Výročná správa 2016

Príhovor správcu nadácie

Milí priatelia,

Nadácia SPP má za sebou 14 úspešných rokov pomoci a tisíce príbehov, ktoré sa vďaka našej podpore vydarili. Pomohli sme dobrým nápadom, prekonávaniu veľkých cieľov, vzdelávali sme, liečili sme, rozvíjali sme talenty, ale aj kultúrne dedičstvo, so športovcami sme zbierali góly, body a sekundy. Pomoc je súčasťou firemnej kultúry SPP. Nerobíme to však len preto, lebo to máme niekde predpísané. Pomáhame s radosťou, oduševnením a z presvedčenia. Za 14 rokov sa viac krát menil spôsob financovania nadácii na Slovensku. Posledná zmena platná od januára 2016 ukázala, že podpora tretieho sektora zostane aj v ďalšom období zachovaná.

 

Nadácia SPP v roku 2016 otvorila 7 grantových programov a v rámci partnerstiev s ďalšími organizáciami podporila 322 zaujímavých projektov. Tak ako sme si už v posledných rokoch zvykli najväčší záujem zaznamenal 5. ročník verejnoprospešného programu SPPoločne. Od vzniku tohto unikátneho grantového programu sme podporili 206 projektov a rozdelili sme 1 240 000€.

Výročná správa však nemá byť len informáciou o našich aktivitách. Budeme radi, keď sa stane inšpiráciou pre aktívnych ľudí v ich úsilí o realizáciu ďalších verejnoprospešných projektov.

Príjemné čítanie.

 

Mgr. Ondrej Šebesta,

správca Nadácie SPP 

Správna rada

MUDr. Jozef Dolinský
Predseda Správnej rady
Ing. Michal Ďurkovič
Člen Správnej rady
JUDr. Marián Valko
Člen Správnej rady
Ing. Štefan Šabík
Člen Správnej rady

Dozorná rada

Mgr. Ivana Zelizňáková
Predsedkyňa Dozornej rady
Ing. Milan Hargaš
Člen Dozornej rady
Ing. Daniel Kvocera
Člen Dozornej rady

Nadácia SPP v službách verejnosti

Nadácia SPP bola založená 19. novembra 2002 spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s., ktorá vníma Nadáciu ako účinný nástroj na rozvoj občianskej spoločnosti. Činnosť Nadácie SPP odráža snahu skvalitňovať firemnú kultúru a zodpovednosť spoločnosti. Víziou Nadácie je podpora, rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych a morálnych hodnôt na Slovensku a zmierňovanie dopadov ťažkých životných podmienok na ľudí prostredníctvom organizácií, ktoré presadzujú pozitívne dlhodobé a inovatívne zmeny v sociálnej oblasti.

Partnerom Nadácie SPP pri napĺňaní vízie a výkone aktivít je nezisková organizácia Centrum pre filantropiu (Cpf, n.o.), ktorá poskytuje Nadácii poradenstvo v oblasti výberu tém a priorít, pomáha účinne a prehľadne rozdeľovať podporu v rámci programov, administruje celý grantový proces a prezentuje aktivity Nadácie.

1 250 355,39 €
Celková podporená suma,
prerozdelená v roku 2016 na podporu verejnoprospešných projektov.
7
Grantových programov
Financie rozdeľujeme prostredníctvom grantov s jasne definovanými podmienkami a prehľadným procesom hodnotenia.
322
Podporených projektov,
ktoré majú potenciál meniť veci k lepšiemu a prinášajú jedinečné riešenia.
Vzdelávanie
Podporujeme projekty ambicióznych mladých ľudí v získavaní kvalitného vzdelania.
Kultúra
Prispievame k zachovaniu nášho kultúrneho dedičstva, podporujeme projekty zamerané na ochranu pamiatok a oživenie zvykov a tradícií.
Ochrana zdravia
Prispievame k zlepšeniu vybavenia nemocníc a starostlivosti o pacientov a podporujeme rozvoj športových talentov.
Regionálny rozvoj
Sppoločne s vami zlepšujeme Slovensko prostredníctvom podpory verejnosprospešných projektov, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.
Dobrovoľníctvo
Motivujeme zamestnancov k dobrovoľníckym aktivitám a podporujeme ich verejnoprospešné projekty.
Znevýhodnení
Pomáhame skvalitňovať život ľudí so znevýhodnením, podporou modelových a inovatívnych prístupov k integrácii.

Grantový program Opora

Zámerom programu je podporiť organizácie a inštitúcie poskytujúce sociálne služby v tom, aby uľahčili ľuďom so znevýhodnením ich plnohodnotné zapojenie sa do spoločnosti. Jeden z efektívnych nástrojov na dosiahnutie sociálneho začleňovania znevýhodnených skupín je tvorba a realizácia Individuálnych plánov rozvoja. Individuálny plán rozvoja osobnosti (IPRO) je podrobný opis konkrétnych potrieb a služieb, ktorý klientovi slúži na to, aby bol schopný čo najsamostatnejšie fungovať v bežnej spoločnosti. Tento plán by mal zahŕňať aj spôsob akým budú klientove potreby pokryté a naplnené.
V programe OPORA je podpora určená všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, organizáciám aj inštitúciám venujúcim sa ľuďom so špeciálnymi potrebami, ktorí sa rozhodli plánovať svoje služby podľa osobných cieľov, potrieb a schopností svojich klientov. Predkladaný projekt organizácie musí byť zameraný na individuálny plán rozvoja jedného konkrétneho klienta.

V programe OPORA je podpora určená všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, organizáciám aj inštitúciám venujúcim sa ľuďom so špeciálnymi potrebami, ktorí sa rozhodli plánovať svoje služby podľa osobných cieľov, potrieb a schopností svojich klientov. Predkladaný projekt organizácie musí byť zameraný na individuálny plán rozvojajedného konkrétneho klienta.

Viac informácií o programe Oporanájdete na webovej stránke tu.Prehľad podporených projektovnájdete tu.
Na podporu integrácie ľudí so znevýhodnením bolo v programe Opora celkovo podporených 88 žiadostí s prerozdelenou sumou 48 700 €.

Program pre jednotlivcov v núdzi - O krok vpred

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť k skvalitneniu starostlivosti o ľudí s postihnutím, ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.
Preto podporujeme aktivity zamerané na zlepšenie podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, zdravotným postihnutím, alebo dlhodobo chorých.

V snahe zefektívniť našu pomoc sme sa rozhodli prispievať na liečbu a rehabilitáciu a nadviazali sme spoluprácu s Adeli centrom v Piešťanoch, ktoré poskytuje rehabilitačné programy pacientom s pohybovými poruchami neurologického pôvodu, najmä deťom a dospelým postihnutými detskou mozgovou obrnou. 

Viac informácií o programe O krok vprednájdete na našej webovej stránke tu.Prehľad podporených projektovnájdete tu.
V programe sme prispeli sumou 40 000 € na 36 liečebných pobytov v Adeli centre.

Zamestnanecky grantový program

Cieľom Zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP je umožniť záujemcom z radov zamestnancov spoločností hlavnej skupiny SPP sprostredkovať pomoc tam, kde si myslia, že je potrebná a kde bude najmä ich osobnou zásluhou dobre využitá.

Cieľom Zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP je umožniť záujemcom z radov zamestnancov spoločností hlavnej skupiny SPP sprostredkovať pomoc tam, kde si myslia, že je potrebná a kde bude najmä ich osobnou zásluhou dobre využitá.

Viac informácií o Zamestnaneckom grantovom programenájdete na našej webovej stránke tu.Prehľad podporených projektovnájdete tu.
V rámci Zamestnaneckého grantového programu bolo podporených 29 projektov v celkovej sume 25 000 €.

Regionálny a komunitný rozvoj

V rámci interných programov podporujeme obce a regióny, ktoré sa nachádzajú v blízkosti kompresorových staníc a tranzitného plynovodu spoločnosti eustream. Tiež vybrané regióny, v ktorých pôsobí spoločnosť Nafta a spoločnosť SPP-Distribúcia.
Podporujeme verejnosprospešné projekty, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.

Program podpory komunít

Program je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Nafta a.s., ktorá venovala Nadácii SPP 2% zo svojich daní. Cieľom programu je podpora komunitného života vo vybraných regiónoch.

V roku 2016 podporu získalo 40 projektov v celkovej hodnote 126 000 eur. V rámci programu boli podporené samosprávy obcí a miest, školy, neziskové organizácie a občianske združenia.

O podpore projektov rozhoduje Správna rada Nadácie SPP. Žiadosti o podporu sú prijímané na oddelení pre internú a externú komunikáciu spoločnosti Nafta a.s., kde posudzujú či predložené žiadosti spĺňajú kritériá podpory.

 

Program Municipality

Program je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou eustream, a.s. Cieľom programu Municipality je podpora verejnoprospešných projektov v obciach, v blízkosti ktorých ležia kompresorové stanice. Nadácia SPP chce v rámci svojich možností vyjadriť solidaritu s obcami a ich obyvateľmi pri riešení ich každodenných problémov.

V roku 2016 získalo podporu 20 obcí, ktorým bola prerozdelená celková suma 192 000 eur.

 

Spolupráca so samosprávami

Interný program Spolupráca so samosprávami je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou SPP - distribúcia, a.s.. Grantový program je určený na podporu verejnoprospešných projektov, zameraných na podporu a zveľadenie obcí, miest a regiónov Slovenska.
V rámci programu je možné podporiť tieto oblasti:

  • Ochrana, obnova alebo zveľaďovanie životného prostredia
  • Starostlivosť o lokality zaujímavé z prírodného, kultúrneho alebo historického hľadiska
  • Revitalizácia verejných priestorov, podpora zariadení so spoločenským významom pre miestnu komunitu

V roku 2016 získali podporu 3 obce ktorým bola prerozdelená celková suma 28 000 eur.

Viac informácií o programe Podpory komunít - Naftanájdete na našej webovej stránke tu.Prehľad podporených projektovnájdete tu.Viac informácií o programe Municipalitynájdete na našej webovej stránke tu.Prehľad podporených projektovnájdete tu.Viac informácií o programe SPP-Distribúcienájdete na našej webovej stránke tu.Zoznam podporených projektovnájdete tu.

Nadačný fond SPPoločne

Partnerský program SPP a Nadácie SPP s názvom SPPoločne je zameraný na podporu projektov z oblasti regionálneho a komunitného rozvoja, ktorých cieľom je realizácia projektov, zameraných na rozvoj konkrétnych ľudí a miestnych komunít, konkrétnych lokalít, s cieľom zlepšiť ich kvalitu života.
Spoločne s vami zlepšujeme Slovensko prostredníctvom podpory verejnosprospešných projektov, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.

Nadácia SPP spolu s SPP vytvorila nadačný fond SPPoločne zameraný na podporu verejnoprospešných aktivít na území Slovenskej republiky. Príspevok do fondu vo výške 200 000 eur poskytla Nadácia SPP zo svojich vlastných prostriedkov.

Program SPPoločne je založený na adresnej pomoci komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. Cieľom programu SPPoločne je priblížiť sa čo najviac ľuďom. V programe boli podporené projekty v dvoch kategóriách.

Do kategórie SPPoločne pre ľudí sa mohli prihlásiť projekty z oblasti kultúry či inovatívne lokálne projekty pre rozvoj športu v regióne.

V kategórii SPPoločne pre domovinu sa o podporu mohli uchádzať projekty zamerané na rozvoj vzdelávania v oblasti ekológie, trvalo udržateľného rozvoja či projekty už konkrétne zamerané na zveľaďovanie životného prostredia v regióne.

Viac informácií o programe SPPoločnenájdete na webovej stránke tu.Prehľad podporených projektovnájdete tu.
O podpore projektov rozhodla široká verejnosť svojimi hlasmi. Z prostriedkov fondu bolo v roku 2016 podporených 39 subjektov v celkovej sume 200 000 eur.

Kultúrna pamiatka roka - Cena Fénix

Poslaním súťaže je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Cieľom súťaže je oceniť z hľadiska prínosu pre ochranu pamiatkových hodnôt: a) prípravu a realizáciu obnovy/reštaurovania kultúrnych pamiatok, b) prípravu a realizáciu obnovy historického prostredia na území pamiatkových zón a pamiatkových rezervácií (ďalej len „pamiatkové územia“).
Na základe hodnotenia a návrhov odbornej poroty udeľuje minister kultúry titul Kultúrna pamiatka roka. Minister kultúry udelí v príslušnom kalendárnom roku najviac štyri tituly Kultúrna pamiatka roka. Tri tituly pre objekty kultúrnych pamiatok a jeden titul pre pamiatkové územie.
Viac informácií o cene Pamiatka roka Fénixnájdete na našej webovej stránke tu.Zoznam podporneých projektovnájdete tu.
V roku 2015 a 2016 získalo spolu cenu 8 projektov v celkovej sume 66 400 €.

Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu cieľov Nadácie. Navyše partnerské projekty majú spoločnú črtu, svojím zameraním sú inovatívne, majú celoslovenskú pôsobnosť, prípadne modelový charakter vo svojom regióne a prinášajú konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí. V roku 2016 bolo podporených 59 projektov celkovou sumou 524 255,39 eur.

Rozvoj a podpora vzdelávania

V téme Rozvoj a podpora vzdelávania bolo podporených 6 projektov v sume 48 000 €.

Podporili sme napr. projekt:

Liga za duševné zdravie oz.

Názov projektu: Zippyho Kamaráti

Projekt bol podporený sumou: 10 000 €

 Zámerom projektu bolo zrealizovať program Zippyho kamaráti, v čo najširšom meradle na Slovensku. Program Zippyho kamaráti hravou formou učí deti v rannom veku ako spracovávať emócie, ako riešiť konfliktné  a záťažové situácie bez ujmy na psychike a ako sa vyrovnať s nárokmi, ktoré prináša život. Ohlas účastníkov projektu bol mimoriadne pozitívny. Účastníci tréningov vyjadrili veľkú spokojnosť so získanými vedomosťami a zručnosťami. Finančný dar bol použitý na uhradenie projektového managera, prepravné náklady, koordinátora projektu, hlavného supervízora, licenciu programu, tréning nových učiteľov, tlač brožúr, supervíziu na školách, občerstvenie, ppc kampaň web stránky, na reklamu, prácu s médiami, rozhovory, video blogy, fotodokumentáciu a na telefónne účty a elektrickú energiu.

Zoznam podporených projektov

Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt

V téme rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt bolo podporených 13 projektov v sume 72 356 €.

 

Podporili sme napr. projekt:

 

Divadelné združenie GUnaGU

Názov projektu: GUnaGU 2016 (štyri hry)

Projekt bol podporený sumou: 12 000 €

V rámci projektu boli podporené dve nové inscenácie divadla: Odvrátená strana mesiaca a Divná doba, divná láska, divné životy. Divadlo GunaGu získalo v internetovom hlasovaní od divákov už druhýkrát cenu Bratislavské divadlo sezóny 2015 - 2016. Cenu odovzdal primátor p. Nesrovnal v rámci udeľovania divadelných cien DOS-ky. Projekt bol naplnený úspešnou premiérou podporených inscenácií, ktoré priniesli to, čo diváci dnes najviac hľadajú a oceňujú, bezprostrednú reakciu na dnešok a na aktuálny stav spoločnosti. Podpora tak umožnila stabilizovať prevádzku v 32. sezóne GunaGu. Finančný dar bol použitý na uhradenie autorských honorárov.

Zoznam podporených projektov

Ochrana zdravia

V téme ochrany zdravia bolo podporených 21 projektov v sume 246 700 €.

 

Podporili sme napr. projekt:

Naša nemocnica v Čadci, občianske združenie

Názov projektu: Dajme šancu na život tým najmenším, ktorí sa predčasne ponáhľajú na svet so zdravotnými problémami

Projekt bol podporený sumou: 9 000 €

 

Vďaka projektu mohlo občianske združenie zakúpiť moderný a kvalitný inkubátor Giraffe Omnibed. Inkubátor pomáha nielen predčasne narodeným novorodencom, ale aj v rôznych kritických situáciach, ktoré si vyžadujú uloženie do inkubátora. Najväčším prínosom je však záchrana života a zdravia dieťaťa a pohľad na matku, ktorá si s láskou objíma v náručí svoje dieťa. Finančný dar bol použitý na zakúpenie inkubátora.

Zoznam podporneých projektov

Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva

V téme podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva bolo podporených 8 projektov, v celkovej výške 79 699,39 €.

 

Podporili sme napr. projekt: 

RATA o.z.

Názov projektu: Odborné vzdelávacie kurzy pre terapeutov pre deti a mládež s poruchami autistického spektra, ADHD, inými vývinovými poruchami a deti a mládež zo znevýhodneného sociálneho prostredia

Projekt bol podporený sumou: 6 000 €

 

V rámci projektu boli zrealizované 3 aktivity, z toho 2 boli za účasti rodín s deťmi s poruchami autistického spektra, ADHD a inými vývinovými poruchami. Diagnostický výcvik je ukončený a zrealizovaná bola teoretická a praktická časť výcviku a skúška, ktorá bola predpokladom v diagnostike SMT. OZ RATA tak disponuje 4 certifikovanými terapeutkami v diagnostike SMT. Teoretické vzdelávanie v terapeutickom programe PSMT, ktoré nadväzuje na diagnostický model SMT prebehlo on-line formou pod vedením odborníčok z Budapešti. Praktická časť vzdelávania pokračuje dlhodobou supervízou a konzultáciami ako predpokladu úspešnej certifiácie, ktorá prebehne po ukončení tejto časti vzdelávania. Finančný dar bol použitý na zaplatenie účastníckych poplatkov.

Zoznam podporených projektov

Regionálny a komunitný rozvoj

V téme Regionálny a komunitný rozvoj bolo podporených 9 projektov v sume 52 500 €.

 

 

 

Podporili sme napr. projekt:

Revia

Názov projektu: POŠLI DOBRO ĎALEJ

Projekt bol podporený sumou: 9 000 €

 

Projektovým zámerom bolo zorganizovať zážitkové akadémie, ktoré predstavujú vzájomnú interakciu medzi generáciami. Akadémia šikovných rúk sa konala v Pezinku v spolupráci s regionálnymi strednými, základnými školami a ZUŠ. Medzi ďalšie akadémie patrili: Akadémia kulinárstva, kvízov, počítačov, spoločenských hier, filmovej tvorby, mandala a maľovanie na tvár. V ďalšej oblati sa Revia venovala otvorenému grantovému programu, ktorého cieľom bolo podporiť dobré nápady organizácii a jednotlivcov v regióne. Z príspevku bolo podporených 14 projektov v sume 3 480 eur. Poslednou zrealizovanou aktivitou bola hra dobrocaching. Tá sa konala v spolupráci so študentami obdchodnej akadémie. Hra kopíroval princípy hry geocaching. Finančný dar bol použitý na koordináciu projektov, lektorov, správcu webu, účtovné služby, materiál k akadémiam, nájom, telefón a na realizáciu otvoreného grantového programu.

 

Zoznam podporených projektov

Podpora charitatívnych a filantropických aktivít

V téme Podpora charitatívnych a filantropických aktivít  bol podporený 1 projekt  v sume  5 000 €.

 

Podporili sme napr. projekt:

Občianske združenie Deťom pre život

Názov projektu: Na bicykli deťom - charitatívna cyklojazda

Projekt bol podporený sumou: 5 000 €

 

Siedmy ročník charitatívnej cyklojazdy - Na bicykli deťom patril medzi najúspešnejšie ročníky v histórii tohto projektu. Známe osobnosti ako aj účastníci prešli viac ako 900 km naprieč Slovenskom, kde šírili osvetu ohľadom možností a účinností liečby onkologicky chorých detičiek. Počas cyklojazdy sa pelotón zastavil aj na oddeleniach detskej onkológie v Košiciach a v Banskej Bystrici. Počas charitatívnej cyklojazdy sa podarilo vyzbierať viac ako 26 530 eur, ktoré sa použili na zorganizovanie relaxačno rekondičného pobytu v Modre, ako aj na prevádzku Auta pre deti. Finančný dar bol použitý na uhradenie rekondično-relaxačného táboru.

Zoznam podporených projektov 

Grantový program Opora

V grantovom programe Opora bolo podporených 88 žiadostí celkovou sumou 48 700 €.

Č.Číslo zmluvyNázov organizácieMeno klientaMesto/obecPodporená sumaZáverečná správa
11/2016SENIOR GARDEN n.o.Mária Š.Horná Seč580.00 €Ciele projektu boli naplnené prostredníctvom plánovaných aktivít, ktoré klientke pani Márii priniesli pozitívne zmeny do jej každodenného života, mali vplyv na zmenu jej režimu dňa, ktorý sme postupne napĺňali obsahom podľa jej záujmov, prianí a možností sledujúc hlavný ciel IP. Prostredníctvom nových činností, ktorým mala možnosť sa venovať v priebehu bežného dňa bola schopná samostatne vyplniť svoj voľný čas. Zapájanie klientky do spoločných aktivít a tiež ich prispôsobenie jej možnostiam a schopnostiam malo vplyv na socializáciu klientky,jej prežívanie spolupatričnosti a vzájomnej podpory v kruhu spoluobyvateľov zariadenia. Súborom terapeutických a rehabilitačných činností bola zabezpečená rehabilitácia na úrovni, ktorú potrebuje pani Mária pre udržiavanie doterajších schopností. Finančný dar bol použitý na zakúpenie spoločenských, terapeutických hier, DVD dokuemntov, CD, kníh a terapeutických pomôcok.
22/2016Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o.Vilko D.Stropkov784.00 €Využívanie hudobných a zvukových pomôcok, u Vilka posilnili pozitívne pocity, príjemné prežívané chvíle a v neposlednom rade umocnili a nasmeruovali jeho snahu k väčšej spolupráci pri posilňovaní jeho fyzických schopností. Finančný adr bol použitý na zakúpenie multisenzorických pomôcok.
33/2016Dom detí Božieho milosrdenstva, n.o.Radka B.Stropkov268.00 €Cieľom projektu bolo umožniť Radke, aby prostredníctvom jednoduchej činnosti košíkovania sa realizovala vo svojich záujmových tvorivostných činnostiach a zároveň si vytvorila konkrétny priestor na prezentáciu seba samej i komunikácie s ostatnými. Činnosť košíkovania, ktorá Radku zaujala, jej prinášala sebauspokojenie, efektívne trávenie času v našom zariadení. Radka mala priestor na samostatnú činnosť, ktorej mohla nezávisle od iných venovať svoj záujem. Aktivitou predaja košíkov na trhu a prezentácie svojich výrobkov mohla komunikovať s kupujúcimi i predávajúcimi z okolitých stánkov a tiež zakúsiť uznanie iných, čo jej určite prinieslo potešenie. Tým mohla verejnosti ukázať, že aj ľudia s postihnutím dokážu vytvárať hodnotné veci. Finančný dar bol použitý na zakúpenie pracovného materiálu a pracovného náradia.
44/2016Nádej pre RozsutecRuzenka R.Bratislava420.00 €Prostredníctvom projektu bola čiastočne podporená samostatnosť Ruženky nákupom materiálu na vyšívanie. Sama si vybrala jednotlivé obrazy, ktoré vyšila aj jednotlivé farby perloviek. Vyšívanie ju veľmi zaujalo. Často a rada sa im venovala. Niektoré jej obrazy už visia v interiéri Domova sociálnych služieb. Počas vyšívania bola pokojná a tešilo ju, keď mohla nechať zarámovať jednotlivé výšivky. Finančný dar bol použitý na výšivky, bavlnky, rámy na výšivky a na kreslo na vyšívanie.
55/2016Zariadenie sociálnych služieb ,,DOMUM" KrškanyJanko M.Krškany870.00 €Janko sa za asistencie pracovného terapeuta naučil pracovať na Valcovacom stroji, veľmi ho to baví a neustále zhotovuje nové a nové výrobky z hliny. Spolu s kľúčovým pracovníkom a sociálnou pracovníčkou vybrali výrobky na výstavu, ktorá sa uskutočnila v hlavnej budove Nitrianskeho samosprávneho kraja. Výrobky, ktoré Janko zhotovil spolu s výrobkami ostatných prijímateľov sociálnych služieb budú ponúkané dňa 15.12 a 16.12 na Vianočných trhoch v Nitre. Finančný dar bol použitý na nákup valcovacieho stroja.
77/2016HARMONIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorovIvan P.Strážske660.00 €Cieľom projektu bola integrácia Ivana do intaktnej spoločnosti a aktívne trávenie voľného času smerujúce k rozvoju jeho zručností a schopností. Ivan absolvoval kurz plávania v meste Humenné. Došlo u neho k zlepšeniu fyzickej kondície. Na všetky tréningy sa tešil ako malé dieťa. Nebol vôbec odmietavý, spolupracoval v rámci svojich možností maximálne. Získal pocit spokojnosti a sebadôvery vo vlastné schopnosti. Integráciou do spoločnosti získal nové kontakty, nadviazal nové priateľstvá v rámci návštev bazéna. Dokázal sám nadväzovať kontakty, zlepšilo sa jeho sociálne správanie a celková komunikácia s cudzími ľuďmi. Finančný dar bol použitý na plavecký kurz, osobné potreby pre Ivana, vstupné do bazéna a na trénera.
88/2016Diecézna charita Žilina, Dom charity sv. KamilaAnna P.Žilina345.00 €Pani Anička sa po niekoľkých rokoch vrátila k háčkovaniu. Aj vďaka finančnej podpore sa jej mohol zadovážiť dostatok priadze na háčkovanie. Podľa vlastných slov pani Aničky, sa jej vďaka projektu zmenil život v zariadení. Od začiatku trvania projektu sa pani Anička zúčastnila niekoľkokrát na stretnutí žien v spolku Živena,kde sa učila novým technikám ručných prác, bola na viacerých vystúpeniach v Bábkovom divadle Žilina. Zadovážila si čitateľský preukaz do Krajskej knižnice v Žiline, ktorú navštevuje veľmi často, z dôvodu že veľmi rada číta. Finančný dar bol použitý na nákup priadze, pomôcok na háčkovanie, vstupenky, čitateľský preukaz a členské do spolku Živena.
99/2016LUNETA nezisková organizáciaRastislav T.Prešov1473.00 €Vďaka projektu sa u pána Rastislava zlepšili komunikačné schopnosti, jemná motorika, počas projektu si utužil už vopred získané návyky (čistota v domácnosti a okolo bývania), zlepšil ďalšie ( pranie, žehlenie) a získal nové (plán rozpočtu). Naučil sa využívať počítač na jeho základnej úrovni a internet na úrovni pokročilej. Získal aj zručnosti pre vyhľadávanie konkrétnych voľných pracovných miest, naučil sa písať životopis, motivačný list, čím sa podporila jeho formálna komunikácia s potenciálnym zamestnávateľom cez internet. Jemná motorika sa mu zlepšila počas vyrezávania výrobkov z dreva (fajky, perá,stolové lampy),hrubá počas prác v domácnosti a v záhrade.V celej motorike bolo badateľné výrazné zlepšovanie, väčšia presnosť a dynamika pohybov, väčšia istota, čo sa prejavilo aj na celkovom sebahodnotení, subjektívnej pohode a sebaúcte. Finančný dar bol použitý na zakúpenie materiálu do kutilskej dielne.
1010/2016A-megan,n.o.Marek F.Lovinobaňa770.00 €Zámerom projektu bolo získanie zručností v oblasti fotografovania, tvorby videa, tvorby prezentácií, publikácii v internetových profiloch. Marek začal prácu s počítačom a fotkami, oboznámil sa s technikou, prenosom dát a spracovaním prezentácií a videa. Marek je šikovný a cieľavedomý, vie logicky uvažovať, veľmi dobre sa s ním pracuje a má dobrý potenciách na ďalšie zdokonaľovania. Finančný dar bol použitý na zakúpenie fotoaparátu, notebooku, statívu a na zaučenia klienta.
1111/2016OZ VagusVladimír P.Bratislava600.00 €Vlado sa vďaka zamestnaniu dokázal stať samostatným a to do takej miery, že sa mohol presťahovať z ubytovne do podnájmu v byte, čo pre neho znamenalo nie len vyššiu mieru samostatnosti, ale aj vyšší štandard kvality bývania a teda aj samotného života, ako tomu bolo na ubytovni. Na byte si mohol totiž sám variť, sám prať, mal v ňom väčšie súkromie a teda aj pohodlie. Vlado chodil zo schválených finančných prostriedkov na čašnícky, barmanský a baristický kurz, vďaka ktorým sa zlepšil v tom, čo ho baví a rozšíril si tiež svoje vzdelanie a svoju zamestnania sa schopnosť v budúcnosti. Kurz komunikácie sme po dohode s agentúrou získali pre Vlada bezplatne, keďže ide o prosociálny projekt. Finančný dar bol použitý na čašnícky, barmanský kurz a na časnícke oblečenie.
1212/2016OZ Štvorlístok pre každéhoOndrej V.Čeláre Kírť500.00 €Zriadením drevárskej dielne sa vytvorila jedinečná možnosť pre klienta na trénovanie svojich zručností. Získanie nových pracovných zručností klientovi zvýšila šancu na pracovné uplatnenie. V budúcnosti Ondrej by sa rád zamestnal v chránenej dielni a tak sa postupne uplatnil na pracovnom trhu a osamostatnil.Pre klienta to priiesol pocit užitočnosti a psychickej pohody z dobre vykonanej práce. Finančný dar bol použitý na vybavenie dielne a zakúepnie náradia.
1313/2016"NITRAVA", Zariadenie sociálnych služiebMartin N.Nitra467.00 €Klient sa naučil novej zručnosti, ktorá mu pomohla v živote pohnúť sa k slobodnému rozhodovaniu sa. Klient nadobudol zručnosti v pletení náramkov a venoval sa tejto činnosti aj samostatne vo svojom voľnom čase denne viacej hodín. Hotové výrobky – upletené náramky z korálkov boli prezentované na workshope na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v rámci medzinárodnej konferencie. Finančný dar bol použitý na zakúpenie bižuteriernych komponentov, ihly, elastomeru, korálikov, kliešti, rámu na korálky a knihy.
1414/2016"NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb NitraViera V.Nitra550.00 €Pani Viera získala zručnosti, oboznámila sa s technikou výrovy sviečky a v rámci sebarealizácie získala odborné informácie. Na začiatku realizácie projektu bol objednaný a zakúpený materiál na výrobu voskových a gélových sviečok, potrebné pomôcky a literatúru. Sociálni pracovníci aktívne spolupracovali s klientkou pri štúdiu odbornej odbornej literatúry ako i pri samotnej výrobe sviečok. Naďalej plánujeme rozvíjať túto činnosť, pretože klientke p. Viere priniesla radosť z práce, kreativitu a nadšenie, aj chuť prežívať svoje obdobie staroby. Finančný adr bol použitý na zakúpenie silikónových foriem, včelieho vosku, knotu, gélu na sviečky, nádoby na rozpustenie hmoty a knihy.
1515/2016Občianske združenie DLAŇZoli H.Lučenec470.00 €Zoli sa v rámci projektu začal venovať ľukostreľbe. S dobrovoľníkmi, ktorí sa venujú ľukostreľbe trávvil voľný čas, zdieľaľ s nimi svoje životné skúsenosti a priateľstvo. Zoli má záujem pokračovať v lukostreľbe, zdokonaľovať sa v technike a spolu s Gabrielom a Anetou zúčastňovať sa pravidelne lukostreleckých súťaží. Uvíta tiež možnosť cestovania na vystúpenia s historickou skupinou z Oždian. Chce spoznávať nových ľudí, nové mestá čím sa nesmierne rozšíri jeho životný obzor a orientácia v každodennom živote. Finančný dar bol použitý na lukostrelcké potreby a na kostým.
1616/2016Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov ZákamennéAnton J.Zákamenné480.00 €Cieľom projektu bolo zlepšiť a rozšíriť komunikáciu prostredníctvom komunikačnej tabuľky - Go to talk 32.Tonko sa naučil pracovať s komunikačnou tabuľkou prostredníctvom spolupráce s kľúčovým pracovníkom. Tonko tak v rámci naučenej slovnej zásoby, komunikuje s ostatnými prijímateľmi sociálnej služby. Tonko komunikuje aj so zamestnancami zariadenia, najmä pri uspokojovaní základných potrieb. Finančný dar bol použitý na zakúpnie komunikačnej tabuľky.
1717/2016Senior pri Domove MÁRIEMilankoBanská Štiavnica355.00 €Milanko bol účastný na terapii s prvkami canisterapie, ktorá sa v jeho prípade vykonávala na jeho izbe, konkrétne na jeho lôžku s použitím podložky – deky. Psík bol pod vedením canisterapeuta napolohovaný tak, aby sa dotýkal Milanka a tým mohol na neho prenášať svoje teplo a energiu. Do budúcnosti domov nevylučuje ďalšiu spoluprácu s canisterapeutom. Absolvované terapie boli veľmi efektívne. Finančný dar bol použitý na uhradenie terapií, zakúpenie literatúry, deky a misky na vodu.
1818/2016Centrum sociálnych služieb StraníkHelena D.Žilina550.00 €Cieľom projektu bolo vybudovanie mobilnej záhradky pre klientku pani Helenku. Po zložení mobilnej záhradky a zakúpení hliny, rastlín sa klientka pustila do práce. Klientka postupne sypala hlinu do záhradky, zľahka ju prehŕňala a rovnomerne ju rozhŕňala po celej ploche záhradky. Pripravené rastliny poukladala do záhradky a plánovala vybrať, čo najvhodnejšie miesto pre rastlinku. Po usporiadaní rastlín začala kvety sadiť. Záhradku pravidelne polieva, odstraňuje suché listy, privoniava kvety, komunikuje s nimi. Je viditeľné, že klientke táto aktivita dodáva spokojnosť z dobre vykonanej práce. Pri návštevách, ktoré obdivujú záhradku sa zintenzívni komunikácia u klientky. Finančný dar bol použitý na zakúpenie mobilnej záhradky.
1919/2016Arcidiecézna charita Košice, Bočná č.2, 040 01 Košice - Charitný dom pre mládež vo Vranove nad TopľouPeter P.Vranov nad Topľou410.00 €Peter sa oboznámil s novými technikami a úspešne si ich osvojil. Je schopný "odovzdať" naučené postupy ďalej, kamarátom, spolubývajúcim. Podarilo sa mu zhotoviť krásne výrobky - zdokonalil sa v jemnej motorike, cibril si trpezlivosť. Ďalším naplneným cieľom bolo posilnenie Petrovej samostatnosti, rozhodovacích schopností, ale aj zvyšovanie sebavedomia a komunikačných schopností. Predajná výstava bola úspešne zrealizovaná. Peter pokračuje vo výrobe dekoračných predmetov aj po ukončení projektu. Finančný príspevok bol použitý na nákup materiálu a zabezpečenie výtvarného workshopu
2020/2016Gaudeamus -zariadenie komunitnej rehabilitácieKristína K.Bratislava640.00 €Cieľom Kiki bolo pracovať na sebarealizácii a samostatnom rozhodovaní o vlastnom živote a činnostiach ktoré robí. V rámci realizácie sa Kike podarilo nájsť vhodných asistentov, ktorý ju počas celého obdobia sprevádzali a pomáhali jej v napĺňaní cieľov. Cestovala, komunikovala a bola taktiež na zmene vizáže. Finančný dar bol použitý na zakúpenie oblečenia, cestovného, materiálu, kultúry a zmeny visáže.
2121/2016Lepší svet n.o.Jarmila Š.Bratislava1100.00 €Cieľ projektu bol splnený, klientka s radosťou a pokorou prijala možnosť uplatniť sa ako krajčírka v chránenej dielni. Nakoľko doba dodania stroja bola dlhá, klientka sa pripravuje na prácu krajčírky. Za veľmi pozitívny faktor sa považuje začlenenie sa klientky do väčšinovej spoločnosti. Finančný dar bol použitý na nákup dvoch druhov šijacich strojov.
2222/2016Nadácia Pomoc jeden druhémuMiška DubjelováHlohovec1500.00 €Miške sa vďak projektu podarilo nájsť predškolské zariadenie, v ktorom sa Miška veľmi dobre zaradila medzi deti a kolektív jej prospieva. Rodičia dieťaťa vidia, že ich dcéra v kolektíve detí napreduje a dosahuje oveľa lepšie výsledky aj v samoobslužných činnostiach. Najväčším prínosom bude fakt, že ich dcéra bude oveľa lepšie pripravená na integráciu v základnej škole a nebudú musieť riešiť iné alternatívy. Finančný dar bol použitý na mzdové náklady asistenta a na poplatky za opatrovateľskú službu.
2323/2016ZSS ,,Harlekýn" TopoľčanyMonka Z.Topoľčany390.00 €V rámci projektu pre Monku objednali a zakúpili fixačné body pre inkontinentných ( leto a zima ). Personál oddelenia sa oboznámil s používaním daného odevu a následne na to začala klientka odev používať. Pozorovali reakciu na nosenie, hrubú motoriku a zmenu správania sa klientky. Boli milo prekvapení, Monka veľmi pozitívne zareagovala na nosenie daného odevu. Finančný dar bol použitý na nákup fixačných body pre klientku na zimu a leto a tiež nepremokavej inkontinenčnej plachty.
2424/2016o.z. AssistentiaÁdám LBratislava1456.00 €Cieľom projektu bolo podporiť a habilitovať narušenú ranú vzťahovú väzbu, čo je jednou z hlavných príčin jeho problémového správania. Tým sa zlepšila primárna vzťahová väzba s náhradnými rodičmi, pozitívne sa ovplyvnili všetky vzťahy v jeho blízkom okolí.Dyadická terapia pokračuje napriek umiestneniu Adama do LVS a je v pláne naďalej pokračovať. Psychológ chodí do LVS. Dieťa cviči INPP v LVS. Finančný dar bol použitý na diagnostiku FASD, osobného asistenta, dyadickú terapiu a na stimulačno-inhibičný program INPP.
2525/2016Benefit ZSS ĽudovítováDaniela S.Výčapy-Opatovce400.00 €Pani Danka už dokonale ovláda výrobu sviečok. Naučila sa pracovať s touto technikou. Zlepšila sa jej trpezlivosť, je usilovná a baví ju to. Svoj voľný čas teraz využíva zmysluplnejšie.Tvorivá činnosť jej pomáha pri zmierňovaní rôznych stavov úzkosti, depresie a znižuje jej nervozitu. Nové techniky, ktoré sa pani Danka naučila jej pomôžu aj pri zlepšení jemnej motoriky rúk. Pani Danka chce v budúcnosti naučiť tieto techniky aj žiakov zo Základnej školy vo Výčapoch-Opatovciach. Finančný dar bol použitý na zakúpenie gélu, vosku na sviečky, formy, steraín, vône, farbiva, bavlneného knôtu, pliešku, dekorácii a látky na maľovanie.
2626/2016"SVETLO" Zariadenie sociálnych služieb OlichovZuzana H.Olichov, pošta Volkovce400.00 €V rámci projektu sa klientka naučila pracovať skupinovo – dala si poradiť od inštruktorov sociálnej rehabilitácie, nakoľko niektoré práce si vyžadovali, aby Zuzka spolupracovala so zamestnancami, hlavne čo sa týka nákresov niektorých čipiek a porozumenia jednotlivých znakov. Vďaka inštruktorom sociálnej rehabilitácie, ktorí pomáhali hlavne s nákresom, Zuzka vyrábala aj výrobky, ktoré si mohla sama navrhnúť. Sú to výrobky nenáročné na techniku ale zároveň pekné a hlavne originálne – napríklad náušnice. Výrobky, ktoré Zuzka vyrába zároveň aj prezentuje na rôznych akciách, či už v zariadení alebo mimo zariadenia. Zuzka bola nadšená zo záujmu bežných ľudí o paličkovanú čipku a teší sa, že robí to, čo ju baví a zároveň vie, že by to veľmi chcela aj jej nebohá mamička. Finančný adr bol použitý na školenie paličkovej čipky, čipkársky valec s podstavcom, na paličky a na nožnice, špendlíky, háčiky a ľanovú niť.
2727/2016OZ Domov pri Špecializovanom zariadení KotvaTibor M.Brezno310.00 €Zo získaného projektu pre p.Tibora zakúpili kuchynské potreby a rôzne elektrospotrebiče do kuchynky. Mal nesmiernu radosť, keď mohol v obchode nakupovať tovar. Veľmi rád varí, pečie, ale aj udržuje poriadok v kuchynke. Pre Tibka má zrealizovanie tohto projektu pozitívne účinky. Stavy úzkosti, napätia a depresie sa u Tibka počas realizácie projektu eliminovali. Cítil sa byť dôležitý a nápomocný pre svoje okolie. Finančný dar bol použitý na nákup varešiek, misiek, tanierov, pohárov, plechov do elektrickej rúry, šľahača, kuchynskej váhy a iných dôležitých kuchynskách potrieb.
2828/2016Fénix, Zariadenie sociálnych služieb LeviceJúlius V.Levice400.00 €Projektom bola podporená pracovná terapia a tým aj udržiavanie psychickej sviežosti, aktívne vyplnenie voľného času, tréning motoriky, podpora prevencie proti sociálnej izolovanosti. Vysadenie kvetín splnilo účel udržiavania psychickej sviežosti, nakoľko pán Július ako vášnivý záhradkár sa veľmi tešil, že ich mohol vysadiť a starostlivo sa o ne starať počas celého leta až po súčasné zazimovanie. Starostlivosťou o kvety v areáli zariadenia sa trénovala aj jeho motorika a umožnilo mu to aktívne vyplniť voľný čas aktivitami, ktoré ma veľmi rád. Zároveň bola podporená prevencia proti sociálnemu vylúčeniu, nakoľko ho v jeho aktivitách podporovali aj ostatní prijímatelia sociálnych služieb, ktorí príjemné letné dni radi trávili v areáli zariadenia, kde sa on staral o kvety.Finančný dar bol použitý na zakúpenie zeminy, hnojiva a kvetín.
2929/2016Viacùčelové zariadenie pre seniorovMiroslav B.Čadca350.00 €Klient Miroslav chcel žiť zdravým spősobom života. Mal záujem o to, aby si vedel pripraviť smoothie. Chcel ostatných klientov zapojiť do zdravšieho spôsobu života. Vybral si najvhodnejší mixér a originálne poháriky na smoothie nápoje. Potom začali postupne so skupinkou nadšencov zdravej výživy skúšať výrobu jednoduchých nápojov. V zaraidení vymysl v tíme akciu s názvom "Festival chutí", kde počas celého týždňa ponúkali klientom rôzne druhy smoothie nápojov a zapájali ich do čistenia ovocia, mixovania. Finančný dar bol použitý na zakúpenie mixéra a pohárov.
3030/2016"Harlekýn" Zariadenie sociálnych služiebVikino Z.Topoľčany939.00 €Cieľom bolo rozvíjať Viktora v psychomotorickej, poznávacej, emocionálnej a sociálnej oblasti. Rozvíjať u Viktora manuálne, tvorivé psychomotorické schopnosti s praktickými cvičeniami i seba realizáciu prostredníctvom hravých aktivít. Cieľom snaženia bolo klienta podporovať a motivovať ešte k väčšiemu snaženiu a maximálne možnej samostatnosti a nezávislosti k prihliadnutiu k jeho postihnutiu pomocou rehabilitačnej stoličky. U Viktora sa zlepšilo stolovanie v jedálni, naučil sa uchopiť lyžičku a za pomoci si ju vložiť do úst. V edukačno výchovnej činnosti sa zlepšila sústredenosť v škole, ale aj jemná motorika. V pracovných aktivitách sa viac zdokonalil po motorickej stránke, viac sa začal zapájať do rôznych aktivít v zariadení, zvýšilo sa jeho sebavedomie, ale aj samostatnosť a to i k nezávislosti k prihliadnutiu k jeho postihnutiu. Finančný adr bol použitý na zakúpenie rehabilitačnej stoličky.
3131/2016Domov vďakyAntónia Ž.Rajec310.00 €Klientka spolu s ostatnými klientami a personálom pripravili pôdu a sadili jednotlivé kvety. Pre klientku vyrobili 2 mobilné záhradky, z čoho do jednej klientka nasadila bylinky a do druhej okrasné kvety. Klientka a aj ostatní klienti sa budú zapájať do starostlivosti o bylinky a kvety. Finančný príspevok bol použitý na nákup materiálu - zeminy, kvetov a iných záhradníckych pomôcok.
3232/2016Občianske združenie ATHÉNAMarek S.Hnúšťa466.00 €Marek sa vo voľnom čase bicykluje, na bicykli sa vyskytuje na miestach, kde chodia jeho rovesníci (cyklistické chodníky, parky). Bicyklovanie ho veľmi baví, prináša mu príjemné zážitky a vždy sa na túto aktivitu veľmi teší. Bicykluje sa tiež doma v sprievode rodičov, alebo staršej sestry. Finančný dar bol použitý na nákup trojkolesového bicykla a pedálov.
3333/2016OZ Dom nádejeAnna S.Martin600.00 €Cieľom proejktu bolo zabezpečenie Aničkinho bývania. Pani Anna spolu so svojimi vnukmi býva v prenajatom byte a zmluva jej bola predĺžena na neurčito, pretože nájom plati pravidelne na čas. Taktiež sa podarilo umiestniť jej nadaného vnuka Jozefa do futbalovej akadémie ŠK Slovan Bratislava. Zakúpením potrebnej športovej výbavy, ktorá je potrebná na denné potreby futbalistu si splnil svoj futbalový sen a to prestup do Bratislavského klubu.Z finančného príspevku zakúpili potraviny, čím zlepšili životnú situáciu vnukom, ktorý sú vo vývine a skonzumuju vačšie množstvo potravín. Príspevok tiež napomohol k zakúpeniu futbalovej výbavy pre vnuka Jozefa.
3434/2016Domov n.o., PartizánskeEmília P.Partizánske310.00 €Cieľom výuky Nord walkingu bolo zvýšiť aktivitu pohybu zapájaním svalov ramien, rúk a celého tela a tým prispieť k obnove celkovej kondície.Emília sa naučila základy nordic walkingu, nadobudla v ňom mnohé zručnosti. V budúcnosti by chcela do tohto cvičenia zapojiť viacerých klientov zariadenia. Finančný dar bol použitý na 20 hodín nordic walkingu.
3535/2016K-7 Psovodi - záchranári Slovenskej republikyAnetka H.Žilina1000.00 €Víziou života Anetky, ktorá má teraz 6 rokov bolo, aby viedla plnohodnotný život, aby sa jej podarilo integrovať Anetku , v rámci jej možností, do spoločnosti detí. Dlhobým cieľom bola však pre Anetku samostatná chôdza s oporou o špeciálneho psa. Anetka pravidelne a intenzívne chodila na individuálne terapie so špeciálnymi psami 2 x týždenne. Okrem toho absolvovala aj integrovanú canisterapiu v centre Neurino Šamoríne. V súčasnosti má Anetka priamy stoj s miernou podporou, alebo samostatný stoj opretá o fit loptu. Viac a účelnejšie využíva obe ruky, najmú ľavá sa výrazne zlepšila v úchope a v púšťaní a tiež v presnosti pohybu. Vplyvom orofaciálnej stimulácie psom na tvárovej časti ustala salivácia a Anetka už nepoužíva podbradník.Zároveň sa jej zlepšila komunikácia. Canisterapiu prežíva veľmi radostne. Finančný dar bol použitý na uhradenie canisterapie a špeciálnej terapie na rozvoj reči spolu s ergoterapiou.
3636/2016Domov sociálnych služiebTibor V.Detva202.00 €Hlavnou víziou Tibora je žiť samostatný život mimo domova sociálnych služieb, v Zariadení podporovaného bývania. Tibor v príprave na samostatný život v Podporovanom bývaní robil väčšie pokroky pri činnostiach, ktoré ho bavili - nakupovanie, varenie, cestovanie. Postupne (s prihliadnutím na jeho zdravotné postihnutie) si začal uvedomovať, čo všetko je potrebné, aby sa naučil a natrénoval, aby mohol viesť život podľa svojich predstáv. Finančný dar bol použitý na kolekciu fotografií, hru Activity a na spoločenskú hru Emócie.
3737/2016Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom /SPOSA BB/Maťko H.Banská Bystrica500.00 €Hlavným cieľom projektu bolo pomôcť klientovi ukázať, že pomocou hudby, ktorú má rád, je možné rozvíjať jeho dorozumievacie (neverbálne) schopnosti, aby muzikoterapia pre neho predstavovala nejaký pomyslený most do ,,neautistického“ sveta" a na ňom by sa prostredníctvom hudby zvýšila tendencia kontaktu s inými ľuďmi a ochotu spolupráce.Klient sa stal uvoľnenejším a dôverujúcejší životným procesom a bežnému fungovaniu ako takému. Osobnostne došlo ku zmene hlavne v oblasti sociálnej, kde sa klient akoby emocionálne otvoril aspoň ku chvíľkovému vnímaniu prežívania aj iných osôb ako svojej vlastnej. Verbálna komunikácia sa nevylepšila, ale neverbalita podľa nás zvýšila tendenciu kontaktu s inými ľuďmi a ochotu spolupráce.Pri pozorovaní dlhodobého pôsobenia sme presvedčení, že muzikoterapia zohrala dôležitú úlohu v pretrhnutí kotraproduktívnej vzťahovej väzby matka - syn. Finančný dar bol použitý na hudobnú terapiu.
3838/2016CDKL5 SlovakiaEma M.Bratislava900.00 €Vďaka príspevku sa podarilo realizovať aktivity: - dva intenzívne týždenné rehabilitačné pobyty v rehabilitačnom centre Neurino, kde prebiehalo učenie pohybových vzorcov prostredníctvom Bobath konceptu, zlepšili u Emky hlavne krokový automatizmus. Intenzívnym cvičením spevnelo svalstvo trupu a končatín, čím sa následne zlepšilo využitie rúk na oporu, ako aj samostatné natiahnutie rúk za vecou a uchopovanie rôznych predmetov (pozorujeme pinzetový úchop), nácvik manipulačnej hry, explorácie, alternatívneho spôsobu komunikácie, percepčných a kognitívnych funkcií, ako aj celková stimulácia všetkých zmyslov v Snoezelen prostredí formou štyroch individuálnych hodín v poradensko-konzultačnom centre K-centrum, vďaka čomu sa Emke rozšíril okruh rozpoznávaných a sledovaných vecí a osôb, vecí dennej potreby a jednotlivých denných aktivít. Finančný dar bol použitý na intenzívny rehabilitačný pobyt a na individuálne hodiny Snoezelen.
3939/2016Harmonia - Zariadenie pre seniorov, HlohovecMária H. A.Hlohovec1137.00 €Pani Mária bola vysádzaná do kardio kresla a zdieľaľa spoločný čas ostatnými klientmi v ZpS. Rovnako pani Mária trávila čas v kardio kresle aj mimo ZpS. Na pobyt na čerstvom vzduchu sa tešila ešte viac. Finančný dar bol použitý na zakúpenie kardio kresla, bočných zábran, prídavnej dosky, poťahu a infúzneho stojanu.
4040/2016OZ BarličkaLucia R.Prešov310.00 €Luciiným najväčším snom, bolo ako u množstva jej rovesníkov s postihnutím vstúpiť do pracovného sveta a zamestnať sa. Momentálny stav ju prinútil k zamysleniu sa nad budúcnosťou a konkrétnejšie pouvažovať nad oblasťou v ktorej by chcela pracovať. Počas aktivít venovaných vareniu, prejavila veľký záujem a nadšenie a rada by absolvovala vzdelávanie v tejto oblasti. S príslušnými skúsenosťami sa jej otvára možnosť zamestnať sa v novovznikajúcej kaviarni. Tiež navrhla skúsenosti využiť pre iných a rozšíriť si kontakty organizovaním kurzu Komunitného varenia zdravých jedál. Finančný dar bol použitý na nákup potrevín, minirúry, kuchynského robota a knihy.
4141/2016NsP Sv. Jakuba, n.o., BardejovHelena M.Bardejov830.00 €Cieľom bolo zvýšenie kvality života Heleny M. - klientky zariadenia, formou zabezpečenia elektrického polohovacieho lôžka. Vďaka elektronickému lôžku sa môže Helenka samostatne polohovať, čo prispelo k jej rozvíjaniu zručností pri kontakte s okolitým prostredím a taktiež sa dosiala jej lepšia spolupráca pri vykonávaní základných obslužných a hygienických činnostiach, pri ktorých jej pomáha obslužný personál zariadenia.Finančný adr bol použitý na zakúpenie elektrického polohovacieho lôžka.
4242/2016Protect workLuciaVeľké Leváre500.00 €Nadradený cieľ: Rozvoj lektorských zručností – Kurz finančnej gramotnosti - bol splnený v plnej miere. Lucia sa rekvalifikovala a stala sa lektorom finančnej gramotnosti. Svoje skúsenosti a vedomosti aplikovala na klientoch v chránenej dielni a pri práci s mladými ľudmi, kde pripravila workshopy. Lucia pripravila niekoľko workshopoch, na ktorých učila narábať s financiami a zároveň si mohla vyskúšať metodiku neformálneho vzdelávania ako lektor finančnej gramotnosti, čo ju posunulo vpred. V priebehu projektu sa venovala finančnému vzdelávaniu, učila sa nielen ona, ale získané vedomosti a zručnosti pri hospodárení s peniazmi učila ďalších ľudí. Finančný dar bol použitý na kurz finančnej gramotnosti a nákup pomôcok na workshopy.
4343/2016Kukurienka, o.z.Zoltán K.Bátorová450.00 €Zoltánovi bol zakúepný notebook, ktorý bude využívať v chránenej dielni v novej sfére IT komunikácie, ktorá napomôže udržať pracovný pomer so zamestnancom aj v dôchodkovom veku. Pomocou projektu sa podarilo rozvinúť pracovné zručnočnosti a vedomsoti klienta. Finančný dar bol použitý na zakúpenie notebooku.
4444/2016ZSS,DOMUM"KrskanyAttila M.Malé Krškany1127.00 €Attilovi sa pomocou komunikátora zlepšila komunikácia s personálom a ostatnými klietmi. Pomocou komunikátora sa Attila naučil vyjadriť svoje požiadavky , potreby a nálady, vďaka projektu sa zlepšila kvalita Attilovho života. Attila sa naďalej chce zdokonaľovať v komunikácii nielen s personálom a klientmi , ale aj mimo zariadenia. Finančný adr bol použitý na zakúpenie komunikátora.
4545/2016Anima, n.o.Michaela B.Prešov500.00 €Aktivity, ktorých sa zúčastňovala p. Michaela jej aspoň z časti ukázali ako sa dá fungovať, keď sa jej chce. Keďže ona mala problém byť dôsledná a mať nejaký systém. Naštartovalo ju to nebyť lenivou, premáhať sa, zapájať sa do činnosti aj keď sa jej nechce. V rodičovských zručnostiach a v domácich prácach sa posunula a je na nej či v tom bude pokračovať, alebo sa vráti späť. Zakúsila si aj plánovanie ako, čo, kde, má kúpiť ako hospodáriť. Finančný dar bol použitý na lektorské služby, podporené vzdelávanie, materiál na tvorivé dielne a na cestovné.
4646/2016Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SeniumAnka K.banská Bystrica380.00 €Zámerom projektu bolo zorganizovanie venisáže pod taktovkou klientky Anky. Anka sa aktívne podieľala na celom projekte. Spolu s vedúcou strediska sa zúčastnila rokovania s múzeom, zabezpečili bezplatne priestory na vernisáž, so sociálnou pracovníčkou boli nakúpiť potrebný materiál, pripravili krásne pozvánky pre hostí, podieľala sa na príprave občerstvenia a výzdoby a na záver celej vernisáže predniesla svoju báseň, ktorá dojala všetkých prítomných. Bolo to vyznanie ľuďom, ktorí Anke pomáhajú na jej ceste životom. Na záver celej vernisáže Anka predniesla vlastnú básnickú tvorbu v Hodinovej veži Banská Bystrica a bola jej odovzdaná odmena za všetko úsilie. Finančný dar bol použitý na zakúpenie penodosky, propagačnej rolety, plagátov, uniformy, výkresov, špagátu, stuhy, lepenky a odmeny pre Anku.
4747/2016Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb PARKEdita M.Čadca500.00 €Práci na krosnách sa venuje pani Edita podľa svojich potrieb a v súlade s jej individuálnym plánom. Pani Edite. Pri práci s krosnami sa klienti udržujú vo fyzickej a psychickej pohode, zlepšuje sa ich motorika, svalstvo. Vzhľadom na skutočnosť, že do projektu sa zapojili viacerí klienti, došlo k nadviazaniu nových priateľstiev. Tým sa u klientov výrazne znížil pocit menejcennosti, nepotrebnosti, či osamelosti. Z finančných prostriedkov bolo zakúpené tkáčske krosno, pri ktorom sa naši klienti veľmi radi stretávajú.
4848/2016Občianske združenie BarličkaZuzana C.Prešov500.00 €Pani Zuzana sa počas hodín maľovania aktívne snažila o získanie umeleckých zručností, okrem toho sa však arteterapeutke podarilo nadviazať s ňou bližší vzťah, vďaka čomu sa pani Zuzana otvorila a hodiny maľovania využívala aj na dlhé rozhovory. Počas nich samozrejme hovorila aj o svojich obavách z hluchoty, ale zároveň sa tešila z možnosti dávať najavo svoje pocity prostredníctvom kresieb a malieb. Počas výstavy diel získala od ostatných seniorov výrazne pozitívnu spätnú väzbu a náramne ju potešilo, keď si uvedomila, že nálada, ktorú do diel vložila, bola pre jej okolie rozpoznateľná. Finančný dar bol použitý na materiálu na maľovanie, farby, stojan a na odmenu pre terapeuta.
4949/2016Centrum sociálnych služieb FantáziaMilan P.Kysucké Nové Mesto450.00 €Pomocou notebooku sa Milan naučil novým zručnostiam. Milan sa počas počítačového krúžku zdokonalil v ovládaní notebooku, naučil sa spracovávať fotografie, písať text a uverejnovať príspevky na webe zariadenia. Články, ktoré napísal budú zverejnené v časopise Fantázia v mesiaci december 2016. Finančný dar bol použitý na nákup notebooku.
5050/2016Centrum Slniečko,n.o.Miriam D.Nitra400.00 €Projekt bol pre pani Miriam prínosný v tom, že jej umožnil rozšíriť technické vybavenie kuchyne o výkonný mixér na uľahčenie výroby tort a zákuskov. Kúpou výkonného mixéru sa Miriam značne uľahčí situácia, nakoľko v súčasnosti je to pre ňu činnosť (aj vzhľadom na jej zdravotný stav) fyzicky veľmi náročná. Finančný dar bol použitý na zakúpenie mixéru.
5151/2016"PLATAN", Zariadenie sociálnych služieb LontovPavol M.Lontov, pošta Ipeľský Sokolec140.00 €Pán pavol v minulsoti hrával v hudobnej skupine. Cieľom proejktu tak bola integrácia do komunity pomocou muzikantských aktivít. Hudobnému nástroju sa veľmi potešil, a viac-menej denne na ňom hrá, skúša. Pociťuje, že nemá v prstoch potrebný cit, no je dostatočne motivovaný do ďalšej práce. Momentálne nacvičuje v rámci dramatoterapie hudobné číslo na vianočný večierok, kde je aktívnym členom skupiny. V rámci aktivít projektu zakúpený hudobný nástroj - keyboard /syntetizátor/.
5252/2016Claudianum n. o.Danka S.Modra450.00 €Danka sa túžila priblížiť, čo najviac svetu bežného človeka. Danka je manuálne veľmi zručná a má rada ručné práce, v ktorých je aj veľmi šikovná. Chcela by sa ďalej zlepšovať v tom, čo ju najviac baví a to je háčkovanie. Rada by svoje výrobky aj prezentovala, lebo pochvala a uznanie sú pre ňu zdrojom motivácie naďalej na sebe pracovať a vnútorného uspokojenia. Danka svojimi výrobkami tiež obdarúva svojich blízkych a tým sa delí o radosť, ktorú jej háčkovanie prináša. Finančný dar bol použitý na uhradenie materiálu na háčkovanie a na workshop.
5353/2016"BENEFIT", Zariadenie sociálnych služieb ĽudovítováKvetka K.Ľudovítová300.00 €Pomocou projektu Kvetka naplno využíva pravidelne svoj voľný čas zmysluplnými aktivitami a to priučaním maľbou na hodváb a výrobou domácich mydielok detičky z MŠ, deti zo ZŠ ale i klientky v našom zariadení. Vďaka stretnutiam s deťmi sa pani Kvetka cíti potrebná a užitočná, čo má priaznivý vplyv na jej duševné zdravie a pohodu. Vyrobenými šatkami rada obdarúva ľudí okolo seba, na ktorých jej záleží. Finančný dar bol použitý na nákup materiálu na výrobu mydiel - mydlová hmota, vonná esencia, formy a na výrobu maľovaného hodvábu - hodvábne šatky.
5454/2016Informačné centrum mladýchTimotej K.Partizánske400.00 €Cieľom klienta bolo venovať sa fotografovaniu profesionálne. Jeho víziou bolo vydávať zborníky fotografií. V jarnej a jesennej časti sezóny fotbalovej ligy 2016/17 nafotil galériu fotografií miestneho klubu ŠK Slovan Šimonovany a FK Tempo Partizánske, z ktorých urobil fotoalbum. Tiež spracoval históriu týchto klubov a pripravuje vydanie publikácie na túto tému. Finančný adr bol použitý na zakúpenie fotoaparátu a pomocných služieb.
5555/2016Domov sociálnych služieb DrábskoZuzana B.Lom nad Rimavicou300.00 €Zuzana sa naučila, čo tvorí strava u diabetika v správnom zložení a množstve. S pomocou personálu sa naučila pomenovať potraviny, ktoré sú pre ňu nevhodné alebo menej vhodné. Naučí sa obmedzovať nevhodné potraviny a nahrádzať ich zdravšími. Našla si druh pohybových aktivít, cvičí, venuje sa turistike, pomáha pri prácach na záhrade, tieto aktivity ju tešia a dokáže ich zladiť so svojou diagnózou a obezitou. Zuzana v doprovode personálu urobila nákup potravín, ktoré bude potrebovať na výrobu pokrmov. S pomocou personálu sa Zuzana naučila ovládať kuchynské spotrebiče na elektrický prúd a pozvala svoje priateľky, ktoré má v našom zariadení na malé pohostenie. Pochvalou od ostatných prijímateliek sociálnej služby a zamestnancov v zariadení získava pocit, že je užitočná, zvýši si sebavedomie a postupne získa nové vedomosti, že život s touto diagnózou môže byť rovnako plnohodnotný ako má zdravý človek. Finančný dar bol použitý na domácie potreby a spotrebiče.
5656/2016Claudianum n. o.Dušan L.Modra500.00 €Dušan chcel pracovať na sebe a svojom zdraví, aby mohol viesť aktívny a samostatný život a spoznávať nových ľudí. Ciele projektu sa podarilo naplniť takmer v maximálnej miere. Od 5.10. začal klient Dušan navštevovať aktívne hipoterapiu v jazdeckom areáli Rozálka v Pezinku, jedenkrát týždenne po 30 minút. Výsledky terapie sa začali dostavovať veľmi rýchlo.Dušan sa od prvého stretnutia na novú aktivitu tešil, bol plný očakávania. Pripravil sa veľmi starostlivo, podľa inštrukcie hipoterapeutky. V adaptačnej fáze na nové prostredie, koňa, terapeutku, jej asistentku a inštrukcie reagoval veľmi dobre a v súlade s predpokladanými očakávaniami. Finančný dar bol použitý na hipoterapiu.
5757/2016DD a DSS KrupinaLýdia H.Krupina153.00 €Pani Lýdia sa v zariadní adaptovala ťažko, najradšej trávila čas v záhrade zariadenia. Keď mala v minulosti depresívne myšlienky, chodila sa hodjať na hojdačku. Cieľom projektu bolo zakúepnie hojdačky. Lýdii sa hojdačka veľmi páčila. Všetok svoj voľný čas trávi prevažne na hojdačke s pracovným terapeutom, s ktorým vedie individuálne rozhovory. Dokáže viac komunikovať o všetkom, čo videla a zažila v miestnom parku zariadenia. Finančný dar bol použitý na zakúpenie hojdačky.
5858/2016Domov MÁRIEPavelBanská Štiavnica355.00 €Priebeh projektu v pozitívnom zmysle ovplyvňovalo nadšenie pána Pavla a všetkých zúčastnených klientov aj personálu DM pri jednotlivých aktivitách. Pán Pavel sa cíti spokojne, že sa vďaka podpore nadácie SPP podarilo zakúpiť rúru a iné pomôcky. Po chodbách zariadenia sa spolu s vôňou upečených koláčov šíri aj dobrá nálada a pohoda. Radosť, že si v podobe chutného koláča preniesli kúsok spomienok z domova. Ako pozitívny vidíme aj fakt, že sa aktívne zapojili aj klienti, ktorí s touto činnosťou nikdy nemali skúsenosť a mali tak možnosť nadobudnúť nové zručnosti. Finančný dar bol použitý na zakúpenie elektrickej minirúry, šľahača, plechov, formy na pečenie, varešky, dreveného váľku, strierky, misy na šľahanie a materiálu na koláčiky.
5959/2016Športový klub RAJASamuel V.Banská Bystrica500.00 €Cieľom projektu bolo, aby sa zlepšila Samkova kvalita života najmä po zdravotnej stránke. Plávanie bolo pre neho dobrou terapiou a do búducnosti najlepšou voľbou. Po zdravotnej stránke sa môže ešte viac zlepšiť a spevniť svoje telo. Do budúcnosti sa môže venovať plávaniu ako športovej aktivite nakoľko má veľmi rád vodu. Finančný dar bol použitý na hodiny plávania.
6060/2016Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov HorelicaNatálka N.Čadca1434.00 €Ciele projektu boli naplnené, prostredníctvom pomôcok, ktoré obohatili Natálkin život o nové aktivity, vďaka čomu sa bežné dni stali pre ňu krajšími a jej kvalita života sa výrazne zlepšila. Veľká objavovacia kniha umožňuje Natálke objavovať zvuky, textúry, farby, písmená, číslice a tvary, čím môžeme podporovať u klientky rozvoj poznania. Pestrofarebná nástenná dekorácia, obojstranná tabuľa s aktivitami ponúka množstvo jemných zvukov, ktoré podporujú u Natálky sústredenie. Terapeutická hojdacia sieť slúži na relaxáciu. Polohovací ostrov a klínový vankúš umožňujú Natálke udržať stabilnú polohu tela i v polosede, vďaka čomu môže pozerať v televízii rozprávky a zároveň má možnosť lepšie vidieť okolitý svet a dianie okolo seba. Finančný dar bol použitý na zakúpenie veľkej objavovacej knihy, hojdacej siete, obojstrannej tabule, zvukových puzzle, nástennje dekorácie, panelu, klinovéjo vankúša a polohovacieho ostrova.
6161/2016"MÔJ DOMOV" Zariadenie sociálnych služiebVladimír V.Topoľčany400.00 €Cieľom projektu bolo zakúpenie hudobných nástrojov na muzikoterapiu. Klient sa spočiatku zapájal sporadicky, na otázky odpovedal jednoslovne. Postupne sa zapájal s väčšou chuťou, vyjadroval sa pozitívne o účinkoch aktivít na jeho vnútornú rovnováhu, bol schopný zapojiť sa do aktivít, navrhnúť aktivitu, či jej časť. Ergoterapia a podporné aktivity muzikoterapie sa navzájom dopĺňali v pôsobení na vzrast chuti klienta angažovať sa, nebáť sa prijať úlohu. Nemalú úlohu pritom zohrala častá pozitívna väzba na adresu klienta od členov skupiny, či muzikoterapeuta. Finančný dar bol použitý na zakúpenie hudobných nástrojov.
6262/2016Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Žiari nad HronomStanislav M.Žiar nad Hronom450.00 €Klient Stanislav sa naučil novým zručnostiam, používanie základných funkcií a programov na PC. Má veľký záujem o používanie nových technológií. Naučil sa pracovať s internetovými prehliadačmi. Stanslav by chcel v budúcnosti nadviazať priamy kontakt prostredníctvom internetu so vzdialenou rodinou v USA-komunikácia prostredníctvom Skypu, ako aj prostredníctvom internetu hľadať inšpirácie a postupy pri realizácii záujmovej činnosti-rôzne šité výrobky, drobnosti z dreva. Finančný dar bol použitý na zakúpenie notebooku.
6363/2016PLATAN, zariadenie sociálnych služieb LontovĽudovít S.Lontov, pošta Ipeľský Sokolec80.00 €Zámerom projektu bolo zakúpenie náradia pre pána Ľudovíta. Kufrík bol odovzdaný klientovi, ktorý používa jednotlivé náradia k svojej pracovnej - záujmovej činnosti. Prijímateľ sociálnej služby aktívne využíva zakúpené náradie, majstruje, vyrába zlepšováky, práca ho viac baví. Denne sa venuje trom hodinám práce v exteriéri zariadenia. Finančný príspevok sa použil na nákup kufríku náradia, v ktorom sa nachádzajú skrutkovače, pílka, kladivo a pod., ako aj sady klincov a skrutiek.
6464/2016Domov sociálnych služieb, Stredisko DetvaMatej K.Detva500.00 €Zámerom projektu bolo osvojenie a funkčné používanie komunikačných zručností zodpovedajúcich možnostiam klienta. V rámci projektu bol zakúepný program FONO 2 a aplikácia ASOCIÁCIE. Matej sa začal s uvedenou aplikáciou prostredníctvom kľúčového pracovníka oboznamovať. Finančný dar bol použitý na zakúpenie FONO aplikácie.
6565/2016Domov sociálnych služieb MétaEmil Š.Martin300.00 €Cieľom bolo pomôcť pánovi Emilovi nájsť prácu, za ktorú by dostal financie. Ciele boli naplnené. Pán Emil pracuje v obci aj u obyvateľov obce Lipovec, za prácu dostáva peniaze. V rámci projektu bolo zakúpené pracovné náradie. Finančný príspevok bol použitý na zakúpenie pracovného náradia.
6666/2016Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný KubínAlfonz S.Dolný Kubín690.00 €Zámerom projektu bolo zlepšenie psychického a fyzického stavu klienta centra pána Alfonza. Relaxačné kreslo malo pozitívny vplyv na jeho psychickú ako aj telesnú stránku a vnímanie hudby ako takej, klient sa v kresle dokázal uvoľniť a lepšie sa sústrediť na danú realizovanú aktivitu. Sledovaná depresia a melancholické správanie u klienta v priebehu aktivít v rámci projektu ustúpilo a došlo k regresu. Finančný dar bol použitý na zakúpenie relaxačného kresla a na CD.
6767/2016WOMEN INSTITUTE SLOVAKIA o.z.Elena K.Východná800.00 €Klientka pani Elenka má vďaka projektu zabezpečený dlhodobý prenájom, má prácu a podporu riaditeľky MŠ, v ktorej pracuje. Klientka sa teší, že po rokoch strávených v ZNB, kde nemala súkromie a nemohla si pozvať na návštevu dcéru a vnúčatá, má konečne svoj vlastný byt. Finančný dar bol použitý na nájomné.
6868/2016DD a DSS KrupinaAnna M.Krupina350.00 €V rámci projektu sa zlepšila kvalita života klientky v zariadení, klientka sa zadaptovala, nadviazala nové kontakty s ostatnými klientmi zariadenia a v jej správaní nastal obrat k lepšiemu - nemá výkyvy nálad. Pani Anna sa cíti užitočná, je spokojná s vypestovanými bylinkami, z ktorých si denne varia čaj na popoludňajších posedeniach - skupinovej terapii so sociálnym pracovníkom. Finančný príspevok bol použitý na nákup bylinkovej pyramídy.
6969/2016Domov dôchodcovMargita H.Streda nad Bodrogom400.00 €Pani Margita si v prvom rade osvojila a objasnila základy písania a ovládania počítača. Pani Margita si aktívne udržiava kontakt so svojími deťmi v zahraničí pomocou počítača a internetu. Udržiava si kontakt pomocou internetu aj s ostatnými rodinnými príslušníkmi, ktorí bývajú ďaleko. Pani Margita je najšťastnejšou babičkou, lebo denne môže byť v kontakte na internete so svojími vnúčatami. Finančný dar bol použitý na zakúpenie notebooku a tlačiarne.
7070/2016Centrum zborovej diakonie KanaánAnna P.Banská Bystrica350.00 €Pani Anna mala možnosť vďaka realizácii aktivít zažívať pocit užitočnosti, bola aktívnou a zachovala si mobilitu. Úrodu, hoci skromnú, využila pri príprave malého občerstvenia pre klientov. Mobilná záhradka vytvorila tak priestor pre jej využitie aj v budúcnost, v ďalšom období sa môže klientka rozhodnúť zmeniť pestované plodiny v záhradke, ako aj druhy kvetov. Finančný dar bol použitý na zakúpenie kvetov, záhradného náradia, rukavíc, textílie a semiačok.
7171/2016Domov dôchodcov a domov sociálnych služiebMargita F.Klenovec300.00 €Cieľom projektu bolo vzbudiť v klientke pocit užitočnosti a dôležitosti, vrátiť jej stratené sebavedomie. Klientka sa oboznámila s prácou v minizáhradke. U klientky sa dosiahlo to, že bola spokojnejšia, vyrovnanejšia, rozhodnejšia, samostatnejšia podarilo sa nám vyzdvihnúť jej sociálny status v skupine a do určitej miery aj jej stratené sebavedomie. Jej motiváciou bolo hlavne to, že videla ako sa rastlinám darí, že aj v takejto záhrade môže niečo vyrásť a že aj ostatní klienti vidia, že má význam pestovať aj v takýchto podmienkach lebo mnohí ju podceňovali a neverili, že jej tam niečo vyrastie. Finančný dar bol použitý na zakúpenie spojovacieho materiálu, na hobľovacie fošne, plastové prepravky, hnojivá, pracovné náradie a na rastliny a semená.
7272/2016DSS AndreasMagdaléna M.Bratislava500.00 €U klientky Magdušky sa podarilo rozvinúť celkovú koordináciu, podporiť jej sústredenosť a trpezlivosť. Najmä rehabilitačné cvičenia boli pre Magdušku nový zážitok. Magda je veľmi šikovná, sústredená, snaží sa prekonávať svoj strach, zlepšuje sa jej fyzická kondícia a zdokonaľuje koordinácia celého tela. Vďaka projektu zakúpili didaktické a senzorické pomôcky, ktoré zahrnuli Magduškini vychovávatelia do voľnočasových aktivít. Cieľom týchto aktivít bolo najmä znížiť hyperaktivitu klientk. Za získané financie boli Magde zakúpené hodiny/minútky (na odpočítavanie času), puzzle, pomôcky na triedenie, logico, mikrofón, senzorický bubon a klavír.
7373/2016Detské mestečko Trenčín - ZlatovceDenisa R.Trenčín300.00 €Cieľom projektu bolo rozvíjanie komunikačných zručnosti Denisky v Detsko mestečku v Trenčíne. Detské mestečko spoločne s Deniskou začali pracovať na tvorbe zážitkových a komunikačných kariet, kde sa jej snažia pomocou obrázkov bežnej potreby uľahčiť komunikáciu a zároveň rozvinúť jej slovnú zásobu. Deniska sa spolupodieľa na ich tvorbe výberom obrázkov, fotografovaním objektov. Z práce s tabletom má Deniska veľkú radosť, je šťastná, keď niečo vytvorí, rada sa tým chváli. Finančný dar bol použitý na zakúpenie tabletu.
7474/2016Spojená škola internátna TrenčínTomáš P.Trenčín400.00 €Projekt dopomohol k rozvoju komunikačných zručností dieťaťa, ako aj v rozvoji sociálnych zručnosti a obohatení slovnej zásoby o nové pojmy a zvuky zo širšieho sociálneho prostredia, v ktorom sa pohybuje. Tomáš má veľmi rád spoločnosť ľudí a hlavne keď sa mu niekto venuje individuálne. Tomáško si obohatil a utvrdil slovnú zásobu o oblastiach bežného života ako jedlo, činnosti, oblečenie, domáce zvieratá,dopravné prostriedky. Oboznámil sa so zvukmi, s ktorými sa môže stretnúť v bežnom živote a naučil a im priradiť význam (zvuky rôznych dopravných prostriedkov, zvuky zvierat. Finančný dar bol použitý na tablet a na program Altik.
7575/2016Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služiebPeterČadca600.00 €Pán Peter mal záujem hneď sa oboznamovať s novým náradím v tvorivej dielni, vo svojom pracovnom kútiku. Trávieval tu takmer každý pracovný deň v týždni pod dozorom sociálnej pracovníčky. Nové náradie a materiál mu otvorili nové možnosti spracovania, opracovania dreva a zdokonaľovania sa v práci s drevom. Pán Peter pritiahol pozornosť klientov, ktorí ho so záujmom počúvali a sledovali pri tvorivej činnosti. Tí odvážnejší začali skúšať jednoduchšie varianty opracovania dreva (šmirgľovanie, pomoc pri manipulácii s väčšími kúskami dreva, zdobenie dekorácií farbami, lakom,...). Finančný dar bol použitý na zakúpenie pracovného náradia a materiálu.
7676/2016Baobab o.z.Lujza T.Bratislava700.00 €Zakúpením trojkolky sa Lujze otvorili nové možnosti aktívneho pohybu vonku. Prechádzky neboli pasívne v kočíku, ale aktívne strávené bicyklovaním. Lujze sa zmenil pohľad na okolitý svet, mala lepší výhľad na okolie. Rovnako pobyt vo vode, bazéne a plávanie pozitívne prispeli k celkovej stimulácii. Lujza miluje vodu a plávanie, samozrejme musí byť celý čas istená druhou osobou a plávacím kolesom, no plávaním si posilňuje celé telo a zažíva pocit slobody - pláva si kam chce. Finančný dar bol použitý na zakúpenie rehabilitačnej trojkolky a na hodiny plávania.
7777/2016Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutímMartin H.Nové Zámky400.00 €Aktivity smerujúce k naplneniu cieľa boli orientované predovšetkým na získanie a posilnenie zmysluplnej činnosti u Martina,ktorá by ho vyslovene bavila a robila ho šťastným. Martin sa postupne začal učiť sebaobslužným aktivitám spojeným s korčuľovaním sa - prezliekanie, obúvanie korčúľ, helmy, vykročenie na ľad, využívanie pomocnej hrazdičky, nácvik korčuľovanie bez pomôcky. Martin aktívne navštevoval ľadovú plochu a tešil sa zo svojich úspechov, prekonával sám seba a korčuľovanie si sám na kartičke vypýta aj vtedy, keď ho na daný deň do programu nezaraďujeme. Martin sa naučil rešpektovať pokyny trénera a s pomocou svojho kľúčového pracovníka prekonával vlastné méty. Finančný dar bol použitý na prenájom ľadovej plochy.
7878/2016o.z. AssistentiaTobiáš H.Bratislava1489.00 €Cieľom projektu bolo podporiť a habilitovať narušenú ranú vzťahovú väzbu, čo je jednou z hlavných príčin Tobiášovho problémového správania. Tým sa zlepšila jeho primárna vzťahová väzba s náhradnými rodičmi, pozitívne sa ovplyvnili všetky vzťahy v jeho blízkom okolí. Z výsledkov FASD Diagnostiky sa zistili čiastkové deficity a podľa toho sa prispôsobilo okolie dieťaťu, aby sa necítilo frustrované z neustáleho zlyhávania. Rodičia sú motivovaní pokračovať v terapiách, lebo v tom vidia zmysel. Finančný dar bol použitý na diagnostiku FASD, dyadickú terapiu, sluchový tréning, stimulačno-inhibičný program a na liečebno-pedagogickú intervenciu.
7979/2016OZ VagusMichal F.Bratislava600.00 €Braňo chodil na kurzy a doplnil si vzdelanie v oblasti, v ktorej pracuje. Naučil sa veľa nových vecí ohľadom miešania nápojov a tiež v oblasti prípravy kávy a komunikácie so zákazníkom. Taktiež má stále zamestnanie, ktoré mu umožňuje dobrý životný štandard, samostatné bývanie na ubytovni, ktoré chce časom zmeniť za bývanie na byte v podnájme, taktiež sa spoznal vďaka práci aj vďaka kurzom s novými ľuďmi a tak rozšíril svoju sociálnu sieť. Vďaka stabilnému zamestnaniu sa vie tiež venovať svojim záľubám, kupuje si knihy, stretáva sa s priateľmi. Finančný dar bol použitý na čašnícky a barmanský kurz a na časnícke oblečenie.
8080/2016ANIMA - DSSMária B.Michalovce400.00 €Cieľom projektu bolo naučiť tancovať klientku Majku . Majka sa naučila tancovať sambu v rámci svojich možností a schopností. Vo všeobecnosti boli ciele splnené. Majka sa rada zúčastňovala nácvikov v tanečnej škole. Finančný dar bol použitý na zakúpenie tanečného kostýmu, topánok a tanečného kurzu.
8181/2016Arcidiecézna charita Košice - denný stacionár sv. Kláry MichalovceJarka S.Michalovce350.00 €Entuziazmus, s akým sa Jarka pustila do pečenia, radosť akú pri práci prejavovala pozitívne naplnila atmosféru v DS. V dennom stacionári zaviedli pravidelnú činnostnú terapiu "Varíme - pečieme". Tento druh alternatívnej terapie má veľký úspech. Klienti si do zariadenia prinášajú svoje tradičné, doma vyskúšané i nové recepty. V novom roku by chceli pokračovať v pečení cukroviniek na rôzne príležitosti/narodeniny klientov,../. Jarka prejavila záujem o šitie patchworkových vankúšikov pre denný stacionár. Jej snom je vyrobiť patchworkovú deku pre priateľa k narodeninám. Finančný dar bol použitý na nákup elektrického sporáku, šijaceho stroja a menších kuchynských elektrospotrebičov.
8282/2016Spoločnosť pre pomoc deťom detského domova - Detský domov Vranov nad TopľouMarekVranov nad Topľou300.00 €Marek mal možnosť realizovať a zlepšovať sa vo svojej záľube - varenie, pečenie, ktorá ho v budúcnosti bude aj živiť. Vyskúšal si pripraviť rôzne špeciality na záhradnom grile. Často prekvapoval skvelými, novými receptami a tak ostatným deťom aj dospelým spríjemňoval posedenie v altánku, alebo občerstvil ich pri športových, alebo zábavných aktivitách nášho detského domova. Finančný dar bol použitý na nákup záhradného krbu a na formu na pečenie.
8383/2016CDKL5 SlovakiaFilip S.Bratislava800.00 €V rámci projektu sa podarilo zlepšenie stavu u Filipka napriek jeho častejším epileptickým záchvatom. Zlepšenie nastalo hlavne v schopnosti komunikovať. Aktivity projektu: Počiatočné testovanie Filipka S. (VB Mapp hodnotenie), Zostavenie individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu (ABA program), Individuálna práca 34,5 hodín, Zaškolenie rodičov, ABA asistentov sa robilo a robí priebežne a bude zaúčtované rodičom, ako aj priebežné testovanie a zmena individuálneho ABA programu. Finančný dar bol použitý na testovanie, zostavenie individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu a individuálnu prácu.
8484/2016OZ Dom nádejeJanka F.Martin600.00 €Cieľom projektu bolo zlepšiť podmienky pre deti pani Janky, zakúpením potravín a pomôcok, tak, aby neboli vidieť sociálne rozdiely medzi jej deťmi a deťmi v škole.V septembri umiestnili syna p. Janky do špeciálnej internátnej školy v Námestove. Pani Janka si našla prácu na dohodu. Zakúpením potravín zlepšili svoje stravovanie. Finančný dar bol použitý na zakúpenie potrevín a školských pomôcok.
8585/2016OZ Centrum pre rozvoj zamestnanostiGergely A.Lučenec300.00 €V rámci projektu sa podarilo nájsť a pripraviť klienta Gergelyho na pracovné miesto v chránenej dielni v spoločnosti Yanfeng Slovakia. Klient aj naďalej navštevuje denný stacionár a aktívne sa zúčastňuje na jeho aktivitách. Ďalej rozvíja zručnosti pri práci na šijacích strojoch. Po nástupe na pracovné miesto budeme klienta monitorovať a zabezpečovať jeho podporu v prípade vzniknutých problémov. Finančný dar bol použitý na zakúpenie tabletu a náradia na manuálne aktivity.
8686/2016Športový klub RAJADavid K.Banská Bystrica500.00 €Davidko spravil veľký pokrok. Zo skupiny úplných neplavcov sa prepracoval do skupiny slabích plavcov. V tejto skupine už deti plávajú samé s plaveckými pomôckami. Davidko dokáže už preplávať svoje prvé metre aj sám no chýba mu trošku sebadôvera. Práca s Davidkom oproti iným deťom je trošku náročnejšia nakoľko veľmi nekomunikuje a je uzavretý. Ku koncu (september, október) si našiel aj kamaráta s ktorým sa na konci hodiny hráva a dokonca sa začal aj usmievať. Finančný dar bol použitý na uhradenie cestovných nákladov na plávanie.
8787/2016Anima n.o.Barbora G.Prešov400.00 €Cieľom projektu bolo dostať sa za podpory svojho podporného tímu do takej psychickej pohody aby vedela zvládať krízové situácie, aby sa vedela postarať o svoje dieťa jeho výchovu - rodičovské zručnosti, vedela byť finančne gramotná a zvládla fungovať dobre aj v partnerskom živote. Barbora sa začala zapájať do domácich prác. Naučila sa dôkladne a systematicky upratovať, systematickejšie ukladať veci, upratať kuchyňu, umyť riad, upratať soc. zariadenie, prať. Zároveň rozvíjala rodičovské zručnosti a vzťahovú väzbu matka-dcéra. Finančný dar bol použitý na lektorské služby, podporené vzdelávanie, materiál na tvorivé dielne a na cestovné.
8888/2016LokálTomáš M.Ružomberok400.00 €S Tomášom jeho športový Kouč zrealizoval asi 10 tréningov na zlepšenie fyzickej kondície , cieľom bolo zúčastniť sa aspoň 1 "bežeckej" súťaže. Tomáš bol úspešne prijatý na VŠ, je natoľko motivovaný našim programom , že stále sa venuje fyzickému cvičeniu , aby sa aj tento rok pripravil na spoločný pretek. Finančný dar bol použitý na zakúpenie športového oblečenia, nepremokavej bundy, nohavíc a nepremokavej deky.
8989/2016Baobab o.z.Alex K.Bratislava700.00 €Realizácia projektu začala zakúpením pomôcok - LED panelu na zrakovú stimuláciu a pomôcok na sluchovú stimuláciu - hudobné nástroje na rozvoj rytmu, zapájania do skupinového muzicírovania a pod. Alexík si na nové veci a predmety potrebuje zvyknúť, no pravidelný opakovaním si vypestuje pozitívny postoj a funkčne s vecami pracuje. Tak tomu bolo aj pri týchto pomôckach. Čo sa týka plávania, rodičia veľmi pozitíne hodnotia doterajšie skupinové plávania. Alexíkovi pobyt vo vode pomohol aj po socializačnej stránke, nakoľko išlo o organizované skupinové plávanie a tak trávil čas s deťmi v bazéne. Z finančného príspevku boli zakúpené pomôcky - LED panel na zrakovú stimuláciu a pomôcky na sluchovú stimuláciu - hudobné nástroje na rozvoj rytmu a plavecký kurz.
48700.00 €

Program pre jednotlivcov v núdzi - O krok vpred

V grantovom programe, určenom na podporu jednotlivcov v núdzi bolo v roku 2016 podporených 36 žiadateľov celkovou sumou 40 000 eur.

Č.Meno žiadateľaKomu je dar určenýMestoSuma
1Mgr. Peter VaškoMgr. Peter VaškoVinné 1500 €
2Erika HorváthováErik TurečekBratislava 1500 €
3Andrea SvatikováMartin SvatíkVráble 1500 €
4Andrej BachuraAndrej BachuraHrabovec nad Laborcom 1000 €
5Jana OrszághováEliška OrszághováMníchová Lehota 1000 €
6Judita MališováMilan MališKalinovo 1000 €
7Henrich BurghardtTommy BurghardtKanianka 1000 €
8Klaudia KozákováKlaudia KozákováNové Mesto nad Váhom 1000 €
9Anna KubišováKlára KubišováPovažská Bystrica 1000 €
10Ing. Metod DrábJán BlinkaStaškov 1500 €
11Daniela OtočkováMichal OtočkaOslany 1500 €
12Iveta JanákováJozef MichalíkZvolen 1500 €
13Denisa MiklošíkováOskar MiklošíkBernolákovo 1000 €
14Mgr. Jana LižičiarováZsolt RadičTrenčín - Zlatovce 1000 €
15Zuzana BerníkováJuraj MikulášZávažná Poruba 1000 €
16Miloslav TothMiloslav TothNitra 1500 €
17Iveta MachovčákováIveta MachovčákováČadca 1500 €
18Andrea LattákováJuraj KmeťoTrnava 1000 €
19Mária KoubováMária SrnováSvätý Jur 1000 €
20Jozef CabukDaniel CabukKysucke Nové Mesto 1000 €
21Richard ŠarköziRichard ŠarköziBratislava 1000 €
22Gabriela ErhardtováGabriela ErhardtováLiptovský Mikuláš 1000 €
23Ing. Monika PapulákováNikola HricováVranov nad Topľou 1000 €
24Mária ZavadinkováMartin ZavadinkaTrenčín 1000 €
25Monika ŠčevovichováMonika ŠčevovichováBratislava 1000 €
26Martina KurčinováJozef KurčinaDolný Kubín 1000 €
27Beáta BalekováDaniel BalekVeľké Orvište 1000 €
28Martina Kaňová TomanováMartin KaňaSobotište 1000 €
29Mária ValentováMarián ValentHruboňovo 1000 €
30Radko DunkaRadko DunkaJakubany 1000 €
31René MižičRené MižičPrakovce 1000 €
32Jana Hrabovská Jana Hrabovská Michalovce 1000 €
33Renáta KozákováAndrea KozákováVrbové 1000 €
34Mária ĎurinováMária ĎurinováBratislava 1000 €
35Erika StankovičováMarek OkoličanyMichalovce 1000 €
36Zuzana GavendováKlaudia GavendováTrenčín 1000 €
40000 €

Zamestnanecky grantový program

V roku 2016 bolo v rámci Zamestnaneckého grantového programu podporených 29 žiadateľov s celkovou sumou 25 000 eur.

Č.Číslo zmluvyPredkladateľNázov projektuPodporená sumaMestoZáverečná správa
11/2016Mgr. Nora LiškováVyhliadka pod Ostrým vrchom 650.00 €PezinokZámerom projektu bolo zrevitalizovať, upraviť a vylepšiť oddychovú zónu a vytvoriť vyhliadku pod Ostrým vrchom v prostredí obce Grinava a súčasne dobudovať odpočívadlo na turistickej a cyklistickej trase. Vznikli tak dve oddychové miesta. Jedno na Vyhliadke pod Ostrým vrchom a druhú o kilometer nižšie medzi jazerami v Grinave. Projekt ľudia prijali veľmi pozitívne a ocenili vyhliadkové oddychové zony. Na brigáde sa zúčastnilo viac ako 20 dobrovoľníkov-obyvateľov Grinavy a členov Turistického Grinavského oddielu. Oddychová zóna vytvára krásny priestor a panoramatický výhľad na okolie a prírodu. Turisti a cyklisti tu môžu tráviť prestávku formou opekania, pozorovaním výhľadu a príjemne si oddýchnu na trase medzi Pezinkom, Svätym Jurom a Limbachom. Slávnostné otvorenie "Vyhliadky pod Ostrým vrchom" bude pri príležitosti každoročnej turistickej akcie "Grinavský kúsek", ktorý organizuje Turistický oddiel v Grinave dňa 22.apríla 2017. Uvedené vyhliadky sú súčasťou turistickej trasy v Malých Karpatoch. Finančný dar bol použitý na zakúpenie parkovej lavice, odpadkový kôš, prepravu, betón, spojovací materiál, pracovné náradie a drevenné hranoly.
22/2016Viera KamenárováKaždý iný, všetci rovní 450.00 €BratislavaCiele projektu boli splnené i naďalej budú prebiehať aj po skončení. Podarilo sa zefektívniť vyučovací proces tým, že je deťom so špecifikami znižované napätie vďaka zabezpečenia pomôcok na zmyslovú stimuláciu. Projekt sa realizoval na II. stupni v špeciálnych triedach. Žiaci so špecifickými potrebami ocenili typ stimulácie a to: hmatovej, sluchovej, zrakovej. Vytvorilo sa pre nich bezpečné prostredie, miestnosť,kde prebudili emócie, uvoľnenie napätia. U detí sa prejavilo potešenie, radosť z uspokojenia zmyslového vnímania. Pri dlhodobej stimulácie sa prejavil stav pokoja a zvýšil sa efekt vyučovania, kde sa žiaci prejavovali pokojnejšie. Finančný dar bol použitý na zakúpenie Tuli vaku a senzoricko-relaxačných pomôcok.
33/2016Marianna HvodlikováŠakovô v jubilujúcich Pliešovciach - darček žiakov svojej obci. 450.00 €PliešovceZmyslová stimulácia je kľúčová pre rast a vnútornú harmóniu, ktorú mali možnosť prežiť ako zážitok počas hry raz do týždňa od realizácie projektu. Finančný dar bol použitý na nákup relaxačného tuli vaku a niekoľkých zmslových hmatových pomôcok (chlpatá loptička, hrboľatá loptička, náladový vankúš, vibrujúca korytnačka a pod.).
44/2016Jana Horniaková„Športová zóna Klinger“ 1100.00 €LieskovecCieľom projektu bolo vybudovanie a následné využitie externých cvičebných zariadení vo forme malého fitness centra v prírode s krásnym výhľadom na hladinu jazera. Projekt Športová zóna Klinger bol realizovaný v spolupráci s Mestom Banská Štiavnica a študentmi banskoštiavnickej strednej odbornej školy. Všetky zariadenia v rámci projektu boli riadne osadené a sú certifikované, takže spĺňajú podmienky bezpečnosti. V záverečnej fáze došlo k úprave terénu. Keďže projekt podporilo aj Mesto Banská Štiavnica, športová zóna nakoniec obsahuje až 6 prvkov - veslovací trenažér, lavička sed-ľah na posilňovanie brušných svalov, posilňovací stroj na hrudník s výtlakom, trojitú hrazdu, klasické bradlá a multifunkčnú stanicu. Finančný dar bol použitý na zakúpenie fitness strojov.
55/2016Martin DžupinNad slnko jasnejšie 1100.00 €StropkovV rámci projektu sa podarilo vytvoriť priestor vo vonkajšom prostredí k pasívnemu i aktívnemu oddychu pod altánkom. Nový atraktívny a harmonický priestor dopomohol zariadeniu skvalitniť poskytované sociálne služby. Vznikla oáza pokoja, kde klienti môžu nielen relaxovať, ale taktiež sa venovať záujmovej činnosti a rovnako aj pracovnej terapii. Kolegovia a dobrovoľníci sa podieľali na prípravných prácach vytvorenia bezbariérového prístupu a to aj darovaním materiálu, zabezpečím jeho dovozu, a ďalšími organizačnými prácam. Následne bol altánok vytvorený a osadený na objednávku cez dodávateľskú firmu. Priestory si klienti s pomocou opatrovateľov skrášlili debničkami s kvetmi a na dotvorenie príjemnejšej romantickej atmosféry dodali jemné závesy. Finančný dar bol použitý na altánok a strešnú krytinu.
66/2016Marián KucharčíkNáučný chodník Javorské 650.00 €OščadnicaZámerom projektubolo prilákať viac ľudí do prírody, sprístupniť im nové miesta a nádherné výhľady z viacerých úsekov na náučnom chodníku. Výsledkom bude zmena obyčajnej lesnej cestičky na aktívne využívaný náučný chodník s odpočívadlami a značením slúžiaci širokej verejnosti, obyvateľom začiatku obce, Kysučanom a všetkým turistom.Projektom sa vybudoval nový 5 km Náučný chodník Javorské. Počas brigád sa umiestnili 4 informačné tabule so strieškami k najzaujímavejším miestam chodníka vedúceho lesnou cestou smerom k vrcholu Javorské, urobili terénne úpravy a osadila sa lavička ponad kanál pri treťom bode. V rámci projektu vznikol zároveň netradičný dizajn informačných tabúľ. Finančný dar bol použitý na informačnú tabuľu so strieškou a na výrobu a tlač plagátu.
77/2016Martina BálešováKroje pre FS LIPA 500.00 €Chorvátsky GrobPomocou projektu mohol Detský folklórny súbor LIPOVIANKA vystupovať už na záverečnom vystupení sezóny, na vystúpení Dňa otvorených dverí v nových krojoch. Deti sa z nových krojov tešili a majú väčšiu motiváciu sa v tomto umení zdokonalovať. Vystúpení sa zúčastnilo asi 300 ľudí. Finančný dar bol použitý na nákup detských folklórnych krojov.
88/2016Zoja KičikováVíkendový tábor OZ Žijeme TAK 1000.00 €HumennéÚlohou projektu bolo vytvoriť priestor na efektívne a zmysluplné využitie voľného času pre ľudí s mentálnym znevýhodnením. Táboru sa zúčastnilo 10 členov o.z. Žijeme tak s mentálnym znevýhodnením vo veku od 20 do 40 rokov, s diagnózami ako Downov syndróm, Autizmus či Coffin-Lowry syndróm, ďalej 5 odborných asistentov. Príspevok bol požitý na úhradu pobytu. Členovia o.z. tak mohli stráviť voľný čas zmysluplne, v prírode a v spoločnosti kamarátov s cieľom vytvárania fyzickej, sociálnej, duševnej a citovej pohody. Súčasťou pobytu bola i jazda na koni, v sprievode trénera či hipológa, ktorá je komplexným (multisenzorickým) prostriedkom pozitívneho pôsobenie koňa na človeka. Venovali sme sa i ďalším outdoorovým a indoorovým aktivitám, ako tanec, minigolf, loptové hry, frisbee v prírode, spoločenské hry a iné. Finančný dar bol použitý na uhradenie pobytu.
99/2016Juraj ChyloLezecká veža 630.00 €BratislavaRodičovské združenie pri materskej škole Bzovická vybudovala lezeckú vežu pre deti. MŠ je pohybovo orientovaná materská škola, ktorej cieľom je vychovávať a vzdelávať deti k sebavedomému správaniu a k zdravému životnému štýlu. Veža bude využívaná počas celého roka a je pripravená na detskú športovú olympiádu. Finančný dar bol použitý na lezeckú vežu.
1010/2016Zuzana KučerováZáhrada plná smiechu a detských hier 1140.00 €DetvaV rámci projektu vznikol priestor v areáli 3. ZŠ Detva, ktorý dostal názov Záhrada plná smiechu a hier. Za pomoci učiteľov a učiteliek, rodičov a priateľov sa podarilo vytvoriť priestor pre budúcnosť pre deti, priestor na ktorom môžu zažiť zábavu z hry pohybu a poznávania. Tento priestor vznikol nielen pre deti navštevujúce školu ale aj pre deti ktoré sa sem môžu kedykoľvek prísť pohrať a zabaviť. Tento priestor využívajú aj najmenšie detičky vo veku od 0-3 rokov, ktoré navštevujú Materské centrum Nezábudka nachádzajúce sa v areáli našej školy. Finančný adr bol použitý na drevennú hojdačku, lavičku, systém preliezok a na okrasné rastliny spolu s mulčovacou kôrou.
1111/2016Ľubica OreskáDeň detí 460.00 €BratislavaZámerom projektu bolo vytvoriť pre deti Spojenej školy sv. Vincenta de Paul na Bachovej ulici netradičný školský Medzinárodný deň detí. Žiaci okrem už poznaných športových disciplín spoznali aj nové športové discipna spomínanej škole. Deti disciplíny veľmi zaujali. Niektoré zo športových potrieb boli taktiež použité počas Športového dňa, ktorý usporiadalo občianske združenie Vincentínum, ktoré pôsobí pri menovanej škole. Išlo o rodinný športový deň. Medzinárodného dňa detí sa zúčastnilo približne 300 žiakov prvého stupňa, všetci učitelia prvého stupňa danej školy a približne 20 žiakov vyšších ročníkov druhého stupňa, ktorí pomáhali pri organizácii. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie športových pomôcok a potrieb.
1212/2016Michal HolešSkultúrnenie a vyčistenie pieskoviska okolia 700.00 €BáhoňV rámci projektu bolo zrevitalizované detské ihrisko a jeho okolie. Vybudovali sa betónové pätky, ktoré ukotvujú celú stavbu pergoly, vymenený piesok na pieskovisku, vybudované pódium, lavičky a tieniace dosky. Finančný dar bol použitý na stavbu prítrešku a sedenia.
1313/2016Marian SchedlingFontána pre Zuzanu 700.00 €Banská BystricaCieľom projektu bolo vylepšenie detského ihriska. V rámci ihriska sa obnovil náter na detských preliezkach, doplnila sa drevná štiepka, osadili sa ochranné siete na športovom ihrisku spolu s novým povrchom. V areáli boli umiestnené odpadkové koše a lavičky. Vznikol tak priestor, v ktorom sa návštevníci môžu cítiť lepšie, majú si kam sadnúť a môži si vychutnať atmosféru padajúcejvody z Fontány Lásky. Finančný dar bol použitý na odpadkové koše a lavičky.
1414/2016Peter MuránskyMuzikoterapia pre seniorov 500.00 €BratislavaVďaka projektu sa seniori v úvode muzikoterapeutických stretnutí zoznamovali s pôvodom jednotlivých nástrojov. Ich pozornosť a záujem o nové podnety v podobe hudobných nástrojov boli odpútaním od zlej nálady, depresie, rozptýlenej pozornosti na niečo pozitívne a zaujímavé. Pracovníci mohli vrámci jednotlivých sedení používať rôzne techniky pamäťového tréningu a rehabilitovať rôzne funkcie mozgu. Jednotlivé nástroje sa pravidelne používajú na stimuláciu zmyslov teda hmatu, zraku, sluchu. Finančný dar bol použitý na zakúpenie hudobných nástrojov na muzikoterapiu.
1515/2016Miroslav DudlákJarné upratovanie s Priateľmi Rače 630.00 €BratislavaHlavným cieľom projektu bolo vytvoriť a začať udržiavať tradíciu spoločných akcií na podporu záujmu o okolie a komunitu pre obyvateľov Rače. Upratovania sa zúčastnilo približne 150 obyvateľov Rače, vrátane minimálne 4 zamestnancov SPP. Zbieranie odpadkov prebiehalo súčasne vo viacerých niekoľkých lokalitách vo všetkých troch častiach Rače (Krasňany, Východné, centrálna Rača). Financie boli použité na nákup materiálu a občerstvenia.
1616/2016Albert DemeterOprava dreveného voza - historické dedičstvo našich predkov. 1200.00 €NitraVýsledkom niekoľko mesačného snaženia je zrekonštruovaný a plne funkčný, pojazdný konský voz. Realizácia projektu začala 13.5.2016, keď spoločnými silami rozobrali a z parku odviezli starý voz resp. to čo z neho ostalo. Hotové drevené časti sa ošetrili 1-2 vrstvami fungicídneho prostriedku na ochranu dreva proti termitom, drevokaznému hmyzu, drevokazným hubám, drevosfarbujúcim hubám a plesniam. Nasledoval náter tenkovrstvou lazúrou na drevo s obsahom ľanového oleja, pre lepšiu ochranu dreva. Ako finálny náter v 2 vrstvách bola aplikovaná laková lazúra, ktorá zabezpečí dlhodobú ochranu dreva proti pôsobeniu vlhkosti, poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Kovové časti boli zbavené zvyškov starých náterov, korózie a hrdze pieskovaním, brúsením a tiež mechanicky drôtenými kefkami. Jednotlivé diely sa odmastili, namáčali alebo natierali odhrdzovačom. Potom sa na základný náter aplikovala vrchná vrstva antikorózneho náteru. Obec v druhej fáze plánuje postaviť prístrešok, v ktorom bude voz umiestnený a tak chránený pred poveternostnými vplyvmi. V parku sa zrevitalizuje kvetinová výsadba a okrasné dreviny, vybudujú sa chodníky a plochy z dekoračných kameňov. Finančný dar bol použitý na drevené a kovové časti voza, farbu, pásky, štetce a cestovné náklady.
1717/2016Viera PeťkováTribečská orchidea 1000.00 €JelenecCieľom projektu bolo prispieť k modernizácii škôlky vybudovaním detského ihriska v obci Kostoľany pod Tribečom a zároveň aj spríjemniť prostredie turistom, ktorí navštevujú národnú kultúrnu pamiatku, kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom. Pri škôlke chýbali zariadenia pre pohybové aktivity a relax. Poskytnuté finančné prostriedky sa v celom rozsahu využili na zakúpenie dvojhojdačky z masívneho dreva a drevený vláčik.
1818/2016Arpad HornyakOddychová zóna s altánkom 700.00 €Velke KapusanyVýsledkom projektu bol dlho očakávaný altánok, tým vznikli podmienky pre zlepšenie medziľudských vzťahov. Do výstavby zapojili rodiny žijúce v blízkosti parku, tak mladšiu ako aj staršiu generáciu. Na dokončený projekt sa tešili mladé mamičky s detičkami aj dôchodcovia. Kolegovia priložili ruky k dielu pri zemných prácach, miešanií betónu a pri budovaní altánku. Odmenou bola dobre vykonaná práca aj chutne navarený guláš. K projektu prispel aj obecný úrad, ktorý zabezpečil betónový podklad a drevenú konštrukciu altánku. Pri spoločnej práci pribúdali nápady, ako vybudovať hojdačky a preliezky pre mladú generáciu. Finančný dar bol použitý na cement, štrk, drevené dosky, hranoly, strešnú krytinu, spojovací materiál, farbu a oceľové pätky.
1919/2016Sylvia AngyalováSpolu zdoláme náš Olymp 700.00 €BratislavaV rámci projektu Spolu zdoláme náš Olymp bolo skrášlené prostredie školského dvora – maľovaním kvetinových hrantov, ktoré boli doplnené zeminou, spolu s vysadením kvetov. Obnovený bol náter na šmykľavke, zo starých pneumatík vznikli nové hravé prvky, vysadené boli 4 ks vzrastlých stromov, nainštalované 2 ks cloniacej výsuvnej markízy na jednu z terás. Vzdelávanie v oblasti zdravého životného štýlu si materská škola plní počas celého školského roka v rámci edukačných aktivít formou zážitkového učenia. V rámci projektu sa uskutočnili Olympijské festivaly Slovenska, cieľom ktorého je vytvárať podmienky pre športovanie detí, propagácie športu ako cestu k zdraviu a harmonickému rozvoju, k telesnej zdatnosti a psychickej odolnosti. V rámci projektu boli zrealizované dve významnejšie športové podujatia: Farebný štafetový beh a Detská športová olympiáda. Revitalizovaný školský dvor priniesol očakávané pozitíva. Deti potešila účasť na jeho obnove, usilovne pomáhali rodičom skrášľovať hrové prvky, sadiť rastliny, starať sa o ich dobrý rast. Finančný dar bol použitý na zakúpenie stromov, zeminy, mulčovacej kôry, výsuvnej markízy, farby na betón a drevo, športové diplomy a medaily pre deti.
2020/2016Ing. Attila BorsodiOživenie parku v okolí Obecného úradu 750.00 €Silická JablonicaPomocou projektu sa podarilo oživiť park pri obecnom úrade. Vymenila sa dlažba a osadili nové lavičky, obnovil sa náter na existujúcich lavičkách a na informačných tabulách. Nasledovala revitalizácia zelene a výsadba okrasných kríkov. Na dobrovoľníckych prácach sa zúčastnilo 28 dobrovoľníkov. Pri realizácii projektu pomáhali aj pracovníci na aktivačných prácach v rámci obecných služieb. Vzniklo tak krásne prostredie, z ktorého sa tešili obyvatelia obce, ale aj turisti, ktorí prechádzali obcou. Finančný dar bol použitý na zakúpenie lavičiek, mulčovacej kôry, obrubníkov, cementu, štrku, mulčovacej textílie, rúry a farby na drevo.
2121/2016Alena JurašováRevitalizácia parku s vytvorením oddychovej zóny 1200.00 €TrnovecCieľom projektu bolo zrevitalizovať Trnovský park, ktorý bol vybudovaný pred 40-timi rokmi, tak aby park mohli využívať všetky vekové skupiny. Projektom sa podarilo zatraktívniť územie v centre obce Trnovec pozdĺž Budkovanského potoka. Finančný príspevok bol použitý na nákup kamenného pamätníka, pamätnej tabule, obrubníka, štrku, odpadkových košov a okrasných drevín.
2222/2016Csaba SzolgaObnova parku pre deti 800.00 €KošútyV rámci projektu sa zrealizovala obnova parku pre deti, ktorý sa nachádza v centre obce. Park sa vyčistil formou brigády, na ktorej sa zúčastnilo celkovo 8 občanov obce. Ďalší občania vyrezávali kríky. Tie boli zlikvidované štiepkovačom a zároveň v rámci projektu boli vykonané terénne úpravy. Finančný dar bol použitý na náklady na vyčistenie parku, krovinorez, ručné náradie, stromy, kríky, trávnikové hnojivo a osivo spolu so smetnými košmi a lavičkami.
2323/2016Juraj KorbuľákOddychová zóna ,,altánok pre športovcov, turistov a pocestných" 1000.00 €SečovceCieľom projektu bolo vytvoriť oddychovú zónu, altánok pre korčuliarov, turistov a cyklistov v príjemnom prostredí na ceste zo Sečoviec do Plechotíc. V rámci projektu sa kompletne vykonala úprava okolia na stavbe, vo vlastnej réžii a s pomocou ďalších dobrovoľníkov sa realizavali všetky pomocné práce na stavbe. Aktívne sa dobrovoľníci zapojili aj pri stavbe altánku a jeho následnej povrchovej úpravy neošetrených častí. Finančný príspevok bol použitý na altánok.
2424/2016Miroslav MedveckýKrása v kroji ukrytá - milujme tradície našich predkov 1495.00 €HybeProjekt bol zameraný na propagáciu slovenského folklóru a podpory neziskovej organizácie Folklórnej skupiny Lúčan, ktorá už viac ako 40 rokov rozdáva svojím pôsobením radosť obyvateľom Lúčok a širokej verejnosti doma aj v zahraničí. Vďaka projektu mohla Folklórna skupina Lúčan vytvoriť miestnosť, ktorá slúži ako krojáreň na uchovávanie krojov a hudobných nástrojov FSk Lúčan. Za finančný príspevok sa zakúpili ľudové kroje a krpce pre ženy aj mužov.
2525/2016Lucia ChybíkováSnoezelen miestnosť 1426.00 €SereďCieľom projektu bolo vybudovať miestnosť snoezelen pre mentálne postihnutých klientov domova sociálnych služieb. Snoezelen miestnosť sa klientom veľmi páči, je pre nich svetelne zaujímava, radi ju navštevujú a tešia sa z každej novej pomôcky. Okrem toho má na nich aj terapeutické účinky. Miestnosť je otvorená len krátko, ale už teraz po prvotných návštevách je vidieť pozitívne účinky. Klienti sú v miestnosti kludnejší a spontánejší. Finančný dar bol použitý na pomôcky pre snoezelen terapiu, bublinkový valec, silikonové svietiace vlákna a špeciálne upravený vankúš na ležanie.
2626/2016Zdenko DroppaRozhýbme naše telo i myseľ 900.00 €Svatý KrížVďaka zakúpeniu nových stolnotenisových stolov sa podarilo zorganizovať I.ročník stolnotenisového turnaja "O putovný pohár Benčák - Gejza 2016". Stolnotenisové družstvo postúpilo do vyššej triedy. Nové stoly využíva široká verejnosť v miestnej telocvični, kde okrem stolnotenisového klubu chodia trénovať aj žiaci z miestnej základnej školy. Finančný dar bol použitý na nákup stolnotenisových stolov.
2727/2016Katarína VeľasováAj v zime v teple 817.00 €MartinV rámci projektu Aj v zime v teple sa podarilo v komunitnej miestnosti miestnej hasičskej zbrojnici v mestskej časti Dolného Kubína za pomoci dobrovoľníkov zlepšiť podmienky v výmenou starých netesniacich okien, vymaľovaním miestnosti a opravou jestvujúcich stoličiek a stolov. Ďalej sa podarilo spolu s miestnymi mladými mamičkami zorganizovať dobročinnú burzu šatstva, hračiek a iných potrieb do domácnosti, ktorej výťažok bol venovaný slobodnej matke s dvoma deťmi, z ktorých jedno je v bdelej kóme. Finančný dar bol použitý na okná, parapety, farby, omietky, spojovací materiál a na občerstvenie.
2828/2016Ján ValákKrasňany pre mladých (street fest & cyklokino) 852.00 €BratislavaV rámci projektu bolo zorganizované komunitné podujatie Krasňanská Pohodička, ktoré bolo určené pre rodiny s deťmi, obyvateľov sídliska aj okolia, ale najmä pre deti a mládež. Počas podujatia pbolo pripravených veľa zaujímavých aktivít, do ktorých sa zapojilo cca. 100 členov komunity, cca.15 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok (Mládež ulice, OZ Križovatka, Rodinné centrum Ráčik, Krasňanský zelovoc ale aj deti z nízkoprahového programu). Podujatie prinieslo priestor na príjemne strávený deň pre obyvateľov, deti a mladých a mali tak možnosť upevňovať susedské vzťahy, porozprávať sa, zažiť spolu pozitívne zážitky. Prostriedky boli použité na nákup občerstvenia, materiál na tvorivé a športové aktivity a cyklokino.
2929/2016Peter BodnárCeragem lôžko 1500.00 €MichalovceProjekt skvalitnil život klientov s mentálnym postihnutím a kombináciou postihnutí. Ceragem lôžko je automatické termo - akupresúrne masážne lôžko, ktoré spája tlakovú masáž s infračerveným teplom, vyžarovaným nefritovými kameňmi a epoxid - karbónovými panelmi. Toto masážne lôžko je určené pre celkovú regeneráciu a pre zlepšenie celkového stavu klienta. Vybavením lôžka Ceragem v zariadení ANIMA - DSS v Michalovciach sa výrazne skvalitnilo prinavrátenie stratených schopností alebo niektorých funkcií prijímateľov sociálnej služby. Lôžko využívajú aj rodinní príslušníci klientov, ktorým blahodárne účinky lôžka Ceragem sú poskytované pri spoločných akciách spolu s ich deťmi. Projekt začal prípravou miestnosti, kde sa prevádza rehabilitácia. Rehabilitačnú miestnosť kolegovia z tímu vymaľovali, premiestnil sa nábytok a po privezení a namontovaní Ceragem lôžka odborným personálom sa ešte upravila miestnosť, namaľovali stĺpiky, namontovali zaťahovacie žalúzie, aby pri pobyte na masážnom lôžku bola zachovaná intimita pre klienta. Lôžko je využívané pre potreby viacerých cieľových skupín, napríklad deťmi z krízového strediska, útulku pre matky s deťmi. Finančný dar bol použitý na zakúpenie CERAGEM lôžka.
25000.00 €

Pamiatka roka - Cena Fénix

V roku 2015 a 2016 bolo v rámci Ceny Fénix - Pamiatka roka podporených 8 žiadateľov s celkovou sumou 66 400 eur.

Č.Číslo zmluvyVlastníkSumaNázov NKPMiesto pamiatkyAdresa pamiatky
11/2016Ing. Pavol Strmeň 8300 €Bašta Pracháreň v LevočiLevočaBaštová ulica 3143, 054 01 Levoča
22/2016Obec Bučany 8300 €Nyáryovská kúria BučanyBučany 108, 919 28 Bučany
33/2016Rehoľa menších bratov františkánov 8300 €Loretánska kaplnka v Kostole sv. Barbory v ŽilineŽilinaHurbanova 342, 010 01 Žilina
44/2016Vodácky klub Tatran Bratislava 8300 €Športový klubBratislavaBotanická 11, 841 05 Bratislava
55/2016Obec Dechtice 8300 €Kostol všetkých svätých v DechticiachDechticeDechtice 119, 919 53 Dechtice
66/2016Mesto Lučenec 8300 €Neologická synagóga v LučenciLučenecUlica Adyho č. 69/7, 984 01 Lučenec
77/2016Ing. Eugen Coplák 8300 €Banícky domŠtiavnicke BaneŠtiavnicke Bane 208/87, 969 81 Štiavnicke Bane
88/2016Kaštieľ Gbeľany, sro. 8300 €Hotel Chateau GbeľanyGbeľanyHlavná 140, 013 02 Gbeľany
66400 €

Municipality 2016

V internom grantovom programe Municipality bolo v roku 2016 podporených 20 žiadateľov celkovou sumou 192 000 eur.

Č.Číslo projektuPredkladateľProjektPodporená sumaZáverečná správa
11/2016PlášťovceDopravné ihrisko - Plášťovce5000.00 €Hlavným cieľom projektu jbolo prispieť k zveľadeniu obce prostredníctvom vytvorenia miesta stretávania sa obyvateľov obce. Zámerom bolo revitalizovať školský dvor v centre obce a vytvoriť detské dopravné ihrisko pre najmenších. Realizácia projektu „Altánok pre detí MŠ a ZŠ v Plášťovciach“ v značnej miere prispela k zveľadeniu našej obce prostredníctvom vybudovania altánka. Ďalej prispela i k zásadnej zmene prostredia centra obce, zvýšil jej kultúrnosť, rozšíril možnosti využitia pre občanov, pre rodičov i ich detí aj pre návštevníkov ZŠ a MŠ. Finančný dar bol použitý na zakúpenie drevennéjo altánku.
22/2016ArdovoRevitalizácia vnútra kulturného domu10000.00 €Cieľom projektu bola obnova miestností kultúrneho domu, ktorý zabezpečí potrebnú vybavenosť a výmenu opotrebených, nefunkčných a zastaralých nábytkov a vybavenie v kultúrnom dome. Prostredníctvom projektu sa podarilo nakúpiť nové zariadenia do kultúrneho domu, zrekonštruovať steny a strop a tým " skrášliť " kultúrny dom v obci Ardovo. Od dokončenia prác sa už v obci odohralo veľa podujatí, ako oslava narodenín, svadba, rodinné popoludnie a rôzne iné akcie. Finančný dar bol použitý na sádrokartónový podhľad a stierkovanie, dlažbu, stoly a stoličky, vybavenie, svietidlá, elektrické vedenie a kuchynské vybavenie.
33/2016Kamenné KosihyRekonštrukcia verejného osvetlenia10000.00 €Hlavným cieľom bola kompletná výmena starých neónových svietidiel na nové, úsporné LED svietidlá. Lampy svietia celú noc, tým pádom sa zvýšila bezpečnoť v obci. Finančný dar bol použitý na opravu a rekonštrukciu verejného osvetlenia.
44/2016Malé ZlievceVýstavba zvonice6000.00 €Obci Malé Zlievce sa podarilo postaviť zvonicu v blízkosti kaplnky, ktorá bude slúžiť všetkým občanom bez rozdielu na vierovyznanie. Na kostolnej veži evanjelického sa zvoní zriedkavo a preto novopostavenú zvonicu plánujú využívať častejšie. Na zvonici pri kaplnke Božieho milosrdenstva sa bude zvoniť aj na poludnie. Cieľ projektu bol splnený v plnom rozsahu. Zveľadená bola časť pozemku pri kaplnke Božieho milosrdenstva a zároveň sa podarilo aj navrátiť jednu z tradícii predchádzajúceho obdobia do obce. Finančný dar bol použitý na nákup zvona, stavebné práce a drevený materiál.
55/2016Výrava Okres MedzilaborceRekonštrukcia a obnova miestneho kultúrneho domu12000.00 €Cieľom projektu bola rekonštrukcia a obnova interiérových priestorov kultúrneho domu, predovšetkým výmena dlažby, rekonštrukcia omietok, rekonštrukcia stropu a obnova pódia, výmena eletroinštalácie, vymenili sa vstupné dvere do kultúrneho domu. V kultúrnom dome došlo k zníženiu a výmene stropu za kazetový a akustický, do ktorého sú osadené neónové svetlá. Zároveň tu bola vymenená podlaha, pôvodná spolu s podložím bola odstránená, na steny boli natiahnuté nové stierky a došlo k výmene podlahy na pódiu ako aj úprave stropu. V celom kultúrnom dome bola zrekonštruovaná elektroinštalácia, boli vymenené vstupné dvere do kultúrneho domu. Finančný dar bol použitý omietky, potery, elektroinštaláciu, demontáž a montáž podlahy, dlažbu, maľbu a dvere.
66/2016BudinceRekonštrukcia strechy - Dom Seniorov - knižnica10000.00 €Cieľom projektu bolo, aby čím viac ľudí sa zdržiavalo jednej budove a mohli si vážiť jeden druhého. Obec Budince sa tak rozhodla zrekonštruovať strechu Domovu seniorov - Knižnicu. Po prekyrytí budovy strešnou krytinou získala obec ako dar 400 kníh. Finančný dar bol použitý na zakúpenie strešnej krytiny, stavebného materiálu a betónového chodníka.
77/2016ChlmecDetský raj12000.00 €Zámerom projektu bolo vybudovanie plnohodnotného detského ihriska. Projekt sa začal realizovať výkopovými prácami v areáli MŠ, odviezlo sa cca 120 ton zeminy. Po vyrovnaní terénu nastúpili pracovníci, ktorí doviezli a zmontovali všetky komponenty ihriska. Nasledovalo zavezenie štrkom a dokončovacie práce. Neuveriteľná bola radosť detí, ktoré sa na pokyn svojich učiteliek rozbehli k dokončenému ihrisku, aby otestovali jeho funkčnosť. Ohlasy od detí, rodičov aj učiteliek boli veľmi pozitívne. Finančný dar bol použitý na zakúpenie komponentov detského ihriska a jeho montáž.
88/2016HankovceOprava fasády.6000.00 €Zámerom projektu bola obnova budovy v obci Hankovce, ktorú využívajú hlavne tí najmenší z obce (škôlkári) ako aj najstrašia generácia (dôchodcov). Projektom sa dosiahlo skrášlenie a skultúrnenie prostredia, kde sa stretávajú všetky vekové kategórie občanov našej obce. Opravila sa budova, ktorá je v centre obce a skrášlilo sa prostredie centra obce. Finančný dar bol použitý na uhradenie fasády objektu.
99/2016RuskáOprava miestnej komunikácie pre peších12000.00 €Zámerom projektu bolo dobudovanie chodníka. V obci bola zhotovená miestna komunikácia, chodník po celej dlžke. Pred prácou boli všetky časti chodníka vyčistené, odburinené a ošetrené postrekom. Následne sa vykonali výspravky z betónu a nasledovala vrstva asfaltovej živice. Finančný dar bol použitý na opravu a rekonštrukciu chodníka.
1010/2016OreskéRevitalizácia kuchynského zariadenia v kultúrnom dome12000.00 €Cieľom projektu bolo obnovenie kuchynského zariadenia v kultúrnom dome v obci Oreské. Po zakúpení sa môžu v jeho priestoroch konať podujatia rôzneho charakteru. Projekt tak naštartoval spoločenský a kultúrny život v obci. Finančný dar bol použitý na zakúpenie chladničky, plynového sporáka, elektrického konvektormatu, robota, mikrovlnej rúry a iného potrebného zariadenia do kuchyne.
1111/2016Obec Kapušianske KľačanyRekonštrukcia a obnova komunitného centra pre mládež10000.00 €Cieľom projektu bolo, aby v centre obce nebola chátrajúca budova. Obnovou budovy vznikli tak vhodné podmienky, miesto pre mládež na športovú činnosť. Budova je opravená a bude slúžiť pre mládež a ich športové záujmy. Zároveň bude v budove prebiehať Terénna sociálna práca, ktorou sa prispeje k pomoci sociálne slabším občanom a všetkým, ktorý ju využijú. Finančný dar bol použitý na uhradenie materiálu a práce.
1212/2016Lakšárska Nová VesPodporme pohyb našich detí12000.00 €Cieľom projektu bolo vybudovanie oddychovej zóny a zároveň zóny určenej pre pohyb detí na čerstvom vzduchu. Umiestnenie ihriska zodpovedá potrebám obytnej zóny s mladými rodinami. Celý projekt možno hodnotiť ako výsledok dobrej spolupráce obce a obyvateľov a ich záujmu o vytváranie príjemného prostredia pre všetkých. Finančný dar bol použitý na prípravu podkladu, nákup štrku, výsadbu, trávnikovú obrubu a fóliu.
1313/2016Ivanka pri NitreZber a separácia odpadu7000.00 €Cieľom projektu bolo zabezpečiť občanom vďaka kontajnerom prístup k miestu, kde bude možné odpad zložiť a aj ho zároveň separovať. Zmena by mala nastať v postupnom ubúdaní čiernych skládok.Obec zakúpila za poskytnuté finančné prostriedky 3 kusy veľkoobjemových kontajnerov, ktoré výraznou mierou prispeli k vyriešeniu neustále pretrvávajúcich problémov samosprávy s čiernymi skládkami. V súčasnosti občania dovezú odpad na zberové miesto, tam ho zodpovedný pracovník pretriedi a naloží do kontajnerov. Finančný dar bol použitý na zakúpenie kontajnerov.
1414/2016PtičieRekonštrukcia strechy a výmena strešnej krytiny na dome smútku 12000.00 €Cieľom projektu bola ochrana a zveľaďovanie majetku vo vlastníctve obce. V rámci projektu sa zrealizovali všetky práce na Dome smútku, výmena krovu, latovanie celej strechy, výmena strešnej krytiny, zavetranie strechy. Občania sú spokojní a Dom smútku bude slúžiť ako dôstojný odpočinok. Finančný dar bol použitý na rekonštrukcia strechy a výmenu strešnej krytiny na dome smútku.
1515/2016Mesto Rimavská SobotaIHRISKO PRE CHRENOVISKO10000.00 €Mesto Rimavská Sobota zrealizovalo projekt "Ihrisko pre Chrenovisko" v plnom rozsahu. Na pozemku bolo vybudované detské ihrisko s hracími prvkami dvojsedadlovej hojdačky vrátane dopadového povrchu, pružinovej zinkovanej hojdačky CITY, pohyblivých schodov, malého kolotoča, kombinovanej zostavy MIDI a prevažovacej hojdačky. K výbave ihriska patria dve lavičky a dva odpadkové koše. Súčasťou aktivít boli aj terénne úpravy, montážne práce a doprava všetkých zariadení. Realizáciou projektu obyvatelia IBV Chrenovisko získali novú možnosť účelne využívať voľný času detí, skvalitnila sa lokálna infraštruktúra novým vybavením a vytvorená bola relaxačno-oddychová zóna v lokalite ako miesta pre stretnutia a rodičov a detí. Finančný dar bol použitý na zostavu detského ihriska, odpadkové koše a lavičky, na terénne úpravy a na výsadbu zelene.
1616/2016Veľké ZlievceRekonštrukcia budovy miestnej knižnice - oprava fasády6000.00 €Hlavným cieľom projektu bola oprava fasády budovy a tým dosiahnutie zlepšenia vzhľadu, úspory tepla a zvýšenie návštevnosti knižnice. Obce previedla opravu fasády budovy knižnice, čo ľudia hodnotili pozitívne, vzhľadom k tomu, že sa zlepšil jej vzhľad. Finančný dar bol použitý na opravu fasády.
1717/2016ŠamudovceRekonštrukcia a oprava priestoru pre Klub dôchodcov pri Kultúrnom dome Šamudovce6000.00 €Cieľom projektu bola oprava sociálnych zariadení v budove Komunitného centra Šamudovce a tým zlepšiť vybavenosť Komunitného centra. Sociálne zariadenia prešli rozsiahlou opravou vrátane výmeny obkladov, dlažby, umývadiel s batériami a sifónom v počte 3 ks, výmeny WC combi v počte 2 ks, 1 ks pisoáru ako aj oprava sprchovacieho kúta vrátane sprchovej batérie v počte 1 ks. Vymenili sa taktiež vnútorné dvere v počte 7 ks. Previedla sa aj maľba vnútorných stien a stropov. Po tejto celkovej oprave sociálnych zariadení sa podstatne zvýšila úroveň pobytu obyvateľov obce v Komunitnom centre. Sociálne zariadenia a sprchový kút boli opravené a vynovené. Finančný dar bol použitý na opravu sociálnych zariadení.
1818/2016Jablonov nad TurňouOprava a údržba strechy kultúrneho domu v Jablonove nad Turňou10000.00 €Cieľom projektu bola komplexná rekonštrukcia strechy kultúrneho domu a odstránenie havarijný stavu. V rámci rekonštrukcie strechy kultúrneho domu sa odstránila stará strešná krytina, opravili sa poškodené časti strešného krovu - vymenili sa poškodené krokvy, odstránilo sa staré latovanie, staré dažďové zvody a oplechovanie komínov a čelných strán strechy. Následne sa krov vyrovnal, osadila sa parupriepustná fólia, kontra laty a latovanie a následne sa ukladala strešná krytina. Vo finálnej fáze sa olemovali komíny, osadili sa odvetrávacie prvky, klampiarske prvky, proti snehová zábrana a dažďové zvody. Odozva obyvateľov bola charakteru že už bol najvyšší čas dať do poriadku strechu na kultúrnom dome a veľmi si pochvaľovali prácu spoločnosti, ktorá práce vykonávala a ja celkový vzhľad už hotovej zrekonštruovanej strechy. Finančný dar bol použitý na rekonštrukčné opráce na streche.
1919/2016UdavskéModernizácia OcÚ Udavské12000.00 €Cieľom rekonštrukcie - modernizácie bolo kvalitatívne a estetické zvýšenie hodnoty objektu so zreteľom na úsporu energií realizáciou a použitím spotrebičov, osvetľovacích telies s výrazne zníženou spotrebou energie (modernizácia hygienického vybavenia a rekonštrukcie interiéru obecného úradu). V rámci projektu sa zrealizovala výmena inžinierskych rozvodov vody, kanalizácie a elektroinštalácie na prízemí a poschodí a hygienického zariadenia. Zrealizovala sa komplexná modernizácia hygienického zariadenia t.j.nové obklady, dlažby, omietky, maľba, montáž nových zariaďovacích predmetov a doplnkov, náter oceľových zárubní, výmena dverí. Vybúraním časti priečky sa dosiahla realizácia prípravnej miestnosti pre spoločenské podujatia. Zrealizovanou modernizáciou sa dosiahlo vyššie funkčné a estetické využitie priestorov. Finančný dar bol použitý na práce súvisiace s komplexnou modernizáciou hygienického vybavenia s výmenou inžinierskych rozvodov vody, kanalizácie a elektroinštalácie.
2020/2016LackovceRozvoj a podpora športového areálu12000.00 €Cieľom projektu bolo dobudovanie tribúny v športovom areáli, ktorá prispeje k pohodlnejšiemu sledovaniu športových aktivít športovcov v obci. V rámci projektu pre skultúrnenie športového areálu pribudla tribúna pre fanúšikov a drevené hojdačky na detské ihrisko. Finančný dar bol použitý na vybudovanie trubúny a potrebného materiálu spolu so zakúpením hojdačiek.
192000.00 €

Nafta 2016

V internom grantovom programe Nafta bolo v roku 2016 podporených 40 žiadateľov celkovou sumou 126 000 eur.

Č.Číslo zmluvyŽiadateľNázov projektuSumaZáverečná správa
11/2016Obecný úrad UnínMedzinárodný folklórny krojový festival 1000.00 €Cieľom projektu bola organizácia medzinárodného folklórneho festivalu v obci Unín. Folklórny festival sa konal 11.6.2016 za účasti krojových skupín. Pochodu obcou sa zúčastnilo viac ako 300 mužov, žien a detí. Pomocou festivalu sa zachovali tradície nosenia slávnostných ľudových odevov, krojov pri slávnostných príležitostiach. Finančný dar bol použitý na zakúpenie reklamných predmetov, na zabezpečenie ozvučovacej techniky a dychovej hudby.
22/2016Obec TrakoviceRekonštrukcia bezpečnostného oplotenia hracej plochy na futbalovom štadióne v Trakoviciach 1000.00 €Rekonštrukcia spočívala v odstránení všetkých výplní a súčasne nainštalovaní nových bezpečnostných výplní, vyrovnaní stĺpikov a prizváraní úchytiek na rozvod vody na polievanie tréningovej hracej plochy. Práce vykonali priaznivci a členovia TJ svojpomocne. Finančný príspevok bol použitý na nákup potrebného materiálu na oplotenie hracej plochy na futbalovom štadióne v Trakoviciach.
33/2016Stredná zdravotnícka školaVýchova k zodpovednému rodičovstvu 1000.00 €Cieľom projektu bolo rozvíjanie takých schopností, znalostí a hodnotových postojov, ktoré by umožnili žiakom byť pripravení na pracovný i mimopracovný život ako člena fungujúcej rodiny. Projekt bol zamernaý na nadobnutie základných vedomsotí a postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s morálkou spoločnosti, ako aj najnovšími vedeckými poznatkami, tak aby rozvinul potenciál žiaka a jeho osobnostné zrenie. Finančný dar bol použitý na zakúpenie detskej postieľky.
44/2016Obec PalínKultúrno-spoločenské a športové podujatia v obci 1500.00 €Cieľom projektu bolo zorganiovanie športových súťaží a spoločenských poduajatí v obci Palín pre všetky vekové kategórie. Zúčasť na pdoujatiach prekročila všetky očakávania. Pres tarších občanov sa uskutočnilo podujatie Úcta k starším a pre deti stretnutie s Mikulášom. Finančný dar bol použitý na občerstvenie, darčeky a vystúpenie folklórneho súboru.
55/2016Obec Pavlovce nad UhomVytvorenie športovo-oddychovej zóny v miestnom parku 1500.00 €Cieľom projektu bolo vytvoriť priestor v parku na športovo-oddychovú zónu, detské ihrisko, vybaviť ho športovými detskými hernými prvkami, zostavami, hojadačkami, šplhacími sieťami a lezeckou stenou. Finančný adr bol použitý na nákup a inštaláciu detských športových zostáv - kolotoču, hojdačiek a dvojkladiny.
66/2016Obec StudienkaVýmena strešnej krytiny na budove Obecného úradu v Studienke – riešenie havarijnej situácie (zatekanie) 1000.00 €Výmenou strešnej krytiny sa zabráni poškodzovaniu a devastácii obecnej budovy. V rámci projektu bola odstránená stará zatekajúca eternitová krytina so starými latami, položili sa nové strešné laty a staré ríny za nové. Finančný dar bol použitý na výmenu strešnej krytiny.
77/2016Obec Vysoká pri MoraveVítanie leta - cezhraničná spolupráca 2000.00 €Dňa 18.6.2016 sa v obci Vysoká pri Morave konala tradičná kultúrna akcia: Vítanie leta. Akcia je veľmi obľúbená nielen medzi občanmi ale i medzi návštevníkmi. Pripravené boli stánky s občerstvením, atrakcie pre deti ako nafukovací hrad, balóny a bohatý kultúrny program. Finančný dar bol použitý na prenájom pódia a koncertný program.
88/2016Obec Závod Hydrogelogický vrt pre zvýšenie kapacity vodného zdroja v obci Závod 4000.00 €Cieľom projektu bolo vybudovanie ďalšieho zdroja pitnej vody, nakoľko obec zápasila s nedostatkom pitnej vody. V rámci projektu obec vykonala hydrogeologické práce a stým súvisiaci vrt do zeme. Finančný dar bol použitý na hydrogeologický vrt.
99/2016Obec Veľké LeváreVýmena okien v sociálnych zariadeniach materskej školy pri Základnej škole s MŠ 1000.00 €Obec Veľké Leváre mohla vďaka finančnému príspevku od Nadácie SPP dofinancovať výmenu okien na miestnej MŠ. Pôvodné plastové okná v havarijnom stave vymenili za nové. Finančný dar bol použitý na zakúpnie nových plastových okien.
1010/2016Obec Záhorská VesBezpečne do škôlky 6000.00 €Cieľom projektu bolo vybudovať a zariadiť dopravné ihrisko pre potreby 2-6 ročných detí v materksje škole s mobilným zariadením, ktoré bude slúžiť na vytváranie, overovanie a uplatňovanie pravidiel cestnej premávky. Pomôže pripraviť dtei na samostatný pohyb v cestnej premávke s dôrazom na etické princípy a dodržiavanie pravidiel vidieť a byť videný. Cieľ projektu sa tak výstavbou podarilo naplniť. Dopravná výchova s atak stane súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Finančný dar bol použitý na materiál na vybudovanie dopravného ihriska.
1111/2016Obec TušiceVýmena okien a dverí budovy šatní, sociálnych zariadení a spoločenských miestností na Štadióne Jozefa Gazdu I.etapa 1200.00 €Cieľom projektu bolo zabezpečiť realizáciu výmeny okien a dverí na budove šatní, spoločenských mietností a sociálnych zariadení. V tejto etape sa tak zabezpečili lepšie tepelnoizolačné vlastnosti budovy a výmenou starých nefunkčných a optrebovaných okein sa tak zabezpečila lepšia ochrana budov. Vznikli tak vhodné priestory na športové vyžitie občanov obce. Finančný dar bol použitý na plastové okná a dvere.
1212/2016Obec Zemplínska Široká750. výročie prvej písomnej zmienky o obci 1500.00 €Cieľom projektu bolo zlepšenie medziľudských vzťahov medziobčanmi obce, v spájaní jednotlivých organizácií pôsobiacich v obci, zvýšiť možnosť kultúrneho a športového vyžitia občanov. V rámci projektu pri príležitostí osláv vystúpili v obci folklórne súbory a vznikla nová športová zína pre plážový volejbal a futbal. Športové podujatia sprevádzal bohatý kultúrny program. Finančný dar bol použitý na uhradenie brožúry o obci a na vystúpenie hudobných skupín.
1313/2016Mesto TrebišovNové detské ihrisko v Trebišove 3000.00 €Vďaka projektu sa mestu Trebišov podarilo zrekonštruovať staré detské ihrisko na ulici Kutnohorská. Ohlasy ľudí na nové ihrisko boli mimoriadne pozitívne. Na ihrisku bola nainštalovaná kombinovaná hracia zostava, vahadlová a pružinová hojdačka spolu s kresliacou tabuľou. Finančný dar bol použitý na nákup, dopravu a montáž prvkov konštrukcie detského ihriska
1414/2016Obec SennéRekonštrukcia ústredného kúrenia Komunitného centra v obci Senné 2000.00 €Hlavným cieľom projektu bola rekonštrukcia ústredného kúrenia v Komunitnom centre v obci Senné. Projekt sa uskutočnil v mesiaci august 2016. Dôvodom rekonštrukcie boli pretekajúce radiátory a hrdzavé ventily. Kúrenie sa nedalo regulovať a dochádzalo ks trate finančných prostriedkov. Projektom tak vznikli vhodné podmeinky pre občanov pri organizovaní rôznych stretnutí. Finančný dar bol použitý na rekonštrukciu ústredného kúrenia v komunitnom centre.
1515/2016Obec Rakovec nad OndavouVarím, varíš,varíme 1000.00 €Cieľom projektu bolo podporiť kultúru plnohodnotného zdravého stravovania v obci vybudovaním kuchynky. Kompletná realizácia kuchynky bola ukončená až v auguste. Aj napriek rôznym neočakávaným problémom boli úspešne otvorené dvere školskej cvičnej kuchyne po plenárnom rodičovskom združení. Kuchyňa oslovila všetkých rodičov a už sa tešia na prvé spoločné akcie. V novej cvičnej kuchyni už aktívne prebieha krúžok Varenia a Tradičných slovenských jedál. O dané krúžky je veľký záujem a deti sa na ne veľmi tešia. Finančný dar bol použitý na vybavenie kychynky.
1616/2016Obec Vysoká nad UhomVýmena okien na budove základnej a materskej školy v obci Vysoká nad Uhom 1000.00 €Cieľom projektu bolo zlepšiť životné prostredie pre deti, ktoré navštevujú základnú a materskú školu a ušetriť energie, kde cez pôvodné okná uniká teplo. Prínosom pre deti je krajšie a hygienicky vyhovujúce prostredie, v ktorom sú väčšiu časť dňa, pre obec hlavným prínosom je ušetrenie energií. Financie boli použité na výmenu dvoch kusov okien.
1717/2016Obec TrhovištePomoc deťom 1000.00 €Cieľom projektu bolo zakúpenie nových vchodových dverí v klubovni. Klubovňa tak slúži pre deti ZŠ s MŠ V Trhovišti. Finančný dar bol použitý na kúpu vchodových dverí.
1818/2016Obec PtrukšaPodpora kultúrneho podujatia - prezentácia folklóru viacerých krajín - festival Sirén 1000.00 €Zámerom projektu bolo usporiadanie národnostného festivalu s hlavným dôrazom na prezentáciu kultúry národnostných menšín, ukrajinskej, rusínskej a maďarskej, adresovanej príslušníkom týchto menšín ale aj majoritnému obyvateľstvu. Cieľom bolo zveľadenie a sprístupnenie kultúrnohistorického dedičstva rôznych národností a kultúr, oživenie a prezentovanie folklóru maďarskej, ukrajinskej a rusínskej národnostnej kultúry. Festival sa konal dňa 10.7.2016 v prírodnom amfiteátri. Na podujatí sa zúčastnili umelci, folklórne skupiny aj miestna spevácka skupina SIRÉN. Návštevníci tak mali možnosť oboznámiť sa s prvkami folklóru resp. kultúry viacerých národností. Festivalu sa zúčastnilo viac ako 1 000 návštevníkov. Prínosom projektu bolo vzájomné spoznávanie kultúr menšín žijúcich v regióne a nadviazanie vzťahov na kultúrnej úrovni. Finančný dar bol použitý na vyplatenie honoráru pre účinkujúcich.
1919/2016Obec PozdišovceDeň obce a XXVI ročník folklórnych slávností 1500.00 €Zámerom projektu s názvom Deň obce XXVI. Folklórne slávnosti bolo šíriť osvetu a ľudové tradície. Dvojdňové podujatie sa konalo v dňoch 23.-24. júla 2016. Prvý deň bol venovaný mladej a strednej generácii občanov, kedy v miestnom amfiteátri vystúpili kapely. Okrem vystúpení si mohli návštevníci zakúpiť aj výrobky a produkty z medu, či prútia. Druhý deň sa niesol v znamení folklóru. Finančný dar bol použitý na ozvučenie, hudobnú produkciu a na umelecké vystúpenie.
2020/2016Obec SuchohradRevitalizácia mŕtveho ramena rieky Morava - Gríbel 1000.00 €Cieľom projektu bolo zrevitalizovanie mŕtveho ramena Moravy a znovuoživenie oddychovej činnsoti vo vzácnej lokalite, s minimalizáciou možných negatívnych vplyvov. V rámci projektu sa uskutočnil zber a odvoz objemného odpadu a vykonal sa biologický prieskum. Obec Suchohrad plánuje v rámci ďalších aktivít lokalitu kompletne zrevitalizovať, tak aby vznikol reprezentatívny priestor a kontakt človeka a vzácnej prírody. Finančný dar bol použitý na biologický prieskum lokality a na zber, odvoz a likvidáciu odpadu.
2121/2016Občianske združenie ŠtvrtčanKultúra nás spája 2500.00 €V rámci projektu, ktorého cieľom je prezentovať ľudové zvyky, kroje a tanec prostredníctvom kultúrno-spoločenských aktivít v Plaveckom Štvrtku, boli realizované: Medzinárodný detský folklórny festival Mravenec, kde vystúpili domáce súbory Štvrtčan a Štvrtčánek, Fašiangy, Lampiónový sprievod, Tvorivé dielne a predstavenia pre deti. Projekt pomohol aj propagácii obce. Financie boli použité na nákup krojov, občerstvenie, honoráre a dopravu pre účinkujúcich.
2222/2016Obec Plavecký ŠtvrtokHodové slávnosti 2016 2500.00 €Hodové slávnosti sa uskutočnili dňa 13.8.2016. V kultúrnom dome vystúpili detské súbory, spevácky súbor LIENKA a DFS Štvrťčánek. Následne program pokračoval vystúpením skupín historického šermu a hudobnej skupiny Bečkoví chlapi. Hlavným bodom programu bol koncert skupiny ABBA revival a ukážka spoločenksého tanca. Na záver vo večerných hodinách koncertovala dychová hudba Záhorenka. Príjemné letné počasie prispelo k dobrej atmosfére osláv. Finančný dar bol použitý na uhradenie hudobného vystúpenia, ozvučenia a moderovania.
2323/2016Materská škola Plavecký ŠtvrtokKvalitnejší život v materskej škole 5000.00 €Cieľom projektu bolo zlepšenie a vynovenie prostredia detí, ktoré trávia v materskej škole väčšiu časť dňa. Projekt sa zameriaval na výmenu interiérových dverí v budove materskej školy. Finančný príspevok bol použitý na nákup a výmenu dverí v priestoroch MŠ.
2424/2016Základná škola Plavecký ŠtvrtokZlepšenie podmienok žiakov ZŠ. Výmena podlahovej krytiny 15000.00 €Cieľom projektu bolo dosiahnuť bezpečný a estetický povrch podláh v priestoroch školy. Podlahová krytina bola vymenená v piatich triedach a priestoroch školy. Tým sa výrazne zlepšiili podmienky a bezpečnosť pre žiakov a učiteľov školy. Finančný dar bol použitý na podlahárske práce a na náradie.
2525/2016Obec Malé LeváreZakúpenie plynových kondenzačných kotlov pre Základnú školu 1000.00 €Zámerom projektu bolo zakúpenie dvoch plynových kondenzačných kotlov pre Základnú školu. V rámci projektu sa podarilo vymeniť 26 ks radiátorov. Finančný dar bol použitý na zakúpenie a výmenu radiátorov.
2626/2016Obec LaškovceRekonštrukcia Domu smútku 1500.00 €Obec Laškovce vymenila dvere do domu smútku. Pred tým boli nefunkčné a momentálne sú nahradené novými, plne funkčnými, čím sa skvalitnila kultúra tejto budovy a hlavne sa vylepšila úspora energií. Ohalsy občanov boli len pozitívne. Finančný dar bol použitý na zakúpenie a montáž dverí.
2727/2016Obec LastomírOprava strechy soc. zariadení OFK - Lastomír 1000.00 €V obci Lastomír sa podarilo zabezpečiť nové vykurovanie v budove OFK. Zmena nového vykurovania bola veľmi žiaduca z dôvodu, že areál a budova býva miestom mnohých stretnutí a akcií. Finančný dar bol použitý na montáž a demontáž plynových spotrebičov.
2828/2016Obec LábDetské ihrisko Láb 5000.00 €Cieľom projektu bolo vybudovať nové detské ihrisko pri futbalovom štadióne, ktoré bude slúžiť nielen deťom z Materskej školy Láb, ale i žiakom Základnej školy ako i obyvateľom obce. Ihrisko sa podarilo vybudovať v plnej funkčnosti. Finančný príspevok bol použitý na zakúpenie detského ihriska.
2929/2016Obec KrásnovceKultúrne a športové podujatia v obci v roku 2016 1000.00 €Obec Krásnovce pláovala usporiadať spoločenské akcie: Uvítanie detí do života, športové súťaže, turnaje pre deti, dospelých a seniorov. Posedenia sa konali pri ľudovej hudbe a varení guľášu. Finančný príspevok bol použitý na kultúrno spoločenskú akciu Letné dedinské slávnosti na miestnom futbalovom ihrisku a na akciu Mesiac úcty k starším v kultúrnom dome v Krásnovciach. Konkrétne na detské atrakcie a darčekové balíčky pre dôchodcov.
3030/2016JCI-SlovenskoŠtudentská osobnosť Slovenska akad.r.2015/2016 2800.00 €Cieľom projektu bolo vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na VŠ v SR a predstaviť ich širokej verejnosti. Celkovo bolo obdržaných 79 nomináciiz rôznych fakúlt VŠ v SR. Jednotlivé nominácie schvaľovali dekani príslušných fakúlt. Z nich rada garantov (expertov) vybrala 12 výnimočných mladých ľudí, ktorí študujú na slovenských vysokých školách, alebo sú doktorandami na vedecko-výskumných pracoviskách a dosahujú už teraz významné úspechy na poli vedy, výskumu, umenia, športu atď. Mnohí z nich dosiahli úspechy aj v zahraničí. Finančný dar bol použitý na výrobu roll-upov a pozvánok.
3131/2016Jednota dôchodcov na Slovensku, Okresná organizácia MichalovceŠportom za zdravé starnutie 1000.00 €V rámci projektu Športom za zdravé starnutie sa podarilo zorganizovať 3. ročník Okresnej športovej olympiády seniorov v Michalovciach. V rôznych disciplínach súťažilo 120 členov. Finančný dar bol použitý na nákup tričiek, pozvánok, kamery, CD, terčov, šípok, medailí a na obedy a kávu.
3232/2016Klub dôchodcov Nafta Gas MalackyŠportom za zdravé starnutie 1000.00 €Cieľom projektu bola podpora a udržanie duševnej a fyzickej kondície členov Klubu dôchodcov Nafta Gas Malacky prostredníctvom rehabilitačno-rekreačných a kultúrno-spoločenských podujatí. Finančný príspevok bol použitý na dopravu a pobyt na termálnom kúpalisku, občerstvenie na spoločnej schôdzi a športové hry a spoločnú opekačku.
3333/2016Obec JakubovVybudovanie viacúčelového betónového ihriska 3000.00 €Obec Jakubov mala v pláne vybudovať viacúčelové betónové ihrisko, ktoré by slúžilo na všetky šporotvé aktiivty, napr. florbal, inline hokej, pozemný hokej, hádzanú, tenis a iné. Nové ihrisko sa podarilo vybuovať v priebehu letných mesiacov. Ihrisko prispeje ku skvalitneniu výučby telesnej výchovy žiakov ale bude využívané i obyvateľmi a návštevníkmi obce. Finančný dar bol použitý an vybudovanie viacúčelového ihriska.
3434/2016Obec HorovceSpojovací chodník dvoch ulíc v parku pre bezpečnosť chodcov, a prechádzky parkom. 1000.00 €Obec Horovce vybudovala spojovací chodník, ktorý slúži na skrátenie cesty a bezpečnému prechodu občanov, či už k autobusovým zástavkám cestou do práce, školy, k lekárovi, obchodu či kultúrneho domu, kde sa nachádza denný stacionár. Finančný príspevok bol použitý na spojovací chodník.
3535/2016Enviropark Pomoravie n.o.Rozvoj mikroregiónu Enviropark Pomoravie 18000.00 €Realizáciou projektu sa dosiahlo využitie voľného času školopovinných detí a mládeže. Realizácia spočívala v aktivitách ako zorganizovanie stretnutí vo vybíjanej a florbale, zakúpili sa ceny pre víťazné družstvá ako i pre všetkých zúčastnených, zároveň bola zabezpečená strava a doprava pre všetkých súťažiacich. Ciele projektu boli naplnené, stimulovali sa deti a mládež, aby pochopili šport ako súčasť výchovy a kultúry, zároveň aby ho uplatňovali ako prostriedok na dosiahnutie plnohodnotného, čestného, zdravého a aktívneho života v priateľstve a v mieri.
3636/2016Obec BučanyDoplnenie - nákup nových kníh do obecnej knižnice, po zaplavení knižnice 1000.00 €Obec Bučany vďaka projektu rozšírila svoj knižný fond. Ten bol minuloročnej havárii spôsobenej prasknutím vodovodného ventila bol v neradostnom stave. Do knižnice tak pribudlo počas letných mesiacov 117 nových knižných titulov. Finančný dar bol použitý na zakúpenie nových knižiek.
3737/2016Obec Bánovce nad OndavouSociálne zariadenie - umyvárka v MŠ Bánovce nad Ondavou 1000.00 €Cieľom projektu bola oprava sociálneho zariadenia, umyvárky v budove materskej školy v obci Bánovce nad Ondavou. Kúpeľňa nespĺňala hygienické kritéria v materskej škole a preto bola potrebná jej rekonštrukcia. V rámci projektu bol položený nový obklad, dlažba, omaľovanie stien a namontovaný bol nový sprchový panel. V septembri deti vítala úplne nová a kompletne dokončená kúpeľňa, umyvárňa s toaletami, z ktorej mali radosť nielen deti, ale aj rodičia a zamestnanci. Finančný dar bol použitý na nákup materiálu, dlažby, obkladu, rohových líšt, lepidla, škárovacej hmoty, penetrácie a prác na rekonštrukcii.
3838/2016Mesto GbelyGbely - mesto priateľské k deťom 15000.00 €Cieľom projektu bolo vydobudovanie detských a mládežníckych ihrísk v meste Gbely s dôrazom na bezpečnosť a inovatívnosť prvkov. V rámci podpory zdravého životného štýlu u detí bolo vybudované Street Work Outové ihrisko a destké ihrisko. Vzniklo tak novovytvorené priestranstvo určené všetkým vekovým kategóriam. Finančný dar bol použitý na vybudovanie detského ihriska.
3939/2016Obec GajaryRekonštrukcia zdravotného strediska ako súčasť polyfunkčného objektu v Gajaroch 8500.00 €Cieľom projektu bola rekonštrukcia zdravotného strediska ako súčasť polyfunkčného objektu v centre obce Gajary. Na prízemí je situované zdravotné stredisko s ordináciami pre deti aj dospelých, zubár a lekáreň, v zadnej časti objektu je zrealizovaná kuchyňa a jedáleň pre Základnú školu v Gajaroch. Na poschodí sú súkromné byty. Finančný dar bol použitý na rkeonštrukčné práce.
4040/2016Mesto MichalovcePodpora športu a vzdelávanie seniorov v meste Michalovce 5000.00 €Cieľom projektu bolo vytvoriť pre seniorov možnosť vzdelávať sa v oblasti informačných technológií a v oblasti inovatívnych výtvarných techník. Mesto vyškolilo 40 seniorov v oblasti IKT. Výučbu zabezpečovali dvaja lektori. V rámci kurzu inovatívnych výtvarných techník sa seniori naučili rôzne techniky ako maľovanie na hodváb, techniku decoupage na rôznych materiáloch a iné. Cieľom športových aktivít bolo vytvorenie podmienok pre jednotlivé podujatie, pre aktívnych a pasívnych športovcov. Projekt naplnil očakávania a tým zvýšil návštevnosť a šírenie povedomia o meste. Finančný dar bol použitý na organizáciu športových podujatí a na vzdelávanie seniorov v IKT oblasti.
126000.00 €

SPP-Distribúcia 2016

V internom grantovom programe SPP-Distribúcie boli v roku 2016 podporené 3 žiadosti celkovou sumou 28 000 eur.

Č.Číslo zmluvyPredkladateľNázov projektuPodporená sumaZáverečná správa
11/2016Mesto TrenčínObnova turistického chodníka do Čerešňového sadu 10000.00 €Obnovou turistického chodníka z centra mesta do Čerešňového sadu sa zlepšil a zjednodušil prístup a zároveň sa zatraktívnila lokalita lesoparku Brezina. Turistický chodník sa po úpravách stal schodným nie len v suchom počasí, čím sa stal prístupným aj pre rodiny s deťmi aj za nepriaznivých podmienok. Obyvatelia mesta tak ako aj turisti majú možnosť znovu objaviť Čerešňový sad a za pár minút byť v priamo v lone prírody. Obnovou chodníka sa upravil a spevnil kopcovitý terén s viacerými zákrutami. Povrch chodníka tvorí špárovaný lomový kameň s čiastkovými opornými múrmi a čiastkovými odvodneniami. Dĺžka chodníka je 380 m s priemernou šírkou 140 cm. Finančný dar bol použitý na práce na obnove chodníka.
12/2016Mesto KošiceRevitalizácia okolia novovybudovaného fitness ihriska 15000.00 €Zámerom projektu bolo prispieť ku skrášleniu a dotvoreniu estetickej stránky športovo-oddychovej zóny v jednej z mestských častí mesta Košice v MČ Dargovských hrdinov, v bezprostrednej blízkosti parku s oddychvoou zónou, detským ihriskom a novovybudovaním fitness ihriskom a to revitalizáciou svahu a novou sadoovu úpravou. Realizácia projektu zvýšila bezpečnosť a skrášlila okolie celého parku. Vznikol tak priestor na aktívne a zmysluplné trávenie voľného času. Finančný dar bol použitý na vybudovanie fitness ihriska.
13/2016Mesto PezinokRevitalizácia ihriska - denné centrum Cajla 3000.00 €Výsledkom projektu je zrevitalizované ihrisko v dennom centre. Na ihrisku bola nainštalovaná zostava hracích prvkov, šmýkačka, hojdačka, vzdelávací domček, statický drevená autobus a lavičky. Proejkt podporil tak rozvoj športu a voľnočasové aktivity v dennom centre. Finančný dar bol použitý na zrevitalizovanie ihriska.
28000.00 €

SPPoločne 2016

V grantovom programe SPPoločne bolo v roku 2016 podporených 39 žiadateľov celkovou sumou 200 000 eur.

Č.Číslo zmluvyPredkladateľNázovMestoPodporená sumaAnotácia
11/2016Základná škola Júlie Bilčíkovej Budkovce 355(TO) CIVIŠ - cítime, vidíme a športujemeBudkovce6000.00 €Projekt „(TO) CIVIŠ – cítime, vidíme a športujeme“ má dve hlavné priority, environmentálnu a športovú. Prvou prioritou je pokračovať v environmentálnom vzdelávacom programe školy. V areáli školy vybudujú záhradu, v ktorej budú mať žiaci možnosť pozorovať, skúmať, tvoriť a pestovať. Tým sa žiakom sprístupní zmyslové učenie a vytvorí sa priestor na spoluprácu so širokou komunitou. Druhou prioritou je vytvorenie exteriérového fitness ihriska v rámci už existujúceho multifunkčného športového areálu. Fitness stroje sú potrebné pre rozvoj športovej a pohybovej činnosti každej vekovej kategórie.
22/2016Základná školaTancuj, hýb sa, bav sa alias pódium plné vysmiatych tváríBytča5820.00 €Základná škola na ulici Eliáša Lániho v Bytči zorganizuje športové podujatie „Tancuj, hýb sa, bav sa alias Pódium plné vysmiatych tvárí“. Po odštartovaní novej éry tanca a pohybu s názvom „Tancuje celá škola“ pokračuje svojimi akčnými, pestrými a zábavnými pohybmi, ktorými roztancuje všetky ruky a nohy bytčianskeho okresu. Zriadením nového viacúčelového mobilného pódia a ozvučenia sa zvýši kvalita celého podujatia. Stane sa výsadou škôl miestneho regiónu a všetkých „stage-on“ aktivít. Zúčastnia sa ho žiaci, učitelia, rodičia a priatelia škôl v rôznej fyzickej kondícií, ktorých spája chuť sa hýbať.
33/2016HENKYHO JAZDCI - HENKY RidersBIKE CENTRUM HENKY RidersBratislava2600.00 €Občianske združenie HENKYHO JAZDCI – HENKY Riders buduje v obci Dunajská Lužná BIKE CENTRUM HENKY Riders. Bude sa v ňom nachádzať BMX trať s BMX areálom pre BMX, MTB Dirt park, Pump dráhy pre začiatočníkov a pokročilých, Cyklotrial park, klubovňa, občerstvenie, sociálne zariadenie, šatňa, parkovacia plocha a reklamná plocha. Poslaním HENKY Riders je vytvárať podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov aj ostatnej verejnosti, v oblasti telesnej výchovy, športu a v iných oblastiach spoločenského života, ktoré prispievajú k získavaniu a rozvoju pohybových i telesných zručností. Vybudovaním BIKE CENTRUM HENKY Riders prispejú k rozvoju športových centier na Slovensku a sústredia v ňom viac športových aktivít, ktoré využije široká verejnosť. Budú propagovať olympijský šport BMX a realizovať prípravy reprezentácie. Plánujú aj organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských akcií.
44/2016Expression o. z.FFace club - zážitok, inšpirácia, rastSpišská Belá5650.00 €Občianske združenie Expression chce inovatívnymi a kvalitnými akciami inšpirovať mladých ľudí z podtatranskej oblasti, ako vystúpiť zo zóny komfortu a žiť život, ktorý je inšpiráciou pre druhých i pre spoločnosť. Najlepšou cestou je ukázať konkrétne príklady dobrej praxe. Projekt prispeje k tomu, aby mladí objavili svoj potenciál i bohatstvo regiónu, v ktorom žijú a dokázali ho naplno využiť. Pripravené budú pre nich štyri zážitkové akcie, jedna inšpiratívna konferencia MladíMladým, štyri workshopy s úspešnými mladými ľuďmi a jedno školenie pre dobrovoľníkov. Projekt chce prispieť k aktívnej participácii mladých z regiónu na živote spoločnosti.
55/2016Hudbou k srdcuUmením prekonávame bariéryBratislava6000.00 €Umenie má potenciál prekonávať bariéry medzi ľuďmi aj bariéry v ľuďoch samotných v ich odbornom a osobnostnom raste. Ambíciou tohto projektu je pomôcť prekonávať bariéry medzi zdravými a hendikepovanými deťmi realizovaním spoločných výtvarných a hudobno-tanečných dielní pre zdravé a postihnuté deti. Tým prispejú k spolupráci a vzájomnému porozumeniu medzi týmito komunitami a k zvýšeniu kvality života hendikepovaných detí. Druhou ambíciou je prekonávať hranice schopností mladých hudobníkov za pomoci organizácie interpretačných kurzov pod vedením renomovaných umelcov. Zvýši sa tým kvalita slovenského umenia i miestneho kultúrneho života.
66/2016Domka – Združenie saleziánskej mládeže, Stredisko Bratislava – MamateyovaChodník kultúryBratislava6000.00 €Domka – Združenie saleziánskej mládeže vníma šancu ponúknuť kultúru množstvu ľudí, ktorí si každý deň skracujú cestu sídliskom. Ľudia v súčasnej hektickej dobe často nemajú čas na kultúrne vyžitie. Keď oni nemôžu ísť za kultúrou, chcú aby kultúra v nevtieravej forme prišla za nimi. Zároveň by radi priniesli nový formát aktivít pre niekoľko stoviek detí, mladých ľudí, rodín s deťmi a seniorov, ktorí každý týždeň prichádzajú do strediska, prostredníctvom multižánrových otvorených kultúrnych aktivít uskutočnených v revitalizovaných vonkajších priestoroch. V týchto priestoroch, otvorených počas celého dňa chcú ponúkať krásu a kultúru, čo najširšiemu okruhu ľudí.
77/2016Prameň radostiDomček - športové multifunkčné ihriskoVysoká nad Uhom6000.00 €Projekt Organizácie Prameň radosti spočíva vo vytvorení športového multifunkčného ihriska pre ľudí z obce Vysoká nad Uhom, priľahlých obcí a pre mladých ľudí z celého Slovenska, ktorí na toto miesto prichádzajú niekoľkokrát do roka. V rámci projektu vybudujú ihrisko s oplotením, reštrukturalizujú okolie, vytvoria oddychovú zónu, nainštalujú trampolínu, hojdačky, futbalové bránky, basketbalové koše, volejbalovú sieť. Zabezpečia tiež pomôcky a náčinie na vykonávanie športových aktivít. Realizácia projektu v sebe nesie spoluprácu s organizáciami, obcou a dobrovoľníkmi.
88/2016Gymnázium Šrobárova 1Šrobárska bouldrovka a outdoorové posilňovanieKošice6000.00 €Zámerom projektu Gymnázia Šrobárová je premena nevyužitého murovaného plota na boulderingovú stenu a doplnenie už existujúceho vonkajšieho športoviska o outdoorový posilňovací prístroj a lavičky na cvičenie. Umelá lezecká stena pomôže propagácii a rozvoju lezeckého športu v regióne. Exteriérové fitness ponúkne atraktívnu formu precvičenia všetkých svalových skupín s vlastnou váhou pre žiakov gymnázia aj pre širokú verejnosť. Športovci si tak harmonicky precvičia celé telo.
99/2016Mesto ŠahyFITpark Tabán - aktívny relax pre všetky generácieŠahy6000.00 €Mesto Šahy vybuduje fitpark. Myšlienka sa zrodila na podnet obyvateľov mesta. Zámerom je v spolupráci s miestnymi občianskymi združeniami premeniť zanedbané verejné priestranstvo na sídlisku Tabán na aktívnu oddychovú zónu pre športové vyžitie všetkých generácií. Neformálne združenie nadšencov športu pod názvom Spartan Race Training Group zo Šiah bude zastrešovať adrenalínové športové aktivity vo fitparku orientované na dospelých, deti, ale aj seniorov. Predstavia mnohé osobnosti fitness z ich regiónu. Spoločne s obyvateľmi sídliska, seniormi a rodičmi z MC Smejko vysadia zeleň, opravia lavičky a pieskovisko a zorganizujú viaceré športové popoludnia.
1010/2016Základná škola Ivana Branislava ZochaPohyb nás spájaRevúca6000.00 €Pravidelný pohyb a starostlivosť o telo ovplyvňuje duševnú a sociálnu rovnováhu a pohodu. V mnohých vyspelých krajinách sa cvičenie v exteriérových fitparkoch stáva bežnou súčasťou relaxu ľudského života, ktorý je v dnešných časoch potrebný pre všetkých. V meste Revúca sa takýto fitpark však nenachádza. Fitpark sa vybuduje v areáli Základnej školy Ivana Branislava Zocha. Vybudovaný fitpark bude kombináciou cvičenia, zábavy a spoločne aktívne tráveného času detí, mládeže, rodičov a starých rodičov.
1111/2016Mesto Spišské PodhradieNávrat "Haničky" pod Spišský hradSpišské Podhradie6000.00 €Mesto Spišské Podhradie opraví a spropaguje znovuobnovenie prevádzky vlakového motorového vozňa 810 „Haničky" na trati 187 Spišské Podhradie -Spišské Vlachy počas obdobia letnej turistickej sezóny v rámci podpory cestovného ruchu v Spišskom Podhradí a jeho okolí, ktoré je bohaté na kultúrne pamiatky UNESCO. Za týmto účelom mesto Spišské Podhradie zakúpilo osobný motorový vozeň 810, ktorý pred uvedením do prevádzky vyžaduje čiastočnú opravu a renováciu.
1212/2016V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládežeAktívna OravaTrstená6000.00 €Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže rozšíri ponuku športových podujatí na Orave o netradičné športové aktivity, ktoré postavia mladých ľudí pred výzvu vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, vyskúšať si nové netradičné aktivity, naučiť sa prekonávať svoje limity. Zorganizujú dve veľké športové podujatia, Adrenalin Race – adrenalínový beh s prekážkami a Festival netradičných športov, kde ľuďom z miestnej komunity predstavia netradičné športové aktivity. V športovej časti centra sa vybudujú pre miestnu komunitu vonkajšie prekážky pre kondičnú a silovú prípravu a vonkajšie informačné tabule s cvičeniami.
1313/2016Obec Petrova VesOdlož tablet, poď sa hrať vonPetrova Ves6000.00 €Obec Petrova Ves plánuje vybudovať areál aktívneho trávenia voľného času pre deti a teenagerov. Realizáciou projektu získajú vysnívané miesto zábavy, pohybu, relaxu. Priestor, ktorý je momentálne málo udržiavanou trávnatou plochou sa úpravou terénu, kvalitnejším zatrávnením, vysadením živého plota, zelene a osadením prvkov parkovej architektúry zmení na estetické a príjemné miesto. Inštalácia preliezačkovej zostavy, street workout prvkov, šmykľavky, hojdačiek, pieskoviska a ďalších hracích doplnkov bude motivovať deti a mladých ľudí k pobytu vonku, cvičeniu, ako aj k stretnutiam a spoločnému tráveniu voľného času.
1414/2016Cirkevná základná škola sv. JurajaKyslíková cesta pre malých i veľkýchSvidník6000.00 €Zdravie, pohyb, príroda, oddych a kultúra, to všetko na jednom mieste. Cirkevná základná škola sv. Juraja vybuduje kyslíkovú cestu priamo v areáli školy. Škola ponúka bezpečný areál plný zelene, mini amfiteáter pre kultúrne podujatia, drevený altánok s krbom a staršie športové ihriská. V areáli tak vznikne kyslíková cesta s cvičebnými prvkami, lavičkami a náučným chodníkom s informačnými tabuľami. Škola tak zatraktívni priestor, vznikne tak jeho ďalšie využitie na zmysluplné a aktívne trávenie voľného času, ale i na zavedenie inovatívnych postupov do vyučovania.
1515/2016Základná škola"DETSKÝ SVET - POHYBOM KU ZDRAVIU"Moldava nad Bodvou6000.00 €Projekt Základnej školy zahŕňa skrášlenie a sfunkčnenie nevyužitého prostredia areálu záhrady školy a vybudovanie detského ihriska a oddychovej zóny v areáli Základnej školy, Severná 21, v Moldave nad Bodvou. V areáli prebehnú terénne úpravy, osadenie hracích prvkov, lavičiek a výsadba zelene. Skrášlia prostredie, v ktorom deti trávia väčšinu svojho času. Vybudovaním detského ihriska umožnia vyššiu návštevnosť tohto areálu rodinám s deťmi žijúcimi v okolí školy. Projekt je určený deťom navštevujúcim základnú školu, aj ostatným deťom, rodičom, či starým rodičom žijúcim v okolí školy.
1616/2016Nadácia CvernovkaKomunitný priestor v Kreatívnom centreBratislava6000.00 €Nadácia Cvernovka vznikla primárne kvôli zachovaniu ľudského, kultúrneho a kreatívneho potenciálu, ktorý vznikol v priestoroch bývalej cvernovej továrne, tzv. Cvernovke, počas posledných 7 rokov. Po ukončení rokovaní o vybudovaní Kreatívneho centra v budove Pradiarne (NKP) v Cvernovke s novým majiteľom areálu, sa nadácia rozhodla nájsť vhodný priestor pre pôsobenie všetkých jednotlivcov a profesionálov z oblasti kreatívneho priemyslu na inom mieste v Bratislave. Primárnym cieľom je udržanie a rozšírenie existujúceho ekosystému umelcov, kreatívcov, inovátorov a vývojárov, ktorý vznikol v Cvernovke, na novom mieste a pod jednou „strechou”. Celkovým cieľom je transformácia areálu na Račianskej ulici na kreatívne, kultúrne a spoločenské centrum nadmestského významu, tzv. Kreatívne centrum, tvorba kultúrneho, spoločenského a športového programu a oživenie priľahlého parku, ktorý je už niekoľko rokov neudržiavaný, so sprístupnením verejnosti.
1717/2016Základná škola, Angyalova ulica 401/26, KremnicaRozhýb svoje teloKremnica4731.00 €V priestoroch areálu Základnej školy na Angyalovej ulici v Kremnici vznikne nové exteriérové športovisko. Novým športoviskom sa dosiahne väčší záber športových aktivít a možností v regióne. Zapojí sa mládež, ktorá bude rozvíjať svoje pohybové, koordinačné, rovnovážne a silové zručnosti. Tieto aktivity zabezpečia pravidelnosť a radosť, aké poskytuje tento netradičný pohyb. Prilákaním ďalších ľudí sa zvýši koordinačná a silová zdatnosť každého jedinca. Určený priestor bude lepšie využívaný na rozvoj športových talentov a rekreačných športovcov.
1818/2016Odborné učilište internátneEspépáčik vzdeláva ekologickyLučenec5500.00 €Odborné učilište internátne v Lučenci zorganizuje workshopy, prezentácie a pripraví zároveň edukačný materiál na tému: ,,Šetrenie energiami", v novej multimediálnej učebni s audio-video podporou pre environmentálne vzdelávanie žiakov, aj iných škôl, priateľov a širšiu verejnosť. Učebňa sa zariadi interaktívnou tabuľou, multimediálnym príslušenstvom, nakúpia sa stoly, na ktoré sa natrie špeciálny náter. Náter sa použije aj na časť stien. Špeciálny náter premení stenu a stoly na hladký povrch, po ktorom sa dá písať fixkami. Vzniknú tak podmienky na netradičné, multimediálne vzdelávanie a spoluprácu medzi školami a verejnosťou.
1919/2016Gymnázium Jozefa LettrichaFitko v strede sídliskaMartin6000.00 €Gymnázium Jozefa Lettricha vybuduje uprostred najväčšieho mestského sídliska vo svojom areáli outdorové fitness, ktoré podporí rozvoj pohybových aktivít pre všetkých obyvateľov miestnej časti. Zrevitalizuje sa tak verejne prístupný priestor so spoločenským významom pre miestnu komunitu, ktorý sa nachádza v blízkosti multifunkčného ihriska v miestnej časti Ľadoveň.
2020/2016O.Z. OrieškySPPoločne pod jednou strechouLieskovany2600.00 €Občianské združenie Oriešky vybuduje v malej obci s veľkým srdcom pod menom Lieskovany spoločenský prístrešok s pódiom, ktorý bude určený všetkým obyvateľom obce. Jeho výstavba prispeje k pohode a príjemnej atmosfére aj v nepríjemnom počasí. Umožní obyvateľom častejšie sa stretávať "SPPoločne pod jednou strechou" a poskytne priestor pre rôzne podujatia napr. Lezecké súťaže (Lieskovanská karabína, Foršting race), Lieskovanský parobek, hokejbalové turnaje, hasičské podujatia, vystúpenia detí z materskej školy, Stretnutia rodákov, olympiády na deň detí, zábavy, besedy... to všetko a ešte oveľa viac.
2121/2016LukostrelecBBKamarát lukBanská Bystrica6000.00 €Športové zariadenie LukostrelecBB zvýši povedomie ľudí o prístupnosti a priaznivých účinkoch lukostreľby. Samotná činnosť tohto športu veľmi aktívne rozvíja svalovú stabilitu chrbtice. Lukostreľba tiež rozvíja schopnosť sústredenia. To mladým ľuďom v značnej miere pomáha pri učení. Na dospelých, nutnosť sústredenia pôsobí ako relaxačná činnosť, ktorou sa odtrhnú od denných povinností. Telesne znevýhodneným a obéznejším ponúka plnohodnotnú športovú realizáciu. Ako prostriedok prezentácie sa použijú ukážky počas telesnej výchovy na základných a stredných školách, zorganizované spolu s komunitnými centrami, v spolupráci s národným rehabilitačným centrom v Kováčovej. Súčasťou projektu bude aj organizácia streleckého dňa pre telesne znevýhodnených a banskobystrická lukostrelecká liga zakončená Majstrovstvami Slovenska zdravých spolu s telesne znevýhodnenými.
2222/2016Obec VinosadyRelaxačný parkVinosady6000.00 €Obec Vinosady obnoví miestny park, osadí preliezky, hojdačky a kreatívne hry pre deti. Vybuduje tak oddychovú zónu so záhradným nábytkom a tabuľami s propagačným materiálom o zaujímavostiach obce a blízkeho okolia. Do realizácie projektu sa v rámci spolupráce zapoja aj miestne komunity ako futbalový klub a mnohí dobrovoľníci.
2323/2016ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou 2Po stopách RákoczihoRakovec nad Ondavou5970.00 €Základná škola s materskou školou vytvorí regionálnu izbu. Škola chce tak názorne priblížiť život starých rodičov, v jednoduchej výstave. Plánuje vytvoriť priestor, na uchovávanie zvykov a tradícii. Súčasťou histórie je aj známe Sedmohradské knieža, šarišský župan a vodca najväčšieho protihabsburského stavovského odboja v Uhorsku - "Rákoczi". Spomínaná izba sa nachádza v tesnej blízkosti knižnice, ktorá je prínosom poznávania. Priblíženie zvykov a tradícii sa uskutoční vo forme besedy, tancov, piesní, remesiel a jedál. Cieľom projektu je stretávanie sa mladších a starších generácií na rôznych akciách školy a spoznávanie histórie obce Rakovec nad Ondavou.
2424/2016eRko - HKSD, Územie Orava-LiptovDobrovoľníci deťomLiptovský Mikuláš6000.00 €Cieľom organizácie eRko je podporiť mladých ľudí - povzbudiť ich k dobrovoľníctvu, k nezištnej aktivite pre komunitu a k zmysluplnému využívaniu ich voľného času. Organizácia osloví širšiu skupinu animátorov a mladých ľudí z obcí v celom Žilinskom kraji. Cez vzdelávanie a podporné stretnutia v nich prebudí, resp. obnoví ich motiváciu pre pravidelné stretávanie sa s deťmi. V niektorých animátoroch vzbudí aj nadšenie pre zorganizovanie väčších otvorených podujatí pre deti v obciach.
2525/2016Obec PravoticeOddychový park s detským ihriskomPravotice2600.00 €Obec Pravotice sa v spolupráci s miestnym občianskym združením TJ Sokol Pravotice rozhodla vybudovať oddychový park s detským ihriskom, ktorý bude miestom aktívneho oddychu pre mladé rodiny s deťmi a seniorov. Na tento účel zužitkujú nevyužité priestranstvo v centre obce. Plánujú priestor vyčistiť, zarovnať a pripraviť ho k umiestneniu detských hracích a športových zariadení a drobnej parkovej architektúry. Prínosom projektu bude okrem bezpečnej zábavy detí aj vytvorenie oddychovej zóny pre mladé rodiny a seniorov. Napomôžu tak k zbližovaniu generácií – detí, rodičov a starých rodičov - za pomoci príjemného životného prostredia.
2626/2016Miestny odbor Matice slovenskejAutobus dobrej vôle 2016Hrušov2100.00 €Projekt AUTOBUS DOBREJ VÔLE prispieva k spríjemneniu prežitia vianočných sviatkov ľuďom, ktorí nemôžu prežiť život v kruhu svojej rodiny. Už 20 rokov sa o to snažia organizátori v spolupráci s prispievateľmi, občanmi obce, ktorí prostredníctvom detí z Detskej folklórnej skupiny Ragačinka po celom Slovensku rozdávajú radosť a dobrú vôľu všetkým, ktorí to najviac potrebujú. Deti s vedúcimi pripravia program zložený z vianočných kolied, ľudových zvykov. Zozbierajú najmä pre deti v detských domovoch hračky, školské potreby a iné darčeky, ktoré potom v rámci neformálnych stretnutí odovzdajú.
2727/2016Mesto SliačREVITALIZÁCIA PARKU NA CIKKEROVEJ ULICI NA SLIAČI – pilotná etapaSliač2600.00 €Mesto Sliač oživí park uprostred typického panelákového sídliska z éry socializmu. Rozloha parku je 2400 m2. Za uplynulé roky sa obyvatelia okolo parku omladili a park už neplní funkcie zodpovedajúce potrebám súčasnej populácie. Predstavy súčasných detí, mládeže, seniorov, širokej verejnosti a návštevníkov mesta o oddychu v parku sú dnes odlišné a náročnejšie. Na revitalizácii parku sa budú podieľať občania sídliska, ktorí spoločne priložia ruku k dielu. Revitalizáciou parku sa zvýši úroveň životného prostredia a kvalita života pre obyvateľov sídliska, širokej verejnosti a návštevníkov mesta.
2828/2016Obec HlbokéMultifunkčné ihrisko J.M. HurbanaHlboké2600.00 €Obec Hlboké sa do národnej histórie zapísala viacerými historickými udalosťami. Je kolískou spisovnej slovenčiny a pamätníkom zrodu jej literárnej podoby. Problémom v obci je však absencia športu. Vybudovanie multifunkčného ihriska poskytne jej obyvateľom oveľa viac možností ako využiť voľný čas prostredníctvom športových aktivít. Ihrisko uspôsobia na hru futbalu, tenisu, basketbalu a volejbalu. Do prác pri budovaní ihriska zapoja všetky organizácie v obci, pracovníkov a dobrovoľníkov. Ihrisko plánujú otvoriť pri príležitosti osláv 200. narodenia Jozefa Miloslava Hurbana za prítomnosti širokej verejnosti.
2929/2016Občianske združenie RZ pri ZŠ kpt. J. Nálepku v StupaveDOBRÁ DRUŽINAStupava6000.00 €Cieľom projektu DOBRÁ DRUŽINA je vybudovanie školského dvora pri starej škole. Vznikne tak nové ihrisko, športovisko, miesto na vzdelávanie a oddychovú zónu. Priestory budú denne využívať pedagógovia, žiaci školy, športovci a ŠKD, ktorý momentálne navštevuje 500 detí. Nový školský dvor im a ostatným občanom Stupavy poskytne miesto na zmysluplné a aktívne trávenie voľného času pre všetky vekové skupiny. Zvýši motiváciu a záujem o šport, skvalitní vonkajšie priestory školy, prispeje k zdravšiemu životnému štýlu návštevníkov a umožní nadväzovanie nových sociálnych kontaktov. Pre záujemcov bude k dispozícii počas celého týždňa.
3030/2016Základná umelecká škola Zlaté MoravceVýchovné koncerty pre materské a základné školy v našom okreseZlaté Moravce3629.00 €Základná umelecká škola prináša prostredníctvom projektu Výchovné koncerty pre materské a základné školy v okrese Zlaté Moravce. Vzdelávanie detí v tejto oblasti je nesmierne dôležité a v tejto modernej ére by nemalo upadnúť do zabudnutia. Cieľom projektu je zvyšovanie záujmu detí a mladých ľudí o vzdelanie, kultúru, umenie a tradície a zvyšovanie kvality vzdelávania žiakov (výučba, súťaže, koncertná činnosť). Ďalším cieľom je výchova hudobne nadaných mladých ľudí a tým správne formovanie ich osobnosti. Do samotnej realizácie sa zapoja žiaci a pedagógovia ZUŠ so základnými a materskými školami.
3131/2016Obec Dolné DubovéV krokoch minulostiDolné Dubové6000.00 €V roku 2014 bol v obci Dolné Dubové pri výkopových prácach objavený ohradový múr, ktorý bol podrobený archeologickému výskumu. Ten odokryl vzácnu historickú stavbu. Cieľom projektu je prezentácia tejto stavby, ktorá bude pozostávať z vymurovania múra nad úrovňou terénu a prezentáciou stavby na informačnej tabuli. Zohľadnia jej historicko-kultúrny význam a odkaz ďalším generáciám. Ďalším krokom bude záchrana najstaršej kamennej stavby v obci sochy sv. Jána Nepomuckého, ktorá sa nachádza v blízkosti múru. Obnovením múra a záchranou najstaršej sochy sa obec vráti v krokoch minulosti do obdobia 14. a 18. storočia.
3232/2016Základná škola HruštínPark: Srdce Priateľom a PrírodeHruštín6000.00 €Základná škola v Hruštíne v spolupráci so zamestnancami školy a obce, s rodičmi žiakov, s nadšenými lokálpatriotmi a priateľmi školy vybuduje miestny park, ktorý skrášli centrum obce, ale tiež poslúži ako učebňa prírodovedných predmetov, miesto pozorovania hmyzu a vtáctva, ako miesto vzájomných stretnutí pre osamelých dôchodcov a mamičky s kočíkmi, oáza pre pokojné rozjímanie. Zároveň bude slúžiť ako galéria, v ktorej budú umiestnené zaujímavé výtvory žiakov, prípadne miestnych umelcov, ako miesto, ktoré bude svojou výzdobou navodzovať sviatočnú náladu počas Vianoc a Veľkej noci.
3333/2016Viac ako vzdelanie30 inšpiratívnych WICKs, divadlo a budúci Herny Macini v Eagle & Child na Haanovej 28Bratislava6000.00 €Zámerom organizácie Viac ako vzdelanie je vytvoriť v škole komunitný priestor plný atmosféry slobody myslenia. Projekt predstavuje 4 výnimočné inovatívne aktivity. Sú určené pre mladých ľudí a miestnu komunitu s cieľom inšpirovať ich pre dobro, veľké veci, rozvíjať ich potenciál, charakter a zbližovať ich s miestnymi seniormi. Aktivity projektu budú: 30 WICKs - 30 stretnutí s inšpiratívnymi ľuďmi, séria 24 trojminútových videí, ktoré budú predstavovať 12 hádaniek + 12 riešení, nad ktorými sa dá lámať hlava aj niekoľko dní a inšpirujú k premýšľaniu. Zorganizujú divadelný klub pre mladých ľudí vo veku 14 – 19 rokov, sériu koncertných posedení pri jazzovej a klasickej hudbe a koláčikoch vyrobených študentmi, čaji a smoothie. Štvrtou aktivitou projektu bude odpracovanie cca 4 000 dobrovoľníckych hodín v miestnej komunite a na Slovensku.
3434/2016Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športuKráčame za zdravímPrešov5850.00 €Prešovská univerzita zapojí seniorov a ich príbuzných do realizácie pohybového programu Nordic walking. Zrealizuje semináre a workshopy pre seniorskú populáciu mesta Prešov a rozšíri túto myšlienky zdravého starnutia. Realizácia pohybových aktivít má v seniorskom veku veľký význam. Pomáha seniorom upraviť telesnú hmotnosť, úroveň svalovej sily a vytrvalosti, čoho výsledkom je aj lepšia starostlivosť seniora o seba a zvládanie bežných činností každého dňa.
3535/2016Cirkevná materská školaZelené detské ihriskoSpišská Nová Ves5550.00 €Cieľom projektu je vybudovať Zelené detské ihrisko, prostredníctvom ktorého sa bude u detí rozvíjať enviromentálne a ekologické cítenie, pohybové schopnosti a vzťah k prírode. Deti získajú počiatočné vedomosti prírodovednej gramotnosti, zážitkovým učením budú skúmať rôznorodosť prírody a naučia sa ju chrániť a starať sa o ňu. Snom Cirkevnej materskej školy je realizácia Zeleného detského ihriska v areáli materskej školy. Vybudované ihrisko využijú aj ako oddychovú zónu pre deti a rodiny. Realizácia projektu zahŕňa spoluprácu rodín z materskej školy, zamestnancov školy, obyvateľov mesta, zástupcov Lesov mesta aj ochranárov prírody.
3636/2016Nadácia NovohradskáModernizácia športového areálu NovohradskáBratislava6000.00 €Projekt Nadácie Novohradská zahŕňa vybudovanie bežeckého okruhu 300 m priamej dráhy na šprinty, doskočiska, multifunkčného ihriska pre basketbal, volejbal, florbal, ihriska pre mladšie deti s preliezkami, workout ihriska pre mládež, prírodnej posilňovne, pódia pre vonkajšie vyučovacie aktivity alebo spoločenské akcie komunity a parkovej úpravy (stromy, zeleň, lavičky). Prínosom projektu je vybudovanie kvalitného športoviska v centre Bratislavy, ktoré bude spĺňať všetky moderné a bezpečnostné štandardy pre šport. Športový a voľnočasový areál poskytne priestor pre komunitu žiakov školy, rodičov a obyvateľov priľahlej mestskej časti na stretávanie sa vo voľnom čase.
3737/2016Základná škola s materskou školou HarichovceJumping-zdravie, krása, pohodaHarichovce1600.00 €Základná škola s materskou školou v Harichovciach zavedie cvičenie jumping na trampolínach počas vyučovacích hodín, krúžkov a tiež pre verejnosť vo večerných hodinách v priaznivom počasí na ploche multifunkčného ihriska, počas nepriaznivých období na školskej chodbe. Jumping pritiahne do školy viac rodičov a občanov, aby škola žila nielen dopoludnia, ale aj večer. Zvýši motiváciu detí, mládeže a dospelých k pohybu spojenému so zábavou, k udržaniu rovnováhy nielen vo fyzickej, ale aj v psychickej rovine a zlepšovaniu medziľudských vzťahov. Cvičením dôjde k zvyšovaniu sebavedomia cvičiacich, ktorí si nájdu čas pre seba, zredukujú stres, budú si udržiavať ohybnosť organizmu, ich kardiovaskulárny systém bude na dobrej úrovni, upraví sa ich svalový tonus, zvýši sa energia a výkonnosť a získajú tak dobrý pocit po cvičení a zároveň dôjde k redukcii ich hmotnosti.
3838/2016Dieťa v nemocnici n.oRevitalizácia haly návštevKošice2600.00 €Projekt plánuje zútulnenie prostredia v hale návštev pre pobyt detí s rodinami. Zlepšia podmienky detí na hru počas obdobia stráveného v nemocnici, a to vzdelávaním, zábavnými aktivitami, či rozšírením možností spoločného trávenia času s rodinou. Vytvoria komunikačný priestor pre komunitné prednášky so zdravotnou tématikou. Zrevitalizujú priestor haly návštev, umiestnenia do nej sedací nábytok, herné zariadenia pre deti a upravia priestorové členenie. Zabezpečia kultúrne a rodinné prostredie počas návštev v hale, priestorovo vyčlenia spoločnú časť s priestorom na hry a interaktívne aktivity malých detí do 5 rokov ako aj adolescentov.
3939/2016WORKOUT TEAM ŽILINAStreet workout international competitionŽilina6000.00 €Workout Team Žilina zorganizuje 1.ročník medzinárodnej súťaže v street workoute. Street workout je cvičenie s vlastnou váhou tela na otvorenom priestranstve s jasnými pravidlami a na špecializovanom workoutovom ihrisku. Na majstrovstvách budú súťažiť dve kategórie, ženy aj muži. Hlavná súťažná disciplína je freestyle, ďalšie silové disciplíny sú zhyby na hrazde a kľuky na bradlách s pridanou váhou, ktoré budú vyhodnotené troma víťaznými miestami: zlatý, strieborný a bronzový. Očakávaný je veľký záujem, pretože pozvanie na súťaž prijalo veľké množstvo celosvetovo známych, domácich aj zahraničných hostí a vystúpia zároveň i zaujímaví hudobní hostia.
200000.00 €

Finančná správa

stiahnuť
Výkaz_ziskov_a_strát Nadácia SPP 2016.pdf

Finančná správa

stiahnuť
Súvaha Nadácia SPP 2016.pdf

Finančná správa

stiahnuť
Nadacia SPP poznamky 2016 final.pdf

Finančná správa

stiahnuť
Nadacia SPP_Sprava auditora.pdf

Finančná správa

stiahnuť
VS_NSPP_2016.pdf

Finančná správa

stiahnuť
Prílohy k VS_2016.pdf