Výročná správa 2018

Príhovor správcu Nadácie SPP

Milí priatelia,

 

Filantropia na Slovensku má za sebou ďalší rekordný rok. Asignácia daní fyzických a právnických osôb priniesla na verejnoprospešné účely za rok 2018 rekordných, viac ako 68 miliónov eur. Unikátny systém podpory neziskového sektora potvrdil, že má na Slovensku svoje stabilné miesto a ľudia ako aj firmy ho už berú ako samozrejmosť.

 

Nadácia SPP mohla v roku 2018 vďaka asignačnému príjmu ako aj vďaka darom rozšíriť skladbu svojej podpory do ďalších oblastí. A tak okrem tradičných grantových programov zameraných na podporu regiónov po celom Slovensku ako SPPravme to, či program podpory Municipalít, mohla nadácia podporiť a zlepšiť kvalitu života aj jednotlivcov, užívateľov sociálnych služieb v grantovom programe Opora a prispieť na rehabilitácie pacientov s neurologickými problémami v programe O krok vpred. Nadácia SPP sa v roku 2018 zároveň zapojila do doteraz ojedinelého a inovátorského projektu na zachovanie slovenského jazyka, kultúry a tradícií nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, najmä v Srbsku.

 

Všetkých 422 podporených projektov za uplynulý rok nájdete v tejto výročnej správe spolu s popisom a konkrétnou výškou podpory. Otvorený prístup ku zverejňovaniu informácií je dôležitou hodnotou Nadácie SPP. Spolu s ďalšími firemnými nadáciami sme sa ku plneniu Kódexu transparentnej firemnej nadácie zaviazali pred štyrmi rokmi. V súlade s týmto odhodlaním sme znovu získali Certifikát transparentnej firemnej nadácie.

 

 

Príjemné čítanie

 

Ondrej Šebesta

správca Nadácie SPP

Správna rada

MUDr. Jozef Dolinský
predseda správnej rady
Ing. Štefan Šabík
člen správnej rady
Ing. Michal Ďurkovič
člen správnej rady
JUDr. Marián Valko
člen správnej rady

Dozorná rada

Ing. Rudolf Slezák
predseda dozornej rady
Ing. Ján Szalay
člen dozornej rady
Ing. Milan Hargaš
člen dozornej rady

Nadácia SPP v službách verejnosti

Nadácia SPP bola založená 19. novembra 2002 spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s., ktorá vníma Nadáciu ako účinný nástroj na rozvoj občianskej spoločnosti. Činnosť Nadácie SPP odráža snahu skvalitňovať firemnú kultúru a zodpovednosť spoločnosti. Víziou Nadácie je podpora, rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych a morálnych hodnôt na Slovensku a zmierňovanie dopadov ťažkých životných podmienok na ľudí prostredníctvom organizácií, ktoré presadzujú pozitívne dlhodobé a inovatívne zmeny v sociálnej oblasti.

Partnerom Nadácie SPP pri napĺňaní vízie a výkone aktivít je nezisková organizácia Centrum pre filantropiu (Cpf, n.o.), ktorá poskytuje Nadácii poradenstvo v oblasti výberu tém a priorít, pomáha účinne a prehľadne rozdeľovať podporu v rámci programov, administruje celý grantový proces a prezentuje aktivity Nadácie.

3 662 935,12 €
Celková podporená suma
prerozdelená v roku 2018 na podporu verejnoprospešných projektov.
6
Grantových programov
Financie rozdeľujeme prostredníctvom grantov s jasne definovanými podmienkami a prehľadným procesom hodnotenia.
422
Podporených projektov
ktoré majú potenciál meniť veci k lepšiemu a prinášajú jedinečné riešenia.
Vzdelávanie
Podporujeme projekty ambicióznych mladých ľudí v získavaní kvalitného vzdelania.
Kultúra
Prispievame k zachovaniu nášho kultúrneho dedičstva, podporujeme projekty zamerané na ochranu pamiatok a oživenie zvykov a tradícií.
Ochrana zdravia
Prispievame k zlepšeniu vybavenia nemocníc a starostlivosti o pacientov a podporujeme rozvoj športových talentov.
Regionálny rozvoj
Sppoločne s vami zlepšujeme Slovensko prostredníctvom podpory verejnosprospešných projektov, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.
Dobrovoľníctvo
Motivujeme zamestnancov k dobrovoľníckym aktivitám a podporujeme ich verejnoprospešné projekty.
Znevýhodnení
Pomáhame skvalitňovať život ľudí so znevýhodnením, podporou modelových a inovatívnych prístupov k integrácii.

Grantový program Opora

Zámerom programu je podporiť organizácie a inštitúcie poskytujúce sociálne služby v tom, aby uľahčili ľuďom so znevýhodnením ich plnohodnotné zapojenie sa do spoločnosti. Jeden z efektívnych nástrojov na dosiahnutie sociálneho začleňovania znevýhodnených skupín je tvorba a realizácia Individuálnych plánov rozvoja. Individuálny plán rozvoja osobnosti (IPRO) je podrobný opis konkrétnych potrieb a služieb, ktorý klientovi slúži na to, aby bol schopný čo najsamostatnejšie fungovať v bežnej spoločnosti. Tento plán by mal zahŕňať aj spôsob akým budú klientove potreby pokryté a naplnené.
V programe OPORA je podpora určená všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, organizáciám aj inštitúciám venujúcim sa ľuďom so špeciálnymi potrebami, ktorí sa rozhodli plánovať svoje služby podľa osobných cieľov, potrieb a schopností svojich klientov. Predkladaný projekt organizácie musí byť zameraný na individuálny plán rozvoja jedného konkrétneho klienta.

V programe OPORA je podpora určená všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, organizáciám aj inštitúciám venujúcim sa ľuďom so špeciálnymi potrebami, ktorí sa rozhodli plánovať svoje služby podľa osobných cieľov, potrieb a schopností svojich klientov. Predkladaný projekt organizácie musí byť zameraný na individuálny plán rozvojajedného konkrétneho klienta.

Viac informácií o programe Oporanájdete na našej webovej stránke.Prehľad podporených projektovnájdete tu.
Na podporu integrácie ľudí so znevýhodnením bolo v programe Opora celkovo podporených 74 projektov v celkovej sume 40 000 €.

Program O krok vpred

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť k skvalitneniu starostlivosti o ľudí s postihnutím, ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.
Preto podporujeme aktivity zamerané na zlepšenie podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, zdravotným postihnutím, alebo dlhodobo chorých.

V snahe zefektívniť našu pomoc sme sa rozhodli prispievať na liečbu a rehabilitáciu a nadviazali sme spoluprácu s Nadáciou ADELI a Adeli Medical Center v Piešťanoch, ktoré poskytuje rehabilitačné programy pacientom s pohybovými poruchami neurologického pôvodu, najmä deťom a dospelým postihnutými detskou mozgovou obrnou. 

Viac informácií o programe O krok vprednájdete na našej webovej stránke.Prehľad podporených projektovnájdete tu.
V rámci grantového programu O krok vpred bolo podporených 40 žiadateľov v celkovej sume 40 000 €. Časť programu realizovaná v roku 2018. V rámci grantového programu O krok vpred bolo podporených 39 žiadateľov v celkovej sume 50 000 €. V roku 2018 bol preplatený rehabilitačný pobyt 3 žiadateľom v sume 4 500 €. Zvyšná časť bude preplatená v roku 2019.

Zamestnanecký grantový program

Cieľom Zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP je umožniť záujemcom z radov zamestnancov spoločností hlavnej skupiny SPP sprostredkovať pomoc tam, kde si myslia, že je potrebná a kde bude najmä ich osobnou zásluhou dobre využitá.

Cieľom Zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP je umožniť záujemcom z radov zamestnancov spoločností hlavnej skupiny SPP sprostredkovať pomoc tam, kde si myslia, že je potrebná a kde bude najmä ich osobnou zásluhou dobre využitá.

Viac informácií o Zamestnaneckom grantovom programenájdete na našej webovej stránke.Prehľad podporených projektovnájdete tu.
V rámci Zamestnaneckého grantového programu bolo podporených 32 projektov v celkovej sume 20 000 €.

Regionálny a komunitný rozvoj

V rámci interných programov podporujeme obce a regióny, ktoré sa nachádzajú v blízkosti kompresorových staníc a tranzitného plynovodu spoločnosti eustream. Tiež vybrané regióny, v ktorých pôsobí spoločnosť Nafta a spoločnosť SPP-Distribúcia.
Podporujeme verejnosprospešné projekty, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.

INTERNÝ GRANTOVÝ Program Municipality

Program je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Eustream, a. s. Cieľom programu Municipality je podpora verejnoprospešných projektov v obciach, v blízkosti ktorých ležia kompresorové stanice. Nadácia SPP chce v rámci svojich možností vyjadriť solidaritu s obcami a  ich obyvateľmi pri riešení ich každodenných problémov.

V roku 2018 získalo podporu 36 obcí, ktorým bola prerozdelená celková suma 247 560 €.

 

INTERNÝ GRANTOVÝ PROGRAM – DARY: Spolupráca so samosprávami

Interný program Spolupráca so samosprávami je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou SPP-distribúcia, a. s. Grantový program je určený na podporu verejnoprospešných projektov,  zameraných na podporu a zveľadenie obcí, miest a regiónov Slovenska.

V roku 2018 získalo podporu 8 projektov, ktorým bola prerozdelená celková suma 76 126,12 €.

 

INTERNÝ GRANTOVÝ PROGRAM – DARY: EUSTREAM

O podpore projektov rozhoduje Správna rada Nadácie SPP. Žiadosti o podporu sú prijímané na oddelení spoločnosti Eustream, a. s., kde posudzujú, či predložené žiadosti spĺňajú kritériá podpory.

V roku 2018 získalo podporu 5 projektov, ktorým bola prerozdelená celková suma 29 500,00 €.

 

Grantový program Regióny

Interný grantový program Regióny je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou SPP, a. s. Účelom nového grantového programu Nadácie SPP je podpora verejnoprospešných projektov, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. Spolupráca s obcami a mestami je veľmi dôležitá. Nadácia SPP vyhradila finančné prostriedky, ktoré sú určené na podporu Vašich verejnoprospešných projektov s cieľom skvalitniť život v obciach a v mestách.

V roku 2018 v rámci grantového programu Regióny podporených 47 subjektov v celkovej sume 40 000 €.

 

 

 

Viac informácií o programe Municipalitynájdete na našej webovej stránke.Prehľad podporených projektovnájdete tu.Viac informácií o programe SPP-Distribúcienájdete na našej webovej stránke.Prehľad podporených projektov SPP-Distribúcienájdete tu.Viac informácií o programe Dary spoločnosti Eustreamnájdete na našej webovej stránke.Prehľad podporených projektovnájdete tu.Viac informácií o grantovom programe Regiónynájdete na našej webovej stránke.Prehľad podporených projektovnájdete tu.

Grantový program SPPravmeTo

Prispievame k rozvoju spoločnosti prostredníctvom aktívnej podpory projektov viacerých mimovládnych organizácií a škôl.
Druhý ročník grantového programu SPPravmeTo aktivoval a motivoval deti a mládež (6 -19 rokov) k aktívnemu postoju k prostrediu, v ktorom žijú, k rozvíjaniu sociálnych a pohybových zručností a k podpore ich vzájomných vzťahov.

Grantový program SPPravmeTo je príležitosťou pre školy, centrá voľného času, centrá environmentálnej výchovy, detské a školské kluby získať finančnú podporu s cieľom urobiť niečo pozitívne pre rozvoj osobnosti dieťaťa, mladého človeka či celej komunity. Svoju pomocnú ruku dlhodobo podávame organizáciám, ktoré rozvíjajú zručnosť detí a mládeže kriticky myslieť a komunikovať svoje potreby.

Viac informácií o grantovom programe SPPravmeTonájdete na našej webovej stránke.Prehľad podporených projektovnájdete tu.
V roku 2018 v rámci grantového programu SPPravmeTo bolo podporených 45 subjektov v celkovej sume 40 000 €.

Pamiatka roka - Cena Fénix

Poslaním súťaže je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Cieľom súťaže je oceniť z hľadiska prínosu pre ochranu pamiatkových hodnôt: a) prípravu a realizáciu obnovy/reštaurovania kultúrnych pamiatok, b) prípravu a realizáciu obnovy historického prostredia na území pamiatkových zón a pamiatkových rezervácií (ďalej len „pamiatkové územia“).
Na základe hodnotenia a návrhov odbornej poroty udeľuje minister kultúry titul Kultúrna pamiatka roka. Minister kultúry udelí v príslušnom kalendárnom roku najviac štyri tituly Kultúrna pamiatka roka. Tri tituly pre objekty kultúrnych pamiatok a jeden titul pre pamiatkové územie.
Viac informácií o ocenení Fénix - Pamiatka rokanájdete na našej webovej stránke.Prehľad podporených projektovnájdete tu.
V roku 2018 získali titul Pamiatka roka 4 projekty v celkovej sume 33 200,00 €.

Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu cieľov Nadácie. Navyše partnerské projekty majú spoločnú črtu, svojím zameraním sú inovatívne, majú celoslovenskú pôsobnosť, prípadne modelový charakter vo svojom regióne a prinášajú konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí. Za rok 2018 Nadácia SPP podporila 128 subjektov v celkovej hodnote 3 092 049 €.

Vzdelávanie

V rámci Programu partnerstiev sme podporili projekt napr.:

Inštitút pre aktívne občianstvo, o.z.

Názov projektu: Školy, ktoré menia svet 2: Tretí tréning pre učiteľov a učiteľky občianskej náuky na ZŠ a SŠ

Projekt bol podporený sumou: 2 000 €

Projekt „Školy, ktoré menia svet 2” je zážitkový vzdelávací program pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov na ZŠ a SŠ v rôznych regiónoch Slovenska, ktorého cieľom je dosiahnuť zmenu vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže smerom k rozvoju občianskych kompetencií a angažovanosti, kritického myslenia, mediálnej gramotnosti, tolerancie, ohľaduplnosti a hodnôt otvorenej spoločnosti. Svoj zámer napĺňali prostredníctvom série troch trojdňových tréningov počas celého školského roka 2017/2018, pričom daný projekt sa týkal realizácie kľúčového tretieho tréningu. Cieľom superintenzívneho tréningu s vysokou praktickou hodnotou bolo v spolupráci so skúsenými lektormi a expertmi zreflektovať priebeh uplynulého školského roka z hľadiska úspešnosti školy v občianskych témach, plánovať budúci školský rok v zmysle nových učebných postupov a kontinuálne tak prepojiť medziročné vyučovanie na škole, získať nové zručnosti potrebné pre lepšiu realizáciu aktivít a pútavejšie vedenie vyučovania a pokračovať v tvorbe návrhu koncepcie novej občianskej náuky pre ZŠ a SŠ ako podkladu pre jej reformu na pôde MŠVVaŠ SR s celkovým verejnoprospešným cieľom úspešnejšie viesť žiakov a žiačky smerom k výchove k občianstvu. Financie boli použité na organizáčné výdavky.

Zoznam podporených projektov v roku 2018

Kultúra

V rámci Programu partnerstiev sme podporili projekt napr.:

Národné osvetové centrum

Názov projektu: Vlajková loď Slovenskej kultúry

Projekt bol podporený sumou: 5 000 €

Tradíciami bohatá obec Východná ožila už po 64. rok oslavami folklóru a ľudovej kultúry. Folklórny festival Východná je prehliadkou výsledkov pravidelnej a systematickej práce mnohých inštitúcií, organizácií, združení i jednotlivcov v oblasti tradičnej ľudovej kultúry. Počas rokov svojej existencie festival výrazne prispieval k oživovaniu, zachovávaniu, tvorivému rozvíjaniu i verejnej prezentácii vzácnych hodnôt našej klenotnice kultúry. Festival sa uskutočňuje každoročne na prahu letnej turistickej sezóny v prvý júlový víkend v turisticky hojne navštevovanom prostredí v blízkosti Vysokých i Nízkych Tatier, v rázovitej a na ľudové tradície bohatej obci Východná. V dňoch 28. júna až 1. júla sa mohli návštevníci najväčšieho folklórneho festivalu tešiť na takmer 1 300 účinkujúcich. Organizátor, Národné osvetové centrum, cez ústrednú tému svadba predstavilo foklórne, spevácke a tanečné skupiny a sólistov, tiež detské súbory, rovnako aj ľudovoumeleckých remeselníkov a výrobcov. Počas štyroch dní návštevníci videli a ochutnali kus slovenských tradícii. Program vo štvrtok 28. júna otvorila folklórna skupina Kriváň z Východnej a finalisti Zem spieva. Finančný dar bol použitý na prenájom Humna v amfiteátri, tvorivé dielne, prenájom drevených stánkov a na Jarmok remesiel.

Zoznam podporených projektov v roku 2018

Ochrana zdravia

V rámci Programu partnerstiev sme podporili projekt napr.: 

Naša nemocnica v Čadci, občianske združenie

Názov projektu: Skvalitnenie zdravotnej starostlivosti o novorodencov s novorodeneckou žltačkou

Projekt bol podporený sumou: 4 500 €

Cieľom projektu bolo skvalitnenie zdravotnej starostlivosti o novorodencov s novorodeneckou žltačkou, ktorá pokiaľ nie je liečená včas, môže zapríčiniť trvalé poškodenie mozgu. Odber krvi k testovaniu celkového bilirubínu v séru (TsB) pre novorodenca je bolestivé vyšetrenie, vyžaduje odber krvi z rúčky alebo hlavičky novorodenca, niekedy 3 až 4-krát. Výhodou prístroja Bilirubínometer je neinvazívne (bezbolestné) meranie, nie je potrebné novorodenca pichať, odoberať mu krv, pretože sonda prístroja sa prikladá na kožu novorodenca na čelo alebo hrudník, čím sa sleduje dynamika rozvoja žltačky, a tým sa znižuje počet odberov u novorodenca. Výsledok je okamžitý, nečaká sa na výsledok analýzy krvnej vzorky z laboratória a je možné monitorovať novorodenca už od 24. týždňa gestačného veku. Prínosom pre novorodencov je tak bezbolestné vyšetrenie novorodeneckej žltačky a najväčším šťastím pre matku pohľad na zdravé, spokojné spiace dieťatko, s ktorým môže odísť domov. Finančný dar bol použitý na zakúpenie prístroja Bilirubínometer.

Zoznam podporených projektov v roku 2018

Podpora znevýhodnených

V rámci Programu partnerstiev sme podporili projekt napr.:

Občianske združenie "Pre našu školu"

Názov projektu: Komplexná rekonštrukcia sociálnych zariadení a prebudovanie toaliet na plne bezbariérové v Spojenej škole, Mokrohájska 3, Bratislava

Projekt bol podporený sumou: 19 600 €

Projekt komplexnej rekonštrukcie sociálnych zariadení prebiehal v mesiacoch júl a august 2018, realizácia prebiehala v dvoch priestoroch - WC chlapci a WC dievčatá na prvom nadzemnom podlaží v Spojenej škole. V rámci projektu sa podarilo výmeniť a opraviť odpady a vodoinštalácie, ktoré boli v havarijnom stave, obnovil sa poškodený povrch stien, vybudovalo sa WC a vymenené boli keramické obklady stien. Od septembra sú rekonštruované priestory v prevádzke a v plnej miere sú využívané zdravotne znevýhodnenými žiakmi Spojenej školy, Mokrohájska v Bratislave. Finančný dar bol použitý na rekonštrukciu sociálnych zariadení, vrátane stavebných prác a nákupu materiálu.

Zoznam podporených projektov v roku 2018

Regionálny rozvoj

V rámci Programu partnerstiev sme podporili projekt napr.:

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny ZO „Nízke Tatry“

Názov projektu: “ Propagačno-náučné publikácie o Národnom parku Nízke Tatry“

Projekt bol podporený sumou:  4 000 €

Hlavným cieľom projektu bolo vydanie publikácie o Národnom parku Nízke Tatry a informačnej skladačky o tomto veľkoplošnom chránenom území. Cieľovou skupinou je široké spektrum návštevníkov, turistov tohto územia, študenti, žiaci ale aj domáci obyvatelia žijúci v dosahu chráneného územia. Naposledy boli podobné materiály vydané v réžii NAPANT v roku 2007 a v súčasnosti boli už úplne rozobraté. Financie boli použité na tlač publikácie a skladačky.

Zoznam podporených projektov v roku 2018

Dobrovoľníctvo

V rámci Programu partnerstiev sme podporili projekt napr.:

Dobrovoľnícke centrum Košíc - organizačná jednotka INŠTITÚTU PRE OTÁZKY SAMOSPRÁVY o.z.

Názov projektu: Košická dobrovoľnícka jeseň 2018

Projekt bol podporený sumou:  5 000 €

Cieľom projektu bol rozvoj dobrovoľníctva na území mesta Košice. Poukázalo sa na jeho nezanedbateľný prínos prostredníctvom miestnych dobrovoľníckych komunít v oblasti životného prostredia. Podujatia boli zamerané na zber odpadu, maľovanie verejných priestorov (graffiti) a revitalizáciu priestorov materských škôl a stredných škôl. Zámerom projektu bolo vzbudiť záujem mládeže o svoje okolie a o veci verejné tak, aby sa aktívne zapájali do verejného života vo svojom okolí. Na všetkých 14-tich akciách sa zúčastnilo spolu 350 dobrovoľníkov a revitalizovalo, zútulnilo, namaľovalo či vyčistilo niekoľko verejných priestranstiev či iných spoločných miest. Finančný dar bol použitý na materiál a na náradie.

Zoznam podporených projektov v roku 2018

Grantový program Opora

V grantovom programe Opora bolo podporených 74 žiadostí celkovou sumou 40 000,00 €.

Č.Názov organizácieOblasť podporyMesto/obecKrajmeno klientaPodporená sumaZáverečná správa
1Občianske združenie DOMOV pri špecializovanom zariadení KOTVA v Brezneposkytovanie sociálnej pomociBreznoBanskobystrickýLadislav150.00 €Ciele projektu, ktoré sa stanovili boli naplnené. Lackovi bol zakúpené viaceré rastliny. Má z nich veľkú radosť a dôsledne sa o ne stará. Podarilo sa zútulniť jeho izbu a vytvoriť atmosféru, ktorá mu pripomína domov a detstvo keď pomáhal rodičom v záhradke a staral sa s láskou o kvietky. Po zakúpení rastlín si Lacko zdokonaľoval zručnosti týkajúce sa starostlivosti o izbové rastliny. Staral sa o kvietky najskôr s pomocou personálu a potom sám. Časový harmonogram, ktorý bol uvedený v žiadosti projektu sa nepodarilo splniť z dôvodu opozdenia finančných prostriedkov. Lacko spolu s personálom presádzali kvietky do črepníkov a rozmiestňovali po izbe a zariadení. Finančný dar bol použitý na nákup potrebných prvkov k výsadbe izbových rastlín.
2Domov sociálnych služieb Rozsutecposkytovanie sociálnej pomociBratislavaBratislavskýMargita S.300.00 €Pani Margitka sa naučila zapnúť prenosný PC príslušným tlačidlom na klávesnici. Vie zadať heslo a prihlásiť sa. Na ploche dokáže myšou vyhľadať dokument, v ktorom predtým pracovala a vie ho aj sama otvoriť. Pani Margitka sa tiež naučila vyhľadať a opraviť chyby v texte. So sprievodným slovným komentovaním vie nájsť ikonku na uloženie dokumentu, jeho zatvorenie a vypnutie PC. Pani Margitka sa rýchlo naučila základnú manipuláciu s PC. Pri každom ďalšom stretnutí si väčšinou pamätala, čo sa naučila na predchádzajúcom stretnutí. Finančný dar bol použitý na nákup PC, softvéru, púzdra a na písacie potreby.
3„Fénix", Zariadenie sociálnych služieb Leviceposkytovanie sociálnej pomociLeviceNitrianskyMarta Š.300.00 €Ciele projektu sa vďaka podpore naplnili. Zakupením bavlny, vlny, koráliek a stúh mohla klietka vyrábať rôzne predmety, a tým aktívne vypĺňať svoj voľný čas či trénovať si jemnú motoriku. Bol podporený jej talent, zručnosti a vzhľadom na jej sociálnu situáciu a jej pocit osamelosti. Podporila sa u nej aj psychická sviežosť a pocit sebarealizácie. Jej výrobky boli aj na výstave v rámci NSK a klientka mohla nimi obdarovať ľudí, ktorých chcela. Finančný dar bol použitý na nákup materiálu k výrobe.
4Zariadenie sociálnych služieb ,,DOMUM" Krškanyposkytovanie sociálnej pomociKrškanyNitrianskyPeter M.1190.00 €Hlavným cieľom projektu bolo zamerať sa na Petrovo zmyslové vnímanie, a tak zlepšiť kvalitu jeho života. Sociálny pracovník spolu s koordinátorom projektu zakúpili Petrovi rezonančnú leňošku. Inštruktor sociálnej rehabilitácie, kľúčový pracovník, zdravotná sestra a opatrovatelia sa mu venovali metódami aktivizácie zmyslov, opakovania činnosti, muzikoterapie, povzbudzovania, čím oboznámiili Petra s relaxačnými a stimulačnými účinkami leňošky. Peter bol spokojný a usmiaty , čím sa mu ľahšie spolupracuje s personálom pri vykonávaní každodenných činností. Finančný dar bol použitý na kúpu rezonančnej leňošky.
5Centrum sociálnych služieb Slniečkoposkytovanie sociálnej pomociOščadnicaŽilinskýTerezka P.360.00 €Terezka nemá vzhľadom k svojmu ochoreniu žiadne predstavy o živote. Nedokáže vyjadriť svoje pocity, na oslovenie nereaguje a nevie sa orientovať v čase a v priestore. Cieľom projektu bolo zabezpečiť Terezke individuálnu canisterapiu. Terapia bola vykonávaná odborne s terapeutmi a psíkmi po 30 minút 12-krát. Canisterapia má merateľné výsledky a zlepšuje koncentráciu, čo výrazným spôsobom ovplyvňuje adaptáciu na nové prostredia. Finančný dar bol použitý na zabezpečenie odbornej canisterapie.
6AZZP v Trenčíneposkytovanie sociálnej pomociTrenčínTrenčianskyPetra K.400.00 €Cieľom projektu bolo aby sa Petra pod vedením hlasovej pedagogičky zdokonalila v sólovom speve, zlepšila si svoj hlasový prejav a techniku a najmä sa naučila pracovať s trémou. Jej prejav bol tak sebavedomejší a profesionálnejší natoľko, že sa odvážila spievať sólové piesne v divadelných predstaveniach klubu ARCO a v decembri sólovo vystúpila na vianočnom predstavení. Radosť a úspech ovplyvní jej ďalší život. Finančný dar bol použitý na kúpu mikrofónu a zabezpečenie hlasovej pedagogičky.
7Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutímposkytovanie sociálnej pomociVranov nad TopľouPrešovskýAleš Š.300.00 €Aleš má diagnotikované DMO s pridruženou schizofréniou a telesným postihom. Jeho víziou bolo pripraviť a vydať aspoň tri zbierky básni a jednu knihu prózy a namaľovať podľa svojich predstáv aspoň jeden obraz. Chcel sa zdokonaľovať v grafickom dizajne aby si mohol grafikou sám zarábať na svoje potreby. Ciele boli naplnené čiastočne. Zbierka je pripravená na vydanie, avšak chýbajú tam úvodné texty autora a niekoľko básní. Alešova Mamka ťažko ochorela, čo Aleš veľmi ťažko znášal a nebol schopný dotvoriť ďalšie básne a ani úvodný text. Jeho stav sa nedávno zlepšil a tak pokračuje spoločne na dopracovaní zbierky básní. Tie básne, ktoré napísal prešli korekciou a taktiež aj posudkom literárneho kritika. Najväčším faktorom celej realizácie projektu bola Alešova psychická pohoda, ktorá od septembra bola narušená. To, čo mohla ovplivniť a zabezpečiť organizácia tak vykonala, no bez Alešovej spolupráce nemohli na 100% úspešne ukončiť projekt. Finančný dar bol použitý na korekciu, grafickú úpravu a prípravu textov.
8Domov sociálnych služieb Rozsutecposkytovanie sociálnej pomociBratislavaBratislavskýEduard C.120.00 €Edko sa naučil používať tablet, vie na ňom samostatne pracovať, vie ho sám vypnúť i zapnúť. Pomocou tabletu vie Edko priradiť vlajku ku konkrétnemu štátu a naopak. Taktiež vie priradzovať športovcov k štátom odkiaľ pochádzajú. Edko takto môže tráviť čas aj v spoločnosti, už nikomu nenadáva a je rád, že on má tablet a môže na ňom pracovať, čo je dokázané jeho hovorením o tom ostatným. Mimo zariadenia začal chodiť Edko častejšie von, bol si kúpiť tablet, časopisy i Atlas sveta, nemal s nikým problém, dokonca bol rád, že ide s niekym von. Netrávil čas na svojej izbe ale zblížil sa s ostatnými, čo bolo veľmi podporujúce pre Edka samotného. Finančný dar bol použitý na kúpu tabletu, časopisov a kníh.
9Pomocná ruka nádejeposkytovanie sociálnej pomociMajcichovTrnavskýMário H.350.00 €Cieľ bol splnený čiastočne. Mário sa dostal do spoločenského diania čo veľmi dobre na neho pôsobilo. Pri aktivitách boli viditeľné pozitívne zmeny vnímania, spokojnosť a predovšetkým psychická vyrovnanosť. Návšteva rehabilitáci sa konala 16.06.2018 Neurorehabilitácia Sopron, 23.07.2018 Adeli Centrum a 20.10.2018 Neurorehabilitácia Sopron, kde bola rehabilitácia účinne prepojená so socializáciou. Pozitívne vplývala na Mária aj návšteva kultúrnych podujatí a stretnutie s kamarátmi, ktorých poznal kým bol zdravý, čím stimuloval spomienky. Finančný dar bol použitý na realizáciu rehabilitácií a na stretnutie s priateľmi v centre.
10CSS Nádej Dolný Lieskov - ZPB Stupnéposkytovanie sociálnej pomociDolný LieskovTrenčianskyJaroslav M.630.00 €Hlavným cieľom klienta bolo získanie dobre platenej práce, bývania a následne osamostatnenie sa. Veľmi rád by si našiel prácu čo najbližšie od svojho brata, aby mohli byť častejšie spolu. V prevažnej väčšine pracovných ponúk, o ktoré má klient záujem je jednou z hlavných podmienok prijatia nutnosť vlastniť vodičský preukaz skupiny B. Zároveň si tiež uvedomuje, že v dnešnej dobre je pre samostatne fungujúceho človeka vodičský preukaz takmer nutnosťou. Vďaka finančnému príspevku bol klientovi zabezpečený a zaplatený kurz v autoškole.
11Arcidiecézna charita Košice - (ADCH), Charitný dom pre mládež Vranov nad Topľou-(CHDM)poskytovanie sociálnej pomociVranov nad TopľouPrešovskýMiroslav K.300.00 €Miroslav sa chcel naučiť ovládať PC a to sa mu úspešne darí pomalými krokmi za pomoci soc. pracovníčok. Je veľmi natešený, že je v dennom kontakte so všetkými, ktorí pre neho niečo znamenajú. Je samostatnejší, nemusí prosiť ostatných aby mu dovolili použiť ich notebook. Po usmernení a pomoci soc. pracovníkov je viac samostatnejší v používaní sociálnych sieti, hľadaní práce, naučíl sa písať životopis, poslať žiadosť. Miroslav K. je mladý človek, ktorý sa teší z nového notebooku a z realizovaní v tom najpozitívnejšom slova-zmysle. Je to vidieť pri spätnej väzbe, rozhovoroch, povzbudení, pomoci od soc. pracovníkov. Finančný dar bol použitý na kúpu notebooku.
12Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Meremaposkytovanie sociálnej pomociModraBratislavskýLadislav650.00 €Cieľom projektu bolo p. Ladislava naučiť svojpomocne pracovať v záhradke. Pestovať drobnú sezónnu zeleninu, ovocie, liečivé bylinky, ktoré naďalej aj spracúva. Nadradeným cieľom bolo osvojovať si zručnosti pri čistení dozretej zeleniny a ovocia, krájaní a sušení. Klientovým snom bolo byť užitočným a postupne si osvojovať zásady pri vedení domácnosti, čo je vďaka jeho aktivite na dobrj ceste. Rád by v budúcnosti vypomáhal ako pracovná sila v kuchyni. Finančný dar bol použitý na kuchynské potreby ako sušička, mixér, odkôstkovač a potrebnú literatúru.
13CVAK - Centrum vzdelávania, aktivity, kreativityposkytovanie sociálnej pomociLučenecBanskobystrickýJarka S.300.00 €Cieľom projektu a klientky samej bolo vytvoriť si vlastnú mobilnú bylinkovo-okrasnú záhradku, o ktorú by sa starala len ona sama. Zámerom bolo vedieť spracovať úrodu z nej a vytvoriť si "vlastnú značku". Jarka nezabudla rastliny polievať, čistiť ich od suchých listov. Pomoc potrebovala iba pri dávkovaní hnojiva na okrasné kvety. Ďalším cieľom klientky bolo naučiť sa, ako ich spracovávať. Najviac sa Jarke páčilo a aj darilo s levanduľou. Usušené kvety levandule olúpala a následne nimi plnila "levanduľové bábiky". Ostatné byliny tiež usušila a naplnila do vrecúšok, aby sa z nich dali pripraviť bylinné čaje. Inšpiroval ju pritom časopis Záhradkár. Finančný dar bol použitý na nákup záhradkárskych potrieb.
14Občianske združenie DOMOV pri špecializovanom zariadení KOTVA v Brezneposkytovanie sociálnej pomociBreznoBanskobystrickýĽubomír450.00 €Ciele projektu boli naplnené. Klient využíva náradie pri rôznych opravách a pri rôznych činnostiach, pri odstraňovaní závad. Náradie má umiestnené v garáži. Klientovi je dostupné, keď ho potrebuje. Majstrovanie a opravovanie je vhodný spôsob ako si klient rád vypĺňa voľný čas, získava nové zručnosti a novým činnostiam priučí aj iných klientov. Pri majstrovaní mu pomáha a usmerňuje ho zamestnanec zariadenia. Pán Ľubomír sa podieľal na nákupe náradia spolu s personálom. Ľubko počas večerov študoval časopisy Urob si sám, aby nadobudol nové informácie a rady pre kutilov. Po naštudovaní materiálov sa pustil do opráv a do majstrovania. Finančný dar bol použitý na nákup náradia a ostatného materiálu.
15Občianske združenie SPOLUCÍTENIEposkytovanie sociálnej pomociTurčianske TepliceŽilinskýĽudovít M.450.00 €Cieľom projektu, ale najmä samotného klienta je žiť tak ako žil kedysi keď pracoval a vytvoriť v rámci zariadenia chránenú dieľňu, kde by zarábal. Tak si neuvedomuje svoj hendikep a cíti sa užitočný pre spoločnosť, ale najmä pre zariadenie, v ktorom trvale žije. Vytvoriť chránenú dieľňu je pre zariadenie administratívne a technicky náročné, a preto sa podarilo zrealizovať len čiastkové ciele. Podarilo sa nájsť priestor na dielňu a čiastočne vybaviť dielňu náradím. Pán Mucha vyrobil výrobky na predaj pre Deň otvorených dverí v CSS Horný Turiec, na Vianočné trhy v meste, ale aj na výstavu vianočných výrobkov vo foyer Žilinského samosprávneho kraja. Finančný dar bol použitý na zakúpenie drevárskeho náradia a pracovného stola.
16"OZ BELASÝ MOTÝĽ"poskytovanie sociálnej pomociĽudovítováNitrianskyMichaela A.350.00 €Pomocou projektu sa podarilo naplniť všetky ciele v predkladanom projekte. Michaela sa nielen adaptovala do kolektívu, ale aj naplno využívala svoj voľný čas zmysluplnými aktivitami a to maľbou na hodváb, výrobou anjelov z paverpolu a výrobou domácich mydielok. U klientky nastalo viditeľné zlepšenie jemnej motoriky rúk a zmiernenie trasenia rúk zapríčinené zdravotným ochorením klientky. Všetky výrobky, ktoré Michaela vyrobila, zabalila do dekoračného papieru a darovala počas vianočných sviatkov pri príležitosti Vianočného posedenia v ZSS iným ľudom s ťažším ochorením ako má ona. Na toto podujatie sa veľmi tešila. Finančný dar bol použití na nákup materiálu určeného na arteteraputické techniky.
17Nádej pre Rozsutec, o. z.poskytovanie sociálnej pomociBratislavaBratislavskýDaniela D.260.00 €Cieľ projektu sa naplnil čiastočne a klientka na dosiahnutí ciela neustále pracuje. Danka však rýchlo pochopila spôsob, akým sa šije na stroji. Ťažkosti jej robí koordinovanie pohybu nohy a rúk. Dokáže na stroji ušiť jednoduché predmety ako obliečky na vankúš, peňaženku, jednoduchú hračku. Pri šití potrebuje pomoc inej osoby a to najmä pri udržiavaní správneho smeru šitia. Danka sa zatiaľ nenaučila navliekať niť do stroja. Vie stroj zapojiť do elektrického napätia a zapnúť. Prenášanie strihu z predlohy sa Danka zatiaľ nenaučila, pretože má strach, že poškodí látku. Už samotný prenesený strih vie samostatne vystrihnúť podľa nakreslenej línie. Prvý krát šila na šijacom stroji 31.7.2018. Najskôr si vyskúšala šitie na staršej látke. Kedže jej to išlo veľmi dobre s pomocou ušila jednoduchý plecniak. Finančný dar bol použitý na šijací stroj a šijacie potreby.
18Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovceposkytovanie sociálnej pomociMelčice - LieskovéTrenčianskyRéka Š.380.00 €Ciele projektu sa naplnili čiastočne. Príprava koncertu neznamenala pre Réku len hodiny spevu (pravidelne navštevovala ZUŠ, pred koncertom bola na hodine spevu aj 2 x do týždňa), ale aj dohodnutie priestorov, občerstvenia, spolupráca pri zostavovaní repertoáru atď. Pri realizácií projektu si s podporou tímu trénovala ďalšie úlohy spojené s organizovaním koncertu - písala si zoznam pozvaných hostí, navrhovala si pozvánku, vybavovala si tlač pozvánok a učila sa odoslať pozvánky poštou. V rámci socializácie využila aj verejné služby (návšteva kaderníckeho a kozmetického salónu), s podporou pracovníčok si kúpila spoločenské šaty. Cieľ, ktorý bol splnený len čiastočne bolo natočenie koncertu profesionálom na DVD. Koncert bol natočený len amatérsky na videokameru. Finančný dar bol použitý na ozvučovací systém, USB klúč, občerstvenie, pozvánky a úpravu zovňajšku.
19Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb - pre stredisko DSS Symbiaposkytovanie sociálnej pomociZvolenBanskobystrickýZuzana Š.350.00 €Čiastkovým cieľom bol osobnostný rozvoj klientky. Zuzana sa v rámci projektu venovala rôznym činnostiam a aktivitám, pri ktorých bola nevyhnutná komunikácia. V Symbii pracovala najmä kolektívne, kde každý účastník niesol zodpovednosť za svoju časť práce. Zuzana si vybrala čo ju zaujíma a vlastným tempom, i keď za asistencie, pomaly lúskala knihy s použitím hovoriaceho pera. Páčilo sa jej, že si hneď vedela overiť, či si dobre zapamätala nové zaujímavosti. Pri hraní spoločenských hier v kolektíve zas išlo o vzájomné zbližovanie sa, pestovanie trpezlivosti a hľadanie vhodného komunikačného kanála, aby bola asistencia poskytovaná čo najmenej. Komunikácia prostredníctvom písmen na magnetickej tabuli bola tiež dobre zvolená činnosť. Zuzana si prostredníctvom vyrobených kartičiek môže sama vybrať aktivitu, ktorej sa chce venovať v ten deň. Pri použití iných pomôcok si zas trénuje jemnú motoriku a úchop. Finančný dar bol použitý na nákup pomôcok a hier rozvíjajúcich komunikáciu a slovnú zásobu.
20Štvorlístok pre každéhoposkytovanie sociálnej pomociČeláre-KírťBanskobystrickýMarián O.695.00 €Ciele projektu boli splnené a aj sen Mariána. Strašne sa tešil na takzvanú výrobu filmu. Ostal však trošku sklamaný, keď zistil, že jeho zábery sú ešte nekvalitné. Stále tvrdil, že on držal správne kameru a nechápe prečo sú také nekvalitné. Bolo mu vysvetlené, že často krát zabudne na záber a uprednostňuje len rozhovor, ale čím ďalej to bude skúšať, tým lepšie zábery zaznamená. Záznamy robil s veľkým elánom. Kontaktoval ľudí, pristupoval k nim z úctou. Jeho vyjadrovanie sa niekedy vyrovnalo profesionálom. Finančný dar bol použitý na PC s potrebným programom.
21Centrum sociálnych služieb Dúhový senposkytovanie sociálnej pomociKalinovPrešovskýPeter A.500.00 €Najhlavnejší cieľ projektu pre prijímateľa Peťa bol čiastočne splnený. Kedže boli žiadané financie na interaktívnu tabuľu spolu s notebookom, ale rozpočet bol schválený no znížený, zakúpila sa namiesto interaktívnej tabule tlačiareň. Peter pri terapeutickej činnosti dokáže za pomoci všestranne využiť notebook a všetky potrebné náležitosti s ním. Veľkým pozitívom pri tejto činnosti bolo zážitkové učenie, keďže sa doposiaľ s týmto druhom činnosti nestretol bolo pre neho nové a nepoznané a vzbudzovalo to v ňom veľa pozitívnych emócii. Finančný dar bol použitý na kúpu notebooku, myši, USB kľúča a tlačiarne.
22Arcidiecézna charita Košice - Denný stacionár sv.Štefanaposkytovanie sociálnej pomociSninaPrešovskýMaroš K.950.00 €Maroš hlavný cieľ splnil v značnej miere. Naučil sa samostatne a pravidelne (viac ako 3 krát do týždňa) tkať koberce na tkáčskom stave. Taktiež sa naučil využívať dolné končatiny pri činnosti. Pri tvorení výrobkov si vie samostatne a vkusne vybrať jednotlivé farby. Vie si samostatne ukončiť koberec, opraviť aj poparať koberec. Následné zaúčanie ďalších prijímateľov k činnosti nedošlo, vzhľadom posunutia harmonogramu - dodania tkáčskeho stavu neskôr. Maroš bol veľmi iniciatívny a rýchlo sa učil, koncom septembra samostatne tkal. Vzhľadom na neskoršie dodanie krosien a celé posunutie harmonogramu nebol posledný čiastkový cieľ - predaj výrobkov/kobercov nenaplnený. Finančný dar bol použitý na kúpu krosien a ostatného materiálu k výrobe kobercov.
23Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých SIBÍRKAposkytovanie sociálnej pomociBratislavaBratislavskýPeter R.1500.00 €Ciele projektu boli naplnené, nakoľko pán Richter získal väčšiu mieru samostatnosti ako pri pohybe, tak aj pri vykonávaní samoobslužných činností v DSS. Klient má možnosť sa vo zväčšenej miere zapájať do aktivít zariadenia, čo nebolo doteraz možné. Uskutočnilo sa niekoľko stretnutí vrámci pracovného tímu v zložení: logopéd, kontaktný pracovník, sociálny pracovník a klient za účelom zistenia potrieb klienta s ohľadom na používanie nového elelktrického vozíka, kde sa prebrali s pánom Richterom jeho plány a ciele. Zároveň bolo potrebné hovoriť o spôsobe ako ich s novým vozíkom dosiahnuť a diskutovať o prekážkach, ktoré je treba pri tom prekonať. Pán Richter plánuje vďaka novému vozíku nové aktivity v DSS, ale aj mimo neho, ako sú krátšie výlety mimo zariadenia, spoločenské podujatia, ktoré sa pre neho stali dostupné. Môže stráviť viacej času v spoločnosti matky, ktorá býva v zariadení pre seniorov. Finančný dar bol použitý na čiastočné uhradenie vozíka.
24Nádej pre Rozsutec, občianske združenieposkytovanie sociálnej pomociBratislavaBratislavskýMarta Š.100.00 €Cieľom projektu a hlavne klientky samej bolo rozvíjať svoje zručnosti a kreativitu. Jej víziou bolo komunikovať s predavačmi, samostatne nakupovať korálky, vyrábať ich a predávať na rôznych akciách. Bola zvýšená samostatnosť Martušky a tiež jej schopnosť byť nápomocná pre druhých. Klientky Marienka, Monika a sociálna terapeutka nakupovali priebežne korálky a rôzne komponenty na výrobu jednotlivých šperkov. Martuška vyrobila náramky aj pre ostatných klientov, čo bolo pre Martušku veľmi motivujúce. Marienka, Monika a terapeutka Veronika sa zúčastnili spolu s Martuškou na Radničkiných trhoch, kde prebiehal samotný predaj. Martuška si tak mohla vyskúšať komunikáciu so zákazníkmi, ktorí mali záujem o jej výrobky. Tiež prijímala peniaze a samozrejme vydávala. Finančný dar bol použitý na kreatívne knihy, časopisy, sadu nástrojov, navliekací materiál a iné komponenty.
25Domov sociálnych služieb Čeláre-Kírťposkytovanie sociálnej pomociČeláre-KírťBanskobystrickýRoman K.500.00 €Ciele projektu boli naplnené. Klient počas realizácie projektu nadobudol množstvo nových pracovných a sociálnych zručnosti. Pri výkone činnosti bol vždy trpezlivý a pozorný. Nadobudnutím nových zručností si skvalitnil každodenný život a získal novú šancu uplatnenia sa v spoločnosti a na trhu práce. Nakoľko už klient ovládal základné techniky pletenia z prútia, bolo pre neho ľahšie si osvojiť techniky pletenia z pedigu. Možno jeho práce ešte stále nie sú dokonalé, ale na trhu sa mu predsa podarilo z nich predať niekoľko kusov. Postupom času sa určite celkom zdokonalí v tejto činnosti. Finančný dar bol použitý na nákup pedigoných šénov, pedigu a iných potrebných pomôcok.
26AZZP v Trenčíneposkytovanie sociálnej pomociTrenčínTrenčianskyMarián H.300.00 €Ciele projektu boli naplnené. Podľa vyjadrenia lektorky hipoterapie si Marián vzhľadom na dostatočné opakovanie jednotlivých úkonov pomerne dobre osvojil ich vykonávanie. Z kvalitatívneho hľadiska však bola nevyhnutná kontrola a dokončenie zo strany lektorky. Dosiahol korektný sed, bol v ňom uvoľnený a balančne reagoval veľmi dobre. Práca horných končatín bola ešte strnulá a po niekoľkých opakovaniach jednoduchých cvikov verbalizoval únavu. Z hľadiska jemnej motoriky sa zlepšili manipulačné zručnosti – pri zapínaní karabín, praciek, nasadzovaním si kefy na koňa na ruku, prekladaním oťaží z jednej ruky do druhej a pod. Pozornosť sa taktiež v rámci hipoterapie zlepšila, nakoľko dostával od koňa okamžitú spätnú väzbu na neadekvátny pohyb na jeho chrbte. Tým, že Marián bol vysoko motivovaný pre jazdenie, veľmi sa snažil. Finančný dar bol použitý na hopoterapiu.
27Detský klub zdravotne postihnutých deti a mládeže v Košiciachposkytovanie sociálnej pomociKošiceKošickýMichal S.1200.00 €Ciele, ktoré boli stanovené v projekte, sa Michalovi podarilo splniť, hoci niektoré sú ešte stále v štádiu plnenia. Počas projektového obdobia sa zoznámil s mnohými aktívnymi hráčmi - boccistami a svojou chuťou športovať "nakazil" aj ostatných klientov DSS. Ako sa predpokladalo, začal okolo seba organizovať tréningy, na ktoré pozýva aj ostatných záujemcov a teší sa na ďalšie turnaje. Dá sa teda povedať, že sa stal aktívnym členom širšej skupiny ľudí, s ktorými zdieľa svoje športové nadšenie, ktoré mu dáva do života novú energiu. Finančný dar bol použitý na nákup športových pomôcok k športu boccia, rampa a sada lôpt.
28Nadácia Pomoc druhémuposkytovanie sociálnej pomociHlohovecTrnavskýDominika S.1500.00 €Cieľom projektu bolo zabezpečiť vhodnú rehabilitačnú pomôcku do domáceho prostredia, aby mala Dominika možnosť každodenne pracovať na svojom zdravotnom stave. Tento cieľ bol naplnený a Dominika sa pomocou zakúpeného prístroja snaží čo najviac posunúť vpred a dopracovať sa k samostatnej chôdzi. Dominika naďalej študuje a chce sa podobne ako jej rovesníci začleniť do bežného života. Po ukončení štúdia si plánuje nájsť vhodné zamestnanie a osamostatniť sa. Finančný dar bol použitý na rehabilitačný bicykel.
29Viacúčelové zariadenie pre seniorovposkytovanie sociálnej pomociČadcaŽilinskýRozália P.400.00 €Ciele projektu boli splnené. Klientka sa aktívne zúčastnila sadenia muškátov, aktívne sa starala o ich zalievanie a údržbu. Prostredníctvom projektu sa jej podarilo skrášliť svoje okolie, svoje okno a záhradku, kde chodieva počas dňa. Ak tivita ju podporila v tréningu jemnej motoriky a v pohybe. Jej osobný cieľ, vypestovať kvety a starať sa o ne, bol naplnený. Prostredníctvom pestovania kvetov sa zabezpečila estetizácia prostredia, v ktorom klientka žije. Klientka chce vypestovať kvety na výzdobu okna svojej izby a exteriéru záhrady, do ktorej rada chodieva. Klientka realizáciou svojho záujmu a cieľa bude inšpirovať ostatné klientky v pestovaní kvetov. Ostatní klienti a jej rodina sa tešili z toho, že sa sebarealizuje. Medzi negatívne faktory môžeme zaradiť určite fakt dlhej doby doručovania a objednávania mobilnej záhradky. Financie boli použité na kúpu mobilnej záhradky.
30Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Seniumposkytovanie sociálnej pomociBanská BystricaBanskobystrickýMatúško M.1200.00 €Hlavný cieľom projektu bolo zlepšenie kvality života dieťaťa prostredníctvom možnosti a schopnosti komunikovať s ľuďmi. Všeobecne je jeho prejav pokojnejší a je vidieť, že sa počas pobytu v DSS KOMPA cíti lepšie. Začal viacej vnímať okolie a spolupráca s personálom sa tiež zlepšila. Počas obedu je tiež pokojnejší, nekričí, nezatvára oči a nepokúša sa rozhadzovať jedlo. S pomocou tabletu so špeciálnym komunikačným programom dokáže na vyzvanie personálu vyjadriť niektoré názory a potreby, napríklad súhlas, nesúhlas, vôľu skončiť činnosť, smäd a hlad. Samostatne zatiaľ komunikovať nevie. Tablet zároveň pôsobí aj ako motivácia, najmä pre Matúškov samostatný pohyb mimo vozíka, ale aj pri iných činnostiach počas dňa, čo taktiež prispelo k zlepšeniu spolupráce s personálom. Finančný dar bol použitý na nákup tabletu so špeciálnymi programami aj s inštaláciou.
31Vstúpte, n. o.poskytovanie sociálnej pomociMalackyBratislavskýMiriama K.500.00 €Ciele sa podarilo naplniť. Pravidelná práca Mirky so skúsenou logopedičkou priniesla počuteľný pokrok. Mirka začala smelšie vyjadrovať svoje potreby, rozšírila sa jej slovná zásoba. S logopedičkou spolupracovala najmä na čiastkových cieľoch, ako vyvodenie a utvrdenie pojmov, zreteľná artikulácia, podpora verbálnej komunikácie či vyjadrovanie svojich potrieb. Do budúcnosti je dôležité, aby Mirka v tréningu svojich komunikačných zručností pokračovala. S napĺňaním týchto cieľov jej budú pomáhať asistentky v podporovanom bývaní, ale aj dobrovoľníčky - študentky, ktoré ju navštevujú. Finančný dar bol použitý na sedenia s logopedičkou a učebný materiál.
32"NITRAVA", Zariadenie sociálnych služiebposkytovanie sociálnej pomociNitraNitrianskyJozef V.300.00 €Dosiahnutie cieľov, ktoré si stanovil klient prebiehalo presne podľa jednotlivých čiastkových cieľov. Cieľ projektu bol splnený. Namaľované obrazy tvoria súčasť interiéru zariadenia sociálnych služieb a v mesiaci december boli prezentované aj na vianočných workshopoch a výstavách. Vyhodnotením projektu sa však plány klienta do budúcnosti nekončia. Plánuje naďalej pokračovať v začatej práci a venovať sa maľovaniu vo svojom voľnom čase. Svojimi obrazmi plánuje naďalej prispievať k výzdobe interiéru zariadenia aj v budúcnosti. Úspechom by bolo aj zorganizovanie vernisáže, keď bude mať namaľovaných väčší počet obrazov. Finančný dar bol použitý na nákup maliarskych pomôcok a potrieb.
33Spojená školaposkytovanie sociálnej pomociVeľké KapušanyKošickýPatrik B.1400.00 €Ciele boli naplnené nad rámec očakávania. Od projektovej pomôcky sa očakávalo "zjednodušenie" každodenného života Patrika, aby mal fixované telíčko a mohol sa bez zábran venovať vzdelávaniu. Aby ho učenie nebolelo, aby doslova u neho neplatilo, že učenie sa rovná mučenie. Taktiež bolo cieľom eliminovanie rušivého elementu pri výučbe - matky. Oba ciele sa dosiahli neočakávanou jednoduchosťou. Patrik stoličku miluje a v škole je rád. Učenie je odteraz pre neho jedným veľkým dobrodružstvom, na ktoré sa vydáva vlastnou stoličkou. Spoznáva nepoznané, báda neprebádané. A stále sa šťastne usmieva. Finančný dar bol použitý na zabezpečenie špeciálnej fixujúcej stoličky.
34Spojená škola internátnaposkytovanie sociálnej pomociBratislavaBratislavskýMário Ch.300.00 €Ciele projektu boli splnené len čiastočne. PC, ktorý Mário začal používať ešte nedokáže tak dokonale ovládať, ako bežne vidiaci človek. Musí sa naučiť ešte veľa klávesových skratiek, pomocou ktorých dokáže PC ovládať na úrovni vidiacich používateľov. Napredovanie je však značné. Zdokonaľovanie pri ovládaní PC mu pomáha pri jeho pocite izolácie. Finančný dar bol použitý na zakúpenie notebooku.
35Pre Michala, o. z.poskytovanie sociálnej pomociBratislavaBratislavskýMichal450.00 €Ciele projektu boli naplnené k spokojnosti. U Michala sa postupne zlepšuje chôdza, správne držanie tela, spevňuje sa mu chrbtové a brušné svalstvo, čo je dôležité hlavne v tomto období, keď Michal výrazne narástol do výšky. Hipoterapia a plávanie sú činnosti, ktoré má rád a snaží sa spolupracovať pri ich realizácii. Orientuje sa v novom prostredí, spoznáva nových ľudí, prejavuje radosť z pohybu a nových vzťahov s ľuďmi či zvieratkami. Obidve činnosti mu poskytujú nové podnety, na ktoré sa musí naučiť reagovať, prinášajú mu radosť a zlepšujú kvalitu života. Finančný dar bol použitý na zabezpečenie hipoterapie a plávania.
36"KREATÍV" Zariadenie sociálnych služieb Klasovposkytovanie sociálnej pomociKlasovNitrianskyJozef M.580.00 €Stanovené ciele projektu boli splnené, ale sú aj dlhodobé. Klient si prostredníctvom tohto projektu splnil svoj vysnívaný sen, mať vlastnú ozvučovaciu aparatúru. Je vysoko pravdepodobné, že týmto spôsobom sa kvalita klientovho života v zariadení zvýšila a jeho dni nie sú stereotypné, ale sú naplnené zmysluplnou činnosťou. Počas roka 2018 ozvučoval 9 rôznych podujatí. Vďaka finančnému daru bola zakúpená kompletná DJ konzola s mixom a duálnym CD/USB prehrávačom, 12" reprobox so zabudovaným zosilňovačom, mikrofón, stojan a slúchadlá.
37OZ Jelšovkaposkytovanie sociálnej pomociLontov, pošta Ipeľský SokolecNitrianskyJozef Š.250.00 €Ciele v rámci projektu boli dosiahnuté, s aktivitami sa bude pokračovať aj v budúcnosti. Pozitívny dopad na klienta je vidno nielen v tom, že je telesne aktivizovaný, ale sa aj viac socializuje. Pravidelné používanie rehabilitačných pomôcok, denodenné využívanie masážneho matraca a bazálna stimulácia trikrát do týždňa bola prospievajúca. Finančný dar bol použitý na nákup masážneho matraca a stimulačných pomôcok.
38Domov n.o., Partizánskeposkytovanie sociálnej pomociPartizánskeTrenčianskyPavel K.625.00 €Ciele, ktoré sa stanovili v projekte sa podarilo naplniť a pán Pavel sa zoznámil s canisterapiou. Spoznával svet terapeutických psov, ich vek, mená, farbu, plemená a naučil sa vytvárať si s psami vzťa a kontakt, pričom zapájal kognitívne funkcie. Intenzívna komunikácia spôsobila, že sa klient vrátil do detstva a dospievania, keď mu počas vojenskej služby bol pridelený pes. Po každej terapii sa klentovi merali fyziologické funkcie, kotrých výsledok bol stále lepší. Finančný dar bol použitý na canisterapiu.
39Centrum sociálnych služieb Kamenceposkytovanie sociálnej pomociKysucké Nové MestoŽilinskýAnna B.1400.00 €Cieľ u pani Anny bol naplnený, nakoľko pomocou mobilného setu Snoezelen zmysluplne trávi svoj voľný čas v pohodlí svojej izby, čo si aj veľmi želala. Keďže ja pani Anna imobilná, vyhovuje jej, že pomocou mobilného setu Snoezelen prebiehajú rôzne aktivity priamo na jej izbe. Terapia v jej prípade prebieha na lôžku alebo v kresle a je zameraná hlavne na relaxáciu, bazálnu stimuláciu, rehabilitáciu. Pani Anna rada spieva, preto na jej izbe prebieha aj muzikoterapia, reminiscenčná terapia a to všetko pomocou mobilného setu Snoezelen, ktorý navodí príjemnú atmosféru. Finančný dar bol použitý na mobilný snoezelen set.
40Domov sociálnych služieb - Adamovské Kochanovceposkytovanie sociálnej pomociMelčice - LieskovéTrenčianskyJán M.550.00 €Ciele projektu boli splnené čiastočne. S pracovníkom si Janko vybral, zakúpil a vyzdvihol v predajni notebook, program na písanie a tašku na notebook. Janka učenie a práca na notebooku veľmi bavila, stále je potrebné však opakovaním získané zručnosti utvrdzovať. Nakoľko je Janko zamestnaný aj v chránenej dielni nie vždy sa podarilo zladiť jeho pracovný program s možnosťami tímu. Na začiatku mesiaca október sa Janko učil s pracovníkom tvorbu fotoprezentácie na svojom notebooku, kde vytváral prezentáciu fotiek svojej kamarátky, ktorá plánovala koncert. Na základe rozhovorov sa Janko spolu s podporným tímom rozhodol spracovať prezentáciu fotiek, ktoré následne púšťal na svojom notebooku počas koncertu. Tieto činnosti absolvoval pod dohľadom pracovníka a bol rád, že sa mohol naučiť novým zručnostiam. Finančný dar bol použitý na kúpu notebooku a tašky.
41Senior pri Domove MARIEposkytovanie sociálnej pomociBanská ŠtiavnicaBanskobystrickýMargita M.150.00 €Jednotlivé ciele projektu boli naplnené. Pani Gitka od začiatku realizácie tohto projektu ušila mnoho nielen užitočných vecí, ktoré uľahčujú život našim klientom, ale aj mnoho dekoračných ozdôb, ktoré zdobia nielen náš dom, ale potešili nejedného klienta či príbuzného a známych. Všetky výrobky, ktoré spoločne s ostatnými klientmi pani Gitka ušila a vyzdobila sa postupne objavujú na jednotlivých akciách, na ktorých sa klienti zúčastnňujú. Keďže mnoho ľudí prejavilo záujem o jej výrobky, rozhodla sa dať svoje výrobky aj na vianočné trhy v Domove Márie. Finančný dar bol použitý na materiál k tvorivej činnosti.
42Domov nad mestom občianske združenie pri DD a DSS pre dospelýchposkytovanie sociálnej pomociČadcaŽilinskýHelena B.400.00 €O výrobu predmetov zo skla sa pani Helena zaujímala už dlhodobejšie. Realizácii techniky zdobenia sa začala venovať až po nákupe komponentov, na ktoré sa získali peniaze práve vďaka projektu. Keďže je pani Helena veľmi zručná, niektoré z jej výrobkov už v septembri putovali na jesennú výstavu, ktorú organizuje Žilinský samosprávny kraj. V októbri a novembri sme zorganizovali vernisáž spojenú s posedením a pohostením, na ktorej si zamestnanci a obyvatelia nášho zariadenia mohli pozrieť, čo všetko sa podarilo zo skla pani Helene, za niekoľko mesiacov, vytvoriť. Klientka prejavila obrovskú radosť z toho, že o techniku spracovania, zdobenia výrobkov zo skla prejavili záujem viacerí obyvatelia i zamestnanci zariadenia. Finančný dar bol použitý na nákup materiálu k tvorivej činnosti zo skla.
43"SVETLO" Zariadenie sociálnych služiebposkytovanie sociálnej pomociVolkovce časť OlichovNitrianskyMartina B.450.00 €Klientka veľmi aktívne počas plnenia projektu spolupracovala. Všetky stanovené ciele sa podarilo naplniť. Klientka dostala možnosť sa úspešne realizovať výsadbou a starostlivosťou o mobilnú záhradku, posilnili sa jej sebakompetencie, sama sa často vyjadrila: "To by som neverila, že to bude také pekné, že zvládnem aj herbár". Trávila denne čas vonku, bola v kontakte s prírodou, precvičovala jemnú motoriku a pohyb svalov rúk aj vrchnej časti tela. Bola motivovaná k samostatnejšiemu ovládaniu vozíka pri presune k záhradke z interiéru do exteriéru, vytvorila si pracovný návyk, pravidelnou starostlivosťou o záhradku, tvorbou herbáru a následnou výstavou "Moja záhrada" si posilnila sebavedomie, bola vždy pozitívne naladená. Finančný dar bol použitý na nákup mobilnej záhradky, záhradníckych potrieb a rámov na rastlinky z herbára.
44Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubínposkytovanie sociálnej pomociDolný KubínŽilinskýMária K.400.00 €Ciele v predkladanom projekte boli naplnené. Pani Mária sa oboznámila so základnými funkciami stacionárneho bicykla, bola aktívna a zapájala sa, pri nasadaní a vysadení zo stacionárneho bicykla potrebovala pomoc a oporu fyzioterapeutky. Postupne sa pomoc fyzioterapeutky obmedzovala a pani Mária pod dohľadom samostatne nasadla a vysadla zo stacionárneho bicykla, čím sa zvýšila jej samostatnosť. V rámci pravidelného bicyklovania sa u pani Márie docielila psychická pohoda a posilnila sa aj hybnosť a stabilita dolných končatín. Zakúpenie stacionárneho bicykla z finančného daru malo na jej psychickú, ako aj telesnú stránku pozitívny vplyv.
45Harmónia - ZpS, DSS a útulok, Organizačná jednotka útulokposkytovanie sociálnej pomociŽilinaŽilinskýMiroslav Ď.400.00 €Hlavný cieľ projektu bol naplnený a klientovi sa zlepšila pohyblivosť. PSS vďaka rehabilitačným cvičeniam na rotopede zvláda prejsť väčšie vzdialenosti a zabezpečuje si sebaobslužné úkony - nákupy si realizuje samostatne. Chôdza PSS je istejšia, pohyblivosť celého tela je stabilnejšia. Prístup k cvičeniu je pozitívny, je viditeľné celkové zlepšenie, dobrá nálada a PSS mal priestor pre fyzickú aktivitu aj v nepriaznivom počasí. Negatívom bolo výrazné zhoršenie zdravotného stavu v inej oblasti a vzhľadom k tomu nebolo možné zvoliť program na väčšiu záťaž. Finančný dar bol použitý na kúpu rotopedu.
46Platan, zariadenie sociálych služiebposkytovanie sociálnej pomociLontov, pošta Ipeľský SokolecNitrianskyJuraj M.200.00 €Nakoľko najobľúbenejšou činnosťou klienta je čítanie, čítačke kníh sa veľmi potešil. Spolu s čítačkou mu bolo zakúpených 10 e-kníh. Juraj má veľmi rád súkromie a aktivity, ktoré nevyžadujú účasť v skupine. Čítačku používa nielen v rámci voľného času, ale berie si ju aj do služby na vrátnici, kde pracuje v chránenej dielni. Čítačka kníh bola výborne zvoleným predmetom pre tohto klienta. Finančný dar bol použitý na zakúpenie čítačky kníh.
47Radosť žiťposkytovanie sociálnej pomociKysucké Nové MestoŽilinskýAnna S.1100.00 €Cieľom projektu bolo klientove začlenenie do rehabilitácie a cvičenie na prístroji Rotren Solo, ktorý je určený na precvičovanie pasívnych dolných končatín silou paží cvičiteľa. Cieľ sa pani Anne splnil, nakoľko pomocou tohto prístroja sa jej obohatila každodenná rehabilitácia a to aj cez sviatky a víkendy, kedy si sama zacvičí na prístroji Rotren Solo v pohodlí svojej izby. V priebehu cvičenia sa pani Anna učí koordinácii a cvičením tiež dochádza k zapojeniu svalstva trupu, ktoré inak pri nedostatku pohybu, prípadne pripútaniu na vozík veľmi rýchlo ochabujú. Pani Anna je s prístrojom veľmi spokojná, keďže s ním dokáže cvičiť sama v pohodlí svojej izby. Svoj voľný čas trávi zmysluplne a to pri vedomí, že robí niečo pre svoje zdravie a svoju samostatnosť. Finančný dar bol použitý na nákup prístroja Rotren Solo.
48Domov sociálnych služieb pre dospelýchposkytovanie sociálnej pomociBáhoňBratislavskýZuzana G.400.00 €Stanovené ciele projektu boli naplnené. Víziou klientky bolo prostredníctvom príbehov osloviť čitateľov zdravých i tých, ktorí trpia závislosťou na alkohole, aby sa nevzdávali a čerpali silu z nich pri zvládaní ťažkých životných situácií i veľmi rýchlo sa šíriaceho "vírusu" v podobe alkoholu. Realizáciou projektu chcela podporiť všetkých, ktorí si neveria a boja sa vystúpiť z bludného kruhu tejto zákernej závislosti. Finančný dar bol použitý na PC, tlač a viazanie knihy.
49JASANIMA - Domov sociálnych služiebposkytovanie sociálnej pomociRožňavaKošickýŠtefan L.400.00 €Prvý cieľ projektu ohľadom chôdze Štefana s francúzskou barlou je splnený. Štefan vie urobiť zopár krokov sám s pomocou francúzskej barle, čo je oproti tomu, že sa pohyboval iba s pomocou invalidného vozíka veľký úspech. Mobilizácia bude pokračovať aj naďalej, aby mal pocit samostatnosti a nezávislosti ešte väčší. Druhý cieľ projektu ohľadom maľovania obrazov je zatiaľ nesplnený. Ako uvádza Štefan, na maľovanie potrebuje inšpiráciu a to zatiaľ nemá. Maľovanie zatiaľ nie je pre neho dôležité. Jeho cieľom je chodiť bez pomoci a podpory, aby mohol ísť "znovu domov". To je jeho najväčšia motivácia. Finančný dar bol použitý na nákup šliapacieho trenažéra.
50Domov sociálnych služieb Libertasposkytovanie sociálnej pomociLučenecBanskobystrickýVladimír F.250.00 €Do klientovho IP sa zapracovala aj starostlivosť o zvieratá, čistenie chlievikov, práca na záhradke, a preto potreboval domček na ukladanie náradia. Cieľ bol naplnený. Pracovné náradie na prácu má už Vladko v blízkosti, nemusí si chodiť do druhej budovy pre náradie, čím sa jeho nadšenie a ochota pracovať znásobila. PSS sa aktívne podieľal už na skladaní záhradného domčeka a na osadení na tom mieste, ktoré si sám vybral. Domček slúži ako úložisko pracovného náradia, a tým uľahčuje prístup k náradiu Vladkovi a ostatným. Je blízko záhradky a sliepočok. Finančný dar bol použitý na nákup záhradného domčeka a náradia.
51"SVETLO" Zariadenie sociálnych služiebposkytovanie sociálnej pomociVolkovce časť OlichovNitrianskyMilada S.350.00 €Ciele stanovené v projekte boli naplnené, klientka sa začala realizovať v novej záujmovej aktivite, zlepšili sa jej komunikačné zručnosti. Prostredníctvom aktivít odovzdávala tradičné remeslá - drotárstvo. Prezentáciou na tradičnom jarmoku v Zlatých Moravciach sa prispelo k rozvoju jemnej motoriky u klientky, vďaka novým podnetom sa zlepšili jej tvorivé zručnosti a vďaka realizovaným aktivitám sa klientka integrovala do bežného života. Finančný dar bol použitý na nákup pomôcok a materiálu k drôtovaniu.
52Rodičia a priatelia ZŠ vo Svätom Antoneposkytovanie sociálnej pomociSvätý AntonBanskobystrickýNikola Ch.250.00 €Cieľ projektu sa podarilo splniť čiastočne. Klient sa snažil a snaží zo všetkých síl, determinujúce je však prostredie v ktorom vyrastal a vyrastá. Čiastkové ciele boli splnené okrem čiastkového cieľa- pravidelné tréningy v telocvični a vlastná tvorba. Čiastkové ciele predpokladali vlastné aktivity, v ktorých však klient nepokračoval pretože sa chcel sústrediť na školu. Cieľ - opísanie vlastného príbehu je splnené, aj keď harmonogram sa posunul kvôli grafike a umiestneniu fotiek a textov. Finančný dar bol použitý na nákup oblečenia, hygienických potrieb a potrieb do školy.
53Spojená škola. J.Rumana 6, Liptovský Mikulášposkytovanie sociálnej pomociLiptovský MikulᚎilinskýMarián M.850.00 €Všetky stanovené ciele projektu boli splnené. Majko sa naučil s pomocou chodítka pohybovať po priestoroch triedy, školy, ako aj v jej blízkom okolí. Dennodenným nácvikom chôdze sa zlepšilo jeho držanie tela, pohybové schopnosti, nadobudol lepšiu kondíciu. Zvýšila sa jeho motivácia prekonávať prekážky, získal slobodu v samostatnom pohybe, pocit užitočnosti, keďže ho učitelia poverovali úlohami, ktoré dovtedy plniť nemohol. Vo vzpriamenej polohe mohol vykonávať činnosti ako napr. hra s loptou, práca v stoji pri interaktívnej tabuli. Všetky tieto skutočnosti priaznivo ovplyvnili jeho socializáciu a celkový psychický vývin. Finančný dar bol použitý na špeciálne stabilizačné nohavičky a chodítko.
54"NITRAVA", Zariadenie sociálnych služiebposkytovanie sociálnej pomociNitraNitrianskyBarbora K.150.00 €Ciele, ktoré sa v predkladanom projekte stanovili boli naplnené. Keďže pani Barbora sa rada venuje ručným prácam, obzvlášť technikám, ktoré sa vyrábajú z papiera, touto činnosťou trávi každú voľnú chvíľu. Z práce sa nesmierne teší a vyrobené produkty skrášľujú interiér zariadenia, ocenia ich aj iní klienti v ZSS a taktiež i návštevníci a dobrovoľníci v ZSS. Finannčý dar bol použitý na nákup maliarskych a papierenských potrieb.
55Relevant n.o.poskytovanie sociálnej pomociPrešovPrešovskýPatrícia350.00 €Obsiahlosť nadradeného cieľa a ďalších štrnástich čiastkových cieľov sú dlhodobým programom na najbližších 5 rokov. Po ukončení projektu budú žiadatelia spolu s klientkou súvisle a kontinuálne pokračovať v ich ďalšom napĺňaní. Cieľmi, ktoré sa podarili v rámci projektu bola kúpa maliarskych potrieb ku kresbe a maľbe, kurz varenia, účasť na psychosociálnom výcviku a kúpa kolieskových korčulí, nakoľko veľmi rada športuje. Finančný dar bol použitý na nákup potrebných vecí k zabezpečeniu vyššie spomenutých cieľov.
56Archa, n. o.poskytovanie sociálnej pomociBánovce nad BebravouTrenčianskyKatka T.750.00 €Vďaka špeciálnej posteli sa Katke spánok výrazne zlepšil, už toľko nestoná. Personál si posteľ nevie vynachváliť, zlepšila sa manipulácia s Katkou, jej prenos z postele na vozík a naopak. Katka na posteli nielen spí, ale už dokáže aj oddychovať, resp. si pozerá knihy. Vďaka rôznym hrám si precvičila svoju jemnú motoriku rúk a prstov, aj koordináciu oko - ruka. Posteľ Katke bude slúžiť naďalej. Všetky hry sú zaradené do jej denných terapií, aktivít, krúžkov a činností. Finančný dar bol použitý na nákup špecializovanej postele a interaktívnych hračiek.
57SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNAposkytovanie sociálnej pomociROŽŇAVAKošickýBenjamín Š.800.00 €Ciele projektu boli naplnené. Na ich základe a na základe zlepšenia výsledkov žiaka na vyučovaní sa dá konštatovať úspešnosť využitia IT na vyučovaní a zlepšenie hybnosti končatín žiaka. Pomocou vytvorených interaktívnych pracovných listov si na matematike precvičoval číselný rad, sčítanie a odčítanie a zapisovanie viacciferných číslic.Na hodinách Slovenského jazyka si zlepšoval čitateľské zručnosti a názorne precvičoval gramatiku. Interaktívna tabuľa pomohla aj ako relaxačná a motivačná zložka vyučovania a slúži vetkým žiakom v triede. Bola zakúpená z finančného daru.
58OZ Úsmev pre Maťkaposkytovanie sociálnej pomociNemceBanskobystrickýMartin M.1500.00 €Podarilo sa objednať a zakúpiť na mieru vyhotoveny Rotren solo x. Jedná sa o špeciálny zdravotný bicykel. Cieľ bol splnený. Príspevok skoro plne uhradil celú sumu za Rotren pre Martinka. Maťko chce chodiť a behať so svojimi kamarátmi a pomocou Rotrenu sa mu budú zlepšovať pohybové schopnosti. Finančý dar pokryl takmer celú čiastku vyššie spomenutého rehabilitačného stroja Rotren solo x.
59Archa, n. o.poskytovanie sociálnej pomociBánovce nad BebravouTrenčianskyMária B.200.00 €Hlavným cieľom klientky Majky bolo zlepšiť svoje správanie, naučiť sa vydržať pri práci a spolupracovať. Chce si vedieť pripraviť jedlo pre seba aj svojich starkých. Chce lepšie pomáhať pri prácach v záhrade. Chce byť menej agresívna. Stanovené ciele boli splnené. Majka je viacej usmerniteľná, zlepšila sa komunikácia Majka - personál, Majka - starí rodičia. Majka sa naučila pripraviť si jednoduché jedlo podľa pokynov personálu. Pomohla jej aj starostlivosť o kvety a bylinky, je viacej vytrvalá, trpezlivá. Je menej agresívna a nervózna. Finančný dar bol použitý na materiál ku kulinoterapii a gardenterapii.
60Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb - pre stredisko DSS Symbiaposkytovanie sociálnej pomociZvolenBanskobystrickýNina Š.1000.00 €Hlavným cieľom projektu bolo, aby Ninka urobila pokroky v oblasti komunikácie s inými deťmi. Cieľ bol sčasti splnený. Tento cieľ je však dlhodobý a malé pokroky sa dejú postupne. Ninka aj s maminkou veľmi dobre spolupracujú, držia sa rád z RCA a cvičia doma s FONO programom pravidelne každý deň. Ninkina reč je postupne zrozumiteľnejšia.To aby sa Ninka vedela hrať a komunikovať s inými deťmi chce ešte veľa učenia, tréningu a času vzhľadom na jej diagnózu. V RCA je k dosiahnutiu tohto cieľa každý deň intenzívne vedená. Finančný dar bol použitý na Program FONO 2 a iné komunikačné pomôcky.
61„VEK NÁDEJE“ Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámkyposkytovanie sociálnej pomociNové ZámkyNitrianskyGizela F.250.00 €Ciele IP boli úspešne naplnené s rozvojom pracovných zručností PSS. V programe sociálnej rehabilitácie sa zameral na umeleckú prácu. Vychádzalosa z predpokladu, že PSS má schopnosť zlepšiť kvalitu svojho zdravia a života práve pracovnými návykmi a aktivitami spojené s jej umeleckým cítením. Výsledky a spomienky sú pre opatrovateľov pozitívne. PSS v mesiaci júl 2018 bola hospitalizovaná a práve tvorba, práca a umenie pomáhali k jej rýchlemu zotavovaniu. Finančný dar bol použitý na nákup materiálu k umeleckej výrobe.
62Ostrov,n.o.poskytovanie sociálnej pomociLeviceNitrianskyAndrea Č.1100.00 €Hlavným cieľom klientky pri výrobe tkaných kobercov bolo pokračovať v práci svojej starej mamy a tým zvýšiť svoj pocit užitočnosti pre okolie, čím dôjde k zlepšeniu a zjednodušeniu integrácie do spoločnosti. Cieľ sa podarilo naplniť v plnej miere. Andrejka sa naučila tkať. Drobnosti, ktoré utkala, darovala svojim blízkym. Bola hrdá na svoju prácu a na to, že dokáže veľa urobiť už len s minimálnou pomocou. Finančný dar bol použitý na krosná s príslušenstvom.
63Ostrov, n.o.poskytovanie sociálnej pomociLeviceNitrianskyJúlius S.550.00 €Cieľ sa podarilo naplniť na 100%. Julo samostatne pracuje na počítači a zaregistroval sa na sociálnej sieti. Píše si básničky na počítači. Julo je veľmi dravý a čo chce, to dokáže. Najlepšou aktivitou bolo, že už na sociálnej sieti nemusel pracovať s pomocou druhých, ale dokáže komunikovať samostatne. Svoje básne už tak nemusí diktovať, ale sám ich píše. Finančný dar bol použitý na PC zostavu.
64Komunitná nadácia Liptovposkytovanie sociálnej pomociLiptovský HrádokŽilinskýTomáš M.1500.00 €V rámci projektu sa zrealizovala len jedna aktivita a to zakúpenie handbajku pre Tomáša. Podstatné je, že množstvo aktivít sa mu po zakúpení otvorilo a množstvo aktivít aj vďaka handbajku môže opäť realizovať. Projekt naplnil všetky ciele projektu. Na druhý deň ako Tomáš obdržal handbajk najazdil 30 km, čo je neskutočné aj napriek faktu, že na druhý deň mal obrovskú svalovicu - jeho pocit radosti bol neopísateľný. Od toho dňa pravidelne so skupinkou 2-3 hendikepovaných športovcov jazdí. Je neskutočné sledovať, ako rýchlo sa začlenil do života aj touto formou. Už teraz má v pláne rôzne aktivity na budúci rok. Finančný dar bol použitý na kúpu handbajku.
65HARMÓNIA - zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb a útulokposkytovanie sociálnej pomociŽilinaŽilinskýIrena G.400.00 €Ciele boli naplnené. Klientka je mobilná, chodí samostatne bez potreby sprievodu inou osobou, na dlhšiu vzdialenosť jej postačuje použitie jednej francúzskej palice. Pravidelným cvičením na bežiacom páse si udržiava pohyblivosť, zvyšuje silu, stabilitu a vytrvalosť dolných končatín. Klientka sa stále snaží zlepšiť si cvičením celkový zdravotný stav tak, aby mohla podstúpiť operáciu, ktorá sa zatiaľ neuskutočnila. Po nej chce postupne absolvovať rehabilitáciu operovanej končatiny a naďalej udržiavať hybnosť a silu dolných končatín tak, aby bola čo najdlhšie pohyblivá. Potom by sa rada natrvalo vrátila do svojej domácnosti. Finančný dar bol použitý na nákup bežeckého pásu.
66"OZ BELASÝ MOTÝĽ"poskytovanie sociálnej pomociVýčapy-OpatovceNitrianskyHelena S.350.00 €Stanovené ciele projektu boli naplnené. PSS sa aktívnym zapájaním do tvorivej činnosti (výroby sviečok) zlepšil celkový zdravotný stav. Pani Helenka si osvojila jednotlivé techniky výroby sviečok a mydiel z rôznych materiálov (palmový vosk, včelí vosk, glycerínová hmota). Pani Helenka si výrobou sviečok a mydiel našla vhodnú formu trávenia svojho voľného času. Táto činnosť jej pomáha odstraňovať aj pocity nervozity, ktoré u nej pretrvávali. Výroba sviečok a mydielok pani Helenke veľmi prirástla k srdcu a chcela by sa jej v budúcnosti ešte venovať. Vyrobené mydlá používa každodenne a nevie si ich vynachváliť. Pani Helenka sa veľmi teší, že sa vo svojom pokročilom veku naučila vyrábať niečo nové a že dokáže byť ešte užitočnou. Finančný dar bol použitý na materiál potrebný k výrobe sviečok a mydiel.
67Domov nad mestom občianske združenie pri DD a DSS pre dospelýchposkytovanie sociálnej pomociČadcaŽilinskýJozef H.500.00 €Pri stanovovaní cieľov sa klient vyjadril, že by uvítal pestrejší výber hier, ktoré by mu napomohli k lepším výsledkom na súťažiach, na ktoré sa vždy veľmi teší. Uvítal by kvalitné zdokumentovanie jeho úsilia prostredníctvom dokonalejšieho fotoaparátu. Napriek svojej hanblivosti pri nadväzovaní nových priateľstiev, je rád, keď spozná na súťaži niekoho nového, teší sa každej výhre, rád cestuje na výlety. Pri pravidelných tréningoch získa lepšiu zručnosť, zlepší si koordináciu pohybov a nadchne ďalších nadšencov pre hru. Uvedené atribúty budú smerovať k zlepšeniu kvality života pána Jozefa v zariadení. Hneď po zakúpení holandského biliardu v septembri sa začalo s tréningom. Basketbalový kôš je od jeho inštalácie využívaný ako pánom Jozefom, tak aj viacerými klientmi. Pri triafaní na kôš sa odreagujú, precvičujú si trpezlivosť, koordináciu tela. Finančný dar bol použitý na zakúpenie fotoaparátu, športových potrieb a propagáciu tejto aktivity v miestnom časopise.
68Relevant n.o.poskytovanie sociálnej pomociPrešovPrešovskýMonika600.00 €Realizovaný IP plán bol pre klientku veľkým prínosom, i keď sa nepodarilo zrealizovať všetky naplánované aktivity do detailov. Po niekoľkých mesiacoch od začiatku realizácie projektu boli videné u klientky pokroky, predovšetkým čo sa týka získaného sebavedomia v súvislosti s nadobúdaním praktických zručností pri absolvovaní kurzu vodičského oprávnenia. Častokrát veľmi rada prišla a zdieľala informácie ako jej to šlo na jazde, ako sa jej darilo a v čom sa zlepšila. Zároveň sa splnili ciele ako stabilizovanie zdravoného. stavu, absolvovanie psychologického a psychoterapeutického poradenstva, účasť na zážitkovom tábore a udržanie primeranej váhy a fyzickej kondície prostredníctvom pohybovej aktivity. Finančný dar bol použitý na zabezpečenie kurzu na vodičský preukaz.
69Platan, zariadenie sociálnych služiebposkytovanie sociálnej pomociLontov, pošta Ipeľský SokolecNitrianskySilvester M.160.00 €V rámci projektu sa stanovili nasledovné aktivity, ktoré smerovali k naplneniu cieľov: 1. nákup potrebného náčinia na výtvarnú prácu (máj - jún 2018) - výtvarné potreby boli objednané až v auguste, nakoľko od 26.6. do 16.8. bol PSS hospitalizovaný v PN Hronovce. 2. samotná tvorba klienta - PSS sa vrátil z liečenia až v mesiaci august, od toho dňa sa denne venoval výtvarnej činnosti, najmä v exteriéri. Nákupom výtvarných potrieb a najmä maliarskeho stojana sa kreatívne vyjadrenie klienta povznieslo na vyššiu úroveň. Maľovanie berie ako profesionál, teší sa z každého obrazu, ktorý vytvorí. Maľovaniu a kresleniu sa venoval v altánku, ktorý je v zariadení. Finančý dar bol použitý na nákup maliarskych potrieb.
70Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Slovenská Ľupčaposkytovanie sociálnej pomociSlovenská ĽupčaBanskobystrickýVlastička K.300.00 €Väčšina cieľov v projekte bola naplnená. Vlastička bola jednoznačne aktívnejšia a pýtala si ďalšiu činnosť. Bola veľmi spokojná so zvýšeným záujmom personálu a prospievalo jej to. Keďže za posledné obdobie cca 6 mesiacov sa jej zdravotný stav zhoršil, zhoršila sa jej výrazne koncentrácia, rovnováha a zvýšil sa tras rúk. Preto výroba mydla nebola najvhodnejší nápad a klientka sa sústredila na navliekanie korálok, ktoré si sama vybrala v obchode. V ergoterapeutických činnostiach sa Vlastička cítila veľmi dobre, veľmi sa tešila hlavne z novej kvietkovanej metly a zástery a pri škrabaní zemiakov. Taktiež sa spresnil jej čas príchodu na stravu vďaka veľkým nástenným hodinám. Tvorivé činnosti robila tiež veľmi rada, niektoré stanovené išli ľahšie, ako napr. maľovanie omaľovánok, tvorba dekoratívnych zvonkohier, vianočných gulí či ozdobných rámikov. S pomocou personálu bola schopná vyšiť dva jednoduché obrázky v ráme. Finančný dar bol použitý na nákup ergoterapeutických pomôcok a materiálu na tvorivú činnosť.
71Domov sociálnych služieb Hrabiny Nová Baňaposkytovanie sociálnej pomociNová BaňaBanskobystrickýNikola Š.200.00 €V rámci rozvoja socializácie a naplnenie cieľov IPRA klientka absolvovala výlet po zaujímavých historických pamiatkach rodného kraja a nadviazala kontakt zo svojou rodinou. Klientka spolu s kamarátmi sa zúčastnili otváracieho ceremoniálu tradičných Žilinských slávnosti, čo obohatilo ich zážitky. Spoločné cestovanie upevnilo kamarátske vzťahy a viedlo k pozitívnej socializácii klientov. Klientka prejavila záujem o opätovné stretnutie z rodinou a hlbšie nadviazanie rodinných vzťahov. Chcela by spoznávať aj iné kraje Slovenskej republiky. Finančný dar bol použitý na zabezpečenie dopravy.
72MARGARÉTKAposkytovanie sociálnej pomociBanská ŠtiavnicaBanskobystrickýAndrej B400.00 €Prostredníctvom aktivít projektu sa Andrej B. naučil samostatnosti a potrebnej spoľahlivosti pri výrobe mydielok na predaj. Výroba bola bezchybná, po výrobe zhotovil papierovú krabičku, odfotil a mohol tieto výrobky propagovať aj na verejnosti ako ostatní zdraví rovesníci. Andrej sa naučil vyrábať mydielka rôznych tvarov, farieb a vôní. Pracoval samostatne, niekedy s pomocou a potom sme sa sústredili na ponuku a predaj. Oslovili sme predajcov na Vianočných trhoch, obchodíkoch atď tak, aby Andrej zažil sám tento proces od výroby až po predaj. Andrej bol dochvíľny, spoľahlivý, rád skúšal nové vône a formy, tešil sa na prácu. Finančný dar bol použitý na nákup potrebného materiálu k výrobe mydla.
73JASANIMA - Domov sociálnych služiebposkytovanie sociálnej pomociRožňavaKošickýMilan G.400.00 €Prvým cieľom Milana bolo osvojiť si kompletný postup výroby sviečok od prípravy pomôcok a materiálu až po samotné vyhotovenie sviečok rôznych tvarov, vôní a farieb. Druhým cieľom Milana bolo naučiť sa a osvojiť si novú techniku - plstenie, ktorá pomôže aktivizovať jemnú motoriku rúk. Vyrobené výrobky bude mať možnosť prezentovať na jarmokoch, čo by mu pomohlo k nadviazaniu nových sociálnych vzťahov a k získaniu pocitu sebarealizácie. Počas tvorby sa naučil väčšej trpezlivosti. Milana práca v dielni na výrobu sviečok veľmi baví a chce sa naučiť aj iné spôsoby výroby sviečok. Finančný dar bol použitý na nákup materiálu na výrobu sviečok.
74Annamaria n.o.poskytovanie sociálnej pomociDolné PlachtinceBanskobystrickýAgnesa G.150.00 €Pani Agnesa chce mať dni naplnené činnosťami a to sa aj podarilo. Spolu s pani Máriou a ďalšími klientmi sa venujú rôznym činnostiam, ktoré im dni spestrujú a spríjemňujú zároveň. Navzájom sa v činnostiach podporujú a pomáhajú si, aby bol výsledok vždy krásny. V rámci individuálneho plánu sa pani Agnesa naučila novú techniku práce - enkaustiku, ktorá ju milo prekvapila tým, aká je jednoduchá a zložitá zároveň. Vyskúšala si, aké rôzne obrázky sa dajú pomocou žehličky a vosku vytvárať, a že ak by aj niečo "pokazila", všetko sa dá vďaka teplu žehličky napraviť, ba možno aj vylepšiť. Zariadenie teraz zdobia krásne obrázky vyrobené enkaustickou technikou, v ktorých môže každý vidieť to, čo mu jeho predstavivosť ukáže. Finančný dar bol použitý na nákup amteriálu potrebného k enkaustike.
40000.00 €

Program O krok vpred

V rámci grantového programu O krok vpred bolo podporených 40 žiadateľov v celkovej sume 40 000,00 €. Časť programu realizovaná v roku 2018. V rámci grantového programu O krok vpred bolo podporených 39 žiadateľov v celkovej sume 50 000,00 €. V roku 2018 bol preplatený rehabilitačný pobyt 3 žiadateľom v sume 4 500,00 €. Zvyšná časť bude preplatená v roku 2019. 

Č.Meno žiadateľaKOMU je dar určenýMestoKrajPodporená sumaZáverečná správa
1Jozef ČonkaJozef ČonkaLiptovský Mikulᚎilinský 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
2Daniela PagáčikováMonika PagáčikováSpišská Nová VesKošický 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
3Milan DusíkMilan DusíkHolíčTrnavský 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
4Miriam NovotnáMária NovotnáTulčíkPrešovský 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
5Anna GlogovskáNikola GlogovskáSninaPrešovský 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
6Mária KrchnaváSylvia KrchnaváPrešovPrešovský 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
7Ivana ŠútorováBransilav ŠútorPartizánskeTrenčiansky 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
8Barbora KovrížnychAlex KovrížnychBratislavaBratislavský 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
9Ivan VolfIvan VolfNová BaňaBanskobystrický 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
10Richard HattalaKristínka HattalováSokolovceTrnavský 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
11Jozef ParilákSilvia ParilákováStropkovPrešovský 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
12Jana SkalskáKristína SkalskáBratislavaBratislavský 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
13Katarína MiklovičováKatarína MiklovičováPobedimTrenčiansky 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
14Oľga ĎuriačováOľga ĎuriačováJedľové KostoľanyNitriansky 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
15Mgr. Edita OfčarovičováMartina BožikováBratislavaBratislavský 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
16Lucia TemerováLaura TemerováDunajská LužnáBratislavský 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
17Anna DobiašováJuraj DobiašPovažská BystricaTrenčiansky 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
18Mgr. Erika GubalováNina GubalováRimavská SobotaBanskobystrický 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
19Patrícia FodorováDávid FodorKošice-ZápadKošický 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
20Milan BottaMilan BottaBolerázTrnavský 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
21Jana MastaličováJozef MastaličBratislavaBratislavský 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
22Alexandra ŠvecováAlexandra ŠvecováGečaKošický 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
23Miroslava ŠpánikováMax ŠpánikLednické RovneTrenčiansky 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
24Katarína TkáčikováKatarína MertiňákováKošiceKošický 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
25Darina TomováMonika TomováPiešťanyTrnavský 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
26Oľga ŠiagováMichal ŠiagiBratislavaBratislavský 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
27Michaela ZábojníkováSebastián ZábojníkDolné VesteniceTrenčiansky 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
28Jana FicekováFilip FicekHumennéPrešovský 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
29Ľubomíra MartvoňováTomáš MartvoňNámestovoŽilinský 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
30Mária LabancováAndrej LabancVeľopoliePrešovský 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
31Mgr. Martina PokornáJakub PokornýSekuleTrnavský 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
32Veronika ValenčíkováJakub ValenčíkKežmarokPrešovský 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
33Anna MurínováBoris MurínBreznoBanskobystrický 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
34Ján KriškoMichaela KriškováPopradPrešovský 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
35Simona MatičkováSimona MatičkováNemečkyNitriansky 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
36Paulína KučeríkováSabina KučerikováChrenovec - BrusnoTrenčiansky 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
37Dana ZekanováLukáš ZekanVrbovceTrenčiansky 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
38Ľudmila BuganováMichal BuganNámestovoŽilinský 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
39Daniela PršováBoris PršoNitrianske RudnoTrenčiansky 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
40Mária KoubováMária SrnováSvätý JurBratislavský 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
40000.00 €
2019
Č.Meno žiadateľaKOMU je dar určenýMestoKrajPodporená suma
1Zuzana FajnorováSabína FajnorováStará TuráTrenčiansky 1000.00 €
2Iveta KováčikováMartin KováčikPrievidzaTrenčiansky 1500.00 €
3Beáta GajdošechováBeáta GajdošechováHrádokTrenčiansky 2000.00 €
4500.00 €

Zamestnanecký grantový program

V poslednom kole Zamestnaneckého grantového programu bolo podporených 32 projektov celkovou sumou 20 000,00 €.

Č.PredkladateľNázov projektuNázov podporenej organizácie/menoPodporená sumaMestoKrajZáverečná správa
1Andrea DankovaFarebná škôlkaZdruženie rodičov Materskej školy Švantnerova600.00 €BratislavaBratislavskýV rámci projektu Farebná škôlka bola zmenená fasáda škôlky na krásne, farebné a veselé prostriedie. Deti sa zoznámili s autorskými rozprávkami, ich hrdinami a prostredím, kde sa rozprávka odohráva. Deťom sa veľa čítalo aj doma. Témou Spoznaj čo najviac rozprávok si deti vytvorili vlastný repertoár rozprávok a ilustrovali si ich dej a postavy v denníku. Pozvaní boli aj starí rodičia, ktorí prišli čítať rozprávky do škôlky. Deti sa zoznámili s ilustrátorom kníh, a tak sa im priblížilo ako vzniká ilustrácia. Deti ilustrovali rozprávky, navrhli rozprávky na veľkých plagátoch, čím vytvorili galériu návrhov. Jednotlivé triedy vybrali jednu z rozprávok a vytvorili návrhu baneru rozprávky, ktorú by chceli mať vo svojej spálni a jedálni. Rodičia vymaľovali rozprávkovými postavičkami v škôlke miesta, kde deti trávia čas. Spoločne aktivitou rodičov, pedagógov, umelca a detí vymaľovali "obrázkové" steny. Finančný dar bol použitý na farby a materiál na maľovanie stien a odmeny.
2Ľubica OreskáPomoc deťom v Krízovom stredisku DÚHAOZ DOMOV - DÚHA750.00 €BratislavaBratislavskýPomocou finančného príspevku na pomoc deťom v Krízovom stredisku DÚHA sa v ňom podarilo počas leta zabezpečiť pestrý program a krásne prázdniny. Deti sa zúčastnili divadelného predstavenia na Novej scéne, ktoré sa im veľmi páčilo. Počas prázdnin niekoľkokrát navštívili Aquapark v Senci, kde sa dosýta vykúpali, využili všetky tobogány a vírivky. Na záver leta strávili ešte týždeň na rekreácii na Slnečných jazerách v Senci. Ubytovanie mali zabezpečené v 4-lôžkových bungalovoch priamo na brehu jazera. Za krásneho počasia si užili letné radovánky, hry, súťaže. Športovali, oddychovali a tešili sa zo života, čo nie je u týchto detí bežný jav. Organizátori sú presvedčení, že na chvíľu zabudli na svoje starosti a zažili prázdniny plné zážitkov, rovnako ako iné deti, ktoré mali v živote možno viac šťastia a nemuseli časť svojho detstva stráviť v zariadení, ako je DÚHA. Finančný dar bol použitý na vstupenky do divadla, aquaparku a na ubytovanie.
3Peter BombaraSpoločne pri bytovkáchJagavka, občianske združenie300.00 €KošiceKošickýVďaka projektu boli zrealizované úpravy zelene okolia dvoch bytoviek a priľahlých plôch, konkrétne omladenie kríkov a čiastočne stromov spolu so zabezpečením odvozu zeleného odpadu. Boli vysadené trvalky, kríky a stromčeky v predzáhradke a vedľa bytoviek doplnené opravou plôtikov. Predzáhradky boli doplnené okrajmi záhonov, bola z nich odstránená stará suť a prebytočná hlina. Ohlasy na prácu okolo bytoviek by sa dali rozdeliť do troch kategórií v pomere 10%/40%/50% a to 10% negatívne reakcie alebo nepovzbudivé ("keď to takto bolo 30 rokov, načo to meniť", alebo "čo my tam teraz budeme sadiť, veď sme plánovali, atď."). 40% pozitívne reakcie, z ktorých sa asi polovica buď priamo zapojila do prác, alebo priamo nakúpili ďalší materiál a zabezpečili výsadbu a 50% je mlčiaca väčšina. Ciele projektu boli naplnené, avšak asi najzaujímavejšie bolo sledovať reakcie okolia od prvého momentu "prekvapenia" po postupné vylepšovanie okolia. Zamestnanec SPP sa zúčastnil priamo nákupom, prácou a celkovým koordinovaním. Zúčastnili sa členovia OZ Jagavka a sympatizanti, rodinní príslušníci, známi a kamaráti a hlavne obyvatelia bytoviek.
4Marián KucharčíkKysucký pohár 2018600.00 €OščadnicaŽilinskýV rámci projektu bol dňa 29.9.208 zorganizovaný Hokejový turnaj Kysucký pohár 2018. Dohodol sa prenájom ľadovej plochy na novom zimnom štadióne v Krásne nad Kysucou. Počas príprav turnaja sa dosiahol vyšší záujem ako sa predpokladal a zabezpečila sa účasť až 6 tímov zložených z amatérskych hráčov z Kysúc. Splneným cieľom projektu bolo napomôcť k rozšíreniu hokeja aj medzi sociálne slabšie skupiny a amatérskych či nepravidelných hráčov. Zorganizovaním turnaja sme umožnili veľkému počtu hráčov prvýkrát si zahrať súťažné zápasy na štandardnej ľadovej ploche. Finančný dar bol použitý na prenájom ľadovej plochy v Krásne nad Kysucou.
5Andrea ČernákováVynovený SNOEZELENDomov dôchodcov a domov sociálnych služieb Zvolen - stredisko DSS Symbia600.00 €BratislavaBratislavskýCieľom projektu bola revitalizácia miestnosti na terapiu SNOEZELEN pre klientov strediska domova sociálnych služieb. Stredisko Symbia si vo vlastnej réžii zabezpečovala vymaľovanie miestnosti, zatemnenie okien špeciálnymi závesmi, ktoré neprepúšťajú svetlo. Zamestnankyňa sa podieľala na nákupe vankúšov, ušití poťahov a na nákupe terapeutických vlákien. Práca v stredisku veľmi obohatila aj samotnú zamestnankyňu. Spoznala príjemných, obetavých ľudí, ktorí sa starajú o postihnutých klientov, ale spoznala aj klientov zariadenia, ktorí sú nesmierne srdeční a vďační za spoločnosť a záujem o nich od kohokoľvek. Finančný dar bol použitý na zakúpenie optických terapeutických vlákien, kotúčov do space projektora, látok na poťahy, vankúšikov a na dopravu.
6Helena SkalskáKladková posilňovacia vežaJán Smriga700.00 €BratislavaBratislavskýZámerom projektu bolo vytvoriť priestor pre 18-ročného talentovaného hendikepovaného športovca na realizáciu tréningových jednotiek zameraných na kondičnú prípravu so špecializáciou na stolný tenis vozíčkarov. Janko od inštalácie posilňovacej veže pravidelne cvičí viackrát denne, čo mu umožňuje vzhľadom na jeho pohybové obmedzenia umiestnenie veže v jeho izbe. V rámci rehabilitácie využíva žinenku a rebrinu primárne na precvičovanie chrbtového svalstva. U Janka je viditeľné nadšenie, radosť z možnosti pohybu a nového druhu cvičenia zameraného na zlepšenie kondície pre stolný tenis vozíčkarov. Finančný dar bol použitý na zakúpenie kladkovej posilňovacej veže.
7Katarína KoleničkováPohybom ku zdraviuZákladná škola Mlynská600.00 €SenecBratislavskýZámerom projektu bolo zakúpenie športového vybavenia na podporu pohybovej prípravy žiakov I. stupňa Základnej školy na Mlynskej ulici v Senci. U internetového dodávateľa Sport-potreby boli objednané jednotlivé športové potreby. V rámci rozpočtu projektu bolo uvedené aj zakúpenie ribstolu (t.j. rebriny), no po dohode so základnou školou nakoniec zakúpené neboli z dôvodu potreby uvoľnenia jednej triedy, kde mali byť rebriny umiestnené. Nakoniec bola daná miestnosť zariadená ako ďalšia trieda, keďže sa muselo otvoriť viac tried pre prvákov ako bolo pôvodne plánované. S vedením školy sme sa dohodli, že zakúpené športové potreby budú využívať žiaci I. stupňa (prevažne prváci a druháci), či už na vonkajšom ihrisku alebo v zimnom období v interiéri školy. Finančný dar bol použitý na zakúpenie športových potrieb od dodávateľa Sport-potreby.sk.
8Viera VeseláSvet okolo násObčianske združenie: Veselá škôlka pri materskej škole Bystrická 1500.00 €PezinokBratislavskýCieľom projektu bolo zabezpečiť interaktívnu tabuľu, kde okrem rozvoja počítačovej gramotnosti nolo zámerom priviesť deti k vzájomnej spolupráci bez rozdielu veku, pohlavia a sociálneho zaradenia, čo sa aj podarilo pri organizovaní spoločných aktivít v materskej škole, ktorých sa zúčastnili i deti z rómskej osady Glejovka. Aktivity uvedené v projekte boli zrealizované, ale termíny aktivít, ktoré sú uvedené v projekte sa nepodarilo dodržať, nakoľko bolo potrebné zrealizovať aktivity z organizačných dôvodov MŠ /prerábanie interiéru + exteriérové nátery. Finančný dar bol použitý na nákup interaktívnej tabule.
9Robert MaguthZveľadenie priestorov a podpora stretávania rodín so zdravotne znevýhodnenými deťmiRobinson650.00 €Veľká LomnicaPrešovskýCieľom projektu bolo zveľadiť a zútulniť bezbariérové priestory na spoločné stretávanie rodín so zdravotne znevýhodneným dieťaťom z okresu Spišská Nová Ves a okolia. Priestory sa vyčistili, pripravili na rekonštrukciu, vymenili sa pôvodné okná, elektroinštalácia, svietidlá, podlahové krytiny, vymaľovali sa steny, nalepili tapety, koberec a nainštalovali sa špeciálne pomôcky v jednotlivých miestnostiach. Na základe týchto plánovaných aktivít a ich úspešnej realizácii sa centrum Robinson podarilo 22.9.2018 slávnostne otvoriť a zahájiť poskytovanie prospešných aktivít pre rodiny s deťmi s viacnásobným postihnutím. V príjemnom a útulnom prostredí sa rodičia detí môžu vzájomne stretávať, podporovať, zdieľať svoje skúsenosti a deti pod odborným dohľadom podstupovať špeciálne terapie a rehabilitácie. V spolupráci s rodičmi sa zamestnanec SPP pri realizácii projektu podieľal na úprave priestoru pred rekonštrukciou, odstránení pôvodných podlahových PVC krytín, nákupe a položení nových PVC krytín a koberca, na lepení okrajových podlahových líšt, nákupe tapiet a pomôcok na ich lepenie, úprave stien a nalepeniu tapiet a na inštalácii špeciálnych pomôcok v priestoroch centra. Finančný dar bol použitý na nákup kobercov a PVC krytín, nástenných dekorácií a iného potrebného materiálu.
10Emília KoleníkováUčíme a hráme sa v prírodeMaterská škola Moravany550.00 €MichalovceKošickýProjekt "Učíme a hráme sa v prírode" prebiehal spôsobom blízkym deťom - učenie hrou v prírode. Hlavným cieľom bolo, aby sa v nich vzbudili záujem o svet, aby z týchto detí vyrástli zodpovední ľudia, ktorí si budú prírodu vážiť a budú sa v nej cítiť dobre a zároveň zapojiť deti aj učiteľky k zážitkovým aktivitám. Deti mali vytvorený priestor v okolitom prírodnom prostredí v parku Zuzana na vzdelávacie aktivity zamerané na zručnosť, kreativitu a myslenie s využitím prírodného prostredia či rôznych prírodných didaktických materiálov. Ciele projektu boli naplnené. Deti jednotlivé aktivity zaujali nielen tým, že sa organizovali v prírode, ale aj vďaka zakúpeným učebným pomôckam. Finančný dar bol použitý na nákup učebného materiálu a pomôcok.
11Gabriela KrnáčováJarné upratovanie s OZ Priatelia Rače (ďalej len "PR")OZ Priatelia Rače750.00 €BratislavaBratislavskýČlenovia OZ Priatelia Rače zorganizovali na sobotu 21. apríla už tretí ročník čoraz obľúbenejšieho podujatia Veľké jarné upratovanie. Už od ôsmej ráno postávali na stanovištiach na Východnom, v Rači a Krasňanoch koordinátori zrduženia a netrpezlivo čakali na rozvoz náradia a príchod prvých brigádnikov. Od deviatej sa koordinátori aj s pracovitými Račanmi rozdelili na menšie skupinky tak, aby spoločne urobili čo najviac naplánovaných aktivít. Na pasekách na Východnom sa čistili chodníky a ihrisko od buriny, v okolí KS Impulz zas likvidovali čierne skládky, na Šajbách sa vo veľkom kosilo a brigádnici pripravili úplne nový voľnočasový priestor na posedenie a opekanie pre rodinky. Krajší vzhľad získal aj frekventovaný chodník popri hlavnej ceste Pri šajbách využívaný chodcami aj cyklistami, ktorý už pre burinu takmer nebolo vidieť. Sklabinská ožila s deťmi z OZ Mládež ulice, ktoré tiež prišli pomôcť a postarali sa o vyčistenie ihriska. Na Dopravnej, okrem nových náterov na kovové zhrdzavené prvky, sa brigádnici sústredili na vyzbieranie odpadkov rozfúkaných po zime, rovnako, ako tím v Krasňanoch, ktorý si na mušku vzal park na Hubeného. Mamy s deťmi rekultivovali časť školského dvora na Tbiliskej, zatiaľ čo ďalší brigádnici čistili park J.M. Hurbana a jeho okolie a časť brigádnikov nezabudla ani na vyčistenie jarku pozdĺž električkovej trate či okolia Nemeckého kultúrneho domu. Napriek tomu, že bol krásny letný deň a v Bratislave množstvo iných zaujímavých podujatí, ktoré lákali rodiny s deťmi, upratovať a pomáhať prišli desiatky Račanov a odviedli kusisko dobrej práce. Finančný dar bol použitý na zabezpečenie nákladov a pomôcok na brigádu.
12Martin KečkéšZážitkové vzdelávanieMontessori Átrium Dobrého pastiera600.00 €LábBratislavskýV roku 2016 komunita rodičov v Ivanke pri Dunaji zriadila prvé Átrium Dobrého pastiera na Slovensku. Jedná sa o jedinečný projekt svojho druhu, keďže spája montessori pedagogiku a zároveň kladie dôraz na rozvoj činností a budovanie charakteru. Bez realizácie tohto projektu by pravdepodobne Montessori Átrium Dobrého pastiera zaniklo, alebo by fungovalo len vo veľmi obmedzenej miere. Preto je význam poskytnutej grantovej dotácie považovaný zo strany organizátora za veľmi významný, nakoľko umožnil projektu prežiť sťahovanie a adaptáciu v nových priestoroch. Átrium od konca septembra 2018 otvorilo svoje dvere a opätovne slúži svojmu účelu a poskytuje priestor pre zážitkové vzdelávanie tak ako tomu bolo aj v minulosti. Finančný dar bol použitý na nákup nábytkového vybavenia a kreatívneho materiálu.
13Daniela BéberováNádej pre Matthiaska MolnáraMatthias Molnár700.00 €BratislavaBratislavskýMathias je skoro celý deň pripútaný k invalidnému vozíku. Pravidelnou jogou a masážami sa znižuje potreba ďaľších operácií. Mathias je húževnatý chlapček, bojovník, športovec, ktorý sa aj napriek svojmu handicapu zúčastňuje športových súťaží, ktoré jeho mamina zdieľa aj na sociálnych sieťach, čím je možné vidieť jeho veľkú snahu a posun. So svojou maminou sa venuje poznávaniu Slovenska, vybehnú aj do susedného Česka. Zúčastnil sa Detského cyklomaratóniku v Seredi, NN Urban City Kids, splavu, Kráľovského behu na 5 km, Cyklocesty Rovinka, Sparťana Race Slovakia či Sparťan Kids Slovakia a mnohé ďalšie. Toto všetko stíha handicapovaný chlapček so svojou maminou vo voľnom čase. Je integrovaný na bežnej základnej škole, kde dosahuje veľmi dobré výsledky. Keďže je veľmi aktívny je potrebné aby sa jeho zdravotný stav udržiaval v minimalne takom stave ako je teraz. Nato sú potrebné rehabilitácie, masáže a yoga, ktoré mu pomáhajú k uvoľneniu jeho napätého svalstva. Yoga mu taktiež pomáha s harmonizáciou a meditáciou a učí ho uvoľniť sa od celodenného napätia. Taktiež Yoga ho učí správne dýchať, nakoľko má diagnostikovanú Bronchiálnu astmu. Finančný dar bol použitý na 35 hodín masáží a jógy po 20€/hod.
14Slávka ValkováPomoc psíkom v útulkuÚnia vzájomnej pomoci ľudí a psov500.00 €KošiceKošickýSituácia na východnom Slovensku je z pohľadu situácie opustených zvieratiek na zlej úrovni. Do konkrétneho útulku je denne prijatých priemerne 20 hlásení. V rámci projektu Pomoc psíkom v útulku konkrétna zamestnankyňa SPP zabezpečila potravu do útulku v Košiciach na ulici Cesta na Haniske v počte 238 ks. Financie boli použité na krmivo v hodnote 500 €.
15Jindřich JanečekMuzikoterapia ako cesta ku rozvoju osobnosti zdravotne postihnutých ľudíDomov sociálnych služieb SYNNÓMIA500.00 €Liptovský Mikuláš - OkoličnéŽilinskýZámer projektu, a to skvalitniť a rozšíriť portfólio používaných hudobných nástrojov pri odbornej činnosti, muzikoterapii, ktorú realizuje kvalifikovaný muzikoterapeut s mentálne a psychicky zdravotne postihnutými klientmi Domova sociálnych služieb SYNNÓMIA v Žiline, sa podaril zrealizovať v plnej miere. Týmto spôsobom sa výrazne zefektívnil celkový vplyv muzikoterapie na zdravotne postihnutých ľudí, čím stúpla i celková úroveň poskytovanej sociálnej služby v DSS SYNNÓMIA v Žiline. Finančný dar bol použitý na zakúpenie hudobných nástrojov.
16Leopold BöttcherDetské 4 živly 2018štyri živly (občianske združenie)700.00 €BratislavaBratislavskýProjekt Detské 4 živly sa uskutočnil v termíne od 10. - 12. augusta v Banskej Štiavnici. Okrem tradičného filmového programu (vrátane projekcie so živým dabingom) Detské 4 živly ponúkli účastníkom tento rok až tri rôzne tvorivé dielne. Dve priamo prepojené na animovaný cyklus Websterovci a jednu veľmi úzko spojenú práve s miestom konania - Banskou Štiavnicou. Išlo o otvorenú výtvarnú dielňu Websterovci (20 účastníkov), animačnú dielňu Websterovci (pre limitovaný počet prihlásených účastníkov - 18) a Lakiho Mestečko, Potulka po stopách psíka Lakiho, a workshop tvorby mapiek (35 účastníkov). Ohlasy účastníkov hodnotili podujatie veľmi vysoko a s vďakou. Finančný dar bol použitý na filmové licencie a lektorky.
17Ivan ŠimoŠportom ku zdraviuHokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z.600.00 €Bzince pod JavorinouTrenčianskyV rámci projektu Športom ku zdravia bola zorganizované podujatie Deti na hokej. Tento ročník bol výnimočný tým, že bola veľmi veľká účasť dievčat. Akcia sa konala dňa 28.9.2018 v priestoroch Zimného štadióna v Novom Meste nad Váhom. Počet zúčastnených bol 99 detí vo veku od 4 do 13 rokov. Podujatie oslovilo všetky deti, ktoré majú záujem pokračovať v ľadovom hokeji na hokejových tréningoch organizovaných Hokejovým klubom Nové Mesto nad Váhom. Pre veľký záujem detí a rodičov o ľadový hokej sa dokúpili a zabezpečili hokejové výstroje. Hlavným cieľom bolo aby sa prispelo k výchove deti a mládeže prostredníctvom športu a budovať tak lepšiu spoločnosť. Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom má v pláne určite pokračovať v podobných projektoch pre deti. Finančný dar bol použitý na hokejové výstroje.
18Juraj MarkovičPoleťme do stratosféry: podujatie plné zážitkov pre deti, rodičov, starých rodičov a obyvateľov sídliska v PetržalkeViac ako vzdelanie, o.z.700.00 €BratislavaBratislavskýVýstupom projektu bolo zorganizovanie komunitného podujatia pre obyvateľov sídliska, deti petržalských škôl, rodiny s deťmi a starých rodičov. Na podujatí sa zúčastnilo cca 300 ľudí. Súčasťou podujatia boli hudobné vystúpenia študentov gymnázia, netradičné a zaujímavé workshopy z chémie (výroba slizu, jedlé červy, horiace ruky, rezanie rúk, chemické fúkanie balónov, farbenie vlasov a pod.) z programovania a fyziky (optická hra a fyzika v pohybe) či workshop matematické hádanky. Spomedzi tvorivých dielní si deti mohli vyskúšať tvorivé dielne (výrobu náušníc, maľovanie tašiek, výrobu odznakov, výrobu TUTU), či skúšanie kostýmov a maľovanie na tvár. Pre deti bol pripravení taktiež orientačný beh, futbalový zápas veľkí vs. malí a turnaj v ping-pong kolotočoch. V závere programu bola Science show. Podujatia sa zúčastnila Spoločnosť pre vesmírne aktivity, ktorá sa venuje popularizácii kozmonautiky na Slovensku. Vypustili sa do stratosféry doposiaľ najdlhšie letiaca stratosférická sonda. Signály zo sondy zachytili rádiostanice z okolitých krajín, dokonca aj z Bukurešti. Podujatie sme zorganizovali spoločne s cca 40 študentmi Bilingválneho gymnázia C.S.Lewisa. Na podujatie prišli deti ZŠ v Petržalke, obyvatelia Petržalky, 3 deti s postihnutím na vozíčku, deti z detského domova Studienka a z nízkoprahového centra Kaspian. Finančný dar bol použitý na nákup materiálu k workshopom, občerstvenie a tlač plagátov.
19Eva GorcsosovaVýnimočný táborObčianske združenie Usmej sa na mňa800.00 €KošiceKošickýUž v poradí 14. letný tábor pre zdravotne postihnuté deti sa konal v dňoch 22. – 27. júla augusta 2018 v hoteli DAM Košická Belá. Uvedené zariadenie využíva OZ Usmej sa na mňa už niekoľko rokov, nakoľko svojou polohou a poskytovanými službami plne pokrýva špecifické potreby hendikepovaných detí. Tábora sa zúčastnilo 50 zdravotne postihnutých detí vo veku od 6 do 25 rokov. O deti sa staralo 16 vedúcich a asistentov (dobrovoľníkov). Program sa každý rok nesie v duchu deťom dobre známej rozprávky. Tento rok padla voľba na známu rozprávku Vlk a sedem kozliatok. Večerné programy boli plne v réžii našich mladých asistentov z radov sluchovo postihnutých študentov, ktorí pripravovali pre deti rôzne súťaže, zábavné hry a scénky. Aj staršie deti mali možnosť sa podieľať na príprave programu a mnohí z nich pri tom objavili schopnosti, o ktorých netušili ani oni, ani ich okolie. Do všetkých programov sa deti zapájali s obrovskou chuťou a radosťou. Pre deti to bol opäť nezabudnuteľný týždeň plný krásnych spomienok, zážitkov a nových skúseností. Finančný dar bol použitý na ubytovanie, stravu a dopravu asistentov, zdravotníka a vedúcich, ktorí pracovali na tábore ako dobrovoľníci.
20Emília BoórováEko osada - miesto na životčasť Eko osada obce Veľké Úľany - kontaktná osoba Emília Boórová500.00 €BratislavaBratislavskýCiele projektu boli splnené. Kruhový objazd je upravený a detský kútik využívajú deti. Úprvavy vznikali cez leto spoločnými alebo individuálnymi birigádami. Cez leto bol kútik dosť využívaný a dokonca ho využívali aj rodičia a deti z iných ulíc a boli milo prekvapení. Nesplnil sa len čiastkový cieľ, osadenie stola a lavíc na sedenie a to z dôvodu, že objazd bol dokončený až v októbri a komunita sa dohodla, že na zimu je škoda lavice a stol osadiť. S touto aktivitou sa bude pokračovať na jar. Finančný dar bol použitý na materiál na detskú šmykľavku, hojdačku a pieskovisko.
21Marek ChrastinaNevšedný deň na sídliskuKomunita obyvateľov MČ Petržalka Dvory 700.00 €BratislavaBratislavskýHlavným cieľom bolo aktivovať miestne komunity a začleniť ich do diania na sídlisku aj do starostlivosti o svoje okolie. Väčšina aktivít a stretnutí prebiehala na detskom ihrisku, ktoré sa spoločne už niekoľko rokov obnovuje. Počas roku 2018 sa zorganizovalo niekoľko brigád a menších akcií pre deti. Počet aktívnych rodičov sa rozšíril, záujem o informácie o dianí už má viac ako 50 rodín. Pomocnú ruku podalo aj viacero správcov, čo pomáha pri uskladnení náradia, materiálu, zimnom uskladnení plastových hračiek, odrážadiel a pod. Za pomoci iných aktívnych rodičov sa podarilo získať príspevky na nové herné prvky na ihrisko, ale chýbali financie na prepravu a inštaláciu. Preto sa požiadalo o možnosť zmeny v projekte na ich preplatenie. Dnes sú prvky dodané, nainštalované a úspešne otestované deťmi zo sídliska. Najkrajšia komunitná akcia bola dňa 8.12.2018 - predvianočné posedenie s vianočnými tvorivými dielničkami v miestnej knižnici. Finančný dar bol použitý na záhradné náradie, športové potreby a občerstvenie.
22Daniela LengyelováHorolezecký a dobrovoľnícky workshop - čistenie brala táboriskaZdruženie na záchranu Lietavského hradu600.00 €RužomberokŽilinskýProjekt série horolezeckých workshopov prebiehal od júna do novembra 2018 a počas tohto obdobia bola spustená séria brigád, kde profesionáli spolu s dobrovoľníkmi, ale aj inými horolezcami čistili skalné bralo hradu Lietava. Turisti, ktorí hrad navštevovali počas podujatí boli prekvapení ako je možné dostať sa na tak neprístupné miesta a že záchrana táboriska spočíva aj v monitoringu a čistení skaly na ktorom táborisko stojí. Mnohí nielen ocenili naše aktivity, ale aj v rámci svojich možností pomohli, podali pomocnú ruku pri zásobovaní horolezca na lane, likvidácii náletových drevín, prípadne pri varení obedu. Ciele projektu sa podarilo naplniť, oživila sa tradícia prednášok a kultúrnych akcií, ktoré cielene pritiahnu na hrad aj vzdialenejších aktivistov z Čiech, z Bratislavy a pod. Workshopy trvali až do decembra. Finančný dar bol použitý na nákup stravy pre horolezcov a za ich prácu.
23Zoltán LászlóPodpora mládežníckeho futbaluTJ Družstevník Dolný Štál600.00 €Dolný BarTrnavskýCieľom projektu bolo vytvoriť lepšie podmienky pre športovanie detí. Vďaka grantovému programu boli obstarané pre mladých futbalistov nové lopty, športové oblečenie a ďalšie športové pomôcky. Finančný dar ocenili tak hráči, ako aj tréneri a rodičia futbalistov. Ciele projektu boli naplnené, hráči prijali nové oblečenie s nadšením. V nových dresoch majú deti väčšiu sebaistotu a zároveň pomôcky slúžia na zabezpečenie kvalitnejšej prípravy počas tréningov. V júli do klubu prestúpilo až šesť nových hráčov, vďaka čomu sa vytvorilo spoločné družstvo mládeže vo vekovej kategórii U13 so susednou dedinou. Finančný dar bol použitý na zakúpenie dresov, lôpt a futbalových búnd.
24Zuzana KučerováHádzanárske MinižabkyHádzanársky klub Detva/Zuzana Kučerová600.00 €DetvaBanskobystrickýZámerom projektu Hádzanárske mini žabky bolo podporiť deti v ich trávení voľnočasových aktivít, aby deti svoj voľný čas trávili aktívne a zmysluplne. Aby sa deti rozvíjali v športe a tímovej spolupráci je potrebné im vytvoriť na to podmienky a príležitosti. Deti sa veľmi tešili novému vybaveniu a novým pomôckam. Základnou ideou je aby deti tvorili jeden tím bez ohľadu veku a schopností dieťaťa. Staršie deti pomáhajú mladším pri plnení športových úloh , ale aj pri úplne bežných činnostiach, ako je prezliekanie v šatni alebo zaväzovanie šnúrok počas tréningov. Pomocou zakúpených pomôcok sa trénerom lepšie pracuje na tréningových jednotkách, deti majú stále nové podnety a na tréningy sa veľmi tešia. Zakúpením športového vybavenia pre deti prezentujú ako jeden tím a pri účastiach na zápasoch a turnajoch sú viditeľný a súdržný. Počas trvania projektu deti absolvovali veľa tréningových jednotiek, na ktorých využívali zakúpené pomôcky a dlhé roky ešte používať budú. Finančný dar bol použitý na nákup materiálneho vybavenia k zlepšeniu tréningového procesu., ako športový odev, hádzanárske brány a lopty.
25Miroslav PaučoMatičiarik v novomDetský folklórny súbor Matičiarik 3600.00 €HronsekBanskobystrickýDetský folklórny súbor Matičiarik z Banskej Bystrice si vďaka finančnému príspevku mohol zakúpiť nové trojprackové opasky a nové horehronské klobúky, nakoľko staré opasky a klobúky už boli v havárijnom stave. Spomínané výrobky sú zhotovené majstrami svojich remesiel z prírodných materiálov a podľa tradičných postupov, preto je ich cena primeraná ich vzácnosti. Nové krojové súčasti si hneď všimli aj diváci na poslednom vystúpení detského folklórneho súboru v projekte "Urpín a deti", ktorého sa zúčastnilo vyše 3000 divákov. Deťom sa nové opasky a klobúky veľmi páčia, pretože prostredníctvom nich spoznávajú ľudový odev a tradície regiónov, ktoré súbor spracováva vo svojich choreografiách. Ciele projektu boli naplnené v plnom rozsahu, i keď nebol poskytnutý požadovaný finančný príspevok. Poskytnutý finančný príspevok bol však postačujúci pre zakúpenie dostatočného množstva krojových súčastí pre chlapcov. Finančný dar bol použitý na nákup tradičných chlapčenských klobúkov a opaskov.
26Ľudmila Fecaninovákurz rešpektovať a byť rešpektovaný (R+R)Rodinné centrum Ráčik500.00 €Svätý JurBratislavskýCieľom tohto kurzu bolo osvojiť si zásady a zručnosti rešpektujúcej komunikácie, či už vo výchove detí alebo aj v rámci komunikácie na pracovisku a v bežnom živote. Počas kurzu si účastníci vypočuli teóriu a následne v rámci rôznych cvičení mali možnosť sa naučiť tieto teoretické poznatky, lepšie ich pochopiť a následne použiť v praxi. Na konci kurzu dostali účastníci certifikát o absolvovaní kurzu. O kurz prejavili záujem mnohí záujemcovi, takže sa kurz rýchlo naplnil. Kurz sa konal 8.9., 15.9., 6.10. a 13.10. vždy v sobotu od 9,00 do 16,30. Počet účastníkov, ktorých ohlasy boli veľmi pozitívne bol 22 a počet lektorov 2. Finančný dar bol použitý na kurzovné.
27Ivan PapayPokračovanie programu špecializovaných hračiek pre deti so zrakovým postihnutímSpojená škola internátna v Levoči600.00 €KošiceKošickýProjekt bol realizovaný prostredníctvom externých partnerov, ktorý od projektu odstúpili a dali prednosť komerčným aktivitám svojho podnikania. Došlo k niekoľkým zmenám a časovému sklzu. Jednou z najvýraznejších zmien bola preto zmena zhotoviteľa hračky. Výrobok vyrábala Združená stredná škola drevárska vo Zvolene. Tento fakt výrazne ovplyvnil časový rámec projektu. Hračka je momentálne vo výrobe. Z toho dôvodu bolo požiadané o zmenu podmienok zmluvy. Zamestnanec SPP projekt vedie už druhý rok a tentokrát sa jeho tímu podarilo vytvoriť úplne nový dizajn hračky založený na pôvodnom princípe. Už pri prípravách sa dalo povedať, že projekt splní očakávania. Hračka podporuje a zrýchľuje osvojovanie si tvarov, podporuje jemnú motoriku, ktorá tvorí základ pri výučbe brailovho písma. Rovnako dôležitý je aj rozvoj predstavivosti o tvaroch, ktoré sú pre vidiacich samozrejmosťou. Finančný dar bol použitý na technický design a technologický postup.
28Jakub OndrejkaJednodňová reštaurácia komunity Krasňanský zelovocKrasňanský zelovoc / Lenka Antalová Plavuchová750.00 €BratislavaBratislavskýSamotné podujatie Restaurant Day sa konalo pred komunitnou záhradkou Krasňanský zelovoc na Cyprichovej ulici v sobotu 26.5.2018. Od rána skupina 20 dobrovoľníkov pripravovala priestor, stavala stany, kuchyňu, pódium pre hudobné vystúpenie. Akcia sa konala v koordinácii s detským športovým dňom Rodinného centra Ráčik, ktorý sa konal na atletickej dráhe centra voľného času na Hliníckej ulici. Brány reštaurácie sa otvorili napoludnie. Ako prví návštevníci prišli rodiny zo športového dňa. Priestor reštaurácie bol plný hostí až do neskorého poludnia, všetko jedlo, pitie a koláče sa minuli. Do príprav a realizácie akcie sa zapojilo 50 dobrovoľníkov z okruhu rodín Krasňanského zelovocu a ich priateľov. Na Restaurant Day prišlo odhadom 500 návštevníkov, vrátane račianskeho starostu a niekoľkých poslancov a poslankýň miestneho zastupiteľstva. Finančný dar bol použitý na prenájom zariadenia, na stojany na triedenie smetí, prenájom ekotoalety, reklamného baneru, hudobnú produkciu a na tašky s potlačou.
29Miroslav DudlákBenefičný koncert na sídlisku na podporu Starej JedálneStará Jedáleň750.00 €BratislavaBratislavskýVianočný punč Starej Jedálne sa konal v sobotu 15.12.2018 v areáli Strednej odbornej školy na Kadnárovej ulici v Bratislave v bezprostrednej blízosti Starej Jedálne. Do Starej jedálne prišlo množstvo priateľov, susedov, známych. Spoločne si táto komunita dala punč a oslávila celoročnú prácu na rekonštrukcii budovy. Na akcii vystúpil gitarista Miro Jilo so svojim programom pre deti a saxofonista Martin Chrenko. Podujatia sa zúčastnilo približne 400 hostí, nechýbal starosta Rače a viacero miestnych poslancov. Približne 100 hostí absolvovalo aj prehliadku stavby - rekonštrukcie Starej Jedálne. Finančný dar bol použitý na ozvučenie a osvetlenie, kultúrny program, prenájom stanov a toalety, na plyn do ohrievačov a vianočné dekorácie.
30Iveta RigerováFestival Hviezdne noci Bytčaobčianske združenie Filmový klub Bytča750.00 €BytčaŽilinskýFestival Hviezdne noci absolvoval svoj 4. úspešný ročník, na ktorom sa podarilo zrealizovať 30 filmových projekcií, 30 koncertov, 12 divadiel, 9 diskusií a prednášok, 10 literárnych čítačiek, 5 výstav, veľkolepý videomapping na vodnú stenu, komentovanú prehliadku výtvarného programu, komentované prehliadky mesta a niekoľko sprievodných podujatí. Z toho 26 podujatí bolo zameraných na detského diváka. Vďaka projektu sa tiež sa podarilo realizovať dva koncerty skupín Tante Elze a Diego. Od vystupujúcich umelcov boli len pozitívne ohlasy a od divákov rovnako. Na festivale sa zúčastnilo okrem základného festivalového tímu 30 dobrovoľníkov z celého Slovenska a miestni podporovatelia. Stanovené ciele ako kultúrny rozvoj mesta, edukačná funkcia, turizmus či budovanie komunity boli splnené. Finančný dar bol použitý na zabezpečenie kultúrneho programu v podaní slovenských kapiel Tante Elze a Diego.
31Ing. Martin PrilinskýPodpora podujatia Deň rodinyĽudia pre Bôrik, Občianske združenie750.00 €PrievidzaTrenčianskyPodpora podujatia Deň rodiny sa uskutočnil aj vďaka Nadácii SPP v termíne 30.6.2018 v areáli Centra sociálnych služieb Bôrik v Nitrianskom Pravne. Ciele projektu boli naplnené. Realizáciou projektu sa prispelo k skvalitneniu dôstojného a plnohodnotného života klientov zariadenia sociálnych služieb, aby sa cítili v kruhu svojich rodinných príslušníkov ako doma. Zabezpečila sa hudobná produkcia, vystúpenie folklórnej skupiny Heligonkári spod Kľaku, ktorá priniesla hudbou a spevom radosť klientom zariadenia, ich rodinným príslušníkom, ale aj zamestnancom Centra sociálnych služieb Bôrik. Finančný dar bol použitý na ozvučenie, na prípravu občerstvenia a zabezpečenie kultúrneho programu.
32Katarína Húšťavová5. ročník klubovej súťaže CMK BB pre deti a mládežŠportový klub Centrum mládeže karate Banská Bystrica600.00 €Dunajská LužnáBratislavský5. ročník klubovej súťaže ŠK CMK Banská Bystrica sa konal 16.6.2018 v areáli Sport Resort Slovenka na Moštenici. Ciele projektu boli naplnené a turnaj dopadol výborne a s pozitívnymi ohlasmi. Na základe reálneho finančného rozpočtu na súťaž si organizátori mohli dovoliť súťaž otvoriť aj pre pretekárov z iných klubov, aby boli zápasy zaujímavejšie a skúsenosti pre miestnych pretekárov hodnotnejšie. Čo organizátorov najviac teší, sú ohlasy nie len miestnych pretekárov a rodičov o tom aká bola súťaž príjemná, dobre zorganizovaná a pripravená, ale aj od pozvaných hostí z ostatných klubov, ktorí povedali, že súťaž s tak príjemnou atmosférou už dávno nezažili a už teraz tešia na ďalší ročník a dufajú, že budú opäť pozvaní. Finančný dar bol použitý na tričká pre účastníkov a ceny pre víťazov.
20000.00 €

Program Municipality

V roku 2018 získalo podporu 36 obcí, ktorým bola prerozdelená celková suma 247 560,00 €.

Č.PredkladatelProjektOblast podpopryPodporená sumakrajŠtatutárZáverečná správa
1KamienkaRevitalizácia detského ihriska a interiéru Materskej školy v Kamienke ( okr. Humenné)podpora vzdelávania6000.00 €PrešovskýIng. Benjamín BláhaProjekt riešil odstránenie nevyhovujúceho stavu exteriéru, detského ihriska v areáli Materskej školy v Kamienke. Najprv boli odstránené nevyhovujúce prvky ihriska a potom osadené nové certifikované prvky, ktoré sú bezpečné pre deti. Detské ihrisko po revitalizácii pozostáva zo zostavy MEGA L-DEN, pieskoviska s drevenými hranolmi a certifikovaného kolotoču. Finančný dar bol použitý na zakúpenie certifikovaného detského ihriska spolu s kolotočom a pieskoviska s drevennými hranolmi.
2Mesto MichalovceObnova detského ihriska na sídlisku JUH v Michalovciachpodpora a rozvoj telesnej kultúry12000.00 €KošickýViliam ZahorčákHlavným cieľom projektu bolo revitalizovať sídliskové detské ihrisko. Ide o detské ihrisko, ktoré vzniklo v časoch realizácie tzv. komplexnej bytovej výstavby a aktuálne už bolo nefunkčné, zdevastované a nebolo z bezpečnostného a legislatívneho hľadiska vyhovujúce k užívaniu. Všetky ciele projektu boli naplnené, vytvorilo sa príťažlivé prostredie hracích plôch a priestorov v medziblokovom priestore na sídlisku JUH. V medziblokovom priestore ulíc Špitálska a Murgaša tak pribudla zostava s domčekom, šmýkačkou, lezeckou stenou a s hojdačkou, malý detský kolotoč, prevažovacia hojdačka pre 4 deti a pružinová hojdačka autíčko. Osadené detské zariadenia a zostavy sú certifikované a odskúšané v zmysle platných noriem. Finančný dar bol použitý na úpravu povrchu detského ihriska a nákup a montáž hracích prvkov.
3Malé RaškovceZelená zóna v strede obce- Malé Raškovceochrana a tvorba životného prostredia6000.00 €KošickýJolana ŽeňuchováZámerom projektu bola úprava pozemku a využitie voľného priestoru v strede obce na vytvorenie novej zelenej zóny - parku, ktorý budú využívať hlavne obyvatelia obce ako oddychovú zónu. Na začiatku realizácie projektu bol upravený terén a odstránené staré oplotenie pozemku. Po úprave terénu boli zakúpené okrasné kamene na zhotovenie chodníka a vchodu do altánku. Chodník a podklad altánku bol obložený obrubníkmi. Následne bol vybetonovaný podklad altánku. V priebehu leta boli vysadené okrasné kríky. Ohlasy obyvateľov boli na úpravu pozemku pozitívne. Finančný dar bol použitý na úpravu terénu, okrasné kríky a rastliny, altánok s osadením, na oplotenie, materiál na chodník, betónové lavice a na smetné koše.
4Ptičie"Oprava oplotenia cintorína"zachovanie kultúrnych hodnôt6000.00 €PrešovskýMartin DzemjánHlavným zámerom projektu bolo skrášliť a zveľadiť majetok obce. Cieľom projektu bola oprava oplotenia cintorína v obci. Rekonštrukcia oplotenia cintorína bola urobená podľa stanovených predstáv. Aktuálne má cintorín pekné betónové oplotenie, čím sa zároveň skrášlilo okolie cintorína. Finančný dar bol použitý na kúpu, dopravu a montáž oplotenia.
5Obec Kamenica nad CirochouKamenické dni 2018zachovanie kultúrnych hodnôt6000.00 €PrešovskýIng. Alexander BugyiFestival Kamenické dni 2018 sa uskutočnil v dňoch 29. - 30. 6. 2018 na letisku v Kamenici nad Cirochou. Festival sa niesol v znamení podpory regionálneho športu, kultúry a zachovávania miestnych tradícií. Kamenické dni 2018 podporili pohybové aktivity u detí a mládeže, keďže na miestnom letisku, kde sa festival odohrával, bolo množstvo detských atrakcií (horolezecká stena, skákacie hrady, kolotoče, šmýkalky a pod.) a taktiež im bol predstavený menšinový šport - Taekwondo, prostredníctvom profesionálneho klubu Black Tiger Taekwondo Snina. Naplnený bol aj cieľ priniesť obyvateľom obce a návštevníkom podujatia kvalitnú miestnu kultúru prostredníctvom vystúpení domácich folklórnych súborov ako aj súborov z partnerských obcí - Ukrajiny a Poľska. Hlavnými hudobnými headlinermi boli v piatok 29. júna populárna skupina Gladiator a v sobotu skupina Drišľak a Kabát Revival. Podporila sa aj myšlienka predstavenia miestnych a lokálnych tradícií, tým, že sa usporiadala súťaž vo varení gulášu, kde súťažné družstvá varili guláš na rôzne spôsoby, ale aj podľa miestnych zvykov. Dôležitý cieľ - filantropický - bol dosiahnutý usporiadaním už 2. ročníka Kamenickej kvapky krvi, kde pracovníci Červeného kríža odoberali a darcovia darovali najvzácnejšiu tekutinu. Táto akcia mala veľký ohlas a zaznamenaný bol vysoký počet darcov. Finančný dar bol použitý na osvetlenie, ozvučenie pódia, hudobné vystúpenia, tričká, grafické práce, inzerciu, plagáty, výrobu spotov, diskotéku a vystúpenie historickej skupiny šermu.
6SliepkovceRekonštrukcia, materiálno-technické vybavenie kuchyne kultúrneho domu v obci Sliepkovcezachovanie kultúrnych hodnôt8000.00 €SlovenskoKamil MindaCieľom projektu bolo zrekonštruovanie kuchyne v kultúrnom dome v Sliepkovciach. Projektom sa dosiahlo skultúrnenie a skvalitnenie služieb pre občanov obce. Kuchyňa kultúrneho domu je zrekonštruovaná, a tým spĺňa hygienické potreby. Občania skvalitnenie služieb privítali pozitívne. Finančný dar bol použitý na rekonštrukciu a materiálno-technické vybavenie.
7VojanyVII. Vojanský festival maďarskej národnostnej kultúryzachovanie kultúrnych hodnôt8000.00 €KošickýŠtefan CzinkeHlavným cieľom projektu bolo nadviazať na šesť úspešných ročníkov podujatia a udržať tým tradíciu každoročného hudobného festivalu maďarskej kultúry, uskutočniť vystúpenia známych a populárnych umelcov, podnecovať kultúrnu uvedomelosť, zachovať národnostnú identitu a podporiť multikultúrne vnímanie regiónu. V roku 2018 sa mal uskutočniť VII. Vojanský festival maďarskej národnostnej kultúry, avšak z dôvodu epidémiu osýpok bola akcia na poslednú chvíľu zrušená. Preto bude nakúpený tovar využitý pri uskutočňovaní ďalších ročníkov festivalu. Finančný dar bol použitý na nákup altánku, kuchynských potrieb, nafukovacieho člnu, ozvučovacej či osvetľovacej techniky, cien pre víťazov, kancelárskych potrieb a stolov a stoličiek.
8STARÉRekonštrukcia detského ihriskapodpora a rozvoj telesnej kultúry6000.00 €KošickýAgáta Jesenková, starostka obceCieľom projektu bolo zabezpečenie ihriska certifikovanými doplnkami, ktoré vyplnia priestor ihriska a budú nielen súčasťou vyučovacieho procesu, ale poslúžia aj ako prostriedok na vyplnenie voľného času pre deti z obce, keďže toto ihrisko je jediným detským ihriskom v obci. Stanovené ciele pri rekonštrukcii detského ihriska boli splnené. Zakúpili sa tri nové certifikované prvky a nové pieskovisko. Upravilo sa rozmiestnenie prvkov, čím sa aj opticky rozšírila plocha ihriska. V rámci realizácie sa odstránili staré prvky a zlikvidovalo staré pieskovisko. Posledný prvok bol umiestnený v časti s podobnými drevenými prvkami. Realizáciu previedla certifikovaná spoločnosť. Nové prvky sa tešia obľube u detí a sú využívané. Finančný dar bol použitý na nákup vyššie spomenutých prvkov detského ihriska a ich montáž.
9Mesto MedzilaborceZmodernizovanie interiéru obradnej miestnosti a chodby v Medzilaborciachzachovanie kultúrnych hodnôt6000.00 €PrešovskýIng. Vladislav VišňovskýCieľom projektu bola estetizácia interiéru obradnej miestnosti a chodby v budove Mestského úradu v Medzilaborciach. V obradnej miestnosti a na chodbe v budove Mestského úradu boli spravené nové vnútorné omietky stien a stropu. V obradnej miestnosti bol namontovaný nový drevený podhľad, taktiež nový vstup do obradnej miestnosti a elektroinštalácia. Výrazne sa tak zlepšila a zmodernizovala estetika interiéru obradnej miestnosti a chodby v budove Mestského úradu v Medzilaborciach. Finančný dar bol použitý na opravu stavebných konštrukcií chodby a na rekonštrukciu chodby a obradnej siene.
10ČabalovceZriadenie Klubu seniorovzachovanie kultúrnych hodnôt3000.00 €PrešovskýPhDr. Helena ZjanováVýsledkom projektu bolo zriadenie Klubu pre seniorov v obci. Cieľom projektu bola zároveň podpora vzájomného stretávania sa seniorov a trávenia voľného času spoločne v komunite. Klub sa v súčasnosti plne využíva seniormi v obci. Samospráva organizuje pre nich zaujímavé akcie a aktivity. Ohlas ľudí na realizáciu projektu splnil očakávanie v pozitívnom smere. Klub seniorov sa plne využíva. V rámci aktivity finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu vchodových dverí a rekonštrukciu miestnosti (stierky stien, vymaľovanie,).
11BudkovcePark pre všetkýchochrana a tvorba životného prostredia6000.00 €KošickýJán LörincProjekt Park pre všetkých mal za cieľ skultúrniť prostredie za kaštieľom a dotvoriť tak celkovú relaxačno-oddychovú zónu. K projektu sa pripojilo aj detské a workoutové ihrisko a zároveň lesopark v okolí rieky Duša, kde sa osadila nová kovaná lávka. V rámci realizácie sa vytvorilo miniarborétum. Už dnes je výsadba ukončená a v priestoroch parku boli vysadené krókusy a jarné cibuľoviny. Zároveň sa vybudoval altán, kozub, cestičky a dominantným prvkom je platan s lavičkou okolo. Vznikol tak komplex pre šport, relax a oddych pre všetkých občanov obce. Najmä v horúcich letných dňoch bude tento park v bezprostrednej blízkosti potoka a s dostatkom drevín poskytovať príjemné prostredie na relax, šport alebo prechádzky či posedenie mladých rodín. Finančný dar bol použitý na drevené lavice, výstavbu altánu, záhradného krbu, zakúpenie rastlín a na štrk na chodníky.
12Zbudské DlhéRevitalizácia verejného priestranstva pred obecným úradom Zbudské Dlhéochrana a tvorba životného prostredia8000.00 €PrešovskýFrantišek KopejCieľom projektu bola revitalizácia verejného priestranstva v centrálnej časti obce s cieľom zvýšenia komfortu pre cieľovú skupinu a zvýšenia príťažlivosti obce. Rekonštrukciou a revitalizáciou verejného priestranstva pred budovou obecného úradu sa zmenila a vylepšila estetická stránka celého revitalizovaného priestoru. Osadením drevených lavičiek sa uvedený priestor stal malou oddychovou zónou pre návštevníkov obecného úradu alebo turistov, ktorí navštívia obec. Na informačnej tabuli si občania a turisti môžu prečítať informácie o zaujímavostiach a aktivitách v obci. Vysadená zeleň dodáva tomuto priestoru pocit pohodlia. Finančný dar bol použitý na revitalizáciu daného verejného priestranstva.
13PozdišovceRekonštrukcia obecného rozhlasuzachovanie kultúrnych hodnôt8000.00 €KošickýIng. Ján ČižmárikObec Pozdišovce v priebehu r. 2018 zrekonštruovala obecný rozhlas.Táto potreba vznikla z dôvodu, že pôvodný rozhlas bol veľmi poruchový vzhľadom na svoj rok výroby a opotrebenie. Preto na základe projektovej dokumentácie bola zrealizovaná rekonštrukcia obecného rozhlasu. Ciele, t. j. informovanosť občanov o dianí v obci boli naplnené, nakoľko po zrekonštruovaní celej siete sa zlepšila počutelnosť hlásených správ vzhľadom na lepšie a modernejšie parametre sústavy. Finančný dar bol použitý na prácu a materiál k rekonštrukcii rozhlasu.
14ĽubišaŠportovo-zábavné ihrisko pre deti a mládežpodpora a rozvoj telesnej kultúry8000.00 €PrešovskýJozef SklenčárRealizáciou projektu sa vytvorilo športovo-zábavné ihrisko v obci využiteľné takmer počas celého roka. Ihrisko vzniklo na nevyužitom priestranstve bývalého areálu základnej školy. Je situované v centrálnej časti obce a je voľne prístupné deťom a mládeži v obci. Športovo-zábavné ihrisko sa skladá z vežovej zostavy, hojdačky a dvoch pružinových hojdačiek (určených pre menšie deti). V okolí hracích prvkov je trávnatá dopadová plocha. Finančný dar bol použitý na zakúpenie hojdačiek, kotviaceho materiálu vrátane montáže.
15JABLOŇRekonštrukcia súčasného drôtového rozhlasu prechodom na bezdrôtový digitálny rozhlaszachovanie kultúrnych hodnôt6000.00 €PrešovskýVladimír Koscelnik, starosta obcePo vyhodnotení cenových ponúk bola v mesiaci máj podpísali zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom a následne v tomto mesiaci prebehla samotná realizácia projektu. Pôvodný drôtový rozhlas bol nahradený novým varovným a vyrozumievacím systémom - bezdrôtovým rozhlasom. V budove obecného úradu bolo zriadené nové vysielacie pracovisko. Ide o špeciálne vysielacie zariadenie, ktoré pracuje vo frekvenčnom prenosovom pásme 440 MHz. Hlavným cieľom bolo zvýšenie bezpečia obyvateľov obce. Iba včasným varovaním a vyrozumením pri mimoriadnych situáciách je predídené ohrozeniu životov a škodám na majetku našich obyvateľov. Realizáciou projektu sa dosiahla možnosť využívať najmodernejšie prostriedky zvyšovania bezpečia. V lokalitách obce na podperných stĺpoch verejného osvetlenia boli umiestnené bezdrôtové hlásiče v počte 14 kusov. Finančný dar bol použitý na rekonštrukciu starého drôtového rozhlasu na nový digitálny bezdrôtový.
16Petrovce nad LaborcomVýroba mobilného pódia a rekonštrukcia hľadiskazachovanie kultúrnych hodnôt8000.00 €KošickýIng Štefan RovňákCieľom projektu bola výroba prenosného mobilného pódia, jej zadnej steny a konštrukcie na prekrytie a zakrývacia plachta, výmena dosiek hľadiska a ich natretie vhodným povrchovým náterom, ako aj oprava poškodenéj kovovej konštrukcie a jej natretia. V rámci projektu bola zrealizovaná výroba mobilného pódia a rekonštrukcia hľadiska s montážou a povrchovou úpravou na mieste realizácie. Mobilné pódium bolo vyrobené stolárom v dielni. Dosky boli opracované v dielni a nainštalované na konštrukciu hľadiska, kde boli následne ošetrené povrchovým náterom. Ohlasy občanov boli veľmi pozitívne a to kvôli tomu, že sa odstránil už takmer dezolátny stav pôvodných dosiek. Finančný dar bol použitý na práce na výrobu mobilného pódia a rekonštrukciu hľadiska.
17HankovceÚprava verejných priestranstiev v strede obce.ochrana a tvorba životného prostredia8000.00 €PrešovskýIng.Ľudmila VeľasováZrealizovaním projektu "Úprava verejných priestranstiev v strede obce" sa dosiahlo skrášlenie námestia v obci, kde sa stretávajú občania pri ceste na dopravné spoje. Občania zo susednej obce Dedačov tu majú prestupovú stanicu do svojej obce, občania pri voľnočasových prechádzkach s deťmi na detské ihrisko a taktiež tadiaľ prechádzajú priaznivci futbalu na futbalové ihrisko. Finančný dar bol použitý na práce v súvislosti s úpravou verejných priestranstiev v obci.
18Rímskokatolícka farnosť sv. Michala, ĽubišaRevitalizácia a rekonštrukcia spoločenských priestorov s významom pre miestnu komunitu.zachovanie kultúrnych hodnôt5000.00 €Prešovský krajJán GičProjekt bol zameraný na revitalizáciu a rekonštrukciu spoločenskej miestnosti pre deti a mládež v RC v obci Ľubiša, ktorá bola prakticky nepoužiteľná. V rámci projektu sa podarilo vymeniť okná, zabezpečiť kúrenie elektrickými panelmi, vymurovať okná, vymaľovať strop a steny, bola vybudovaná nová elektroinštalácia a nové osvetlenie. Aktivity konajúce sa v danej miestnosti sú určené na stretávanie sa detí a mládeže. Realizujú sa tam rôzne workshopy, združovanie mladých z farnosti, spevokol, tvorivé dielne detí a rôzne aktivity pre deti a mládež, ako spoločenské hry a besedy. Finančný dar bol použitý na revitalizáciu a rekonštrukciu priestorov.
19Obec Rokytov pri HumennomRozvoj, podpora zveľaďovaní obcí, výstavba detského ihriskapodpora a rozvoj telesnej kultúry6000.00 €PrešovskýJozef DrobňákCieľom projektu bolo nabádať deti a deti z MŠ k využívanie ich voľného času prispôsobením vybavenia k ich psychosomatickému vývoju. V rámci projektu sa muselo najskôr pristúpiť k úprave pozemku, oploteniu pozemku a realizácii osadenia jednotlivých hojdačiek a preliezok. Ohlas bol od ľudí z obce veľmi pozitívny. Finančný dar bol použitý na hojdačky, pieskovisko, trampolínu, obrubníky, bránky, pletivo, trávu a na stavebný materiál.
20ČičarovceZveľadenie Domu smútkuzachovanie kultúrnych hodnôt8000.00 €KošickýImrich VargaCieľom projektu bolo vymeniť zastaralé drevené okná a dvere na objekte Domu smútku a tým zveľadiť tento objekt. Priebeh prác bol plynulý, bezproblémový. Staré pôvodné drevené dvere a okná sa podarilo vymeniť za nové plastové. Po namontovaní dverí bolo nutné ešte riešiť pre krajší vzhľad vstupov položenie dlažby, ktorá bola riešená už svojpomocne a zároveň zveľadiť aj okolie dverí. Následne bola obnovená biela maľba v interiéri Domu smútku. Financie boli použité na zveľadenie Domu smútku.
21KoškovceRekonštrukcia detského ihriskapodpora a rozvoj telesnej kultúry6000.00 €PrešovskýIng. Vladimír BabičSúčasné detské ihrisko v obci Koškovce bolo vybudované ešte v 70-tych rokoch minulého storočia zo železných rúrok. Nespĺňalo žiadne bezpečnostné ani hygienické normy. Touro rekonštrukciou sa vyriešila kompletná výmena všetkých hracích prvkov detského ihriska, ako aj vybudovanie bezpečnej dopadovej plochy s revitalizáciou verejnej zelene v jeho okolí. Výstavbou detského ihriska sa naplnili očakávania detí. Zefektívnilo sa ich trávenie voľného času. Finančný dar bol použitý na vybudovanie detského ihriska s dopadovou plochou.
22DrahňovRealizácia oddychovej plochyochrana a podpora zdravia8000.00 €KošickýTibor JasovskýV rámci projektu sa vytvorila oddychová plocha v lokalite obce, kde je rómska komunita. Vznikol tak priestor verejne prístupný pre obyvateľov tejto lokality a to v podobe oddychovej plochy. Vytvorila sa spevnená plocha s kombináciou verejnej zelene, dotvorená prvkami ako parkové lavičky, stôl a odpadové koše. Realizáciou oddychovej plochy sa zútulnilo a skrášlilo životné prostredie ľuďom, ktorí v tejto lokalite žijú. Finančný dar bol použitý na práce v rámci realizácie oddychovej zóny.
23ŠamudovceOprava sociálnych zariadení a kuchyne Kultúrneho domu Šamudovcezachovanie kultúrnych hodnôt6000.00 €KošickýEmil IrchaCieľom projektu bolo opraviť priestory v Kultúrnom dome v obci. Priestory sú súčasťou kultúrneho domu, ktorý bude slúžiť na rôzne aktivity pre obyvateľov obce. V rámci podporeného projektu boli všetky plánované aktivity zrealizované. V budove Kultúrneho domu boli prevedené všetky naplánované opravy a maľovky, ako aj výmena dlažby v miestnostiach a výmena starých WC, výmena dverí a zárubní. Obyvateľom, ktorí prišli na Obecný úrad sme ukazovali opravené miestnosti a každý sa vyjadril veľmi pochvalne a uznanlivo za prevedené opravy. Obyvatelia sa hlavne tešia opravenej a vynovenej kuchyni, nakoľko stará miestnosť kuchyne nevyhovovala im požiadavkám na prípravu občerstvenia na rôzne seniorské a mládežnícke akcie. Finančný dar bol použitý na rekonštrukciu sociánych zariadení a kuchynky.
24Lakšárska Nová VesZveľadenie obce a skvalitnenie informovanostizachovanie kultúrnych hodnôt6000.00 €TrnavskýIng. Oľga ProcházkováCieľom projektu bolo zlepšiť celkový vzhľad obce. Centrum obce bolo postupne dotvárané zeleňou. Doplnená bola zeleň (stromy a kríky), mobiliár (lavičky), osadené boli informačné tabule a dotvorená bola hracia plocha na detskom ihrisku. Obec v tomto roku realizovala projekt osvetlenia čiernych miest a doplnila ho zriadením osvetlenia v parku pri detskom ihrisku, kde nebolo doposiaľ žiadne. Pre zlepšenie informovanosti obyvateľstva bolo nutné zabezpečiť komplexnú rekonštrukciu rozhlasového vedenia v obci, ktorá nebola dlhodobo vykonávaná, no v súčasnosti je zrealizovaná na celom území obce. V rámci propagácie sa obec zapojila do projektu turistickej a cyklistickej mapy regiónu, ktorého výsledkom je veľká informačná tabuľa v centre obce a propagačné materiály – turistické mapy. Projektom sa zlepšil vzhľad obce, spokojnosť obyvateľov s informovanosťou na celom území a kladný ohlas obyvateľov aj návštevníkov (turistov a cyklistov). Finančný dar bol použitý na rekonštrukciu rozhlasového vedenia, dopadovú plochu detského ihriska, mobiliár, parkové osvetlenie, informačné tabule, zeleň, aerofoto a záhradnícke úpravy.
25RuskáZveľaďovanie a revitalizácia verejných preistranstiev obce Ruskáochrana a tvorba životného prostredia6000.00 €KošickýErika LakatošováPrvotným cieľom projektu bol rozvoj, zveľadenie a revitalizácia obce. Cieľom vybudovania amfiteátra bola úspora finančných prostriedkov na prenájme javiska, zvýšenie kvality podujatia a spoločné trávenie voľného času rodičov a detí na miestnom ihrisku. V rámci tejto aktivity bola spravená vonkajšia omietka stien v tenkých vrstvách, nakúpené boli potrebné dosky a hranoly, ktoré sú uložené u dodávateľa v skladových priestoroch, aby na jar mohol byť dokončený celý amfiteáter. Ohlasy ľudí sú pozitívne, pretože v obci vznikajú nové priestranstvá, kde si môžu ľudia posedieť pri opekačke alebo sa socializovať iným spôsobom. Financie boli použité na budovanie amfiteátra.
26Obec LastomírMŠ Lastomírpodpora vzdelávania8000.00 €KošicýĽubomír ŠipošVýmenou okien v MŠ v Lastomíre došlo k úsporám ne energiách, aj ku skvalitneniu interiéru a exteriéru MŠ, čo bolo aj cieľom projektu. Projekt sa realizoval v priebehu letných prázdnin. Skvalitnilo sa prostredie, v ktorom sa pohybujú deti a predškoláci obce. Obec Lastomír poskytnuté finančné prostriedky použila na výmenu okien, opravu fasády, rekonštrukciu podláh a na maľbu.
27Ivanka pri NitreRekonštrukcia chodníka na Novozámockej uliciochrana a podpora zdravia6000.00 €NitrianskyMgr.Ľuboš GálObec Ivanka pri Nitre vybudovala v obci chodník, ktorý prispel k zvýšeniu bezpečnosti občanov obce. Obec kladie dôraz na bezpečnosť žiakov základnej školy, ku ktorej významnou mierou prispel novovybudovaný chodník. Finančný dar bol použitý na práce na novom chodníku.
28UdavskéModernizácia - materiálne vybavenie Kultúrneho domu Udavskézachovanie kultúrnych hodnôt6000.00 €PrešovskýTomáš Pastirák, starosta obceCieľom projektu bola modernizácia interiéru kultúrneho domu a zvýšenie jeho estetickej hodnoty, čo sa zakúpením nových stolov aj podarilo. Po výmene prietokového ohrievača v kuchyni sa dosiahlo vyššie funkčné využitie priestorov. Finančný dar bol použitý na zakúpenie prietokového ohrievača vody do kuchyne a kúpu stolov.
29ZbojnéDetské ihrisko a vonkajšie fitness pre mládežpodpora a rozvoj telesnej kultúry6000.00 €PrešovskýAnna KoščováCieľom projektu bolo zapojiť deti a mládež na hry a športovanie vonku, skultúrniť a zatraktívniť prostredie v obci. Realizáciou projektu boli vybudované hracie prvky pre deti a fitness prvky na vonkajšie cvičenie pre mládež a dospelých. Finančný dar bol použtiý na hracie fitness prvky a komponenty detského ihriska.
30ChlmecÚprava okolia domu nádejzachovanie kultúrnych hodnôt8000.00 €PrešovskýCyril HirjakV rámci projektu sa podarilo obci Chlmec spevniť priestor, konkrétne svah, ktorý sa nachádza v lokalite "HURKA", kde hrozil zosuv pôdy. V rámci projektu bolo postavené oporné oplotenie okolo Domu nádeje. Vymenili sa vchodové brány, zakúpili sa lavičky a upravil sa terén okolo Domu nádeje. Finančný dar bol použitý na úpravu okolia a zakúpenie oplotenia.
31SvetliceVýmena okien a dverí na budove Kultúrneho domuzachovanie kultúrnych hodnôt6000.00 €PrešovskýJaroslav IvančoCieľom projektu bola výmena okien a dverí na budove Kultúrneho domu v obci Svetlice. Nakoľko sa v sále Kultúrneho domu uskutočňujú rôzne spoločenské podujatia, okná a dvere boli už dosť staré a poškodené a výmena bola akútna. V zime sa sála Kultúrneho domu nedala vykúriť, nakoľko bol veľký únik tepla cez okná a dvere, ktoré netesnili. Výmenou okien a dverí sa okrem toho, že sa zamedzilo úniku tepla, zlepšil aj vizuálny vzhľad budovy Kultúrneho domu. Finančný dar bol použitý na plastové okná, dvere, stavebný a ostatný materiál.
32Obec SuchéInformačné tabule v obci Suchézachovanie kultúrnych hodnôt8000.00 €KošickýJarmila LopatováPredmetom projektu bola realizácia informačného systému prostredníctvom informačných tabúľ. Informačné tabule boli umiestnené na najviac frekventovaných miestach a slúžia pre informovanie obyvateľov obce, ako aj návštevníkov. Realizáciou informačných a smerových tabúľ sa zvýšila v obci informovanosť návštevníkov a obyvateľov obce. Celkovo bolo osadených 7 informačných tabúľ a dve smerové tabule. Finančný dar bol použitý na výrobu a montáž tabúľ.
33VýravaVybudovanie premostenia cez potok v obci Výravaochrana zdravia8000.00 €PrešovskýMonika KurťakováV kultúrnom dome v obci Výrava bolo vykurovanie zabezpečené elektrickými konvektormi, čo bolo pri posledných zimách veľmi nákladne. Preto sa obec rozhodla pristúpiť k rekonštrukcii kúrenia formou zriadenia kotolne a zavedením ústredného kúrenia na celom prízemí obecného úradu, t.j kultúrny dom a sobášna miestnosť. Ciele projektu boli naplnené a v tomto období je už naplno využívaná nová kotolňa, ktorá zabezpečuje vykurovanie prízemia, ktorého dve miestnosti sa využívajú aj na pracovné porady, ako aj pre ďalšie rôzne kultúrne podujatia. Finančný dar bol použitý na práce so zriadením kotolne.
34Jablonov nad TurňouOUTDOOR FIT PAKRpodpora a rozvoj telesnej kultúry6000.00 €KošickýIng. Slavomír ZubriczkyCieľom projektu bolo vytvoriť miesto pre širokú verejnosť, ktorá si bude môcť vychutnať pohybové aktivity na čerstvom vzduchu, motivovať mládež k športovým aktivitám a vybudovanie zariadenia s neobmedzenou možnosťou cvičenia. Táto aktivita mala veľmi pozitívny ohlas, najmä u mladšej generácie. Vybudovaním Outdoor fit parku sa zatraktívnil priestor športového areálu. Realizáciou tohto projektu sa prispelo k tomu, aby mládež mala možnosti aktívneho športu, amatérskym aj profesionálnym športovcom, ktorí reprezentujú obec na miestnej, ale v súčasnosti už aj na svetovej úrovni. Vznikli tak podmienky na to, aby sa mohli zdokonaľovať a pracovať na sebe. Zároveň tak motivovali aj ostatných, ktorí možno len uvažujú o tom, či začať s aktívnym cvičením. Finančný dar bol použitý na konštrukciu outdoor fitness a montáž spolu s prácou a materiálom.
35ŽbinceRealizácia novej webovej stránky obcezachovanie kultúrnych hodnôt7060.00 €KošickýJán JurkoCieľom projektu bolo vybudovať moderné webové sídlo obce, ktoré umožňuje obojstrannú komunikáciu s občanmi obce prostredníctvom webovej stránky, ale aj mobilnej aplikácie. Koncom mesiaca októbra 2018 bola spustená prevádzka nového webu. Ohlas občanov na stránku je kladný, mnohí sa hneď zapojili do ankety prostredníctvom webovej stránky. Finančný dar bol použitý na tvorbu novej webovej stránky obce.
36LackovceObnova detských ihrísk v obci Lackovcepodpora a rozvoj telesnej kultúry8500.00 €PrešovskýIng. Ľuboslava HofericováCieľom projektu bola obnova dvoch detských ihrísk v obci Lackovce. Ihriská v obci boli už zastaralé a značne opotrebované. Preliezky, ktoré sa nachádzajú na ihriskách boli ešte z 80-tych rokov, kedy bola zriadená materská škola, čím už nespĺňajú bezpečnostné podmienky. V rámci realizácie projektu sa podarilo vymeniť staré prvky, ktoré už boli aj nebezpečné, za certifikované nové prvky detského ihriska. Finančný dar bol použitý na zakúpenie zostavy ihrísk.
247560.00 €

Program SPP-Distribúcie

V roku 2018 získalo podporu 8 projektov, ktorým bola prerozdelená celková suma 76 126,12 €.

Č. PredkladateľNázov projektuPodporená sumaOblasť podporyŠtatutárMestoKrajZáverečná správa
1Mesto Stará Turá Detské ihrisko v miestnej časti Papraď 5000.00 €podpora a rozvoj telesnej kultúryIng. Anna HalinárováStará TuráTrenčianskyZámerom projektu bolo vytvorenie oddychovej zóny určenej na zmysluplné využívanie voľného času pre obyvateľov v miestnej časti Starej Turej s názvom Papraď, predovšetkým pre komunity rodín s malými deťmi. Priestor pred tým slúžil ako školská záhrada prvej kopaničiarskej evanjelickej školy na Slovensku. Vytvorením oddychovej zóny sa premostí najmladšia a najstaršia generácia. Vybudovanie ihriska sa podarilo naplniť v plnej miere, na ihrisku boli osadené harcie prvky, hojadačka strunová, hniezdo aj lanová pyramída. Zároveň tu bola zrekonštruovaná studňa a tiež osadené lavičky. Pre miestnu komunitu tak vznikla nová oddychová zóna. Finančný dar bol použitý na zakúpenie strunovej hojdačky, hojdacieho hniezda, lanovej pyramídy a na montáž prvkov.
2Vojtech BalázsFinančná podpora liečby po amputácii dolnej končatiny 596.53 €poskytovanie sociálnej pomociGemerská PanicaKošickýAmputácii dolnej končatiny si vyžaduje značné náklady postihnutého Vojtecha Balázsa na dopravu na rehabilitácie do Rimavskej soboty a na odborné vyšetrenia v Banskej Bystrici. Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s., sa touto cestou rozhodla finančne prispieť na liečbu dlhoročného odberateľa zemného plynu. Prepúšťacia správa predkladateľa je v prílohe.
3Ľubovnianska nemocnica n.o.Modernizácia centrálnej sterilizácie 5000.00 €ochrana a podpora zdraviaMUDr. Peter Bizovský, MPH.Stará ĽubovňaPrešovskýV rámci projektu: Modernizácie centrálnej sterilizácie sa zrealizovala výmena morálne a fyzicky zastaralého prístrojového vybavenia centrálnej sterilizácie a tak sa zabezpečila realizácia procesov sterilizácie spočívajúcich v dekontaminácií, predsterilizačnej príprave a sterilizácii zdravotníckych pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a zdravotníckej techniky používanej v rámci zdravotnej starostlivosti v Ľubovnianskej nemocnici. Výmena zahŕňala výmenu parného sterilizátora a kombinovaného sterilizátora. Projekt je určený hlavne pre obyvateľov okresu Stará Ľubovňa a širšieho regiónu. Finančný dar bol použitý na zakúpenie parného sterilizátora.
4Fakultná nemocnica s poliklinikou ŽilinaPsychická rovnováha pacientov gastroenterológie 19999.20 €ochrana a podpora zdraviaIng. Igor StalmašekŽilinaŽilinskýZámerom projektu bolo poskytovanie zdravotnej starostlivosti, zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti a realizácia endoskopických vyšetrení v celkovej anestéze. Cieľom projektu bola možnosť zvlášť citlivým pacientom poskytnúť endoskopické vyšetrenie, v rozsahu gastroskopie a kolonoskopie v celkovej krátkodobej anestéze. V rámci projektu prebehlo aplikačné školenie a konzultácie s dodávateľom. Preventívne aspekty a zlepšenie diagnostiky v závislosti od úspešnosti liečby ostáva zatiaľ len v predpokladoch projektu a v následných očakávaniach. Finančný dar bol použitý na zakúpenie anesteziologického prístroja.
5Zlatý kľúčik, n. f.Zdravotnícke prítroje pre Detskú kliniku LF UK 15000.00 €ochrana a podpora zdraviaprof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.KošiceKošickýCieľom Zlatého kľúčika bolo zakúpenie ultrazvukového prenosného prístroja a mobilnej odsávačky hlienov. Detská klinika je najväčším pracoviskom NÚDCH s 96 lôžkami. Používaním medicínskeho zariadenia sa tak zvýši bezpečnosť a komfort detského pacienta. Zároveň sa tým skvalitní úroveň zdravotnej straostlivosti na klinike. Ultrazvukový prenosný prístroj je určený na neinvazívnu včasnú diagnostiku ochorenia obličiek, spoľahlivo dokáže detegovať vrodené vývojové chyby uropoetického systému u detí. Mobilná odsávačka je určená pre pacientov hospitalizovaných na oddelení JIS Detskej kliniky, využíva sa hlavne v rizikovej skupine vysoko ohrozených dojčiat a pacientov so závažnými akútnymi a chronickými chorobami. Finančný dar bol použitý na zakúpenie prenosného ultrazvukového prístroja s vozíkom,a mobilnej odsávačky hlienov a zakúpenie stoličky a kancelárskeho vybavenia.
6ŠK KarlovkaHokejový turnaj XV. Ročník Vianočného turnaja Misnk 15225.00 €podpora a rozvoj telesnej kultúryŠtefan PjontekBratislavaBratislavskýProjekt je určený pre bývalých hráčov, ktorí sa zaslúžili o 3 medaily (zlato, striebro, bronz) zo svetových šampionátov v ľadovom hokeji a zaslúži sa o vzornú reprezentáciu Slovenska za našimi hranicami. Výber hráčov na turnaj prebieha prakticky celý rok. Cieľom projektu je finalizovanie konečnej nominácie v mesiacoch september - december. Oslovených bude 50 hráčov a z nich sa vyberie konečná 22-členná výprava.
7ZŠ s MŠ NemeckáChráň životné prostredie 6000.00 €ochrana a tvorba životného prostrediaMgr. Anna PetrášováNemeckáBanskobystrickýChrániť si svoje okolie, v ktorom žijeme, by malo byť jednou z priorít každého jedného z nás. Cieľom projektu je vytvoriť skupinu mladých environmentalistov - žiakov z 2. stupňa základnej školy, ktorí budú šíriteľmi osvety "Chráň životné prostredie". Pre naplnenie tohto cieľa bude potrebné, aby budúci mladí environmentalisti získali potrebné vedomosti o životnom prostredí, zručnosti pri ochrane životného prostredia, pri posudzovaní stavu životného prostredia a navrhovaní zmien vedúcich k zlepšovaniu bezprostredného životného prostredia a spôsobilosti potrebné k šíreniu environmentálneho povedomia u ľudí. V čase mimoškolského vyučovania budú vybraní žiaci pravidelne preškoľovaní a po získaní certifikátu "Mladí environmentalista" sa budú oni podieľať na vzdelávaní svojich mladších spolužiakov a na všetkých environmentálnych aktivitách organizovaných školou. Odovzdávaním vedomostí, zručností a spôsobilostí mladším spolužiakom sa zabezpečí udržateľnosť projektu aj mimo riešeného obdobia a zároveň sa takto vybuduje aj tradícia akejsi školy podporujúcej ochranu životného prostredia.
8Nadácia CvernovkaRegulácia teploty v mamičkovskom Coworkingu Cvernovka 9305.39 €podpora vzdelávaniaIng. Branislav ČavojBratislavaBratislavskýProjekt regulácie teploty v mamičkovskom coworkingu bol určený na zlepšenie prostredia a podmienok práce v rámci Coworkingu Cvernovka, ktorý poskytuje moderný koncept zdieľaných kancelárií a zasadačiek, kde môžu freelanceri alebo kreatívci pracovať. Mamičkovský coworking je ideálny pre mamičky a oteckov na rozvoj svojich kariérnych zručností. Deti sú pod drobnohľadom starostlivých vychovávateliek. Hlavnou príčinou realizácie projektu bola kritická teplotná situácia panujúca v priestoroch Coworkingu, ktorý sa nachádza na 5. poschodí. Projekt tieto podmienky mitigoval osadením chladiaceho systému a to vo forme klimatizačných zariadení rozmiestnených v jednotlivých priestoroch. Finančný dar bol použitý na nákup klimatizačných jednotiek spolu s ich montážou a technickou dokumentáciu.
76126.12 €

Program Eustream dary

V roku 2018 získalo podporu 5 projektov, ktorým bola prerozdelená celková suma 29 500,00 €.

Č. zmluvyPredkladateľNázov projektuPodporená sumaOblasť podporyŠtatutárMestoKrajZáverečná správa
1OZ Futbalový klub BušincePodpora mládežníckych družstiev FK Bušince 2000.00 €podpora a rozvoj telesnej kultúryMarta RačkováBušinceBanskobystrickýCieľom projektu bolo stabilizovať a skvalitniť činnosť družstva dorastu a žiakov FK Bušince, za účelom športového, avšak aj osobnostného rastu zúčastnených detí. Projekt riešil výstavbu malej tribúny so strechou cca 140 miest na sedenie. Tribúnu budú využívať diváci všetkých vekových kategórií. Tribúna prispeje k zvýšeniu komfortu divákov pri sledovaní jednotlivých zápasov. Finanačný dar bol použitý na pokrytie časti nákladov pri výstavbe tribúny.
2Csemadok – Základná organizácia Kapušianske KľačanyDaloló Ung-Vidék 1000.00 €zachovanie kultúrnych hodnôtKarol MolnárKapušianske KľačanyKošickýZámerom projektu bolo usporiadanie folklórneho festivalu na regionálnej úrovni s hlavným dôrazom na kultúrny rozvoj, čo sa podarilo v projekte aj naplniť. Cieľom bolo zachovanie tradícií menšinového folklóru a ľudovej hudby v regióne. Podujatie malo veľký význam pre obyvateľom, hlavne pre mladých, posilnilo národnostné sebavedomie. Finančný dar bol použitý na odmeny pre účinkujúcich.
3Obec BelžaDeň obce Belža 500.00 €zachovanie kultúrnych hodnôtIng. Ondrej PravdaBelžaKošickýDeň obce Belža začal varením špecilít. Varenia jedla sa zúčastnili 4 družstvá. Jedlo domáceho družstva bolo vydávané zadarmo všetkým návštevníkom a hosťom. Na podujatí tvorivé dielne oslovili všetkých prítomných. Vyrábali sa košíčky, črepníky z hliny. Ďalším spestrením bolo vystúpenie animátorov Máša a Medveď. Oslovilo predovšetkým deti, ktoré si zatancovali a zaspievali. Počas akcie bol pripravený skákací hrad a nafukovacia šmýkalka. O pozornosť sa starali aj hasiči z DHZ z obce Kokšov Bakša, ktorí predstavili svoju techniku, povozili deti v hasičskom aute a pripravili súťaže a penovú šou. V hlavnom programe vystúpli spevácke skupiny. Finančný dar bol použitý na hudobné vystúpenie, tvorivé dielne, vystúpenie animátorov Máša a Medveď, vystúpenie DHZ a na nafukovaciu šmýkalku so skákacím hradom.
4GLOBSEC o.z.GLOBSEC Tatra Summit 2018 25000.00 €podpora vzdelávaniaMilan SolárBanská BystricaBanskobystrickýGLOBSEC Tatra Summit sa za uplynulých šesť rokov stal dôležitou platformou pre diskusiu o budúcnosti Európskej únie v strednej Európe. Dnes je uznávanou a rešpektovanou značkou nielen v našom regióne, ale i v širšej Európe. Významne prispieva k formovaniu regionálnej ako aj európskej agendy, a je neodmysliteľným miestom stretnutí vplyvných európskych lídrov. Hlavným cieľom konferencie bolo nadviazať dialóg a pomôcť identifikovať príležitosti na užšiu spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom v oblastiach inovácií, investícií, digitálnej ekonomiky, finančnej infraštruktúry, energetiky alebo udržateľnej mobility a tým podporiž hospodársky rast strednej a východnej Európy. Cieľom konferencie bolo preskúmať súčasné politické, hospodárske a finančné výzvy, ktoré si vyžadujú spojenie reforiem a investícií. V regióne strednej a východnej Európy zatiaľ neexistuje podoobná platforma spájajúca lídrov verejného a súkromného sektora, ktorá by poskytla takýto priestor pre formát diskusie. Konferencia sa konala 5. - 6.10.2018. Priniesla návrhy politických riešení v rácmi otvorených aj uzavretých diksusných formátov. Výstupy z diskusií budú analyzované a vyhodnocované, navrhnuté budú ďalšie kroky a konferencia bude zosumarizovaná do strategických dokumentov. Finančný dar bol použitý na prepravu účastníkov a projektového tímu, ubytovanie, prenájom, catering, event manažment, software, obsahovú prípravu a expertské služby.
5Asociácia technických diagnostikov SRKonferencia DIS 1000.00 €podpora vzdelávaniadoc. Ing. Viera Peťková, PhD.KošiceKošickýAsociácia technických diagnostikov SR organizuje každoročne medzinárodnú vedeckú konferenciu v oblasti technickej diagnostiky, údržby, bezpečnosti a starostlivosti o stroje a zariadenia. V dňoch 2. a 3. októbra 2018 sa uskutočnil v Dome techniky v Košiciach už XXI. ročník tohto podujatia DIS - Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky. Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 70 registrovaných pracovníkov z priemyselných, plynárenských, energetických, hutníckych a ďalších podnikov zo Slovenska, zahraničia ako aj študentov technickej univerzity. Pracovníci mali možnosť vymeniť si svoje skúsenosti z preventívnej a prediktívnej údržby, oboznámiť sa s novými trendami starostlivosti o majetok a dostupnými meracími zariadeniami na trhu. Konferencia ako každoročne mala dobrý ohlas a zároveň opäť potvrdila, že patrí k najväčším a najprestívnejším podujatiam v oblasti technickej diagnostiky. Finančný dar bol použitý na prípravu zborníka a catering.
29500.00 €

Grantový program Regióny

V roku 2018 v rámci grantového programu Regióny podporených 47 subjektov v celkovej sume 40 000,00 €.

 

Č.PredkladateľProjektOblasť podporyPodporená sumaMestoKrajZáverečná správa
1Základná škola GajaryRekonštrukcia školského tenisového kurtupodpora rozvoja telesnej kultúry1000.00 €GajaryBratislavskýVďaka realizácii projektu sa podarilo zrekonštruovať školský tenisový kurt. Odstránil sa starý antukový povrch a položil sa nový. Obnovil sa spotrebný tenisový materiál, ako tenisová sieť, kartáč na antuku a tenisové loptičky. Cieľ projektu bol splnený k spokojnosti všetkých hráčov tenisu v obci Gajary a jeho okolia. Finančný dar bol použitý na rekonštrukciu antukového povrchu a nákup tanisového príslušenstva.
2Obec UnínVýstavba detského ihriska v parkupodpora rozvoja telesnej kultúry1000.00 €UnínTrnavskýCieľom projektu bolo vybudovanie detského ihriska v parku pre deti z obce Unín. Detské ihrisko je zložené z dvojhojdačiek, ľanovej pyramídy a nerezového kolotoča. Priestor ihriska sa doplnil osadením parkových lavičiek. Projekt bol zameraný na rozvoj fyzických aktivít u det, ako aj ich mentálny rozvoj. Finančný dar bol použitý na výstavbu detského ihriska v parku.
3Mesto ŠamorínDetské ihrisko na Gazdovskom radepodpora rozvoja telesnej kultúry1000.00 €ŠamorínTrnavskýMesto Šamorín žiadalo prostriedky na projekt s názvom "Detské ihrisko na Gazdovskom rade". Cieľom projektu bolo rozšírenie detského ihriska na tomto mieste, ktoré bolo postavené v roku 2005. Každý rok samospráva investuje peniaze na rekonštrukciu, údržbu a obnovu detského ihriska a v roku 2016 boli umiestnené na tomto mieste vonkajšie fitnes prvky. Získané finančné prostriedky vo výške 1000 € boli použité na nákup hracej lavičky a betónového pingpongového stola.
4Obec SmoleniceOsadenie lavičiek v kaštieľskom parkuzachovanie kultúrnych hodnôt1500.00 € SmoleniceTrnavskýCieľom projektu bolo osadenie lavičiek do verejne prístupného parku, kde obec v spolupráci s OZ Naše Smolenice pred dvoma rokmi vyčistila bývalý Pálfiovský park, upravila terén, očistila ho od odpadu a vyhotovila chodníky cez park. O park sa obec taktiež pravidelne stará a kosí ho. Lavičky sa tešia veľkej obľube a park získal na atraktivite. Neskôr budú v parku osadené aj historické svietidlá. Finančný dar bol použitý na nákup a osadenie lavičiek.
5Obec Hrnčiarovce nad ParnouObnova informačných tabúľzachovanie kultúrnych hodnôt1000.00 €Hrnčiarovce nad ParnouTrnavskýCieľom projektu bola obnova troch informačných tabúľ v obci. Projekt bol určený pre širokú verejnosť obyvateľstva, najmä pre občanov žijúcich v obci. Občania tak získali dostupnejšie a komplexnejšie informácie o dianí v obci. Finančný dar bol použitý na zakúpenie informačných tabúl.
6Mesto Nová BaňaLetná rozprávková čitáreň v MŠ Nová Baňapodpora vzdelávania1000.00 €Nová BaňaBanskobystrickýVýsledkom projektu bolo vybudovanie malej oddychovej zóny a relaxačnej zóny. Projekt prispel k zlepšeniu sociálnej aktivity dieťaťa a naplneniu potreby sociálneho kontaktu s rovesníkmi a dospelými. Cieľom projektu bola podpora vzťahu dieťaťa k poznávaniu a učeniu. Finančné prostriedky boli použité na materiálne vybavenie, tulivaky, lavičky, stoly, set matracov a paletové sedenie.
7ZŠ a MŠ PlavnicaObjavujeme svet elektronikypodpora vzdelávania800.00 €Plavnica 244PrešovskýCieľom projektu bolo prebudiť pozitívny vzťah v technickej oblasti u žiakov. V rámci projektu sa podarilo zakúpiť elektronické stavebnice a ďalšie elektronické pomôcky, ktoré rozvíjajú konštruktívne myslenie žiakov. Žiaci na hodinách techniky skúšali elektrické svetelné obvody. Veľkú radosť mali, ak obvod správne zapojili a svetlá rozsvietili. V rámci zapojenia zvukových elektrických pomôcok si žiaci mohli vyskúšať aj rôzne zvuky. Finančný dar bol použitý na zakúpenie elektrického obvodu, laboratórneho zdroju Geti, kontaktného poľa, trafopájky, lupy s osvetlením a multimetra.
8Obec Zemianska OlčaRekonštrukcia detského ihriska podpora a rozvoj telesnej kultúry1000.00 €Zemianska OlčaNitrianskyCieľom projektu bola výstavba oplotenia detského ihriska v miestnom parku popri komunikácii. Miestny park a ihrisko je tak verejne prístupné a najmä bezpečnejšie, nakoľko ho navštevujú deti do 14 rokov. Oplotením ihriska sa tak môže predísť najmä dopravným nehodám. Finančný dar bol použitý na oplotenie ihriska.
9ZŠ a MŠ BohdanovceObnova detského ihriska v materskej školepodpora a rozvoj telesnej kultúry600.00 €Bohdanovce 209KošickýZámerom projektu bolo zakúpenie hracieho prvku do areálu materskej školy v Bohdanovciach. Hracie prvky podporujú u detí fantáziu a stimulujú ich potrebný pravidelný pohyb vonku. Deti sa v zakúpenom vláčiku veľmi radi hrajú a veľmi si ho obľúbili. Finančný dar bol použitý na zakúpenie vláčika s tunelom.
10ZŠ a MŠ Dolný SmokovecSlobodný prístup k informáciámzachovanie kultúrnych hodnôt800.00 €Vysoké TatryPrešovskýProjekt bol zameraný na inovovanie a zmodernizovanie obsahu vzdelávania a metód vo vyučovaní. Žiaci a učitelia získali voľný prístup k informačným zdrojom. Napojením školy na informačnú sieť bola poskytnutá žiakom možnosť využitia moderných technológií vo výučbe. Finančný dar bol použitý na zakúpenie zariadenia UBNT UniFi, káblu, konektora a iného pomocného materiálu.
11ZŠ Nižný ŽipovŠportom za zdraviepodpora a rozvoj telesnej kultúry600.00 €Nižný ŽipovKošickýVyužívaním zakúpených športových potrieb obec Nižný Žipov zmodernizovala a zatraktívnila výchovno-vzdelávací proces, konkrétne hodiny telesnej výchovy a činnosť záujmových krúžkov. Pohybom a športom škola vedie žiakov k zdravému životnému štýlu a tým prispieva k upevňovaniu ich zdravia. Finančný dar bol použitý na stolnotenisový stôl, rakety a zakúpenie lôpt.
12ZŠ Gy. Dénesa s VJM PlešivecPodzemná ríšapodpora vzdelávania600.00 €PlešivecKošickýCieľom projektu bolo oboznámiť žiakov so vzácnosťami podzemnej ríše. Projekt bol určený pre 168 žikaov. Žiaci spolu s učiteľmi navštívili jaskyňu Domica. Snažili sa pochopiť činnosť vody v jaskyni, všímali si živočíchy. Starší žiaci mali pripravené pracovné listy, ktoré mali vyplniť po prehliadke, mladší žiaci svoje zážitky z prehliadky nakreslili. Finančný dar bol použitý na vstupné do jaskýň a na zakúpenie učebných pomôcok.
13Obec Dvory nad ŽitavouRevitalizácia dvora obecného múzeazachovanie kultúrnych hodnôt1000.00 €Dvpory nad ŽitavouNitrianskyAreál obecného múzea nespĺňal estetické ani funkčné podmienky, bol zanedbaný a zarastený. Realizáciou projektu sa revitalizovalo, skrášlilo a sfunkčnilo okolie obecného múzea, ktoré slúži na organizovanie rôznych spoločenských podujatí v obci. Úpravou areálu sa vytvoril estetický a sfunkčnený verejný priestor, ktorý bude slúžiť aj na oddych a stretávanie občanov v obci. Finančný dar bol použitý na nákup trvaliek a ozdobných tráv, ozdobných drevín, substrátu, mulčovacieho materiálu, mobilných kvetináčov, osiva, trávnej zmesi a oddeľovacej lišty od trávnika.
14ZŠ a MŠ Kamienka"Zahrajme sa na svadbu"zachovanie kultúrnych hodnôt600.00 €Kamienka 113PrešovskýObec Kamienka je bohatá a hrdá na kultúrne tradície svojich predkov, ktoré uchovávajú folklórne skupiny v obci. Ciele projektu boli naplnené tým, že všetkým chlapcom boli zakúpené biele košele, nohavice a krpce a dievčatám boli zakúpené taktiež niektoré časti krojov. Kroje sa budú využívať na rôznych festivaloch a vystúpeniach. Finančný dar bol použitý na zakúpenie krojov.
15ZŠ VojčiceObnova informačných systémovzachovanie kultúrnych hodnôt600.00 €VojčiceKošickýObnovou informačných systémov je možné kvalitne zdokumentovať živoť v škole, jej aktivity, podujatia a v neposlednom rade sa zviditeľniť pred verejnosťou. Pomocou projektu sa uľahčilo dokumentovanie podujaít ako Olympijský deň, Európsky týždeň športu, či Tvoríme z plodov našich stromov, ktoré sa v roku 2018 v škole zorganizovali. Vďaka projektu sa zakúpil fotoaparát Canon PowerShot G7 Mark II.
16ZUŠ Spišská Nová VesObnova šatní tanečného odborupodpora a rozvoj telesnej kultúry600.00 €Spišská Nová VesKošickýRealizácia projektu spočívala v obnove šatní tanečného odboru ZUŠ v Spišskej Novej Vsi, čím sa podstatne zvýšila kvalita priestorov v šatni. Nové vešiakové steny svojim pevným uchytením prispievajú k bezpečnosti detí a zároveň vytvárajú komfortné prostredie, ktoré prispieva k vyučovaciemu procesu. Finančné prostriedky vo výške 600 € boli použité na stabilné vešiakové steny a lavice.
17Obec AlekšinceFutbalový turnaj o pohár starostu obcepodpora a rozvoj telesnej kultúry500.00 €Alekšince 389NitrianskyZámerom projektu bola podpora pohybových aktivít obce Alekšince. Cieľom bolo ponúknuť šport, ako dopolnok k iným aktivitám, upevňovať vzťahy medzi obyvateľmi a snaži sa o zapojenie čo najväčšieho počtu obyvateľov rôznych vekových kategórií. Futbalový turnaj o putovný pohár starostu obce sa konal 28.7.2018. Výsledok je organizátormi hodnotený kladne a občanom bol spríjemnený ich voľný čas. Finančný dar bol použitý na zakúpenie cien pre víťazov, občerstvenie a propagáciu.
18ZŠ Trstené pri HornádaZázrak zvaný VODApodpora vzdelávania800.00 €Trstené pri HornádeKošickýZámerom celého projektu bolo znížiť spotrebu pitnej vody oproti predošlým rokom a vytvoriť exteriéru vhodný pre vyučovací proces s využitím inovatívnych vyučovacích metód. Vytvorili sa zásobníky dažďovej vody v okolí školy a dažďovú vodu deti a učitelia využívajú na polievanie kvetov, umývanie tabúľ atď. Vytvorilo sa za pomoci rodiča s minibagrom jazierko, ktoré je súčasťou zachytávania dažďovej vody a zároveň slúži vo vyučovacom procese. Pri ňom je informačná tabuľa a vysadené rastliny. Finančný dar bol použitý na nákup materiálu potrebného k zachytávaniu vody, exteriérové rastliny a informačnú tabuľu.
19Obec RadavaInformačná tabuľa s mapou obce Radavazachovanie kultúrnych hodnôt500.00 €Radava 444NitrianskyRealizáciou projektu, osadením informačnej tabule s mapou obce v jej centre, sa podporil rozvoj cestovného ruchu v obci. Uľahčila sa tak orientácia v obci pre návštevníkov, ktorí sú tu ubytovaní z dôvodu návštevy termálneho kúpaliska v Podhájskej. Finančný dar bol použitý na zakúpenie informačnej mapy.
20Obec DiakovceObnova detského dopravného ihriskapodpora a rozvoj telesnej kultúry1000.00 €DiakovceNitrianskyZámerom projektu bola obnova detského ihriska. V areáli boli osadené zvislé a vodorovné dopravné značenia. Na niektorých miestach bolo opravené oplotenie, vyrovnané boli chodníky a osadená bola kamera. Obnova areálu mala veľmi dobrý ohlas. Dopravné ihrisko je od tej doby otvorené denne. Blízkosť detského ihriska, školských a predškolských zariadení zabezpečuje, že je ihrisko plné detí a rodičov. Revitalizovaním pozemku sa prispelo k ochrane životného prostredia, a tak sa deti môžu hrať v zdravom prostredí, v ktorom sa môžu naučiť bezpečnému správaniu na cestách. Finančný dar bol použitý na dopravnú značku, pätku na uchytenie značiek a na stĺpiky.
21ZŠ a MŠ Šarišské MichaľanyRozvoj pohybovej kultúry u žiakovpodpora a rozvoj telesnej kultúry600.00 €Šarišské MichaľanyPrešovskýCieľom projektu bolo rozvíjať pohybovú kultúru v rámci telesnej výchovy a krúžkovej činnosti, pričom sa projekt zameriaval na florbal. Zakúpená bola kompletná výstroj s dresmi, ktoré sa využívajú pri reprezentácii školy na súťažiach. Výstroj sa používa aj pri krúžkovej činnosti v rámci školy. Žiakom sa zakúpená výstroj veľmi páči, spĺňa všetky parametre na realizáciu kvalitnej hry. Finančný dar bol použitý na zakúpenie brankárskej masky, hráčskej hokejky, loptičky a hráčskeho kompletu.
22ZŠ s MŠ HaličPodpora tradičných zvykov Haličského podzámčiazachovanie kultúrnych hodnôt500.00 €HaličBanskobystrickýCieľom projektu bolo podporiť žiakov, ktorí navštevujú krúžok a snažia sa zachovávať tradičné zvyklosti predkov. Zoskupenie bolo podporené kúpou prenosného elektrického klavíra a syntetizátora, ktorým sú deti pri svojom speve doprevádzané. Projekt má prínos pre celé Haličské podzámčie združujúce cez 12 obcí. Finančný dar bol použitý na kúpu klavíra a syntetizátora.
23Obec OsuskéObnova detského ihriska v areáli ZŠ a MŠpodpora a rozvoj telesnej kultúry1000.00 €OsuskéTrnavskýCieľom projektu bolo obnovenie prvkov pôvodného detského ihriska z 80. rokov, ktoré už dnes nevyhovuje súčasným estetickým ani bezpečnostným požiadavkám. Pôvodné prvky boli doplnené o lanovú pyramídu. Celý priestor sa tak zatraktívnil a je efektívne využívaný hlavne deťmi. Financie boli použité na zakúpenie lanovej pyramídy.
24ZŠ J. Erdélyiho s VJM Veľké KapušanyRytmus, ako relax pre našich žiakovpodpora vzdelávania600.00 €Veľké KapušanyKošickýCieľom projektu bolo vybudovať z nevyužívanej triedy hudobnú učebňu, vybaviť ju hudobnými pomôckami a nástrojmi a celkovo zútulniť priestor. Zámerom projektu je vysvetľovať deťom učivo hudobnej výchovy názorne pomocou magnetických tabuliek a magnetických nôt. Okrem hodín hudobnej výchovy trieda slúži na relaxáciu a stretávanie sa citarového krúžku a speváckeho zboru. Ohlasy na nový priestor a pomôcky od detí aj rodičov sú veľmi pozitívne. Finančný dar bol použitý na magnetickú notovú osnovu, magnetické noty, magnetické tabuľky s notovou osnovou a magnetmi, zobcové flauty a na rámy na portréty skladateľov.
25SOŠ-SzKI Kravany nad DunajomObnova sochy Abigél a jej okoliazachovanie kultúrnych hodnôt1000.00 €Kravany nad DunajomNitrianskyCieľom projektu bolo zrevitalizovať okolie sochy v parku. Pred začatím obnovy sochy a jej okolia bolo vyčistené jazierko, odstránené boli kríky, rastliny a iné buriny. Následne sa doplnili chýbajúce časti sochy a vymodelovali sa vonkajšie obrysy sochy. Nasledovali maliarske práce a zapojenie elektrického obvodového systému. Do stredu jazierka bolo umiestnené dvojvývodové fontánové čerpadlo. Finančný dar bol použitý na materiál na sochu, výkopové a inštalačné práce a na práce na elektrickom vedení.
26Mesto PoltárVydávanie mestského občasníkazachovanie kultúrnych hodnôt1000.00 €PoltárBanskobystrickýHlavným cieľom projektu bolo vydávanie mestského občasníka pre občanov mesta, pričom účelom bolo prostredníctvom novín zvýšenie informovanosti občanov v oblasti kultúrneho a spoločenského života v meste. Projekt podporoval aktivity obyvateľstva v spoločenskom dianí a ich účasti na aktivitách mesta. Prínosom celkového projektu sú informácie, ktoré sa dostanú aj k občanom, ktorí nemajú prístup na internet, resp. starším, ktorí nemajú ani počítače a informácie v novinách sú pre nich dôležité. Finančný dar bol poskytnutý na grafické štúdio.
27ZŠ - Alapiskola LelesRovnaké šance na športovanie pre všetkýchpodpora a rozvoj telesnej kultúry800.00 €Leles 211KošickýCieľovou skupinou projektu boli žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi, a preto nedokážu školu podporovať finančne. Hlavným cieľom bolo zabezpečiť plnohodnotné vybavenie telocvične najviac využívanými pomôckami a náradím, aby rozvoj športového ducha a fyzického zdravia nebol u týchto žiakov zbrzdený. Väčšinu žiakov zo sociálne znevýhodnených rodín napĺňa práve telesná výchova a nefunkčné pomôcky, ktorými bola škola vybavená im neumožňovali cvičiť v dostatočnej miere. Finančný dar bol použitý na nákup športového vybavenia a úpravu asfaltového ihriska a doskočiska.
28ZŠ a MŠ LipovceRýchlejšie, vyššie a čo najďalejpodpora a rozvoj telesnej kultúry600.00 €Lipovce 125PrešovskýV rámci rozvoja športovej gramotnosti a telesnej zdatnosti bol projekt zameraný na prehlbovanie zručností žiakov školy v ľahkej atletike, gymnastike, v športových disciplínach ako skok do diaľky či cvičenie na hrazde. Projekt zaatraktívnil výčbu predmetu telesná výchova a športová výchova pre žiakov. Finančný dar bol použitý na vybudovanie pieskového doskočiska spolu s odrazovou doskou a na zakúpenie športového náradia do telecvične.
29Obec VidinaRevitalizácie detského ihriskapodpora a rozvoj telesnej kultúry500.00 €VidináBanskobystrickýCieľom projektu bolo prispieť k vytvoreniu podmienok pre plnohodnotný telesný a motorický rozvoj detí nielen v predškolskom veku, prispieť k zvýšeniu bezpečnosti týchto detí a celkovo k zlepšeniu vybavenia obce. Opravili sa opotrebované herné prvky ako hojdačky, preliezky, pieskovisko aj lavičky. Bol zabezpečený pre deti atraktívny, ale najmä ekologický náter existujúcich prvkov a najopotrebovanejšie sa vymenili. Finančný dar bol použitý na obnovenie preliezok a hojdačiek.
30ZŠ RudňanyZelený vstup do areálu školyochrana a tvorba životného prostredia800.00 €RudňanyKošickýCieľom projektu bolo vybudovať park po oboch stranách prístupového chodníka do areálu školy. Žiaci za pomoci učiteľov telesnej výchovy, pracovnej výchovy, prírodopisu a biológie vysadili rôzne druhy drevín a krov. Taktiež vyrovnali terén a dosiali trávne osivo. Hlavným cieľom projektu bolo vzbudiť u žiakov záujem o prírodu, estetiku a vzťah k práci. Finančný dar bol použitý na zakúpnie substrátu, rastlín, drevín a kolíkov.
31Obec Veľké ÚľanyRevitalizácia Jazdeckého areálu "Lesopark" Veľké Úľanyochrana a tvorba životného prostredia1000.00 €Veľké ÚľanyTrnavskýCieľom projektu bola rekultivácia jazdeckého areálu. Zámer bol v plnej miere naplnený. Rekultiváciou zakúpených drevín sa areál skultúrnil a vysadené dreviny chránia prostredie proti prašnosti a iným prírodným javom. Prrojek prispel k zlepšeniu životného prastredia, zveľadeniu zelene, k zvýšeniu estetiky a obec nadobudlafunkčnú a zdravotnú hodnotu. Finančný dar bol použitý na nákup drevín.
32ZŠ a MŠ Vysoká pri MoraveObnova detského ihriskapodpora a rozvoj telesnej kultúry1000.00 €Vysoká pri MoraveBratislavskýCieľom projektu bolo obnoviť a zrekonštruovať časť detského ihriska, ktoré slúži na potreby detí navštevujúce MŠ a Školský klub detí. Konkrétne sa jednalo o úpravu pádových plôch pod hojdačkami a altánkami, pod ktorými bola v minulosti zodratá tráva a pri daždi sa v tom mieste držala voda. Ohlas po úprave bol veľmi pozitívny zo strany detí aj rodičov. Upravené časti sú pre deti omnoho bezpečnejšie. Finančný dar bol použitý na rekonštrukciu pádových plôch pod hojdačkami a altánok od firmy BAU-experta z Malaciek.
33Mesto Šaštín-StrážeRenovácia parketovej podlahy v Dome Kultúry Strážezachovanie kultúrnych hodnôt2000.00 €Šaštín-StrážeTrnavskýDom kultúry v mestskej časti Stráže slúži všetkým občanom, ktorých je viac ako 5 000 a je využívaný na zachovanie kultúrnych tradícií. Okrem usporadúvania kultúrnych podujatí slúži tiež na výstavy a prezentácie prác, organizovanie plesov a tanečných zábav. Cieľom projektu bolo zrenovovať opotrebovanú parketovú podlahu v dome kultúry, aby mohla slúžiť niekoľko ďalších rokov. Cieľ bol úspešne naplnený a financie boli použité na brúsenie, napustenie a leštenie parkiet.
34Základná škola s VJM-AlapiskolaNaši žiaci potrebujú moderné priestorypodpora vzdelávania600.00 €Buzica 327KošickýProjekt riešil výmenu časti nábytku, žiacke lavice a stoličky v učebni, ktorá slúži ako prírodovedná učebňa pre ročníky 1. - 4. a taktiež ako kmeňová učebňa pre štvrtú triedu. Cieľom projektu bolo, aby žiaci mali kvalitné a vhodné priestory na osvojenie potrebných vedomostí. Finančný dar bol použitý na zakúpenie nábytku a vybavenia do učebne.
35Spojená škola Spišská Stará VesZachovávame goralské tradície spevom a tancomzachovanie kultúrnych hodnôt800.00 €Spišská Stará VesPrešovskýProjektom boli podporené súbory Pieniny a Rovinka, ktoré zastrešujú deti od 3 do 15 rokov. Činnosť súboru sa opiera o zachovávanie goralského nárečia, tradíciu ľudovej slovesnosti či piesní a tancov daného regiónu. Deti tancujú v tradičnom goralskom kroji, ktoré však boli už veľmi opotrebované. Preto bolo cieľom projektu kroje opraviť a doplniť počty krojov, nakoľko sa počet členov stále zvyšuje. Finančný dar bol použitý na nákup materiálu k oprave krojov a na šitie.
36Obec PružinaRozšírenie detského ihriska v areáli MŠ v Pružinepodpora a rozvoj telesnej kultúry1500.00 €Pružina 415TrenčianskyRozšírením detského ihriska v MŠ sa prispelo k rozvoju pohybových aktivít detí, ktoré ju navštevujú. Súčasné prvky detského ihriska spĺňajú všetky bezpečnostné kritériá pre umiestnenie v MŠ. Obec Pružina pravidelne vykonáva v tomto areáli aj revíziu všetkých detských prvkov. Danú iniciatívu privítali nielen deti z MŠ, ale aj zo ZŠ, ktoré sa v jedálni MŠ stravujú. Finančný dar bol použitý na osadenie detského kolotoča.
37Základná škola v GiraltovciachVýstavba športoviska „Skok do diaľky“podpora a rozvoj telesnej kultúry600.00 €GiraltovcePrešovskýCieľom projektu bolo vybudovanie rozbehovej dráhy a doskočiska pre atletickú disciplínu skok do diaľky, ktoré v areáli školy doposiaľ chýbalo. Takýmto spôsobom sa táto disciplína priblížila žiakom a v súčasnosti je to veľmi obľúbený a atraktívny šport. V rámci projektu sa vytýčili rozmery rozbehovej dráhy a doskočiska, uložili sa obrubníky a do betónového podkladu bola upevnená odrazová doska. Podklad bol spevnený zámkovou dlažbou a na záver bolo doskočisko naplnené pieskom. Financie boli použité na zakúpenie obrubníkov, odrazovej dosky, piesku a zámkovej dlažby.
38Obec PrečínObnova detského ihriskapodpora a rozvoj telesnej kultúry1000.00 €Prečín 304TrenčianskyCieľom projektu bola rekonštrukcia a obnova detského ihriska. Ihrisko, ktoré využívajú deti z miestnej MŠ a ZŠ bolo po množstve rokov používania už značne opotrebované, a preto bolo potrebné ho obnoviť. Jednalo sa hlavne o revitalizáciu plochy ihriska, kde sú postavené hracie prvky. Daný priestor sa ohraničil obrubníkmi, upravila sa plocha pod hojdačkami a prístupové chodníky sa spevnili betónom. Obnovou sa zlepšili podmienky, priestor sa skrášlil a najmä je pre deti bezpečnejší. Finančný dar bol použitý na osadenie obrubníkov, navezenie štrku a za prácu robotníkov.
39Obec Malý HorešObnova detského ihriskapodpora a rozvoj telesnej kultúry800.00 €Malý Horeš KošickýCieľom projektu bola obnova detského ihriska pri Obecnom úrade v Malom Horeši zakúpením hracích prvkov - vahadlová hojdačka, kladina a pružinová hojdačka. Realizáciou projektu sa podporuje celkový telesný rozvoj detí a mládeže, zdokonaľuje sa koordinácia a zvyšuje fyzická samostatnosť. Zároveň sa stimuluje duševný rozvoj detí. Finančný dar bol použtiý na zakúpenie hojdačiek a kladiny.
40Obec MadDetský festivalzachovanie kultúrnych hodnôt1000.00 €Mad č.200TrnavskýZámerom projektu bolo zrealizovanie Medzinárodného dňa detí v obci Mad. Išlo o celodenné detské zábavné podujatie, kde si mohli deti zasúťažiť a zabaviť sa. Podujatie prebehlo pod názvom Detský festival. Pripravené boli pre deti zábavné a športové súťaže a kreatívne dielne. O súťaže bol veľký záujem, každý bol odmenený cenami. Poobede sa konali kultúrne vystúpenia pre deti a zároveň bola pripravená pre záujemcov ukážka práce Dobrovoľníckeho hasičského zboru. Podujatia sa zúčastnilo veľa ľudí, detí a rodičov. Finančný dar bol použitý na atrakcie, hudobné vystúpenia, občerstvenie, materiál na súťaže, ozvučenie a zvukovú techniku.
41Mesto Rimavská SobotaVýstavba street workoutovej zostavy na detskom ihrisku Sobôtkapodpora a rozvoj telesnej kultúry1000.00 €Rimavská SobotaBanskobystrickýCieľom projektu bolo rozšírenie existujúceho destkého ihriska o street workoutovú zostavu pre staršie deti vo veku 14-18 rokov v obytnej zóne Sobôtka. Ihrisko bolo zriadené na verejnom priestranstve, bolo postupne dopĺňané o hracie prvky zo strany mesta, ale aj aktívnych občanov mesta a obyvateľov lokality. Prístupné je nielen pre obyvateľov obytnej zóny, ale aj blízkeho sídliska Západ a všetkým obyvateľom mesta. Prínosom projektu bol hlavne rozvoj mestskej časti v rámci komunitného a regionálneho rozvoja. Finančný dar bol použitý na zakúpenie street workoutovej zostavy.
42Obec Košické OľšanyVydanie pamätnej publikácie k 730 výročiu obce Košické Oľšanyzachovanie kultúrnych hodnôt500.00 €Košické Oľšany 118KošickýCieľom projektu bolo vydanie publikácie 730. výročia obce Košické Oľšany. Na základe potreby získania čo najväčšieho množstva informácií a historických faktov obec oslovila Ing. Imricha Jelča, CSc. A prof. Ing Imricha Kažimíra, CSc. na jej spracovanie. Kniha bola odprezentovaná pred tlačou na rokovaní Obecného zastupiteľstva. Pre verejnosť bola kniha odprezentovaná po vytlačení v kultúrnom dome obce na podujatí "Úcta k starším" v októbri 2018. Finančný dar bol použitý na prípravu dokumentov a vydanie publikácie.
43Obec Veľké TrakanySpoločný detský park snov pre malých šibalovpodpora a rozvoj telesnej kultúry800.00 €Veľké TrakanyKošickýHlavným cieľom projektu bola rekonštrukcia a rozšírenie detského ihriska v obci Veľké Trakany. V obci sa nachádza len jedno detské ihrisko, preto je veľmi dôležité, aby obec zabezpečovala funkčnosť a bezpečnosť ihriska. Počas realizácie došlo k osadeniu dvoch nových hracích prvkov od dodávateľa Playsystem s.r.o. Po doručení objednávky dňa 30.7.2018 boli prvky namontované zamestnancami z obecného úradu. Vďaka projektu budú môcť deti využívať svoj voľný čas na vynovenom ihrisku. Finančný dar bol použitý na pružinovú hojdačku a nerezovú lavičku.
44Mesto DetvaZáhradná galéria Podpolianskeho múzea v Detve.zachovanie kultúrnych hodnôt1000.00 €DetvaBanskobystrickýCieľom projektu bola obnova schátralej a nevyužívanej záhrady Podpolianskeho múzea v Detve a jej využívanie ako ďalšieho priestoru Podpolianskeho múzea na kultúrne podujatia, výstavy, sprievodné podujatia Folklórnych slávností pod Poľanou, stetnutia a posedenia účinkujúcich, ale aj miestnych komunít a žiakov detvianskych škôl. Finančný dar bol použitý na betón, oceľovú výstuž, záhradný nábytok, zeleň, záhradné dekorácie a na stavebné a drobné práce.
45Mesto HriňováPrístup k informáciám v meste Hriňovázachovanie kultúrnych hodnôt1000.00 €HriňováBanskobystrickýVďaka projektu sa podarilo mestu Hriňová uskutočniť inštaláciu moderného informačného zariadenia, ktoré bude slúžiť širokej verejnosti. Informačné tabule poskytujú základné informácie z oblasti administratívy, oznamov o kultúrnom dianí a činnosti miestnych spolkov a občianskych združení. Týmto spôsobom boli nahradené pôvodné, takmer 30 rokov staré informačné tabule, ktoré boli už značne poškodené. Nové informačné tabule vo forme toblerónov sú vhodnou alternatívou s praktickým vizuálnym a atraktívnym riešením. Umiestnené sú v centre mesta, v blízkosti administratívnej budovy mestského úradu a kultúrneho strediska. Obyvatelia tak majú priamy kontakt s aktuálnymi infomáciami o dianí v meste. Finančný dar bol použitý na zakúpenie toblerónov a na ich inštaláciu.
46ZŠ a MŠ ČečejovceObjavme u detí radosť z pohybu na čestvom vzduchupodpora a rozvoj telesnej kultúry500.00 €ČečejovceKošickýCieľom projektu bolo vytvoriť vhodné podmienky na možnosť vyučovania vo voľnej prírode a podmienky na regeneráciu síl. Vybudovaná oddychová zóna slúži na zážitkové vyučovanie v oblasti enviromentálnej výchovy, odpadového hospodárstva, ochrany a tvorby životného prostredia na regeneráciu síl detí, žiakov a zamestnancov školy. Finančný dar bol použitý na zakúpenie lavičiek.
47Obec LehniceRozšírenie detského ihriska v areáli MŠ podpora a rozvoj telesnej kultúry1000.00 €Lehnice 89TrnavskýCieľ projektu bol naplnený, nakoľko zlepšil poskytovanie základných služieb v obci (občianska vybavenosť) prostredníctvom rozšírenia a doplnenia voľnočasových zariadení. Zároveň rozšíril a obohatil športovo-oddychové miesto pre 92 detí z MŠ a 350 detí zo ZŠ a taktiež širokú verejnosť obce, kde môžu tráviť spoločný voľný čas. Využívaním jednotlivých detských prvkov deti získajú návyky aktívneho trávenia voľného času. Finančný dar bol použitý na osadenie detských prvkov do ihriska.
40000 €

Grantový progra SPPravmeTo

V roku 2018 v rámci grantového programu SPPravmeTo bolo podporených 45 subjektov v celkovej sume 40 000,00 €.

Č.PredkladateľProjektPodporená sumaÚčel poskytnutiaMestoKrajŠtatutárZáverečná správa
1Obec Zemplínska ŠirokáUčíme sa zážitkovo celý deň900.00 €podpora vzdelávaniaZemplínska ŠirokáKošickýIng. Vladimír MatiTento projekt bol zameraný na voľnočasové aktivity, aktivity po vyučovaní i počas neho, pre deti zo sociálneznevýhodneného prostredia, pre deti zdravotne oslabené ale v konečnom dôsledku aj pre všetky intaktné deti v našej málotriednej ZŠ a MŠ. Zakúpením didaktických pomôcok, rastlín, náradia a iných dôležitých objektov sa dopomohlo k zavedeniu enviromentálneho krúžku na základnej škole. Založil sa kútik živej prírody v interiéri, vytvorila skalka pred vchodom do ZŠ, esteticky sa zrevitalizovalo prostredie, ktoré slúži širokej verejnosti. Kvety, ktoré žiaci vypestovali v triedach a poctivo sa o ne starali v rámci enviromentálnej výchovy sa darovali pri príležitosti slávnostneho vystúpenia "Október- mesiac úcty k starším" svojim starým rodičom. Stanovené ciele boli splnené nad očakávania, žiaci prejavili mimoriadny záujem o aktivity, mimoškolské činnosti, boli prijaté pozitívne reakcie okolia a rodičov. Finančný dar bol použitý na nákup potrebného materiálu, učebných pomôcok a na návštevu botanickej záhrady.
2Zdravotnícke vzdelávanie v ŽilineParalympiáda1000.00 €podpora a rozvoj telesnej kultúryŽilinaŽilinskýPhDr. Dagmar MajerníkováCiele projektu, ktoré sa stanovili, boli splnené. Prostredníctvom pohybových aktivít počas Paralympiády sa rozvíjali silové a koordinačné schopnosti detí s telesným a mentálnym postihnutím. Cielene neboli športové disciplíny podmienené mimoriadnym fyzickým úsilím, vďaka čomu prežívali deti radosť z pohybu, prebudil sa u nich záujem o šport, boli motivované ku tráveniu voľného času pohybom a povzbudené ku snahe dosiahnuť v športe a v živote najvyššie méty. Súčasne žiaci SZŠ využili ponuku podpory k dobrovoľníctvu, rozvíjala sa u nich filantropia, tvorivosť, organizačné schopnosti, empatické cítenie a prosociálne správanie. Zažili pocit spolupatričnosti, získali nové skúsenosti a spoznali nové možnosti aktívneho trávenia voľného času. Finančný dar bol použitý na materiálne zabezpečenie potrebné k podujatiu.
3Spojena škola, Ľ. Podjavorinskej , PrešovEnergia z prírody900.00 €podpora vzdelávaniaPrešovPrešovskýIng. Anton MuškaSpojená škola v Prešove vytvorila projektom ekonabíjačku v školskej záhrade. Vzdelávací a osvetový charakter projektu sa splnil podľa očakávania. Vzbudil sa veľký záujem u všetkých žiakov školy, u návštevníkov i rodičov. Žiaci si zdokonalili komunikačné i pracovné zručnosti. Posilnilo sa vedomie o využívaní alternatívnych zdrojov a premenil sa pasívny postoj k ŽP na aktívnu podporu povedomia o ekológii. Komunikačné zručnosti si študenti cvičili so zástupcom firmy OSVOcomp, ktorú oslovili k spolupráci. Kritické myslenie uplatnili v diskusiách o potrebe a realizácii projektu na svojej škole so spolužiakmi aj majstrami odborného výcviku. Povedomie o alternatívnych zdrojoch energie sa zvyšovalo aj upratovačkám a rodičom. Finančné prostriedky boli použité na veterný generátor, spojovací a stavebný materiál, tabule, pripojovacie zásuvky a na mediálnu propagáciu.
4Gymnázium Jozefa LettrichaFarebný svet1000.00 €podpora vzdelávaniaMartinŽilinskýMgr. Igor LiboCieľom projektu bolo vytvoriť v škole krúžok Farebný svet. Náplňou krúžku má byť tvorba žiackych projektov na zlepšenie sveta okolo nás. Formou zážitkového učenia sa bolo cieľom aj podporiť rozvoj zručností žiakov, ich kritické myslenie a ich prezentačné kompetencie cez informačné technológie. Taktiež posilniť rovesnícke učenie sa a aktivity detí priblížiť praxi. Deti objavovali problémy, v tímoch mali navrhnuť riešenia a pokúsiť sa modelovať riešenie prostredníctvom robotickej stavebnice. Podarilo sa zabezpečiť materiálne vybavenie na prácu v krúžku Farebný svet. . Krúžok úspešne pracuje od septembra a aj v priebehu roka sa na základe referencií jeho členov medzi ostatnými študentmi rozrastá. Financie boli použité na nákup LME EV3 základná súprava a LME EV3 doplnková súprava.
5SYTEVV YCčku s hrami900.00 €podpora vzdelávaniaKysucké Nové MestoŽilinskýLukáš HrošovskýProjekt "V YCčku s hrami" obsahoval 18 herných piatkov s účasťou viac ako 200 deti a mladých ľudí. Šlo o zmysluplné trávenie voľného času deti a mládeže pri spoločenských hrách a stolnom futbale. Od priebežných nákupov spoločenských hier, cez prípravy projektu, po herné piatky každý týždeň a zhodnotenia na mesačnej báze sa plnili čiastkové ciele. Celý priebeh bol priateľský, neformálny a zábavný pre všetkých zúčastnených. Hlavným cieľom bolo vytvorenie aktivity v rámci činnosti mestského mládežníckeho parlamentu a mládežníckej klubovne YC "Herné piatky", ktorá bude kontinuálna. Finančný dar bol použitý na nákup spoločenských hier, kalčeta a úložného priestoru na hry.
6MHK PiešťanyMládežnícky tréningový hádzanársky kemp800.00 €podpora a rozvoj telesnej kultúryPiešťanyTrnavskýIng. Palec PeterCieľom projektu bolo zorganizovať a zabezpečiť tréningový kemp mládežníckych družstiev MHK Piešťany na tréningovej ploche so zodpovedajúcimi rozmermi. V súťažných zápasoch je výrazne citeľný hendikep tréningového procesu v malých telocvičniach a podobný tréningový kemp preukázateľne pomáha deťom v orientácii na ihrisku a v ich športovom raste. Zámerom projektu bolo počas tréningového kempu zlepšiť herné zručnosti začínajúcich hádzanárov a to na ihrisku, ktoré v Piešťanoch nie je zabezpečené. Tréningový kemp sa uskutočnil v termíne od 6.8.2018 do 12.8.2018. Financie boli použité na prenájom telocvične a časť ubytovania.
7Slovenský skauting, 75. zbor o.b. Jána Vojtaššáka, Spišská Nová VesAlžbetka v prírode - most medzi skautmi a deťmi z krízového centra Alžbetka.900.00 €podpora vzdelávaniaSpišská Nová VesKošickýDenis ČuchranPrimárnym cieľom projektu bolo prispieť k zmysluplnému tráveniu voľného času pre deti a mládež z krízového centra Alžbetka zorganizovaním letného tábora. Zároveň tak nadviazať spoluprácu s týmto krízovým centrom a budovať vzťahy medzi deťmi a mládežou v centre a v meste. Sekundárnym cieľom bola podpora a aktivácia mladých dobrovoľníkov z radov skautov a budovanie ich aktívnych postojov k prostrediu, v ktorom žijú. Primárny cieľ sa naplnil, tábor so zmysluplným a hodnotným programom sa zrealizoval a nadviazala sa spolupráca s krízovým centrom. Boli zrealizované aj ďalšie stretnutia skautov a detí po tábore. Sekundárny cieľ bol naplnený tiež, mladí dobrovoľníci z radov skautov sa v hojnom počte zapojili do realizácie a to prispelo k budovaniu ich aktívnych postojov. Finančný dar bol použitý na nákup materiálneho vybavenia potrebného k zrealizovanému táboru a stretnutiam po ňom.
8SSOŠp EBGOD NÁS PRE VÁS800.00 €podpora vzdelávaniaBreznoBanskobystrickýPaedDr. Tibor SurovýProjektovým zámerom bolo podporiť žiakov pri ich ochote pomáhať iným. V rámci projektu žiaci pod vedením pedagógov pripravili a zrealizovali sériu aktivít pre deti zo SZP. Je potreba, aby všetky deti bez ohľadu na svoj pôvod boli vedené k pozitívnemu vzťahu k svojmu prostrediu, a preto všetky aktivity boli vedené v enviro téme. Zrealizovali sa nasledovné aktivity: čistenie okolia potoka, tvorivé dielne s použitím odpadového materiálu, ktoré boli spojené s jednoduchými edukačnými aktivitamia, nácvik hudobno-dramatického predstavenia a jeho predvedenie v DDsDSS v Žiari nad Hronom. Pôvodný scenár predstavenia Plač Zeme, ktorý je dostupný v metodických materiáloch pre školský klub detí žiačky nahradili vlastným scenárom. Okrem toho si žiačky vyrobili a pripravili potrebné kulisy a rekvizity. Finančný dar bol použitý na materiál na čistenie okolia a na tvorivé dielne, kostýmy a perkusné nástroje k dramatickému predstaveniu.
9Spojená škola internátna, Mičurova 364/1 BytčaPriblížme sa k prírode1000.00 €podpora vzdelávaniaBytčaŽilinskýMgr. Anna ĎurajkováVšetky ciele, ktoré sme sa v projekte stanovili sa podarilo naplniť. Vytvoril sa EKO tím, organizátori zabezpečili dobrovoľníkov, ktorí sa zapojili do pracovných činnosti pri vybudovaní pexesa či zmyslového chodníka. Deti sa zúčastnili besedy o faune a flóre daného regiónu, do výtvarnej súťaže, nazbierali a usušili liečivé byliny, ušili a naplnili vrecká na bylinky. Cez zážitkové učenie robili vychádzky do prírody, z odpadového materiálu vyrobili šarkanov vo voľnom čase v školskom klube a vytvorili domčeky pre hmyz. Ako športové podujatie si zabehali Beh o jablko, ktorý organizátori aj patrične ocenili. Finančný dar bol poskynutý na potrebné materiálne zabezpečenie pre jednotlivé aktivity a ceny za Beh o jablko.
10ZŠ sv.Don Bosca , ul.1.mája 24,95301 Zlaté Moravce, ŠKDTvorme spoločne900.00 €podpora vzdelávaniaZlaté MoravceNitrianskyIng. Marta LazúrováCieľmi projektu boli pravidelné stretnutia s klientami ZSS v Olichove, od ktorých sa žiaci naučili tradičné remeslá a tiež základy posunkového jazyka, spôsoby komunikácie s handicapovanými ľuďmi. Formou tvorivých dielní deti mali možnosť naučiť sa základy hrnčiarstva, výroby voskových sviec, paličkovanie a košikárstvo. Pomocou týchto stretnutí sa budoval vzťah k handicapovaným ľuďom, deti sa viedli k láske k blížnemu a váženiu si svojho zdravia. Stretnutia boli dôležité aj z dôvodu výchovy detí, podporovania sociálneho cítenia a empatie. Klienti ZSS vďaka projektu nadobudli pocit užitočnosti a spolupatričnosti. Zmenil sa ich stereotyp života, na návštevy do školy sa vždy tešili. Celým projektom sa podporil proces integrácie a sociálnej inklúzie. Finančný dar bol použitý na nákup materiálu potrebného k tvorivým dielňam.
11Spojená školaVčelie kráľovstvo1000.00 €podpora vzdelávaniaPohronská PolhoraBanskobystrickýPaedDr. Drahomíra TereňováZrealizovaním krúžkovej činnosti zameranej na chov, starostlivosť a rozvoj včelárskeho kumštu v škole získali žiaci aktívny postoj k regionálnej výchove a enviromysleniu. Všetky stanovené ciele sa podarilo splniť a to aktivovať a motivovať deti a mládež k vzťahu k prostrediu v ktorom žijú, k rozvíjaniu sociálnych zručností, environmyslenia a k podpore ich vzájomných vzťahov zrealizovaním včelárského krúžku. Taktiež zabezpečiť včelstvo aj so základnými včelárskymi pomôckami na školský hospodársky dvor, prehlbovať touto skúsenosťou u nich potrebu byť vnímavými, empatickými, seba rozvíjajúcimi a uvedomujúcimi si závisloť človeka na včelách a viesť žiakov k hodnotnému vypľňaniu voľného času zmysluplnou činnosťou. Finančný dar bol použitý na nákup úľov a včelárskych pomôcok.
12Nezisková organizácia VoicesTrenčiansky kvíz pre všetkých800.00 €podpora vzdelávaniaTrenčínTrenčianskyIvan JežíkCieľom projektu bolo rozvinúť v stredoškolákoch – členoch dobrovoľníckeho tímu – schopnosť spolupráce, manažérske a komunikačné zručnosti, aktívnosť, tvorivosť a zodpovednosť, vyjadrenie názoru, ale aj rešpektovanie názoru druhých. Trenčiansky kvíz pre všetkých o histórii a súčasnosti Trenčína sa nakoniec výstižne pomenoval Oflajn a podarilo sa ho úspešne dvakrát realizovať v termínoch 25.9. a 23.10. 2018. Zúčastnilo sa ho spolu viac ako 180 ľudí. V meste vzbudil živý záujem a pozitívny ohlas. Na projekte sa spolupracovalo s Galériou Vážka, kde sa kvíz Oflajn usporiadal, so stredoškolákmi z Gymnázia Ľudovíta Štúra, s Triple Fingers (originálna pútavá vizuálna identita a grafické práce), s podporenými subjektmi, ktorým sme darovali štartovné (Chránená dielňa Na ceste a Materské centrum Srdiečko), s Kultúrnym a informačným centrom Trenčín a s týždenníkom Pardon pri propagácii podujatí. Finančný dar bol použitý na prenájom priestorov, občerstvenie, grafické práce a propagáciu.
13Obec ArdovoŽivot pred miliónmi rokmi - hľadanie pravekých živočíchov v skamenelinách800.00 €podpora vzdelávaniaArdovoKošickýDaniel FábiánCiel projektu - aby deti nesedeli len doma za počítačom - boli splnené. Na akcii sa zúčastnil plný autobus detí. Dňa 6.10.2018 autobus detí odišiel hľadať poklady do kameňolomu do obce Kružná. Po príchode na miesto sa rozložil stan s logom Nadácia SPP a uskutočnila sa prednáška geológa RNDr Ľudovíta Gaála PhD. Deti sa oboznámili s vývojom územia Slovenského krasu. Následne deti zobrali do rúk náradia a pod vedením učiteliek a vychovávateliek išli hľadať svoje poklady. Vytvorili si malé skupinky a už za pár minút sa ozvali výkriky: Ja som už našiel! S nájdenými pokladmi bežali za pánom geológom, ktorý ich vyhodnotil. Na konci dňa deti boli z toho veľmi nadšené, vyšantené, plné krásnych zážitkov a už sa teraz tešia na ďalšie hľadanie pokladov. Finančný dar bol použitý na dopravu, nákup náradia, honorár geológa a na propagáciu.
14KASPIANZdravo v KASPIAN-e900.00 €podpora vzdelávaniaBratislavaBratislavskýMarína BartoňováProjekt Zdravo v KASPIAN-e bol úspešne zrealizovaný v plnom rozsahu. Vďaka uskutočneniu jednotlivých projektových aktivít sa podarilo dosiahnuť cieľ projektu - podporiť zdravý životný štýl detí a mládeže navštevujúcej klub. V čase od 1.7.2018 do 30.11.2018 bol 81-krát otvorený klub, kedy mali deti a mládež voľne k dispozícii rôzne druhy ovocia a zeleniny, mohli využívať športové vybavenie klubu a boli zapájaní do rozhovorov na témy zdravia a zdravého životného štýlu. Aktivity sa zúčastnilo celkovo 204 detí a mladých ľudí, 4 pracovníci klubu a 6 dobrovoľníkov. Pozitívnym faktorom, ktorý ovplyvnil úspešný priebeh projektu je všeobecne vysoká návštevnosť klubu, vďaka ktorej zdravú stravu a športové potreby mohlo využiť veľké množstvo detí a mládeže. Pozitívneho hodnotenia sa dočkali tiež lektori oboch workshopov, ktorí s deťmi vedeli dobre komunikovať a nadchli ich. Finančný dar bol použitý na športové vybavenie a náčinie, ovocie a zeleninu, vodu, worshop a sociálneho pracovníka.
15Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského v NitreVýskumník900.00 €podpora vzdelávaniaNitraNitrianskyPhDr. Iveta ZverkováProjektom "VÝSKUMNÍK" bolo cieľom nadviazať na predchádzajúci projekt a monitorovať kvalitu zložiek životného prostredia (vodu, vzduch, pôdu) v okolí školy a v mestskom parku, zároveň podporiť mladé talenty, ktoré sa zaujímajú o chémiu s aplikáciou v environmentalistike. V poobedňajších hodinách sa zrealizovali experimenty priamo v prírode okolia školy, ale aj v priestoroch školy v prípade zlého počasia. Do projektu sa zapojili nielen deti zo školského klubu, ale aj žiaci navštevujúce chemický krúžok. Stanovené ciele boli splnené. Deti prejavili o analýzy zložiek životného prostredia veľký záujem a svoje nadšenie pre chémiu vôbec netajili. Záujem o chémiu bol u žiakov vzbudený až do takej miery, že si kufríky chceli zakúpiť aj domov. Finančný dar bol použitý na nákup vedeckých kufríkov na analýzu vody, vzduchu a pôdy.
16ZVYKY A TRADICIE, o.z.Návrat k tradíciám800.00 €podpora vzdelávaniaŠpania DolinaBanskobystrickýMgr. Anna ŠlaukováProjekt " Návrat k tradíciám " splnil cieľ, ktorý žiadatelia chceli dosiahnuť. Počas tvorivých dielní sa vystriedalo celkom 25 účastníkov, niektorí ako noví a niektorí opakovane. Výsledkom tvorivých dielní bolo naučiť paličkovať špaňodolinskú čipku. V prvých dvoch termínoch sa účastníkom umožnilo ubytovanie, nakoľko účastníci boli s možnosťou ubytovania, resp. mali denné dochádzky na tvorivé dielne, ktoré sa realizovali v trojdňových turnusoch. Ďalšie dve stretnutia sa uskutočnili ako jednodňové cez víkend. Finančný dar bol použitý na materiál potrebný k paličkovaniu, lektorku a na propagáciu.
17Rodičovské združenie pri Základnej škole v PribeteHravé programovanie800.00 €podpora vzdelávaniaPribetaNitrianskyMária JakabováCieľom projektu Hravé programovanie bolo ukázať deťom, že programovania sa netreba báť, že programovať sa dá hravo a zábavne. Projekt naučil deti hľadať rôzne možnosti riešenia problému. Rozvíjali si sociálne kompetencie, komunikačné schopnosti, logické myslenie, čo im pomáhalo v ďalších predmetoch, predovšetkým v matematike, ale aj v bežnom živote. Prostredníctvom tohto projektu budú deti lepšie pripravené na prechod na druhý stupeň ZŠ. Ďalším cieľom projektu bolo priblížiť informatiku deťom, aby ju nevnímali len ako prácu s kancelárskym balíkom a prácu internetom. Finančný dar bol použitý na nákup didaktických pomôcok potrebných k učeniu PC programovania.
18ZŠ s MŠ NižnáHejného matematika aj s rodičmi800.00 €podpora vzdelávaniaNižnáŽilinskýMgr. Ľubomír IvanHlavné ciele boli splnené. Stretnutia s deťmi a rodičmi pri Hejného metóde vyučovania matematiky sa uskutočnili a stretli s veľmi kladnou odozvou u rodičov aj detí. Otvoril sa aj krúžok Hejného matematiky pre piatakov. Ďalšie stretnutia s rodičmi sa budú robiť podľa potreby, ak preberú ďalšie Hejného prostredia na hodine a bude potrebné s nimi oboznámiť rodičov. Finančný dar bol použitý na nákup učebných pomôcok k danej metóde.
19Telovýchovná Jednota Oravan NámestovoParkour a Workout Námestovo800.00 €podpora a rozvoj telesnej kultúryNámestovoŽilinskýTomáš LúchavaParkour a Workout Námestovo aktuálne zastrešuje takmer 140 mladých parkouristov vo veku 4-18 rokov z Námestova a jeho okolia. Cieľom projektu bolo materiálne vybavenie telocvične pre všetky deti. Zakúpené žinenky slúžia deťom počas pravidelných tréningov. Dostatočným materiálnym vybavením bola zabezpečená bezpečnosť, ale aj kvalita tréningov. Pravidelné tréningy v telocvični budú pokračovať do mája 2019 a začnú opäť na jeseň 2019. Financie boli použité na zakúpenie žineniek.
20V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládežeThe Izba1000.00 €podpora vzdelávaniaTrstenáŽilinskýMgr. Branislav KožuchHlavným cieľom projektu bolo aktivizovať mladých ľudí z regiónu Orava, aby začali svoj voľný čas využívať vo väčšej miere aj pre svoj osobný sebarozvoj. Tento cieľ sa nám podarilo naplniť, keďže sa okolo priestoru The Izba vytvorila skupina mladých ľudí, ktorá sa chce dobrovoľnícky podieľať na prevádzke tohto priestoru, oslovovať mladých ľudí a pýtať sa ich, čo je pre nich v ich voľnom čase dôležité. Aktivity, ktoré v rámci priestoru ponúkame, majú rozvojový charakter a pri ich plánovaní vychádzame z aktuálnych potrieb mladých ľudí v oblasti ich osobného sebarozvoja. V rámci každej aktivity naši dobrovoľníci pracujú s hodnotením aktivít a pýtajú sa mladých ľudí, čo sa prostredníctvom týchto aktivít naučili. Finančný dar bol použitý na nákup materiálu na výtvarné a gastronomické tvorivé dielne, úložný box na športové pomôcky.
21Špeciálna základná škola Veľký KrtíšMalí záhradníci1000.00 €podpora vzdelávaniaVeľký KrtíšBanskobystrickýMgr. Marta BeňováCieľom projektu bolo zriadiť fóliovníky, ktoré budú mať praktické využitie pre žiakov s rôznym stupňom mentálneho postihnutia, umožnia inovatívne a zážitkové trávenie voľného času po vyučovaní. Ďalším cieľom bolo zriadiť pre ťažko a viacnásobne mentálne postihnuté deti a autistov pocitový chodník. Tento chodník má za cieľ priblížiť kontakt s prírodou formou zmyslového vnímania. V mesiacoch september - október sa žiaci starali o rastliny a kvetiny, v tomto období prebiehali aktivity na využívanie pocitového chodníka. Deti po tomto chodníku chodili bosé, po rôznych prírodných materiáloch. Chôdzou po rôznych materiáloch posilňovali klenbu chodidiel, udržiavali rovnováhu. Rodičia našich detí veľmi pozitívne hodnotili tieto aktivity a informovali sa o možnostiach využívania a účinkoch takejto aktivity. Finančný dar bol použitý na nákup materiálu k vyhotoveniu špeciálnych náučných chodníkov a k pestovaniu rastlín.
22Šermiarsky klub Banská BystricaMladí šermiari900.00 €podpora a rozvoj telesnej kultúryBanská BystricaBanskobystrickýMgr. Miroslava DoleželováPodarilo sa pomôcť deťom a ich rodičom v základnom materiálnom zabezpečení detí. Vybavenie detí sa viditeľne odzrkadlilo na ich celkovej motivácii ďalej športovať. Tréningový proces sa skvalitnil, zefektívnil a stal sa oveľa zaujímavejší a zároveň motivoval ďalšie deti k športovému šermu. Cieľ projektu sa čiastočne splnil, nakoľko sa ešte nepodarilo vybaviť športovými pomôckami a odevom úplne všetky deti. Finančný dar bol použitý na nákup športových pomôcok k šermu.
23Obec PliešovcePliešovce v pohybe900.00 €podpora a rozvoj telesnej kultúryPliešovceBanskobystrickýIng.Štefan SýkoraDňa 30.6.2018 sa uskutočnilo podujatie "Pliešovce v pohybe" v športovom areáli obce. Organizáciou podujatia sa podarilo rozhýbať deti a mládež, ale aj dospelých vo viacerých súťažných disciplínach. Nosným programom boli bežecké preteky podľa vekového zloženia detí. Sprievodnými akciami boli napr. vystúpenie animátora, penová show, predvedenie hasičskej techniky, vojna s vodnými balónmi a iné. Podujatie malo veľmi dobrú odozvu a prišli ľudia nielen z obce ale aj z blízkeho okolia, dokonca v dôsledku zverejnenia na stránke obce aj ľudia zo vzdialenejších obcí. Cieľom projektu bolo hlavne zvýšiť športovú zdatnosť detí a mládeže, odtiahnuť ich od sledovania TV a počítačov, aby mali motiváciu hýbať sa a získať za to športovú kondíciu a malú odmenu. Podujatie bolo naplánované na ukončenie školského roka, kedy sa už nemuseli pripravovať na vyučovanie a zakončiť školský rok peknou bodkou. Finančný dar bol použitý na športové náradie, pomôcky na zabezpečenie priebehu podujatia, pitný režim, stravu, na animátora počas podujatia a iné materiálové vybavenie.
24Stará JedáleňHerné turnaje Klubu spoločenských hier Stará Jedáleň800.00 €podpora a rozvoj telesnej kultúryBratislavaBratislavskýMiroslav DudlákStará jedáleň, na čele s Evou Jurdíkovou, zorganizovala dva Pokémonové turnaje v Pokémon klubovni a jeden turnaj prestrelky NERF na dvore Starej jedálne. Pokémonové turnaje sa konali na konci školského roka 29.6.2018 a druhý na začiatku nasledujúceho 28.9.2018. Turnaj NERF sa konal 4.11.2018. Všetky akcie boli zorganizované v spolupráci s profesionálmi, ktorí sa týmto turnajom venujú. Pokémonových turnajov sa zúčastnilo 16-20 detí. Víťazi boli ocenení krásnymi Pokémonovými cenami. Na NERF suboji sa zucastnilo 40 deti od 6-16 rokov vrátane chlapca na vozíčku, pričom všetky tímy, ktoré súťažili v tejto skupine mali jedného člena na vozíčku (k dispozícii bol druhý prázdny vozíček). Každá z akcií dopadla podľa očakávania a maximálny počet účastníkov bol naplnený. Okrem toho, že sa stretli deti, stretli sa aj rodičia a strávili spolu "susedské" priateľské popoludnie. Finančný dar bol použitý na organizáciu a zabezpečenie turnajov.
25Základná škola, Rastislavova ulica 416/4, PrievidzaRovesnícka mediácia900.00 €podpora vzdelávaniaPrievidzaTrenčianskyPaedDr. Václava JuríkováHlavným cieľom projektu boli tréningové aktivity rovesníckej mediácie, ktorú vnímame ako možný perspektívny nástroj zlepšovania klímy školy a je východiskom pre formovanie jej zdravej kultúry. Ide o zaškolenie a tréning žiakov a členov ZŠR do pozície rovesníckeho mediátora za účelom začlenenia školskej mediácie do prostredia školy a zmeny spôsobu nazerania na konflikty a ich riešenia. Ciele projektu boli naplnené v súlade so žiadosťou. V prvom rade sa uskutočnil výber členov školskej rady a následne pobyt v Hoteli Remata s programom zameraným na tréningové aktivity rovesníckej mediácie. Finančný dar bol použitý na tréningový pobyt mladých mediátorov.
26Základná škola s materskou školou v Červenom HrádkuUčíme sa o prírode - učíme sa v prírode800.00 €podpora vzdelávaniaČervený HrádokNitrianskyMgr. Jana DunčičováCieľom projektu bolo vybudovanie dreveného altánku, ktorý bude využívaný počas výučby žiakov priamo v prírode a pri organizovaní práce krúžkov s environmentálnym zameraním. ZŠ s MŠ v Červenom Hrádku si uvedomuje význam parku pri vzdelávaní žiakov k ochrane prírody. Vo vybudovanom altánku sa budú organizovať besedy s ochrancami prírody. Stanovené ciele sa splnili v plnom rozsahu. Finančný dar bol použitý na zabezpečenie terénnych úprav, dodania a montáže altánku.
27Živá planinaSyseľ je náš učiteľ1000.00 €podpora vzdelávaniaRatkovské BystréBanskobytstrickýIng. Marcel BorošStanoveným cieľom projektu bolo zapojiť mládež do aktivít smerujúcich k ochrane biodiverzity za účelom nadobudnutia poznatkov o hodnotách svojho okolitého životného prostredia a vybudovania si vzťahu k nemu. Pre aktívne podieľanie sa na zveľadovaní prírodného prostredia sú nevyhnutné praktické zručnosti, ktoré mladá generácia nadobúda priamo v teréne. Aktivít sa zúčastnilo 62 žiakov ZŠ I. B. Zocha z Revúcej. Zrealizované boli 3 terénne výjazdy. Žiaci aj učitelia boli rozdelení do viacerých pracovných skupín. Každá skupina mala vlastného vedúceho, ktorý koordinoval aktivity a vysvetľoval ich význam. Podieľali sa na prikrmovaní sysľov, somárikov aj čereblí, ktorým sa podával najmä suchý chlieb. Pomohli pri výrobe búdok pre čmeliaky, robili drenážne úpravy okolo jazierok - zber skál a tvorbu ochranného múru, do ktorého umiestňovali drevené boxy pre hniezdenie trasochvostov. Ďalej robili prehrádzku na spomalenie vody na potoku, ktorým sa podporí výskyt hlaváča pásoplutvého a čistili okrajové časti pasienkov od náletových drevín. Realizovaná bola prednáška v teréne spolu s ukážkou úkrytov pre plazy, ktoré boli robené z paliet a starej slamy, ako aj búdok pre netopiere, ktoré boli vyvesené na stromoch na okraji lesa. Finančný dar bol použitý na nákup potrebného materiálu a krmiva pre zvieratá, na dopravu a zhotovenie infotabule o sysľoch a lokalite BIele Vody.
28ExpressionEkovrecúška800.00 €ochrana a tvorba životného prostrediaSpišská BeláPrešovskýMgr. Helena ZadžorováCieľom projektu bolo podporiť ekozmýšľanie u obyvateľov mesta Spišská Belá a okolia pri nakupovaní ovocia, zeleniny a pečiva zvýšením používania ekovrecúšok v obchodoch. Prostredníctvom motivačných prednášok bolo zámerom zlepšiť poznatky o bezodpadovom životnom štýle a motivovať obyvateľov nášho mesta k zníženiu produkcie zbytočného plastového odpadu. Taktiež prostredníctvom šitia a poskytovania ekovreciek zvýšiť počet obyvateľov mesta využívajúcich ekovrecúška pri nakupovaní OZaP a pomocou šitia a poskytovania ekovreciek zvýšiť angažovanosť mladých dobrovoľníkov v ekoproblematike. Aktivitami, ktoré sa uskutočnili sa podarilo naplniť ciele projektu. Vďaka prednáške o bezodpadovom životnom štýle a pri rozdávaní ekovreciek cez rozhovory so zákazníkmi v supermarketoch sa zvýšilo povedomie ľudí o tom, aký dopad na životné prostredie má používanie jednorazových mikroténových vreciek, a boli motivovaní k tomu, aby ich pri nákupe ovocia, zeleniny a pečiva nahradili ekovreckami. Finančný dar bol použitý na zabezpečenie prednášky, nákup materiálu a propagáciu.
29Občianske združenie EDUJOYJedlo ako dar, práca ako dar, slovo ako dar...800.00 €podpora vzdelávaniaMartinŽilinskýPaedDr. Mária VéghováCieľom projektu bolo zavedenie troch nových krúžkov na škole: 1) Ja varím lepšie ako moja mama - podporilo sa plnohodnotné stravovanie a zdravší život školskej spoločnosti prostredníctvom organizovania kurzov varenia a workshopov venovaných zdravej a vyváženej strave, zameraných na osvetu, vzdelávanie a integráciu. V mesiaci november boli predstavené jedlá z rôznych kútov sveta, varili sa a piekli špeciality rôznych krajín. 2) krúžok Ja som lepší kutil ako môj otec podporil manuálne zručnosti študentov osemročného gymnázia vybudovaním oddychovej zóny v átriu školy v mesiacoch september, október, november, ktoré slúžia na relax aj ďalším generáciám. Udržateľnou prácou v rámci krúžku bude kosba trávnika, opiľovanie drevín, výsadba byliniek, krov i kvetov, základné stavebné činnosti, maľovanie plota atď. Krúžok č. 3) Divadelné krôčiky- v rámci ktorého sa študenti naučili divadelnú adaptáciu rozprávky, ktorú predstavili v mesiacoch október a november pred rôznorodým publikom: najmladšie deti v predškolskom veku, seniori z DSS a členovia ZPMP (zdravotne a mentálne postihnutí) v Martine. Výťažok z dobrovoľného vstupného venovali charite. Finančný dar bol použitý na materiálne zabezpečenie krúžkov.
30Archeopark LIPTOV o.z.Detský kampus zážitkovej archeológie1000.00 €podpora vzdelávaniaRužomberokŽilinskýPhDr.Víťazoslav StruhárCieľom projektu bolo posilnenie vzťahu medzi deťmi a historickou tradíciou cez osobnú skúsenosť a bezprostredný zážitok. Účastníci spoznali technologické postupy a suroviny, ktoré od praveku slúžili a výrazne pomáhali človeku prežiť náročné enviromentálne podmienky. Mnohé pre deti neznáme remeslá a zručnosti si tak mohli vyskúšať "in situ" v autentickom prostredí archeoparku a prežiť tak aktívne trávený čas v prírode. Deti sa naučili lepšie vnímať to, čo nám oddávna poskytuje príroda a vedieť toto dedičstvo chrániť. Pochopili zmysel zážitkového vzdelávania, čo viedlo k zatraktívneniu záujmu o našu históriu. Všetky aktivity boli propagované cez FB stránku, kde boli vo veľkej miere zdieľané. Vďaka tomuto projektu sú už na budúci rok zabezpečené a naplnené 2 turnusy detského pravekého tábora počas letných mesiacov. Finančný dar bol použitý na personálne náklady, na nákup náradia, materiálu a zabezpečenie stravy.
31Spojená škola, Oslobodenia č. 165, BeláBelský borec terchovského regiónu1000.00 €podpora a rozvoj telesnej kultúryBeláŽilinskýIng. Anna PřechováHlavným cieľom projektu Spojenej školy Belá bolo vylákať deti von od počítačov, televízií, mobilov a darovať im nezabudnuteľný zážitok. Cez súťaž Belský borec z terchovského regiónu si osem-členné družstvá v dvoch vekových kategóriách zo základných škôl: Gbeľany, Varín, Belá a Terchová zmerali sily v prekonávaní minimálne 10 stanovíšť s prekážkami na približne 2,5 km trati. Prekážky boli náročné na kondíciu, obratnosť, rýchlosť, vytrvalosť. Niektoré stanovištia boli zamerané aj na overenie vedomostí, ako určovanie azimutu, určovanie liečivých rastlín, stromov a kríkov. Takto si deti otestovali nielen svoju kondíciu, ale aj poznatky o prírode a orientácii v nej. Na to, aby osem-členné družstvo bolo na trati úspešné, museli jednotliví členovia medzi sebou komunikovať, pomáhať si, povzbudzovať sa a súťažiť v hesle fair play. Finančný dar bol použitý na nákup cien a medailí a športové pomôcky.
32Špeciálna základná škola internátna sv. Klementa HofbaueraNech je našou jedinou závislosťou šport1000.00 €podpora a rozvoj telesnej kultúryPodolínecPrešovskýIng. Jozef GočHlavným cieľom projektu Špeciálnej základnej školy bolo podporiť športovanie detí, ich aktívne využívanie voľného času, rozvíjanie pohybových schopností a zručností, zlepšovanie ich fyzického a psychického zdravia a bojovať proti nepriaznivým vplyvom prostredia, v ktorom mnohé deti žijú. Cieľovou skupinou boli deti v školskom zariadení s mentálnym postihnutím, prevažne zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale aj ďalší žiaci školy a chovanci detského domova. Ich voľný čas sa obohatil o potrebný pohyb, začala sa pestovať v nich láska k športu, k zdravému životnému štýlu a formou súťaží boli deti správne motivované. Financie boli použité na nákup športového vybavenia a potrieb.
33Centrum voľného časuÚčelná drevená stena1000.00 €podpora a rozvoj telesnej kultúryVeľké KapušanyKošickýIng. Zuzana JaničákováVďaka postaveniu účelnej drevenej steny sa sa splnil cieľ projektu a rozšírili možnosti trávenia voľného času pre deti a mládež v okolí centra voľného času. Vyriešil sa problém s doteraz nevyužitým miernym svahom pri budove centra. Deti navštevujúce centrum sa potešili novej možnosti športovaniaa a nakoľko sa v blízkom okolí nenachádza nič podobné, pozitívne prijali novú formu hrania sa. Drevená stena slúži nielen na lezenie, ale aj ako pomôcka pri rôznych súťažiach. Finančný dar bol použitý na drevené hranoly a dosky, iný materiál, lano, plexisklo a honorár pre realizátora projektu.
34Základná škola s materskou školou SelecBylinková záhradka800.00 €podpora vzdelávaniaSelecTrenčianskyMgr. Henrieta PlekancováCiele, ktoré sa stanovili boli splnené. Deti nadobudli nové vedomosti a zručnosti, dozvedeli sa o význame byliniek pre naše zdravie, získali nové zručnosti pri ich výsadbe a ošetrovaní, dozvedeli sa možnosti ich spracovania a vyskúšali si aj použitie pri príprave čaju, pomazánok. Zároveň si osvojili nové možnosti trávenia voľného času, nakoľko spolu s rodičmi a priateľmi vybudovali záhradku, o ktorú sa budú naďalej starať a využívať dopestované bylinky. Do činnosti sa zapájali spoločne a vzájomne si pomáhali, čím sa upevnili vzťahy medzi deťmi i medzi deťmi a dospelými, ktorí pomáhali. Pozitívne ohlasy máme aj od rodičov, starých rodičov a priateľov školy, ocenili snahu detí pri zisťovaní informácií o bylinkách, pri ich zabezpečení a výsadbe. Spolupracovali i pri výrobe keramických nádobiek na bylinky. Bola to príležitosť na vzájomné stretnutia a rozhovory. Finančný dar bol použitý na nákup potrebných pomôcok a materiálu k výrobe bylinkovej záhradky.
35Základná škola, Semerovo č. 110Učiaca záhrada v semerovskej škole800.00 €podpora vzdelávaniaSemerovoNitrianskyPaedDr. Janka MičekováCiele projektu v troch fázach boli splnené. Zrevitalizoval a rozšíril sa už existujúci jahodový záhon, vysadil sa živý plot s jedlými plodmi, ako egreš, malina, ríbezľa a doplnil sa už existujúci slivkový sad novými odrodami ovocných stromov. Projektom sa spojili deti s prírodou, žiaci naďalej môžu pozorovať rastliny a živočíchy v bezprostrednom okolí školy. Žiakov sa zapojili do budovania prírodných systémov a za pomoci dospelej osoby sami vysadili živý jedlý plot, jedlý les, lúku a jahodový záhon. Žiaci sa začali starať o živočíchy, ako napr. vtáky, veveričky, motýle, čmeliaky a to tým, že ich kŕmili a dopĺňali im vodu. Tak ich mohli aj pozorovať, učiť sa o nich nové zaujímavosti, čím získali nielen teoretické, ale aj praktické zručnosti. Záhrada sa začala využívať aj na záhradnú terapiu so sociálne a zdravotne znevýhodnenými žiakmi. Finančný dar bol použitý na nákup sadeníc stromov, materiálu na výrobu krmidiel a ďalšieho potrebného materiálu.
36ZŠ J.A.Komenského v RevúcejLepšie raz vidieť ako stokrát počuť - zážitkové vzdelávanie v praxi800.00 €podpora vzdelávaniaRevúcaBanskobystrickýMgr. Emil ValkoProjekt ZŠ Revúca bol zameraný na podporu ekovýchovy a získanie vedomostí zážitkovou metódou. Prvým zámerom projektu bola dvojdňová návšteva salaša spojená s dojením oviec a výrobou syra, no nakoniec sa musela z organizačných dôvodov zmeniť na návštevu ZOO. Uskutočnila sa exkurzia včelárstva, kde deti mohli nazrieť do včelieho úľa, čo sa tam deje, dozvedieť sa, ako vzniká med, ochutnať včelie produkty a vyrobiť si vlastnú sviečku. Okrem toho navštívili arborétum Mlyňany, kde umožnili deťom vidieť na vlastné oči dendroflóru Slovenska, ktorá simuluje vegetačné stupne Slovenska od Tatier až k Dunaju. Finančný dar bol použitý na dopravu účastníkov a vstupné do ZOO.
37Združenie na záchranu Lietavského hraduKontaktná hradná ZOO1000.00 €podpora vzdelávaniaLietavaŽilinskýĽubomír ChobotCieľom projektu, ktorý sa podarilo splniť, bolo vytvoriť na zrúcanine hradu malú kontaktnú ZOO, o ktorú sa budú starať nielen vlastníci hradu Lietava, ale aj mladí ľudia zo základnej školy v Lietave. Neoddeliteľnou súčasťou projektového cieľu bolo prehĺbiť v mladých ľuďoch záujem o aktívny život v prírode. Profesionálny stolári vybudovali novú drevenú "chovnú budovu" pre zvieratá a taktiež ohradili areál pre hradné alpínske kozy v rozmeroch cca 40x15 metrov. Zakúpili sa pletivá, drevené stĺpky a ich kovové základy. Pre zvieratá bolo zakúpené seno, granule a žito na zimné ustajnenie. Na novej chovnej budove je taktiež infobaner o projekte budovania kontaktnej ZOO v slovenskom aj anglickom jazyku. Finančný dar bol použitý na kozelec a jeho ohradenie.
38OZ RusovčatáPríbehy Rusoviec800.00 €podpora vzdelávaniaBratislavaBratislavskýLucia Tuleková HenčelováDeti prostredníctvom zážitkového poznávania získali vedomosti o Rusovciach a okolitom prostredí. Výsledkom projektu bolo zlepšenie sociálnych zručností detí, prehĺbenie vedomostí o tom, ako chrániť a zveľaďovať prostredie a okolitú prírodu, budovanie lokálnej hrdosti a zodpovednosti za činy. Z projektu majú prínos najmä deti, ktoré sa naučia viac o prostredí, v ktorom vyrastajú. Získali informácie o histórii a dôležitých miestach v obci. Prehĺbili si vedomosti o ochrane životného prostredia a zistili, prečo je ochrana a zveľaďovanie prostredia, v ktorom žijeme dôležité. Budovanie zodpovednosti a aktívneho postoja k vlastnému prostrediu u detí je prínosom pre celú komunitu. Finančný dar bol použitý na občerstvenie, lektora a propagáciu.
39Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa SabinovŠkola, z ktorej deti po poslednom zvonení neutekajú1000.00 €podpora vzdelávaniaSabinovPrešovskýIng. Katarína HviščováProjekt Cirkevnej základnej školy realizoval záujmové vzdelávanie, najmä rozvoj profesných a podnikateľských zručností a finančnú gramotnosť, ktoré sú potrebné pre výkon vybraného povolania. K cieľom vzdelávania patria aj podnikateľské zručnosti a finančná gramotnosť. V pravidelných intervaloch žiaci riešili v rámci predmetu aj občianske aktivity, formulovali a schvaľovali ústavu, riešili predvolebnú kampaň a voľby prezidenta. Predmet sa teší veľkej obľube a v školskom roku 2018-2019 bude prepojený s popoludňajšou krúžkovou činnosťou. Finančný dar bol použitý na nákup počítačovej zostavy, mikrofónov a materiálu do záhradky.
40Stredná odborná škola drevárska a stavebnáRemeslo má zlaté dno1000.00 €podpora vzdelávaniaKrásno nad KysucouŽilinskýPaedDr. Ján PalkoV rámci projektu Remeslo má zlaté dno žiaci školy pripravili výrobky na predaj, ako podnožky, varešky, lopáre, kliešte na gril, vankúše, zástery, mydlá, košíky z pedig či maľované poháre. Zároveň pripravili aj plagát, ktorý bol vyvesený v meste a širokom okolí, ako aj zverejnený v regionálnej tlači. V spolupráci s mestom Krásno nad Kysucou, ktoré zapožičalo priestory a techniku sa dňa 15.9.2018 uskutočnil Deň remesiel, na ktorom žiaci prezentovali všetky učenské odbory. V rámci akcie sa konal aj kultúrny program, ktorý pripravili dobrovoľníci zo školy organizátora, zo základnej školy Krásno, ZUŠ Krásno a CVČ Čadca. Počas programu bola žrebovaná tombola, ktorú darovali miestni podnikatelia. Akcie sa zúčastnil primátor mesta a obyvatelia domova sociálnych služieb Krásno nad Kysucou, ktorým bol venovaný výťažok z akcie vo výške 618,30 €. Finančný dar bol použitý na nákup materiálu potrebného k výrobkom, propagáciu, honorár pre organizátora projektu a pitný režim.
41Obec Nové Sady"Pozri babka, odmena nemusí byť iba sladká"800.00 €ochrana a podpora zdraviaNové SadyNitrianskySilvia HalvoníkováCieľom projektu bolo motiváciou a ukážkami toho, čo deti a mládež môžu pre seba urobiť ich samé povzbudiť k lepšej životospráve a zdravému pohybu. Pridanou hodnotou projektu bola spolupráca so starými rodičmi a rodičmi, ktorí s veľkou obľubou odmeňujú svoje vnúčatá a deti najmä sladkosťami a odbremenovaním od povinností. Deti sa mohli naučiť správne hýbať, naučiť sa počúvať svoje telo, pripraviť si výživné raňajky, desiatu a uľahčiť tým mamičkám chystanie jedál do školy. Projekt bolo naplánované rozdeliť na 4 tematické týždne, kde každý týždeň mal byť venovaný inej téme. Bohužiaľ organizátori museli požiadať o zmenu harmonogramu, nakoľko obecný úrad postihol požiar, čím prišli o priestory, kde by bolo možné stretávať sa 4 týždne po sebe a hlásiť aktivity v miestnom rozhlase. Akcia sa preto spojila s iným podujatím do jedného víkendu. Finančný dar bol použitý na materiálne zabezpečenie, tlačiarenské služby a na odmeny.
42SARAHS SK, n.o.Periferné koncentrácie súčasnosti – autentická kultúra v regiónoch / EQO 2018800.00 €podpora vzdelávaniaSpišský HrhovPrešovskýBc. Ján SalanciCieľom bolo aktivity EQO 2018 rozšíriť o podujatia, ktoré by aktívne pracovali s mládežou a sociálne vylúčenými mladými ľuďmi v čase mimo vyučovacieho procesu. Zámerom bolo formou výkladov rozvíjať kritické myslenie v kontakte s autentickou kultúrou, zvyšovať povedomie o možnostiach súčasného umenia zapojením do interaktívnych foriem. V rámci projektu sa realizovali diverzifikované výstupy, ktoré nadviazali na programovú štruktúru. Konkrétne streetpark / graffiti akcia, kde sa maľovalo na priehľadné fólie natiahnuté v kaštieľnom parku (26.7.18), komentovaná prehliadka výstavy Neofyt (26.7.18), burza oblečenia a kníh (4.8.18), prehliadka nezávislého rómskeho filmu Rebeli Official Lemešany spojeného s workshopom filmárskych techník (16.8.18), audiovizuálna inštalácia Osadofuturizmus (17.8.18), interaktívne vývojové hry Hramelot spojené s čítaním kníh a kreslením (18.8.18 a individuálne hudobné vystúpenia Genetically Modified, Samčo, Poetic Elektric (16.-18.8.18). Finančný dar bol použitý na personálne riadenie, cestovné a materiál k výrobe.
43Združenie rodičov a priateľov Základnej a Materskej školy v RudineKrúžok šikovných rúk1000.00 €podpora vzdelávaniaRudinaŽilinskýGabriela KlabníkováZámerom projektu bolo otvorenie série krúžkov šikovných rúk pre deti a mládež v Rudine. Cieľom bolo rozvíjanie zručností detí a mládeže v oblastiach, ktoré sú dnes už na väčšine školách zabudnuté. Preferované bolo také zážitkové vzdelávanie, ktoré zabezpečí, že si účastník odnesie z krúžku reálny a hmotný zážitok, nie teóriu. Finančný dar bol použitý na nákup tlačiarne a na materiál a suroviny na výrobu.
44Spojená školaKomunitná záhrada Nezábudkovo II.Podtitul: Z ruže kvet, zo semena rastlina.800.00 €podpora vzdelávaniaVeľké KapušanyKošickýMgr. Nadežda VarešinskáPrimárne najdôležitejšie ciele ako učenie sa v prírode (vlastiveda a prírodoveda) a iná krúžková činnosť prebiehali v jesenných mesiacoch v záhrade, a tým boli tieto ciele naplnené. Došlo pri nich k rozvíjaniu pracovných návykov formou pracovnej terapie, k spoznávaniu rastlín zážitkovou formou. Enviromentálne zmýšľanie sa budovalo aj formou krúžkov. Komplexné riešenia ako výsev, sadba, starostlivosť, ošetrovanie, starostlivosť počas vegetácie, ochutnanie, zber, zaváranie či štepenie stromov je cieľom dolhodobejším, ktorý je viazaný na rast rastlín v určitom časovom období. Tak isto vytvorenie suchého múrika s bylinkami, vyvýšených záhonov a skalničky, kde k ich realizácií musia prísť jarné mesiace. Predprípravy k ich vytvoreniu sa zvládli, na jar sa bude realizovať zámer a k výučbe v záhrade pribudne aj hudobná výchova, výtvarná výchova a iné. Finančný dar bol použitý na drevenú pergolu a drevo na vyvýšené záhony.
45Protect workMotivujeme-vzdelávame-oceňujeme800.00 €podpora vzdelávaniaVeľké LeváreBratislavský Ing. Peter KottlíkCieľom projektu bolo priniesť mladým ľuďom z vidieckeho regiónu Záhorie výzvu v podobe zmysluplných voľnočasových aktivít a dobrovoľníckej činnosti, prispieť k zlepšeniu kvality života mladých ľudí a k zvýšeniu zručností potrebných pre život a budúce uplatnenie sa na trhu. Projektom sa priviedli mladí ľudia k zážitkom, ktoré formujú ich hodnoty a aktivity ich motivovali aby začali na sebe pracovať. Odhalili svoje silné stránky, objavili vnútornú motiváciu a získali chuť pomáhať svojmu okoliu. Naučili sa učiť sa, komunikovať lepšie s inými ľuďmi, počúvať o ich problémoch, počúvať ich príbehy a aktívne, empaticky a citlivo reagovať na vypočuté. Finančný dar bol použitý na potrebný materiál na aktivity a odmenu pre mentora.
40000.00 €

Pamiatka roka - Cena Fénix

V roku 2018 boli v rámci Ceny Fénix - Pamiatka roka podporení 4 žiadatelia s celkovou sumou 33 200,00 €.

Č.VlastníkSumaNázov NKPMiesto pamiatkyAdresa pamiatkyMestoKraj
1Ing. Viktor Daniel, Alexandra Danielová 8300.00 €Kúria č. ÚZPF -10743/1 Okrasná historická záhrada č. ÚZPF -10743/2KoniarovceKoniarovce 108, okr. Topoľčany , 956 13Nové Zámky Nitriansky
2Obec Nitrianske Pravno 8300.00 €Zvonica drevenáNitrianske PravnoVyšehradné 927 972 13 Nitrianske PravnoNitrianske PravnoTrenčiansky
3Truc sphérique, občianske združenie 8300.00 €NOVÁ SYNAGÓGAŽilinaJ. M. Hurbana 220/11, Žilina, 01001ŽilinaŽilinský
4Občianske združenie KATARÍNKA 8300.00 €Kláštor františkánov - Kostol ruina sv. Kataríny Alexandrijskej - “Františkánsky kláštor Katarínka” pri Dechticiach.Dechtice919 53 DechticeBratislavaBratislavský
33200 €

Výročná správa 2018

stiahnuť
VS_NSPP_2018.pdf

Prílohy k VS 2018

stiahnuť
Prílohy k VS_2018.pdf

Finančná správa

stiahnuť
Účtovná závierka 2018 - Nadácia SPP - súvaha.pdf

Finančná správa

stiahnuť
Účtovná závierka 2018 - Nadácia SPP - výkaz ziskov a strát.pdf

Finančná správa

stiahnuť
Nadacia SPP poznamky 2018_final.pdf

Správa audítora

stiahnuť
Nadácia SPP - sprava auditora.pdf