Výročná správa 2017

Príhovor správcu nadácie

Milí priatelia,

 

Nadácia SPP oslávila v minulom roku štvrťstoročie svojej činnosti. Za toto obdobie sa ukázalo aké je potrebné mať na Slovensku inštitút, ktorý supluje úlohu štátu v mnohých oblastiach. Nadácie, nadačné fondy, neziskové organizácie – všetci uskutočňujú transfer finančných prostriedkov tam, kde ich je najviac treba. Majú know-how, chuť pracovať a zlepšovať svoje okolie na lokálnej, ale aj na celoštátnej úrovni. Asignačný mechanizmus prešiel za 15 rokov búrlivým vývojom, pričom istý čas hrozil aj jeho koniec. V súčasnosti nastavené podmienky sú férové a zdá sa, že aj na dlhšie obdobie stabilizované.

 

Nadácia SPP v minulom roku podporila v rámci programov partnerstiev a v 6. grantových programoch 286 projektov. Každý jeden projekt môžete nájsť v tejto výročnej správe spolu s popisom a výškou podpory. Teší nás, že náš dlhodobý transparentný prístup sa v minulom roku pretavil do zisku Certifikátu transparentnej firemnej nadácie – za otvorený prístup ku zverejňovaniu informácií o činnosti v súlade s Kódexom transparentnej firemnej nadácie.

 

Dovoľte, aby som vám poprial pri čítaní našej výročnej správy veľa inšpirácie a dobrých verejnoprospešných nápadov.

 

Mgr. Ondrej Šebesta,

správca Nadácie SPP

 

Správna rada

MUDr. Jozef Dolinský
Predseda Správnej rady
Ing. Michal Ďurkovič
Člen Správnej rady
JUDr. Marián Valko
Člen Správnej rady
Ing. Štefan Šabík
Člen Správnej rady

Dozorná rada

Ing. Ján Szalay
Člen Dozornej rady
Ing. Rudolf Slezák
Predseda Dozornej rady
Ing. Milan Hargaš
Člen Dozornej rady

Nadácia SPP v službách verejnosti

Nadácia SPP bola založená 19. novembra 2002 spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s., ktorá vníma Nadáciu ako účinný nástroj na rozvoj občianskej spoločnosti. Činnosť Nadácie SPP odráža snahu skvalitňovať firemnú kultúru a zodpovednosť spoločnosti. Víziou Nadácie je podpora, rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych a morálnych hodnôt na Slovensku a zmierňovanie dopadov ťažkých životných podmienok na ľudí prostredníctvom organizácií, ktoré presadzujú pozitívne dlhodobé a inovatívne zmeny v sociálnej oblasti.

Partnerom Nadácie SPP pri napĺňaní vízie a výkone aktivít je nezisková organizácia Centrum pre filantropiu (Cpf, n.o.), ktorá poskytuje Nadácii poradenstvo v oblasti výberu tém a priorít, pomáha účinne a prehľadne rozdeľovať podporu v rámci programov, administruje celý grantový proces a prezentuje aktivity Nadácie.

1 060 327 €
Celková podporená suma,
prerozdelená v roku 2017 na podporu verejnoprospešných projektov.
6
Grantových programov
Financie rozdeľujeme prostredníctvom grantov s jasne definovanými podmienkami a prehľadným procesom hodnotenia.
286
Podporených projektov,
ktoré majú potenciál meniť veci k lepšiemu a prinášajú jedinečné riešenia.
Vzdelávanie
Podporujeme projekty ambicióznych mladých ľudí v získavaní kvalitného vzdelania.
Ochrana zdravia
Prispievame k zlepšeniu vybavenia nemocníc a starostlivosti o pacientov a podporujeme rozvoj športových talentov.
Kultúra
Prispievame k zachovaniu nášho kultúrneho dedičstva, podporujeme projekty zamerané na ochranu pamiatok a oživenie zvykov a tradícií.
Regionálny rozvoj
Sppoločne s vami zlepšujeme Slovensko prostredníctvom podpory verejnosprospešných projektov, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.
Dobrovoľníctvo
Motivujeme zamestnancov k dobrovoľníckym aktivitám a podporujeme ich verejnoprospešné projekty.
Znevýhodnení
Pomáhame skvalitňovať život ľudí so znevýhodnením, podporou modelových a inovatívnych prístupov k integrácii.

Grantový program Opora

Zámerom programu je podporiť organizácie a inštitúcie poskytujúce sociálne služby v tom, aby uľahčili ľuďom so znevýhodnením ich plnohodnotné zapojenie sa do spoločnosti. Jeden z efektívnych nástrojov na dosiahnutie sociálneho začleňovania znevýhodnených skupín je tvorba a realizácia Individuálnych plánov rozvoja. Individuálny plán rozvoja osobnosti (IPRO) je podrobný opis konkrétnych potrieb a služieb, ktorý klientovi slúži na to, aby bol schopný čo najsamostatnejšie fungovať v bežnej spoločnosti. Tento plán by mal zahŕňať aj spôsob akým budú klientove potreby pokryté a naplnené.
V programe OPORA je podpora určená všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, organizáciám aj inštitúciám venujúcim sa ľuďom so špeciálnymi potrebami, ktorí sa rozhodli plánovať svoje služby podľa osobných cieľov, potrieb a schopností svojich klientov. Predkladaný projekt organizácie musí byť zameraný na individuálny plán rozvoja jedného konkrétneho klienta.

V programe OPORA je podpora určená všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, organizáciám aj inštitúciám venujúcim sa ľuďom so špeciálnymi potrebami, ktorí sa rozhodli plánovať svoje služby podľa osobných cieľov, potrieb a schopností svojich klientov. Predkladaný projekt organizácie musí byť zameraný na individuálny plán rozvojajedného konkrétneho klienta.

Viac informácií o programe Oporanájdete na našej webovej stránke tu.Prehľad podporených projektovnájdete tu.
Na podporu integrácie ľudí so znevýhodnením bolo v programe Opora celkovo podporených 72 žiadostí s prerozdelenou sumou 43 620 €.

Program pre jednotlivcov v núdzi - O krok vpred

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť k skvalitneniu starostlivosti o ľudí s postihnutím, ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.
Preto podporujeme aktivity zamerané na zlepšenie podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, zdravotným postihnutím, alebo dlhodobo chorých.

V snahe zefektívniť našu pomoc sme sa rozhodli prispievať na liečbu a rehabilitáciu a nadviazali sme spoluprácu s Nadáciou ADELi a Medical Center Adeli v Piešťanoch, ktoré poskytuje rehabilitačné programy pacientom s pohybovými poruchami neurologického pôvodu, najmä deťom a dospelým postihnutými detskou mozgovou obrnou. 

Viac informácií o programe O krok vprednájdete na našej webovej stránke tu.Prehľad podporených projektovnájdete tu.
V programe sme prispeli sumou 35 000 € na 36 liečebných pobytov v Adeli Medical Center.

Zamestnanecký grantový program

Cieľom Zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP je umožniť záujemcom z radov zamestnancov spoločností hlavnej skupiny SPP sprostredkovať pomoc tam, kde si myslia, že je potrebná a kde bude najmä ich osobnou zásluhou dobre využitá.

Cieľom Zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP je umožniť záujemcom z radov zamestnancov spoločností hlavnej skupiny SPP sprostredkovať pomoc tam, kde si myslia, že je potrebná a kde bude najmä ich osobnou zásluhou dobre využitá.

Prehľad podporených projektovnájdete na našej webovej stránke tu.Prehľad podporených projektovnájdete tu.
V rámci Zamestnaneckého grantového programu bolo podporených 13 projektov v celkovej sume 11 900 €.

Regionálny a komunitný rozvoj

V rámci interných programov podporujeme obce a regióny, ktoré sa nachádzajú v blízkosti kompresorových staníc a tranzitného plynovodu spoločnosti eustream. Tiež vybrané regióny, v ktorých pôsobí spoločnosť Nafta a spoločnosť SPP-Distribúcia.
Podporujeme verejnosprospešné projekty, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.

Program podpory komunít

Program je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Nafta a.s., ktorá venovala Nadácii SPP 2% zo svojich daní. Cieľom programu je podpora komunitného života vo vybraných regiónoch.

V roku 2017 podporu získalo 33 projektov v celkovej hodnote 80 050 . V rámci programu boli podporené samosprávy obcí a miest, školy, neziskové organizácie a občianske združenia.

O podpore projektov rozhoduje Správna rada Nadácie SPP. Žiadosti o podporu sú prijímané na oddelení pre internú a externú komunikáciu spoločnosti Nafta a.s., kde posudzujú či predložené žiadosti spĺňajú kritériá podpory.

 

Program Municipality

Program je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou eustream, a.s. Cieľom programu Municipality je podpora verejnoprospešných projektov v obciach, v blízkosti ktorých ležia kompresorové stanice. Nadácia SPP chce v rámci svojich možností vyjadriť solidaritu s obcami a ich obyvateľmi pri riešení ich každodenných problémov.

V roku 2017 získalo podporu 30 obcí, ktorým bola prerozdelená celková suma 287 700 .

 

Spolupráca so samosprávami

Interný program Spolupráca so samosprávami je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou SPP - distribúcia, a.s.. Grantový program je určený na podporu verejnoprospešných projektov, zameraných na podporu a zveľadenie obcí, miest a regiónov Slovenska.
V rámci programu je možné podporiť tieto oblasti:

  • Ochrana, obnova alebo zveľaďovanie životného prostredia
  • Starostlivosť o lokality zaujímavé z prírodného, kultúrneho alebo historického hľadiska
  • Revitalizácia verejných priestorov, podpora zariadení so spoločenským významom pre miestnu komunitu

V roku 2017 získali podporu 9 subjektov, ktorým bola prerozdelená celková suma 67 500  z darov SPP-Distribúcie.

 

Grantový program Regióny

Interný grantový program Regióny je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou SPP, a. s. Účelom nového grantového programu Nadácie SPP je podpora verejnoprospešných projektov, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. Spolupráca s obcami a mestami je veľmi dôležitá. Nadácia SPP vyhradila finančné prostriedky, ktoré sú určené na podporu Vašich verejnoprospešných projektov s cieľom skvalitniť život v obciach a v mestách.

V roku 2017 v rámci Grantového programu Regióny podporených 20 subjektov v celkovej sume 30 000 €.

Viac informácií o programe Municipalitynájdete na našej webovej stránke tu.Prehľad podporených projektovnájdete tu.Viac informácií o programe Podpory komunít - Naftanájdete na našej webovej stránke tu.Prehľad podporených projektovnájdete tu.Viac informácií o programe SPP-Distribúcienájdete na našej webovej stránke tu.Prehľad podporených projektovnájdete tu.Viac informácií o programe Regiónynájdete na našej webovej stránke tu.Prehľad podporených projektovnájdete tu.

Kultúrna pamiatka roka - Cena Fénix

Poslaním súťaže je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Cieľom súťaže je oceniť z hľadiska prínosu pre ochranu pamiatkových hodnôt: a) prípravu a realizáciu obnovy/reštaurovania kultúrnych pamiatok, b) prípravu a realizáciu obnovy historického prostredia na území pamiatkových zón a pamiatkových rezervácií (ďalej len „pamiatkové územia“).
Na základe hodnotenia a návrhov odbornej poroty udeľuje minister kultúry titul Kultúrna pamiatka roka. Minister kultúry udelí v príslušnom kalendárnom roku najviac štyri tituly Kultúrna pamiatka roka. Tri tituly pre objekty kultúrnych pamiatok a jeden titul pre pamiatkové územie.
Viac informácií o cene Pamiatka roka Fénixnájdete na webovej stránke tu.Prehľad podporených projektovnájdete tu.
V roku 2017 získali cenu 4 projekty v celkovej sume 33 200 €.

Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu cieľov Nadácie. Navyše partnerské projekty majú spoločnú črtu, svojím zameraním sú inovatívne, majú celoslovenskú pôsobnosť, prípadne modelový charakter vo svojom regióne a prinášajú konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí. V roku 2017 bolo podporených 69 projektov celkovou sumou 471 357,00 €.

Rozvoj a podpora vzdelávania

V téme Rozvoj a podpora vzdelávania bolo podporených 14 projektov v sume 99 460 €.

 

Podporili sme napr. projekt:

AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku

Názov projektu: Festival vedy a techniky AMAVET 2017

Projekt bol podporený sumou: 10 660 €

Festival Asociácie pre mládež, vedu a techniku bol opäť vyvrcholením práce žiakov, učiteľov, konzultantov a organizátorom. Jubilejný dvadsiaty ročník festivalu prebiehal počas troch dní od štvrtka 9. novembra do soboty 11. novembra 2017. Obdivuhodné nápady, vedecké nadšenie a sebavedomie mladých Slovákov z roka na rok vzrastajú. Úroveň projektov žiackych vedeckých prác dosahuje medzinárodnú úroveň. Festival mal zároveň bohatý nesúťažný program. Najväčšími víťazstvami sú však určite umiestnenia na medzinárodných súťažiach v Európe a v USA. Hodnotiaca komisia rozhodla o postupe 15 súťažiacich s 11-timi projektmi. Finančný dar bol použitý na dopravu, ubytovanie, stravovanie, kancelársky materiál, kartónové postery, ocenenia a honoráre.

 

Zoznam podporených projektov v rámci Programu partnerstiev.

Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt

V téme rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt bolo podporených 8 projektov v sume 25 350 €.

 

Podporili sme napr. projekt:

 DFS Vienok

Názov projektu: 50-te výročie Detského foklórneho súboru - DFS Vienok

Projekt bol podporený sumou: 1 450 €

V  roku 2018 oslávi súbor svoje 50-te výročie, ku ktorému pripravuje v apríli galaprogram pod názvom: „ Vienok spieva, hrá a tancuje“.  Program bude venovaný bývalým členom, rodičom detí súboru a priateľom z celej folkloristickej obce Slovenska. V programe bude účinkovať 85 členov súboru vo veku od 5-18 rokov, novovzniktuntá detská ľudová hudba Vienok, ktorá za rok svojej existencie dosiahla vynikajúce výsledky. Súbor uvedie v programe aj nové choreografie, ku ktorým je potrebné vyhotoviť nové krojové súčiastky a taktiež obnoviť aj krojové súčiastky, kde je po rokoch krojové zabezpečenie opotrebované. Pre všetkých Vienkárov a obdivovateľov folklóru je pripravený krásny darček - kalendár, zložený z fotografií detí v najkrajších krojoch z rôznych choreografií súboru a  z rôznych regiónov Slovenska.

 

Zoznam podporených projektov v rámci Programu partnerstiev.

Ochrana zdravia

V téme ochrany zdravia bolo podporených 31 projektov v sume 209 000 €.

 

Podporili sme napr. projekt

Liga za duševné zdravie SR, o.z.

Názov projektu: Zippyho Kamaráti a Kamaráti Jabĺčka

Projekt bol podporený sumou: 5 000 €

 Stanoveným cieľom projektu bolo realizovať program Zippyho kamaráti, v čo najširšom meradle v SR. Cieľom bolo vyškoliť nových učiteľov v počte 250.  V tomto školskom roku bolo vyškolených 115 učiteľov. Program si vybudoval už silné meno v mnohých školách, kde sa v minulosti vyškolili učitelia. Účastníci tréningov vyjadrujú väčšinou veľkú spokojnosť so získanými vedomosťami a zručnosťami. Vďaka programu sa zlepšilo v deťoch rozpoznávanie a spracovanie emócií, efektívnej komunikácie a nadväzovania a udržiavanie priateľstiev spolu s riešením konfliktov a ich celkovým zvládnutím. Finančný dar bol použitý na tlač brožúry, koordináciu projektu  a evaluačné stretnutia.

 

Zoznam podporených projektov v rámci Programu partnerstiev.

Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva

V téme podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva bolo podporených 8 projektov, v celkovej výške 74 000 €.

 

Podporili sme napr. projekt:

SMILE n.o.

Názov projektu: POMÁHAME S ÚSMEVOM - Digitalizácia sterilných boxov

Projekt bol podporený sumou: 6 000 €

Cieľom digitalizácie steriliných boxov bolo odstránenie sociálne izolovaných detských pacientov a jeho rodiča počas procesu transplantácie kostnej drene protredníctvom interaktívnych počítačov a ich software vybavenia. Cieľovou skupinou projektu boli detskí pacienti podstupujúci transplantáciu kostnej drene. Počas tohto procesu sú zatvorení v tzv. Sterilných boxoch – miestnosť cca 18m2 a na niekoľko mesiacov sú izolovaní od svojich rodinných príslušníkov, kamarátov, školy a okolia. Finančný dar bol použitý na zakúpenie 6 ks pohyblivých medicínskych ramien spolu s ich inštaláciou, zakúpením obrazoviek PC, monitorov a tvorbou software personalizovaného riešenia.

 

Zoznam podporených projektov v rámci Programu partnerstiev.

Regionálny a komunitný rozvoj

V téme Regionálny a komunitný rozvoj bolo podporených 9 projektov v sume 52 500 €.

 

 

Podporili sme napr. projekt:

Obec Močenok

Názov projektu: ,,Spájame kultúrou a športom“

Projekt bol podporený sumou: 10 000 €

Projekt bol zameraný na podporu kultúry a športu v obci Močenok. Komunitný a regionálny rozvoj bol podporený realizáciou aktivít - Dni obce Močenok, Vianočné trhy a Street workoutové ihrisko. Týmito aktivitami došlo k zlepšeniu kvality života miestnej komunity, potešení boli viacerí návštevníci obce, rodičia, deti a seniori. Zvýšila sa zároveň i atraktivita obce a povedomie o obci, podporil sa spoločenský život a zvýšili sa možnosti kulúrneho vyžitia. V rámci projektu sa zakúpilo nové športovisko, ktoré rozšírilo ponuku a kvalitu voľnočasových aktivít v obci. Financie boli použité na koncerty a vystúpenia hudobných skupín, obstaranie cvičiacich prvkov a nákup drevených stánkov.

 

Zoznam podporených projektov v rámci Programu partnerstiev.

Podpora charitatívnych a filantropických aktivít

V téme Podpora charitatívnych a filantropických aktivít boli podporené 2 projekty  v sume  8 000 €.

 

Podporili sme napr. projekt:

Hospic milosrdných sestier

Názov projektu: Zmiernenie bolesti a zyvšovanie kvality života pacientov v hospici

Projekt bol podporený sumou: 4 000 €

Chorý človek, ktorého liečba onkologického ochorenia bola neúčinná, trpí v poslednom štádiu choroby neznesiteľnými bolesťami fyzickými a nezriedka i psychickými  súvisiacimi s prijatím stavu, v ktorom sa pacient nachádza – zomiera. Takýmto pacientom je poskytovaná starostlivosť v hospici s celoslovenskou pôsobnosťou a to v Hospici Milosrdných sestier. Projekt pomohol zmierniť bolesť, zvýšiť kvalitu života pacientov a zároveň sa podarilo prispieť k pocitu subjektívnej spokojnosti. Finančný dar bol použitý na zdravotnícky materiál, lieky na tíšenie bolesti a enterálnu výživu.

 

Zoznam podporených projektov v rámci Programu partnerstiev.

Grantový program Opora

V grantovom programe Opora bolo podporených 72 žiadostí celkovou sumou 43 620 €.

Č. projektu Č. zmluvynazov organizaciemesto/obecmeno klientaPodporená sumaZáverečná správa
11/2017OZ Dom nádejeMartinLucia600 €Klientka Lucia bola sprevádzaná na všetky súdne pojednávania. V rámci projektu sa nakúpili potrebné školské pomôcky Keire, zaplatila sa strava a družina. Nákupom potravín sa zlepšila životná úroveň. Tým, že sw zakúpili školské pomôcky Keira sa zlepšila v školskom procese a zmiernili sa sociálne rozdiely v škole medzi deťmi a ňou. Zabezpečením stravy je podporený zdravý vývin dieťaťa a pozitívne myslenie. Rodina je aj naďalej v pôsobnosti OZ Dom nádeje. V budúcnosti bude OZ dohliadať na život rodiny ako aj stretávanie sa matka - dieťa. Dohliadne sa na školské výsledky Keiry ako aj na zaplatenie školskej stravy a družiny. Finančný dar bol použtiý na lieky, školské pomôcky a potraviny.
22/2017Oz Dom nádejeMartinMartina1190 €Keďže v Žilinskom kraji je kapacitne veľmi málo škôlok pre postihnuté deti a pre deti autistov nie je ani jedna, podarilo sa v rámci projektu, aby pani Martina začala so synom Alexom navštevovať poradňu pre autistické deti v Žiline - Bánova, ktorá sa špecializuje priamo pre autistické deti. Alexa vedú k samoobslužným činnostiam. Na sedeniach býva cca 3 hodiny a v tom čase je pani Martina na brigáde v obchode. Tým, že Adamko začal navštevovať 1. ročník pohybuje sa viac medzi zdravými deťmi. Ich život sa pohol k lepšiemu, no chce to ešte veľa úsilia, práce s Alexom. Robí pomalé krôčiky, ale aj tie potešia. Finančný dar bol použitý na potraviny, lieky, plienky, školské a hygienické pomôcky.
33/2017DOMKO - Domov sociálnych služiebKošiceVladimír J.750 €Cieľom projektu bolo pána Vladka naučiť hrať na gitare. Najväčšiu radosť mal z novej gitary, ktorá mu bola zakúpená z financií. Teraz ešte viac času venuje hre na gitare. Denne cvičí hru na gitare spolu s terapeutom. Zúčastňoval sa nahrávania skladieb na CD v nahrávacom štúdiu s profesionálnymi hudobníkmi. Naučil sa už ďalšie nové pesničky. Hudobná skupina Domko band začína vystupovať pri rôznych príležitostiach v iných zariadeniach sociálnych služieb. Finančný dar bol použitý na zakúpenie mikrofónových stojanov, káblov, gitary a iných hudobných nástrojov.
44/2017Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb - pre stredisko DSS SymbiaZvolenPatrícia Š.500 €Paťa potrebovala pomoc pri napĺňaní všetkých základných životných potrieb (jedlo a pitie, hygiena, obliekanie, pohyb). Paťa pracovala na tvorbe prezentácií v Symbii i doma, zbierala fotografie, hľadala najvhodnejšiu melódiu k jednotlivým prezentáciám a postupne tvorila. Notebook jej dával dostatočnú slobodu v tom, že nebola viazaná na jedno miesto pri statickom PC. Finančný dar bol použitý na zakúpenie notebooku.
55/2017OZ Nádej pre RozsutecBratislavaMichal D270 €Cieľom projektu bolo podporiť Michala, aby dokázal využiť svoj potenciál, ovládať sa a viesť pokojný život, aby Michal dokázal pokojnejšie zvládať záťažové situácie a upokojiť sa za kratšiu dobu ako je to v súčasnosti. Michal každý deň relaxoval pri melódii nových CD. Keď bol Michal nepokojný, išiel si do svojej izby oddýchnuť na tuli vak, prípadne počúval hudbu v miestnosti, kde cvičí. Svoj nepokoj občas dokázal utíšiť bitím na bubon. Miško používa pri nadobudnutí pokoja hudobné nástroje alebo si na nich hrá vo voľnom čase. Finančný dar bol použitý na tuli vak, CD prehrávač, relaxačnú hudbu, bubon a dažďovú palicu.
66/2017Domov sociálnych služieb pre dospelých KošútyKošútyJúlius D.600 €Realizovaním projektu boli zabezpečené vhodné podmienky pre život klienta. Individuálne, sociálne a životné potreby klienta sú udržiavané a uspokojované v primeranosti jeho stavu. Bol vytvorený vhodný priestor (miestnosť) pre jeho existenciu, vyhovujúce podmienkam jeho zdravotného, fyziologického a psychického stavu. Pomocou zakúpených pomôcok boli klientovi zabezpečené dostatočné vnemy - metóda aromaterapia, relaxačná hudba, s ktorými sa udržuje jeho vnemová aktivita. Finančný dar bol použitý na hudobný kolotoč, CD, ortopedický matrac a rádiomagnetofón.
77/2017Domov sociálnych služieb Čeláre-KírťBušinceDušan P.400 €Od nákupu fotoaparátu pán Dušan ešte častejšie chodí na prechádzky a nielen obdivuje, ale aj fotí, dokumentuje krásy prírody. Vďaka novému fotoaparátu a pánovi Dušanovi sú už na všetkých izbách pavilónu Javor vystavené podobizne klientov, čomu sa veľmi tešia a zo srdca mu ďakujú. Fotografovanie sa stalo pre neho každodennou činnosťou. Zo dňa na deň robí stále krajšie zábery, fotografie. Aj pri príležitosti návštevy družobných zariadení urobil množstvo krásnych foto záberov, ktoré boli vystavené na nástenke zariadenia, čím spôsobil obrovskú radosť všetkým klientom DSS. Finančný dar bol použitý na zakúpenie fotoaparátu, brašne a SD karty.
88/2017Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská ŠtiavnicaBanská ŠtiavnicaJakub S.440 €Klient DSS, 8-ročný Jakub je postihnutý poruchou autistického spektra v kombinácii s mentálnym postihnutím. Nekomunikuje a vo viacerých oblastiach sebaobsluhy nie je samostatný. Denným používaním komunikačného softvéru sa podarilo sfunkčniť alternatívnu možnosť komunikácie a týmto spôsobom aj eliminovať časté negatívne a agresívne prejavy jeho správania. Finančný dar bol použitý na zakúpenie fono balíka a tabletu.
99/2017Diecézna charita Žilina, Dom charity sv. KamilaŽilinaAlžbeta K.400 €Klientka pani Betka adaptačný proces zvládla a pomaly sa udomáčnuje pre ňu v novom prostredí. Nadviazala priateľský vzťah so svojou novou spolubývajúcou a aj so zvyškom klientov a pracovníkmi DCHK. Vystupuje priateľsky a otvorene. Má plány do budúcna, ktoré sa snaží si priebežne aj plniť. Jeden z plánov bola aj realizácia predloženého projektu, prostredníctvom ktorého si pani Betka chcela naplniť svoj kreatívný sen a niečo nové a užitočné sa naučiť. Finančný dar bol použitý na kurz a na výtvarný a kreatívny materiál.
1010/2017Občianske združenie ATHÉNAHnúšťaVeronika U.1500 €Veronika za pomoci očnej navigácie Tobii PCEye dokázala bezdotykovo používať niektoré aplikácie na počítači, vybrať si obľúbenú pesničku. Dokázala pohľadom očí presúvať ukazovateľ myši a teda mohla maľovať, pracovať pomocou softvérového výučbového balíka Look to Learn, ktorý obsahuje 40 rôznych úloh a aktivít. Veronika mala možnosť vytvárať hudbu, kresliť, hrať pexeso, mieriť na terč a tým odhaľovať skryté obrazce. Finančný dar bol použitý na Tobi Gaze Viewer a bezdotykové ovládanie PC.
1111/2017Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA BB)Banská BystricaPaťko G.575 €Klient Paťko sa sčasti stabilizoval a upokojil sa. V rámci terapií sa predĺžila jeho schopnosť vydržať aj dve hodiny v relatívnom kľude, teda motorické prejavy ako nepokoj, kývanie sa sa celkom podarilo odstrániť. Prebehla dobrá komunikácia medzi ním a terapeutkou. Paťko sa adaptoval na nové sociálne prostredie výborne. V rámci terapie sa zlepšoval v pohyblivosti a zároveň aj v fyzickom a emocionálnom uvoľnení. Finančný dar bol použitý na kranio-sakrálnu terapiu.
1212/2017Domov sociálnych služieb LibertasLučenecMilan G.350 €Klient Milan sa naučil bicyklovať, postupne sa zdokonaľuje v jazde. Zlepšila sa jeho koordinácia a pohyb. Tour Perta Sagana sa nezúčastnil, nakoľko v meste Lučenec bude organizovaná až na budúci rok. Finančný dar bol použitý na bicyklu a prilbu.
1313/2017Michalovský domov seniorovMichalovceJana V.1200 €Pomocou objednaných kompenzačných optických pomôcok si mohla klientka Janka osvojovať zručnosti v oblasti priestorovej orientácie a nezávislosti. Dosiahla sa jej väčšia samostatnosť a socializácia. Klientka je šťastnejšia, pretože sa použitím optických kompenzačných pomôcok zlepšila kvalita jej života. Finannčý dar bol použitý na elektronikckú čítaciu lupu, budík pre nevidiacich, indikátor hladiny a na glukomer.
1414/2017Domov MÁRIEBanská ŠtiavnicaRenáta314 €Pani Renáta sa s pomocou personálu Domova MÁRIE vybrala a zakúpila si materiály a základnú výbavu na výrobu mydiel. V pracovnej miestnosti potom s pomocou sociálnych pracovníčok a za asistencie ostatných klientov začala podľa pracovných postupov pripravovať mydlové hmoty, pridávať farby a vône a nalievať ich do pripravených foriem. Následne ich upravovala gravírovaním a darčekovo balila. Pri výrobe mydiel sa pani Renáta s ostatnými zúčastnenými veľa rozprávala - o ich výrobe, o význame pracovnej činnosti, o spolupatričnosti, o spoločných záujmoch, o bežnom živote, o pohode, o radosti z darovania darčekov. Pri spoločných stretnutiach a spoločnej práci sa všetci cítili veľmi príjemne. Prvé vyrobené mydielka dostali tí najbližší "spolupracovníci", ale k Vianociam je pripravených ešte veľa darčekov, ktoré pani Renáta bude s radosťou rozdávať. Finančný dar bol použitý na mydlové hmoty, mydlové vločky, farby, laky a vône do mydiel spolu s varičom, nádobami a formami.
1515/2017Domov sociálnych služieb RozsutecBratislavaDianka Sch.290 €Dianka chcela rozvíjať svoj talent a nadanie pri pečení. Chcela sa zdokonaľovať v tejto svojej záľube a naučiť sa tak zručnosti, ktoré môže neskôr v živote využiť. Tiež sa rada učí a z tohto dôvodu sa chcela zlepšiť aj v nemeckom jazyku a to čítaním aj prekladaním nemeckých receptov. S Diankou boli postupne nakúpené pomôcky potrebné na pečenie, kniha s receptami, odšťavovač, mixér a ďalšie pomôcky do kuchynky. Každý týždeň chodila na nákup surovín s kolegyňou Veronikou a s ďalšími klientmi a spolu s nimi pomáhala pripravovať koláče na stredajšiu komunitu. Dianka si napokon vybrala knihu receptov s koláčmi v slovenčine. Finančný dar bol použitý na odšťavovač, nerezovú nádobu, ručný šľahač, formu, formu, plechy, varešky, zásteru, knihy a ingrediencie na pečenie.
1616/2017Spojená škola internátnaPrakovceMichaela A.600 €Miška sa zdokonalila v pracovných upratovacích a tvorivých činnostiach. Samostatne pripraví pracovný priestor, pozorne oddelí kus hliny, určený na prácu, otvorí nádobu s englobou, prinesie vedro vody a prichystá handry. Tieto prípravné činnosti sú zautomatizované. Dokáže pracovať podľa pokynov, pracuje pomaly, neunáhlene, počká a upozorní na to, čo jej nejde. Z hliny gúľa, vaľká, vykrajuje, výsledky práce zhodnotí a pomaľuje englobou. Na kruhu pracuje s pomocou učiteľky a usmerneniami, ktoré pozorne počúva. Výrobky rada prezentuje návštevám v triede. Chystá sa na väčšiu prezentáciu v budove školy, podujatie Deň prakovských tradícií, ktorý sa bude konať v decembri. Finančný dar bol použitý na hrnčiarsky kruh, hlinu, engobu, sadu očiek, dierkovač a špachtľu.
1717/2017NádejLadomerská VieskaJán M.600 €Ciele projektu v oblasti úpravy dielne boli splnené. Dielňa bola upravená tak, aby vyhovovala nielen potrebám iných klientov pri skupinových prácach, ale najmä podľa individuálnych potrieb Janka. Janko môže v tejto dielni bezpečne pracovať s elektrickou lupienkovou pílkou a po skončení práce ju bezpečne uloží do skrinky so zámkom. Priestor je upravený tak, aby tu mohol cvičiť s činkami a následne ich tiež odložiť na vyhradené miesto. Preto Janko v súkromí viac využíva na výrobu vlastných výrobkov ručnú lupienkovú pílku. Podľa potreby mu personál poskytne vzory a námety, on si potom výrobok sám nakreslí, vypíli, opracuje pomocou brúsneho papiera a nakoniec vyzdobí podľa svojich predstáv. Janko má neustále s čím pracovať a tento fakt pozitívne ovplyvňuje jeho psychický stav. Svoje výrobky ponúka na predaj svojim príbuzným, známym v mieste narodenia i v blízkom okolí DSS. V rámci predajných trhov, na ktorých sa zúčastňuje DSS s výrobkami klientov, na osobitnom mieste sú vystavené aj jeho vlastné výrobky. Finančný dar bol použitý na elektrický lupienkovú pílu, úložnú skrinku, ochranné pomôcky, pracovné vybavenie a farbu.
1818/2017„Fénix", Zariadenie sociálnych služieb LeviceLeviceVilma G.200 €Kľúčový pracovník v spolupráci s dobrovoľníčkou a klientkou Vilmou pravidelne každý utorok v zariadení organizovali kadernícky krúžok, kde chodí čoraz viac klientov. Vzájomne sa môžu porozprávať, čo vedie v prevencii proti sociálnemu vylúčeniu. Taktiež si trénujú motoriku a v neposlednom rade to vedie k udržiavaniu psychickej sviežosti, nakoľko majú celý deň dobrý pocit z pekne upravených vlasov. Finančný dar bol použitý na kadernícke prípravky, uteráky, hrebene, kulmy a nátačky.
1919/2017Senior pri Domove MÁRIEBanská ŠtiavnicaDaniel292 €Hlavným cieľom projektu bolo nafotene zaujímavých momentov pre pána Daniela. Pán Daniel zachytil na svojich fotkách každý moment, ktorý mu stál zato a páčil sa mu. Fotil nielen prírodu, ale aj mesto v ktorom žije a svojich priateľov a známych. Finančné prostriedky získané od Nadácie SPP boli použité na nákup rámov na fotografie, kroniky a vyvolanie fotografií.
2020/2017Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami, BatizovceBatizovcePeter L.450 €Peter nadviazal bližšie priateľstvo s dvoma cyklistami z obce. Bicyklovanie prispelo výrazne na zlepšenie psychického zdravia Petra. Prejavilo sa to v zmene nálady u Petra. Po príchode z cyklotúr bol Peter nadšený, že zvládol ďalšie trasy. Finančný dar bol použitý na bicykel a príslušenstvo.
2121/2017Občianske združenie BarličkaPrešovVladimíra B.830 €Vladka nadobudla pocit sebarealizácie a užitočnosti pri výrobe šperkov. Viac individuálneho prístupu a pochvala za svoju prácu bola pre Vladku podnetom pre tvorbu. Pri výrobe šperkov Vladka pracovala na svojej jemnej motorike a čím ďalej tým jej to išlo lepšie. V neposlednom rade sa Vladka a jej aktivita stala inšpiráciou pre ostatných. Bol to čas a priestor, pri ktorom Vladka mohla zapojiť svoju kreativitu a svoje schopnosti. Finančný dar bol použitý na nákup materiálu, bižutériu, kreatívny materiál a propagáciu.
2222/2017Harmónia - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulokŽilinaErika S.1450 €Pani Erike sa zlepšili možnosti na napĺňanie potreby spolupatričnosti a lásky. Klientka môže mať častejšie pocit, že stále patrí do rodiny a je prítomná dianiu v nej.
2323/2017"SVETLO" Zariadenie sociálnych služieb OlichovOlichov, pošta VolkovceMilica G.400 €Môže s rodinou udržiavať častejší osobný kontakt. Výlety s rodinnými príslušníkmi sú s pomocou elektrického vozíka jednoduchšie. Je jednoduchšie aj pre personál zariadenia, v ktorom klientka žije, zobrať ju na výlet. Elektrovozík umožňuje klientke pohybovať sa samostatnejšie a nezávislejšie na ostatných. Finančný dar bol použitý na nákup elektrovozíka.
2424/2017K-7 Psovodi - záchranári Slovenskej republikyŽilinaJanko V.1400 €Klientka sa veľmi tešila možnosti realizovať sa pri pečení koláčov a zákuskov, mala pocit, že je v zariadení viac užitočná, posilnila si svoje sebavedomie. Práca v tomto smere jej pripomenula jej činnosť v domácnosti pred umiestnením do zariadenia. Spomenula si na mnohé jednoduché koláče, ktoré piekla doma, bola veľmi ambiciózna a chcela vyskúšať aj zložitejšie recepty. Zákusky a koláče napečené pani Milickou poslúžili ako občerstvenie pri oslavách narodenín iných klientov. Pani Milicka si vyskúšala tiež pripravovať oblátky a trubičky na elektrickom oblátkovači. Pri pečení pod vedením inštruktorov sociálnej rehabilitácie boli zamestnaní aj iní klienti. Finančný dar bol použitý na oblátkovač, príslušenstvo, rúru a šľahač.
2525/2017„Fénix", Zariadenie sociálnych služieb LeviceLeviceGizela Č.300 €Víziou projektu bola samostatná chôdza Janka V. a jeho samostatnosť pri rutinných denných činnostiach (jedenie, pitie), ako i zvládnutie formy komunikácie, ktorá je vhodná pre ľudí s rečovým postihnutím. Víziou bol čo najväčší rozsah získaných kognitívnych zručností pri Jankovom vážnom kombinovanom postihnutí. V rámci projektu došlo pomocou canisterapie a hipoterapie k zlepšenie spánku po terapiách a skľudneniu správania, k zlepšenie sebaosbluhy pri jedení rukou a lyžicou (učili sme sa kŕmiť psa príborom, nakladať jedlo a podobne), Znížila sa salivácia pomocou orofaciálnej stimulácie a pomocou špeciálneho lízania a logopedických cvičení došlo k zlepšeniu komunikácie formou posunkov rukami aj pomocou zvukov, zlepšili sa kognitvne funkcie vkladanie a rozlišovanie tvarov a aj farieb. Janka je už motivovaná a má výbornú náladu počas cvičení. Finančný dar bol použitý na canisterapiu a hiporehabilitáciu.
2626/2017"NITRAVA", Zariadenie sociálnych služiebNitraJozef T.950 €Vďaka podpore projektu mohla klientka aktívne vypĺňať svoj voľný čas záľubami, ktoré ju veľmi bavia a rada sa im venuje. Háčkovanie, pletenie, štrikovanie je jej veľkou záľubou a pre svoj nepriaznivý zdravotný stav naozaj musí veľa času tráviť v posteli. Klientka nielen aktívne vypĺňala svoj voľný čas čo viedlo k jej aktivizácii, zlepšovaniu jej zručností ale aj k tréningu jemnej motoriky, sebarealizácie a aktívneho vyplnenia voľného času. Finančný dar bol použitý na materiál na háčkovanie a pomocný materiál.
2727/2017"NITRAVA", Zariadenie sociálnych služiebNitraMária S.615 €V rámci projektu bol zakúpený pánovi Jozefovi materiál potrebný na šitie. Osobitnú pozornosť venoval výberu a nákupu šijacieho stroja. Sociálni pracovníci boli Jozefovi nápomocní pri oboznamovaní sa s návodom na jeho obsluhu. Aktívne s nim spolupracovali aj pri šití a celkovej výrobe drobných upomienkových predmetov. Táto zmysluplná činnosť mu prináša bezprostredný zážitok, podporuje aktivitu a ochotu iniciovať spoluprácu, rozvíja pracovné zručnosti. Finančný dar bol použitý na šijací stroj, látky a krajčírsky materiál.
2828/2017SOCIANitraEma a Pavol700 €Klientka Mária dokonale ovláda vykrývaciu techniku batikovania. V prípade osvojenia tejto vykrývacej techniky má víziu do budúcnosti vytvárať také produkty, ktoré by mohli byť prezentované na workshopoch, výstavách, predajných trhoch prípadnej módnej prehliadke. Najväčším naplnením jej života by bola kreatívna tvorba a následne spôsobovanie radosti druhým ľuďom obdarovávaním. Finančný dar bol použitý na rukavice a zástery, bavlnené látky a tašky, farby, razítka, žehličku a bavlnené tričká.
2929/2017Nadácia Pomoc DruhémuHlohovecMartinko K.1400 €Víziou projektu bolo, aby Paľko a Emka vedeli uchopiť a v ruke udržať hračku, písaciu potrebu, mohli sa tešiť zo samostatného pohybu hornými končatinami pri Na umožnenie cvičenia absolvovala fyzioterapeutka 1. časť kurzu Bobath, aby dosiahnutím certifikátu nadobudla oprávnenie cvičiť uvedenou metódou. Finančný dar bol použtiý na zaplatenie Bobath konceptu.
3030/2017OZ JelšovkaLontovMária Š.229 €V rámci projektu sa podarilo zrealizovať dva rehabilitačné pobyty pre Martinka K. Maťko sa po každom pobyte posunul o kúsok bližšie k svojmu cieľu. Martinko sa, začiatkom leta podrobil viacerým lekárskym vyšetreniam doma i v zahraničí. Finančný dar bol použitý na rehabilitáciu v Centre Natália.
3131/2017Agentúra podporných n.o.ŽilinaLenka Š250 €Prvým cieľom projektu bolo počúvať klientku, nechať ju vyrozprávať sa formou pravidelných rozhovorov. Prijímateľka sociálnych služieb bola veľmi vďačná za každý prejavený záujem o jej osobu, pri rozhovoroch, ako aj v reminiscenčnej terapii je očividné, že si to užíva, že sa cíti príjemne. Zo stretnutia odchádzala oddýchnutá, uvoľnená, cítila blízkosť druhého človeka a najmä záujem o jej osobu. Finančný dar bol použtiý na zakúpenie terapeutickej bábiky, kolekcie spomienkových fotografií, reminiscenčnej terapie a hmatovej krabičky.
3232/2017"SVETLO" Zariadenie sociálnych služiebOlichov, pošta VolkovceAnna L.600 €Cieľom projektu bolo pomôcť Lenke osamostatniť sa. Začiatkom roka sa Lenka bude sťahovať do jednoizbového nájomného bytu, podarilo sa jej zvládnuť samostatne variť jednoduché jedlá, viesť vlastnú domácnosť, zakúpiť vybavenie do kuchyne. Finančný dar bol použitý na zakúpenei ECG mixéru, mikrovlnky a vybavenia do kuchyne.
3333/2017Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký KrtíšVeľký KrtíšIvka K.790 €Klientka chcela výrobou výrobkov hlavne zlepšiť kvalitu svojho života, posilniť si pocit užitočnosti a spolupatričnosti. Klientka sa veľmi tešila, že sa znova naučí to, čo už podľa nej dávno zabudla. Veľmi sa bála, že si nebude pamätať prácu na šijacom stroji. Mala strach tiež z moderných technológií, napr. prenos dát z USB do vyšívacieho stroja. Vďaka práci na spomínaných strojoch mala klientka aktívne využitý svoj voľný čas, pričom sa zároveň urýchlila jej dovtedy ručná práca a klientke ostal čas aj na iné aktivity. Vďaka vyrobeným výrobkom sa klientka prezentovala aj mimo zariadenia na rôznych workshopoch a výstavných akciách, čím sa aspoň čiastočne podarila jej integrácia do bežného života. Finančný dar bol použtiý na šijací a vyšívací stroj.
3434/2017OZ "Za dôstojný život"LučenecLadislav V.500 €S Ivkou, sociálnou pracovníčkou a inštruktorkou sociálnej rehabilitácie bol spracovaný plán denných aktivít, ktoré okrem bežných aktivít ako sledovanie TV, individuálny rozhovor, masáže zahŕňal aj vysádzanie Ivky do kresla. Nácvik práce s mušľovým kreslom bola aktivita, ktorá sa zvládla najrýchlejšie. Do práce s mušľovým kreslom boli zaučení aj opatrovatelia na oddelení. Finančný dar bol použitý na mušľové kreslo s podnosom.
3535/2017OZ Štvorlístok pre každéhoČeláre KírťMarián O.300 €Cieľom projektu bolo pomôcť Lackovi zbaviť sa psychofyzického napätia, utvárať stav telesnej a duševnej rovnováhy, teda celkovú pohodu organizmu. Klient má uvoľnéné napäté svalstvo, odstránilo sa mu psychické napätie. Masážne kreslo pôsobí veľmi blahodárne na jeho rast a vývoj. Finančný dar bol použitý na elektrické masážne kreslo.
3636/2017Občianske združenie Žilinský štartŽilinaJán N.350 €Jediným snom Mariána bolo využívať svoj talent rozprávača. Mal jasnú predstavu o svojich plánoch - natáčať filmy priamo v zariadení s reálnymi ľuďmi a zvieratami v ich vlastnom prostredí a zachytiť skutočné situácie. Za získané peniaze bol zaobstaraný projektor. Marián sám financoval plátno a s fotoaparátom začal vyrábať zábery. Finančný dar bol použitý na zakúpenie projektoru.
3737/2017SVETLO PRE OLICHOVOlichov, pošta VolkovceĽubomír H.600 €Klient sa vďaka projektu aktivizoval, rozvíjal svoje zručnosti pri práci s fotoaparátom, PC, maľovaní na plátno. Naučil sa veľa nových vecí, aktivizoval sa pri prechádzkach v prírode. Získal sebavedomie a cíti sa dôležitejší a prospešnejší pre komunitu v ktorej žije. Finančný dar bol použitý na fotoaparát, maliarske plátno, štetce, stojan a gvašové farby.
3838/2017„VEK NÁDEJE“ Zariadenie sociálnych služieb Nové ZámkyNové ZámkyJanka K.450 €Klient sa výrazne zdokonalil v práci s hlinou, okrem výrobkov, ktoré dokázal vyrábať predtým, začal vyrábať aj výrobky na hrnčiarskom kruhu, každodenne sa práci s hlinou venuje min. 6 hodín, túto prácu berie ako svoje "zamestnanie" a je veľmi rád, že svoj voľný čas, ktorého mal predtým veľmi veľa, aktívne využíva. Vďaka práci s hlinou a aktivitám, ktoré boli uskutočnené v rámci projektu sa klient výrazne integroval do bežného života čím sa skvalitnil jeho život. Finančný dar bol použitý na keramickú hlinu, nádoby na odlievanie, liacu hmotu, engobu, glazúru a iný pomocný materiál.
3939/2017Archa, n. o.Bánovce nad BebravouJakub J.700 €Cieľom projektu bolo naučiť Janku, aby ovládala základy práce s PC, internetom, poznala a využívala elektronické služby. Janka každým dňom získala nové informácie, ktoré následne praktizovala. Za krátky čas bola schopná individuálne bez vyžiadania pomoci pracovať na PC. Práca jej prinášala zábavu a potešenie. Finančný dar bol použitý na zakúpenie notebooku, bezdrôtovej myši a routra.
4040/2017Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto/Centrum sociálnych služieb Kamence (nový názov od 1.11.2017)Kysucké Nové MestoMiroslav B.350 €Hlavný cieľom projektu bolo, aby sa Jakub mohol lepšie pohybovať s pomocou chodítka - trojnožky, byť samostatnejší pri pohybe v DSS, aj mimo neho, napr. doma. Jakubko je omnoho samostatnejší, jeho pohyb a presun pomocou chodítka - trojnožky sa veľmi zlepšil. Každý deň cvičí na špeciálnych rebrinách, čím posilňuje svoje ruky. Učí sa rôzne úchopy, napr. ako chytiť lano a ťahať sa do výšky. Na novom masážnom lehátku cvičí rôzne cviky na ruky, nohy individuálne pod vedením p. fyzioterapeutky. Masážna stolička mu tiež pomáha, pretože tu sa môže p. fyzioterapeutka zamerať na masáž krku, rúk atď. Pomocou spoločenskej hry Memonik rozvíja svoje zmysly a kreatívnou spoločenskou hrou Imita rozvíja svoje kognitívne myslenie. Finančný dar bol použitý na rebriny, masážny stôl, masážnu stoličku, hry a posilňovací kruh.
4141/2017Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb - pre stredisko DSS SymbiaZvolenMarcela H.300 €Ciele pána Miroslava boli splnené, nakoľko sa cíti užitočný a dôležitý. Na zúčastnených akciách a aktivitách robil fotodokumentáciu zariadenia. Fotil svojich spolubývajúcich a tiež personál. Do budúcnosti by sa chcel pán Miroslav naučiť s fotoaparátom rôzne efekty a tiež sa naučiť na internete, aby mohol fotografie, ktoré odfotil. Finančný dar bol použtiý na zakúpenie fotoaparátu a príslušenstva.
4242/2017"PLATAN", zariadenie sociálnych služieb LontovLontov, pošta Ipeľský SokolecŠtefan B.320 €Cieľom projektu bolo podporiť Marcelu k zmene postoja voči nej. Marcela je úplne sebestačná v základných životných úkonoch, manuálne je dosť zručná a obľubovala manuálnu prácu - osobitne rada upratuje. Marcela dostala svoje pracovné náradie, svoje čistiace prostriedky, sama si povedala a znázornila čo bude kedy robiť. Finančný dar bol použitý na zakúpenie upratovacieho náradia, vysávača, čistiacich prostriedkov, pracovného odevu a rukavíc.
4343/2017Bratislavská arcidiecézna charitaBratislavaKatarína H250 €Klient Štefan sa zdokonalil v počítačovej gramotnosti. Klient naďalej navštevuje počítačový krúžok, baví ho vyhľadávanie informácií, prepisovanie textov. Vie si už sám uložiť napísaný text. Pravidelne sa zúčastňoval voľno-časových aktivít, v poobedňajších hodinách sa klient pomerne často zapájal do hrania spoločenských hier, niekedy preferoval pozeranie televíznych programov v súkromí svojej izby. Zúčastňoval sa zároveň besied a prednášok. Finančný dar bol použitý na zakúpenie notebooku.
4444/2017Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská ĽupčaSlovenská ĽupčaAnka R.400 €Katka prekonala samu seba, keď našla odvahu vstúpiť do doteraz cudzieho prostredia fitnescentra a cvičiť v spoločnosti iných ľudí. Jej sebavedomie stúplo. Vždy keď sa vrátila po cvičení do DSS a RS Samária, hovorila ostatným klientom o tom ako sa jej cvičilo a zažila obdivné pohľady ostatných klientov. Začala sa viac hýbať, chodiť na častejšie prechádzky a v pohybe teraz vidí väčší zmysel. Je na seba aj hrdá, že zvládla väčšiu záťaž, samu ju pozitívne prekvapilo, že dokáže odcvičiť celú hodinu. Teraz viac dôveruje vo svoje schopnosti. Finančný dar bol použitý na športové oblečenie, športovú obuv a návštevu fit centra.
4545/2017Moja asistencia, o.z.Banská BystricaVeronika K1500 €Anke sa tvorivé činnosti veľmi páčili a bola pri nich často veľmi trpezlivá. Presedela hodiny pri skrúcaní drôtikov na stromčeky šťastia a pri tvorbe lapačov, náramkov i vyšívaní obrázkov a nažehľovacích obrázkov. Anka si našla v galantérii súpravy na vyšívanie s farebnými predlohami a nastrihanou vlnou, ktoré sa naučila krásne vyšívať. Vyšila 2 obrázky vlnou a 2 jednoduché obrázky bavlnkou. Väčší obrázok vyšívaný bavlnkou ešte tvorí. Považujeme aj túto tvorbu za určitý tréning na zdokonalenie techniky, aby bola schopná vyšiť vzor na tričko na prvýkrát. Finančný dar bol použitý na materiál na tvorivé činnosti.
4646/2017OZ VagusBratislavaTomáš B.600 €Veronika už asi tri roky veľmi chcela tancovať na vozíku, ale žiaľ nebolo to možné hlavne z finančných dôvodov. Vďaka programu Opora sa jej to podarilo, naučila sa základy tancov aj napriek tom, že rôzne tanečné prvky boli pre ňu aj vzhľadom na jej skoliózu chrbtice náročné, nevzdávala sa a na tréningy vždy prišla s radosťou. Finančný dar bol použitý na trénovanie tancov na vozíku.
4747/2017Claudianum n. o.ModraEva H.200 €Karol bol umelcom na voľnej nohe. V minulosti sa venoval hrávaniu po rôznych spoločenských akciách nielen u nás, ale aj v zahraničí. Jeho ambíciou bolo vrátiť sa k tejto činnosti a pracovať na lodi, kde bude počas dňa pracovať ako kuchár a zároveň večer bude hudobníkom. Karol sa prostredníctvom sociálneho projektu zapojil do pracovnej terapie. Dodržiaval pracovný čas, pracoval veľmi pedantne. V tíme postupne získal pozíciu človeka, na ktorého sa obrátili kolegovia a zároveň bol zodpovednou osobou, ktorá vedela podať objektívny pohľad na náročnosť, organizáciu práce aj sociálnym poradcom, ktorí boli podporou pracovnému tímu. Následne sa rozhodol absolvovať kurz kuchára a jazykový kurz španielčiny, aby si rozšíril svoje zručnosti a tým aj možnosti na trhu práce a tak bol opäť bližšie k svojmu cieľu. Karol pomenoval, že doterajšia spolupráca v rámci projektu mu pomohla okrem zabezpečenia určitej istoty, posilniť sebavedomie a sebadôveru. Finančný dar bol použitý na rekvalifikačný kurz a výučbu španielskeho jazyka.
4848/2017Centrum sociálnych služieb StraníkŽilinap. Hanka M.100 €Cieľom projektu bolo umožniť klientke Evičke realizovať vlastné rozhodnutie naučiť sa hrať hru petanqué a aktívne sa jej voľnočasovo venovať, môcť do nej zapojiť aj svoje priateľky. Hra petanqué ju veľmi ju bavila, lebo to napĺňalo jej spoločenskú, športovú a súťaživú povahu. Petanqué si našiel obľubu nielen u Evičky ale aj u jej priateľov, ostatných členov Claudiana, pričom ale Evička prirodzene získala pozíciu kľúčového hráča a rozhodovateľa v otázkach tejto hry. Z turnaja organizovaného DSS Merama, kde reprezentovala s priateľkou Hankou naše zariadenie sa vrátila plná hlbokých zážitkov a uspokojenia. Finančný dar bol použitý na prenájom športoviska, oblečenie, gule, meter a handričku.
4949/2017CLAUDIANUM n. o.ModraDominika K.1300 €Pletenie dávalo pani Hanke okrem pocitu užitočnosti aj pocit dobre vykonanej práce. Svojou prácou sa pani Hanka pričinila k skrášleniu a pohodliu klientok v Alzheimer terapii. Jej zručnosť obdivovali klientky i personál, z čoho mala veľkú radosť a zároveň bola upevnená jej sebadôvera. Financie boli použité na zakúpenie vlny.
5050/2017Centrum sociálnych služieb ŽarecČadcaBožena G.650 €Dominika od začiatku reagovala veľmi dobre, prirodzene sa tešila z možnosti napĺňať svoj cieľ a túžbu. Výber učiteľky sa ukázal ako správny, pretože dokázala flexibilne reagovať na klientkine špecifické potreby, získať si jej dôveru a rozvíjať jej záujem. Hodiny jej rozdelila do kratších intervalov, 3-krát týždenne po 30 minút. Prebiehali v priestoroch priľahlého centra voľného času, v hudobnej triede s klavírom, kam klientka odchádzala sama. V čase keď táto miestnosť nebola voľná, hrávala v inej miestnosti na prenosnom piane zakúpenom na tento úče. Zakúpená bola aj sada rytmických nástrojov, ktoré slúžia na rozvíjanie rytmiky a na sprevádzanie Dominiky pri hre, či už učiteľkou alebo jej kolegami z Claudiana pri vystúpeniach. Finančný dar bol použitý na zakúpenie kalvíra, nôt, prenájom miestností, rytmické pomôcky a zaplatenie lektora.
5151/2017Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých IntegraBratislavaRóbert A.850 €Cieľom projektu bolo zlepšenie mobility klientky Boženy. Na zlepšenie hybnosti, celkovej mobility tela sa zakúpil rotoped. Klientka trénovala posilňovanie dolných končatín 2-krát týždenne, v minulosti športovala. Klientka zvládla dlhšie prechádzky do kopca, menej sa sťažovala na bolesť nôh. Prejavila radosť a presvedčenie pokračovať v rehabilitácii. Počas prechádzok sa zoznámila s klientkami z iných oddelení. Prechádzky v prírode pôsobili na psychiku klientky uvoľňujúco, relaxačne. Financie boli použité na rotoped, pracovné zošity na trénovanie pamäti a kolekciu spomienkových fotografií.
5252/2017NSSDR Fortunáčik, zriaďovateľom je Hlavné mesto SR BratislavaBratislavaĽuboš L.570 €Napriek ťažkému zdravotnému postihnutiu, ktoré Róberta vo viacerých oblastiach limituje, drieme v ňom duša umelca. Práca s rôznymi výtvarnými technikami a materiálmi, ktorej výsledkom sú zaujímavé výtvory odrážajúce jeho vnímanie reality a estetické cítenie ho napĺňa. Rád fotí prírodu, ale i predmety a ľudí pri rôznych činnostiach. Sám si vyberá, čo ho najviac osloví a so zaujatím hľadá ten správny uhol pohľadu, aby mohol daný predmet či osobu, čo najlepšie a najvernejšie zachytiť. Práca s fotoaparátom a s počítačom rozvíja tiež jeho manuálnu zručnosť a jemnú motoriku. Finančný dar bol použitý nákup fotoaparátu, notebooku, pamäťovú kartu a myš.
5353/2017SVETLO PRE OLICHOVOlichov, pošta VolkovceIngrida B.800 €Ľuboš prostredníctvom kurzu maľovania Krok za krokom I. získal nové zručnosti, pomocou ktorých zlepšil svoju maliarsku techniku a tak pôsobia jeho diela profesionálnejším dojmom. Vďaka zakúpeným maliarskym potrebám má možnosť plnohodnotne využiť svoj potenciál a realizovať sa formou maľby, pričom využíva rôzne novo naučené techniky. Podarilo sa mu predať viaceré obrazy. Má zo seba radosť a dobrý pocit. Je výrazne veselší a pôsobí spokojnejším dojmom. Vďaka kurzu spoznal nových ľudí a získal cenné skúsenosti.
5454/2017Margarétka OZBanská ŠtiavnicaPatrik M.800 €Prostredníctvom realizácie projektu sa zvýšilo nielen Ľubošove sebavedomie, ale aj chuť do života a motivácia dosahovať svoje ďalšie ciele. Dosiahnuté úspechy ho naštartovali k aktívnemu riešeniu svojej situácie. Dokázal samostatne komunikovať schválenie splátkového kalendára s exekútorom s cieľom získania poskytovania zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu. Finančný dar bol použitý na kurz maľovania a potreby na maľovanie.
5555/2017OZ VagusBratislavaZuzana Š.600 €Klientka sa vďaka novému počítaču mohla venovať práci na počítači na oveľa lepšej úrovni ako doteraz. Kapacita počítača umožnila inštalovať grafické programy, s ktorými sa klientka postupne naučila pracovať. Veľmi sa tešila, že sa môže učiť nové veci a následne ich aj využiť v praxi a tým byť užitočná. Vďaka novému počítaču sa zlepšil kontakt klientky s nepočujúcimi ale aj s počujúcimi priateľmi, klientka mala chuť tráviť na novom počítači viac času a tým aktívne využívať svoj voľný čas v zariadení. Finančný dar bol použitý na počítač a tlačiareň.
5656/2017Diecézna Charita RožňavaRožňavaJúlius O.750 €Patrik nabral potrebné zručnosti pri pečení oblátok, naučil sa vyrábať hodnotné produkty, oblátky ktoré sú vhodné na predaj. Výroba sviečok bola bezchybná. Patrik mal pripravené sviečky na predaj, na vianočné trhy. Predajom si mohol zlepšiť svoju finančnú situáciu a zamerať sa na svoju budúcnosť, nezávislosť od rodičov. Financie boli použité na stroj na oblátky, materiál a cestovné náklady.
5757/2017ISTOTA, n.o.LučenecDanka T.500 €Helena sa bude snažiť poctivo si plniť všetky svoje záväzky a nedopustiť návrat dlhov a platobnej neschopnosti. Potrebuje preto teraz v prvom rade komunikovať so zdravotnou poisťovňou, kde jej mohol vzniknúť nový dlh v období medzi termínom vyhlásenia jej odloženia, ktorý jej nebol oznámený a tým, ako jej Úrad práce začal platiť zdravotné poistenie. Bude sa snažiť triezvejšie hospodáriť s financiami a začína si odkladať na zaplatenie domovej dane vo februári. Tri mesiace si bude privyrábať ranným upratovaním priestorov nášho denného centra. Dúfa, že po úspešnom ukončení kurzu vodičského oprávnenia sa jej vyhliadky na nájdenie práce rozšíria. Spolieha sa na to, že ak nevyjde práca v gastronómií, existuje množstvo pracovných ponúk pre šoférov, čo si predstavuje ako ďalšiu alternatívu svojho nového pracovného začiatku. Nebráni sa hľadať si aj naďalej prácu ako upratovačka, čo ju aj baví. Financie boli použité na kurz vodičského preukazu, cestovné a povrdenie o spôsobilosti.
5858/2017Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska - Krajské stredisko BratislavaBratislavaMartin Z.935 €Klient mal na starosti udržiavanie areálu okolo budovy Diecéznej Charity Rožňava. Budova sa nachádza uprostred malého parku, kde mal za úlohu udrživať, strihať aj kríky a stromy. V lete bola búrka, ktorá niektoré stromy polámala, a aj túto prácu vykonával klient. Drobné údržbárske práce vykonával podľa potreby. Finančný dar bol použitý na motorovú pílu, krovinorez, seekru a pílu.
5959/2017Život ženyŽiar nad HronomAndrej Irha550 €Po zakúpení potrebných pomôcok na cvičenie sa s klientkou pravidelne cvičilo. U klientky sa pozorovalo rapídne zlepšenie fyzickej stránky osobnosti, čo pozitívne prispievalo k jej psychickej pohode a rovnováhe. S klientkou sa veľa rozprávala. Klientka sa začala venovať aj tvorivým aktivitám, čo je dôkazom toho, že cieľ projektu sa podarilo naplniť, keďže tieto tvorivé aktivity si vyžadujú najmä fyzickú zdatnosť, využíva sa jemná motorika, je potrebná sila, stabilita, vytrvalosť. Keďže klientku priamo v zariadení navštevovala fyzioterapeutka, ktorá sa zameriava na sklerózu multiplex, práve ona pomohla aj s výberom vhodných pomôcok a tiež organizáciou cvičenia, aby jej cvičenie prospievalo a aby malo význam. Finančný dar bol použiý na rehabilitačné a cvičebné pomôcky.
6060/2017Špeciálna základná škola, Slnečná 421, Spišský ŠtiavnikSpišský ŠtiavnikFabián Žiga450 €Klient Martin je aktívnym používateľom PC so špeciálnym aplikačným programom NVDA a IT kurz úspešne ukončil testom. Vďaka testu vieme objektívne zhodnotiť, že klient naučené a prebraté úkony ovláda. V rámci práce sa klientnaučil písať všetkymi desiatimi prstami bez kontroly zrakom. Financie boli použité na nácvik práce s PC so špeciálnym aplikačným programom NVDA.
6161/2017ISTOTA,n.o.LučenecMartin G.650 €Zakúpením fotoaparátu pre klienta Andreja, ktorý je vozíčkár, sa otvorila škála aktivít, ktoré mu pomohli k získaniu strateného sebavedomia. Spolu s manželkou takmer 3 mesiace navštevovali rôzne miesta, ktoré fotili. Mali pocit zmysluplnejšieho prežitia dňa, čo ich viditeľne motivovalo a posúvalo ďalej. Svoje zážitky zdieľal s priateľmi vo svojej komunite, za čo si častokrát vyslúžil uznanie. A to ho tiež značne napĺňalo. Finančný dar bol použtiý na fotoaparát, príslušenstvo, grafické a polygrafické služby a občerstvenie.
6262/2017"OZ BELASÝ MOTÝĽ"ĽudovítováJúlia M.300 €Cieľom projektu bola podpora a rozvoj hudobného nadania zdravotne handicapovaného žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia prostredníctvom získaného finančného príspevku. Vďaka získaným financiám bolo zakúpené kvalitné technické a hudobné vybavenie (klávesy, notebook, struny, trsátka), čo umožnilo Fabiánovi pravidelne s kvalitnými pomôckami a nástrojmi cvičiť, či už v rámci hodín hudobnej výchovy, v záujmovom útvare alebo v popoludňajších hodinách mimo vyučovania, čo výraznou mierou prispelo k rozvoju jeho hudobného nadania. Hodiny cvičenia a tvrdej práce sa odzrkadlili na verejných vystúpeniach v rámci školských akcií i akcie organizovanej obcou, kde bol Fabián vždy úspešný a svojim talentom prispel k šíreniu dobrej nálady, čo ho vždy pozitívne motivovalo k ďalšej hre. Finančný dar bol použitý na elektronické varhany, notebook, trsátka a struny.
6363/2017Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SeniumBanská BystricaMiroslav T.390 €Hlavným cieľom projektu bolo navodiť a zlepšiť psychickú pohodu u klienta Martina prostredníctvom muzikoterapeutických aktivít, rozvíjať zmyslové vnemy. Prostredníctvom projektu sa podarilo zakúpiť syntetizátor, s klientom sa realizovali konkrétne muzikoterapeutické aktivity, ktoré boli zamerané na hry s rytmom, hry s predmetmi a nástrojmi, improvizáciu pohybu na hudbu, hry so spevom, na posluch, fantáziu a relaxáciu. Finančný dar bol použitý na zakúpenie syntetizátora.
6464/2017Špeciálna základná škola, Slnečná 421, Spišský ŠtiavnikSpišský ŠtiavnikMário Žiga450 €Pomocou projektu sa podarilo naplniť všetky ciele v predkladanom projekte. Pani Júlia nielen že, naplno využívala a využíva pravidelne svoj voľný čas zmysluplnými aktivitami maľbou na hodváb, výrobou anjelov z paverpolu a výrobou nádherných živicových šperkov, ale dokonca nastalo zlepšenie jemnej motoriky rúk vďaka presnými ťahmi štetcom pri maľbe na hodváb Pani Júlii sa zníženilo trasenie rúk. Financie boli použité na zakúpenie materiálu na hodváb, materiálu na výrobu šperkov a paverpol.
6767/2017CVAK - centrum vzdelávania, aktivity, kreativity, občianske združenieLučenecPaulína R.400 €Cieľom projektu bolo zlepšenie psychického a emočného stavu u pána Miroslava. V rámci rozvrhu hodín v DSS bola Miťovi minimálne jeden krát do týždňa ponúkaná možnosť hrať na interaktívnom hudobnom systéme BEAMZ, ktorý je nainštalovaný v učebni s počítaťom. Miťo sa s týmto nástrojom zoznamoval veľmi pomaly. Zo začiatku (štyri týždne) odmietal opustiť "svoju" miestnosť. Pri každej ďalšej hodine Miťo trávil viac a viac času v učebni, postupne sa osmeľoval. Miťov emočný a psychický stav sa čiastočne zlepšil. Začal spolupracovať s personálom, čím sa zlepšila individuálna práca. V rámci rozvoja kognitívnych funkcií nastal posun v reagovaní na pokyny "chyť" a "pusť", ktorý predtým vykonával iba náhodne. Finančný dar bol použitý na BEAMZ interaktívny hudobný systém.
6868/2017HARMONIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorovStrážskeDanka K.350 €Cieľom projektu bola podpora a rozvoj hudobného nadania zdravotne handicapovaného žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia prostredníctvom získaného finančného príspevku. Vďaka získaným financiám bolo zakúpené kvalitné technické a hudobné vybavenie (gitara, notebook), čo umožnilo Máriovi pravidelne s kvalitnými pomôckami a nástrojmi cvičiť či už v rámci hodín hudobnej výchovy, v záujmovom útvare alebo v popoludňajších hodinách mimo vyučovania, čo výraznou mierou prispelo k rozvoju jeho hudobného nadania. Hodiny cvičenia a tvrdej práce sa odzrkadlili na verejných vystúpeniach v rámci školských akcií i akcie organizovanej obcou, kde bol Mário vždy úspešný a svojim talentom prispel k šíreniu dobrej nálady, čo ho vždy pozitívne motivovalo k ďalšej hre. Financie boli použité na gitaru a notebook.
6969/2017Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký KrtíšVeľký KrtíšMária Š450 €Nadradeným cieľom projektu bolo, že Paulínka sa chcela naučiť variť fit jedlá, aby sa jej znížila hmotnosť a zlepšilo zdravie. Aby si ich pamätala, chcela si vytvoriť ich receptár a váhu si chcela upraviť aj pravidelným cvičením na bežiacom páse a stacionárnom bicykli. K čiastkovým cieľom patrilo: vyhľadanie receptov fit jedál, naučenie ich prípravy, vytvorenie vlastného receptáru, pravidelné cvičenie, pravidelná kontrola výsledkov snaženia a udržanie motivácie. Paulínka si však osvojila nové vedomosti o zdravej výžive a snaží sa ich aplikovať vo svojom stravovaní. Najproblémovejším obdobím bol pobyt doma cez víkendy, kde bolo ťažké odolávať menej zdravým jedlám. Finančný dar bol použitý na stacionárny bicykel, osobnú váhu, pomôcky na varenie a potraviny.
7070/2017PRIMA n.o.Bratislava-RužinovMiro F.700 €Cieľom projektu bolo integrovať Danku do intaktnej spoločnosti a aktívne ju zapojiť do činností smerujúcich k zlepšeniu jej fyzického a psychického stavu. Danka sa zúčastnila 4-dňového rekreačného pobytu na Zemplínskej Šírave. Zažila nové situácie, ktoré musela zvládať, naučila sa komunikovať s inými ľuďmi (personál hotela), čím sa zvýšilo jej sebavedomie, taktiež sa naučila prekonávať prekážky, s ktorými sa doposiaľ nestretla. Danka tak nadviazala nové priateľstvá s klientmi z iného zariadenia sociálnych služieb, ktorí tam boli tiež na pobyte. Financie boli použité na pobyt na Zemplínskej Šírave, vstupné do vodného sveta, osobné a hygienické potreby spolu s občerstvením.
7171/2017HARMÓNIA Centrum OZBanská BystricaŠtefánia S.950 €Pani Mária sa chcela odpútať od strastí minulého života a chcela žiť radostnejší život plný aktivít, ktoré ju bavia a stretávať ľudí so rovnakými záľubami. Záhradkárčenie bolo pre ňu určite dobrý začiatok. Zakúpili sa semená šalátu, žeruchy, pažítky, reďkovky, cibuľa sadzačka a na skúšku 2 sadenice levandule a 6 koreňov jahôd. Nadväzovanie nových kontaktov pri práci v mobilných záhradách bolo úspešné. Finančný dar bol použitý na zakúpenie mobilných záhradiek, sadeníc a zeminy.
7272/2017ZDRUŽENIE RODIČOV A PRIATEĽOV PRI DSS TOPOĽČANYTopoľčanyEvka M500 €Miro túžil zúžitkovať svoje bohaté vedomosti, najmä o histórii Bratislavy. Chcel sa venovať zmysluplnej a cieľavedomej práci, ktorá prináša úžitok jemu. Miro si vyskúšal fotografovanie a filmovanie na smartfone. V prvej fáze jeho práca spočívala v zbere vizuálneho materiálu (foto a video) na dané témy. Mirovi sa podarilo naučiť sa zaobchádzať s kamerou na smartfone, zmysluplne využíval čas trávený v Prime prácou na konkrétnych zadaniach. Prinieslo mu to hmatateľný výsledok,vo forme fotografií a videí, s ktorými mohol a ešte ďalej môže pracovať. Finančný dar bol použitý na notebook a VEDA S movie studio.
7373/2017ZDRUŽENIE RODIČOV A PRIATEĽOV PRI DSS TOPOĽČANYTopoľčanyViktor Z970 €Najväčším Števkinim cieľom bolo prezentovať na verejnosti svoju vlastnú tvorbu v oblasti, ktorej sa venuje a kde našla svoju vášeň - v kreatívnej tvorbe. Vytvoril sa tak priestor pre prezentáciu tvorby na podujatí Tvoríme srdcom, ktorá sa uskutočnila 21.10.2017 v Robotníckom dome. Okrem prezentácie, robila aj workshop, kde učila záujemcov - deti aj dospelých, ako vytvárať obrázky formou enkaustiky. Svoju tvorbu prezentovala aj na 3. ročníku Konferencie pre ženy INSPIRE, ktorá sa konala 25.11.2017. Financie boli použité na fotenie, koučing a tlač katalógu.
7474/2017"OZ BELASÝ MOTÝĽ"Výčapy - OpatovceBeáta Turzová400 €Cieľom projektu bolo ponúknuť ďalšiu možnosť ako rozvíjať jeho zaostávajúcu úroveň hrubej motoriky ako aj narušenej a spomalenej celkovej motorickej koordinácie. Tento daný cieľ sa nám podarilo naplniť. Evka sa počas obdobia kedy intenzívnejšie bicyklovala na novom bicykli sa jej motorická koordinácia zlepšila. Zážitkovou činnosťou ktorú Evka absolvovala so svojimi kamarátkami Júliou a Simonkou počas spoločného šantenia na bicykloch sa Evka citovo otvárala, nebola utiahnutá skôr sa k dievčatám sama pripájala. Zlepšila sa je aj telesná výdrž. Financie boli použité na trojkolesový relaxačný bicykel.

Program pre jednotlivcov v núdzi - O krok vpred

V grantovom programe, určenom na podporu jednotlivcov v núdzi bolo v roku 2017 podporených 36 žiadateľov celkovou sumou 35 000 eur.

ČísloMeno žiadateľaKOMU je dar určenýMestoPodpora
1Vladimíra HirkováSofia a Alex KalaminovíSnina 2000 €
2Iveta ŠtepicováTobias BenkoRevúca 1000 €
3Bc. Iveta ChalúpkováBc. Iveta ChalúpkováŠtrba 1000 €
4Katarína HaľkováHana HaľkováĽubiša 1000 €
5Ladislav FínikJanka FínikováRužomberok 1000 €
6Daniela Pudleiner GažováDavid Miloš PudleinerPodhorany 1000 €
7Janka VigašováViktória VigašováBanská Bystrica 1000 €
8Veronika MagulováFilip MagulaLevice 1000 €
9Ing. Lucia Koščáková ŠoltysováOndrej KoščákSpišská Belá 1000 €
10Ing. Lucia Koščáková ŠoltysováSára KoščákováSpišská Belá 1000 €
11Michaela ZábojníkováSebastián ZábojníkDolné Vestenice 1000 €
12Drahomíra VavákováDrahomíra VavákováMalacky 1000 €
13Renáta PrchlíkováLucia PrchlíkováNová Dubnica 1000 €
14Vlasta IllešováNikoleta SarvašováGregorová Vieska 1000 €
15Miroslava SalvováSamuel SalvaLikavka 1000 €
16Miroslav VrábMiroslav VrábRáztoka 1000 €
17Mariana FalisováMariana FalisováMichalovce 1000 €
18Richard FančovičLaura FančovičováBohdanovce nad Trnavou 1000 €
19Zuzana ŠplehováSebastián VirágVráble 500 €
20Alexandra HanákováJuraj RosaNadlice 1000 €
21Ján KerbčárAneta KerbčárováPoloma 500 €
22Erika GubalováNina GubalováRimavská Sobota 1000 €
23Petra DobiasováSoňa DobiasováMalinovo 500 €
24Katarína KoštialováLukáš AmrichBrezno 500 €
25Petra BorošováMatúš BorošStrážske 1000 €
26Michal BekešJakub BekešŽdiar 1000 €
27Anna GlogovskáNikola GlogovskáSnina 1000 €
28Ing. Oľga VaškováVeronika VaškováSenica 1000 €
29Veronika HriňákováViera HriňákováĽubica 1000 €
30Barbora KovrižnychAlex KovrižnychBratislava 1000 €
31Katarína OroszováDaniel OroszŠamorín 1000 €
32Beáta KušnierikováLuka KlokočSpišská Belá 1000 €
33Ľubica MartinákováAlica MartinákováTlmače 1000 €
34Zdenka HlavatáMartin HlavatýBratislava 1000 €
35Jana OrszághováLea OrszághováMalá Hradná 1000 €
36Blanka MišánekováLukáš MišánekVeľká Lomnica 1000 €

Zamestnanecký grantový program

V rámci Zamestnaneckého grantového programu bolo podporených 32 projektov v celkovej sume 20 000 €.

Č.Číslo zmluvyPredkladateľNázov projektuPodporená sumaMestoZáverečná správa
11/2017Marcela GajdošováZÁHRADKA, OTVOR SVOJE VRÁTKA1300.00 €ZvolenCieľom projektu bolo vytvoriť v CVČ Domino vo Zvolene multifunkčný areál pre voľnočasové aktivity, ktorý by bol dostupný nielen deťom, ale aj mládeži z okolia. V centre voľného času sa pravidelne konajú rôzne akcie pre deti - krúžkobranie, tekvicová párty či letné tábory. Pomôcky, ktoré boli zakúpené do centra spĺňajú svoj účel - zábava, oddych, pohyb. Finančný dar bol použitý na zakúpenie basketbalového koša, mostíka BAJAJA a hojdačky.
22/2017Miroslav PaučoDeň obce Hronsek 2017800.00 €HronsekVýstupom projektu bolo zorganizovanie podujatia Deň obce Hronsek 2017, ktoré sa uskutočnilo 13.05.2017. Súťaž vo varení pirohov mala tento rok obrovský ohlas. Ochutnávky sa zúčastnilo asi 300 návštevníkov, ktorí mohli oceniť šikovnosť gazdiniek pochádzajúcich zo štyroch obcí: Vlkanová, Badín, Veľká Lúka a Hronsek. Celé podujatie sa uskutočnilo v záhrade barokového kaštieľa a v samotnom kaštieli. Na jeho prízemí bola pripravená výstava ručných prác našich občanov - predovšetkým ženskej časti obce a výstava s názvom ,,300 rokov školstva v Hronseku". Návštevníci si mohli prezrieť fotografie, hračky a učebné materiály z čias fungovania materskej a základnej školy, ktoré sídlili práve v priestoroch barokového kaštieľa. Finančný dar bol použitý na zakúpenie záhradného párty stanu.
33/2017Ivan PapayVýroba unikátnych hračiek pre nevidiace deti v predškolskom veku700.00 €KošiceCieľom predkladaného projektu bolo zhotovenie hračky pre deti so zrakovým postihnutím. Táto "hračka" dokáže pomôcť deťom, ktoré to potrebujú avšak doteraz nemali potrebné prostriedky pre vlastný rozvoj. Cieľ projektu bol naplnený odovzdaním a otestovaním samotného prototypu hračky v škole pre nevidiacich v Levoči. Najvhodnejšia technológiou výroby bola napokon 3D fréza na drevo. Jedná sa o ojedinelú technológiu v regióne, čo znamenalo obmedzený priestor pri výbere remeselníka a zladenie termínu na výrobu. Finančný dar bol použitý na samotnú výrobu hračiek, technologický dizajn a postup výroby.
44/2017Jana FókováDetské ihrisko - Gercenova1300.00 €BratislavaCieľom projektu bolo vytvoriť detské ihrisko, ktorého výsledkom mala byť oddychová zóna. Zámer projektu vytvoriť detské ihrisko pre žiakov na oddych cez prestávky, počas vyučovania, ale aj na trávenie voľného času bol splnený. Finančný dar bol použitý na zakúpenie materiálu, ktorý bol použitý na budovanie ihriska.
55/2017Marta GigacováBelský borec z terchovského regiónu800.00 €ŽilinaZámerom projektu bolo zorganizovať 1. ročník športovo-vedomostnej súťaže pod názvom Belský borec z Terchovského regiónu a vytvoriť deťom nezabudnuteľný športový zážitok. Žiaci si otestovali nielen svoje fyzické zdatnosti, ale aj vedomosti o prírode a orientáciu v nej. Prekonávali rôzne prekážky - prenášali vedrá, preplávali jazero, plazili sa, brodili po rieke ku zvieratkám, strieľali zo vzduchovky, chodili na chodúľoch. Finančný dar bol použitý na zakúpenie pohárov pre víťazov, volejbalových, basketbalových, hádzanárskych a skákacích lôpt a švihadiel.
66/2017Denisa MiklošováPotrebuje bezdomovec mydlo?700.00 €Haniska-Košice okolieV rámci projektu sa podarilo zorganizovať pre ľudí bez domova tvorivé dielne, kde sa naučili ručne vyrábať mydielka. Zámerom projektu bolo podporiť sebarealizáciu ľudí bez domova, rast ich zručností a udržiavanie pracovných návykov. Niektorí klienti si upevnili pracovné návyky a aj sa zamestnali. Víťažok z predaja výrobkov zmiernil hmotný nedostatok bezdomovcov. Finančný dar bol použitý na formu na výrobu mydla, mydlovú hmotu, farby a vône do mydiel.
77/2017Michaela TihanyiováAtletika pre radosť800.00 €ZvolenProjekt Atletika pre radosť sa realizoval od apríla 2017. Uskutočňovali sa pravidelné atletické tréningy a deti sa zúčastnili viacerých atletických pretekov. Vrcholným úspechom bol postup na celoslovenské finále súťaže Detská P-T-S v Šamoríne.
88/2017Gabriela Galambová"Spevom k srdcu - prespievajme sa životom"800.00 €MichalovceJednou z aktivít projektu bolo sústredenie, ktoré sa realizovalo v Strelníkoch pri Banskej Bystrici. Zúčastnilo sa ho 27 detí a päť dospelých dobrovoľníkov - učiteľov telesnej výchovy. Prebiehalo v krásnom prostredí a deti boli nadšené, keďže doteraz takéto podujatie neabsolvovali. Aktivitami nastal rozvoj koordinácie, obratnosti, sily a rýchlosti, vytvorenie pozitívneho vzťahu k pohybu, aktívnym pohybom predchádzanie obezite a civilizačným chorobám, získanie základu k celoživotnému pozitívnemu vzťahu k športu, socializácia, vytváranie priateľských vzťahov medzi deťmi. Finančný dar bol použitý na uhradenie dopravy a ubytovania.
99/2017Matej MaškaraDeň komunitných spoločenstiev z regiónu1000.00 €BratislavaCieľom projektu bolo ušiť kroje, doplnky, zdokumentovať prípravy šitia krojov a zorganizovať verejné vystúpenie folklórnej skupiny Moravčanka. Výstupom projektu je aj fotodokumentácia, zvukový a obrazový záznam. Finančný dar bol použitý na vytvorenie ženského a pánskeho kroja a zakúpenia folkórnych čižiem.
1011/2017Beáta HaškováOddychová zóna pre všetkých900.00 €PliešovceHlavným cieľom projektu bolo zorganizovať komunitný deň spoločenstiev z regiónu Považia. V rámci projektu sa pripravilo športové dopoludnie počas ktorého sa vyrábal aj nábytok pre spoločenskú miestnosť na Juhu v Trenčíne. Vyrobili sa paletové stoly a sedačky. Okrem toho sa zorganizovalo aj dopoludnie, počas ktorého sa pomáhalo mestu, upratovali a skrášľovali ulice a ihrisko. Cieľom bolo, aby sa ľudia zo spoločenstiev zapojili do verejno-prospečných aktivít. Finančný dar bol použitý na kúpu materiálovo-technického zabezpečenia podujatia.
1112/2017Ingrid KuchynkovaLetné kino v Lozorne1100.00 €LozornoCieľom projektu bolo zrekonštruovať drevené časti ihriska, vybudovať ohradu a kŕmidlá pre zvieratká, osadiť lavičky a externé cvičebné zariadenie, revitalizovať trávnik. Bez pomoci detí a ich rodičov by sa projekt nepodarilo zrealizovať. V rámci projektu sa vybudovalo veľké pieskovisko pre deti a osadili sa zakúpené lavičky. Finančný dar bol použitý na zakúpenie lavičiek, externého cvičebného zariadenia a pieskoviska.
1213/2017Silvia DuchoňováTajomstvo Modrého vrchu900.00 €Nitrianske HrnčiarovceV rámci projektu sa podarilo zorganizovať letné premietanie filmov počas letných prázdnin na futbalovom ihrisku. Vďaka realizácii projektu sa opravila spadnutá premietacia stena. Premietalo sa počas letných prázdnin a cez víkendy a zúčastnilo sa cca 250 ľudí. Finančný dar bol použitý na financovanie prác spojených s postavením premietacej plochy a na zakúpenie práv na premietanie filmov.
1314/2017Ing. Anna PorvasEkoškôlka800.00 €Vranov nad TopľouVďaka projektu sa podarilo vytvoriť v prírode priestor, v ktorom sa zrealizoval environmentálny tábor. Počas pobytu sa deti, ale aj dospelí učili šetrnejšiemu využívaniu prírody, žili v zdravom prostredí a do jedálnička zaradili bioprodukty. Zrealizoval sa letný týždenný, trojdňový tábor a sebapoznávacie víkendy s rodinnými konšaláciami. Finančný dar bol použitý na zakúpenie party stanu a plachiet na skautské stany.

Pamiatka roka - Cena Fénix

V roku 2017 boli v rámci Ceny Fénix - Pamiatka roka podporení 4 žiadatelia s celkovou sumou 33 200 eur.

Číslo zmluvyVlastníkSumaNázov NKPMiesto pamiatkyAdresa pamiatky
1/2017Cirkevný zbor Evanielickej Cirkvi a. na Slovensku Roštár 8300 €Oltár kostola ECAV v obci RoštárRoštárKostol 22, 049 35 Roštár
2/2017Obec Nitrianska Blatnica 8300 €Rotunda sv. JurajaNitrianska BlatnicaRotunda sv. Juraja 1, 956 05 Nitrianska Blatnica
3/2016Ing. Miroslav Trnka 8300 €Meštiansky domTrnavaTrojičné námestie 5, 917 01 Trnava
4/2017Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku 8300 €Bardejovské Suburbium - záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógyBardejovMlynská 2777/2, 085 01 Bardejov

Municipality 2017

V roku 2017 získalo podporu 30 obcí, ktorým bola prerozdelená celková suma 287 700 €.

Číslo projektuČíslo zmluvyPredkladateľProjektPodporená sumaZáverečná správa
11/2017Obec BudinceRevitalizácia verejných priestorov s významom pre miestnu komunitu12000 €Projektom obec Budince riešila rekonštrukciu parkoviska pri obecnom cintoríne, ktoré môže uspokojiť občanov pri návštevách zosnulých. Pri terénnych úpravách sa obci podarilo zároveň rozšíriť cintorín. Finančný dar bol použitý na terénne úpravy, navezenie štrku, nasadenie obrubníkov, betónovanie a terénnu úpravu.
22/2017Obec PozdišovceRevitalizácia detského ihriska pri Materskej škole Pozdišovce12000 €Hlavným cieľom projektu obce Pozdišovce bolo zrevitalizovať celú plochu areálu materskej školy a vytvoriť moderné detské ihrisko pre potreby detí navštevujúcich materskú školu ale taktiež pre širokú verejnosť, mamičky s deťmi. Celý proces začal prípravou na rozmiestnenie nových hracích prvkov a altánku. Hlavné stavebné práce pokračovali počas leta. Následne boli montované a osádzané hracie prvky a postavený altánok. Celkový nový vzhľad areálu potešil hlavne deti v materskej škole. Finančný dar bol použitý na demontaž starých prvkov, prípravu terénu, betonáž základových dosiek, osadenie a dodávku nových prvkov.
33/2017Obec Starý HrádokOáza zelene pred novostavbami Starý Hrádok2200 €Hlavným cieľom projektu bolo vybudovať alejovú výsadbu okolo frekventovanej cesty a rekultiváciu stomov. Vďaka projektu bolo nevyhnutné zrealizovať aj protihlukovú, protiprašnú a izolačnú bariéru zelene a prostredie tak zútulniť pre rodiny s deťmi. Dôležitou súčasťou projektu bolo aj vytvorenie vetrolamu - prirodzenej izolácie od cesty. Finančný dar bol použitý na technicko-materiálne zabezpečenie.
44/2017Obec VýravaRekonštrukcia obradnej siene6000 €Vďaka projektu sa podarilo zrekonštruovať obradnú sieň v obci Výrava. Poskytuje služby pre pbčanov z obce, ale aj z blízkeho okolia. Hlavný cieľ projektu - zlepšiť úroveň spoločenských podujatí zrekonštruovaním obradnej siene sa podarilo naplniť. Finančný dar bol použitý na materiálne zabezpečenie projektu.
55/2017Obec HankovceObnova detských ihrísk10000 €Hlavným cieľom projektu bolo obnoviť detské ihriská, vymeniť a obnoviť hracie prvky, aby sa zvýšila bezpečnosť a ochrana detí. Výsledkom je vyššia návštevnosť a uspokojenie požiadaviek rodičov, ale hlavne detí. Finančný dar bol použitý na obnovu detského ihriska.
66/2017Obec VeľopolieRevitalizácia verejného priestoru, autobusová zastávka12000 €V rámci projektu sa vybudovala v strede obce nová autobusová zastávka, lavičky, odpadkový kôš a informačná tabuľa. Na základe realizácie projektu sa podarilo skvalitniť úroveň cestovania pre občanov a zlepšiť celkový vzhľad obce. Finančný dar bol použitý na revitalizáciu verejného priestoru a vybudovanie autobusovej zastávky.
77/2017Obec Kapušianske KľačanyRealizácia a obnova turistických a cyklistických trás12000 €Prostredníctvom finančného príspevku sa sprístupnil občanom obce Kapušianske Kľačany plynulý prechod na židovský cintorín. Prechod slúži aj na prechádzky, či na cyklotrasy. Finančný dar bol použitý na terénne práce a úpravy.
88/2017Obec ŠamudovceOprava podláh a omietok miestnosti Komunitného centra Šamudovce10000 €Vďaka projektu sa v budove Komunitného centra domurovali priečky, opravili vnútorné omietky stien, odstránila sa pôvodná poškodená dlažba a položila sa nová keramická dlažba v miestnostiach. Priestory Komunitného centra budú slúžiť na rôzne spoločenské aktivity. Finančný dar bol použitý na materiáne zabezpečenie a na práce spojené s realizáciou projektu.
99/2017Mesto MichalovceObnova detského ihriska v meste Michalovce12000 €Cieľom projektu bolo revitalizovať sídliskové detské ihrisko. Účelom projektu bolo vytvoriť príťažlivé prostredie hracích plôch a priestorov v obytných celkoch – v medziblokových priestoroch, vytvoriť možnosti kontaktov pre deti rôznych vekových kategórií, mládeže a dospelých, ktoré podporuje komplexný rozvoj osobností deti. Vytvorené ihrisko je plne certifikované, bezpečné s využitím vysoko kvalitných materiálov. Finančný dar bol použitý na hracie prvky, dopadovú plochu a dopravné náklady.
1010/2017Obec ChlmecObecný park10000 €Hlavný cieľom projektu bolo zmodernizovať, zatraktívniť a zvýšiť bezpečnosť v centrálnej časti obce Chlmec. Tento park sa stane centrom oddychu a relaxácie pre občanov obce. Zo strany občanov sa tešil veľkej popularite. Finančný dar bol použitý na nákup kameniva, dopravné náklady a materiál na vybudovanie.
1111/2017Obec RuskáRozvoj a zveľadenie obce Ruská12000 €Na základe realizácie projektu sa vybudovali nové autobusové zastávky, začalo sa s výstavbou amfiteátra, obnovili sa lavičky na miestnom cintoríne a nakúpili sa nové lavičky do domu smútku. Finančný ppríspevok bol v použitý na vybudovanie autobusovej zastávky, lavičiek, amfiteátra, na stavebný materiál, z ktroého sa vybudovala nová zastávka a na stavebné práce s tým spojené.
1212/2017Obec Rokytov pri HumennomRevitalizácia verejných prietorov pred obecným úradom v Rokytove pri Humennom12000 €Cieľom projektu bola revitalizácia časti obce, zlepšenie prostredia a vytvorenie oddychovej zóny pre občanov obce ako aj návštevníkov domu sociálnych služieb. Pred obecným úradom bol zrealizovaný park, oddychová zóna. Pred začatím prác bol neupravený terén, ktorý bol upravený hlinou a zasiaty bol trávnik, vysadili sa okrasné kríky, osadili sa lavičky. Občania obce, prevažná časť seniorov si chváli verejné priestranstvo, rovnako aj návštevníci obce, ktorí chodia za svojimi blízkymi do Domova dôchodcov. Finančný dar bol použitý na výsadbu, materiál a práce.
1313/2017Obec KochanovceUmiestnenie autobusových zastávok v Kochanovciach s prístupovými chodníkmi12000 €Cieľom projektu bolo zabezpečiť všetkým obyvateľom bezpečný nástup a výstup z prostriedkov hromadnej dopravy. Umožniť aj lepšie využitie katastra obce za riekou Laborec. Prechod cez frekventovanú komunikáciu je bezpečný a obyvatelia a návštevníci obce sa môžu dostať na druhú stranu. Ide najmä o deti a ich bezpečný prístup k športoviskám a pracujúcim na cestovanie do práce. Prepojením autobusovej zastávky a nástupišťa železníc vzniklo integrované prepojenie dvoch druhov prepravy osôb. Financie boli použité na betónovanie, stavebné práce, elektromateriál a piesok.
1414/2017Obec UdavskéMonografia obce Udavské.12000 €Hlavným cieľom projektu bolo vydanie monografie, ktorá by prezentovala obec Udavské. Táto publikácia bola vydaná pri príležitosti 700. výročia 1. písomnej zmienky o obci. Monografia zachytáva minulosť, ale aj súčasnosť obce. Cieľom projektu bolo obohatiť vedomosti mladých obyvateľov obce a priblížiť im históriu a kultúru ich obce. Finančný dar bol použitý na odovzdanie definitívnych rukopisov vydávateľovi, na litografiu a tlač monografie.
1515/2017Obec ZbojnéRevitalizácia verejného priestranstva na športovú a oddychovú zónu - 1.etapa12000 €Cieľom projektu bolo zvýšiť úroveň občianskej vybavenosti, čím sa zabezpečila vyššia kvalita života v obci Zbojné pri kultúrnych, športových a občianskych podujatiach. Zrekonštruoval sa vstup do viacúčelovej budovy, spravil sa nájazd pre imobilných, upravil sa terén verejného priestranstva spolu s vybudovaním prístupových komunikácii a parkoviska. Finančný dar bol použitý na stavebný materiál, zemné práce a stavebné práce.
1616/2017Obec Lakšárska Nová VesObnova kultúrneho domu10000 €Obec Lakšárska Nová Ves chcela v projekte riešiť bezbariérový vstup, vstupné dvere a upraviť nádvorie novými prvkami a zeleňou tak aby nebolo rušené vzhľadom susedných nehnuteľností. Stavebné úpravy boli zrealizované v stanovenom termíne. V rámci boli zakúpené lavičky a stoly na nádvorie KD, ktoré boli vymenené za starý takmer 40-ročný set. Nové kvetináče, dekoračné mriežky, zeleň a popínavé rastliny časom úplne zabránia nevzhľadnému pohľadu na susednú stenu. Finančný dar bol použitý na zakúpenie dverí, sadovnícke úpravy, mobiliár a stavebné úpravy.
1717/2017Obec ĽubišaVytvorenie Parku Ing. Michala Kováča, CSc. exprezidenta SR a najvýznamnejšieho rodáka obce Ľubiša.12000 €Realizáciou projektu sa upravilo nevyužité priestranstvo v centrálnej časti obce Ľubiša v blízkosti dvoch rímskokatolíckych kostolov, z toho kostol sv. Michala archanjela z roku 1771 je zároveň Národnou kultúrnou pamiatkou. Revitalizáciou verejného priestranstva sa vytvoril park, ktorý je venovaný významnemu rodákovi obce exprezidentovi SR a preto nesie aj jeho meno: Park Ing. Michala Kováča, Csc. exprezidenta SR. Okrem úpravy terénu bola uskutočnená výsadba novej zelene. Oddychovú časť tvoria lavičky a v strede parku je umiestnená socha sv. Michala anchanjela, patróna našich kostolov a zároveň aj patróna nášho rodáka. Ďalším prvkom je umiestnenie pamätného kameňa s označením názvu parku. Okrem toho bola podľa želania prezidenta vysadená v parku jedna z líp. Ukončenie realizácie projektu sprevádzalo slávnostné otvorenie parku spojené s obradom posvätenia sochy sv. Michala archanjela rímskokatolíckym kňazom. Otvorenie sa konalo v koncom septembra za účasti prizvaných hostí a obyvateľov obce. Slávnosť bola spojená aj s odhalením pamätnej tabule exprezidentovi Michalovi Kováčovi na obecnom úrade pri príležitosti blížiaceho sa 1. výročia jeho smrti. Finančný dar bol použitý na stavebné práce a materiál.
1818/2017Uzovská PanicaOddychová zóna v centre obce Uzovská Panica5400 €Hlavným cieľom projektu bolo vybudovať oddychovú zónu a zároveň vytvoriť príjemné a pokojné prostredie, ktoré by bolo vhodné na prechádzky či stretnutia. Oddychová zóna sa postupom času stala jedným z najobľúbenejších miest v obci. Zóna sa vyčistila, vyrovnal sa terén, osadili sa obrubníky a vybetónovali sa miesta k osadeniu lavičiek. Finančný dar bol použitý na materiálno-technické zabezpečenie projektu.
1919/2017Obec Plavecký PeterObnova fasády Základnej školy6000 €Vďaka projektu bola vykonaná oprava budovy, obnovená fasáda a vymenené okná. Cieľom projektu bolo taktiež skrášlenie celkého vzhľadu budovy základnej školy. Vytvorili sa lepšie podmienky k zdravému a bezpečnému pohybu detí na čerstvom vzduchu. Opravou fasády a úpravou okolia a dvora sa naplnili ciele projektu. Finančný dar bol použitý na stavebné práce a dodávky.
2020/2017Obec Belžamodernizácia kuchyne v Kultúrnom dome Belža5000 €Cieľom projektu bola rekonštrukcia kuchyne, chladiacej miestnosti, skladu a sály, ktoré sú v pôvodnom stave. V rámci projektu sa vykonalo zaizolovanie a vykachličkovanie chladiacej miestnosti, nová dlažba s podlahovou vpusťou, znížil sa zaizolovaný sadrokártonový strop s novým osvetlením, zamontovalo sa chladiace zariadenie s elektronickým ovládaním a motorom umiestneným na vonkajšej stene obecného úradu. Zavedené bolo nové elektrické vedenie na svetlo a pripojenie na chladiace zariadenie. V chladiacom boxe sú umiestnené 2 ks železných regálov na chladené potraviny. V celej miestnosti bola nainštalovaná nová elektrika, opravilo sa kúrenie, urobil sa nový kanalizačný odpad, podlahové vpuste, odpad na kondenzát z konvektomatu, prípojky vody na umývačku riadu a konvektomat. Finančný dar bol použitý na komínový systém, ohrievač, chladiaci agregát, obkladačky, dlažbu do skladu, elektroinštaláciu, lepidlá, omietky a ďalší stavebný materiál.
2121/2017Nacina VesMunicipality 201712000 €Cieľom projektu bolo na základe archívneho a terénneho výskumu viacodborovo zmapovať obec Nacina Ves. Výstupom projektu bola publikácia o obci. Publikácia o obci je spracovaná na vysokej úrovni. Finančný dar bol použitý na spracovanie publikácie.
2222/2017PalotaZakúpenie stolov a stoličiek do kultúrneho domu a domu smútku v obci Palota5000 €Cieľom projektu bolo zlepšenie životných podmienok predovšetkým občanov ale aj ostatných návštevníkov obce pri rôznych podujatiach, ktoré sa organizujú. Výsledkom bolo zlepšenie podmienok pri poskytovaní služieb v kultúrnom dome, kde sa počas roka konajú rôzne kultúrno-spoločenské podujatia.
2323/2017KoškovceRekonštrukcia obecného rozhlasu12000 €V rámci projektu sa podarilo vykonať celkovú rekonštrukciu obecného rozhlasu. V súčasnosti obecný rozhlas funguje v každej časti obce, čím sa zabezpečila lepšia informovanosť. Súčasťou inštalácie nového rozhlasu bolo aj odstránenie starého obecného rozhlasu, aby sa zvýšila bezpečnosť na miestnych komunikáciách. Finančný dar bol použitý v plnej výške na rekonštrukciu verejného rozhlasu v Koškovciach.
2424/2017Malé ZlievceDetské kútiky pre najmenších6000 €Zriadením detských kútikov v priestoroch obecného úradu a v areáli detského ihriska vznikol rozprávkový svet pre najmenších. Finančný dar bol použitý na úpravu pozemku, nákup hracích prvkov, pružinových hojadačiek a preliezok.
2525/2017SvetliceRekonštrukcia spoločenskej miestnosti10000 €Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť spoločenskú miestnosť pre obyvateľov obce Svetlice, ktorá by bola vhodná na kultúrne podujatia. Podarilo sa spojiť dve menšie miestnosti a vytvoriť z nej jednu väčšiu. V rámci projektu sa prerábali podlahy, izolácie, rozvod elektriny, stierky, vymenili sa okná, dvere, búrali a murovali sa priečky, nakúpili stoličky. Finančný dar bol použitý na rekonštrukciu spoločenskej miestnosti, prácu a dodávku materiálu.
2626/2017Jablonov nad TurňouRenovácia povrchu podlahy v telocvični6000 €Na základe realizácie projektu sa renovovala podlaha v telocvični v obci Jabloňov nad Turňou, ktorá bola už viac než 35 rokov stará. Taktiež sa podarilo motivovať obyvateľov obce k tomu, aby sa viac venovali športovým aktivitám. Na základe tejto skutočnosti bol zaznamenaný enormný záujem o voľnočasové aktivity v obci. Finančný dar bol použitý na brúsenie, tmelenie, lakovanie podláh a vytýčenie, maľovanie čiar.
2727/2017Hažín nad CirochouVydanie monografie o obci Hažín nad Cirochou11100 €Zámerom projektu bolo vydanie historickej monografie o obci Hažín nad Cirochou o celkovom náklade 500 kusov. Historická monografia o obci Hažín nad Cirochou bola rozdistribuovaná do domácnosti v obci ako aj pre hostí v rámci osláv 700. výročia ako aj pre miestnu a okresnú knižnicu a okresný archív v Humennom. Kniha sa stretla s veľkým ohlasom od občanov. Finančný dar bol použitý na vydanie a zhotovenie publikácie.
2828/2017Obev VrbnicaRekonštrukcia kultúrno-spoločenskej miestnosti6000 €Obec Vrbnica mala na pláne zrekonštruovať kultúrno-spoločenskú miestnosť v obci. Výsledkom projektu je krásne zrekonštruovaná kutlúrno-spoločenská miestnosť pre občanov obce Vrbnica. Ohlasy sú veľmi pozitívne. Finančný dar bol použitý na zakúpenie spotrebičov do kuchynky, stoličiek, jedálenských stolov a kuchynskej linky.
2929/2017Obec Ivanka pri NitreRekonštrukcia chodníka na Novozámockej ulici12000 €Obec Ivanka pri Nitre vybudovala v obci chodník, ktorý výraznou mierou pomohol zvýšiť bezpečnosť občanov obce, ktorí už nie sú nútení chodiť po cestnej komunikácii. Radosť z vybudovaného chodníka znásobuje aj skutočnosť, že chodník používajú najmä deti, ktoré navštevujú základnú školu a materskú školu v obci. Finančný dar bol použitý na vybudovanie chodníka.
3030/2017BudkovceCvičme spolu- cvičme vonku11000 €Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť pre občanov priestor na šport a relax zároveň. V rámci projektu sa nainštalovala street-workoutová zostava, kamerový systém, ale aj osvetlenie celej cvičebnej plochy senzorovými svetlami. Finančný dar bol použitý na zakúpenie exteriérovej workout zostavy a detského ihriska.

Nafta 2017

V internom grantovom programe Nafta bolo v roku 2017 podporených 33 žiadateľov celkovou sumou 80 050 eur.

č. projektučíslo zmluvyŽiadateľNázov projektuPodporená sumaZáverečná správa
11/2017Obec JakubovRevitalizácia chodníka a vybudovanie verejného osvetlenia v obci Jakubov5000 €Obec Jakubov mala za cieľ zrekonštruovať chodník vedúci ku Základnej škole, vymeniť a osadiť nové stĺpy verejného osvetlenia. Stav chodníka bol v žalostnom stave a chýbajúce osvetlenie znemožňovalo bezpečnosť chodcov. Finančný dar bol použitý na revitalizáciu chodníka a vybudovanie verejného osvetlenia v obci.
22/2017Obec Malé LeváreVýmena okien na kultúrnom dome v obci Malé Leváre1000 €Účelom projektu bolo zakúpenie a osadenie 6 kusov plastových okien na budove kulúrneho domu v obci Malé Leváre. Stav okien bol nevyhovujúci a havarijný. V súčasnosti po výmene za nové plastové okná sa znížila energetická náročnosť budovy a zatraktívnili sa priestory slúžiace pre spoločenské podujatia. Okná chránia vnútorné priestory a zároveň aj osoby nachádzajúce sa v nich. Finančný dar bol použitý na zakúpenie a výmenu okien.
33/2017Obec BučanyNová Hasičská zbrojnica - nákup zariadenia1000 €Zámerom projektu bolo zabezpečiť zariadenie Hasičskej zbrojnice. Obec Bučany využila finančný dar vo výške 1 000 eur na zakúpenie stoličiek a stolov do zasadačky.
44/2017Mesto GbelyMesto Gbely žije športom5000 €Zámerom projektu bola kompletná rekonštrukcia oplotenia viacúčelového ihriska v areáli ZŠ s MŠ Gbely. Finančný dar vo použilo mesto Gbely na výmenu mantinelov na hokejbalovom ihrisku.
55/2017Veľké LeváreRozšírenie kamerového systému v obci Veľké Leváre1000 €Účelom projektu bolo zakúpenie a osadenie 2 ks kamier a ich prepojenie s operačným strediskom. Prostredníctvom kamerového systému obec predíde vandalizmu a zamedzí tvorbe čiernych skládok a zvýši tak bezpečnosť občaanov a návštevníkov obce. Finančný dar bol použitý na zakúpenie kamier a príslušenstva.
66/2017Obec StudienkaVýmena okien v Základnej škole v Studienke1000 €Cieľom projektu bola výmena okien na budove Základnej školy v obci Studienka. V rámci projektu sa podarilo vymeniť 6 ks okien v jednej časti budovy ZŠ. Finančný dar bol použitý na zakúpenie a výmenu okien.
77/2017Obec Záhorská VesVybudovanie bežeckého oválu s doskočiskom4000 €Zámerom projektu bolo dobudovať bežecký ovál s doskočiskom. Finačný dar použila obec Záhorská Ves na vybudovanie plnohodnotného športoviska pre 188 žiakov.
88/2017Obec KrásnovceKultúrne a športové podujatia v obci v roku 20171000 €Zámerom projektu bolo usporiadanie športových súťaží a turnajov pre deti, dospelých a seniorov. V obci Krásnovce sa konali Letné dedinské slávnosti spojené so súťažou vo varení guľášu, ktorý bol podávaný aj všetkým prítomným. Na akcii vystúpili pozvaní hostia a o zábavu sa postarali folklórne a humoristické skupiny. Na záver akcie bola tradičná dedinská veselica. Finančný dar bol použitý na detské atrakcie a na kultúrny program.
99/2017Mesto TrebišovDetské ihrisko Berehovská3000 €Zámerom projektu bolo vybudovanie detského ihriska. Finančný dar bol použitý na rozšírenie detského ihriska na ulici Berehovská.
1010/2017Obec PozdišovceOzvučenie spoločenskej miestnosti kultúrneho domu1500 €Zámerom projektu bolo kvalitné ozvučenie veľkej sály, ktorá slúži na akcie počas celého roka. Zámer projektu bol naplnený. Finančný dar bol použitý na ozvučenie sály.
1111/2017Obec TrhovištePomoc obci Trhovište1000 €Obec Trhovište zariadila zasadaciu miestnosť pre verejné zhromaždenia, pretože obec nemala kultúrny dom a tak miestnosť bude slúžiť aj pre prezentačné a rodinné akcie. Finančný príspevok bol použitý na nákup stoličiek pre jedáleň obecného úradu Trhovište.
1212/2017Obec PtrukšaFestival národností Sirén1000 €Zámerom projektu bolo usporiadanie národnostného festivalu s hlavným dôrazom na prezentáciu kultúry rusínskej, ukrajinskej a maďarskej. Cieľom projektu bolo zveľadenie a sprístupnenie kultúrnohistorického dedičstva rôznych národností a kultúr. Festival sa konal 9.7.2017 v centre v obci v prírodnom amfiteátri. Usporiadaním festivalu sa dosiahlo kultúrne vyžitie občanov. Finančný dar bol použitý na honoráre účinkujúcich.
1313/2017Obec Pavlovce nad UhomVydanie publikácie "Historické príbehy starých Pavloviec nad Uhom"1500 €Obec Pavlovce nad Uhom pri príležitosti 690 rokov od prvej písomnej zbierky o obci vydala publikáciu - Historické príbehy Pavloviec nad Uhom. Vydaním publikácie chce obec informovať širokú verejnosť o histórii obce, o mapovaní Pavloviec, chce ukázať fotografie, mapy a pohľadnice.
1414/2017Mesto MichalovceObnova detského ihriska v meste Michalovce5000 €Cieľom projektu bolo revitalizovať detské ihrisko, ktoré bolo zdevastované a nefunkčné. Účelom projektu bolo vytvoriť príťažlivé prostredie hracích plôch a priestorov v obytných celkoch, v medziblokových priestoroch sídliska. Navrhnuté detské zostavy sú certifikované a bezpečné. Vzniklo tak príťažlivé prostredie hracích plôch a priestorov v obytnom celku. Finančný dar bol použitý na zakúpenie detského ihriska.
1515/2017Obec PalínSpoločensko-kultúrne a športové podujatie stretnutie pre občanov obce Palín1500 €Zámerom projektu bolo uskutočniť posedenie pri vatre pri príležitosti 715 výročia 1. zmienky o obci Palín. Finančný dar bol použitý na kultúrne a spoločenské vystúpenie.
1616/2017Obec LaškovceRekonštrukcia Domu smútku1500 €Obec Laškovce využila finančný na zakúpenie dverí do domu smútku. V obci tak došlo k úspore energií.
1717/2017Marián VárkaZdravotnícke pomôcky pre dcéru1950 €Margarétka trpí vrodeným a nevyliečiteľným ochorením Epidermolyssis bullosa, nazývaným aj choroba motýlich krídiel. V koži a na slizniciach sa jej netvorí kolagén a má jemnú pokožku ako motýľ. Má otvorené pľuzgiere a rany po celom tele. Jej život je plný obmedzení. Projekt jej veľmi pomohol, vďaka nemu si mohla zakúpiť lieky a ošetrovací materiál. Finančý dar bol použitý na lieky a ošetrovací materiál.
1818/2017Ján BlštákKúpa špeciálneho vozíka1450 €Adam má 21 rokov a DMO. Je imobilný, ležiaci, nevie sa sám najesť, treba ho prebaľovať, cvičiť s ním. Pri všetkých úkonoch je odkázaný na pomoc inej osoby. Každý deň chodí na prechádzky na špeciálnom vozíku. Rodina použila finančný dar na kúpu špeciálneho vozíka pre syna Adama.
1919/2017Peter KovárKúpa polohovateľnej sedačky na kúpanie a kúpa sedačky do kočíka1450 €Adrianka má DMO. K životu však potrebuje veľa pomôcok. Na jej kúpanie je bola zakúpená polohovateľná sedačka spolu so sedačkou do kočíka. Finančný dar bol použitý na zakúpenie polohovateľnej sedačky na kúpenie a sedačky do kočíka.
2020/2017Obec Horovce670. výročie 1. písomnej zbierky obce Horovce1000 €Cieľom projektu bolo zorganizovanie osláv pri príležitosti 670. výročia písomnej zbierky obce. Na oslavách sa zúčastnilo veľké množstvo občanov, s bohatým kultúrnym programom a rôznymi športovými podujatiami. Finančný dar bol použitý na uhradenie vystúpenia ľudovej skupiny.
2121/2017Obec TrakoviceRekonštrukcia osvetlenia a závlah na hracej ploche na futbalovom štadióne v Trakoviciach1000 €Obci Trakovice sa podarilo zrekonštruovať osvetlenie na hracej ploche tréningového ihriska. Finačný dar použila obec Trakovice na rekonštrukciu nevyhovujúceho osvetlenia hracej plochy tréningového futbalového ihriska, výmenu reflektorov a natretia stĺpov.
2222/2017Obec Bánovce nad OndavouVýmena okien a vstupných dverí v MŠ1000 €Obec v tomto roku pokračovala ďalšou etapou postupných rekonštrukčných prác a to výmenou okien v kuchyni ŠJ, šatní MŠ a výmenou starých vchodových dverí z roku 1974 za plastové so svetlíkom. Vstupné čelné dvere a okná tvoria čelnú stenu celej budovy. Vznikol tak estetický dojem a naplnili sa aj bezpečnostné požiadavky a významné ekonomické aspekty. Finančný dar bol použitý na plastové vchodové dvere, plastové okná, murárske a stavebné práce.
2323/2017Obec LastomírOprava strechy soc. zariadení OFK - Lastomír1000 €Vďaka finančnému príspevku sa podarilo v spolupráci s OFK- Lastomír zrekonštruovať sociálne zariadenie na futbalovom ihrisku v Lastomíre. Na základe realizácie projektu sa podarilo zrekonštruovať strechu budovy, šatňu pre hostí a rozhodcov a taktiež aj unimobunku. Finančný dar bol použitý na opravu strechy a sociálneho zariadenia OFK Lastomír.
2424/2017Obec GajaryRegionálny rozvoj obce Gajary20000 €Projekt bol rozdelený na dve časti - rekonštrukcia tribúny na futbalovom štadióne a rekonštrukcia mosta na Továrenskej ulici. V rámci projektu sa podarilo zrealizovať opravu havarijného stavu mosta v obci Gajary. Most tak naďalej umožňuje bezpečnú premávku a staticky zodpovedá normám. Finančný dar bol použtiý na stavebné práce.
2525/2017Obec SuchohradRekonštrukcia detského ihriska1500 €Cieľom projektu bola rekonštrukcia pôvodného ihriska v obci Suchohrad. Ihrisko bolo vybudované v roku 1970. Projekt vychádzal z rekonštrukcie už existujúceho projektu: Revitalizácia športovo-oddychovej zóny v obci. Vznikol tak príjemný priestor, ktorý ponúkol rôzne možnosti na trávenie voľného času pre obyvateľov obce a návštevníkov. Finančný dar bol použitý na výrobu a dodanie preliezky do areálu materskej školy.
2626/2017Obec Rakovec nad OndavouFitness park1000 €Cieľom projektu bolo vytvoriť v školskom parku vonkajší fitness park za účelom podpory rozvoja telesnej kultúry a zdravého životného štýlu. Obec Rakovec nad Ondavou využila finančný príspevok na nákup fitness strojov do fitness parku - veslovací trenažér, eliptický trenažér a trojitý twister.
2727/2017Obec SennéRekonštrukcia ústredného kúrenia Komunitného centra v obci Senné - II. etapa2000 €Zámerom projektu bol nákup a montáž nového kondenzačného kotla, zlepšenie ekonomického hospodárenia, zníženie finančných prostriedkov obecnej pokladne, zníženie nedoplatkov. Finančný dar obec Senné použila na rekonštrukciu ústredného kúrenia.
2828/2017Obec TušiceVýmena okien a dverí budovy šatní, sociálnych zariadení a spoločenských miestností na Štadióne Jozefa Gazdu II. etapa1200 €Zámerom projektu bola montáž jedenástich plastových okien spoločne s parapetnými doskami a sieťkami. Výmenu hlavných vchodových dverí plánuje obec zrealizovať v III. etape spoločne s rekonštrukciou omietky a fasády. Finančný dar bol použitý na montáž jedenástich plastových okien.
2929/2017Obec Vysoká nad UhomVýmena okien na budove základnej a materskej školy v obci Vysoká nad Uhom1000 €Obec Vysoká nad Uhom použila finančné prostriedky na výmenu okien na budove základnej a materskej školy. V budove sídli aj školská jedáleň či školský klub, ktorý navštevujú deti po ukončení vyučovania. Finančný dar bol použitý na výmenu dvoch kusov plastových okien.
3030/2017Obec Vysoká pri MoraveProjekt uličného značenia Obce Vysoká pri Morave3000 €Projekt zahŕňal doplnenie už jestvujúceho značenia v obci Vysoká pri Morave, ktoré pozostávalo zo 6 stĺpov, 6 skriniek a 2 informačných tabúľ. Rozšírením informačného systému sa v obci dosiahla lepšia orientácia v obci pre občanov, ale hlavne pre turistov a cykloturistov, ktorí jazdia po Moravskej cyklistickej ceste. Finančný dar bol použitý na informačné tabule.
3131/2017Obec ZávodDokončenie posilňovne v obci Závod3000 €Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť priestor, kde by mohli deti a mládež rozvíjať svoje športové a pohybové aktivity. Zámerom projektu bolo taktiež motivovať deti k zmysluplnému využívaniu voľného času. Veľkou výhodou je vybudovanie krytých priestorov, a teda možnosť športovania v zimných mesiacoch, ale aj za nepriaznivého počasia. Finančný dar bol použitý na kúpu strešnej krytiny a na stavebné práce.
3232/2017Občianske združenie ŠtvrťčanKultúra nás spája2000 €Zámerom projektu s názvom "Kultúra nás spája" bolo prezentovať ľudové zvyky, kroje a tance vďaka kultúrno-spoločenským aktivitám v obci Plavecký Štvrtok. Finančný dar bol použitý na kultúrne vystúpenia, ozvučovanie a propagáciu.
3333/2017Obec Zemplínska ŠirokáObnova oddychovej zóny Palinok1500 €Zámerom projektu obce Zemplínska Široká bolo vrátiť do rybníka život nasadením rýb, obnovenie ihriska na plážový volejbal, doplnenie ihriska pieskom a úprava jeho okolia. Finančný dar použila obec Zemplínska Široká na prehĺbenie rybníka a vyčistenia vodnej plochy.

SPP-Distribúcia 2017

V roku 2017 získali podporu 9 subjektov, ktorým bola prerozdelená celková suma 67 500 € z darov SPP-Distribúcie.

Č. Č. zmluvyPredkladateľNázov projektuPodporená suma
11/2017Mesto SenecSprístupnenie celoročného korčuľovania v senci - zriadenie mobilného klziska 10000 €
22/2017Mesto KošiceDetský raj 10000 €
33/2017Obec VavrišovoNáučná a oddychová trasa „Kuruckým chodníčkom po Vavrišove“ 5000 €
44/2017Mesto TrenčínObnova sochy sv. Jána Nepomuckého 10000 €
55/2017Green Foundation, nadáciaČiastočná revitalizácia Kollárovho námestia 2500 €
66/2017mestská časť Bratislava - Staré MestoÚprava detského ihriska pri MŠ Brnianska 7000 €
77/2017DOMKO - Domov sociálnych služieb a o. z. DOMKO v umení Staviame mosty .... - Zimná Blumiáda 2018 10000 €
88/2017Obec Horné SŕnieUčíme sa hrou 8000 €
99/2017Súkromné centrum Quo VadisZ osady za históriou, kultúrou a umením 5000 €

Grantový program Regióny

V roku 2017 v rámci Grantového programu Regióny podporených 20 subjektov v celkovej sume 30 000 €.

Č.Č. zmluvyPredkladateľProjektPodporená sumaZáverečná správa
11/2017Obec LadceVýstavba detského parku-Tunežice2000 €Projektom vzniklo pre deti bezpečné a atraktívne ihrisko. Obec naďalej pokračuje vo zveľaďovacích prácach a tým sa vytvorí oddychová zóna pre rodičov, starých rodičov, deti a mládež. Finančný dar bol použitý na zakúpenie kombinovanej hracej zostavy, hojdačky, kolotoču, dovoz štrku a montáž prvkov.
22/2017Obec BracovceVýstavba detského ihriska v miestnom parku1500 €Cieľom projektu bola výstavba detského ihriska v miestnom parku, ktorý by bol voľne prístupný všetkým občanom. Novovynudované detské ihrisko slúži deťom vo veku 2-14 rokov. Navštevuje ho 36 detí z materskej školy v Bracovciach, žiaci základnej školy a deti z priľahlých obcí. Detské ihrisko tak pritiahlo do parku deti za účelom aktívneho trávenia voľného času. Finančný dar bol použitý na zakúpenie zostavy detského ihriska spolu s dvojhojdačkou.
33/2017Základná školaRevitalizovanie okolia školy vytvorením oddychovo-relaxačnej zóny1200 €V rámci projektu bola vybudovaná oddychovo-relaxačná zóna v nevyužitom areáli školy. Oddychovú zónu tvorí 9 lavičiek, vysadené okrasné kríky, rastliny a stromy. Do realizácie boli zapojení samotní občania obce. Žiaci využívajú priestor na vyučovanie a na voľnočasové aktivity, zároveň sa o zrevitalizované priestory starajú v rámci hodín pracovného vyučovania. V rámci ďalšieho pokračovania projektu by obec chcela v priestore zriadiť fitpark, kde by občania a hlavne žiaci mohli pestovať aktívny životný štýl. Finančný dar bol použitý na zakúpenie lavičiek.
44/2017Obec Nová LesnáRevitalizácia detského ihriska-Nová Lesná1300 €Zámerom projektu bolo revitalizovať detské ihrisko v obci Nová Lesná. V rámci projektu sa vymenili poškodené drevené prvky a natrelo sa oplotenie. Detské ihrisko navštevujú okrem rodín s malými deťmi aj turisti, ktorí túto podtatranskú obec navštevujú vo veľkom počte. Finančný dar bol použitý na opravu detského ihriska, na náter a opravu oplotenia.
55/2017Základná škola s MŠNáučno-relaxačný chodník1200 €Mesto Ždiar vybudovalo relaxačno-náučnú zónu v areáli základnej školy s materskou školou. Slúži nielen deťom, ale aj širokej verejnosti. Zámerom projektu bolo taktiež vybudovať náučný chodník, ktorý slúži nielen na výučbu biológie či ekologickej výchovy. Náučný chodík výraznou mierou zvýšil atraktívnosť prostredia. Finančný dar bol použitý na vybudovanie relaxačno-náučnej zóny a náučného chodníka, ktorý slúži nielen žiakom, ale aj verejnosti.
66/2017Základná škola s MŠUčíme sa bezpečnosti na cestách1300 €Cieľom projektu bolo vybudovať dopravné ihrisko a tým prispeť k bezpečnosti žiakov na cestách. Dopravné ihrisko vzniklo na vyasfaltovanej časti. Slúži na blokovú výučbu dopravnej výchovy počas branného kurzu a mimoškolských aktivít, čo prispieva k bezpečnosti žiakov. Finančný dar bol použitý na prenosné semafory, reflexné vesty, prilby, kolobežky a prenosné značky.
77/2017Obec DoľanyÚprava a vybavenie dvora materskej školy1500 €Hlavným cieľom projektu bolo zrealizovať prístavbu a zároveň aj prestavbu materskej školy. Prestavba pomohla zmeniť celkový vzhľad školského dvora. Na základe projektu sa podarilo skultúrniť okrem budov aj školský dvor. Finančný dar bol použitý na zakúpenie detského vláčika a domčeka, hojdacieho motocyklu, stoličiek a hračiek do piesku.
88/2017Obec Ivanka pri DunajiUčenie bez tried a počítača - 2 etapa1500 €Vďaka podpore sa podarilo vybudovať v obci altánok vo dvore ZŠ. Počas vyučovania bude altánok v priaznivom počasí slúžiť na výučbu vybraných predmetov. Altánok sa bude využívať aj počasobecných a školských akcií. Projekt tak vytvoril nové miesto pre osvojenie poznatkov zážitkovou formou učenia, trávenie času na čerstvom vzduchu. Finančný dar bol použitý na dodávku a montáž altánku.
99/2017Obec SmrdákyRevitalizácia oddychovej zóny v centre obce2000 €Obec Smrdáky zrealizovala oddychovú zónu v srdci obce. Námestie, ktorého dominantou je súsošie je centrom kultúrneho diania v obci. V súvislosti s revitalizáciou sa obec rozhodla opraviť na vlastné náklady i súsošie svätých, ktoré sú súčasťou danej lokality. Posledným krokom bolo osadenie mobilionáru. Návštevníci hodnotia zmeny v obci veľmi príjemne. Finančný dar bol použitý na opravu a údržbu sôch na námestí, sanáciu oplotenia a sadové úpravy sôch na námestí.
1010/2017Obec UnínVytvorenie oddychovej zóny a parkovej úpravy v lokalite "Čajkovka"2000 €Vytvorením oddychovej zóny a parkovej úpravy Čajkovka sa oživila ďalšia časť obce. V projekte boli vykonané terénne úpravy, vysadila sa zeleň, parková tráva a osadili sa lavičky. Oddychová zóna bude slúžiť pre občanov, turistov a najmä cykloturistov. V jarných mesiacoch by sa malo v oddychovej zóne osadiť destké ihrisko. Finančný dar bol sadenice, výsadbu drevín a zemné práce.
1112/2017Obec Oščadnica25. Oščadnická heligónka 20171000 €25. Oščadnícka heligónka sa uskutočnila v dňoch 27. a 28. mája 2017 na námestí v Oščadnici. Prvý deň sa predstavilo 11 účinkujúcich heligonkárov a FS Oščadničanka, Dedovanka a Lokčan. Druhý nedeľný deň patril 40 účinkujúcim. Slávnostnú atmosféru umocnil v sobotu tradičný sprievod konských vozov. Vo večerných hodinách vystúpili ďalšie kapely. Finančný dar bol použitý na catering.
1213/2017Obec Dlhá nad Oravou11.Obecné slávnosti pod Ostrým vrchom Dlhej nad Oravou1000 €Obec v spolupráci s kultúrnym strediskom zorganizovala obecné slávnosti po Ostrým vrchom. Išlo o vyvrcholenie celoročných aktivít obce. Obec v programe ponúkla dvojdňový program. Zároveň podujatie sprevádzali viaceré sprievodné aktivity a množstvo atrakcií pre deti a dospelých. Finančný dar bol použitý na stravovanie účinkujúcich.
1314/2017Obec Zborov nad BystricouZveľadenie zelene v obci1500 €V rámci projektu sa v obci upravil terén v časti Gorilov, vysadila sa alej a sfinalizovali sa drobné úpravy. Cieľom projektu bolo zabezpečiť kvalitné podmienky pre život v obci, spríjemniť prostredie a vytvoriť dobrý dojem. Obec chce i naďalej zveľaďovať zeleň v obci a chce prispievať k lepšiemu a krajšiemu prostrediu v nej. Finančný dar bol použitý na nákup okrasných stromov.
1415/2017Obec Stará BystricaOslavy zvrchovanosti Slovenska 20172000 €Obec Stará Bystrica každoročne organizuje v období výročia podpísania Deklarácie zvrchovanosti SR rôzne kultúrne podujatia. Aj v tomto roku obec pripravila kultúrny program s názvom: Moja rodná. Okrem regionálnych folklórnych skupín bol obohatený o krajské zoskupenia. Záver podujatia patril zapáleniu vatry zvrchovanosti. Podujatie navštívilo niekoľko tisíc divákov, ktorí v priestore starobytrického Rínku sv. Michala Archanjela vytvorili a prežili neopakovateľnú atmosféru slávnostného večera. Finančný dar bol použitý na technické zabezpečenie akcie.
1516/2017Obec Pohronská PodhoraIhrisko pre deti v centre obce1500 €Zámerom projektu bolo vybudovanie detského ihriska. Miestny park v obci žiari novými detskými prvkami. Park navštevujú deti a spokojní rodičia, Realizáciou projektu sa podporila zábavná forma rozvíjajúca fyzickú zdatnosť detí. Detské ihrisko zatraktívnilo celkový vzhľad obce. Finančný dar bol použitý na vybudovanie detského ihriska v centre obce Pohronská Polhora.
1617/2017Mesto NitraOslavy Svetového dňa cestovného ruchu "Spoznajte tajomstvá Martinského vrchu zážitkovou formou"2000 €V dňoch 23. až 27. septembra sa pri príležitosti osláv Svetového dňa Cestovného ruchu sprístupnil areál bývalých kasární na Martinskom vrchu, kde sa realizovali zážitkové prehliadky so sprievodcom. V archeoparku Nitra bola pripravená prehliadka objektov slovenských obydlí a návštevníci si mohli pozrieť ukážku pečenia v dobovej peci, vypaľovanie keramiky a vyskúšať si ľukostreľbu. Cieľom projektu bolo zachovanie kultúrneho dedičstva, sprístupňovanie turisticky príťažlivých miest, ako je Martinský vrch a Zoborský kláštor. Aj napriek nepriaznivému počasiu Martinský vrch navštívilo množstvo záujemcov. Finančný dar bol použitý na hudobné vystúpenie, zážitkové ukážky v archeoparku, prenájom techniky a technické zabezpečenie spolu s propagáciou.
1718/2017Obec DivínRevitalizácia detského ihriska1500 €Zámerom projektu bolo vybudovanie detského ihriska v obci Divín. Miestny park v obci žiari novými detskými prvkami. Park navštevujú deti a spokojní rodičia, Realizáciou projektu sa podporila zábavná forma rozvíjajúca fyzickú zdatnosť detí. Na detsko ihrisku sa deti zabavia, na čerstvom vzduchu rozvíjajú svoje pohybové schopnosti, ale sú vedené aj k športu. Projekt zatraktívnil miestny park. Finančný dar bol použitý na zakúpenie detských prvkov.
1819/2017ZŠ a MŠ HaličVybavenie učebne interaktívnou tabuľou1500 €Cieľom projektu bola modernizácia učebných priestorov. Projektom budú môcť žiaci využívať interktívne programy v jednotlivých predmetoch, čo podstatne zvýši vzdelanostnú úroveň žiakov. Finančný príspevok bol použitý na zakúpenie interaktívnej tabule spolu s projektorom.
1920/2017ZŠ RozhanovceVýstavba altánku pre vyučovanie v prírode1000 €Cieľom projektu bolo vybudovať v areáli školy altánok pre možnosti realizácie vyučovacieho procesu v prírode v prevažne jarnom a letnom období. Deti, učitelia dostali samé pozitívne ohlasy na vzniknutý altánok. Finančný dar bol použitý na drevenú konštrukciu, zábradlie a na strechu.

Finančná správa

stiahnuť
Výkaz ziskov a strát Nadácia SPP 2017.pdf

Finančná správa

stiahnuť
Súvaha Nadácia SPP 2017.pdf

Finančná správa

stiahnuť
Nadacia SPP poznamky 2017 FINAL.pdf

Finančná správa

stiahnuť
Sprava auditora_Nadacia SPP.pdf

Finančná správa

stiahnuť
VS_NSPP_2017_Final.pdf

Finančná správa

stiahnuť
Prílohy k VS_2017_Final.pdf