRNA viažúcimi proteínmi počas stresovej odpovede kvasiniek, výskum prebiehol pomaly, ale nepredvídateľne vzhľadom na to, že téma bola vo vedeckej sfére neznáma. Študentka ešte nemá ucelené a jednotné výsledky, ale aj napriek tomu je po realizácii v písomnom kontakte so supervízorkou, ktorá jej pomôže s prípadnou prácou.
15Katarína Šipulová2800.00 €Turčianske TepliceŠtudentka Fakulty sociálnych vied MU v Brne sa zamerala na zdokonalenie metód spoločenskovedného výskumu, metodologického tréningu a diskusií ohľadne svojho výskumného dizajnu. Absolvovala pobyt na Faculty of Law, na univerzite v Oxforde. Zúčastnila sa niekoľkých odborných seminárov venovaných empirickému výskumu v práve, práci s judikatúrou a s databázami. Pod vedením profesora Denisa Galliganea vypracovala teoretický základ pre svoj projekt ohľadne vplyvu ústavných súdov na procesy tranzície a demokratizácie, vytvorila celistvú databázu relevantnej judikatúry a jej podrobnú analýzu. Kapitoly zaoberajúce sa teóriami, metódami, ako aj celú databázu, sa stanú súčasťou študentkinej diplomovej práce. Vytvorená databáza, ktorá v sebe obsahuje indexáciu rôznych sledovaných faktorov a charakteristík jednotlivých rozhodnutí, bude určite cenným podkladom aj pre jej budúcu akademickú prácu.
16Silvia Hnátová1750.00 €TopoľčanyŠtudentka Katedry fyzilógie, vývinu a neurovied na univerzite v Cambridge sa zúčastnila výskumného pobytu v Španielsku. Výsledkom realizovaných projektov v CIBIR a na Univerzite v Cambridgei budú dve publikácie: o efekte mykotoxínov na Parkinsonovu chorobu a o metabolických zmenách počas amyotrofickej laterálnej sklerózy. Projekt realizovaný na inštitúte CIBIR v Španielsku bol úspešný, výsledky poukázali na vplyv fumonisínu B1 na zvýšený obsah alfa-synukleínu, proteínu ktorý je zodpovedný za vývoj Parkinsonovej choroby. Výsledky boli prezentované na Universidad de Navarra (Pamplona, Španielsko). Projekt realizovaný na Univerzite v Cambridgei v laboratóriu Professora Stevea Olivera bol zameraný na metabolické zmeny počas vývoja amyotrofickej laterálnej sklerózy (ALS). Predbežné výsledky poukazujú na významné metabolické zmeny spôsobené produkovaním optineurínu, génu ktorý je viazaný na vývoj ALS. Výsledky projektu budú súčasťou publikácie a projekt bude prezentovaný na konferencii Annual Microbiology Society Conference v Liverpoole 2016. Výsledkom projektov sú významné výskumy poukazujúce na mechanizmus vývoja dvoch neurodegeneratívnych ochorení: Parkinsonova choroba a ALS. Projekty pomôžu vo vývoje liečby týchto ochorení. Zároveň študentke projekty poskytli cenné laboratórne skúsenosti a vedomosti, ktoré jej vo významnej miere pomôžu pri uchádzaní sa o PhD post.
17Adriana Pecuchová200.00 €MokranceŠtudentka Ekonomickej fakulty TU v Košiciach absolvovala letnú školu, ktorá bola realizovaná v Chorvátsku na International Environment and European Integration. Vďaka tejto letnej škole jej bol uznaný jeden predmet, zlepšila si jazykové schopnosti a získala nové informácie, ktoré súvisia s jej odborom. Taktiež jej to umožnilo lepšie pochopiť prepojenie teórie s praxou, získala nové kontakty, ktoré jej pomôžu pri písaní diplomovej práce. Letná škola pozostávala z prednášok, kde získala informácie o fungovaní verejnej správy v rôznych krajinách, o fungovaní EU a o jej trhoch, inštitúciách a reformách. Okrem prednášok navštívila významné podniky a inštitúcie ako je aj Národná banka alebo parlament. Z danej letnej školy získala certifikát. Študentka by rada pokračovala v štúdiu vo svojom odbore na doktorandskom stupni štúdia.
18Marcel Rypák2600.00 €MútneVďaka štipendiu študent Katedry ekonomiky v Brne mohol začať tento školský rok na dennom štúdiu na Nottingham Trent University v Nottinghame v odbore European Business and Finance. Štúdium bolo vo vysokej miere zamerané do praxe. Prostredníctvom workshopov a diskusií s pedagógmi, ale aj s odborníkmi z praxe študent riešil konkrétne problémy a stanovoval konkrétne závery a riešenia. Business School v Nottinghame spolupracuje s niekoľkými stovkami firiem a organizácií, kde sa študenti môžu po absolvovaní uplatniť. Túto skutočnosť bolo vidieť počas každodenného pobytu v škole, ktorej súčasťou bolo mnoho veľtrhov a workshopov, kde svoje firmy prezentovali voľné pracovné pozície a záujem o absolventov alebo študentov.

Grantový program Obnovme si svoj dom

V grantovom programe Obnovme si svoj dom bolo podporených 9 žiadostí celkovou sumou 100 000 eur.

Číslo projektuŽiadateľNázov projektuPodporená sumaMiesto pamiatkyZáverečná programová správa
1Univerzita Komenského v BratislaveOprava vchodových dverí do objektu historickej budovy Univerzity Komenského v Bratislave25045.00 €BratislavaPredmetom projektu bola oprava vchodových dverí do objektu historickej budovy Univerzity Komenského v Bratislave. Dvere boli vyhotovené v roku 1935 a preto boli pred samotnou rekonštrukciou v dezolátnom stave. V rámci realizácie projektu boli demontované staré dvere a zhotoviteľ vytvoril presný prototyp takýchto dverí. V rámci výmeny sa uskutočnili i ostatné zámočnícke a umeleckoremeselné práce. Ciele projektu boli splnené, nakoľko sa podarilo v maximálnej miere obnoviť autentický výraz dverí na základe zachovaných prvkov.
2Židovská náboženská obecOdvrátenie havarijného stavu, stabilizácia a reštaurovanie 4 náhrobkov príslušníkov rodín Brill, Bettelheim a Pappenheim na Židovskom ortodoxnom cintoríne v Bratislave 5000.00 €BratislavaV mesiacoch september-november 2015 bola zrealizovaná 1. etepa reštaurovania 3 náhrobkov Bettelheimovcov a Pappenheimovcov z 19. storočia. Primárny cieľ reštaurovania bol z dôvodu končiacej sa technologickej sezóny a stabilizácie havarijného stavu náhrobkov. Zrealizovaný prístrešok vymedzuje bezpečný priestor a vzdialenosť od náhrobkov pre návštevníkov okolitých hrobových miest. Po osadení prístrešku bola stabilizovaná statika poškodených náhrobkov. Demontovaný bol pravý stĺp najstaršieho náhrobku. Následne bola nosná funkcia nahradená drevenou vzperou. Na pravom náhrobku bola spevnená kamenná hmota v priestore diagonálnej praskliny tela náhrobku. Náhrobky sú tak stabilizované a pripravené na zimu.
3Obec KluknavaKluknava - cestný model - drevený krytý most 10000.00 €KluknavaVýsledkom projektu je obnovená technická pamiatka dreveného krytého mosta, postaveného v roku 1832, zo smrekovca, spájajúceho Kluknavu s jej miestnou súčasťou Štefánskou hutou. Drevený krytý most v Kluknave patrí medzi najkrajšie a najvzácnejšie drevené mosty na Slovensku, vyniká svojim ojedinelým technickým zariadením a riešením. Most je vďačným objektom záujmu turistov a je zapojený do projektu Gotická a železná cesta. V rámci projektu sa zrealizovala údržba v rozsahu opravy a výmeny časti podlahy, poškodených častí doskovania parapetu, výmeny oplechovania dreveného parapetu, ošetrenia drevených častí mosta konzervačnou látkou a farebného zjednotenia morením. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 24.11.2015.
4Ing. Eugen CoplákZáverečná etapa pamiatkovej obnovy národnej kultúrnej pamiatky - baníckeho domu č. 208/87, na parcele č. 852, v obci Štiavnicke Bane 7705.00 €Štiavnické BaneZámerom projektu bola záverečná etapa pamiatkovej obnovy národnej kultúrnej pamiatky - baníckeho domu č. 208/87, na parcele č. 852, v obci Štiavnicke Bane. V rámci projektu boli vymenené konštrukcie krovu a stropu staticky narušenej hospodárskej budovy. Poškodené prvky boli nahradené novými, štítová strecha bola realizovaná zo zvislých dosiek, na vrchu obvodových stien bol vybetónovaný spevňujúci želobetónový veniec, čím bolo zabezpečené vystuženie železnej konštrukcie. Vonkajšie a vnútorné omietky boli realizované na vápennej báze. Taktiež bola obnovená hlinená podlaha a osadené nové okná a dvere.
5Malgorzata SababadySvätý Anton sup. č. 292, pôvodná hospodárska budova kaštieľa, II. etapa, obnova fasády, obnova drevenej verandy s terasou 4750.00 €Svätý Anton Projekt obnovy bol zameraný na obnovu fasády a drevenej verenady s terasou. Drevená terasa vyžadovala prebrúsenie, lokálne drobné opravy drevených prvkov ako časť dverí, drevené lišty a dosky. Celá konštrukcia a drevené dosky boli prebrúsené a natreté farbou v odtieni zodpovedajúcemu poslednému náteru. Vzhľadom na dlhodobú absenciu údržby a niekoľko rokov chýbajúcich žľabov, obvodové boli vlhké. Steny si vyžadovali odvlhčenie a získali nový náter spolu s omietkou. Ciele projektu boli naplnené, drevená veranda s terasou je obnovená a získala nový vzhľad, fasáda je opravená a potrebné zvyšné opravy budú pokračovať na jar.
6Ľuboš MaruniakLýceum a pamätná tabuľa, Nám. Sv. Trojice 16, Banská Štiavnica - reštaurovanie čelnej a bočných fasád 20000.00 €Banská ŠtiavnicaPredmetná národná kultúrna pamiatka sa nachádza v hornej časti Trojičného námestia. Predstavuje severné ukončenie kompaktnej uličnej zástavby na východnej strane námestia. Realizáciou prvej etapy sa dopsiahol predpokladaný cieľ projektu - odtránenie príčin deštrukcie čelnej a bočnej fasády NKP. V ďalšej časti, ktorej realizácia sa predpokladá na rok 2016 bude zrealizované reštaurovanie čelnej a bočnej fasády.
7Pamiatkový úrad Slovenskej rebublikyOprava strechy objektu "F" Kláštora kartuziánov v Červenom Kláštore 10000.00 €Červený KláštorV rámci realizácie projektu Rekonštrukcia historického objektu Červený kláštor pokračoval Pamiatkový úrad SR opravou strechy objektu F Kláštora kartuziánov. Objekt má slúžiť ako muzeálna expozícia a administratívne, sociálne a hygienické zázemie múzea. V 1. podzemnom podlaží sa zachová priestor kotolne, avšak s novou technológiou, na 1. nadzemnom podlaží bude stála expozícia v plnom dispozičnom rozsahu, zrealizuje sa bezbariérový vstup do múzea, a na 2. nadzemnom podlaží, v administratívnom priestore dôjde k výmene podlahy za nové dlažby, miestnosti sa vybavia novým osvetlením a štruktúrovanou kabelážou. Fasádne omietky sa obnovia na poškodených miestach a celá fasída sa vyspraví jednotiacou omietkou.
8Mesto Spišské PodhradieDom meštiansky, rekonštrukcia priestorov 9900.00 €Spišské PodhradieVýsledkom projektu je zrekonštruovanie západného dvorového krídla domu a to v rozsahu kompletnej rekonštrukcie hygienických priestorov. Projekt sa zameral na odstránenie starých priečok, povrchov stien, podláh a osadenie nových rozvodov kanalizácie, vymurovanie nových priečok, obkladov, osadenie sanitného vybavenia, výmeny okien a dverí.
9Železiarne Podbrezová a.s.Hrad Ľupča - Reštaurátorský výskum časti Mária Séči a chodby 7600.00 €Slovenská ĽupčaCieľom projektu bola realizácia reštaurátorského výskumu a vypracovanie návrhu na reštaurovanie časti Mária Séči a chodby na hrade Ľupča. Výsledky reštaurátorského výskumu boli podkladom pre vypracovanie komplexného návrhu na reštaurovanie za účelom sprístupnenia pamiatkových hodnôt. Reštaurátorský výskum sa uskutočnil v mesiaci október 2015 a nadväzoval na výsledky predchádzajúceho reštaurátorského výskumu. Cieľom výskumu bolo prehĺbiť poznanie technického stavu a rozsahu zachovanosti originálnych častí architektúr, murív stien a klenieb, omietok, maliarskej výzdoby, kemenných architektonických článkov, drevených súčastí a ďalších detailov. Samotná realizácia reštaurátorského výskumu bola vykonaná deštrukčnou metódou, povrchovými plošnými sondami a odberom vzorky z kamenného portálu na laborátórny výskum.

Grantový program Opora

V grantovom programe Opora bolo podporených 81 žiadostí celkovou sumou 49 240 eur. 

Č.Názov organizácieMeno klientaMesto/obecPodporená sumaZáverečná správa
1"BENEFIT", Zariadenie sociálnych služieb ĽudovítováKvetka K.Ľudovítová430.00 €Pani Kvetka, klientka Zariadenia sociálnych služieb Ľudovítová sa naučila maľovať na hodváb, fantómovou fixkou a kontúrou predkreslila motív, ktorý chcela maľovať. Ďalej sa venovala výrobe domácich mydiel, ktoré Kvetke nerobili žiadne problémy. Priebeh projektu v pozitívnom zmysle ovplyvňovala priateľská povaha a chuť Kvetky naplno sa venovať týmto aktivitám a využívať svoj voľný čas.
2"NÁDEJ"Viktor Š.Ladomerská Vieska740.00 €Viktor získal vďaka projektu nadobudol nové pracovné zručnosti pri obsluhe záhradného drviča. Dokáže obsluhovať záhradný drvič s občasnou kontrolou a koordináciou zodpovedného pracovníka. Viktorove schopnosti a osobnostné predpoklady vyplývajúce aj z jeho zdravotného znevýhodnenia sú nevyhnutné pre udržanie nových zručností a návykov a je potrebné ich naďalej pravidelne trénovať a precvičovať.
3"NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb NitraDarina F.Nitra400.00 €Túžbou klientky Zariadenia sociálnych služieb Nitrava pani Darinky bolo dokonale ovládať techniku domácej výroby mydiel. Fascinovala ju široká škála možností pri výrobe mydiel, svet vôní a farieb. Predstavou klientky bolo vyrábať a obdarovávať svojich blízkych, odkázaných na sociálnu službu a zdravotne postihnutých krásne zabaleným voňavým mydlom ako aj osobne reprezentovať zariadenie sociálnych služieb na predajných trhoch. V súčasnosti sa venuje výrobe mydiel a s dobrým pocitom obdarováva druhých vkusne zabalenými mydlami.
4"NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb NitraJán N.Nitra630.00 €Ján sa vďaka projektu naučil dokonale ovládať techniku pletenia košíkov z pedigu. Klient nadobudol zručnosti v pletení košíkov a venoval sa tejto činnosti aj samostatne vo svojom voľnom čase. Hotové výrobky – zvončeky, košíky, misky, boli prezentované na workshopoch „Vianočná výstavka“ v OC Max v Nitre, „Vianočná predajná výstava“ na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a „Barevné Vánoce“ v Jihlave v Českej republike.
5"SVETLO" Zariadenie sociálnych služieb OlichovMilada S.Olichov930.00 €V rámci projektu sa pani Miladka, klientka Zariadenia sociálnych služieb Olichov naučila pracovať aj s literatúrou, podľa ktorej vyrábala sviečky, pracovala s obrázkami v knihách. Svoje výrobky prezentovala aj na Mikulášskom večierku, kde boli aj klienti iných zariadení. Tiež sa zúčastnila vianočných predajných trhov v Nitre, kde prezentovala svoje výrobky. Tieto aktivity ju vedú k zvýšenej samostatnosti a nezávislosti, integrovali ju do bežného života.
6"SVETLO" Zariadenie sociálnych služieb OlichovZdenka P.Olichov890.00 €Vďaka projektu sa pani Zdenke sa zlepšila jemná motorika, pohyb ruky a prstov. Prsty sa stali obratnejšie a rýchlejšie. Zvýšila sa jej schopnosť pozorne sledovať predmety, ktoré potrebuje k práci, prípadne, čo jej chýba, aby mohla vyhotoviť predmety. Zvýšilo sa jej sebavedomie , že dokáže vyrobiť pekné predmety, rôzneho druhu. Svoje výrobky prezentovala aj na Mikulášskom večierku, kde boli aj klienti iných zariadení. Tiež sa zúčastnila vianočných predajných trhov v Nitre a prezentovala rôzne výrobky.
7Fénix," Zariadenie sociálnych služieb LeviceMarta Š.Levice300.00 €Pani Marta si aktívne vyplnila voľný čas štrikovaním obľúbených výrobkov, predmetov ako napríklad nákupné tašky, obal na mobil alebo šálu. Štrikovanie podnietilo pani Martu k výrobe aj nových výrobkov, ktoré predtým nevyrábala. Takže týmito aktivitami sa nepodporila len jej psychická sviežosť, ale aj kreativita a samozrejme tréning jemnej motoriky a vyplnenie voľného času.
8A-megan, n.o.Lukáš K.Lovinobaňa530.00 €Lukáš sa naučil pracovať s farbami na stenu a s podkladom. Lukášovi sa veľmi dobre darilo maľovanie na stenu. S touto formou maľovania Lukáš nemal žiadne skúsenosti a dá sa povedať, že realizáciou tohto projektu Lukáš získal veľa praktických a užitočných skúseností. Lukáš taktiež pomáhal aj pri oprave stien, čím sa do projektu vniesol aj neplánovaný prvok.
9A-megan,n.o.Zuzana A.Lovinobaňa750.00 €Zuzka vďaka projektu získala nové vedomosti v rôznych oblastiach bežného života, prehľad o úradoch a ich funkcii, hospodárenie s finančnými prostriedkami, starostlivosť o svoje zdravie, či o formách zamestnania. Zuzka spolu s pomocou organizácie na základe získaných vedomostí zostavila príručku na každý deň s názvom: Ako prežiť vo veľkom svete. Aby bola príručka efektívna a užitočná aj pre ďalších klientov, podieľali sa na jej príprave viacerí zamestnanci denného stacionára a vložili do nej svoje skúsenosti z práce s ľuďmi so zdravotným postihnutím.
10Arcidiecézna charita KošiceKristína J.Košice690.00 €Dvanásťročná klientka Arcidiecéznej charity v Košiciach klientka Kristínka si vybrala klavír, aby mohla deti hudobne doprevádzať pri nácviku piesní, príprave programov a pod. Kristínka na prípravu na hodiny klavíra používala požičané staré a poruchové elektrické klávesy, ktoré jej neumožňovali získať správne návyky hrania. Kristínka tak zmysluplne trávi svoj voľný čas a navštevovanie ZUŠ jej pomáha byť čo najviac v bežnom životnom prostredí. To všetko pomáha k tomu, aby sa raz naplnil aj jej hlavný cieľ, stať sa učiteľkou v materskej škole.
11Bratislavská arcidiecézna charitaPeter K.Bratislava700.00 €Peťo si vďaka projektu zlepšil svoje možnosti, zamestnať sa, práve tým, že absolvuje individuálny kurz AJ a kurz varenia. Ďalšou snahou bolo podporiť sebavedomie a zručnosti, ktoré Peťo má, a tak mu napomôcť k pocitu radosti zo života a zmysluplnosti. Peťo v individuálnom vzdelávaní v anglickom jazyku pokračuje a vidí v tom zmysel. Verí, že si nájde prácu na čiastočný úväzok, kde mu znalosť AJ bude prospešná.
12Bratislavská arcidiecézna charitaZuzana Š.Bratislava790.00 €Zuzka si zdokonalila svoju zručnosť pri výrobe šperkov, zažila ocenenie z okolia a pocítila sebanaplnenie. Zuzka sa naučiť venovať sa sebe, čo doprialo i jej psychickej pohode a celkovej úzdrave. Cez tvorbu mala možnosť podporiť v sebe kreativitu, prehĺbiť svoj talent, rozvíjať činnosti mozgu, zlepšiť jemnú motoriku a sústredenie.
13Centrum MEMORY n.o.AlžbetaBratislava680.00 €Klientka Centra Memory, pani Alžbeta zvládla prácu s textilom, ihlou, niťou a nožnicami. Zúčastnila sa koncetračno-pohybových cvičení, ergoterapie, tvorby látkovej bábiky, levanduľového srdiečka, kognitívneho tréningu, muzikoterapie a terapie snoezelen.
14Centrum Slniečko, n.o.Viera I.Nitra910.00 €Pani Viera, klientka Centra Slniečko sa naďalej vzdelávala v tvorivých činnostiach, najmä v oblasti šitia a špeciálnych šijacích techník. Nákup šijacieho stroja, krajčírskych pomôcok a materiálu, bol prvým krokom k realizácii projektu. Výber látok, určených na budúce použitie znamenal pre pani Vierku radostné okamihy, popri ktorých si už dokázala hneď predstaviť hotové výrobky. Vlastná výroba výrobkov spočívala v navrhnutí výrobku, nakreslení, vystrihnutí, strojovom ušití, naplnení rúnom a jeho precízne dokončenie ručným stehom Vierkinými dôslednými rukami. Vierkine výrobky nachádzajú u jej odberateľov, zatiaľ z radov jej známych, veľký pozitívny ohlas, čo má za následok nielen ďalšie a ďalšie zákazky, ale hlavne naplnenie Vierkinho sna, byť v spoločnosti užitočnou, prostredníctvom jej tvorivej práce, ktorá ju nadovšetko napĺňa.
15Centrum Slniečko, n.o.Janka B.Nitra920.00 €Krajčírska dielnička pre Janku je vybavená materiálom potrebného k šitiu výrobkov a naparovacím žehliacim systémom. Podpora odborných zamestnancov prostredníctvom cieleného sociálneho poradenstva a psychologickej podpory napomohli k zvýšenou sebavedomia potrebného k prezentácii výrobkov, nadväzovaniu nových kontaktov a v konečnom dôsledku plne hodnotnému samostatnému životu. Janka napokon získala prvých odberateľov svojich výrobkov z radov komerčných subjektov i občanov a taktiež prvých klientov na opravu odevov.
16Centrum sociálnych služieb ClementiaPatrik C.Ličartovce250.00 €Vďaka projektu má Patrik, klient Centra sociálnych služieb Clementia vymaľovanú izbu. V izbe sa cíti veľmi príjemne. Zakúpené relaxačné kreslo a rádio s relaxačnou hudbou, ktorá sa Patrikovi páči, slúži k relaxácií a pomáha odbúravať jeho napätie. Zároveň slúži na udržanie pozornosti. Na zakúpený pracovný stôl boli umiestnené nové edukačné pomôcky, hry na rozvoj jemnej motoriky a kognitívnych procesov.
17Centrum sociálnych služieb FantáziaPetra S.Kysucké Nové Mesto890.00 €Peťka sa venovala umeleckej tvorbe v tvorivej dielni, kde sa naučila novú techniku - výroby sviečok. Nová umelecká technika v tvorivej dielni v rámci ergoterapie priniesla klientke rozvoj jej zručností a schopností, dala jej priestor na venovanie sa svojej záľube a možnosť naučiť sa novú techniku - výrobu sviečok, zároveň zvýšila jej sebavedomie a nové vedomosti, zručnosti a poskytla jej možnosť vytvárať ručné výrobky, ktoré bude vystavovať v CSS Fantázia a na slovensko-poľskej výstave "Svet fantázie inými rukami".
18Centrum sociálnych služieb KAAdriana L.Krupina750.00 €Adriana, klientka Centra sociálnych služieb KA absolvovala kuchársky kurz. Samotný kurz bol v rozsahu 500 hodín. Kurz bol zložený z dvoch častí, a to teoretickej a praktickej časti. Adriane sa tak zlepšili zručností a schopností uplatniť sa na trhu práce.
19Centrum sociálnych služieb - Nádej (Zariadenia podporovaného bývania v Stupnom)Michal B.Dolný Lieskov870.00 €Vďaka projektu Michal, klient Centra sociálnych služieb Nádej vydal zbierku literárnych diel. Kniha bola slávnostne pokrstená v kruhu Michalových priateľov a podporovateľov. Hlavným cieľom bolo odbúrať predsudky a bariéry, ktoré Michal často pociťoval zo strany svojho okolia. Vďaka prezentácií svojho literárneho diela spoznal niekoľko nových priateľov, ktorí ho nevnímajú len ako človeka žijúceho v sociálnom zariadení. Rovnako pociťuje aj pozitívne zmeny v správaní ľudí vo svojom okolí.
20Centrum včasnej intervencie Bratislava, n.oTeo Bratislava1000.00 €Vďaka projektu boli Teovi zakúpené komunikačné pomôcky. Rodičia využívajú špeciálne komunikačné pomôcky k stimulácii komunikácie Tea alternatívnou a augmentatívnou formou. Komunikačné pomôcky umožnia Teovi kvalitnejšiu komunikačnú interakciu s okolím napriek obmedzenej komunikácii verbálnou modalitou.
21Claudianum n. o.Klára R.Modra500.00 €Klára získala nové zručnosti, naučila sa používať zakúpený fotoaparát, zdokonalila sa vo fotografovaní a ďalšej práci s fotografiami (uloženie do PC, výber, tlač). Podarilo sa jej tiež prezentovať svoje fotografie nielen priateľom, rodičom a všetkým zúčastneným na tomto projekte, ale i verejnosti. Cíti sa byť viac samostatnou v uplatňovaní tvorivého potenciálu. Nadviazala zároveň nové kontakty mimo svoj doterajší okruh.
22Detský domov PastelkaNikoleta O.Vidiná440.00 €Nika, klientka Detského domova Pastelka si vďaka projektu osvojila nové praktické zručnosti pri pečení a príprave pohostenia. Nikolka bude využívať zakúpené pomôcky na pečenie a varenie aj naďalej a získavať tak nové zručnosti.
23Diecézna charita Žilina, Dom charity sv. KamilaAnatol L.Žilina520.00 €Vďaka projektu vyšla zbierka reflexií klienta Diecéznej charity pána Anatola. V literárnej súťaži v Trenčíne získal ocenenie. Vzhľadom k tomu, že pán Anatol zomrel, krst knižky sa už neuskutočnil.
24DOMKO - Domov sociálnych služiebAndrea T.Košice500.00 €Klientka Domova sociálnych služieb DOMKO, Aďka sa naučila samostatne fotiť, sťahovať fotky do počítača a zrealizovala výstavu fotografií. Tešila sa na každé fotografovanie a výstavu, ktorá sa realizovala pri príležitosti 50. výročia vzniku zariadenia.
25Domov dôchodcovLadislav S.Streda nad Bodrogom790.00 €Pán Ladislav vytvoril okrasnú i ovocnú záhradku. Mohol sa konečne realizovať a cítiť sa užitočný. V rámci projektu sa objednali okrasné a ovocné stromčeky a kríčky, ktoré boli osadené v septembri.
26Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SeniumFiloména M.Banská Bystrica200.00 €Pani Filka zasadila bylinky podľa vlastného výberu. Okrem toho moderovala besedu o ľudovom liečiteľstve, kde ostatných klientov domova učila spoznávať bylinky, ktoré zasadila. V činnostiach ďalej pokračuje (polieva bylinky, strihá, suší...). Pani Filka začala viac času tráviť vonku v prírode, neuzatvárala sa na izbe. Spoznala tak nových priateľov a naučila sa novému spôsobu pestovania byliniek na invalidnom vozíčku.
27Domov dôchodcov DetvaMária G.Detva340.00 €Mária sa venovala výsadbe rastlín, následnému sušeniu a výrobe čajových zmesí. Samostatne si vybrala bylinky, sadenice kríkov, črepníky, hnojivo, zeminu, oporu kríkov a náradie v záhradnom centre. Zakúpené rastliny zasadila do pripravených záhonov a zakúpených kvetináčov. Zbierala dopestované bylinky: levanduľu, materinu dúšku, mätu, medovku, nechtík, šalviu a pamajorán. Z kríkov a sadeníc tento rok na prípravu čajov použila len listy: z ríbezle, malín, jahôd a josty. Podarilo sa jej dopestovať aj prvé plody neskorých jahôd a malín.
28Domov MÁRIEJán S.Banská Štiavnica200.00 €Vďaka projektu si pán Ján, klient Domova Márie mohol zaobstarať gitaru. Pán Ján má tak možnosť odovzdávať svoje znalosti a zručnosti svojmu okoliu, najmä ďalším klientom v domove, medzi ktorými sa zlepšila zároveň komunikácia.
29Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania MEREMAPavol K.Modra890.00 €Vďaka projektu si Pavol mohol splniť svoj sen, pomáhať ľuďom a zdravo žiť. Absolvoval barmanský kurz, kúpil si pomôcky k práci i odbornú literatúru. Počas troch etáp sa Pavol mnohému priučil. Prvá etapa bola edukačná, stanovili sa plány a ciele. P V druhej etape sa uskutočnili rôzne stretnutia s profesionálmi v obore, navštívil viacero podnikov, kde sa priučil technikám barmanstva a odšťavovania. V tretej etape zúročil svoje poznatky na vernisáži v priestoroch, kde pracuje. Pomocou pracovníčok prebehol krst odšťavovača a mixéra. Výsledkom je jeho spokojnosť, osobnostný rast a možnosť sebarealizácie.
30Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov HorelicaMiroslav Č.Čadca790.00 €Mirko vytvoril krásnu skalku. Nakúpil pomôcky, vybral sadeničky a inšpiroval sa rôznymi skalkami na internete. Bol šéfom akcie, ale takisto vozil hlinu, sadil stromčeku a nosil kamene. S odborníkom sa poradil o tom, ako, čo a kde sadiť. O skalku sa staral aj v zime. Vďaka tomu, že vie čítať sa môže zdokonaliť a rád listuje v odbornej literatúre. V zariadení sa tak vytvorila oddychová časť pre klientov a Mirko bol nadšený.
31Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov HorelicaŠtefan J.Čadca620.00 €Víziou pána Štefana je znovunadobudnutie schopnosti samostatne sa pohybovať. Pán Štefan sa naučil používať multifunkčné hodinky, ktoré mu veľmi pomáhajú orientovať sa v čase. Spoločenské hry mu pomohli lepšie sa začleniť do sociálneho prostredia zariadenia. Tieto aspekty pomáhajú k lepšej nálade a zníženiu stresu. Vďaka podpore firmy sa mohli zakúpiť pomôcky, s ktorými mu veľmi pomohli dobrovoľníčky z Únie nevidiacich a slabozrakých. Nakoľko majú mnoho skúseností, Štefan ľahšie pochopil fungovanie pomôcok, pretože sa obával samostatného pohybu, pádu či úderu.
32Domov sociálnych služieb Čeláre-KírťŠtefan B.Bušince900.00 €Štefan sa chcel zdokonaliť v hre na akordeón, pretože by sa rád podelil so svojím talentom aj s ostatnými. Je to jeho najväčšia radosť a potešenie. Hrá na rôznych podujatiach, či už v zariadení alebo mimo neho. Noty postupne spoznáva, ale stále preferuje hru z počutia. Nový akordeón privábil aj ďalších nadšencov hudby. Ďalším cieľom je vytvorenie kapely v zariadení, aby sa aj ostatní podelili o radosť z hudobného nástroja.
33Domov sociálnych služieb DrábskoSlávka M.Lom nad Rimavicou790.00 €Veľkým motivačným činiteľom pre Slávku bolo, že miluje rastliny, s ktorými bola v kontakte celý život, pri starostlivosti o skalku a záhon si zvyšuje sebavedomie a nadobúda pocit, že je ešte potrebná a dôležitá, čo je veľmi pozitívne. Slávka by veľmi rada pokračovala v stanovených cieľoch. Veľmi sa jej páčila tvorba a následná starostlivosť o záhon a skalku. Rastliny v skalke rastú a budú jej dni plnohodnotnejšie s každou novou rozkvitnutou skalničkou.
34Domov sociálnych služieb LibertasTibor B.Lučenec550.00 €Po zakúpení krovinorezu sa Tibor postupne začal učiť ako si nástroj nasadiť, naštartovať ho, ako sa s ním pohybovať. Najťažšie bolo pre neho zapamätať si postupnosť jednotlivých krokov a funkciu ovládacích prvkov. Avšak veľmi rýchlo pochopil, ako hýbať krovinorezom a ako ho vyčistiť.
35Domov sociálnych služieb MétaMilan P.Martin350.00 €Milan túžil po mužskej práci a o takom živote, aký majú aj jeho rovesníci. Ďalším cieľom bola práca s koňmi a absolvovanie jazdeckého kurzu, ktorý sa konal raz do týždňa. Na konci kurzu už sám jazdil v prírode a veľmi sa mu to páčilo. Pred jazdou spolupracoval s ostatnými pracovníkmi na ranči. Spočiatku bol v disciplínach opatrný, no veľmi rýchlo si osvojil techniky ovládania koňa.
36Domov sociálnych služieb MétaPavol D.Martin670.00 €Pavol s pomocou nakúpil materiál a sám si vyhľadal na internete postupy výroby. Priučil sa výrobe ručného papiera a bol šťastný, že sa to naučil robiť sám. Predával výrobky na trhoch a veľmi sa mu páčila komunikácia s kupujúcimi. Z výrobkov utŕžil peniaze, z ktorých si mohol kúpiť, čo chcel a potreboval.
37Domov sociálnych služieb Slatinka, prevádzka VidináMilan Č.Lučenec690.00 €Klient Milan sa naučil vyrábať sviečky z včelích plástov, odlievať ich z vosku do foriem, vyrábať balzamy na pery a maste. Nakúpením materiálu a pomalými nácvikmi sa postupne naučil strihať medzistienky, knôty a vytvoril prvé sviečky. Potom prišla ťažšia časť a to výroba balzamov na pery. Bolo potrebné materiály navážiť, rozpúšťať a nalievať do maličkých nádobiek. Tak isto Milan vyrábal mastičky. Milan si chce nájsť klientelu, zdokonaliť výrobu a niečo si aj privyrobiť.
38DORKA, n. o.Lenka P.Košice530.00 €Lenka absolvovala kurzy Modelácie nechtov a manikúry. So zakúpením potrebného materiálu jej pomohli pracovníčky a ihneď sa začala venovať tréningom dizajnu nechtov. Napriek tomu, že neuspela na pohovoroch a v hľadaní práce, pretože má krátku prax, nevzdáva sa a bojuje ďalej. Trénuje na kamarátkach a vychytáva nedokonalosti. Po rokoch neúspechov je konečne šťastná, darí sa jej vo všetkých smeroch a práca s nechtami je pre ňu veľkým úspechom. Okrem práce chce nájsť aj odbornú pomoc pre jej syna Erika.
39DORKA, n.o.Dušan J.Košice300.00 €Dušan po absolvovaní cukrárskeho kurzu nadobudol schopnosť vytvárať tradičné sladké pokrmy i rôzne špeciality, pretože táto možnosť mu bola v detskom domove odoprená. Dostal prax, ktorá je nad rámec školského vzdelania. Pracoval v závodnej kuchyni, absolvoval rekvalifikačný kurz Cukrár v agentúre JASPIS a takisto varil a piekol v centre DORKA, n.o., kde získal povesť výborného a zodpovedného kuchára. Ďalším jeho cieľom je barmanský a baristický kurz. Dušan sám cez tento kurz pochopil vzdelávanie nad rámec školského učiva ako prostriedok, ktorým sa môže uplatniť na trhu práce.
40DSS a ZPB MeremaJozef N.Modra680.00 €Jozef si naplnil hlavný cieľ, pracovať ako keramikár. Cenné rady získal od kvalifikovaných umelcov a pracovníkov. Získal kurz, prezentoval svoju prácu, uchádzal sa o zamestnanie. Nákup keramického materiálu a pomôcok Jozef zrealizoval za asistencie pracovného terapeuta. V druhej etape pán Jozef absolvoval keramikársky kurz u keramikárskeho majstra v Modre, ktorý podporil jeho talent a prispel k ďalšiemu rozvoju jeho zručností, schopností a taktiež vedomostí o práci s hlinou.
41DSS HestiaAdam D.Pezinok600.00 €Adam si kúpil fotoaparát a fotil svoje okolie, v ktorom sa začína orientovať. Sám už chodí do prostredia, kde fotí. Naučil sa základné funkcie a používa i statív. Navštívil kurz vhodný preňho. Svoje diela vystavuje tak v pezinskej kaviarnii, kde nadväzuje nové kontakty.
42Domov sociálnych služieb RozsutecPatrik L.Bratislava170.00 €Zámerom projektu bolo zlepšiť hybnosť Patrikovej ruky, podporovať jeho sebarealizáciu v písaní na tričká a ich maľovaní, čiže v činnosti, ktorá u neho vzbudzuje záujem a dopomôže mu k výrobe tričiek, ktorými urobí radosť sebe, tiež iným ľuďom. Patrik písaním a maľovaním na tričká si precvičil svoju jemnú motoriku. Využil pritom svoju kreatívnosť a urobil radosť sebe aj svojím blízkym vlastnoručne vyrobeným tričkom.
43Dúhové detiSilvia D.Banská Bystrica600.00 €Silvii veľmi pomohla aplikácia, ktorá funguje na princípe piktogramov. Postupne sa naučila používať aj zložitejšie znaky a okolie jej už lepšie rozumie. Klientka častejšie navštevovala klinickú logopedickú ambulanciu a boli na ňu kladené zvýšené nároky neverbálnej aj verbálnej komunikácie formou domácich úloh v papierovej forme ako aj za pomoci edukačných programov v tablete.
44Chránené bývanie, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie Betonika PstrušaPavel R.Detva360.00 €Ciele projektu sa podarilo naplniť tým, že si klient Chráneného bývania a DSSaSZ Betonika Pstruša dal zarámovať svoju vlastnú tvorbu obrazov. Klient trpí schizofrénnou poruchou, jeho choroba sa prejavuje rôznymi halucináciami. Hrá na gitare a skladá vlastné piesne. Tiež veľmi rád kreslí. Zakúpením MGIX Music Markera 2015 môže svojpomocne upravovať svoje skladby a následne propagovať na internete prípadne na rôznych podujatiach. Plány do budúcnosti sú predovšetkým venovať sa maľovaniu obrazov a následnej prezentácie týchto obrazov spojených s predajom aj prostredníctvom web stránka taktiež produkcia vlastnej hudobnej tvorby a jej prezentácia.
45InklúziaAlžbeta K.Bratislava440.00 €Alžbeta si zdokonalila svoje zručnosti priamo v stredisku, vďaka skúsenostiam zamestnankyne. Dokázala šiť veci, na ktoré si predtým netrúfala. Získala si nový okruh ľudí, s ktorými komunikuje. Vystavovala na rôznych vernisážach, kde nadobudla nové kontakty so zákazníkmi a ľuďmi s podobným zameraním.
46LIDWINA - Domov sociálnych služiebDagmara M.Strážske570.00 €Hlavným cieľom Dagmary bolo osamostatniť sa. Po atletických tréningoch začala Dagmara sama opúšťať zariadenie, zlepšila sa jej fyzická aktivita a vzťahy s ostatnými klientmi, ktorí ju podporovali a obdivovali, sama sa začala zaujímať o ďalšie tréningy. Zúčastnila sa dvoch atletických pretekoch a aj keď získala posledné miesto, neskutočne si preteky užívala. Tréningy sa konali v prítomnosti zdravých detí, kde si našla kamarátov.
47Nadácia Lumen Ústavu sociálnej starostlivosti pre deti a dospelých Šoporňa - ŠtrkovecMichal F.Šoporňa - Štrkovec710.00 €Vďaka projektu Michal vydal knihu svojich básni. Po vydaní knihy sa uskutočnil slávnostný krst, krstným otcom sa stal p. Štefan Murárik, riaditeľ sekcie verejnej správy Úradu TTSK. Michal si tak splnil svoj sen a bol sebavedomejší.
48Nádej pre RozsutecHelenka TBratislava180.00 €Pani Helenka sa zdokonalila v pestovaní. Helenka navštívila výstavu kvetov v Inchebe. Pri kúpe každého kvetu sa informovala o pestovaní a každý pondelok ich polieva. Občas má však bolesti rúk a nemôže sa zúčastňovať nákupov. Každý nákup v nej vzbudil nadšenie, pretože sa rada prechádza po kvetinárstve a vyberá si kvety, o ktoré sa neskôr bude v domove starať.
49Občianske združenie BarličkaMária P.Prešov650.00 €Po absolvovaní workshopov sa Ria vrhla do práce s manikúrou a nechtovým dizajnom. Číta odbornú literatúru, a svoje poznatky aplikuje na zákazníčky v centre. S nechtovou dizajnérkou sa stali priateľkami a keď potrebuje pomoc, dá jej cenné rady. Po získaní množstva nových teoretických informácií a praktických zručností, Ria absolvovala skúšky nechtového dizajnérstva.
50Občianske združenie DlaňJaroslav K.Lučenec720.00 €Jarko sa rozhodol, že chce byť vo svojom živote samostatnejší a kreslenie mu k tomu veľmi dopomáha. Upravila sa jeho komunikácia, pretože chodí do SZUŠ-ky a spoznal mnoho nových ľudí. Najväčšou výzvou pre Jarka bola príprava obrázkov na výtvarný salón v Bratislave, ktorý organizuje Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím. Nakreslil seba s najdôležitejšími ľuďmi v jeho živote, medzi ktorých patrí jeho starká a kamarátka Nika. Usilovne pracoval na svojej knižke, ktorá je rozdelená do viacerých častí.
51Občianske združenie DOMOV pri Špecializovanom zariadení Kotva v BrezneMirko M.Brezno430.00 €Po kúpe pracovného odevu, náradia, kosačky a iných potrebných vecí Mirko za pomoci personálu na Súkromnej strednej pedagogickej a sociálnej akadémii vykonával záhradné práce. Jeho práca sa neskôr speňažila, keď začal pracovať aj mimo areálu školy.
52Ostrov, n.o.Andrej Š.Levice880.00 €Andrejovi sa podarilo naučiť spájkovať, zrealizoval aj svetielkujúce obrazy, ktoré boli neskôr vystavené. Nadviazal aj spoluprácu s SOŠ. Bude navštevovať niektoré predmety a to mu spôsobilo obrovskú radosť.
53Ostrov, n.o.Miroslav P.Levice340.00 €Mirko sa stal záhradníkom, vytvoril si svoju bylinkovú špirálu, ktorá zdobí dvor a stará sa o ňu. Do práce zapojil aj svojich kamarátov. Získal mnoho informácií, ktoré zúžitkováva v praxi.
54OZ VagusMária K.Bratislava890.00 €Mária sa zúčastnila dvoch kurzov: akreditovaného čašníckeho kurzu organizovaného vzdelávacou a rekvalifikačnou agentúrou Jaspis s.r.o. a barmanského kurzu spoločnosti Dream Academy, s.r.o. V Jaspise dokončila teoretickú časť a praktickú si ešte dorába. Barmanský kurz už dokončila a je držiteľkou certifikátu. Spočiatku vedela zosúladiť prácu s kurzmi, neskôr sa ale rozhodla absolvovať len hlavné kurzy a to najmä pre cestovanie z Liptovského Jána do Bratislavy a pre financie. Osamostatnila a snaží sa o to, aby mohla získať svoju dcéru späť.
55OZ VagusSlavo K.Bratislava740.00 €Slavo absolvoval dlhodobý kurz čašníka a dva víkendové kurzy-baristický a barmanský. Súčasťou kurzu čašník bola odborná prax, ktorú absolvoval v kaviarni Dobre&Dobre. Vďaka svojej šikovnosti získal prácu na trvalý pracovný pomer na pozícii čašník. Pozitívne sa mu upravil vzťah k dievčatám, v komunikácii je menej hanblivý a otvorenejší, čo zvyšuje jeho možnosti nadviazania partnerského vzťahu a neskôr aj založenia rodiny. Venuje sa svojim záľubám, začal čítať a chodiť na výlety na bicykli.
56Pohoda seniorov, n.o.Ľubomír T.Galanta510.00 €Ľubomírovi sa podarilo vytvoriť v spolupráci s inými klientmi a zamestnancami zariadenia "Pohoda seniorov, n.o." skutočne trvalý produkt svojej práce, časopis. Pri vydávaní jednotlivých čísel časopisu bolo postupne vidieť vzrastajúci záujem klientov o časopis a jeho obsah. Klient sa cíti osožný pre druhých a čo je milé, chápe túto prácu ako "svoje malé zamestnanie".
57Prima n.o. - Domov sociálnych služieb pre dospelýchTáňa B.Bratislava850.00 €Po zakúpení komunikátora môže Táňa lepšie komunikovať so svojím okolím, aj keď s ním ešte nie je úplne oboznámená a postupne sa učí, ako napísať, čo chce. Má síce chyby v texte, ale obsahu sa dá porozumieť. Pozitívne je, že má z programu veľkú radosť. Zakúpená bola plná verzia softwaru spolu s tabletom. Výhodou tabletu je dotykový monitor, na ktorom Táňa ľahšie pracuje, nemusí sústreďovať pohľad na klávesnicu a monitor. Práca s tabletom je tak rýchlejšia a efektívnejšia.
58REGINA - DSS KráľovceAntónia E.Kráľovce200.00 €Cieľom projektu bolo zakúpenie šijacieho stroja a ušitie levanduľových vrecúšiek. Antónia si mohla osvojiť techniku šitia a zdokonaliť sa vo výrobe vrecúšok. Bola veľmi kreatívna, ambiciózna, vedela sa rýchlo učiť a nemala problém pozrieť sa na svoje chyby, poučiť sa a posúvať dopredu. Zlepšila sa aj jej jemná motorika.
59REGINA - DSS KráľovceJúlius S.Kráľovce300.00 €Skrášľovanie prostredia v ktorom prijímatelia sociálnych služieb žijú napomáha uvedomovať si, že príroda je dôležitou súčasťou životného prostredia, utvára pozitívny vzťah k prírode a prebúdza environmentálne cítenie. Július sa vďaka projektu mohol venovať skrášľovaniu okoliu areálu.
60Relevant n.o.Alexandra B.Prešov760.00 €Alexandra navštevovala súkromné konzervatórium. Navštevovala taktiež tanečný krúžok na ZUŠ a kurz anglického jazyka. Naučila sa postupne pracovať s financiami a hľadá si brigádu. Prostredníctvom pracovnej terapie sa učila nové veci variť a tiež aj vyrábať náušnice a maľovať na tričká.
61Relevant, n.o.Monika K.Prešov850.00 €Monika absolvovala celoročný kurz nemeckého jazyka, kúpili sa pomôcky potrebné do školy a oblečenie. Vo voľnom čase po škole vyrábala kreatívne veci, konkrétne mydlá spolu s jej vzťažnou osobou. To bol pre klientku čas psychohygieny a odreagovania sa od bežných povinností.
62SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n.o.Ľudmila S.Handlová200.00 €Pani Ľudmila sa nesmierne potešila novému šijaciemu stroju. Hneď po odovzdaní daru sa pustila do zašívania poškodených kusov oblečenia. Klienti si túto pomoc mimoriadne cenia a aj pani Ľudmila sa cíti prospešná. Pani Ľudmila zašíva poškodené kusy oblečenia, pretože mnohí z nich si nové oblečenie nemôžu dovoliť kúpiť. Pripravuje sa na šitie vianočných ozdôb, aby si spríjemnili sviatky.
63SENIOR GARDEN n.o.Juliana R.Horná Seč620.00 €Hlavnými aktivitami projektu boli činnosti záhradnej terapie, starostlivosť o rastliny, ako aj aktivity pasívneho charakteru ako relaxácia, navodenie príjemnej nálady u klientky centra Juliany aktivitami prechádzok v záhrade, obhliadky rastlín, zúžitkovanie, konzumácia plodín zo záhonov. Klientka prostredníctvom týchto aktivít mala možnosť aktívne sa podieľať na skrášľovaní prostredia v ktorom žije a to v rámci svojich možností, mala možnosť vnímať výsledky svojej práce v podobe pravidelne zbieranej úrody. V tomto procese jej boli poskytované podnety pôsobiace ako pozitívne stimuly jej psychických a fyzických funkcií.
64Senior pri Domove MÁRIEFrantiška K.Banská Štiavnica230.00 €Františka naučila ostatných klientov pliesť podsedáky s úmyslom zúčastniť sa chýrnyho „Štyavnickýho vjanočnýho jarmoku“. Tiež ich učila základy tkania na krosnách. Pani Františka v rámci voľno-časových aktivít, v spolupráci s ostatnými spolubývajúci v DM a za asistencie sociálnych pracovníčok zhotovila veselé obliečky na vankúšiky pre všetkých.
65Senior pri Domove MÁRIELýdia N.Banská Štiavnica240.00 €Pani Lýdia urobila prieskum medzi spolubývajúcimi, a nakúpila v antikvariáte knihy. V priestoroch Domova MÁRIE bola zriadená knižnica pod vedením pani Lýdie. Spoločné stretnutia v rámci biblioterapie a skupinového čítania rôznych titulov sa organizujú pravidelne 1 x týždenne. Účastníci týchto stretnutí na pokračovanie predčítajú vopred vybraný titul a následne vedú debaty.
66Silnejší slabším, o.z.Michal M.Trenčín370.00 €Michal si zakúpil trekingové palice, vďaka ktorým spoznal prírodu lepšie. Ďalej pomôcky k počítaču a technické pomôcky a dobrovoľníčka OZ, ktorá je veľmi zdatná v počítačoch, naučila Michala využívať zakúpené technické pomôcky, ukladať dáta, komunikovať cez SKYPE s dobrovoľníkmi OZ, s kamarátmi, rodinou a tiež so psychologičkou Svítekovou. Akrylátové farby, ktoré sa zakúpili sú veľmi sýte a Michal ich aj napriek svojej slabozrakosti dokáže trochu rozoznať. Terapia tvorivou činnosťou je pre neho veľmi osožná.
67Silnejší slabším, občianske združenieJanko M.Trenčín560.00 €Jankovi sa zakúpili pomôcky, ktoré mu pomáhajú cítiť sa užitočne a samostatne. Má vlastnú miestnosť, kde môže pripravovať jedlá. Učí sa veciam ako vytvorenie potrebného nákupného zoznamu, nákup potravín, varenie jedla, upratanie riadu, uskladnenie potravín. Našla sa preňho aj dielnička na uskladnenie, skartovanie a lis, ktorý vytvára brikety z papiera.
68Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská ŠtiavnicaEva H.Banská Štiavnica660.00 €Evka absolvovala kurz tkania pod dohľadom lektora. Naučila sa základné techniky, ktoré jej umožnia napĺňať jej zámer, vyrábať napr. malé koberčeky alebo podložky na sedenie. Tieto činnosti jej umožnia zmysluplne napĺňať jej denný program v Domove sociálnych služieb, kde má k dispozícii tkáčske krosná. V predaji svojich výrobkov vidí do budúcna možnosť zlepšenia svojho príjmu.
69Spoločnosť pre pomoc deťom detského domova - Detský domov Vranov nad TopľouAgnesaVranov nad Topľou770.00 €Hlavným cieľom projektu bolo zriadiť umeleckú dielničku v ktorej klientka pri rôznych výtvarných činnostiach prechádzala samoozdravovacím procesom , aby vedela vyjadriť svoje vnútorné problémy, emočné pohnutia, komplexy, konflikty. Klientka je vyrovnanejšia, viacej komunikuje a dôveruje dospelým, ktorých dlhšie pozná. Je oporou svojím mladším súrodencom a darí sa jej aj v štúdiu. Ak bude na sebe takto naďalej pracovať určite sa jej podarí získať vzdelanie na súkromnej pedagogickej a sociálnej akadémií a v dospelosti pracovať ako komunitná sociálna pracovníčka
70Strieborné krídla O.Z.Milan B.Prešov760.00 €Milan sa aktívne zúčastnil na realizácii celého projektu. Pomáhal pri materiálno-technickom vybavení prostredníctvom výberu nástrojov do dielne. Usilovnou činnosťou sa podieľal na zhotovení drevených výrobkov, s ktorými sa prezentoval v rámci Vianočného koncertu. Uskutočnila sa úprava dielne (vymaľovanie stien a úprava podlahy), nakúpil sa materiál a začala sa výroba upomienkových predmetov a iných výrobkov.
71Svitanie - Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutímSilvia D.Malacky760.00 €Silvia sa venovala záhradkárčeniu a vyskúšala si vypestovať svoje vlastné paradajky a papriky, ktoré zúžitkovala pri varení. V záhradke posadila aj bylinky, ktoré neskôr využila pri varení a príprave nápojov (čajov). Z odbornej literatúry načerpala poznatky o pestovaní zeleniny, ktoré potom zúžitkovala v praxi. Silvia si zakúpila potrebné záhradkárske náčinie a o záhradku sa pravidelne starala.
72Viacúčelové zariadenie pre seniorovVojtěch B.Čadca530.00 €Pán Vojtech si zachoval manuálnu zručnosť a schopnosť strihať a šiť textilné materiály a tým sa podporil i jeho rozvoj. Prvým krokom realizácie bol nákup šijacieho stroja, látky a nití. Ušil pomôcky pre potrebu bazálnej stimulácie. Začal skrášľovať zariadenie, založil krúžok nadšencov šitia. Klienti denno-denne Vojtechovi pomáhajú pri šití, pomáhajú mu s meraním látky, so strihaním, taktiež vyberajú vhodné látky na ušitie dekoračných predmetov.
73Vstúpte,n.o.Michal S.Malacky1200.00 €Michal sa vďaka pomoci odborníkov a techniky naučil fotografovať vesmírne objekty. Dozvedel sa veľa nového o fotografovaní, osvojil si nové zručnosti, zdokonalil sa v technike fotografovania a v manipulácii s fotoaparátom. Zverejnil svoje fotografie v odbornej publikácii a na webe. Vytlačil najlepšie fotografie na veľký formát a usporiadal výstavu vlastných fotografií. Vytvoril si vlastnú fotoknihu. Aj po skončení projektu sa chce naďalej venovať astrofotografii a pozorovaniu nočnej oblohy. Počas celej realizácie projektu sa Michal vzdelával i samostatne, na internete vyhľadával informácie, ktoré potom konzultoval s Martinom - amatérskym astrofotografom, ktorý Michala projektom sprevádzal a ktorý sa mu stále venoval.
74Výchova zdravej rodinyJúlia L.Prešov680.00 €12-ročná klientka Júlia trpí poruchou autizmu a ľahkou formou mentálnej retardácie. Tvorba v arteateliéri je pre ňu už neoddeliteľnou súčasťou života. Júlia pripravila ďalšie nevšedné obrazy, ktoré ukazujú, ako nevšedne vníma svet človek s autizmom. Jej obrazy naďalej oslovujú spoločnosť a napomáhajú k riešeniu otázky, ako začleniť do spoločnosti ľudí s poruchou autizmu.
75Zaradenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARKJozef B.Čadca780.00 €Pán Jozef si mohol vyskúšať prácu s Tiffany technikou a zhotoviť si vlastný výrobok v podobe vitráže zapadajúceho slnka. Veľkým zážitkom pre pána Jozefa bola skutočnosť, že mohol svoju prácu prezentovať pred klientmi z iných zariadení sociálnych služieb a podeliť sa o nadobudnuté vedomosti a zručnosti s Tiffany technikou, klienti sa zároveň mohli navzájom inšpirovať pri tvorbe krásnych výrobkov. Výsledky tvorivej práce boli vystavené v interiéri zariadenia a robia radosť nielen klientom, zamestnancom, príbuzným, ale tiež všetkým návštevníkom zariadenia.
76Zariadenie sociálnych služieb Harlekýn TopoľčanyZuzka TTopoľčany250.00 €Zuzka dosiahla celkové zvýšenie kvality života. Je samostatnejšia, sebavedomejšia mladá dáma. U Zuzky sa pomocou didaktických pomôcok zlepšila celková ohybnosť a obratnosť, logické myslenie, rozšírila sa slovná zásoba a úroveň jemnej motoriky a grafomotoriky. Zároveň sa podporila i Zuzkina muzikálnosť.
77Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím - PSC ImpulzMarcela P.Bratislava540.00 €Marcelka sa naučila šiť na šijacom stroji a zvládnuť vyhotovenie jednoduchého textilného výrobku. Naučila sa manipulovať viac-menej samostatne so šijacím strojom pri vyhotovovaní jednoduchého produktu - nákupnej tašky. Zvládne strih tašky umiestniť ju na látku, obkresliť ju a následne vystrihnúť. Napriek tomu, že väčšinou zvláda jednotlivé kroky v rámci postupu samostatne, aby si svoje zručnosti upevnila a zautomatizovala je nevyhnutný dohľad nad jej činnosťou.
78Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím - PSC ImpulzTomášBratislava540.00 €Tomáš získal prax vo varení a naučil sa pripraviť viacero jedál. Postupne naučil obsluhovať pekárničku samostatne. Po viac-menej neúspešnom pokuse upiecť chleba z viacerých surovín, ktoré sa museli vážiť pracovníci rozhodli, že bude piecť zo zmesí. Pri francúzskych zemiakoch si nebol istý a potreboval dohľad. Pripravil niekoľko nátierok spolu so sviatočným obedom pre klientov a zamestnancov.
79Združenie Sofia BratislavaSilvia B.Bratislava700.00 €Silvia absolvovala psychologickú terapiu. Terapiou si zvýšila svoje sebavedomie a zlepšila svoje komunikačné schopnosti vo vzťahu k okoliu. Naučila sa otvorene komunikovať škálu svojich pocitov a analyzovala svoje pozitívne aj negatívne skúsenosti pri získavaní a udržaní zamestnania.
80Združenie VOTUMMichal P.Bratislava940.00 €Michal sa postupne integroval do tréningových skupín zdravých plavcov a v kolektíve sa pohybuje medzi reprezentantmi v plávaní v klube VŠK UK, čo mu pridáva na sebavedomí, zdravej ctižiadostivosti a zvyšuje jeho tréningovú morálku. Cíti sa byť ako rovnocenný kamarát, ako v rodine, čo mu pomáha aj k sociálnemu rozvoju a komunikácii. Dominantne sa Michal venoval prsiarskej technike, čo zúročil vo svojom výbornom výkone na 200 m prsia na Olympiáde. Michalovi sa splnil sen, plávať na svetových letných hrách Špeciálnych Olympiád.
81Združenie VotumSofia H.Bratislava860.00 €Sofia sa naučila základy korčuľovania na ľade. V rámci testovania zvládla level číslo 1, ktorého obsahom sú úkony ako kľaknutie a vstávania cez jednu nohu, základné korčuľovanie dopredu, kráčanie vpred do sklzu – na dvoch nohách, odrážanie sa dopredu, tzv. kolobežka. Zoznámila sa s novými korčuliarmi a nadviazala nové kontakty. Zlepšila si kondíciu, upevnila držanie tela a svalstvo. Tzv. suchá príprava zabezpečovala držanie chrbta a správne kladenie nôh mimo ľadu aj za pomoci hudby. Sofia sa cíti lepšie a jej nohy ju lepšie poslúchajú, dokáže dokonca chodiť aj po schodoch.

Grantový program O krok vpred

V grantovom programe, určenom na podporu jednotlivcov v núdzi bolo v roku 2015 podporených 22 žiadateľov celkovou sumou 30 000 eur.

numMeno žiadateľaKOMU je dar určenýSuma
1Ing. Annamaria ŠimákováEma Mária Šimáková 1500.00 €
2Andrea FabováPatrik Fabo 1000.00 €
3Mária BystrianskaMarek Bystriansky 1500.00 €
4Helena PorubskáVladimír Porubský 1500.00 €
5Lucia KačmárčíkováAdam Kačmarčík 1500.00 €
6Alena MinarechováPeter Minarech 1500.00 €
7Iveta BabeľováMarcel Babeľa 1500.00 €
8Stanislava FarárikováZdenko Farárik 1500.00 €
9Simona MatičkováSimona Matičková 1500.00 €
10Jana MackováDana Macková 1500.00 €
11Helena ŠulkováMarián Šulka 1000.00 €
12Bronislava JedinákováJaroslav Jedinák 1500.00 €
13Tatiana LabajováTobias Labaj 1500.00 €
14Mgr. Peter KáčerMgr. Peter Káčer 1000.00 €
15Darina JankovičováLadislav Jankovič 1000.00 €
16Hilda MixtajováKarol Mixtaj 1500.00 €
17Mária BizoňováDominik Rajninec 1500.00 €
18Marianna HudecováJán Hudec 1500.00 €
19Ivana HulinováTomáš Hulina 1000.00 €
20Dagmar SlobodováSamuel Sloboda 1000.00 €
21Martin NemecMartin Nemec 1500.00 €
22Miloš BeleščákMiloš Beleščák 1500.00 €

Zamestnanecký grantový program

V roku 2015 bolo v rámci Zamestnaneckého grantového programu podporených 46 žiadateľov s celkovou sumou 39 600 eur.

Č.PredkladateľNázov projektuPodporená sumaMestoZáverečná správa
1Ing. Marián KucharčíkOddychová zóna u Gábori1200.00 €OščadnicaVďaka projektu vznikla príjemná, udržiavaná a kultivovaná zóna určená pre veľký počet ľudí. Prispieva k zlepšeniu podmienok na trávenie voľného času. Už počas realizácie začal byť priestor využívaný miestnou komunitou ako miesto na trávenie chvíľ relaxu a spoločné stretnutia.
2Július CsehAreál pre nás všetkých1100.00 €Silická JablonicaProjektom sa skrášlil a obnovil areál pri kultúrnom dome. V rámci jednotlivých aktivít sa urobili nasledovné práce: terénne úpravy, uložená bola zámková dlažba, výsadba okrasných kríkov, osadené boli lavičky. Väčšina prác sa previedla formou dobrovoľníckych prác. Ciele projektu boli naplnené. Vzniklo tak príjemné prostredie, ktorá bude slúžiť širokej verejnosti.
3Marta BartoňováProjekt AKVÁRIUM1000.00 €BratislavaCieľom projektu bolo zlepšenie kvality života viacnásobne postihnutých klientov v DSS Sibírka, ktorí sú celoročne umiestnení v zariadení a to zakúpením akvária s kompletným vybavením. Ciele projektu boli naplnené, akvárium bolo zakúpené a kompletne vybavené firmou, ktorá sa špecializuje na realizácie akvárií. Súčasťou projektu bolo vymaľovanie miestností a upratovacie práce spolu so skrášlením miestností izbovými rastlinami.
4Leopold BöttcherDetské 4 živly - Popoludnie s Mimi a Lízou a hudobný workshop600.00 €BratislavaOtvorená tvorivá dielňa Popoludnie s Mimi a Lízou sa uskutočnila v rámci podujatia Detské 4 živly dňa 8. augusta 2015 v priestoroch centra Terra Permonia v Banskej Štiavnici. V rámci hudobného workshopu si deti pod vedením lektorov vymysleli a nacvičili na krátky animovaný film skladbu. Umelecké aktivity pre deti umožnili zároveň rozvíjať ich zmysly.
5Tamás Bodzás Ing.Výstavba parku na ulici Hadabuda700.00 €LelesVýsledkom projektu bol dlho očakávaný park na našej ulici. Tým boli vytvorené podmienky pre zlepšenie medziľudských vzťahov. Do výstavby sa zapojili rodiny žijúce v blízkosti parku, tak mladšia ako aj staršia generácia. Na dokončený projekt sa tešili mladé mamičky s detičkami aj dôchodcovia. K projektu prispel aj obecný úrad, ktorý nám zabezpečil betónové skruže, zábradlia, lavice, kôš na odpadky a začali vyčistiť aj kanál dažďovej vody okolo parku.
6Peter VajglanPodpora mládežníckych aktivít600.00 €RybkyVonkajším výsledkom projektu sa stal dôstojný, reprezentatívny štýl členov DHZ Rybky. Podľa vyjadrení a ohlasov členov ale aj mnohých spoluobčanov sa zbor v rebríčku dôležitosti a dôstojnosti posunul zasa o niečo vyššie. Avšak jeho hlavným cieľom bolo a stále je získať záujem u detí a mládeže.
7Milan DenkócyDobudovanie komplexu detského ihriska v areáli športového centra.800.00 €TrnavaProjekt nových drevených prístreškov na sedenie na detskom ihrisku v areáli športového centra v obci Buková sa podaril úspešne zrealizovať. Realizácia sa začali 22.8.2015 zabetónovaním základových pätiek. Práce postupne pokračovali hlavne počas víkendov. Výstavba bola úspešne ukončená 10.10.2015. Do prác okolo prístreškov sa postupne zapojilo viac ako 20 obyvateľov obce a chatárov. Osadenie prístreškov sa stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom. Využívať sa začali ihneď po dokončení. Prístrešky sú situované tak, aby bolo možné sledovať prípadné okolité športové podujatia pokiaľ sa deti hrajú na ihrisku. V rámci obnovy bola vymenená podlaha v detskom domčeku so šmykľavkou.
8Peter BelovNáučným chodníkom na Sedem Chotárov1200.00 €Gregorova VieskaVýsledkom projektu je upravenie turistickej trasy s náučným chodníkom vedúcej z Gregorovej Viesky k vrcholu Sedem Chotárov, vybudovanie oddychových stanovíšť, úprava kamenných ohnísk a rekonštrukcia turistického prístrešku na vrchole trasy, čo prispeje k zvýšeniu atraktivity turistickej trasy a tiež zlepšeniu informovanosti o okolitej prírode a života v nej. Vybudovanie náučného chodníka a turistického prístreška sa stretlo s pozitívnym ohlasom u turistov, ale aj občanov obce. Ocenili využitie turistického chodníka pre rozvoj regionálneho turizmu, stretávanie sa ľudí z okolitých obcí, ale aj možnosť využitia trasy pre výlety žiakov okolitých základných škôl.
9Alojz VittekVybudovanie osvetlenia a doplnenie príslušenstva pre športovú činnosť detí ZŠ, MŠ a klubu dôchodcov.700.00 €PrievalyZámerom projektu bolo skvalitnenie priestoru pre šport a rozvíjanie športovej činnosti v obci Prievaly. Inštaláciou Led reflektorov v priestoroch Domu kultúry sa výrazne zlepšili svetelno-technické podmienky pre stolný tenis, zároveň sa znížila spotreba elektrickej energie. Osadením mechanických zábran sa zamedzilo odskoku lopty pri hre. Doplnením stolnotenisového stola a sieťky sa zvýšila kvalita hry a taktiež možnosť hry viacerých hráčov.
10Juraj UríkDetské ihrisko700.00 €Plevník – DrienovéCieľom projektu bolo vybudovanie verejného detského ihriska, nakoľko v obci Plevník – Drienové takéto ihriská nie sú verejne dostupné. Deti a rodičia tak majú možnosť celoročného využitia na voľne prístupnom mieste. Realizácia projektu tak prispela k rozvoju športového ducha a pohybu v prírode.
11Lucia ChybíkováSnozelen – zmyslová terapia900.00 €SereďCieľom projektu bolo vybudovať a doplniť pomôcky do snoezelen miestnosti. Ohlas od klientov bol veľmi pozitívny, všetci boli nadšení z vinylového ostrova, ktorý bol zakúpený za poskytnuté peniaze, každý si polohovateľný ostrov vyskúšal a stal sa každodennou pomôckou pri práci. Ciele boli naplnené. Snoezelen miestnosť je už vybudovaná, zakúpené boli pomôcky a terapeutická miestnosť sa využíva pri práci s klientmi každý deň.
12Mariana VrbovskáBývajme krajšie1300.00 €NitraProjektom „Bývajme krajšie“ boli obnovené vnútorné nátery budovy Nocľahárne, Domu charity sv. Rafaela, čím sa zvýšil estetický a hygienický štandard zariadenia. Výsledkom projektu je vymaľovanie priestorov nocľahárne. Zapojenie klientov zariadenia do realizácie projektu umožnilo samotným klientom podieľať sa na zveľadení ich priestorov, čím sa podporili ich kompetencie, vedomosti a zručnosti, zvýšil sa ich sebavedomie a pocit zodpovednosti.
13Zoltán TóthNávrat domov700.00 €KolárovoZámerom projektu bolo inovatívnym prístupom k deťom a mládeži, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách, poskytnúť šancu na plnohodnotný život a zabrániť sociálnemu vylúčeniu so zameraním zlepšiť medziľudské vzťahy a posilniť osobnostné vlastnosti jednotlivých členov cieľovej skupiny. Išlo o jednodňové stretnutie v detskom domove. Bývalí klienti s novými deťmi prežili bláznivé hry, veľa zábavy. Išlo o návrat domov, tam kde vyrástli a strávili mladosť. Projekt splnil očakávaný cieľ, deti a mládež žijúce a patriace do DeD Dedina Mládeže sa stretli a prežili spolu deň plný zážitkov, spomienok, radosti, smiechu, zábavy. Mládež sa mohla vrátiť tam kde prežila svoje detstvo. Všetky športové pomôcky a materiál zakúpený sa bude využívať pri rehabilitačných cvičeniach a pri artterapii.
14Peter SabóAlej zabudnutých stôp1200.00 €BušinceVýsledkom projektu je upravený park s novým chodníkom a kvetinovými záhonmi. Celkovým výstupom je zatraktívnenie verejného priestranstva - centra obce. Občania obce Bušince sú nadšení z obnovy parku o čom svedčilo aj ich dobrovoľné podieľanie sa na prácach súvisiacich s úpravou parku. Ohlasy sú pozitívne. Realizáciou projektu sa naplnili očakávané ciele - výrazne sa zmenil vzhľad centrálnej zóny obce. Obnovou parku obec získala jedinečný priestor pre príjemný relax, oddych.
15Jozef UhrínDETSKÝ RAJ POHYBU700.00 €KriváňVďaka novým prvkom, strunovým hojdačkám, si deti rozvíjajú odvahu, rovnováhu, stabilitu a správne držanie tela. Ciele projektu boli naplnené. Rodičia denne navštevujú areál školského ihriska v popoludňajších hodinách a zmysluplne trávia svoj voľný čas. V dopoludňajších hodinách strunové hojdačky využívajú deti materskej školy.
16Robert ZubrickyRevitalizácia verejných priestranstiev – výmena lavičiek – Jablonov nad Turňou800.00 €Jablonov nad TurňouCieľom realizácie projektu bola výmena existujúcich lavičiek v obci. Projektom sa skrášlili verejné priestranstvá v obci Jablonov nad Turňou. Nové lavičky sa stretli s uznaním obyvateľov obce, pretože sú masívne, trvácne, s moderným designom a boli osadené na tých miestach, kde boli najviac potrebné. Veľmi pozitívna spätná väzba bola najmä pri lavičkách osadených v cintoríne pri dome smútku a pri zdravotnom stredisku. Ale aj lavičky osadené v areály základnej školy a telocvični sú hojne využívané - ako cez prestávky, tak aj po vyučovaní. K trom lavičkám sa uložila aj betónová dlažba, nakoľko tieto sa umiestnili blízko chodníka a tak sa vytvoril priamy vstup k nim a dosiahol sa estetickejší vzhľad.
17Igor TakáčKrásne srdce dediny850.00 €BelžaDokončením projektu, vytvorením Krásneho srdca dediny sa nevyužité priestranstvo premenilo na zónu oddychu a zábavy. Podarilo sa zlepšiť využitie miestneho ihriska prostredníctvom nových basketbalových košov, vytvoriť posedenie v podobe lavičiek, umožniť občanom bezpečné opekanie prostredníctvom vhodného ohniska, vysadiť zelenú zónu, zapojiť občanov, poslancov i rodičov do jednotlivých brigád a uskutočňovať stretnutia so samosprávou počas celej realizácie projektu.
18Alojz PažítkaKrajšia záhrada pre deti900.00 €LúčkyZámerom realizácie projektu bolo sfunkčnenie záhrady po estetickej ale aj funkčnej stránke, odhlučnenie a odprášnenie priestoru záhrady, možnosť využitia pre širšiu verejnosť. V rámci projektu sa vysadila predná a zadná bylinková záhradka, stromčeky popri hlavnej ceste, vybudovalo sa dopravné ihrisko spolu s renováciou a revitalizáciou pieskoviska a čiastočnou obnovou preliezok. Na úprave celkového vzhľadu záhrady sa aj naďalej pracuje a už sú v pláne ďalšie doplňujúce projekty, ktorými sa dokončí hlavne úprava trávnatej plochy záhrady, oprava terasy.
19Helena SkalskáMalá oáza pre osvieženie ducha1200.00 €BratislavaCieľom projektu bola snaha revitalizovať záhradné priestory za domom, v ktorom sídli denný stacionár pre ľudí s duševným ochorením - DSS a RS Samária. Vďaka úprave záhradky, môžu klienti Samárie (v súčasnosti 17 klientov trpiacich zväčša schizofréniou) počas slnečných dní relaxovať a pracovať v záhradke. Takisto sa tým získal priestor na individuálnu či skupinovú terapiu pri práci s klientom, ranné a poobedné komunity, možnosť arteterapie a pod. V rámci projektu sa konala záhradnú slávnosť, ktorej sme dali názov Babie leto v Samárii. Stretnutia sa zúčastnilo cca 20 ľudí. Ciele projektu sa podarilo naplniť, všetci veria, že priestory obnovenej záhradky prispejú k zlepšeniu psychického zdravia klientov Samárie.
20Radomír Kormaník3.SYMPÓZIUM KRAJINÁRSKEHO UMENIA1000.00 €GánovceVýsledkom projektu "3.sympózium krajinárskeho umenia" bola vernisáž diel vytvorených umelcami a deťmi, ktorú slávnostne otvoril prezident Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska. Súbežne so sympóziom prebiehali aj ďalšie sprievodné podujatia napr. tvorivé dielne pre deti (keramikárstvo, výroba šperkov, výroba drevených domčekov), hudobný koncert, prednáška o Európskej únii a mnohé iné. Ohlas na podujatie bol pozitívny nielen od obyvateľov obce, ale zaujímali sa o neho aj spravodajstvá televízií TA3 a JOJ. Aj na základe medializácie sa zvýšila návštevnosť geoparku, v ktorom sú niektoré diela umiestnené hlavne deťmi zo základných a stredných škôl.
21Ondrej Okasa„Obnova športového areálu v obci Popudinské Močidľany“600.00 €POPUDINSKÉ MOČIDĽANYZámerom projektu bolo prispieť k modernizácii športového areálu v obci Popudinské Močidľany, a to najmä osadením nových drevených lavičiek, doplnením detského ihriska o nové bezpečné atrakcie pre deti a opravou stávajúcich zariadení detského ihriska (nátery, zváračské práce, doplnenie pieskoviska a pod.). Ľudia a občania Popudinských Močidľan sú spokojní a majú radosť z vykonanej práce. Na záver sa uskutočnila súťaž vo varení kotlíkového guláša, ktorá dopadla veľmi úspešne.
22Peter FilickýVybudovanie oddychovej zóny v športovom areáli1150.00 €DivinkaProjektom sa vybudovalo na ihrisku v Divinke miesto na trávenie voľného času, konkrétne bol vybudovaný prístrešok. V súčasnosti je neustále využívaný, či už hráčmi, divákmi, návštevníkmi areálu, žiakmi Základnej školy, ale konajú sa tu pravidelné akcie. Samotná realizácia projektu sa uskutočňovala výlučne svojpomocne, brigádnickou činnosťou zamestnancov SPP ako aj ostatných občanov cca 30 dobrovoľníkov.
23Marek Magdoško„Nežné dotyky svetla a hudby“550.00 €BratislavaCieľom projektu bolo vytvoriť účelové zariadenie, v ktorom by boli zabezpečené kvalitné terapeutické služby k spokojnosti klienta a žiaka a uľahčená práca personálu, ktorí sa podieľa na plnení náročných úloh vo výchove, vzdelávaní a starostlivosti o ľudí, ktorí to najviac potrebujú. Vzniknutá terapeutická miestnosť Snoezelen sa bude využívať denne žiakmi školy a klientmi DSS. V prípade záujmu bude slúžiť aj pre osoby, ktoré sú v domácej starostlivosti a zúčastňujú sa spoločných aktivít usporadovaných organizáciou.
24Gabriela KrnáčováSídlisková Pohodička800.00 €BratislavaCieľom projektu bolo vytvoriť podujatie, ktoré zblíži obyvateľov Rače (osobitne Východné), dá priestor pre rozvoj zručností ľuďom, ktorí sa budú na príprave podieľať a ponúkne priestor na diskusiu o ďalších spoločných aktivitách. Cieľ projektu sa naplnil na 100 percent. Podujatie malo výbornú spätnú väzbu od všetkých ľudí. Podarilo sa zosieťovať viaceré račianske organizácie i aktivistov. Deti a mladí z klubu Pohodička pomáhali od samého začiatku organizovania podujatia (vymýšľanie programu, nákupy, rozpočet, samotná realizácia). Naučili sa pracovať v tíme, hľadať riešenia a argumenty pre ich nápady. Na akcii sa vytvoril i priestor na rozhovory o ďalšom smerovaní práce vo Východnom.
25Juraj MarkovičSebestačnosť - jednoduché a efektívne zariadenia, plné čistej energie700.00 €BRATISLAVAHlavným cieľom projektu bolo ľuďom sprostredkovať skúsenosť, že v núdzi je dôležité mať know how ako si zabezpečiť životne dôležité podmienky za použitia cenovo dostupného materiálu a drobnej pomoci zvonka. Tento cieľ sa poradilo naplniť, veľký záujem bol najmä o piecky. Druhým cieľom bolo pomôcť ľuďom bez prístrešia, poskytnúť im materiál a know-how, aby si sami v dielni útulku vyrobili spolu 10 (z toho 1 prototyp) splyňovacích piecok a 5 (z toho 1 prototyp) slnečných chladničiek.
26Ing. Jozef BačkoNáučný lesný chodník Košická Belá1200.00 €Košická BeláVýsledkom projektu je desať náučných tabúľ osadených na trase novovybudovaného "Náučného lesného chodníka Košická Belá", ktoré obsahujú informácie o funkciách lesa, starostlivosti o les, výchove lesných porastov a o význame lesa pre človeka. Vďaka tomuto projektu sa vybudovali aj tri tabule umiestené na významných miestach priamo v obci Košická Belá, ktoré informujú širokú verejnosť o jej histórii, kultúre, dobrovoľných organizáciách a športe v obci.
27Ľudmila PapcunováAj voda môže učiť1000.00 €JaklovceV areáli Základnej školy v Spišskom Hrhove vznikol projekt „Na vlne poznania“, ktorého hlavnou úlohou je učiť deti inovatívnou formou, a to vonku, v záhrade. Doposiaľ vzniklo niekoľko edukačných prvkov a modulov v areáli školy pre žiakov školy i škôlky. V areáli školy ale chýbal ďalší dôležitý vzdelávací modul, a to vodný ekosystém - okrasné jazierko. Cieľom tohto projektu bolo vytvorenie okrasného jazierka, ktoré prinesie do záhrady ďalší kúsok prírody. Projekt podarilo zrealizovať a priniesť tak do areálu školy nový edukačný prvok. Preto hlavným výstupom a výsledkom projektu je fungujúci vodný ekosystém - jazierko s okolím ako vzdelávacia pomôcka pre všetkých. Ďalším výstupom projektu je celý priebeh realizácie - zapojenie nezamestnaných pri výkopových prácach, zapojenie záhradníkov pri osadzovaní jazierka, záhradného architekta pri navrhovaní celého ekosystému, žiakov a učiteľov pri dokončovacích prácach a všetkých, ktorí akokoľvek pomohli radou, myšlienkou či aktívnou účasťou pri prácach. Výsledkom niekoľko mesačnej práce je hotové a fungujúce jazierko, pri ktorom už teraz trávia čas žiaci školy a hlavne rodičia, keď čakajú na svoje ratolesti.
28Katarína GulášováOddychové miesto na križovatke cyklotrás a turistických trás nad obcou Tuhár950.00 €LučenecVýsledkom projektu je oddychové miesto na križovatke cyklotrás a turistických trás nad obcou Tuhár. Počas celého roka prejde týmto miestom veľmi veľa turistov, cyklistov a návštevníkov severného Novohradu. Chodia na Budinú, Políchno, Divín, Ružinú a tiež do Haliče a Starej Haliče. Tuhár je touto križovatkou, odkiaľ sa dostanete na všetky strany. Postavená stena domčeka a prístrešok vyčarujú spokojný úsmev na tvárach okoloidúcich.
29Attila BorsodiNaše malé javisko900.00 €Silická JablonicaVýsledkom projektu je nové javisko, ktoré je na základe ohlasu od obyvateľov oveľa krajšie, modernejšie a väčšie. V rámci dobrovoľníckych prác boli prevedené aktivity: rozoberanie starej konštrukcie, oprava stropu, montáž novej elektroinštalácie - výmena svietidiel a vypínačov, natretie a lakovanie podlahy a obloženia, ušitie opony. Celkovo pri týchto prácach sa zúčastnilo 18 ľudí. Realizáciou tohto projektu boli naplnené ciele, ktoré boli projektom vytýčené. Obnovené javisko malo veľký ohlas u ľudí, každý bol nadšený a spokojný s výsledkom.
30Zuzana KučerováGymnastika hrou800.00 €DetvaZámerom projektu bolo vytvoriť priestor pre najmenších členov ale i nečlenov klubu športovej gymnastiky v Detve. Prínosom rekonštrukcie bolo dovybavenie malej baletnej miestnosti a vytvorenie príjemného prostredia pre rôzne kategórie detí a pre ich pohybový rozvoj.
31Peter TurňaZelený ostrov Sihoť1000.00 €ZvolenRealizáciou projektu "Zelený ostrov Sihoť" sa podarilo prilákať na toto miesto nielen Bánovčanov, ale aj návštevníkov zo širokého okolia. Z divokej prírody sa vytvorilo nádherné miesto relaxu, oddychu, miesto ktoré pozitívne vplýva na ľudí. Dôkazom toho, že sa splnil cieľ tohto projektu je návštevnosť detí zo škôl a mládeže, ľudí rôzneho veku, ktorí na toto miesto prichádzajú cez deň, ale aj vo večerných hodinách. Na informačných tabuliach, ktoré lemujú vybudovaný chodník sa oboznamujú s históriou tohto miesta s faunou a flórou, ktorá sa nachádza v okolí Bánova. Večer sa rozsvieti okolo chodníka nočné osvetlenie. Na tomto upravenom priestor bol zaznamenaný nový fenomén, s ktorým sa nepočítalo - prichádzajú sem mladomanželia a fotia sa do svojich svadobných albumov. Finalizáciou tohto projektu sa vytvorilo územie, ktoré bude slúžiť širokej verejnosti ako studňa informácií, ktorá informuje ako sa žilo, žije v oblasti Bánova.
32Jozef VankoSme taki , aki sme!300.00 €KomjaticePočas realizácie projektu „Sme takí, akí sme“, boli splnené všetky plánované aktivity. Jeho súčasťou boli aktivity ako: pravidelné tréningy, ktoré prebiehali 3x do týždňa v klubových priestoroch a v Mestskej športovej hale. Hlavným zameraním boli tréningy na klubovú súťaž v júni 2015 a na prípravu jednej reprezentantky a náhradníčky na Svetové letné špeciálne olympijské hry. Po tréningových prázdninách bola v septembri opäť zahájená tréningová príprava, so zameraním na nácvik nových gymnastických zostáv, z dôvodu zmeny pravidiel modernej gymnastiky na obdobie ďalších 8 rokov. Pre športovkyne je táto tréningová príprava nevyhnutná z dôvodu možnosti budúcej reprezentácie združenia na domácich alebo zahraničných súťažiach.
33Igor TuchyňaIhrisko pre ZŠ s MŠ Bánov700.00 €BánovRealizáciou projektu sa zlepšili podmienky na bezpečné využívanie voľného času detí a mládeže v areáli školy. Vytvoril sa priestor na zvyšovanie pohybových aktivít detí. Projekt dodal nový impulz pre ďalšie inšpirácie, úpravy okolia a využívania priestorov v areáli škôlky. Výrazne sa zmenil aj prístup občanov i obce k údržbe priestorov areálu a okolia. Najväčší ohlas malo ihrisko po otvorení školského roku, keď si deti z materskej škôlky mohli vyskúšať svoju zručnosť na nových prvkoch.
34Ivan HýbelaRevitalizácia okolia detského ihriska700.00 €Malý CetínZámerom práce bolo dokončenie detského ihriska. Celá revitalizácia detského ihriska trvala dva dni, od 11.7. do 12.7.2015. Ciele projektu boli naplnené v naplánovanom rozsahu. Detské ihrisko bolo ohraničené osadením obrubníkov, bola položená geotextília a na ňu sa rozmiestnilo kamenivo. Dobrovoľníci priniesli pár listnatých stromov, ktoré boli vysadené na ihrisku.
35Marek ChrastinaNa ihrisko, do knižnice1100.00 €BratislavaCieľom projektu bolo vyčistenie a revitalizácia detského ihriska a jeho okolia, osadili sa nové herné prvky a hojdačky. Projekt pomohol interakcii medzi zábavou a vzdelávaním, vzbudil záujem občanov o dianie v okolí. Vďaka odstráneniu nevkusných grafitov a skrášleniu vybraných plôch maľbami umelecky nadanými deťmi, sa v okolí cítia lepšie detskí i dospelí návštevníci. Ohlasy ľudí, ktorým na svojom okolí záleží, boli pozitívne. Niektorí sa sami prihlásili a ponúkli pomocnú ruku.
36Ľubica OreskáPomáhame rodinám800.00 €BratislavaZámerom projektu bolo zakúpenie počítača, ktorý by slúžil na komunikáciu centra s klientmi, dobrovoľníkmi, odborníkmi a zároveň by bol zrealizovaný "familyday", pri ktorom by sa stretli rodiny, ktoré sa zúčastňujú na aktivitách FAMILYGARDEN. Ciele projektu boli naplnené. V kancelárii FAMILYGARDEN už môžu bez problémov pracovať na novom počítači a stretnutie rodín malo pozitívny ohlas. Rodičia s deťmi mali tak možnosť príjemne a zábavne spoločne stráviť čas a porozprávať sa - čo je v dnešnej uponáhľanej a počítačovej dobe veľmi potrebné.
37Miroslav DudrikZelená trieda1200.00 €GyňovCieľom projektu bolo vybudovanie Zelenej triedy. Prístrešok slúži nielen ako učebňa, kde sa budú deti učiť a realizovať rôzne edukačné aktivity, ale v letných mesiacoch poskytne deťom možnosť schovať sa pred slnkom. Pod prístrešok personál MŠ umiestnil detské drevené lavičky a stoly. Deti privítali prístrešok s veľkou radosťou a hneď sa stal miestom ich hier. Pochvalné hodnotenie sa dostalo projektu aj od personálu MŠ. Pri výstavbe prístrešku sa zorganizovali 10 brigád počas ktorých sa upravil terén, zabezpečil nákup a doprava materiálu.
38Stanislav ĎačokPrírodné ihrisko v Ekocentre700.00 €HorňaHlavným cieľom projektu bolo vytvoriť pre deti a ich rodičov v záhrade Ekocentra prírodnú zónu pre hry a relax. Druhým cieľom projektu bolo spropagovať prírodné hracie zóny čo najväčšej verejnosti a šíriť tak dobré príklady tvorby alternatívnych hracích plôch. Fáza vybudovania ihriska prebiehala za pomoci dobrovoľníkov na viacerých celodenných a poldenných brigádach, kedy bola postupne vybudovaná lanová dráha, vŕbový tunel, kamenné múriky, amfiteáter, preliezky a ďalšie konštrukcie. Slávnostné otvorenie ihriska prebehlo dňa 10.10.2015 v rámci tradičnej akcie OZ Sosna Babie leto, ktorej sa zúčastnilo 120 ľudí.
39Ing. Dagmar HruškováZveľadenie detského ihriska Základnej školy s materskou školou Malženice700.00 €MalženicePrioritou projektu bolo dobudovanie nového ihriska. Realizácia projektu začala 11.7.2015. Bola zvolaná brigáda rodičov detí a zamestnancov školy, na ktorú prišlo 18 dobrovoľníkov, ktorých úlohou bolo pomôcť s terénnymi úpravami. Ihrisko sa upravilo tak, aby bolo pripravené k užívaniu detí základnej a materskej školy a pre rodičov s deťmi z obce. V súčasnosti už ihrisko plní svoj účel a časom sa naplní aj hlbší zámer a detičky, ktoré sa na ňom budú hrávať, budú mať vďaka tomu napríklad ľahší nástup do škôlky, prípadne si nájdu nových kamarátov alebo sa len dobre pohrajú.
40Zdenka TuháNámestie plné života 2015600.00 €BratislavaVýstupom projektu bolo oživenie námestia pred Starou tržnicou v Bratislave, ktorý je výsledkom vytvorenia, výsadby a umiestnenia 8 pestovateľských sudov a následnej starostlivosti o tento "zelený mobiliár". Samotná realizácia projektu spočívala v rekonštrukcii a úprave starých vínnych sudov. Spoločne bolo vysadených osem starých sudov upravených na pestovanie. Cele projektu boli splnené na 100%. Rastlinky vydržali v dobrej kondícii celú sezónu a projekt bol ukončený zazimovaním pestovateľských sudov.
41Andrej OreskýSpolu dokážeme viac700.00 €BratislavaProjekt bol určený na podporu športových aktivít detí v detskom domove, na rozvíjanie a skvalitnenie športových aktivít detí so špeciálnymi potrebami. Zo schváleného rozpočtu bola financovaná doprava pre žiakov ZŠ a nákup darčekov pre deti z domova. V sobotu, 30. mája 2015, žiaci 8.B triedy pod vedením triednej učiteľky navštívili deti v Detskom domove na Myjave. Okrem toho pripravili pre každé dieťa z domova darček, ktorý obsahoval rôzne sponzorské dary - tričká, perá, ceruzky, farbičky, sladkosti. Keďže bolo pekné počasie odovzdávanie darčekov prebiehalo na dvore domova. Dospelí fandili a pripravovali drevo na popoludňajšiu opekačku. Popoludní si všetci opekali a počúvali disco hudbu. Atmosféra bola úžasná.
42Stanislav SleziakMedová záhrada1400.00 €LúčkyCieľom projektu bolo viesť žiakov k praktickej starostlivosti o záhradu a jej okolie, mať radosť z vlastnej práce, z vytvorenia niečoho užitočného – či už pri výsadbe ovocných stromčekov, medonosných rastlín, drevín, kríkov, bylinnej špirály a starostlivosť o zeleninové záhony. Naučiť žiakov permokultúrnemu pestovaniu plodín, aby všetky znalosti, skúsenosti a zručnosti mohli spolu s rodičmi zužitkovať vo vlastných záhradách. V budúcom školskom roku budú zakúpené tiež úle, na chov včiel. Záhrada a jej okolie by mala slúžiť včelám, aby si mohli plniť opeľovaciu funkciu.
43Katarína OravcováVybudovanie altánku k detskému ihrisku1000.00 €KováčovceCieľom projektu bolo vybudovanie oddychového altánku pre obyvateľov ako aj návštevníkov obce Kováčovce v blízkosti detského ihriska. Základom pre konštrukciu altánku bolo 6 kusov betónových pätiek, v ktorých sú osadené oceľové pozinkované podperné držiaky. Hlavná nosná konštrukcia altánku pozostávala zo smrekových hranolov, ktoré sú osadené do vyššie uvedených pätiek. Strešná konštrukcia altánku pozostávala z hranolov, na ktoré boli uchytené OSB dosky. Na tento podklad sa následne položila strešná bitumenová krytina, tzv. kanadský šindeľ. Realizácia projektu prebehla bez problémov.
44Ľuboš HlaváčZáhrada Šípovej Ruženky - verejnoprospešný projekt600.00 €RužomberokCieľom projektu bola revitalizácia školskej záhrady v ZŠ sv. Vincenta a jej premena na školské arborétum. V prvej fáze sa realizovala tvorivá dielňa/workshop, kde žiaci školy výtvarne stvárňovali svoje predstavy ako by mala vyzerať školská záhrada, ktoré miesta v školskej záhrade sú pre nich zaujímavé. Následne bola vytvorená prezentácia týchto prác vo vestibule školy. V druhom kroku sa v spolupráci s rodičmi a žiakmi uskutočnil výrub starých drevín a vyčistila sa záhradná plocha. Následne sa zakúpili dreviny podľa plánovanej výsadby. Brigády sa zúčastnilo asi 30 dobrovoľníkov z radov rodičov, starých rodičov učiteľov a žiakov. K jednotlivým druhom boli umiestnené popisné tabuľky, z ktorých sa žiaci môžu dozvedieť základné informácie o týchto drevinách.
45Lucia KristlováDetský svet v Žiarskej doline500.00 €BratislavaCieľ projektu bol zakúpením dreveného domčeka Baba Jaga a následne jeho namontovaním do Detského sveta splnený. Ohlas od iných ľudí bol pozitívny, do Detského sveta sa chodia hrávať detičky nielen z dediny, ale aj z blízkeho či vzdialenejšieho okolia. Takisto sem v lete prišli deti z detských letných táborov a počas školského roka sem chodia detičky z materských škôlok a základných škôl, ako aj rodiny s deťmi, ktorí si sem prídu spestriť svoj voľný čas.
46Martin VitkoAby sa mali kde hrať800.00 €SeňaCieľom projektu bolo vytvoriť vhodné prostredie pre deti v materskej škole v obci Vyšný Žipov, dobudovaním školského dvora spolu s vyrovnaním terénu, osadením vhodných certifikovaných preliezok, lavičiek, košov a vysadením zelene. Momentálne je nový školský dvor estetický a bezpečný pre deti a je pripravený poslúžiť deťom nielen na hranie, ale od jari aj na plnenie pestovateľských a ekologických projektov materskej školy.

Program podpory komunít Nafta

V grantoovm programe podpory komunít Nafta získalo v roku 2015 podporu 52 projektov v celkovej hodnote 159 250 eur.

Č.ŽiadateľNázov projektuSumaZáverečná správa
1Obec MoravanyPamätný vrtný kríž 4000.00 €Cieľom projektu bolo postavenie pamätného vrtného krížu, pri príležitosti 60 rokov od prvého vrtu v obci Moravany. Pamätný vrtný kríž je umiestnený v areáli parku Zuzana v blízkosti vrtu 4. Kríž je tak súčasťou a dominantou obce.
2OZ Štvrtčan Kultúra nás spája 2000.00 €Hlavným cieľom projektu Kultúra nás spája bolo prezentovať ľudové zvyky, kroje a tance prostredníctvom kultúrno-spoločenských aktivít v Plaveckom Štvrtku. V rámci projrktu sa uskutočnil už po siedmy krát Medzinárodný festival Mravenec. Prostredníctvom festivalu sa poukázalo na krásu ľudového tanca. Tradície, zvyky a prezentácie ľudových tancov boli medializované prostredníctvom vytvorenia web stránky OZ Štvrťčan.
3Obec Plavecký ŠtvrtokRekonštrukcia rozvodov káblovej televízie s cieľom zabezpečenia bezpečnosti obyvateľstva formou info kanála Hodové slávnosti 2015 Modernizácia Základnej školy v Plaveckom Štvrtku 41000.00 €Obec Plavecký Štvrtok v rámci projektu zrealizovala niekoľko aktivít. Prvá časť bola zameraná na rekonštrukciu káblovej televízie s konečným cieľom umožniť používanie internetu pre občanov. Predovšetkým boli vynovené poškodené a zastarané zosilňovače a podružné skrinky na stĺpoch spolu so zariadeniami v hlavnej rozvodni. Výsledkom je kvalitnejší príjem u jednotlivých užívateľov a zvýšenie bezpečnosti prevádzky. Druhá časť bola venovaná príprave hodových slávností. Slávnosti splnili svoj účel, na námestí sa stretlo niekoľko desiatok obyvateľov, ktorí tu strávili príjemné popoludnie. Tretia časť bola zameraná na rekonštrukciu dvoch tried a to triedy pre prvákov, učebne informatiky a školského klubu. V rámci týchto úprav bola komplexne zrekonštruovaná elektrická inštalácia vrátane svietidiel, maľovania a položenia parkiet a dlažby na chodbách. Zároveň boli zakúpené počítače, interaktívna tabuľa, základný nábytok a ostatné predmety potrebné pre prevádzku školy.
4Materská škola Plavecký ŠtvrtokSkvalitnenie prostredia materskej školy 5000.00 €Cieľom projektu bolo zabezpečiť zlepšenie podmienok a prostredia detí pri celodennom pobyte v materskje škole. Jedna časť projektu sa zamerala na výmenu starých kobercov v jednotlivých triedach, ktoré boli už veľmi opotrebované či intenzívnym pohybom alebo tepovaním. Druhým výstupom bolo zakúpenie detských obliečok, plachtičiek, vankúšov, uterákov pre deti i dospelých, chráničov na matrace. Deti mali z nových vecí obrovskú radosť, tváričky im žiarili šťastím a spokojnosťou, čo je najväčšia odmena.
5JCI - SlovenskoŠtudentská osobnosť Slovenska akad.r. 2014/2015 2800.00 €Cieľom projektu bolo vyzdvihnúť slovenské osobnosti na Slovenských vysokých školách, ich talent,cieľavedomosť a úspešnosť. Bolo obdržaných 75 nominácií z rôznych fakúlt VŠ. Nominácie schvaľovali dekani príslušných fakúlt. Z nich rada garantov (expertov) na každú kategóriu vybrali 11 mladých ľudí, ktorí študujú na slovenských vysokých školách, alebo doktorantoc na vedecko-výskumných pracoviskách a dosahujú už teraz významné úspechy ma poli výskumu,vedy,umenia,športu atď. Aktívne na projekte spolupracovala Slovenská Rektorská Konferencia a Slovenská akadémia vied.
6Enviropark Pomoravie, n.o.Rozvoj mikroregiónu Enviropark Pomoravie 18000.00 €Realizáciou projektu sa dosiahlo využitie voľného času školopovinných detí a mládeže. Realizácia spočívala v aktivitách ako zorganizovanie stretnutí vo vybíjanej a florbale, zakúpili sa ceny pre víťazné družstvá ako i pre všetkých zúčastnených, zároveň bola zabezpečená strava a doprava pre všetkých súťažiacich. Ciele projektu boli naplnené, stimulovali sa deti a mládež, aby pochopili šport ako súčasť výchovy a kultúry, zároveň aby ho uplatňovali ako prostriedok na dosiahnutie plnohodnotného, čestného, zdravého a aktívneho života v priateľstve a v mieri.
7Mesto GbelyGbely - mesto pre zdravé deti 10000.00 €Cieľom projektu bolo vybudovať v areáli ZŠ a MŠ Gbely soľnú jaskyňu, ktorá je využívaná v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu ako prevencia respiračných a iných chorôb u detí predškolského a mladšieho veku. V rámci podpory zdravia detí bol upravený priestor pre soľnú jaskyňu a zároveň sa uskutočnila prvá realizačná fáza jej výstavby.
8Základná škola Plavecký ŠtvrtokRekonštrukcia elektroinštalácie v triedach školy 2700.00 €Zámerom projektu bola rekonštrukcia elektroinštalácie - osvetlenia a zásuvkového prívodu v troch triedach Základnej školy v Plaveckom Štvrtku. Vďaka finančnej pomoci sa podarilo zrekonštruovať svietidlá v štyroch triedach školy a tým vzniklo pre žiakov zdravšie a osvetlenejšie prostredie.
9Obec StudienkaProjektová dokumentácia na rozšírenie kanalizačnej siete v obci Studienka 1000.00 €Cieľom projektu bolo vypracovanie projektovej dokumntácie rozšírenia splaškovej kanalizácie. Projektová dokumntácia bude slúžiť v budúcnosti ako podklad pri predkladaní projektu v rámci výzvy operačného systému kvalita životného prostredia, prípadne enviromentálneho fondu.
10Obec KrásnovceKultúrne a športové podujatia v obci v roku 2015 1000.00 €Dňa 8.8.2015 sa v obci uskutočnilo každoročné podujatie s názvom Letné dedinské slávnosti. Podujatie bolo spojené s varením kotlíkového guľášu. Súťaže sa zúčastnilo 8 družstiev. Na akcii vystúpili pozvaní hostia a o zábavu sa postarali folklórne a humoristické skupiny.
11Obec LaškovceZavedenie kamerového systému 1500.00 €Cieľom projektu bolo nainštalovať kamery na problémových miestach v obci a eliminovať nežiaduce konanie mládeže v nočných hodinách. Obec Laškovce tak zaviedla kamerový systém voči vandalizmu. Zakúpila dve kamery. Jedna bola nainštalovaná na stĺpe pri kostole a druhá na stene obecného úradu. Nainštalovaním sa zlepší čistota, bezpečnosť a zníži sa kriminalita.
12Obec Zemplínska ŠirokáVráťme Močidlu čo mu patrí 2000.00 €Cieľom projektu bolo podstatné enviromentálne skrášlenie obce, skvalinenie oddychu a športové vyžitie obyvateľov obce v príjemnom prostredí. Cieľ projektu bol splnený, areál močidla bol zveľadený, ozelenený a skrášlený. Vyčistila sa studňa. Úžitok z projektu majú občania ale i potenciálny návštevníci obce.
13Mesto MichalovcePodpora vzdelávania senirov a športu v meste Michalovce 6000.00 €Zámerom projektu mesta Michalovce bolo zorganizovanie kurzu s názvom Základy práce s počítačom, s informačno-komunikačnými technológiami pre seniorov. Mestu Michalovce sa podarilo naplniť všetky ciele projektu. Celkovo bolo vyškolených 60 seniorov v oblasti IKT. Školenia prebiehali v Zariadení pre seniorov, kde sa nachádza miestnosť vybavená počítačmi. Výučbu zabezpečovali dvaja lektori. Cieľom športových aktivít bolo vytvorenie podmienok pre jednotlivé podujatia, osloviť aktívnych aj pasívnych športovcov a samozrejme aj čo najširšiu verejnosť.
14Jednota dôchodcov na Slovensku, Okresná organizácia MichalovceŠportom za zdravé starnutie 1000.00 €Hlavným cieľom podujatia bolo aktívne stretnutie seniorov v každom veku so športom. Okresná športová olympiáda sa konala 4. septembrana základnej škole v Michalovciach. Súťažilo sa v piatich disciplínach. V rámci projektu došlo k zlepšeniu telesnej zdatnosti dôchodcov a zmeraniu si fyzických síl členov Jednoty dôchodcov v okrese Michalovce.
15Obec SennéDobudovanie dreveného altánku a detského ihriska v obci Senné 2000.00 €Výsledkom projektu je dobudovaný drevený altánok a zrekonštruované detské ihrisko v obci Senné. Ohlas od ľudí bol pozitívny. Zabezpečil sa tak rozvoj komunitného života vzájomnou prácou občanov na projekte. Vznikol tak priestor pre mamičky s deťmi počas prechádzky, zabezpečilo sa miesto na oddych pre starších občanov a zároveň sa zlepšila kvalita a účel verejného priestranstva v obci.
16Obec Bánovce nad OndavouSociálne zariadenia v materskej škole Bánovce nad Ondavou 1000.00 €Zámerom projektu bolo vybudovanie sociálnych zariadení v materskej škole v Bánovciach nad Ondavou. Materská škola bola naposledy zrekonštruovaná v 80-tych rokoch. V rámci projektu sa vymenili detské klozety, dlažba v celej miestnsoti, stierky na stenách spolu s novým radiátorom, umývadlom a obkladmi. V septembri deti vítalo vynovené sociálne zariadenie, z ktorého majú radosť rodičia, deti ale i zamestnanci.
17Stredná zdravotnícka školaStarostlivosť o seniora 1000.00 €Projekt Starostlivosť o seniora bol určený pre študentov Strednej zdravotníckej školy v Michalovciach. Cieľová skupina si osvojila v jeho priebehu základné princípy starostlivosti o seniora v demonštračných podmienkach primerane svojmu veku. Učitelia odborných predmetov zase pripravili záznamy starostlivosti o klienta v sociálnom zariadení a zvládli manipuláciu s demonštračnou figurínou.
18Obec PalínKultúrno-spoločenské a športové podujatia v obci 1500.00 €V rámci mesiaca Úcty k starším bolo zorganizované koncertné vystúpenie Alexnadrovcov. Koncert sa uskutočnil v kultúrnom dome v obci Palín. Účasť prekročila očakávania. Všetci zúčastnení občania si veľmi koncert pochvaľovali.
19Obec Rakovec nad OndavouRekonštrukcia športového areálu obce Rakovec nad Ondavou 1000.00 €Cieľom projektu bola úprava a rekonštrukcia športového areálu obce, rozšírenie jeho funkčnosti, zlepšenie vybavenia a zatraktívnenie vzhľadu. Osadená bola zámková dlažba a obrubníky. Obec verí, že zrekonštruovaný areál priláka k športovému vyžitiu viac ľudí.
20Obec TušiceRekonštrukcia strechy budovy, sociálnych zariadení a spoločenských miestností na štadióne Jozefa Gazdu III. etapa 1200.00 €Cieľom projektu bolo zrekonštruovanie strechy, spoločenských miestností a sociálnych zariadení na Štadióne Jozefa Gazdu. Postupnou realizáciou sa obnovila funkčnosť budovy. Rekonštrukciou tak vznikli podmienky pre zabezpečenie základných potrieb mládeže obyvateľstva pri rozvoji športu a pri trávení voľnočasových aktivít, športového vyžitia mládeže a dospelých a k organizovaniu spoločensko-kultúrnych podujatí.
21Obec StretavaSadové úpravy a úprava okolia pri Pomníku padlým hrdinom Stretava 1000.00 €Zámerom projektu boli sadové úpravy pri Pomníku padlým hrdinom. Vzhľadom k nepriaznivému počasiu nebolo zrealizované položenie dlažby. Avšak obec zrealizovala práce, týkajúce sa starostlivosti a údržby pomníka. Konečnou realizáciou projektu daný priestor dostane estetickú hodnotu, ktorá mu aj patrí.
22Obec GajaryZriadenie jazykového laboratória v ZŠ Gajary 3000.00 €Cieľom projektu bolo zriadenie modernej jazykovej učebne zakúpením interaktívnej tabule, projektoru a softwaru. Žiaci aj pedagógovia majú tak možnosť zvýšiť si interaktivitu nielen počas vyučovania, ale i mimo neho. Jazyková učebňa bude slúžiť na vzdelávanie nielen žiakom vo vyučovacom procese ale i mimo neho, ale i širokej verejnosti.
23Obec KostolišteVybudovanie detského dopravného ihriska v rámci MŠ v Kostolišti 2000.00 €Základným zámerom projektu bolo vybudovanie detského dopravného ihriska v rámci areálu Materskej školy v Kostolišti. Dopravné ihrisko rozvíja schopnosti detí orientovať sa v dopravnom prostredí školy, reflektovať, hodnotiť vzniknuté situácie z hľadiska bezpečnosti ale zároveň deti nadobúdajú zásady bezpečného správania sa na ceste.
24Obec Veľké LeváreZberný dvor odpadov 1000.00 €Záemrom projektu obce Veľké Leváre bolo vybudovať zberný dvor. Dôvodom zriadenia zberného dvoru odpadov v obci bolo vytvoriť priestor, kde občania budú môcť bezplatne odovzdávať problémové zložky komunálnych odpadov, tzv. donáškovým systémom. Dobudovaním zberného dvora sa zlepšilo životné prostredie a vytvorili sa podmienky na bezproblémové separovanie a zbavovanie odpadu.
25Obec LábV našej škôlke - zdravo a hravo 5000.00 €Vďaka projektu sa podarilo zmodernizovať interiérové vybavenie Materskej školy v obci Láb a zároveň bola zakúpená interaktívna tabuľa, sklápacie ležadlá, paplóny, posteľné obliečky, skrinky na výtvarné pomôcky, lavičky na sedenie do šatne pre najmenších obyvateľov obce.
26Obec JakubovRekonštrukcia a vybavenie technickej učebne v ZŠ Jakubov 3000.00 €Základným cieľom projektu bolo zvýšenie efektívnosti a modernizácia výučby prostredníctvom implentácie IKT a ďalších inovatívnych vzdelávacích metód v predmete Technika a Pracovné vyučovanie. Zámerom bolo taktiež zlepšiť úroveň manuálnych zručností a pracovných návykov a tak zvýšiť záujem žiakov základných škôl o odborné vzdelanie. Ciele projektu boli splnené, u žiakov je zvýšená motivácia a záujem o štúdium v remeselných odboroch, vznikla tak možnosť interaktívnej práce učiteľa a žiakov na vyučovacích hodinách. Žiaci tak získali doplňujúci nástroj pre výučbu pútavou a hravou formou.
27Obec Malé LeváreVýmena okien na Materskej škole v obci Malé Leváre 1000.00 €Účelom projektu bola výmena 44 ks chátrajúcich okien vrátane parapiet, ktorej cieľom bolo a je zvýšenie presvitenia miestností v materskej škole, v ktorých trávia deti najviac. Tým vzniklo pre deti i pedagógov zdravšie prostredie.
28Malokarpatský banícky spolokBanícka expozícia 1500.00 €Malokarpatský banícky spolok v Pezinku je pokračovateľom historického krúžku, založenom pri závode Rudných baní v Pezinku v roku 1986. Cieľom projektu bobo dobudovanie stálej baníckej expozície a tak pomôcť ku zachovaniu baníckych tradícií v regióne. Ciele projektu sa vybudovaním expozície podarilo naplniť.
29Obec Záhorská VesOchrana kultúrnej pamiatky v obci Záhorská Ves (kostol) 6000.00 €Kostol patrí medzi najcennejšie a najnavštevovanejšie miesto v obci, ktoré využívajú všetky vekové kategórie. Obec Záhorská Ves zrekonštruovala opletenie kostola. Išlo najmä o demontáž starého oplotenia kostola, renováciu pôvodného muriva s výrobou a montážou brán a plotových polí. V rámci projektu sa zvýšila bezpečnosť a ochrana majetku a hlavne dobrý dojem pri príchode do kostola.
30Obec UnínVybudovanie detského ihriska s relaxačným kútikom pre dospelých 1200.00 €V obci Unín sa vytvorilo nové, pekné detské ihrisko s relaxačným kútikom pre dospelých na trávnatej ploche v tichej časti obce. Detské ihrisko je využívané deťmi od najmenšej vekovej kategórie do 12 rokov. So svojimi rodičmi si môžu zahrať petanq. Deti si tak vytvárajú návyk na život v kolektíve a rodičia udržiavajú priateľské a kamarátske vzťahy.
31Klub dôchodcov Nafta Gas Malackyšportom za zdravé starnutie 1000.00 €Cieľom projektu bola podpora a udržanie duševnej a fyzickej kondície členov Klubu dôchodcov Nafta Gas Malacky prostredníctvom rekreačného podujatia, kúpania na termálnom kúpalisku v Dunajskej Strede. Členovia klubu načerpali novú energiu a potrebnú silu do ďalšieho života.
32Obec ZávodPosilňovňa v obci Závod 4000.00 €V rámci projektu Základnej školy v Závode bolo v pláne vybudovať posilňovňu, ktorá by slúžila nielen žiakom na Základnej škole počas vyučovacieho procesu, na hodinách telesnej výchovy ale i mimo neho, v rámci voľnočasových aktivít. Posilňovňa bude slúžiť športovcom z celej obce a širokého okolia, ako i seniorom, ktorí majú záujem starať sa o seba.
33Centrum voľného časuTechnika nás baví 2000.00 €Projekt Technika nás baví splnil svoje ciele a poslanie. Žiaci si precvičili jemnú motoriku, zaujímavou a hravou formou práce získali vedomosti a zručnsoti z rôznych oblastí techniky, zároveň sa u nich vzbudil záujem o praktizovanie a využívanie technických zručností, ktorý ich možno privedie k voľbe technického povolania. Projekt pomohol žiakom vytvoriť pocit, že ich Technika baví a pomohol pri budovaní kladného vzťahu k technike.
34Obec LastomírVýmena bočných dverí v kultúrnom dome 1000.00 €V rámci projektu sa uskutočnila výmena bočných dverí kultúrneho domu, v ktorom sídli aj obecný úrad a miestna knižnica. Touto úpravou sa tak upravil priestor kultúrneho domu, ktorý slúži obyvateľom obce.
35Obec HorovceRekonštrukcia umyvárky v Materskej škole v obci Horovce 1000.00 €Zámerom projektu bola rekonštrukcia zastaralej hygienicky nevyhovujúcej umyvárky v Materskej škôlke, a tým zabezpečiť hlavný cieľ projektu, ktorým bola ochrana zdravia detí navštevujúcich toto zariadenie. Umyvárka bola zrekonštruovaná svojpomocne za účasti dobrovoľníkov. Výsledkom realizácie projektu je kompletne zrekonštruovaná a predovšetkým hygienicky nezávadná umyvárka MŠ, ktorá zvýšila hygienické návyky detí.
36Obec PozdišovcePozdišovce - 700. rokov od prvej písomne zmienky - publikácia 1500.00 €Zámerom projektu bolo vydanie publikácie pri príležitosti 700. výročia od prvej písomnej zmienky o obci Pozdišovce, ktorá zachytávala dostupné informácie o živote a formovaní obce od roku 1315 až po súčasnosť. Publikácia bola zostavená tímom historikov. Rozsah publikácie je 208 strán. Krst knihy sa uskutočnil počas XXV. Folklórnych slávností. Kniha sa hneď v prvých dňoch tešila veľkej obľube nielen u terajších obyvateľov obce ale i rodákov, ktorí žijú mimo obce, ale radi sa do nej vracajú.
37Mesto TrebišovRozvoj Street Workoutu v Trebišove 4000.00 €Ciele projektu boli naplnené tým, že Mesto Trebišov vybudovalo prvý street workout-fitness park v meste, ktorý prestavuje výborný prostriedok ako podporovať mládež v rozvoji telesnej kultúry a fyzických zručností. Využíva sa pri tom váha vlastného tela a jedinečnosť vonkajšieho prostredia. Mladí ľudia sa môžu v tomto priestore stetávať a oddávať sa čaru workoutu a posilňovania.
38Obec Vysoká nad UhomRekonštrukcia kultúrneho domu obce Vysoká nad Uhom 1000.00 €Zámerom projektu bola rekonštrukcia kutúrneho domu v obci, ktorý je v havarijnom stave. Obec zmodernizovala vybavenie kuchyne kultúrneho domu zakúpením nového plynového sporákas rúrou, plynovej stoličky a umývačky riadu, ktoré zodpovedajú hygienickým potrebám varenia a prípravy jedál.
39Obec PtrukšaNárodnostný festival Sirén 1000.00 €Zámerom projektu bolo usporiadanie národnostného festivalu sirén s hlavným dôrazom na prezentáciu kultúry národnostných menšín, ukrjinskej, rusínskej, maďarskej a rómskej. Cieľom bolo zveľadenie a sprístupnenie kultúrnohistorického dedičstva rôznych národnsotí a kultúr, oživenie a prezentovanie folklóru maďarskej, ukrajinskej národnostnej kultúry. Festival sa konal 12.7.2015 v prírodnom amfiteátri. Prínosom projektu bolo vzájomné spoznávanie kultúr menšín žijúcich v tomto regióne a nadviazanie vzťahov.
40Obec TrakoviceRekonštrukcia jedálne MŠ Trakovice 1000.00 €Cieľom projektu bolo v roku 2015 uskutočniť prestavbu nefunkčnej jestvujúcej kuchyne na jedáleň a výdajňu stravy pre 3 pavilóny materskej školy o celkovom počte 60-75 detí. Vytvorením jedálne sa skulúrnilo prostredie v ktorom sa konzumuje strava. Odstránila sa potreba podávania stravy v priestoroch herne, čím sa dosiahlo zvýšenie kvality, hygieny a čerstvosť podávania stravy. Taktiež sa skultúrnila a zvýšila hygiena priestorov na výdaj stravy. Nahradením nefunkčných resp. energeticky náročných spotrebičov sa znížili nároky na energie.
41Obec TrhovištePriestor pre všetkých 1000.00 €Obec Trhovište vybudovala a zriadila priestor pre všetkých obyvateľov. Vo vzniknutom priestore, v zasadačke obecného úradu sa budú môcť občania venovať rôznym záujmovým aktivitám a krúžkom.
42Obec Pavlovce na UhomVybavenie kuchyne v kultúrnom dome 1500.00 €Cieľom projektu bolo sfunkčniť a zmodernizovať vybavenie kuchyne kultúrneho domu, postaveného v sedemdesiatych rokoch. Obec zmodernizovala vybavenie kuchyne kultúrneho domu zakúpením nového plynového sporáka s rúrou, plynovej stoličky a umývačky riadu, ktoré zodpovedajú hygienickým potrebám varenia a prípravy jedál.
43Obec SuchohradKultúrne leto v Suchohrade 1000.00 €Cieľom projektu bolo pokračovať v tradícii kultúrnych podujatí, realizovaných obcou Suchohrad v spolupráci s miestnymi aktivistami a tretím sektorom. Od roku 2011 prebieha v obci niekoľko letných podujatí pod spoločným názvom Kultúrne leto. Jeho cieľom bolo priniesť občanom mimo veľkých centier kultúry možnosti pre vyžitie v oblasti kultúry – pasívnou formou, ktorú rieši tento projekt a následne aj formou aktívnou, teda zapojením do rôznych aktivít. Ďalším cieľom bolo prispieť k rozvoju života komunity.
44Janka Hrabovská Lliečba v Centre Adeli 1150.00 €Janka má 28 rokov a trpí detskou mozgovou obrnou. Vďaka finančnej podpore absolvovala pobyt v Adeli centre v Piešťanoch. Vďaka rehabilitácii sa jej zdravotný stav zlepšil a môže tak napredovať istejšími krokmi. Počas pobytu sa Janke zlepšila hlavne rovnováha a stabilita, čím sa jej ľahšie kráča aj po schodoch, či po nerovnom teréne. Navyše ak bude podobne napredovať, bude sa môcť vrátiť k rehabilitácií na stacionárnom bicykli a časom i k rehabilitácií na trojkolesovom bicykli vo vonkajšom prostredí.
45Martina PokornáRehabilitačný pobyt pre dieťa s DMO 800.00 €Jakub má 14 rokov a má detskú mozgovú obrnu. Kubko väčšiu časť aktívneho odpočinku trávi v polohe ležmo a preto je pre neho veľmi dôležité, aby ho nič netlačilo a aby bol preňho pobyt príjemný. Práve špeciálny matrac mu tieto podmienky umožní. Prispôsobí sa jeho telu. V rámci podpory boli Kubkovi zakúpené plienky, prístroj na udržiavanie matracu spolu s ponorným mixérom na mixovanie Kubkovej stravy.
46Michaela KadlečíkováRehabilitačný pobyt pre dieťa s poruchou svalstva a reči 800.00 €Trojročný Krištof trpí vývinovou poruchou svlastva a reči, ktorá sa dá potlačiť cvičením. Poruchy vo vývine sú dôsledkom Globálneho hypotonického syndrómu. Počas dvoch týždňov intenzívnej rehabilitácie sa Krištofkovi venovalo veľké množstvo špecialistov a absolvoval množstvo liečebných procedúr. Počas týchto dvoch týždňov sa na Krištofovi prejavili prvé pokroky.
47Jana SkalskáTerapie a lieky pre choré dieťa 700.00 €Kristínka má 4 roky, a zaostáva vo svojom psychomotorickom aj mentálnom vývoji. Nechodí ani nerozpráva. Kristínka absolvovala 12-dňovú terapiu formou intenzívnej rehabilitácie, aby sa naučila štvornožkovať a chodiť. Kristínka znášala cvičenie veľmi dobre, vďaka rehabilitácii došlo u Kristínky k spevneniu svalstva chrbta a trupu, zlepšilo sa jej celkové držanie tela a prenášanie váhy z ľavej strany na pravú.
48Andrea VárkováZdravotnícky materiál 1400.00 €Margarétka má sedem roko a trpí chorobou motýlich krídel, kedy sa jej v koži a slizniciach netvorí kolagén. Po celom tele ako aj v tráviacom trakte sa jej tvoria bolestivé rany a pľuzgiere. Margarétke boli zakúpené zdravotné pomôcky, ktoré jej uľahčia pohyb a bezpečnú manipuláciu pri chôdzi a kúpaní, takisto jej boli zakúpené výživné nutričné nápoje Nutridrinky, pretože sú jedinou potravinou, ktoré môže Margarétka zhltnúť. Vďaka daru sa jej veľmi uľavilo a pomôcky jej zlepšia kvalitu života.
49Silvia DanišováTerapeutický program pre dieťa s DMO 600.00 €Cieľom projektu bolo zabezpečenie rehabilitácie pre štvorročného Leonarda, trpiaceho DMO. Intenzívny terapeutický program Leovi pomohol vyhnúť sa v budúcnosti ešte ťažšiemu postihnutiu a podporil jeho najzdravší fyziologický vývoj.
50Lucia ŽilleováOdsávačka hlienov 900.00 €Hanka má diagnostikovanú vrodenú vývinovú chybu mozgu, Lissencefaliu. Jej imunite je znížená a často trpí na zápaly dýchacích ciest. Prdemtom projektu bola profesionálna odsávačka hlienov, ktorá jej pri zdravotných problémoch veľmi pomohla.
51Blažená GombíkováRehabilitačný pobyt pre dieťa s DMO 600.00 €Desaťročná Paťka má DMO, so stredným stupňom mentálnej retardácie a takmer nevidí. Paťka absolvovala pobyt v Adeli centre. Po návrate sa jej zlepšila pohyblivosť pravej ruky a koordinácia pri chôdzi.
52Vstúpte, n.o.Podpora organizácie pre ľudí s mentálnycm a viacnásobným postihnutím 900.00 €Vstúpte, n.o., je organizácia zameraná na poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí s mentálnycm a viacnásobným postihnutím, najmä z malackého regiónu. Počas realizácie projektu sa podarilo vytvoriť priestor aktivite záhradničenia ľuďom s mentálnym postihnutím a tak si ľudia mohli z organizácie vypestovať vlastnú zeleninu. Vznikol tak priestor na odbúranie sociálnych bariér a zároveň na prkeonanie vzájomných komunikačných bariér a snaha o sociálne zblíženie.

Program Municipality

V programe Municipality získalo podporu 18 obcí s celkovou sumou 125 343 eur. 

Č.PredkladateľProjektPodporená sumaZáverečná správa
1Obec RuskáOprava a rekonštrukcia chodníkov obce Ruská12000.00 €Cieľom projektu bolo zvyšovanie bezpečnosti obyvateľov obce po úseku tejto časti chodníka. Rekonštrukciou tak obyvatelia obce používajú chodník a nepohybujú sa po krajnici cesty. Práce prebehli bez akýchkoľvek problémov. V čase opráv bolo veľmi dobré počasie.
1Obec GlabušovceRealizácia vykurovacieho systému v kultúrnom dome5999.00 €Obec Glabušovce zmodernizovala budovu kultúrneho domu. Zrealizovaním , vybudovaním ústredného kúrenia, sa zvýšila komfortnosť využitia budovy nielen v letných mesiacoch ale teraz je možné plánovať podujatia aj v neskorých jesenných resp. zimných mesiacoch. Prvým takýmto podujatím bude stretnutie dôchodcov, pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
1Obec OlováryVytvorenie denného stacionára pre dôchodcov6000.00 €Projekt splnil svoje ciele,rekonštrukciou interiéru sa vytvorili priestory pre seniorov a starších, a po schválení RÚVZ, priestory boli zaregistrované ako denný stacionár pre dôchodcov. Komfortnosť zabezpečuje nové ekonomické ústredné kúrenie s kotlom na pelety, výmena okien a dverí, nové podlahy a bezbariérové vyhotovenie všetkých priestorov.
1Obec ArdovoObnova a modernizácia detského ihriska6000.00 €Výsledkom projektu je zrekonštruované detské ihrisko, ktoré navštevujú obyvatelia obce ale na ihrisko zavítajú aj rodiny z okolitých dedín. Všetci návštevníci, ktorí zavítajú do obce zrekonštruované ihrisko chvália. Prostredníctvom projektu sa podarilo privábiť i mladé rodiny do dediny.
1Obec Malé ZlievceVýstavba oddychového parku6000.00 €Hlavným cieľom projektu bolo pretvoriť nevyužitú plochu, ktorá bola zavozená nepotrebnou zeminou pri výstavbe kompresorovej stanice KS03 Veľké Zlievce na park pre oddych ktorý v obci chýba. Opustené a málo udržiavané verejné priestranstvo sa zmenilo na miesto príjemného odpočinku.
1Obec Malé RaškovceRekonštrukcia a rozšírenie Rekreačného parku a detského ihriska v obci Malé Raškovce6000.00 €Projekt bol zameraný na vytvorenie oddychovej zóny pre deti, mládež, rodičov, i starých rodičov v obci. V prvom rade vznikla estetická a bezpečná oddychová zóna predovšetkým pre deti, pre ich rodičov a starých rodičov. Túto zónu využívajú celé rodiny, ktoré sem prichádzajú príjemne stráviť voľný čas. Zároveň vznikol priestor pre dospelých, ktorí dohliadajú na hrajúce sa ratolesti, príjemné miesto pre relax a stretnutia s inými rodičmi.
1Obec ZáhorceRekonštrukcia obecného rozhlasu6000.00 €Cieľom projektu bola zrekonštruovanie verejného rozhlasu v obci Záhorce. Aktivitou projektu bola dodávka a montáž 7 bodov vonkajšieho miestneho rozhlasu spolu s 15-timi tlakovými reproduktormi. Obec by rada v pôvodných cieľoch pokračovala a postupne by rada vymenila vonkajšie rozhlasy v celej dedine - miestnej časti Záhorce, prípadne aj v miestnej časti Selešťany.
1Obec KomárovceObnova detského ihriska5762.00 €Cieľom projektu bolo zabezpečiť vhodné a hlavne bezpečné podmienky na hranie sa pre deti a zároveň ich viesť k správnemu správaniu sa v spoločnosti a časom stráveným na detskom ihrisku v kolektíve ich inšpirovať aj k dobrému vzájomnému spolunažívaniu. Cieľom bolo tiež to, aby deti efektívne využívali voľný čas a hlavne v bezpečných podmienkach. Stanovené ciele projektu boli nadmieru splnené. Vzniklo tak vhodné a hlavne bezpečné prostredie na hranie pre našich malých obyvateľov obce
1Obec Veľké RaškovceVybudovanie autobusovej čakárne a rozšírenie verejného osvetlenia.6000.00 €Cieľom projektu bolo zveľadiť celkový vzhľad hlavnej ulice po výstavbe kanalizácie, zvýšenie bezpečnosti chodcov a zvýšenie kultúry cestovania. Vďaka podpore sa podarilo zabezpečiť materiál – zámkovú dlažbu v rozsahu 764,5 m2 na pokračovanie rekonštrukcie chodníkov .
1Obec KiarovRekonštrukcia klubu mladých a seniorov6000.00 €Hlavným cieľom projektu bolo prispieť k zveľadeniu obce prostredníctvom rekonštrukcie klubu mladých a seniorov v časti obce Veľký Kiarov. Realizáciou projektu sa naplnili ciele projektu. Rekonštrukciou klubu mladých a seniorov a okolia sa vytvorili možnosti pre mladých ľudí a seniorov aktívne tráviť voľný čas, rozšíriť a zmodernizovať formy trávenia voľného času a osobného rozvoja obyvateľstva v obci.
1Obec Slovenské ĎarmotyZveľadenie a rekonštrukcia verejného priestoru6000.00 €Hlavným cieľom bolo prispieť k zveľaďovaniu a k modernizácii obce, nakoľko je hraničnou obcou a taktiež obci záleží na vybavenosti a udržiavaní verejných priestorov a parkov v miestach posledného odpočinku predkov. V rámci projektu sa zveľadila a zmodernizovala vstupná časť cintorína a prístup k hrobovým miestam. Ďalšími plánmi do budúcnosti je pokračovať v zveľaďovaní priestorov pre verejnosť a udržiavať zelené oázy, skvalitniť oddych pre občanov .
1Obec GemerVýmena okien -kultúrny dom v Gemeri5612.00 €Cieľom projektu bola výmena okien v celom objekte kultúrneho domu. Výmena okien prebehla v celom objekte kultúrneho domu v Gemeri, tým pádom bol projekt plne realizovaný. V budúcnosti obec plánuje výmenu vchodových dverí a sociálnych zariadení, nakoľko tie sú zastaralé a vhodné na výmenu.
1Obec Veľké ZlievceRekonštrukcia budovy miestnej knižnice - výmena okien a dverí6000.00 €Hlavným cieľom projektu bola výmena nevyhovujúcich okien a dverí za funkčné, a tým sa dosiahlo zvýšenie funkčnosti knižnice počas celého roka, zväčšil sa komfort návštevníkov knižnice. Od realizácie projektu sa očakáva väčšia návštevnosť knižnice obyvateľmi obce a hlavne dosiahnutie, aby miestnu knižnicu vo väčšej miere využívali žiaci základnej školy nachádzajúcej sa v obci.
1Mesto Veľké KapušanyRozprávkovo - detský svet12000.00 €Realizáciou projektu sa prispelo k pravidelnej fyzickej aktivite a tým sa podporilo zdravie detí. Projekt poskytol nielen obyvateľom sídl. P.O.Hviezdoslava bezpečné miesto na trávenie voľného času. Realizáciou projektu sa zriadilo detské ihrisko na sídl. P.O.H. s rozprávkovou tématikou. Vybudovaný areál je bezpečným miestom stretávania sa miestnej komunity - rodín s deťmi, miestom pre bezpečný a zdravý vývoj detí, oddychovou zelenou oázou v strede sídl P.O.Hviezdoslava. Všetky použité komponenty splňajú ekologické a estetické parametre s najväčšou možnou bezpečnosťou. Detské ihrisko bolo z dôvodu bezpečností detí oplotené. Vybudovaný areál sa stal miestom stretávania sa miestnej komunity.
1Obec ŽelovceOživenie miestnej kultúry - oslavy 688.výročia obce Želovce6000.00 €Cieľom projektu bolo zachovávanie kultúrneho dedičstva územia. Prostredníctvom prezentácie miestnej kultúry, tradičných remesiel, tradičných jedál, hudby ako aj oslavy 688.výročia prvej písomnej zmienky o obci sa prispelo k zachovaniu a upevňovaniu identity občanov ako aj k prezentácií miestnych tradícií širokej verejnosti. Zrealizované aktivity projektu, t.j. zorganizovanie osláv, vytvorili priestor pre širokú verejnosť, i pre miestnych občanov kultúrne sa vyžiť, možnosť upevňovať vzájomné vzťahy a vytvoril sa priestor, kde sa mohli vzájomne stretnúť, porozprávať a spolu prežiť pestré popoludnie, Kultúrny program bohato prezentoval miestnu kultúru, vytvoril priestor k vyskúšaniu si tradičných remesiel o ktoré mali záujem najmä deti. Ochutnávku tradičných jedál si nikto z návštevníkov nenechal ujsť.
1Obec ZomborSkvalitnenie tokov a foriem informácií o obci - rekonštrukcia verejného rozhlasu v obci Zombor5970.00 €Zámerom obce bola modernizácia a rekonštrukcia majetku obce. Dosiahlo sa celkové zlepšenie stavu majetku obce, zlepšenie miestnej hmotnej infraštruktúry v obci ako aj k zlepšenie informovanosti, skvalitnenia tokov a foriem informácií v obci. Realizáciou projektu sa prispelo k zvýšeniu kvality infraštruktúry a k zníženiu nákladov čiastkových opráv. Výrazne sa znížila spotreba elektrickej energie, ktorá bude mať pozitívny vplyv na rozpočet obce.
1Obec SeňaRevitalizácia verejného priestranstva6000.00 €V rámci projektu sa podarilo zrevitalizovať obec v jej srdci - centrum kultúry. Pri výsadbe bolu zvolené typické, tradičné ale aj cudzokrajné rastlinné druhy. V rámci projektu tak vznikol nádherný dominantný vzhľad prekrásnej zelene v centre obce podpísaný rukopisom dobrovoľníkov a aktivačných pracovníkov.
1Obec Vysoká pri MoraveDoplnenie zariadenia kultúrneho domu12000.00 €Cieľom projektu "Doplnenie zariadenia kultúrneho domu" bolo zakúpiť nové stoličky a návleky, skladacie stoly, vozík na prepravu stoličiek a stolov, umývačku riadu a elektrickú trojrúrovú pec. Jeho inventár bol pomerne starý a služby kultúrneho domu využívajú takmer všetci občania obce. Nové zariadenia sú veľmi atraktívne a vytvárajú príjemné prostredie. Doplnením o umývačku riadu, elektrickú pec a v minulosti i o rúru a trojnožku sa strava pripraví priamo v kultúrnom dome, nemusí sa voziť a po príprave sa čerstvá podáva priamo konzumentom. Rozšírením počtu stoličiek a stolov sa v kultúrnom dome už konajú akcie väčšieho rozsahu.

Spolupráca so samosprávami

V programe Spolupráca so samosprávami bolo podporených 10 žiadateľov s celkovou sumou 99 874,75 eur.

Č.PredkladateľNázov projektuPodporená sumaZáverečná správa
1Mestská časť Bratislava-Dúbravka,,Realizácia dvoch hracích Plôch´´10000.00 €Projekt workoutového ihriska v Dúbravke je projektom, ktorý je súčasťou vízie vedenia mestskej časti Bratislava-Dúbravka, zapájať aktívne obyvateľstvo do pohybových aktivít. Projekt mal plynulý priebeh a v súčasti je už v prevádzke a slúži občanom. Ihrisko bolo vybudované v blízkosti školy a slúži tak aj žiakom, ktorí ho môžu využívať počas vyučovania telesnej výchovy.
2Mesto TopoľčanyRekonštrukcia a modernizácia oddychových zón mesta Topoľčany30000 €Cieľom projektu bolo rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných atraktivít v jednotlivých navrhovaných lokalitách. Doplnením nových herných prvkov do jednotlivých oddychových zón sa rozšírila ponuka atrakcií pre návštevníka. Nové obstarané prvky spĺňajú európske normy bezpečnosti. Zabudovanie takýchto moderných hracích a zábavných prvkov značne zvýšilo kvalitu poskytovaných atraktivít v jednotlivých oddychových zónach.
3Bratislava, MČ Karlova VesVýsadba zelene – Karlova Ves5000 €Zámerom projektu bola výsadba zelene v MČ Bratislava - Karlova Ves. Počas novembra prebiehala výsadba stromov a krov na určených lokalitách. Do výsadby sa zapojilo 10 zamestnancov. Celkovo bolo vysadených 42 stromov a viac ako 100 krov. Mestská časť tak vytvorila predpoklady pre novú kvalitu zelene vo verejnom priestranstve – na zatrávnených plochách okolo bytových domov sídliska.
4Mesto ModraModernizácia mestského štadióna v Modre5000 €Realizáciou projektu sa mestu Modra podarilo skvalitniť infraštruktúru športoviska, zmodernizovať technológiu zavlažovania pre vyšší štandard užívania počas celého roka. Podarilo sa naplniť cieľ doplnenia infraštruktúry mestského štadióna, ktorý je užívaný viacerými športovými klubmi a mimovládnymi organizáciami. Mesto Modra poskytuje priestor aj širokej verejnosti pri organizovaní kultúrno – spoločenských aktivít a medzinárodných súťaží. Cieľom mesta bolo doplniť infraštruktúru pre realizáciu voľno časových aktivít mládeže, rodičov s deťmi a všetkých, ktorí majú záujem o aktívne trávenie voľného času. Hlavným cieľom projektu bolo zmodernizovať štadión, a to vybudovaním zavlažovacieho systému, ktorý by zabezpečoval jeho údržbu počas letných mesiacov a jeho flexibilné využívanie pre rôzne aktivity. V zastavanej časti obce je čoraz viac mladých rodín s malými deťmi, ktoré by privítali kvalitnejšie, bezpečnejšie a bohatšie vybavené športoviská.
5Mesto KošiceVýstavba destkého ihriska v Košiciach, Tatranská ulica3000 €Zámerom projektu bolo prispieť k rozšíreniu a zlepšeniu podmienok pre aktívny oddych, relax a športové vyžitie detí, prostredníctvom výstavby detského ihriska v jednej z obytných zón časti Košice - Staré Mesto v blízkosti vzrastlých stromov, v priestore, ktorý nie je využitý a v blízkosti nie je žiadne ihrisko. V rámci projektu bola vybudovaná oddychová zóna, zároveň sa vytvorili a zlepšili podmienky pre športovú a relaxačnú činnosť a aktívne trávenie voľného času
6Mesto MyjavaDetský náučný chodník10000 €Zámerom projektu bolo vybudovanie detského chodníka. Projekt Detský náučný chodník je zhotovený z rôznych interaktívnych prvkov. Náučný chdoník je v tvare kruhu, ktorý má dve protikladné časti. Prvý polkruh je zameraný na odpady a druhý tvoria prvky ako Zlož a poznaj zvieratko, Spoznaj naše dreviny, Spoznaj naše zvieratá. V strede sa nachádzajú inetraktívne prvky na poznávanie krásy a rozmanitosti drevín.
7Mesto Nové ZámkyOáza pre dušu10000 €Projektom Oáza pre dušu si mesto Nové Zámky dalo za cieľ zrekultizovať chátrajúci areál okolia rekonštruovanej Národnej kultúrnej pamiatky Jazdiarne z roku 1893. Zámerom bolo skultúrniť okolitý priestor lahodiaci oku i duši a vytvoriť vhodné podmienky pre všetkých návštevníkov. V rámci projektu bola vykonaná plošná úprava terénu, následne bola vykonaná výsadba drevín s ich ukotvením a mulčovaním. K dotvoreniu budovy boli navrhnuté lavičky na oddych a relaxáciu. Vzniknutý areál bude miestom stretávania sa miestnej komunity pri uskutočňovaní kultúrnych podujatí s kapacitou 500 ľudí, čo vytvára vhodné podmienky na usporiadanie koncertov, slávností, plesov a iných udalostí.
8Obec Horné SrnieZvýšenie energetickej efektivity vykurovacieho systému športovej haly v Hornom Srní7000 €Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie energetickej efektivity vykurovacieho systému športovej haly v Hornom Srní a to prostredníctvom vybudovania samostatnej plynovej kotolne. Ohlasy občanov na vybudovanie kotolne pre športovú halu sú zo strany verejnosti i občanov mimoriadne pozitívne. Vďaka zvýšenou teploty hlavne v zimnom období športovú halu využívajú rodičia s deťmi a škola počas vyučovania na rôzne aktivity.
9Mesto PrešovAlej na Magurskej ulici10000 €Sídlisko Sekčov je najväčšie Prešovské sídlisko, ktoré má okrem bytových zón všetky ostatné potrebné objekty občianskej vybavenosti. Zámerom projektu bola revitalizácia časti územia sídliska Sekčov doplnením alejovej výsadby a prvkov drobnej architektúry. V rámci projektu sa vykonali úpravy spevnenných plôch, doplnila sa výsadba aleje a stromčekov pozdĺž priľahlého chodníka, osadili sa lavičky a odpadkové koše spolu s doplnením a zmodernizovaním osvetlenia. Zrevitalizovaním jestvujúceho chodníka sa vytvorila ďalšia zelená oddychová zóna nielen pre obyvateľov sídliska Sekčov.
10Mesto TrnavaŠportujeme SPPoločne a bez bariér10000 €Hlavným cieľom projektu bola podpora a rozvoj športu a voľnočasových aktivít u všetkých detí a mládeže bez ohľadu na ich hendikep. Výsledkom projektu je zrekonštruovaný, kvalitnejší, bezpečnejší a bohatšie vybavený školský areál ZŠ A. Kubinu s nainštalovanou zostavou na stolný tenis, basketbalovým kôšom, hrazdou, balančnými stepermi, lavičkami a odpadkovými košami a stojanmi na bicykle. Vďaka projektu sa skrášlilo prostredie, v ktorom trávia svoj voľný čas deti. Realizáciu projektu najviac ocenili školáci, deti a mládež nevynímajúc hendikepované deti a mládež z iných škôl, rodičia, starí rodičia žijúci v širšom okolí a taktiež materská škola, ktorá sídli v blízkosti ZŠ.

Nadačný fond SPPoločne

V programe SPPoločne bolo v roku 2015 podporených 39 projektov celkovou sumou 200 000 eur.

Č.PredkladateľNázovMestoPodporená sumaAnotácia
1Obec LieskovecCelá obec poďme cvičiťLieskovec5025.00 €Obec Lieskovec plánuje osadiť exteriérové fit stroje v športovom areáli v obci, ktoré sú potrebné pre rozvoj športovej a pohybovej činnosti, predovšetkým detí, mládeže, ale aj dospelých obyvateľov. Fitpark bude exteriérovou vizitkou pre návštevníkov z iných obcí pri futbalových zápasoch alebo rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach konaných na území športového areálu v obci Lieskovec. Cieľom projektu je zlepšenie kvality života občanov, priama aj nepriama podpora rozvoja športu, voľnočasových aktivít obyvateľov a zvýšenie atraktivity obce Lieskovec .
2V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládežeNaplnoTrstená6000.00 €Projekt sa bude realizovať v regióne Oravy a jeho cieľom je inovatívnymi kvalitnými kultúrno-vzdelávacími podujatiami s pozitívnym posolstvom inšpirovať ľudí v tomto kraji hľadať viac riešenia "ako sa to dá" ako dôvody "prečo sa to nedá". Zorganizované budú debaty, inšpiratívna konferencia K.R.O.K., videá O pokladoch Oravy a workshopy.
3Archeopark Liptov o.z.Archeopark Liptovia - projekt živej pravekej osady na úpätí Nízkych TatierRužomberok6000.00 €Cieľom projektu je vybudovanie živej pravekej osady, s objektmi rekonštruovanými na základe reálnych archeologických nálezov z územia Slovenska. V areáli budú obytné a hospodárske objekty, ktoré budú prierezovo mapovať naše najstaršie dejiny od doba kamennej až po príchod slovanských kmeňov. Súčasťou bude aj funkčná kováčska vyhňa, mincovňa, hrnčiarska dielňa a tkáčska dielňa, rekonštruované dobové dopravné prostriedky, obory pre zvieratá, políčka na pestovanie pôvodných plodín, detský areál a rekonštrukcia mohyly z doby bronzovej v ktorej bude expozícia praveku. Archeopark bude celoročne usporadúvať rôzne podujatia a festivaly zamerané na prezentáciu archeologického kultúrneho dedičstva Slovenska, historických udalostí a aktivít zameraných na posilňovanie interakcie medzi človekom a jeho enviromentálnym prostredím.
4OZ "Kameň" KamienkaVkladáme život krajinkeKamienka5800.00 €Projekt je zameraný na oživenie krásnej lokality brehu potoka Riečka na vyšnom konci obce Kamienka. Ide o vybudovanie prírodnej relaxačno-vzdelávacej zóny, ktorej súčasťou budú altánky, lavičky, detské preliezky a šmýkačky, prírodná studnička, lávky cez potok a informačné tabule, keďže obec Kamienka je vstupnou bránou do Pieninského národného parku. Projekt oživí lokalitu, ktorá zíva prázdnotou a je neudržiavaná. Rozšíri sa zóna športu a oddychu, keďže neďaleko sa nachádza kultúrno-športový areál.
5HarlekýnAko na toNižná6000.00 €Občianske združenie Harlekýn umožní ľuďom so záujmom o kultúru z Hornej Oravy rozvíjať svoj spevácky, hudobný a tanečný talent pod vedením odborných lektorov a následne ho prezentovať. Workshopy budú zamerané najmä na menej tradičné a známe umelecké štýly. Následne bude zorganizovaných 7 kultúrnych prehliadok, na ktorých budú môcť odprezentovať to, čo sa na workshopoch naučili. Príležitosť predstaviť sa dostanú na prehliadkach aj začínajúci umelci z regiónu Oravy.
6RAFAEL dom n.o.Zóna oddychu v lesoparku PetržalkyBratislava6000.00 €Cieľom projektu je zrevitalizovať a upraviť časť lesoparku pri Kutlíkovej ulici v Petržalke a vytvoriť kultivovaný a bezpečný priestor uprostred zelene pre obyvateľov z okolia, pacientov sociálneho a zdravotníckeho zariadenia Dom RAFAEL a pre širšiu verejnosť. V danej lokalite sa nachádza vyše 200 vzrastlých, ale prestárlych a zanedbaných stromov. Budúci park má byť integrujúci priestor medzi Domom RAFAEL a okolostajacimi obytnými domami.
7Obec HronsekBola raz jedna záhrada, v tej záhrade strom a na strome domHronsek4995.00 €Projekt je zameraný na obnovu záhrady kaštieľa, ktorá je jednou z dominánt obce. Začiatkom 20. storočia bola ešte záhradou s dlhou alejou stromov. Práve toto stromoradie bolo postupne odstránené z dôvodu vysokého veku drevín. Doplnením lavičiek, rekonštrukciou studne a úpravou okolia tak vznikne zóna oddychu pre domácich či turistov. Výsadbu líp a zelene zabezpečia občania a na záver umiestnia spolu s deťmi na stromy vtáčie domčeky, ktoré zostali zabudnuté v opustenom sklade kaštieľa.
8Cirkevná základná škola sv. JurajaSv. Juraj otvára svoje brány pre všetkýchSvidník6000.00 €CZŠ sv. Juraja vo Svidníku od leta 2012 pravidelne otvára areál školy pre rodiny s deťmi, mládež a širokú verejnosť. Škola ponúka krásny areál plný zelene, drevený altánok a športové ihriská. Zámerom projektu je zrevitalizovať daný priestor, postaviť miniamfiteáter s lavičkami a terasou. Vynovený priestor bude okrem spomínaných aktivít potom slúžiť aj na kultúrne a spoločenské podujatia.
9Stredná odborná škola služieb a lesníctvaŠpecializovaná polyfunkčná učebňa-Galéria moderného umeniaBanská Štiavnica6000.00 €Stredná odborná škola služieb a lesníctva v Banskej Štiavnici má záujem vytvoriť Špecializovanú polyfunkčnú učebňu-Galériu moderného umenia,ktorá by mala slúžiť ako multifunkčná učebňa nielen pre žiakov základných a stredných škôl v Banskej Štiavnici,ale aj zo širokého okolia a ostatných záujemcov a nadšencov moderného umenia. Máme záujem,aby sa žiaci a študenti vychovávali v duchu" Vzdelávanie a výchova umením-Umením k poznaniu ".
10Obec Veľké OrvišteŠport nás spájaVeľké Orvište5000.00 €Cieľom projektu je vybudovanie multifunkčného ihriska, nakoľko MŠ ani ZŠ nemajú telocvičňu. Zo školy vznikne centrum športu, zaktivizuje a zlepší pohybové schopnosti a celkovú kondíciu občanov. Športové aktivity budú prebiehať 5 dní a budú do nich zapojené deti, mládež a obyvatelia obce Veľké Orvište.
11Centrum voľného času JUNIOR v BojniciachZelený svet pre naše detiBojnice3354.00 €Projekt bude slúžiť všetkým návštevníkom CVČ, aj takým, ktorí nechodia na krúžky, ale chcú si vyplniť svoj voľný čas. Zámerom projektu je skvalitniť trávenie voľného času v CVČ v peknom zelenom prostredí.
12Centrum aktívnych mladých pre úspešné SlovenskoČas radostného očakávania - AdventTešedíkovo4500.00 €Projekt zahŕňa program počas 4 adventných nedieľ, je iniciovaný občianskym združením Centrum aktívnych mladých pre úspešné Slovensko (CAMPUS) a bude realizovaný zapojením detí MŠ a ZŠ, členov Klubu dôchodcov a v spolupráci s ďalšími OZ. Programy sú určené pre širokú verejnosť s cieľom spojenia všetkých generácií obce. Podujatie ponúka atraktívny a rôznorodý program s hudobnou zložkou, divadelným predstavením, adventným jarmokom, remeselníckymi tvorivými dielňami, ktoré budú zamerané na oživenie lokálnych ľudových tradícií a zvykov.
13Rodičovské združenie pri IX. Materskej školeDopraváčikMichalovce6000.00 €V materskej škole bude vybudované na školskom dvore nové, moderné dopravné ihrisko. Rekonštrukciou a znovuoživením ihriska, vznikne pre deti materskej školy, ale aj pre deti na území mesta priestor pre dopravnú výchovu a prevenciu.
14Mesto Spišská Nová VesDni humoru na SpišiSpišská Nová Ves5125.00 €Projekt sa bude realizovať v centre v Spišskej Novej Vsi v mestskom parku, v tunajších divadlách - Spišské divadlo, Divadlo Kontra, a v ďalších kultúrnych inštitúciách. Výsledkom bude východoslovenský festival humoru a zábavy s názvom Dni humoru na Spiši, realizovaný v dvoch líniach - Spišské parky - otvorené priestranstvá) a línia 2 - divadlá, galéria, múzeum, dufarty, kaviarne, najvyššia veža Slovenska. Cieľom projektu je priniesť návštevníkom i občanom mesta pestrý program zameraný na humor, dobrú náladu. Prelínať sa budú divadelné predstavenia, ľudoví zabávači, humorne ladené hudobné skupiny, veselé animácie, tvorivé dielne - napr. výroba klaunovských nosov a predstavenia pre deti.
15Mestská časť Košice - Dargovských hrdinovBuďme fit na FurčiKošice6000.00 €Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov sa rozhodla za pomoci dobrovoľníkov vyčistiť a upraviť terén voľnej plochy v centrálnom parku a vybudovať na nej outdoorové fitness, ktoré podporí rozvoj pohybových aktivít pre všetkých obyvateľov mestskej časti. Zrevitalizuje sa tak verejný priestor so spoločenským významom pre miestnu komunitu, ktorý sa nachádza v rekreačno - oddychovej zóne v centre mestskej časti.
16Obec Veľká TŕňaRadujme sa, veseľme sa vo Veľkej TŕniVeľká Tŕňa4800.00 €Obec Veľká Tŕňa zorganizuje spoločenské podujatia pre obyvateľov obce Veľká Tŕňa a blízkeho okolia, ktoré pomôžu komunitnému rozvoju a zlepšovaniu vzťahov. Pôjde o podujatia: predvianočná akcia "Advent na Tokaji" a v júni Deň rodiny.
17Základná škola Ľudovíta FulluŠkolská komunitná záhradaKošice3225.00 €Základná škola Ľudovíta Fullu v Košiciach na sídlisku Dargovských hrdinov má rozsiahly školský areál. Slúži nielen žiakom, ale aj širokej verejnosti. Zámerom projektu je vytvoriť školskú komunitnú záhradu a v nej vybudovať "školtánok" - prírodnú učebňu/altánok, kde sa budú realizovať vyučovacie hodiny, školské akcie a podujatia pre verejnosť. Sú tu už novovysadené stromy, na pláne je dokončiť výsadbu a vytvoriť vyvýšené záhony z paliet na pestovanie byliniek, kvetov a zeleniny.
18Základná škola kremnica, Ul. Angyalova 401/26Zelená učebňaKremnica3712.00 €Cieľom projektu je vybudovať Zelenú interaktívnu učebňu. V rámci realizácie projektu je cieľom renovovať okolie zrekonštruovanej budovy školy, vytvorením edukatívnych prvkov environmentálnej výchovy, vhodných pre školské vzdelávanie v rámci biologických premetov. Vybudovaná zelená učebňa bude využitá aj ako oddychová zóna pre rodiny žiakov škôl. Realizácia projektu zahŕňa spoluprácu komunít mesta, a to Slovenského zväzu záhradkárov v Kremnici, mestských organizácií Mestská zeleň a Mestské lesy, žiakov našej školy a ich rodinných príslušníkov a zamestnancov školy.
19Materská škola, M. Nešpora 1365Učíme sa s prírodou a v prírodeŠaštín - Stráže6000.00 €Cieľom projektu je vytvorenie miesta pre výchovu a vzdelávanie detí v duchu environmentálnej výchovy a priamo v prírodnom teréne. V novovybudovanom altánku - ,,učebňa“ , vznikne priestor pre pokojné aktivity detí, prepojený so zónami pre športové a relaxačné aktivity. Zámerom je pretvorenie školského dvora na zóny relaxácie, zábavy a vzdelávania. Spoločnými aktivitami vznikne tak priestor pre najmenších, kde získajú základy environmentálneho cítenia a do budúcnosti kladný vzťah k životnému prostrediu.
20Mestské kultúrne strediskoDivadielKORZOSabinov3000.00 €Mestské kultúrne stredisko chce pokračovať v už začatých aktivitách klubu tvorivých žien a využiť ich aj na výrobu bábok, kulís a scény a realizovaní bábkových divadelných predstavení. Cieľom projektu je zvýšiť úroveň divadelných predstavení pre deti zriadením stálej bábkovej scény, umožniť rodinám s malými deťmi stretávať sa na tvorivých podujatiach a obohatiť ich o nové zážitky.
21Základná škola s materskou školou HôrkyZáhrada, ktorá učíŽilina6000.00 €Cieľom projektu je obnova školskej záhrady – rekonštrukcia školskej záhradnej chatky za účelom výuky prírodovedných predmetov v letnom období. Vybudovanie letnej triedy pre žiakov a učiteľov bude slúžiť k pozorovaniu a praktickým činnostiam vyplývajúcich z plnenia školského a štátneho vzdelávacieho programu.
22Stredná odborná škola drevárska a stavebnáOddych pri cyklotraseKrásno nad Kysucou5550.00 €Stredná odborná škola drevárska a stavebná chce vytvoriť v športovom areáli v Krásne nad Kysucou, pri ktorom sa začína cyklotrasa, oddychovo- náučnú zónu - altán, ohnisko, náučný chodník, informačné tabule. Vybudovaním tejto zóny sa zamedzí znečisťovaniu okolia cyklotrasy. Zapojením žiakov na výsadbe náučného chodníka a úprave okolia vznikne u mladej generácie pozitívny vzťah k životnému prostrediu. Návštevníci areálu sa oboznámia s históriou mesta, cyklotrasou, faunou a flórou v jej okolí, spoznajú dreviny vyskytujúce sa na Kysuciach, na náučnom chodníku, môžu si zašportovať v športovom areáli a potom si môžu oddýchnuť pri varení guláša, či pri opekaní špekačiek.
23Športový klub KAJAKPomôžme telesne postihnutým deťom v integrácii medzi malých športovcovMoravany nad Váhom5950.00 €Cieľom projektu je integrácia telesne postihnutých detí bez rozdielu postihnutia medzi zdravé deti a tiež prípadná terapia pri poúrazových stavoch formou športových aktivít s detskými pretekármi v rýchlostnej kanoistike. Telesne postihnuté deti si budú môcť pomocou špeciálne upraveného bezbariérového móla vyskúšať jazdu na upravenom kajaku, či kanoe pod vedením skúsených inštruktorov. V projekte ide o pomoc všetkým deťom s telesným či iným hendikepom. Keďže realizácia projektu je na priehrade Sĺňava v blízkosti kúpeľného mesta Piešťany, projekt má veľmi široké uplatnenie pre všetky deti, ktoré či už v Piešťanoch bývajú, alebo do nich pravidelne chodia na liečenia.
24Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad BodvouBeží a športuje celá rodinaMoldava nad Bodvou3890.00 €Cieľom projektu je estetizácia nevyužitého prostredia a skrášlenie areálu Základnej školy v Moldave nad Bodvou vytvorením detského ihriska, ktoré bude otvoreným centrom športu a pohybových aktivít pre deti predškolského veku, školopovinných detí dvoch základných škôl, ktoré sa nachádzajú v areáli, pre širokú verejnosť v meste ale aj v okolí nielen počas športových aktivít školy - ako je Beží a športuje celá rodina. Estetizácia prostredia spočíva vo výstavbe bezpečného a originálneho detského ihriska, vo svojpomocnom skrášlení okolia výsadbou zelene, osadením lavičiek, aby športuchtivé rodiny z mesta a okolia mali možnosť športového vyžitia na jednom mieste.
25Slovenská asociácia kondičných trénerovSTREET WORKOUT PARK -miesto pre každéhoBanská Bystrica6000.00 €Občianske združenie Slovenská asociácia kondičných trénerov okrem vzdelávacích aktivít v oblasti športu a zdravého životného štýlu realizuje a podporuje množstvo verejnoprospešných športových podujatí. Keďže úzko spolupracuje s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, snaží sa hlavne na univerzitnej pôde podporovať a vytvárať podmienky pre podporu športu u študentov a širokej verejnosti. Vybudovaním podmienok v športovom areáli UMB sa umožní študentom, ale aj širokej verejnosti, pre ktorú je areál voľne dostupný, okrem aeróbnych cviční rozvíjať aj silové schopnosti. Workoutové ihrisko je ideálny, ľahko udržateľný prostriedok na cvičenie, ale aj rozvíjanie pohybovej výkonnosti a s doplnením odborného mentoringu z našej strany získa aj pridanú hodnotu.
26Gymnázium sv. Tomáša AkvinskéhoSchool Culture Fest KošiceKošice4030.00 €Cieľom projektu School Culture Fest Košice je predstaviť kultúry tých národov, ktorých jazyky sa štandardne vyučujú na slovenských stredných školách: ruskú, francúzsku, anglickú, španielsku, taliansku a nemeckú. Súčasťou festivalu bude ochutnávka tradičných jedál daných národov (boršč, pizza, syry,...) spojená s prezentáciou a históriou daných jedál. Program festivalu vytvoria tanečné a spevácke vystúpenia, (napr. ruské ľudové tance, árie z talianskych opier,...), divadelné predstavenia v cudzích jazykoch. Program budú dopĺňať sprievodné workshopy ako kresba a maľba podľa vzoru francúzskych maliarov, tvorba neapolskej keramiky, tanec flamenga, módne návrhárstvo - vytvor si vlastný model, batika po slovensky, a iné. Pri vytváraní programu a príprave workshopov pôjde o študentskú produkciu. Cieľom je v historických priestoroch Gymnázia sv. T. Akvinského v centre Košíc vytvoriť atmosféru študentského multikultúrneho mestečka, ktoré môže navštíviť každý okoloidúci.
27Dobrá VýchodnáDetský košiarikLiptovský Mikuláš6000.00 €Projekt je zameraný na dobudovanie a obnovu detského ihriska- Košiarika priamo v areáli amfiteátra vo Východnej. Ihrisko sa doplní o drevené hojdačky, preliezačky, šmýkačky, kolotoče ako aj iné funkčné drevené hračky, na pláne je v priestoroch Košiarika rozostavať drevené sochy domácich i divo žijúcich zvieratiek, spolu s ceduľkami obsahujúcimi informácie o danom zvierati. Nutnosťou je aj doplniť toto detské ihrisko o drevené lavičky a stolíky. Súčasťou projektu je aj obnova oplotenia detského košiarika vyrezávaným dreveným plotom.
28Rodičovský klub pri MŠ ul.F.Kráľa 78 v MichalovciachTráva je koberec pod nohy detiMichalovce6000.00 €Deti materskej školy v Michalovciach sa budú podielať na tvorbe životného prostredia a to výsadbou, starostlivosťou o zeleň, bylinkovú záhradu, hriadky so zeleninou, recykláciou použitých vecí, biologickým likvidovaním prírodného odpadu. To všetko bude viesť deti k osobnej zodpovednosti za okol.
29Základná škola BytčaPrírodu vnímame všetkými zmyslamiBytča5075.00 €ZŠ Ulica mieru v Bytči sa chce podielať na vybudovaní EKO altánku v areáli školy s lavicami, tabuľou a hlavne s chuťou "Spoznať prírodu všetkými zmyslami". Vybudujú sa tu minizáhradky pre výsadbu hospodárskych plodín, bylinková skalká a záhon s liečivými rastlinami. Okrem toho získajú žiaci i široká verejnosť množstvo cenných rád od odborníkov-pestovateľov prostredníctvom rôznych prednášok. Žiaci a ich rodiny sa budú môcť venovať pestovaniu rôznych druhov úžitkových rastlín (od semienka až po úrodu). Zároveň si vyskúšajú netradičné využitie dopestovanej úrody v kozmetike, kuchyni či alternatívnej medicíne. V rámci tvorivých dielní sa naučia vytvárať zaujímavé obaly na uskladnenie úrody, drobné pomôcky do záhrady, ručne vyrábané mydlá, sviečky a iné úžitkové predmety spojené s bylinkami.
30Detská železnica KošiceZáchrana rušnového depa detskej železniceKošice6000.00 €Košická detská historická železnica je unikátnou historickou úzkorozchodnou železnicou, jedinou z pôvodných pionierskych železníc v celom bývalom Československu. Po rokoch stagnácie ju už piaty rok prevádzkuje občianske združenie. Na železničke pravidelne premáva 131-ročná parná lokomotíva Katka, najstaršia v strednej Európe. Katka je deponovaná priamo v stanici železničky v malom plechovom rušňovom depe, ktoré je v havarijnom stave. Cieľom projektu je prepláštenie ohyzdného plechového depa modernými estetickými zateplenými panelmi a jeho otvorenie do strany stanice. To zabezpečí požadovanú ochranu pamiatkovo chránenej parnej lokomotívy, estetizáciu nástupnej stanice železničky a organizvanie podujatí pre širokú verejnosť.
31Gymnázium Jozefa Lettricha, MartinŽiaci v prírode, príroda v žiakochMartin5500.00 €Predmetom projektu Gymnázia Jozefa Lettricha je vybudovať v tieni listnatých stromov v areáli školy prírodnú multifunkčnú učebňu určenú na podporu praktickej environmentálnej výchovy, kooperatívne vyučovanie a výučbu praktických cvičení z prírodovedných predmetov. Učebňa v prírode bude slúžiť aj na rozvoj zážitkového skupinového vyučovania cudzích jazykov, či výtvarnej, hudobnej a telesnej výchovy. Učebňa bude využívaná aj na kultúrne, vzdelávacie a relaxačné aktivity organizované školou pre žiakov, rodičov, či verejnosť.
32Základná škola s materskou školou Červený HrádokRehabilitácia školského parku a jeho využitie pre environmentálnu výchovuČervený Hrádok6000.00 €Cieľom projektu je rehabilitácia parku pri ZŠsMŠ v Červenom Hrádku. Park bol založený v roku 1964 na výmere 2,4 ha s viac ako 50 druhmi drevín. Počas 50 rokov nebol park udržiavaný, niektoré dreviny sú poškodené a park je zanedbaný. Pritom je park významným nadregionálnym prvkom ekologickej stability v agrárnej krajine. V roku 2013 vypracovala Katedra záhradnej a krajinnej architektúry SPU Nitra sadovnícko-architektonickú štúdiu rekonštrukcie parku za účelom jeho využitia pre environmentálnu výchovu a voľnočasové aktivity detí. V rámci projektu sa zrealizujú navrhnuté opatrenia ošetrením a odstránením poškodených drevín, vyčistí sa celý areál 2,4 ha, zrekonštruuje sa chodník od budovy škôlky do parku a betónová plocha niekdajšej dielne sa zmení na pódium pre exteriérovú triedu na ekologickú výchovu a vystúpenia detí, ktorá sa vybaví drevenými lavicami so stolmi.
33OZ Pre náš TomášovŠportová výbava na florbalTomášov5766.00 €Zámerom projektu je zakúpenie kompletnej výbavy na florbal - mantinely, bránky, hokejky, výstroj pre brankára a loptičky - nakoľko je o neho v obci Tomášov veľký záujem.
34Bilingválne gymnázium C. S. LewisaŠtudenti, absolventi Harvardu, King's college, Karlovej univerzity, obyvatelia sídliska zveladujú športoviskoBratislava6000.00 €Projekt je venovaný revitalizácii priestoru so športoviskom, ktorý bol už 6 rokov opustený. Jeho skrášlenie - zveľadenie, spríjemnenie bude prínosom pre ľudí žijúcich na okolitom sídlisku, 250 študentov a študentov susedného gymnázia. Súčasťou projektu bude organizácia sprievodných tvorivých a športových podujatí pre miestne deti a obyvateľov, v rámci ktorého zároveň odprezentujú služby nimi založeným START-UPom.
35OZ pri ZŠ s MŠ PlavnicaDetské ihriskoPlavnica5225.00 €Cieľom projektu je zmeniť priestranstvo za telocvičňou ZŠ a premeniť ho na oddychové miesto pre školský klub detí a žiakov 1. stupňa ZŠ. Vo voľnom čase bude tento areál sprístupnený pre mamičky s deťmi a pre deti z materskej školy. V areáli, v časti, kde bude postavený drevený altánok, môže prebiehať výučba biológie, prvouky, prírodovedy, výtvarnej výchovy a ekológie.
36Občianske združenie Detský klub Lesnou cestičkouRok v prírodeLimbach2307.00 €Projekt umožní rozvoj vzdelávacieho programu OZ Lesnou cestičkou a rozšírenie originálnych skúseností a metód lesnej pedagogiky medzi pedagógov materských resp. základných škôl v pezinskom regióne. V rámci projektu pedagógovia metodicky spracujú a následne zrealizujú s deťmi vzdelávacie aktivity zamerané na spoznávanie prírody a života v lese. Podľa zásad lesnej pedagogiky budú pri spracovaní tém klásť dôraz na kreatívnu prácu s prírodnými materiálmi, zážitkové formy vzdelávania v prostredí lesa či využívanie vhodných (napr. montessori) vzdelávacích pomôcok. Jednotlivé témy budú odrážať prirodzený životný cyklus v prírode a s tým spojenú ľudskú aktivitu. Témy z oblasti prírodovedy budú teda úzko prepojené so spoznávaním ľudových zvykov/sviatkov a ich (pôvodného) významu pre našich predkov. Dôležitým aspektom spracovania tém je konkrétne prostredie prírody Malých Karpát, v ktorej deti žijú a v ktorom sa lesná škôlka nachádza. Univerzálnym cieľom je vytvoriť a upevniť v deťoch rešpektujúci a posilňujúci vzťah k prírode, ktorý bude základom ich budúceho zdravého a enviromentálne zodpovedného životného štýlu.
37Agility klub SKIPER BratislavaŠportovo-oddychový areál pre priatelov psovBratislava4221.00 €Agility klub SKIPER Bratislava chce vytvoriť lokalitu pre rekreačné vyžitie ľudí a ich štvornohých priateľov. Vznikne tak unikátny priestor, ktorého súčasťou bude voľné priestranstvo pre prechádzky a hry so psom a športového areálu pre disciplíny, ktoré sú založené na spolupráci psa a jeho majiteľa od základného výcviku poslušnosti až po vrcholové súťaže v Priestor a všetky aktivity v ňom budú určené pre ľudí všetkých vekových kategórií a všetkých psov. Tento projekt pokrýva plán činností, ktoré z dnes nevyužitého pozemku bývalej skládky vytvorí centrum stretávania sa priateľov psov. Realizácia si vyžiada vyčistenie priestoru od odpadkov, úpravu terénu a porastu, výsadbu stromov a vysiatie trávy, vytvorenie chodníkov, herných a oddychových zón, ako aj inštalovanie prekážkových dráh a oplotenia pre športové disciplíny.
38Obec DojčFreestylové ihriskoDojč2725.00 €Zámerom projektu je vytvoriť freestylové ihrisko, ktoré bude v budúcnosti súčasťou športovo oddychového areálu v obci. V súčasnosti priestor nie je dostatočne využívaný, pričom s návrhom realizácie projektu prišli mládežníci z obce, ktorí sú ochotní priložiť ruku k dielu a podieľať sa na jeho vybudovaní. Ihrisko má poskytnúť bezpečný priestor na jazdu na kolobežkách a bicykloch a na zmysluplné prežívanie voľného času športovými aktivitami.
39Stredná odborná škola obchodu a služieb, KomárnoEurópske nádvorie, symbol našej filozofieKomárno5225.00 €Cieľom projektu je obohatiť kultúrny život v Komárne, dokázať, že i mládež nášho mesta dokáže vytvoriť nezabudnuteľnú atmosféru, má a chce odovzdať rôznymi formami umenia svoj odkaz ostatným generáciám. Prepojenie princípu multikulturalizmu do výchovy ako vzdelávacieho prvku prispeje k povzneseniu kultúry a vzdelanosti, tolerancie, znášanlivosti, ľudskej kultivovanosti i celkovému spoločenskému rozvoju nielen mesta, ale i Slovenska.

Finančná správa

stiahnuť
Výkaz_ziskov_a_strát Nadácia SPP 2015.pdf

Finančná správa

stiahnuť
Súvaha Nadácia SPP 2015.pdf

Finančná správa

stiahnuť
Nadacia SPP poznamky 2015 k UZ.pdf

Výrok nezávislého audítora

stiahnuť
Sprava auditora.pdf

Výročná správa 2015

stiahnuť
VS_NSPP_2015.pdf

Prílohy k výročnej správe 2015

stiahnuť
Prílohy k VS2015.pdf