Výročná správa 2019

Príhovor správkyne Nadácie SPP

Správna rada

MUDr. Jozef Dolinský
predseda správnej rady
Ing. Štefan Šabík
člen správnej rady
Ing. Michal Ďurkovič
člen správnej rady
JUDr. Marián Valko
člen správnej rady
Ing. Rudolf Slezák
predseda dozornej rady
Ing. Ján Szalay
člen dozornej rady
Ing. Milan Hargaš
člen dozornej rady

Nadácia SPP v službách verejnosti

Nadácia SPP bola založená 19. novembra 2002 spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s., ktorá vníma Nadáciu ako účinný nástroj na rozvoj občianskej spoločnosti. Činnosť Nadácie SPP odráža snahu skvalitňovať firemnú kultúru a zodpovednosť spoločnosti. Víziou Nadácie je podpora, rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych a morálnych hodnôt na Slovensku a zmierňovanie dopadov ťažkých životných podmienok na ľudí prostredníctvom organizácií, ktoré presadzujú pozitívne dlhodobé a inovatívne zmeny v sociálnej oblasti.

Partnerom Nadácie SPP pri napĺňaní vízie a výkone aktivít je nezisková organizácia Centrum pre filantropiu (Cpf, n.o.), ktorá poskytuje Nadácii poradenstvo v oblasti výberu tém a priorít, pomáha účinne a prehľadne rozdeľovať podporu v rámci programov, administruje celý grantový proces a prezentuje aktivity Nadácie.

7509894,73€
celková podporená suma
prerozdelená v roku 2019 na podporu verejnoprospešných projektov.
7
grantových programov
Financie rozdeľujeme prostredníctvom grantov s jasne definovanými podmienkami a prehľadným procesom hodnotenia.
585
podporených projektov
ktoré majú potenciál meniť veci k lepšiemu a prinášajú jedinečné riešenia.
Vzdelávanie
Podporujeme projekty ambicióznych mladých ľudí v získavaní kvalitného vzdelania.
Kultúra
Prispievame k zachovaniu nášho kultúrneho dedičstva, podporujeme projekty zamerané na ochranu pamiatok a oživenie zvykov a tradícií.
Ochrana zdravia
Prispievame k zlepšeniu vybavenia nemocníc a starostlivosti o pacientov a podporujeme rozvoj športových talentov.
Regionálny rozvoj
Sppoločne s vami zlepšujeme Slovensko prostredníctvom podpory verejnosprospešných projektov, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.
Dobrovoľníctvo
Motivujeme zamestnancov k dobrovoľníckym aktivitám a podporujeme ich verejnoprospešné projekty.
Znevýhodnení
Pomáhame skvalitňovať život ľudí so znevýhodnením, podporou modelových a inovatívnych prístupov k integrácii.

Grantový program Opora

Zámerom programu je podporiť organizácie a inštitúcie poskytujúce sociálne služby v tom, aby uľahčili ľuďom so znevýhodnením ich plnohodnotné zapojenie sa do spoločnosti. Jeden z efektívnych nástrojov na dosiahnutie sociálneho začleňovania znevýhodnených skupín je tvorba a realizácia Individuálnych plánov rozvoja. Individuálny plán rozvoja osobnosti (IPRO) je podrobný opis konkrétnych potrieb a služieb, ktorý klientovi slúži na to, aby bol schopný čo najsamostatnejšie fungovať v bežnej spoločnosti. Tento plán by mal zahŕňať aj spôsob akým budú klientove potreby pokryté a naplnené.
V programe OPORA je podpora určená všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, organizáciám aj inštitúciám venujúcim sa ľuďom so špeciálnymi potrebami, ktorí sa rozhodli plánovať svoje služby podľa osobných cieľov, potrieb a schopností svojich klientov. Predkladaný projekt organizácie musí byť zameraný na individuálny plán rozvoja jedného konkrétneho klienta.

V programe OPORA je podpora určená všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, organizáciám aj inštitúciám venujúcim sa ľuďom so špeciálnymi potrebami, ktorí sa rozhodli plánovať svoje služby podľa osobných cieľov, potrieb a schopností svojich klientov. Predkladaný projekt organizácie musí byť zameraný na individuálny plán rozvojajedného konkrétneho klienta.

Viac informácií o programe Oporanájdete na našej webovej stránke.Prehľad podporených projektovnájdete tu.
Na podporu integrácie ľudí so znevýhodnením bolo v programe Opora celkovo podporených 90 projektov v celkovej sume 49 620 €.

Program O krok vpred

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť k skvalitneniu starostlivosti o ľudí s postihnutím, ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.
Preto podporujeme aktivity zamerané na zlepšenie podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, zdravotným postihnutím, alebo dlhodobo chorých.

V snahe zefektívniť našu pomoc sme sa rozhodli prispievať na liečbu a rehabilitáciu a nadviazali sme spoluprácu s Nadáciou ADELI a Adeli Medical Center v Piešťanoch, ktoré poskytuje rehabilitačné programy pacientom s pohybovými poruchami neurologického pôvodu, najmä deťom a dospelým postihnutými detskou mozgovou obrnou. 

Viac informácií o programe O krok vprednájdete na našej webovej stránke.Prehľad podporených projektovnájdete tu.
V rámci grantového programu O krok vpred bolo podporených 36 žiadateľov v celkovej sume 45 500 €.

Zamestnanecký grantový program

Cieľom Zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP je umožniť záujemcom z radov zamestnancov spoločností hlavnej skupiny SPP sprostredkovať pomoc tam, kde si myslia, že je potrebná a kde bude najmä ich osobnou zásluhou dobre využitá.

Cieľom Zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP je umožniť záujemcom z radov zamestnancov spoločností hlavnej skupiny SPP sprostredkovať pomoc tam, kde si myslia, že je potrebná a kde bude najmä ich osobnou zásluhou dobre využitá.

Viac informácií o Zamestnaneckom grantovom programenájdete na našej webovej stránke.Prehľad podporených projektovnájdete tu.
V rámci Zamestnaneckého grantového programu bolo podporených 32 projektov v celkovej sume 20 000 €.

Grantový program SPPravmeTo

Prispievame k rozvoju spoločnosti prostredníctvom aktívnej podpory projektov viacerých mimovládnych organizácií a škôl.
Tretí ročník grantového programu SPPravmeTo aktivoval a motivoval deti a mládež (6 -19 rokov) k aktívnemu postoju k prostrediu, v ktorom žijú, k rozvíjaniu sociálnych a pohybových zručností a k podpore ich vzájomných vzťahov.

Grantový program SPPravmeTo je príležitosťou pre školy, centrá voľného času, centrá environmentálnej výchovy, detské a školské kluby získať finančnú podporu s cieľom urobiť niečo pozitívne pre rozvoj osobnosti dieťaťa, mladého človeka či celej komunity. Svoju pomocnú ruku dlhodobo podávame organizáciám, ktoré rozvíjajú zručnosť detí a mládeže kriticky myslieť a komunikovať svoje potreby.

Viac informácií o grantovom programe SPPravmeTonájdete na našej webovej stránke.Prehľad podporených projektovnájdete tu.
V roku 2019 v rámci grantového programu SPPravmeTo bolo podporených 56 subjektov v celkovej sume 60 000 €.

Regionálny a komunitný rozvoj

V rámci interných programov podporujeme obce a regióny, ktoré sa nachádzajú v blízkosti kompresorových staníc a tranzitného plynovodu spoločnosti eustream. Tiež vybrané regióny, v ktorých pôsobí spoločnosť Nafta a spoločnosť SPP-Distribúcia.
Podporujeme verejnosprospešné projekty, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska.

INTERNÝ GRANTOVÝ Program Municipality

Program je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou Eustream, a. s. Cieľom programu Municipality je podpora verejnoprospešných projektov v obciach, v blízkosti ktorých ležia kompresorové stanice. Nadácia SPP chce v rámci svojich možností vyjadriť solidaritu s obcami a  ich obyvateľmi pri riešení ich každodenných problémov.

V roku 2019 získalo podporu 44 projektov v obciach a v mestácch, ktorým bola prerozdelená celková suma 270 000 €.

 

INTERNÝ GRANTOVÝ PROGRAM – DARY: Spolupráca so samosprávami

Interný program Spolupráca so samosprávami je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou SPP-distribúcia, a. s. Grantový program je určený na podporu verejnoprospešných projektov,  zameraných na podporu a zveľadenie obcí, miest a regiónov Slovenska.

V roku 2019 získali podporu 4 projekty, ktorým bola prerozdelená celková suma 40 980 €.

 

INTERNÝ GRANTOVÝ PROGRAM – DARY: EUSTREAM

O podpore projektov rozhoduje Správna rada Nadácie SPP. Žiadosti o podporu sú prijímané na oddelení spoločnosti Eustream, a. s., kde posudzujú, či predložené žiadosti spĺňajú kritériá podpory.

V roku 2019 získalo podporu 19 projektov, ktorým bola prerozdelená celková suma 53 600 €.

 

Grantový program Regióny

Interný grantový program Regióny je realizovaný v spolupráci so spoločnosťou SPP, a. s. Účelom nového grantového programu Nadácie SPP je podpora verejnoprospešných projektov, ktoré prinášajú úžitok miestnym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. Spolupráca s obcami a mestami je veľmi dôležitá. Nadácia SPP vyhradila finančné prostriedky, ktoré sú určené na podporu Vašich verejnoprospešných projektov s cieľom skvalitniť život v obciach a v mestách.

V roku 2019 v rámci grantového programu Regióny podporených 54 subjektov v celkovej sume 54 000 €.

 

Viac informácií o grantovom programe Municipalitynájdete na našej webovej stránke.Prehľad podporených projektovnájdete tu.Viac informácií o programe SPP-Distribúcienájdete na našej webovej stránke.Prehľad podporených projektovnájdete tu.Viac informácií o programe Eustream darynájdete na našej webovej stránke.Prehľad podporených projektovnájdete tu.Viac informácií o grantovom programe Regiónynájdete na našej webovej stránke.Prehľad podporených projektovnájdete tu.

Štipendijný grantov program Hlavička

V rámci štipendijného programu Hlavička sú poskytované štipendiá na zahraničné študijné pobyty, letné školy, stáže, výskumné pobyty v rámci sveta.

Nadácia SPP podporuje ambicióznych mladých ľudí v získavaní kvalitného vzdelávania prostredníctvom študijných pobytov v zahraničí. O podporu sa môžu uchýdzať všetci študenti práva, ekonómie, informačných technológií, technických odborov, prírodných vied, humanitných vied, medicíny a umenia. Jednou z podmienok získania podpory je predstavenie projektu vedeckého, odborného alebo praktického charakteru, ktorému sa študent plánuje venovať nad rámec bežného štúdia.

Viac informácií o grantovom programe Hlavičkanájdete na našej webovej stránke.Prehľad podporených projektovnájdete tu.

Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu cieľov Nadácie. Navyše partnerské projekty majú spoločnú črtu, svojím zameraním sú inovatívne, majú celoslovenskú pôsobnosť, prípadne modelový charakter vo svojom regióne a prinášajú konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí. Za rok 2019 Nadácia SPP podporila 227 subjektov v celkovej hodnote 6 896 943,47 €.

Vzdelávanie

V rámci Programu partnerstiev sme podporili projekt napr.:

Liga za duševné zdravie, oz.

Názov projektu: Vyliečme nezáujem

Projekt bol podporený sumou: 8 000 €

Cieľom kampane bolo vyliečiť nezáujem, a teda vzbudiť záujem verejnosti o tému duševného zdravia, podnietiť verejnú diskusiu medzi odbornou, laickou verejnosťou, štátnou správou, tretím sektorom a edukačnými zariadeniami. Efektivita spočívala v naštartovaní procesu kontinuálneho dlhodobého hľadania nových riešení a masívnejšej podpory existujúcich účinných opatrení a projektov na zlepšenie. Jedným z takýchto účinných projektov je on-line poradňa prevádzkovaná celoročne 24 hodín prostredníctvom odborníkov z rôznych oblastí. Finančný dar bol použitý na on-line kampaň, internetovú stránku, poradenstvo a projektového manažéra.

Zoznam podporených projektov v roku 2019

Kultúra

V rámci Programu partnerstiev sme podporili projekt napr.:

Živena, spolok slovenských žien

Názov projektu: 150 rokov Živeny, spolku slovenských žien

Projekt bol podporený sumou: 15 000 €

Cieľom projektu bolo zrealizovať slávnostnú recepciu pri príležitosti 150. výročia organizácie. Stretnutie živeniarok a živeniarov so svojimi podporovateľmi počas galavečera bolo vyvrcholením osláv. Program bol koncipovaný nielen ako spomienka, ale aj ako stretnutie s účastníkmi programov a etáp vo vývoji organizácie. Pri tejto príležitosti bola verejnosti prezentovaná aj panelová výstava. Ďalšou aktivitou bolo sadenie pamätných líp po celom Slovensku a vydanie pamätnej knižky výrokov. Finančný dar bol použitý na slávnostnú recepciu, vydanie knižky, panelovú výstavu a sadenie líp.

Zoznam podporených projektov v roku 2019

Ochrana zdravia

V rámci Programu partnerstiev sme podporili projekt napr.: 

SMILE n.o.

Názov projektu: POMÁHAME S ÚSMEVOM

Projekt bol podporený sumou: 4 000 €

Cieľom projektu bolo podporiť rodiny s dieťaťom či už v akútnej, alebo nadchádzajúcej liečbe, v doliečovacom procese i vyliečených pacientov – týkajúcej sa transplantácie kostnej drene alebo/a onkologickej liečbe. Aktivity boli rozdelené do viacerých oblastí, išlo najmä o stretnutia a podujatia so zámerom pomôcť v prekonávaní situácie, zjemnení sociálnej izolácie, zvyšovaní povedomia a budovaní komunity. Finančný dar bol použitý na masáže, psychologické poradenstvo, ubytovanie a stravu.

Zoznam podporených projektov v roku 2019

Podpora znevýhodnených

V rámci Programu partnerstiev sme podporili projekt napr.:

Centrum Naša chalúpka, o.z.

Názov projektu: Aj ľudia so znevýhodnením majú rovnaké potreby ako všetci ostatní, byť začlenení v spoločnosti

Projekt bol podporený sumou: 3 000 €

Cieľom projektu bola debarierizácia, a tým aj rekonštrukcia priestorov, v ktorých bolo v pláne zriadiť a prevádzkovať ambulantnú sociálnu službu pre deti a mladých ľudí s ťažkým zdravotným znevýhodnením. Vďaka projektu sa uskutočnili búracie práce, vodárenské, kúrenárske práce a elektroinštalácie. Priestor sa zväčšil a rozšíril, vznikla spoločenská, oddychová a terapeutická miestnosť, kuchynka, kancelária a tri sanitárne bezbariérové zariadenia. Využitie projektu bude dlhodobým skvalitnením poskytovaných služieb. Finančný dar bol použitý na vodárenský, elektroinštalačný materiál, dve umývadlá a na stavebné práce.

Zoznam podporených projektov v roku 2019

Regionálny rozvoj

V rámci Programu partnerstiev sme podporili projekt napr.:

Pre spoločnosť n.o.

Názov projektu: Čistenie vysokohorských plies a výroba dokumentárneho filmu z jednotlivých fáz čistenia

Projekt bol podporený sumou:  160 000 €

Cieľom projektu bolo čistenie vysokohorských plies a odľahčiť tka prírodu od znečistenia. Cieľ bol naplnený a prekročený, nakoľko sa podarilo rozšíriť čistenie aj mimo vysokohorských plies. Naštartovala sa sanácia koryta rieky Hron pri Telgárte, vyčistilo sa 5 plies, vodná nádrž a vodná priehrada.  Veľkým naplnením cieľov je najmä vznik dokumentárneho filmu, ktorý bude môcť verejnosť vzhladnuť prostredníctvom Slovenskej televízie. Finančný dar bol použitý na potápačský materiál a vybavenie, cestovné náklady a záchrannú službu. 

Zoznam podporených partnerských projektov v roku 2019

Dobrovoľníctvo

V rámci Programu partnerstiev sme podporili projekt napr.:

International Women’s Club of Bratislava, IWCB, Medzinárodný klub žien v Bratislave

Názov projektu: Organizovanie a sprostredkovanie charitatívnej a dobrovoľníckej činnosti

Projekt bol podporený sumou:  5 000 €

Cieľom projektu bola organizácia vianočného bazáru za účasti veľvyslanectiev, medzinárodných škôl a medzinárodnej komunity žijúcej na Slovensku. Tento projekt je veľmi obľúbený u širokej slovenskej a medzinárodnej verejnosti. Zámerom bolo získať finančné prostriedky pre charitatívne organizácie. Bazár bol obohatený aj o kultúrny program, zvýšil sa záujem mladých ľudí o charitatívnu činnosť, predajom rôznych produktov a aktivít sa podarilo získať najviac finančných prostriedkov v histórii organizácie týchto bazárov. Odozva návštevníkov, dobrovoľníkov aj veľvyslancov bola veľmi pozitívna. Finančný dar bol použitý na organizačné náklady.

Zoznam podporených projektov v roku 2019

Program O krok vpred

Č.Meno žiadateľaKomu je dar určený - pacientMestoKrajVýsledná podporaZáverečná správa
1Marek ObešvaMarek Obešva Dolné VesteniceTrenčiansky 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
2Zuzana gavendovaKlaudia GavendováTrenčínTrenčiansky 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
3Dalibor VojtaššákKarina VojtaššákováŽdiarPrešovský 1500.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
4Beata TatárováBeata TatárováBratislavaBratislavský 1500.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
5Viera HriňákováViera HriňákováĽubicaPrešovský 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
6Lucia VarholyDaniel VarholyBratislavaBratislavský 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
7Marcinová ĽudmilaMonika MarcinováPrešovPrešovský 2000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
8Emília HnidzíkováLenka HnidzíkováTurzovkaŽilinský 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
9Jaroslava HarvanováGabriela BadurováRudinskáŽilinský 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
10Jaroslava VaščákováJaroslave VaščákováStará ĽubovňaPrešovský 2000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
11Mgr. Katarína RačákováMgr. Katarína RačákováLom nad RimavicouBanskobystrický 2000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
12Martina KramárikováMichal HerichVysoké TatryPrešovský 1500.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
13Miroslav TóthMiroslav Tóthveľká dolinaNitriansky 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
14Jana ŽidováDávid ŽidoStakčínPrešovský 1500.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
15Martina DrškováDominika DrškováPrašníkTrnavský 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
16Mária HorvátováViera MelišováTvrdošínŽilinský 2000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
17Klara KarcelovaKatarína GeletkováBrusnoBanskobystrický 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
18Peter GirmanPeter GirmanTrebišovKošický 1500.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
19Beáta GálisováBeáta GálisováPartizánskeTrenčiansky 2000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
20Veronika LercheTamara LercheTopolčiankyNitriansky 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
21Gabriela JaníkovaSimona JaníkováLokcaŽilinský 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
22Miroslava KlačanskáNikoleta KlačanskáKovárceNitriansky 1500.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
23Kristina VaskovaAlex Junior LudovickyJahodnáTrnavský 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
24Janka VigašováViktória VigašováBanská BystricaBanskobystrický 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
25Ivana ZajícováTomáš ZajícBratislavaBratislavský 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
26Darina TomováMonika TomováPiešťanyTrnavský 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
27Maria LabancovaAndrej LabancUdavskéPrešovský 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
28Mgr. Daniela NiepelováBc. Lenka NiepelováŽilinaŽilinský 2000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
29Nikola JuračkováMia ŠvikruhováAdamovské KochanovceTrenčiansky 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
30Peter SlobodaSamuel SlobodaDolné DubovéTrnavský 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
31Andrea BreznickáMatúš BreznickýDolná SúčaTrenčiansky 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
32Anna KvičalováJán KvičalaTurzovkaŽilinský 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
33Darina JankovičováLadislav JankovičRatkovceTrnavský 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
34Andrej LysakAndrej LysakNové Mesto nad VáhomTrenčiansky 1500.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
35Jana PaučováJanka FoltánováZvolenBanskobystrický 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.
36Veronika DěkanováVeronika DěkanováČervený HrádokNitriansky 1000.00 €Vďaka programu O krok vpred bola umožnená liečba pacientovi v rehabilitačnom centre ADELI Medical Center v Piešťanoch. Rehabilitácia pomáha pacientovi správne napredovať. Správne fungujúca neurorehabilitácia prináša predovšetkým funkčné zlepšenie pacientov, zníženie počtu komplikácií a efektívnejšie využitie možností rehabilitácie. Tím rehabilitačného centra ADELI vypracoval každému pacientovi individuálny a čo možno najintenzívnejší rehabilitačný program, ktorý optimálne zodpovedá jeho deficitom a obrazu jeho choroby. Pod vedením ošetrujúceho neurológa všetci – lekári, fyzioterapeuti, manuálni terapeuti, logopédi, zdravotné sestry, maséri a iní špecialisti postupujú podľa jednotného plánu rehabilitácie.

Grantový program Opora

Č.Č. zmluvyNázov organizácieMeno klientaPodporená sumaMesto/obecKrajŠtatutárZáverečná správa
11/2019" BARACHA", Zariadenie sociálnych služiebMichal E. 350.00 €BardoňovoNitrianskyIng. Veronika PalkováVíziou klienta bola podpora jeho osobnostného rozvoja, preorientovanie sa z pasívneho používateľa PC na aktívneho tvorcu, vytvorenie podmienok na podporu jeho záujmu o využitie informačnej a komunikačnej techniky. Klient pracuje s počítačom každý deň, s nadobudnutím potrebných zručností mu napomáha inštruktorka sociálnej rehabilitácie, ktorá sa zároveň podieľa na jeho aktivizácii a vzbudzovaní nových záujmov v rámci práce. Klient samostatne vyhľadáva informácie na internete, vie, čo hľadá, aj kde to má hľadať. Klient bude v plnej miere využívať odborný a ľudský potenciál odborných zamestnancov zariadenia, plánuje pokračovať v rozvíjaní a napĺňaní svojich individuálnych potrieb, samozrejme, v rámci akceptácie svojich silných stránok a s prihliadnutím na svoj zdravotný stav. Finančný dar bol použitý na notebook s príslušenstvom.
22/2019"BARACHA" Zariadenie sociálnych služiebRobert O. 450.00 €BardoňovoNitrianskyIng. Veronika PalkováKlient využíva trojkolku pre dospelých pravidelne v rámci napĺňania individuálnych potrieb, s nadobudnutím a obnovovaním potrebných zručností mu pomáha inštruktorka sociálnej rehabilitácie, ktorá sa zároveň podieľa na vzbudzovaní nových podnetov. Klient samostatne vyhľadáva možnosť podpory pri bicyklovaní ako účinnú prevenciu voči výbuchom zlosti a depresii. Inštruktorka s klientom pracuje v rámci harmonogramu pracovných činností individuálnou formou, ktorá v sebe zahŕňa precvičovanie hrubej motoriky, koordináciu pohybu. Finančný dar bol použitý na rehabilitačnú trojkolku pre dospelých.
33/2019"Harlekýn" Zariadenie sociálnych služiebMichal Š. 250.00 €TopoľčanyNitrianskyMgr. Alena GričováKlient zariadenia Miško sa úspešne a rád zapojil do práce tvorivého krúžku pri pletení košíkov. Vedúca krúžku je zároveň aj Miškovou inštruktorkou, takže vedela zvoliť správny prístup, primerané časové zaťaženie a hlavne vhodnú motiváciu. Miško sa naučil niečo nové, pletenie košíkov ho zaujalo, získal nových kamarátov, a tým sa podarilo minimalizovať u Michala poruchy správania. Finančný dar bol použitý na materiál k ručnej výrobe.
44/2019"Harlekýn" Zariadenie sociálnych služiebDavid V. 150.00 €TopoľčanyNitrianskyMgr. Alena GričováHlavný cieľ projektu, ktorý bol zameraný na aktivizáciu a zlepšenie zručností v pestovateľských prácach, sa podarilo splniť. Dávid sa začlenil do skupiny klientov, ktorí sa v zariadení starajú o izbové rastliny a počas sezóny i o vonkajšie kvety. Vytvoril si nové zručnosti a upevňoval pracovné návyky, schopnosti, ktoré mal už nadobudnuté. V skupine pracoval aktívne a na činnosť sa tešil. Zlepšili a prehĺbili sa i jeho vzťahy s ostatnými klientmi, ktorí pracujú v pestovateľskom krúžku. Zmeny nastali i v jeho správaní, je viac komunikatívny smerom ku klientom, vznikli nové priateľstvá, do zariadenia sa začal tešiť. Finančný dar bol použitý na kvetináče a zeminu.
55/2019"KREATÍV" Zariadenie sociálnych služieb KlasovLucka L. 420.00 €KlasovNitrianskyPhDr. Mária KóšováCieľom projektu bolo dosiahnuť harmonizáciu osobnosti a optimálny vývin u dieťaťa Lucky. S prvkami bazálnej stimulácie sa dosiahlo, aby sa Lucka cítila dobre a bola podporená jej autonómia a právo na sebaurčenie. Pravidelnými stretnutiami a použitím pomôcok bol tiež podporený zmyslový rozvoj, rozvoj jemnej a hrubej motoriky, hmatové a zmyslové vnímanie, pozornosť, pamäť a reč. Finančný dar bol použitý na kúpu pomôcok určených k podpore optimálneho vývinu.
66/2019"NITRAVA", Zariadenie sociálnych služiebĽubica V. 400.00 €NitraNitrianskyMgr. Katarína KozákováCieľom projektu bola podpora aktivít pani Ľubice, ktorá sa venuje háčkovaniu, aby sa mohla rozvíjať v nových technikách ručného háčkovania a tým si vyplniť plnohodnotne svoj voľný čas. Na začiatku realizácie projektu bol objednaný a zakúpený materiál na výrobu vankúšov, potrebných pomôcok. Sociálni pracovníci aktívne spolupracovali s PSS pri výbere. Pani Ľubica získala zručnosti, oboznámila sa s danou technikou a v rámci sebarealizácie získala odborné informácie. Finančný dar bol použitý na kúpu potrebných pomôcok, materiálov na vankúše a háčkovanie.
77/2019"OZ BELASÝ MOTÝĽ"Daniela S. 200.00 €Výčapy-OpatovceNitrianskyLenka KapustováCieľom aktivity: výroby mydielok a sviečok bolo vedenie k samostatnosti a vytvorenie pocitu vlastnej hodnoty pani Danky, ktorá prekonala zápal mozgových blán a trpí mentálnou retardáciou. Pomocou názornej ukážky jednotlivých techník spojenou s podrobným vysvetlením od inštruktora si pani Danka osvojila nové techniky výroby mydielok a vonných sviečok. Finančný dar bol použitý na materiály potrebné k výrobe mydiel a sviečok.
88/2019"OZ BELASÝ MOTÝĽ"Michaela A. 800.00 €ĽudovítováNitrianskyLenka KapustováCieľom projektu bola podpora klientky a vedenie k samostatnosti, ako aj vyvážený rozvoj všetkých oblastí života. Michaela chcela zmysluplnou tvorbou vypĺňať svoj voľný čas v zariadení, zároveň zmierniť príznaky trasenia rúk, spôsobené jej zdravotným stavom. Podarilo sa jej odreagovať maľovaním na hodváb, šitím a vyšívaním. Nastalo u nej tiež viditeľné zlepšenie jemnej motoriky rúk a stabilizácia psychického stavu. Finančný dar bol použitý na vyšívací stroj s príslušenstvom.
99/2019"SVETLO" Zariadenie sociálnych služiebIngrida B. 600.00 €Volkovce časť OlichovNitrianskyMgr. Katarína ŠurdováCieľom projektu bolo začleniť klientku do fungovania spoločnosti, dať jej možnosť cítiť sa užitočne, svojou prácou prinášať druhým ľuďom radosť a využiť svoj voľný čas efektívne. Vďaka tomu, že sa začala venovať šitiu na šijacom stroji, si pripomenula svoje dávne vzdelanie, čo jej otvorilo priestor na svoju prezentáciu. Na kurze sa naučila tiež robiť krásne veci z patchworku, inšpirácie hľadala aj na internete, čím si zdokonalila aj svoju prácu na počítači. Výrobky, ktoré pani Inga ušila, odprezentovala na rôznych akciách. Finančný dar bol použitý na šijací stroj s príslušenstvom.
1010/2019"SVETLO", Zariadenie sociálnych služiebĽubomír H. 650.00 €Volkovce časť OlichovNitrianskyMgr. Katarína ŠurdováZámerom bolo pomôcť klientovi rozvíjať jeho záľubu práce s hlinou. Valcovací stroj mu priniesol novú motiváciu a chuť vyrábať stále zaujímavejšie výrobky. Svoju prácu mal možnosť prezentovať na rôznych tvorivých workshopoch s deťmi, ako aj na iných akciách zariadenia. Klientovi sa tým umožnil celostný rozvoj osobnosti, aktívne využívanie voľného času a podstatne sa skvalitnil jeho život v zariadení, pretože nadobudol väčší pocit užitočnosti a zodpovednosti. Finančný dar bol použitý na valcovací stroj.
1111/2019"V KAŠTIELI", Zariadenie sociálnych služieb Horné ObdokovceLucia G. 220.00 €Horné ObdokovceNitrianskyPhDr. Miriama BrachováCieľom projektu bolo podporiť klientku v naplnení jej osobných cieľov a pomôcť jej tak prekonávať negatívne dopady absentujúceho života v rodine. Klientka prijala zariadenie ako druhý domov, no napriek tomu jej kontakt s rodinou chýba. Možné negatívne emócie sa snaží eliminovať prostredníctvom aktívnej činnosti, či už fyzickej, alebo duševnej. Prostredníctvom využívania prvkov art terapie sa Lucia mohla realizovať a uplatniť svoje kreatívne schopnosti pri maľovaní rôznymi technikami. Finančný dar bol použitý na maliarske plátna a farby.
1212/2019„Fénix", Zariadenie sociálnych služieb LeviceMartuška 200.00 €LeviceNitrianskyPhDr. Robert Budinský, MBACiele projektu sa naplnili a vďaka tomu klientka môže aktívne vypĺňať svoj voľný čas tým, čo ju baví. Podporil sa tak jej tréning jemnej motoriky, podporili sa aj jej zručnosti a tým, že svoje výrobky mohla vystavovať na rôznych súťažiach a prehliadkach ručných prác klientov ZSS, podporila sa aj jej sebarealizácia, sebavedomie a psychická sviežosť. Finančný dar bol použitý na materiál k ručným prácam.
1313/2019Alternatíva n.o.Peter S. 450.00 €LučenecBanskobystrickýMgr. Žaneta KučerováCieľom bolo poskytnúť Petrovi priestor na tvorenie a sebavyjadrenie, najmä prostredníctvom maľby, pričom by mal aj možnosť socializácie. Prebiehali stretnutia so študentmi gymnázií a seniormi so zámerom spoločného tvorenia. Počas týchto chvíľ prebehlo veľa milých interakcií, na každom stretnutí sa Peter mohol slobodne prejavovať a bol okolím akceptovaný. Finančný dar bol použitý na tvorivý materiál.
1414/2019Arcidiecézna charita KošiceMiriam D. 350.00 €KošiceKošickýIng. Cyril KorpesioCieľom bol rozvoj počítačových zručností klientky a jej následné vylepšenie sociálnej situácie. Klientka si precvičila základy práce s počítačom a na internete. Vďaka tomu sa mohla osamostatniť, reagovať na pracovné ponuky a vytvoriť si dokumenty potrebné pri uchádzaní sa o zamestnanie. Finančný dar bol použitý na notebook s príslušenstvom.
1515/2019Arcidiecézna charita KošiceMária S. 250.00 €KošiceKošickýIng. Cyril KorpesioCieľom bolo pomôcť pani Márii, ktorá sa chce udržiavať čo najviac v dobrej kondícii, aby sa mohla zdokonaľovať vo svojej aktivite v rámci tvorivých dielní a naučiť sa nové veci. Po zakúpení stacionárneho bicykla, ktorý je vhodný pre seniorov, pani Mária začala pravidelne trénovať. Došlo u nej k zlepšeniu chôdze a hrubej motoriky vplyvom posilneného svalstva. Pravidelným cvičením sa „zaktivizovala“, čo malo vplyv nielen na jej fyzickú kondíciu, ale aj na sociálne prejavy, a to hlavne na zintenzívnenie komunikácie s okolím a zapájanie sa do ostatných aktivít. Finančný dar bol použitý na stacionárny bicykel a vitamíny.
1616/2019Archa, n. o.Filip K. 300.00 €Bánovce nad BebravouTrenčianskyMgr. Renáta StreicherCieľobratislam bolo pomôcť Filipovi, aby jeho nutkavé správanie (hlavne zbieranie a triedenie smetí na ulici) bolo nahradené činnosťami, ktoré ho bavia. Filip sa rozhodol zamerať na to, čo ho napĺňa, a zmeniť tým svoje nutkavé správanie na užitočné. Začal sa učiť pracovať so šijacím strojom a venovať tvorbe rôznych predmetov, čo ho podporuje v tomto rozvoji. Finančný dar bol použitý na šijací stroj a potreby.
1717/2019Archa, n. o.Milan H. 250.00 €Bánovce nad BebravouTrenčianskyMgr. Renáta StreicherCieľom projektu bolo pomôcť Milanovi, ktorý sa chce naučiť aspoň sčasti ovládať svoje nutkavé správanie a konanie ohľadom svojich nevhodných sexuálnych prejavov. Cez rôzne aktivity sa postupne, krok po kroku, snaží odstrániť potrebu k nutkavému správaniu. Začal sa venovať starostlivosti o kvety, učiť sa variť a relaxovať, vytvoril si vlastný protokol. Finančný dar bol použitý na pomôcky a materiál potrebný k fytoterapii, gardenterapii a kulinoterapii.
1818/2019AZZP v TrenčíneAdam F. 300.00 €TrenčínTrenčianskyEva StruhárováCieľom projektu bolo poskytnúť Adamovi priestor na vybudovanie malej záhradky v areáli domova sociálnych služieb. Adam si starostlivo vyhľadával informácie o rastlinách, po teoretickej príprave s pomocou priateľov z domova pripravil záhony a zasadil priesady aj bylinky. K plneniu cieľa pristupoval veľmi svedomite, o záhony sa pravidelne stará. Tieto aktivity mu pomohli nadobudnúť sebaistotu, rozšírenie pracovných zručností ovplyvní aj jeho budúci pracovný život. Finančný dar bol použitý na záhradné potreby a rastliny.
1919/2019AZZP v TrenčíneMartin Š. 400.00 €TrenčínTrenčianskyEva StruhárováCieľom projekt bolo pomôcť Martinovi, ktorý sa chce venovať výrobe oblátok. Martin od začiatku veľmi aktívne a rád spolupracoval, oblátky plánuje celoročne vyrábať pomocou prístroja. Následne ich môže ponúkať kamarátom, prípadne na charitatívnych a spoločenských akciách. Táto aktivita mu pomáha byť sústredený, narábať so svojou hyperaktivitou, nakoľko mu práca prináša radosť, pocit uspokojenia, výnimočnosti a možnosť sebarealizácie. Finančný dar bol použitý na pekáč oblátok s príslušenstvom a potrebným materiálom.
2020/2019Centrum sociálnych služieb - BôrikMarek M. 250.00 €Nitrianske PravnoTrenčianskyIng. Róbert OrságZámerom bolo pomôcť Marekovi, aby netrpel pocitom samoty. To sa malo docieliť prostredníctvom starostlivosti o zvieratko – morča. Marek je spokojnejší, zapája sa viac do činností, každý deň morča kŕmi, rozpráva sa s ním, má z neho radosť. Dokáže tak viac ovládať svoje emócie a prejavy, nepôsobí rušivo na okolie. Nemá pocit samoty, má sa o koho starať. Finančný dar bol použitý na morské prasiatko a potreby na jeho chov.
2121/2019Centrum sociálnych služieb - NádejĽubomír D. 350.00 €Dolný LieskovTrenčianskyIng. František Martaus, PhD.Cieľom projektu bolo poskytnúť klientovi Ľubovi možnosť venovať sa foteniu, realizovať sa a následne sa podeliť o svoje fotografie s verejnosťou. Ľubo bol úspešne zaškolený v práci so zakúpeným fotoaparátom, počas realizácie projektu vycestoval do Bratislavy, po dlhej dobe mal možnosť si individuálne zažiť výlet, čo ho podporilo aj v integrácii. Na záver realizácie projektu sa podelil s verejnosťou o svoje fotografie na výstave, kam si pozval svojich kamarátov a známych. Finančný dar bol použitý na fotoaparát, tlač fotografií a zabezpečenie občerstvenia na výstave.
2222/2019Centrum sociálnych služieb Dúhový senEva G. 250.00 €MedzilaborcePrešovskýMgr. Ivana KosťováCieľom projektu bolo pomôcť klientke Evke v sebarealizácii prostredníctvom šitia. Zabezpečením šijacieho stroja mohla Evka realizovať svoje potreby, rozhodovať sama o svojej činnosti ako v tvorivej dielni, tak aj vo voľnom čase. Evka svojou tvorbou obdarovala priateľov a jej túžbou je pripraviť výstavku ručných prác, kde by inšpirovala k iniciatíve aj ostatných prijímateľov zariadenia. Tieto aktivity jej pomohli cítiť sa viac naplnene, samostatne a nezávisle. Finančný dar bol použitý na šijací stroj s potrebami.
2323/2019Centrum sociálnych služieb Dúhový senKarol V. 300.00 €MedzilaborcePrešovskýMgr. Ivana KosťováCieľom bolo spríjemniť život chlapcovi Karolovi a zmierniť jeho úzkostné prejavy prostredníctvom aktivít a hier. Športovým náradím Karol počas celého leta aktívne využíval svoj voľný čas, zlepšoval tým aj svoju telesnú zdatnosť. Naučil sa tiež ovládať jednoduché činnosti na tablete, dokáže si spustiť obľúbené hry či zábavné videá. Rozvíja tak svoje myslenie a pamäťovú stopu. Finančný dar bol použitý na športové potreby a tablet.
2424/2019CLAUDIANUMDaniela S. 200.00 €ModraBratislavskýRNDr. Eva GrigerováCieľom projektu bolo pomôcť Danke rozvíjať zručnosti na osvojenie pracovných návykov a tak zvýšiť šance začleniť sa do spoločnosti. Danka sa venovala tomu, čo sa chcela naučiť, šitiu na šijacom stroji. Vďaka aktivitám sa naučila základy práce so šijacím strojom a naďalej sa chce zdokonaľovať. Jej túžbou je ušiť jednoduché veci na zákazku pre verejnosť a prípadne pomáhať v chránenej dielni, a tak sa začleniť do pracovného procesu. Finančný dar bol použitý na šijací stroj s príslušenstvom.
2525/2019Denný stacionár v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta ŽIlinaZlatoň 400.00 €ŽilinaŽilinskýMgr. Peter FiabáneCieľom bolo naplniť túžbu pána Zlatoňa, ktorý sa chce venovať hudbe a hre na klavíri. Pán Zlatoň je po zakúpení klavíra neskutočne šťastný a môže sa sebarealizovať, trénovanie hudby a nôt je preňho dôležité tiež kvôli zdravotnému stavu. Rád hrá aj pre iných ľudí, cíti sa tak užitočný a potrebný. Teraz je spokojný, môže kedykoľvek bez obmedzení hrať. Finančný dar bol použitý na klavír.
2626/2019Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v KošiciachPavol M. 400.00 €KošiceKošickýIng. Dagmar KozákováZámerom projektu bolo podporiť Pavla v jeho cieli stať sa nezávislým od svojej rodiny a viesť samostatný život. Projekt výrazne dopomohol k tomu, aby si začal vlastnou tvorivou činnosťou privyrábať a svoje financie riešiť samostatne. Materiál na tvorivé aktivity si Pavol financuje z „tržieb“ za predané výrobky, rodičia do týchto transakcií nezasahujú, radí sa len so sociálnymi pracovníkmi. Finančný dar bol použitý na kreatívne potreby.
2727/2019Detský klub zdravotne postihnutých detí a mládeže v KošiciachMatúš K. 350.00 €KošiceKošickýIng. Dagmar KozákováCieľom bolo pomôcť Matúšovi stať sa plnohodnotným členom miestnej komunity a tým zvýšiť kvalitu svojho života. Matúš svojimi návštevami bowlingového klubu rúcal v každom stereotypy, že človek na vozíčku musí byť automaticky samotársky, pasívny a že bowling ako šport nie je pre vozičkára vhodný. Vďaka rampe sa mohol zapojiť do hry aj Matúš a ostatní klienti na vozíku. Vrcholom bol inkluzívny turnaj v bowlingu. Finančný dar bol použitý na bowlingovú rampu.
2828/2019Dom charitas sv. Demetera - denný stacionárHelena B. 600.00 €p.PlavnicaPrešovskýPhDr. Ing. Mgr. Pavol VilčekCieľom bolo pomôcť klientke Helenke, ktorá sa celý život venovala tkaniu na krosnách, aby sa k tejto aktivite mohla vrátiť. Jej želaním bolo aj naučiť toto umenie mladších, aby tak ostala v dedine pamiatka na ňu aj na tkanie samotné. Pani Helenka si s úctou prvá sadala ku krosnám, prácu s nimi stále dokonale ovláda a so zanietenosťou rozprávala o spôsobe narábania. Tým prilákala nielen ostatných klientov, ale aj mládež, ktorá v rámci dobrovoľníctva denný stacionár navštevuje. Finančný dar bol použitý na krosná.
2929/2019Dom charitas sv.Demetera - denný stacionárHelena K. 200.00 €p.PlavnicaPrešovskýPhDr. Ing. Mgr. Pavol VilčekPani Helenka je po onkologickej liečbe, po operácii kolenného kĺbu s ďalšími pridruženými ochoreniami. Cieľom bolo umožniť jej opäť šiť na šijacom stroji, aby tak mohla naplniť svoje poslanie. Tejto práci sa totiž aj v minulosti rada venovala a bez šitia sa cítila frustrovaná. Z nového stroja má veľkú radosť, a aj keď zo začiatku mala obavy, či to zvládne, postupne nadobudla odvahu sa učiť a jej vytvorené diela ju napĺňajú. Finančný dar bol použitý na šijací stroj.
3030/2019DOMKO - Domov sociálnych služiebMária R. 300.00 €KošiceKošickýIng. Martin VatraPani Mária je klientkou domova sociálnych služieb, jej diagnóza je Downov syndróm. Zaujíma sa o umenie, jej snom bolo maľovať na plátno. V zariadení domova sa pravidelne zúčastňovala výtvarného krúžku, naučila sa rôzne výtvarné techniky a jej práce už boli aj vystavené na viacerých podujatiach. Táto činnosť ju veľmi baví, sama sa chce stále zdokonaľovať a rada prijíma nové skúsenosti. Finančné prostriedky boli použité na výtvarné potreby.
3131/2019DOMKO - Domov sociálnych služiebJozef I. 300.00 €KošiceKošickýIng. Martin VatraCieľ projektu spočíval v pomoci Jožkovi pri jeho nepokoji, ktorý vyplýva z jeho diagnózy ADHD a porúch správania. Bolo dôležité nájsť činnosť, ktorá by ho viedla ku kontrole správania, zamestnanci zariadenia po komunikácii s Jožkom zistili, že touto činnosťou by mohla byť hra na bicie nástroje. Jožko rád chodí na muzikoterapiu, pravidelne sa zúčastňoval aj lekcií u profesionálneho hudobníka. Hudba má naňho pozitívny vplyv, pôsobí upokojujúco, hranie ho vie upútať, čo má výrazný vplyv na kvalitu jeho života. Finančný dar bol použitý na muzikoterapeutický nástroj.
3232/2019Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb ZvolenJanka 250.00 €ZvolenBanskobystrickýPhDr. Mária MachayováJanka sama nevie a nemôže verbálne ani neverbálne komunikovať, preto cieľom bolo poskytnúť jej nové aktivity pre možnosť lepšieho rozvoja v psychickej, mentálnej aj fyzickej rovine, pričom nové aktivity spestrili jej každodenný stereotyp. Finančný dar bol použitý na svetelné pomôcky, pískacie hmatové guličky, tekuté presýpacie hodiny, senzorické kvádre, magnetické tablety a na zvonkohru.
3333/2019Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb ZvolenLucka 300.00 €ZvolenBanskobystrickýPhDr. Mária MachayováLucka sa postupne učila pod vedením sociálnej pracovníčky správne strihať látku, šiť základné stehy ručne. Potom sa oboznámila so šijacím strojom a s pomocou ušila najprv jednoduché veci. Vďaka týmto aktivitám sa zapojila do komunity a mala možnosť nájsť si viac priateľov. Finančný dar bol použitý na šijací stroj a materiál potrebný k šitiu.
3434/2019Domov MÁRIEJanko V. 300.00 €Banská ŠtiavnicaBanskobystrickýMgr. Miroslava BernátováPán Janko bol od začiatku realizácie tohto projektu daný do roly hlavného majstra. Najprv sa za pomoci inštruktorky sociálnej rehabilitácie oboznámil s náradím a naučil sa s ním narábať. Následne zapojil do tvorivého procesu aj iných chlapov zariadenia. Začali najprv úplne jednoduchými úkonmi práce s drevom ako sú nákresy, ich rozmery, pílenie, vŕtanie dier do podstavcov, šmirgľovanie dreva. Po zvládnutí týchto jednoduchších úkonov si následne skúšali meranie a pílenie reziva potrebného na výrobu hmyzieho domčeka, pri ktorom už ostatných chlapov viedol pod dozorom samostatne pán Janko. Finančný dar bol použitý na stôl do dielne a nástroje.
3535/2019Domov n.o., PartizánskeVladimír G. 450.00 €PartizánskeTrenčianskyPhDr. Petra ZubatáCieľom bolo pomôcť pánovi Vladimírovi prostredníctvom podporenia jeho obľúbenej činnosti, záhradkárčenia. Pán Vladimír žije v zariadení pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov, doma sa cítil osamelý a nezvládal starostlivosť o domácnosť. Vo svojej záhradke však trávil veľa času a táto činnosť mu v zariadení veľmi chýbala. Vytváranie záhonov a starostlivosť o rastlinky ho napĺňa a je preňho zmyslom života. Vo vonkajších priestoroch zariadenia sa už môže realizovať on aj ostatní prijímatelia sociálnej služby. Finančný dar bol použitý na záhradnícke náradie a záhony.
3636/2019Domov nad mestom, občianske združenie pri DD a DSS pre dospelýchJozefína U. 500.00 €ČadcaŽilinskýPhDr. Mária ČaneckáRealistická bábika Sophia posilnila u klientky emocionálne cítenie, častejšou manipuláciou s bábikou sa u pani Jozefíny zlepšila motorika rúk. Kolekcia reminiscenčných pomôcok zasa prispela k zlepšeniu pamäti a rozvíjaniu jej verbálneho prejavu. Vďaka práci s týmito pomôckami sa mohla klientka sebarealizovať pri terapiách, zvýšilo sa jej sebavedomie a posilnila emočná stránka. Finančný dar bol použitý na reminiscenčné pomôcky a bábiku.
3737/2019Domov nad mestom, občianske združenie pri DD a DSS pre dospelýchMiroslav B. 500.00 €ČadcaŽilinskýPhDr. Mária ČaneckáPán Miroslav je mladý aktívny človek, ktorý rád športuje. Po zakúpení pingpongového stola začal viac trénovať, na tréningoch sa stretáva aj s klientmi iných oddelení. Pri hre zabúda na svoje starosti a problémy. Tréningy prispeli k aktivizácii klienta, jeho motivácii, zlepšovaniu fyzickej kondície, odbúravaniu trémy. Finančný dar bol použitý na stolnotenisový stôl a ukazovacie skóre.
3838/2019Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov KaštieľMilan K. 600.00 €StupavaBratislavskýMgr. Michal PetrovajCieľom bolo zabezpečiť pohodlie a bezpečnú samostatnú mobilitu klienta. Pred samotným obstaraním suchého bazéna sa realizovali úpravy izby, podlahy, stien prispôsobené potrebám klienta a jeho obmedzeniam. Rôznymi podpornými aktivitami – hry s loptičkami, hračkami, zvukovými podnetmi sa realizovala individuálna práca, ktorou sa sledovalo podporovanie zachovaných schopností a reakcií klienta. Fyzioterapeutická činnosť bola zameraná na udržiavanie pohybových schopností. Finančný dar bol použitý na suchý bazén a zdravotný matrac.
3939/2019Domov sociálnych služieb Čeláre-KírťDalibor D. 350.00 €Čeláre-KírťBanskobystrickýPaedDr. Anastázia Kertészová BorikováCieľom projektu bolo skvalitnenie života klienta a jeho integrácia do spoločnosti. Vďaka jeho šikovnosti a zručnosti ovláda niekoľko ručných prác. Svoje handmade výrobky ponúka na rôznych trhoch, aj počas bežnej komunikácie s ľuďmi v čase vychádzky. Bol vybraný a nakúpený materiál aj pomôcky na výrobu šperkov. Na vypálenie hotových predmetov bola zakúpená elektrická rúra. Klient práci s hmotou venoval všetok voľný čas, aby svoj vytýčený cieľ čím skôr naplnil. Finančný dar bol použitý na elektrickú rúru, materiál a pomôcky na výrobu šperkov.
4040/2019Domov sociálnych služieb Čeláre-KírťJanka K. 320.00 €BušinceBanskobystrickýPaedDr. Anastázia Kertészová BorikováCieľom bolo skvalitnenie života Janky a jej osobnostný rozvoj cez fotografovanie. Janka sa naučila ovládať nový fotoaparát a jeho základné funkcie. Fotografovala najmä svoje ručné práce, prírodu a svoje okolie. Finančný dar bol použitý na fotoaparát.
4141/2019Domov sociálnych služieb MétaVeronika K. 1480.00 €MartinŽilinskýMgr. Erika KrebesováPani Veronika je imobilná, prevažnú časť dňa trávi na invalidnom vozíčku. Trpí detskou mozgovou obrnou s epilepsiou a komunikuje len pomocou posunkov. Cieľom projektu bolo umožniť jej komunikovať s okolím prostredníctvom prístroja. Veronika bola často nešťastná z toho, že jej ľudia nerozumejú, že nevie vyjadriť to, čo si myslí, čo potrebuje, čo cíti. S pomocou okolia si Veronika nacvičuje obsluhu zariadenia, vďaka čomu bude vyjadrenie základných potrieb pre ňu ľahšie. Finančný dar bol použitý na komunikačné zariadenie.
4242/2019Domov sociálnych služieb Plavecké PodhradieAnna S. 450.00 €Plavecké PodhradieBratislavskýIng. Edita KruzslíkováPani Anna túžila po harmonike, na ktorej by mohla hrať pre okolie, na spoločenských akciách v DSS alebo v miestnej komunite. Pravidelne cvičila na novej harmonike a každý deň hrá ľudové piesne pre radosť iným. Finančný dar bol použitý na harmoniku.
4343/2019Domov sociálnych služieb Plavecké PodhradiePani Dana 200.00 €Plavecké PodhradieBratislavskýIng. Edita KruzslíkováPani Dana túžila po vlastnom šijacom stroji, na ktorom by mohla vyrábať rôzne praktické aj dekoračné predmety. Šila tašky a voňavé vrecúška pre prijímateľky sociálnych služieb, svoju aktivitu rozšírila aj o šitie vianočných ozdôb. V práci sa jej veľmi darí a tak zmysluplne využíva svoj voľný čas. Finančný dar bol použitý na šijací stroj a materiály k šitiu.
4444/2019Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči-Opatovský SokolecLukáš V. 700.00 €OkočTrnavskýMgr. Tibor VeresLukáš je 25-ročný nehovoriaci obyvateľ domova sociálnych služieb s Downovým syndrómom. Chcel by mať kamarátov a blízkych, no okolie mu nerozumie, kontakt vie nadviazať len dotykom a neartikulovanými zvukmi. Cieľom projektu bolo pomôcť mu v komunikácii s ľuďmi. Pod vedením kľúčového pracovníka, sociálnej pracovníčky a vedúcej sociálno-terapeutického úseku sa naučil používať komunikátor. Vďaka tomu môže viesť plnohodnotnejší a kvalitnejší život. Finančný dar bol použitý na komunikačnú tabuľku.
4545/2019Domov sociálnych služieb RozsutecKatarína V. 170.00 €BratislavaBratislavskýMgr. Magdalena Mihaliková, PhD.Zámerom bolo pomôcť Katke prekonať sociálnu izoláciu prostredníctvom navštevovania Komunitného centra, kde by sa venovala ručným prácam. Katka mala možnosť sa v centre stretávať aj s ďalšími ľuďmi a tak si rozvíjať svoje komunikačné schopnosti v priebehu spoločných aktivít. Následne začala chodiť do centra aj na tancovanie. V pracovnej dielni, ktorá je v zariadení, spolu s ostatnými šila a vyrábala rôzne šité pohľadnice. Zlepšila si vzťahy s ostatnými klientmi. Finančný dar bol použitý na materiály potrebné na vyšívanie a prepravu taxíkom.
4646/2019Domov sociálnych služieb RozsutecImrich S. 150.00 €BratislavaBratislavskýMgr. Magdalena Mihaliková, PhD.Imrich je klientom domova sociálnych služieb, je ťažko duševne zaostalý s významnou poruchou správania. Rád by udržal svoje schopnosti, preto personál spolu s ním naplánoval nákup spoločenských hier a interaktívnych knižiek. Imrich mal z nákupov vždy radosť, následne sa učil pravidlá hier a používať jednotlivé pomôcky. Aktívne sa zaujímal o všetky pomôcky, knižky ho upútali aj na dlhší čas a spoločenské hry hráva aj naďalej spolu s ostatnými klientmi. Pomáha mu to v rozvoji a teší sa z každej maličkosti. Finančný dar bol použitý na knihy, hry a hračky.
4747/2019Domov vďakyKarol B. 250.00 €RajecŽilinskýMgr. Lívia HodasováCieľom projektu bolo, aby bol klient vďaka jeho realizácii schopný vykonávať svoje obľúbené činnosti, čo by mu prinieslo uspokojenie, pocit užitočnosti a radosť z obľúbenej vykonanej práce. Jeho prianím bolo pomáhať s prácami v exteriéri, hlavne s kosením a údržbou trávnika v záhrade Domova vďaky, a prípadne do udržiavacích prác v záhrade zapájať aj iných, aktívnych klientov, čím by zmysluplne využil voľný čas a rozvíjal by tak aj v nich pocit užitočnosti. Ciele projektu boli naplnené. Klient aktívne využíva kosačku na kosenie trávnika v areáli Domova vďaky a spolu s inými klientmi zariadenia sa tešia, že môžu aktívne prispieť k úprave svojho okolia. Finančný dar bol použitý na kúpu kosačky a batérie.
4848/2019Domovina n.o.Jozef D. 300.00 €Spišské VlachyKošickýIng. Ladislav VastuškoJozef je prijímateľom sociálnej služby z dôvodu diagnostikovaného duševného onemocnenia. Uvedomuje si svoj zdravotný stav, sociálny status a aktívne sa zapája do kultúrnych podujatí. Jeho túžbou bolo navštevovať hudobný krúžok. Jozef sa lekcií zúčastňoval pravidelne, učil sa hrať podľa notovej stupnice a zdokonalil sa v hre na klávesoch. Kurz mu priniesol radosť a pocit naplnenia. Je motivovaný pokračovať a plánuje hrať aj pre obecenstvo. Finančný dar bol použitý na hudobný kurz.
4949/2019Domovina, n.o.Ladislav S. 300.00 €Spišcké VlachyKošickýIng. Ladislav VastuškoLadislav je prijímateľom sociálnej služby z dôvodu duševného ochorenia. Cieľom projektu bolo pomôcť mu v sebarealizácii, jeho túžbou bolo namaľovať sériu obrazov, ktoré by boli súčasťou výstavy s dielami rôznych umelcov. Ladislavovi bol vyčlenený priestor na maľovanie, kde sa pod dohľadom ergoterapeutky oboznamoval s jednotlivými technikami maľovania, prácou s farbami a príslušenstvom, pri jeho rozhodovaní ho inšpirovala najmä príroda. Z dosahovaných výsledkov sa tešil a chce naďalej pokračovať. Finančný dar bol použitý na maliarske potreby.
5050/2019Dorotka, o. z.Marco H. 1100.00 €ŽilinaŽilinskýIng. Martin MilanChlapček Marco trpí DMO – kvadruparetická spastická forma ťažkého stupňa, porucha vývoja reči expresívnej aj senzitívnej zložky. Cieľom projektu bolo najmä zlepšenie jeho jemnej motoriky, verbálnej komunikácie a kognitívnych funkcií. Marcovi v rámci projektu bola poskytnutá fyzioterapia, kanisterapia a masáže. Podporilo sa tým u Marca budovanie sociálneho a očného kontaktu, odbúravanie strachu z nepoznaného a návyk na prácu s hornými končatinami. Finančný dar bol použitý na fyzioterapiu, kanisterapiu a masáže.
5151/2019Dorotka, o. z.Anetka H. 1100.00 €ŽilinaŽilinskýIng. Martin MilanDievčatko Anetka trpí detskou mozgovou obrnou a príslušnými ochoreniami. Napriek znevýhodneniam je veľmi usilovná. Najväčším dlhodobým cieľom sa preto stalo pomôcť jej k samostatnej chôdzi, samoobslužnej činnosti a plynulej reči. Pomocou fyzioterapeutiek a kanisterapeutiek sa Anetka k tomuto cieľu priblížila. Počas terapií sa jej zlepšil sociálny a očný kontakt, logické myslenie aj práca končatín. Finančný dar bol použitý na kanisterapiu, kraniosakrálnu terapiu, masáže a fyzioterapiu.
5252/2019Dôstojnosť Horné Štitáre, o.z.Jana K. 200.00 €Horné ŠtitáreNitrianskyBc. Ľubomíra PalušováPani Janka je obyvateľkou zariadenia sociálnych služieb, následkom požívania alkoholu došlo u nej k deprivácii osobnosti. Janka oľutovala, čo spôsobila svojej rodine, a rozhodla sa im finančne pomôcť predajom svojich obrazov. Navštevovala výtvarné kurzy a venovala sa tvorbe, podarilo sa jej vytvoriť viacero abstraktných diel. Janka plánuje pokračovať v tejto aktivite a realizovať aj predajnú výstavu. Finančný dar bol použitý na výtvarný kurz a maliarske potreby.
5353/2019Drahuška a my, ... o.z.Kamil M. 500.00 €BratislavaBratislavskýMUDr. Jozef Šóth, CSc.Kamil sa narodil predčasne a v detstve mu bola potvrdená diagnóza – autizmus. Rád pracuje v keramickej dielni, no ako mnohí iní klienti, i on má problém fyzicky zvládať niektoré úkony. Cieľom projektu bolo odľahčiť fyzickú námahu, ktorú musí vynaložiť, aby mohol pracovať s hlinovou hmotou. To sa podarilo zakúpením valcovacej stolice, ktorá značne uľahčuje prácu. Kamil vďaka nástroju získal väčšiu samostatnosť pri práci a nástroj slúži aj ostatným klientom. Finančný dar bol použitý na valcovaciu stolicu a náhradné plátno.
5454/2019DSS a ZPB MeremaViktor Z. 400.00 €ModraBratislavskýMgr. Ján DubanViktor túžil po zmysluplnej práci, ktorá by mu dala pocit užitočnosti. Aby si tento sen splnil, začal piecť oblátky, vyrábať na ne obaly a ponúkať ich ľuďom na trhoch. Viktor spolupracoval s radosťou a motiváciou, všetky naplánované činnosti zvládol. Vďaka týmto aktivitám mal príležitosť spoznať nových ľudí, nájsť si priateľov a byť akceptovaným a spoločensky oceneným, plnohodnotným človekom. Finančný dar bol použitý na stroj na pečenie oblátok s uzáverom a príslušenstvom.
5555/2019DSS a ZPB MeremaMichal C. 600.00 €Modra - HarmóniaBratislavskýMgr. Ján DubanMichal si prial byť užitočný, spokojný a šťastný. Rozhodol sa preto naučiť všetko potrebné k práci záhradníka a mať svoju vlastnú okrasnú záhradku. Pod odborným vedením sa zoznámil s danou problematikou tvorby okrasnej a bylinkovej záhrady. Osvojil si všetky potrebné teoretické vedomosti a praktické zručnosti, správne pracovné návyky, tiež ekologické zásady pri tvorbe záhrady. Výsledkom jeho práce boli kvetinové a bylinkové záhony situované v areáli DSS a ZPB Merema. To pozdvihlo vzhľad prostredia, ktoré je pre Michala súčasným domovom. Finančný dar bol použitý na záhradný materiál a kurz.
5656/2019DSS a ZpS KaštieľPeter H. 250.00 €StupavaBratislavskýMgr. Michal Petrovaj, riaditeľ DSS a ZpS KAŠTIEĽPeter žije v domove sociálnych služieb, bola mu stanovená diagnóza schizofrénia s defektom osobnosti. Cieľom bolo poskytnúť mu priestor na to, aby sa mohol venovať maľbe. Tento spôsob sebarealizácie mal na Petrov psychický stav pozitívny efekt, maľoval intenzívne a prispelo to tiež k jeho sociálnej rehabilitácii v zariadení. Diela, ktoré vytvoril boli už aj vystavené, jeden obraz sa predal. Jeho sebavedomie aj komunikačné schopnosti sa výrazne zlepšujú a Peter je rozhodnutý v maľovaní pokračovať. Finančný dar bol použitý na výtvarné potreby.
5757/2019FEMINA Domov sociálnych služiebDana Č. 200.00 €Veľký BlhBanskobystrickýJUDr. Jana MarkováCieľom projektu bolo zlepšiť a navodiť psychickú pohodu u prijímateľky Danky prostredníctvom práce s mydlovou hmotou. Pri práci pani Danka zabúda na svoje trápenia a starosti. Pri práci s výrobou mydielok mala pocit, že robí niečo, čo ju napĺňa a má zmysel. Cíti sa viac potrebná a tento pocit jej pomáha navodiť psychickú pohodu. Zároveň si zlepšila koordináciu rúk. Tešilo ju vymýšľať a kombinovať farby kvetov a kytíc z mydiel. Najväčšiu radosť mala z toho, že mohla obdarovať svoju dcéru. Tento fakt ju poháňa vpred a motivuje ju. Finančný dar bol použitý na mydlovú hmotu a potrebné komponenty.
5858/2019FEMINA Domov sociálnych služiebZuzana P. 350.00 €Veľký BlhBanskobystrickýJUDr. Jana MarkováZámerom projektu bolo naučiť klientku nové ľudové piesne a tance, s ktorými by chcela Zuzka vystúpiť na oslave výročia zariadenia, na ktoré boli pozvaní významní hostia a rodinní príslušníci. Cieľom projektu bolo zároveň prehlbovanie a rozvíjanie schopnosti prijímateľky spievať a zachovanie dobrej nálady a emočnej stability. Po zakúpení moderného notebooku si Zuzka mohla prezrieť všetky svoje obľúbené ľudové piesne. Rýchlo si osvojila základné počítačové zručnosti a prepisovanie textu. Piesne a tance, ktoré si vybrala, sa v priebehu pár týždňov naučila prezentovať. Všetko nové, čo sa Zuzka naučila, ju veľmi teší, narástlo jej sebavedomie a má plány do budúcna. O svojich úspechoch najradšej rozpráva alebo píše svojej dcére prostredníctvom nového notebooku. Finančný dar bol použitý na nákup notebooku.
5959/2019Filantrop, n.o.Gabriel L. 350.00 €Dubnica nad VáhomTrenčianskyMgr. Jarmila JanošíkováGabriel sa naučil jednoduché cviky, ktoré hlavne cvičil v zariadení. Najviac ho bavili cviky na ruky ako boxovanie do vreca. Tento cieľ mu zároveň pomohol aj pri ďalšom cieli, ktorým bolo zlepšenie koordinácie tela. Klient sa sám od seba začal pýtať na prechádzky, na ktorých prešiel poriadny kus cesty bez problémov. Finančný dar bol použitý na závesný systém, boxovacie vrece a na rebrinu.
6060/2019FORMIĆKA občianske združenieSamuel J. 1490.00 €KežmarokPrešovskýMgr. Slávka ŠilonováSamko je žiak s viacnásobným postihnutím, má detskú mozgovú obrnu s narušenou komunikačnou schopnosťou a poruchami zraku. Cieľom projektu bolo získať polohovacie zariadenie, ktoré by mu umožnilo lepšiu mobilitu a socializáciu v priestoroch školy, keďže jeho invalidný vozík bol nevyhovujúci. Nová pomôcka Samkovi uľahčuje pohodlné sedenie a mobilitu počas edukácie i voľnočasových aktivít, znižuje únavu, zabraňuje vzniku dekubitov, zabezpečuje správnu polohu pri sedení. Finančný dar bol použitý na ortopedickú sedačku.
6161/2019GERIA,n.o.Mária A. 350.00 €ZBOJNÉPrešovskýMonika KirešováPani Mária mala ambíciu svoje prsty rozcvičiť tak, aby dokázala z drobného prírodného materiálu vytvoriť obraz. Začala nácvikom jemnej motoriky, neskôr po obdržaní nových pomôcok na precvičovanie sa jej motorika ešte skvalitnila. Postupne získala zručnosť pri práci s drobným materiálom, čoho dôkazom sú zhotovené obrazy. Finančný dar bol použitý na terapeutické semienka s vaničkou, navliekacie písmená a bowlingovú súpravu.
6262/2019HARMONIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania a zariadenie pre seniorovOľga T. 350.00 €StrážskeKošickýMgr. Viera DzurjaškováZámerom projektu bola integrácia pani Olinky do intaktnej spoločnosti a aktivizácia smerujúca k zlepšeniu a stabilizácii jej psychického stavu. Jej želaním bolo venovať sa vyšívaniu, obrázky ktoré vytvorila, prezentovala v rámci zariadenia aj mimo neho na rôznych podujatiach a výstavách. Jej psychický stav sa výrazne zlepšil vďaka pravidelnej aktivizácii vyšívaním, intenzívnejšej integrácii na rôznych podujatiach a najmä uznaním a ocenením okolia. Finančný dar bol použitý na materiál a pomôcky na vyšívanie.
6363/2019HIPOEDUKrištof B. 900.00 €Spišské PodhradiePrešovskýJana KnižkováKrištof sa zúčastňoval pravidelne všetkých plánovaných terapií. Často cestoval autobusom i vlakom, mal možnosť stretávať sa s viacerými ľuďmi. Je menej bojazlivý, viac pozoruje okolie a zapája sa do rozhovoru hlasnými zvukovými prejavmi. Na hipoterapiu aj k pani fyzioterapeutke sa vždy veľmi tešil a obe terapie mu pomáhali na svalstvo a psychický stav. Finančný dar bol použitý na cestovné, rehabilitácie a hyperbarickú komoru.
6464/2019JASANIMA - Domov sociálnych služiebJozef M. 300.00 €RožňavaKošickýPhDr. Beáta ŠlosárováJozef má priznaný VI. stupeň odkázanosti vzhľadom na jeho zdravotnú diagnózu a sociálnu situáciu. Cieľom bolo podporiť ho v sebarealizácii, keďže veľmi rád kreslí. Vďaka projektu sa naučil nové výtvarné techniky, maľovanie mu rozvinulo v rámci sociálnej rehabilitácie jemnú a hrubú motoriku. Rozvíjal si kreativitu, samostatnosť, trpezlivosť. Obrazy mu dali možnosť vyjadriť svoje pocity, túžby a pomohli rozvíjať jeho nadobudnuté schopnosti. Finančný dar bol použitý na výtvarné potreby.
6565/2019Komunitná nadácia LiptovJozef Č. 1500.00 €Liptovský HrádokŽilinskýIng. Jana MrlianováDlhodobým cieľom projektu bolo skvalitnenie života Jožka, rozvoj osobnosti a pohybových schopností, zlepšenie jeho samostatnosti a nezávislosti, ako aj zdravotného stavu. Jožko absolvoval náročnú operáciu, po ktorej sa zúčastnil mnohých rehabilitačných pobytov a v rámci toho aj procedúr, cvičení a terapii, ktoré pozitívne ovplyvnili jeho momentálny stav. Finančný dar bol použitý na rehabilitácie, ubytovanie, cestovné spojené s kúpeľnou liečbou.
6666/2019Liberta, n.o.Dianka T. 1000.00 €KošiceKošickýRenáta FerencsikDianka je dievčatko, ktoré sa narodilo predčasne a bojuje s detskou mozgovou obrnou. Cieľom projektu bolo poskytnúť jej potrebné rehabilitácie na zlepšenie jej stavu. Jej rodina robí všetko pre to, aby jej to umožnila. Po poslednom rehabilitačnom pobyte zvýšila Dianka svalovú silu, došlo k uvoľneniu spasticity pravej achilovky a posilneniu bočných a zadných stabilizátorov panvy. Patrí medzi deti, ktoré vďaka pravidelnému a intenzívnemu cvičeniu môžu dosiahnuť také pokroky, vďaka ktorým sa môže začleniť do plnohodnotného života. Finančný dar bol použitý na rehabilitačný pobyt.
6767/2019LÚČ Domov sociálnych služieb ŠemšaAnton Z. 500.00 €ŠemšaKošickýIng. Martin VatraCieľom klienta bolo získanie zlatej medaily na Majstrovstvách Slovenska Špeciálnych olympiád v zjazdovom lyžovaní. Klient pravidelne posilňoval a cvičil v telocvični podľa harmonogramu. Dokonca v letnom období cvičil a behával aj na ihrisku domova. Hlavný cieľ získať zlatú medailu zatiaľ nesplnený, nakoľko klient čaká na zimné obdobie a sneh. Finančný dar bol použitý na nákup lyžiarskej výstroje.
6868/2019Maják nádejeMonika G. 750.00 €KošiceKošickýPaedDr. Mgr. Soňa Vancáková, PhD.Monika žije so 4 maloletými deťmi v podnájme v malom byte. Je slobodnou matkou, jej partner a otec detí je alkoholik, psychicky ju trápil. Napriek tomu je veľmi snaživá a aktívne sa snaží zmeniť svoju situáciu. Cieľom projektu bolo zakúpiť jej šijací stroj, aby sa mohla zlepšiť v šití a následne si mohla nájsť v tejto oblasti prácu. Monika si vytvorila veľmi pozitívny vzťah k šitiu a rozvinula pracovnú zručnosť, bola plná nadšenia a najmä pevnej vôle. Finančný dar bol použitý na šijací stroj, látky a šijacie potreby.
6969/2019Motýlik,n.o.Ema L. 680.00 €Liptovský MikulᚎilinskýMgr. Lucia PaliderováEma má diagnostikovaný ojedinelý mikrodelečný syndróm, ktorý sa prejavuje výraznou hypotóniou, svalovou slabosťou, zaostávajúcim psychomotorickým vývinom. Cieľom bolo pomôcť jej získať samostatnosť v pohybe pomocou prístroja. Emka sa naučila samostatne ovládať špeciálne pojazdné sedadlo a tak sa na menšie vzdialenosti pohybovať po miestnosti. Zlepšila sa jej telesná kondícia, sedadlo jej pomáhalo aktívnejšie sa zapájať do každodenných aktivít, získať väčší pocit sebarealizácie a nezávislosti. Finančný dar bol použitý na pojazdné sedadlo.
7070/2019Motýlik,n.o.Viktória F. 855.00 €Liptovský MikulᚎilinskýMgr.Lucia PaliderováViktória má detskú mozgovú obrnu, je imobilná a neverbálna. Napriek svojmu ťažkému viacnásobnému postihnutiu je spoločenská, snaživá a vnímavá. Cieľom projektu bolo umožniť jej získať samostatnosť v čo najväčšej možnej miere. Viktória sa za pomoci očnej navigácie naučila plniť aktivity v špeciálnom programe, kde zábavnou formou budovala techniku ovládania počítača očami. To jej poskytlo priestor na sebarealizáciu v rozvíjaní svojich zručností a schopností. Finančný dar bol použitý na softvérový balík programov.
7171/2019Môj domov - Zariadenie sociálnych služiebPeter M. 1000.00 €TopoľčanyNitrianskyIng. Viera BútorováPeťo je mladý muž, ktorý sa narodil s detskou mozgovou obrnou, mierne duševne zaostalý. Je sirota a nemá žiadneho príbuzného, ktorý by ho navštevoval a psychicky ho podporoval. Peťo vníma dianie okolo seba a uvedomuje si svoju situáciu. Cieľom bolo zlepšiť jeho mobilitu a tak aj zlepšiť jeho možnosti. Nákupom elektrického zdvíhacieho zariadenia sa zjednodušila manipulácia, zvýšil sa Peťov komfort pri vykonávaní osobnej hygieny a zľahčila sa aj práca opatrovateľov. Finančný dar bol použitý na elektrické zdvíhacie zariadenie.
7272/2019Nadácia POMOC DRUHÉMUPetra H. 1500.00 €HlohovecTrnavskýIng. Dominika BaranovičováCieľom projektu bolo umožniť Petre v rámci jej možností komunikáciu s okolím. Zakúpením špeciálneho ovládača Tobii PCEye Plus, ktorým pomocou očného kontaktu ovláda osobný počítač, má Petra možnosť komunikovať e-mailom s priateľmi, pracuje na tvorení webových stránok a taktiež píše blogy o živote ľudí s handicapom. Petra má vo svojom okolí veľa priateľov a dnes dokáže komunikovať aj na diaľku. Rozhodla sa tiež napísať knihu o svojom živote a s prístrojom je jej život o niečo ľahší. Finančný dar bol použitý na nákup prístroja Tobii PCEye Plus.
7373/2019O. Z. Pomoc zdravotne znevýhodnenýmDaniel D. 1355.00 €TrenčínTrenčianskyMgr. Andrea DaškováDanielko je chlapec s diagnózou detská mozgová obrna. Nakoľko má mentálny postih a komunikuje skôr gestami, je ťažké posúdiť jeho želania a túžby. Cieľom bolo pomôcť mu v integrácii do spoločnosti pomocou kanisterapie. Terapia zlepšila Danielove komunikačné a pohybové schopnosti, čím prispela k vytvoreniu kontaktov s ľuďmi bežného života aj k snahe o samostatnosť. Finančný dar bol použitý na asistenčného psa a výcvik.
7474/2019Občianske združenie DAMIDávid H. 900.00 €PrešovPrešovskýMgr. Daniela HavrilováDiagnóza Dávida je aneuryzma v mozgu, detská mozgová obrna – spastická kvadruparéza, autistické črty osobnosti aj mentálne postihnutie. Je závislý na pomoci dospelej osoby vo všetkých oblastiach života, cíti sa vylúčený zo spoločnosti. Cieľom bolo zvýšiť jeho potenciál aplikovanou behaviorálnou analýzou. U Dávida sa zlepšili komunikačné a motorické zručnosti, čo umožnilo lepšiu socializáciu a zvýšenie samostatnosti. Finančný dar bol použitý na VBMAPP materiál.
7575/2019Občianske združenie Dom nádejeZuzana V. 1500.00 €MartinŽilinskýAdriana FontányováPani Zuzana je matka 10 detí, bývajú v rodinnom dome so svojím starým otcom. Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu života rodiny zakúpením chýbajúcich základných potrieb. Zakúpením potravín sa zabezpečilo zlepšenie zdravia detí, po návšteve obvodnej lekárky bolo skonštatované, že deti sú lepšie živené a získali aj zdravšiu farbu kože. Zakúpením oblečenia a školských pomôcok sa zmiernili sociálne rozdiely v škole, škôlke. Finančný dar bol použitý na oblečenie, potraviny, školské a hygienické potreby.
7676/2019Občianske združenie MAGIKOSMarek B. 380.00 €DetvaBanskobystrickýMgr. Jana Ševerová - predseda, Bc. Lenka Melichová - podpredsedaZámerom bolo minimalizovať komunikačnú bariéru u Mareka, ktorý trpí DMO a neschopnosťou hovoriť. Marek začal používať alternatívnu formu komunikácie – tablet s aplikáciou GoTalk, ktorú vie sám ovládať. To mu pomohlo pripraviť sa na bežný život a komunikáciu s okolím do čo najväčšej miery s prihliadnutím na druh a stupeň postihnutia. U Mareka sa podarilo odstrániť frustráciu z neporozumenia a vyčleňovania z kolektívu. Čiastočne už dokáže nadväzovať sociálne kontakty, nadobudol väčší pocit istoty a je oveľa spokojnejší. Finančný dar bol použitý na iPad a aplikáciu GoTalk.
7777/2019Občianske združenie SasaSlávka K. 1200.00 €PopradPrešovskýVeronika KorvinCieľom bolo pomôcť Slávke, ktorej diagnostikovali detský autizmus. Slávka sa často rozruší vzhľadom k tomu, že nevie komunikovať rýchlo a zreteľne svoje požiadavky. Zámerom teda bolo zlepšiť predovšetkým verbalizáciu. Slávka denne pracovala na svojich úlohách k zlepšeniu komunikácie, rozvíjala sa jej motorika, výslovnosť, počúvala terapeutickú hudbu, aby porozumela hovorenému slovu. Navštevovala detské kryté ihrisko, aby mala možnosť byť s inými rovesníkmi. Finančný dar bol použitý na vstupné do detského parku, hry, logopedické a terapeutické pomôcky.
7878/2019Občianske združenie SENIOR pri Domove MÁRIEVlastimil B. 200.00 €Banská ŠtiavnicaBanskobystrickýMgr. Zuzana ŽilováPán Vlastimil chce využívať zmysluplne svoj voľný čas a byť ešte užitočný. Rád trávi voľný čas vonku a jeho víziou bolo vdýchnuť záhrade nový život a krajší vzhľad. Aj počas dlhodobej hospitalizácie sa venoval práci v parku, pomohlo mu to vyrovnať sa so svojou situáciou a dodalo mu to energiu a nový zmysel v živote. Záhradu prerobil, rozšíril o nové druhy rastlín, ako aj obnovil podľa svojich predstáv. Finančný dar bol použitý na záhradný materiál a rastliny.
7980/2019Physio Canis, o.z.ALEX Z. 900.00 €ŽilinaŽilinskýIng. Peter BátoryChlapec Alex má diagnostikovanú infantilnú cerebrálnu parézu, spastickú triparézu a príslušné ochorenia. Hlavným cieľom projektu bolo uňho intenzívnou rehabilitáciou dosiahnuť samostatnú, bezpečnú a fyziologicky správnu chôdzu. Pomocou kombinovanej terapie a barličiek sa podarilo minimalizovať používanie invalidného vozíka. Zvýšila sa tak samostatnosť Alexa v živote a dosiahla jeho lepšia integrácia. Finančný dar bol použitý na kanisterapie a masáže.
8081/2019POĎ DO TOHOAneta H 530.00 €ŽilinaŽilinskýIvana Kulichová HodasováCieľom bola integrácia klientky do kolektívu iných detí a samostatnosť a nezávislosť v čo najväčšej možnej miere. Fyzický stav Anetky sa vďaka rehabilitačnému pobytu opäť zlepšil. Hoci ešte nechodí celkom samostatne a bez opory, je v chôdzi za jednu ruku istejšia. Zlepšila sa jej jemná i hrubá motorika. Odbúrali sa niektoré stereotypné prejavy, ktoré ju limitovali vo fyzickom progrese. Taktiež sa zlepšil jej mentálny stav – je komunikatívnejšia, učí sa vyjadriť súhlas a nesúhlas, pomocou kartičiek sa snaží vyjadriť svoje potreby. Zrakové terapie jej pomáhajú zmierniť jej zrakové obmedzenie. Finančný dar bol použitý na pobyt v centre Neurino, špeciálne poradenstvo a zrakové terapie.
8182/2019Pre Michala, o. z.Michal K. 900.00 €BratislavaBratislavskýErnest KlottonMichal absolvoval liečebnú TV zameranú na posilnenie brušného a chrbtového svalstva, uvoľnenie skrátených svalových štruktúr, čím sa zlepšila pohyblivosť končatín. Absolvovaním kúpeľného pobytu v špec. liečenom ústave Marína v Kováčovej sa u Michala zlepšila a posilnila celková fyzická kondícia. Cvičením na combofite si zlepšil koordináciu pohybov horných a dolných končatín a zlepšil rovnováhu. V rehabilitačnom bazéne posilňoval ruky so zameraním na samostatné plávanie. Na uvoľnenie stuhnutých a skrátených svalov absolvoval kúpeľ v minerálnej vode, perličkový kúpeľ a kúpeľ v lastúre zameraný na svalstvo nôh. Na stimuláciu správnej chôdze tiež využíval akupresúrny chodník v bazéne a tiež hipoterapiu. Masáž chrbtice mu uvoľnila stuhnuté chrbtové a krčné svalstvo. Finančný dar bol použitý na ubytovanie a stravu pre Michala so sprievodom.
8283/2019Psychosociálne centrum KošiceNatália T. 1300.00 €KošiceKošickýMgr. Beáta HorváthováPani Natália bola prijatá aj so svojimi deťmi do zariadenia núdzového bývania, na základe fyzického týrania od partnera. Synovi Richardovi bola diagnostikovaná svalová dystrofia. Hlavným cieľom projektu sa teda stala jeho rehabilitačná liečba, ako aj podpora pani Natálie v absolvovaní vodičského kurzu. Pani Natália úspešne absolvovala kurz a na rehabilitačnom pobyte získala veľa cenných informácií a našla množstvo nových podnetov. Takisto kúpa elektrickej repasovanej postele im uľahčila každodennú starostlivosť. Finančný dar bol použitý na kurz vodičského oprávnenia, rehabilitačný pobyt a elektrickú polohovateľnú posteľ.
8384/2019Relevant n.o.Sandra H. 600.00 €PrešovPrešovskýMgr. Marek IleninSandra vyrastala v prostredí detského domova a profesionálnej rodiny, má ťažký osud. Je veľmi citlivej povahy, má o sebe pochybnosti, túži byť milovaná. Jej ambíciou bolo absolvovať vodičský kurz a vycestovať do zahraničia, kde by sa zamestnala ako opatrovateľka. Tento cieľ sa vzhľadom k zdravotným problémom a novému vzdelávaciemu programu nepodaril, no Sandra sa k nemu priblížila prostredníctvom individuálneho plánu zameraného na osamostatnenie a aktivitami na posilnenie sebadôvery. Sandra sa nenechala zastaviť komplikáciami a rozhodla sa absolvovať kurz zameraný na wellness – masérske služby. Finančný dar bol použitý na vzdelávací program.
8485/2019SOCIAMartin M. 1500.00 €NitraNitrianskyMgr. Andrea JuhásováOd dodania rehabilitačného prístroja klient Martin denne trénuje na motopede pod dohľadom fyzioterapeutky alebo inštruktorky sociálnej rehabilitácie. Stanovený cieľ je dlhodobý, dosiahnuteľný po 2-3 rokoch tréningu. Finančný dar bol použitý na rehabilitačný prístroj Motren Duo 3 s príslušenstvom.
8586/2019Subsidium, ŠZ, ZpS a DSSEleonóra J. 350.00 €RožňavaKošickýPhDr. Ingrid Ferenčíková, PhD.Cieľom projektu bolo zlepšiť kvalitu života klientky umožnením pravidelného vizuálneho kontaktu s dcérami a vnučkou žijúcimi v zahraničí, prostredníctvom počítača, internetu. Pravidelný vizuálny kontakt s dcérami a vnučkou mal mať priaznivý dopad na celkový psychosomatický stav prijímateľky. V mapovanom období sa podarilo celkový stav udržať na rovnakej úrovni, prijímateľka nejavila známky depresívneho ladenia, bolo spozorované celkové zlepšenie psychickej oblasti aj v súvislosti s aplikovaním ďalších podporných aktivít, čo je pozitívum. Finančný dar bol použitý na nákup notebooku s príslušenstvom.
8687/2019SVETLO PRE OLICHOVLadislav S. 1000.00 €Volkovce časť OlichovNitrianskyMgr. Simona BlažkováPán Ladislav je obyvateľom zariadenia sociálnych služieb s diagnózou mentálna retardácia a poruchou správania. Klient chce chodiť a byť aspoň čiastočne mobilný, cieľom projektu mu bolo v tomto pomôcť. Na dynamickom parapódiu denne cvičí, posilňuje svalstvo, získava kondíciu, učí sa zvládať chôdzu. Vďaka parapódiu nie je odkázaný na celkovú asistenciu a len na vozík. Ladislav má z cvičenia radosť, čím sa mu zlepšili podmienky jeho života a zvýšilo sebavedomie. Finančný dar bol použitý na parapódium.
8788/2019Špeciálna základná škola, Kostolné námestie 28, KežmarokDávid Š. 890.00 €KežmarokPrešovskýMgr. Anton VojtičkoCieľom práce s počítačom bolo poskytnúť žiakovi alternatívnu a augmentatívnu formu komunikácie (AAK), ktorá sa stane prostriedkom dorozumievania sa a sebarealizácie vo všetkých situáciách každodenného života. Prioritou projektu bolo priblížiť žiakovi prácu s výučbovými programami a prácu s počítačom využívať nielen na vzdelávanie, terapiu, hru, ale aj na voľný čas. Splnením cieľov sa uľahčí Dávidovi nezávislosť a väčšia samostatnosť v škole a reálnom živote. Finančný dar bol použitý na výučbový program GRID 3/SK.
8889/2019Štvorlístok pre každéhoŠtefan 480.00 €Čeláre KírťBanskobystrickýIng.Martina IvanováDiagnóza pána Štefana je mentálna retardácia s výraznou psychopatickou štruktúrou osobnosti. Štefanovi sa v zariadení v súčasnosti páči, žije samostatne v chránenom bývaní, kde nadobúda každodenne nové zručnosti. Cieľom projektu bola jeho sebarealizácia a zlepšenie kvality života, jeho želaním bolo získať nový horský bicykel. Ten Števovi umožnil viesť zdravší životný štýl. Zlepšila sa jeho jemná motorika, sebaistota a koncentrácia na danú činnosť. Tiež to prispelo k jeho psychickej pohode. Finančný dar bol použitý na horský bicykel s príslušenstvom.
8990/2019VIA LUX - domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Košice - BarcaAlžbeta B. 600.00 €KošiceKošickýJUDr. Vojtech HintošAlžbetina diagnóza je nešpecifická duševná zaostalosť ľahkého stupňa, depresívny syndróm, vertebrogénne ochorenie, status epilepticus. Rozšírenie jej spektra aktivít o šitie pomohlo k zlepšeniu celkového psychického stavu a k stabilizácii jej duševnej rovnováhy. Dosiahlo sa u nej pozitívnejšie vnímanie reality, zlepšenie sústredenosti na konkrétnu činnosť, zníženie napätia, činnosti spojené so šitím prispeli k zlepšeniu vnútorného rozpoloženia Alžbety a k jej socializácii. Finančný dar bol použitý na vyšívací stroj.
9091/2019Združenie priateľov a príbuzných Radosť, Rehabilitačné stredisko pre ľudí s duševnými poruchamiAndrej L. 350.00 €KošiceKošickýMgr. Drahoslava KleinováAndrej je mladý chlapec žijúci v spoločnej domácnosti s matkou a opatrovateľom, v detstve mu bol diagnostikovaný Aspergerov syndróm, neskôr psychotická porucha s depresiami. Cieľom projektu bolo klienta podporiť v získavaní základných zručností pri práci s počítačom, ktoré by mohol využiť ako pri hľadaní si práce, tak aj v konkrétnej práci. Prostredníctvom úloh, ktoré mu boli postupne zadávané, získal základnú počítačovú gramotnosť, zvládol MS Office, Internet a emailovú komunikáciu. Finančný dar bol použitý na notebook a MS Office.

Zamestnanecký grantový program

Č.Č. zmluvyPredkladateľNázov projektuPodporená sumaMestoKrajZáverečná správa
11/2019Katarína ZodlováLetný prímestský tábor650.00 €ŠamorínTrnavskýProjekt bol zameraný na realizáciu prímestského tábora počas letných prázdnin, s cieľom kvalitného a zmysluplného využitia voľného času, prostredníctvom rôznych aktivít a hier pre rozvoj ľudských hodnôt, prostredníctvom príbehu „Zootropolis“. Ústredná myšlienka bola „Make your dreams come true“ – Splň si svoje sny. Sprievodné myšlienky: vytrvalosť – nikdy sa nevzdávaj, čestnosť – lož má krátke nohy, priateľstvo – kto nájde priateľa, akoby našiel poklad, odvaha – zvládneš všetko, a ak to ešte nie je dobré, tak to ešte nie je koniec. Na tábore sa zúčastnilo 95 ľudí vrátane dobrovoľníkov a personálu. Finančný dar bol použitý na táborové tričká a motivačné predmety.
22/2019Stanislava KvandováCesta za poznaním histórie obce Dolná Strehová650.00 €BratislavaBanskobystrickýProjekt Cesta za poznaním histórie mal za cieľ často navštevovanú obec Dolnú Strehovú obohatiť o turistické tabule, kde si turisti prechádzkou do obce budú môcť prečítať zaujímavosti o obci a jej najznámejších pamiatkach. Jednalo sa o tabuľu z masívneho dreva, aby trvácnosť mapy bola dlhodobá. Zhotoviteľ zabezpečil mapu podľa zadania na komatexovej tabuli s pohľadom na celú obec a vyznačením zaujímavých lokalít. Finančný dar bol použitý na informačnú tabuľu a lavičku.
33/2019Monika LellákováRehabilitáciou Sabínky k mobilite a samostatnosti800.00 €KošiceKošickýSabínka je 5-ročné dievčatko, ktoré sa narodilo s ochorením 3-komorového hydrocefalusu, hypotóniou svalstva, mutáciou v géne doposiaľ neopísanou – riešenou v Slovinskom genetickom ústave. Sabínka cvičila a podporné terapie absolvovala s úsmevom a spokojnosťou. U Sabínky sa zlepšili motorické funkcie, dlhšie sa udrží v stoji, keď sa niečoho pridrží, dokáže s pomocou prejsť. Finančný dar bol použitý na rehabilitačný pobyt v Adeli Medical Center.
44/2019Štefan KolesárÚpravy Barčianskeho parku600.00 €KošiceKošickýZámerom projektu bola obnova parku. Park bol najprv vyčistený, boli odstránené pne a suché náletové dreviny. Následne boli vysadené rastliny a začala sa vytvárať oddychová zóna pre návštevníkov. Finančný dar bol použitý na záhradný materiál, kamenivo, jeho dovoz a čerpadlá.
55/2019Marianna Hvodliková3. ročník - Pliešovce v pohybe - 29. 6. 2019600.00 €PliešovceBanskobystrickýŠportová akcia „Pliešovce v pohybe“ je výnimočná tým, že rozhýbala občanov Pliešoviec, ale prišli bežci a športoví nadšenci aj z blízkeho okolia. Boli pripravené disciplíny v rôznych vekových kategóriách počas celého dňa a pre najmenších rôzne sprievodné atrakcie ako hod loptičkou, hra s padákom. Pre rodičov, ale aj deti bola počas dňa k dispozícii inštruktorka jogy. Hlavná aktivita BEH ZDRAVIA bola úspešná, nakoľko sa jej zúčastnilo viac bežcov. Cieľom projektu bolo rozhýbať čo najviac ľudí, čo sa aj podarilo. Každý si tu našiel svoju športovú aktivitu, či to bol beh, športové disciplíny, hasiči, policajti, interaktívne predstavenie, joga, kurz prvej pomoc alebo balónová vojna. Finančný dar bol použitý na ceny pre víťazov, identifikačné pásky a tričká pre organizátorov a dobrovoľníkov.
66/2019Ivan LučkaiZelená trieda650.00 €ŽdaňaKošickýAltánok vylepšil prostredie MŠ a ďalší úžitok sa prejaví už v školskom roku, keď deti na jar a v lete budú môcť plnohodnotne využiť priestor altánku s možnosťou hier, stravovania a učenia. Zároveň jedným z cieľov pri tejto výstavbe bolo spojiť rodičov a zamestnancov škôlky a nájsť si čas na spoločné aktivity a utuženie kolektívu aj mimo bežných školských dní. V rámci projektu bude potrebné ešte vykonať určité dokončovacie práce ako výsadba okolitej trávnatej plochy, vyhotovenie lavíc a stolov. Finančný dar bol použitý na materiál k výstavbe prístrešku.
77/2019Ivan ŠimoPosolstvo a korene goralskej kultúry.650.00 €KvetoslavovTrnavskýDeti nacvičili nový program, ktorý približuje celý proces vzniku goralskej obce Rabčice, a to prostredníctvom najstarších goralských piesní spojených s inscenáciou života v obci v 17. storočí. Ciele projektu ako ušitie nových krojov, nácvik nového kultúrno-osvetového programu a jeho realizácia boli splnené. Rovnako sa uskutočnil workshop – Tvorivosť skrytá v čase. Finančný dar bol použitý na látky a ušitie nových krojov.
88/2019Ľubica OreskáBitka o Bratislavu - Bratislava 1619700.00 €BratislavaBratislavskýProjekt Bitka o Bratislavu – Bratislava 1619 bol úspešne zrealizovaný v stanovenom termíne 4. – 6. október 2019. Zámerom projektu bolo pripraviť kvalitné podujatie obohacujúce kultúrny program mesta o akciu vojenskej rekonštrukcie a nasledovať tak tento trend rozmáhajúci sa v okolitých krajinách. V deň konania podujatia dňa 5. 10. 2019 bol pre verejnosť od 10:00 hod. sprístupnený veľký dobový vojenský tábor, remeselné stánky a stánky s občerstvením. O 16:00 hod. sa uskutočnil hlavný bod programu – rekonštrukcia historickej Bitky o Bratislavu z roku 1619 podľa naštudovaných prameňov a odbornej literatúry. Bitku si prišlo pozrieť 400-500 divákov. S porovnaním návštevnosti minulých ročníkov, keď na akciu zavítalo okolo 1300 divákov, to bol, žiaľ, výrazný pokles návštevnosti, pretože tento rok nevyšlo počasie a pre silný a vytrvalý dážď sa mnoho ľudí nezúčastnilo. Finančný dar bol použitý na prenájom mobilných toaliet a smetných košov.
99/2019Daniela BéberováStaroba má byť dôstojná650.00 €BratislavaBratislavskýCieľom projektu bolo pomôcť obyvateľom zariadenia Náruč, ktorí kvôli zdravotnému stavu potrebovali špeciálne matrace a rotopedy, pričom si ich nevedia zakúpiť z vlastných zdrojov. Rotopedy im pomáhajú pri rozhýbaní už stuhnutého a vekom aj stiahnutého svalstva. Dekubitné matrace boli určené pre ležiacich pacientov, nakoľko je to veľmi účinná zdravotná pomôcka, ktorá predchádza preležaninám. Finančný dar bol použitý na zakúpenie matracov a rotopedov.
1010/2019Zuzana MikitováAdamkova cesta vpred800.00 €KošiceKošickýHlavným cieľom bolo pomôcť nielen Adamkovi, ale aj jeho rodine. Zlepšiť jeho návyky, posilniť samostatnosť. Po intenzívnej rehabilitácii dosiahol Adamko ďalšie pokroky. Adamkova rehabilitácia trvala 2 týždne, bola zameraná na cvičenie v obleku Therasuit, masáže, stabilizačný a koordinačný výcvik a nácvik správneho stereotypu chôdze. Finančný dar bol použitý na rehabilitácie v centre Liberta.
1111/2019Marta BartoňováDivadelná Sibírka600.00 €BratislavaBratislavskýCiele projektu boli podľa očakávaní naplnené, keďže divadelných predstavení sa mohli zúčastniť aj klienti, ktorí kvôli svojmu hendikepu kultúrne podujatia navštevovať nemôžu. Zároveň sa mohli zúčastniť aj klienti, ktorí sa na podobné podujatia nedostanú aj pre rôzne bariéry, a takto sa podarilo priniesť kultúru priamo za nimi. Finančný dar bol použitý na divadelné predstavenia.
1212/2019Bc. Slávka OchabováVýstavba dreveného altánku v škôlkarskej záhrade650.00 €JablonecBratislavskýV škôlkarskej záhrade sa projektom zabezpečila výstavba dreveného altánku pre deti MŠ a ZŠ v Jablonci, ktorý im už dnes slúži na relax, oddych, výučbu i kultúrno-spoločenské akcie. Najväčší ohlas a úspech mal pri jeho samotnom slávnostnom otvorení a využití na kultúrno-spoločenskej akcii – Jabĺčkové hodovanie, ktorú organizovalo OZ Chrobáčiky pre deti a rodičov MŠ a ZŠ, ako aj iných obyvateľov obce. Počas akcie bolo prítomných cca 70 detí a 90 dospelých. Deti v altánku kreslili, vyfarbovali maľovánky s jabĺčkovou tematikou s koordinátorkou projektu, zamestnankyňou Slávkou Ochabovou, ktorá pomáhala aj pri natieraní altánku ochranou farbou. Finančný dar bol použitý na výrobu altánku s lavicami a stolmi.
1313/2019Peter VaštíkSenzorická záhrada na princípe snoezelen terapie700.00 €Banská BystricaBanskobystrickýZámerom bolo revitalizovať existujúcu záhradu a vytvoriť z nej oddychovú senzorickú záhradu, v ktorej budú dominovať taktilné chodníky, malé rekvizity, upravené kvetinové a bylinkové záhony. Na úprave sa podieľali aj klienti z Domova sociálnych služieb KAMPINO. Záhrada slúži na oddych a terapeutické činnosti, v rámci ktorých sa budú využívať viaceré pomôcky slúžiace na rozvíjanie zmyslov detí a mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Finančný dar bol použitý na zakúpenie záhradných materiálov.
1414/2019Zuzana ZeleňákováV knižnici je nám spolu fajn450.00 €LemešanyPrešovskýCieľom projektu bolo spríjemniť a zútulniť školskú knižnicu, kde žiaci trávia čas nielen počas vyučovania, ale aj popoludní vo svojom voľnom čase. Žiaci boli sedacími vakmi nadšení a naozaj sa im pracuje aj oddychuje v knižnici oveľa príjemnejšie. Vyvrcholením predprázdninového obdobia bol program pripravovaný ku Dňu matiek. Takýto program sa nacvičuje popoludní, keď žiaci už nemajú až toľko energie ako predpoludním. Sedacie vaky im pomohli trošku si oddýchnuť a načerpať nové sily, a potom spríjemniť samotný nácvik. Finančný dar bol použitý na nákup sedacích vakov.
1515/2019Mgr. Martina Kimákovápomoc pre Samka na liečenie jeho nožičiek800.00 €KošiceKošickýSamuel sa zúčastnil v rehabilitačnom centre Liberta intenzívneho rehabilitačného programu TheraSuit v termíne od 19. 8. do 30. 8. 2019. Rehabilitácie mu pomáhajú k uzdraveniu nôh. Pokroky oceňujú najbližší, hlavne rodičia, okolie, ako aj učitelia. Finančný dar bol použitý na rehabilitácie v centre Liberta.
1616/2019Miriam PaulínyováZáhrada hrou v MŠ Nemecká700.00 €SliačBanskobystrickýZámerom projektu bolo vytvoriť v areáli detského ihriska minizáhradku, kde by sa deti učili pestovať zeleninu, bylinky a starať sa o ne. Súčasťou projektu bol nákup pestovateľských stolov, skleníkov, detského náradia, hotela pre hmyz i detského mikroskopu. V rámci spolupráce s denným stacionárom Impulz sa o bylinky starali aj samotní klienti spomínaného zariadenia. V októbri, v mesiaci úcty k starším, potešil aj ich lahodný bylinkový čaj pri spoločnom stretnutí. Finančný dar bol použitý na pestovateľské stoly, záhradné náradie a mikroskop.
1717/2019Martin KrchoPráca prináša nádej na nový začiatok700.00 €ŽilinaŽilinskýProjekt bol zameraný na vybavenie vznikajúcej cukrárne, ktorá zabezpečí zamestnanie ľuďom znevýhodneným na trhu práce. Hlavnou aktivitou projektu bol nákup drobného vnútorného vybavenia (taniere, hrnčeky, poháre, lyžičky, tácky, dózy...) a mlynčeka na kávu. Predpokladaný termín otvorenia je koncom roka 2019 alebo začiatkom roka 2020. Priestory sú však už pripravené. Cieľom projektu bolo pomôcť znevýhodneným ľuďom v integrácii v bežnom živote a poskytnúť im priestor na rozvoj pracovných zručností a sociálnej integrácii. To bude zabezpečené zamestnaním týchto ľudí v novovzniknutej cukrárni. K naplneniu tohto cieľa prispela hlavná aktivita projektu, nakoľko bez vybavenia cukrárne nie je možná jej prevádzka a vytvorenie pracovných miest. Finančný dar bol použitý na materiálne zabezpečenie cukrárne.
1818/2019Martina RendekováAko doma, tak aj v škôlke.400.00 €BratislavaBratislavskýProjekt bol zameraný na zosúladenie domácej výchovy a výchovy v materskej škole, pričom dôležitým aspektom bolo, aby rodičia pochopili aj teoretické uchopenie používaných metodík v rámci montessori pedagogiky a dokázali ich efektívne využívať v domácom prostredí. Pochopením základných princípov sa zároveň zjednodušuje komunikácia medzi učiteľmi a rodičmi a lepšie sa darí dosahovať výchovno-vzdelávacie ciele pre konkrétne dieťa. Projekt bol zameraný nielen na rodičov, ktorých deti aktuálne navštevujú materskú školu, ale aj pre budúcich rodičov, a preto bol projekt organizovaný spolu s materským centrom. Finančný dar bol použitý na dataprojektor.
1919/2019Eva Urbanová"Lavičky pre naše detičky"550.00 €RožňavaKošickýPodstatou realizácie projektu bola kúpa lavičiek, setov pre deti z MŠ, aby mohli uskutočňovať rôzne aktivity na školskom dvore, tráviť čo najviac času na čerstvom vzduchu. Cieľom projektu bolo aj realizovanie environmentálnej výchovy počas edukácie v materskej škôlke vysádzaním stromčekov, kvetín, starostlivosťou o rastliny. Finančný dar bol použitý na zakúpenie záhradného materiálu a lavičiek.
2020/2019Jindřich JanečekRozprávková komunita700.00 €Liptovský MikulᚎilinskýCieľom projektu „Rozprávková komunita“ bolo utužovanie komunitného nažívania v rámci Rodinného Centra Rozprávka v dvoch líniách. Prvou líniou bolo vytvorenie krúžkov, workshopov a prednášok, ktoré by prepájali generácie, rozvíjali sociálne zručnosti a participáciu. Druhou líniou na utuženie komunity bola podpora zdieľania použitého oblečenia formou Komunitného kútika zdieľania. V rámci tohto cieľa sa oficiálne v septembri sprístupnil Komunitný kútik zdieľania pre verejnosť, kde je možné voľne darovať nosené detské oblečenie a topánky až do veku 10 rokov dieťaťa. Finančný dar bol použitý na koše, vešiaky, dataprojektor a plátno.
2121/2019Robert MaguthRozvoj záujmových aktivít a podporných terapií v centre Robinson600.00 €Veľká LomnicaPrešovskýPodporou projektu a zakúpením vybavenia sa podarilo rozšíriť možnosti aktivít organizovaných v centre Robinson pre podporu rodín so zdravotne znevýhodneným dieťaťom. Tablet pomohol rozvíjať zmyslové vnímanie a zároveň udržanie pozornosti detí s viacnásobným postihnutím pomocou vhodných aplikácií. Notebook, tlačiareň, laminátor a fólie uľahčili prípravu edukačných pomôcok používaných pri špeciálnom vzdelávaní či kanisterapii a vytváraní symbolov na rozvoj komunikačných zručností. Finančný dar bol použitý na nákup notebooku, tlačiarne, tabletu a laminátoru s fóliami.
2222/2019Marcela GabrižováIhrisko pre Modráčik700.00 €BratislavaBratislavskýZámerom projektu bolo zveľadenie časti dvora tak, aby mohla byť využívaná najmä malými deťmi a ich rodičmi, ktorí navštevujú Materské centrum Modráčik. V rámci projektu bola revitalizovaná zeleň, osadené boli viaceré prvky ako drevený xylofón, preliezka, vytvorená malá štruktúrovaná plocha ako „pocitový chodník“ pre deti a osadené bolo nové pieskovisko. Viacero rozmanitých detailov v priestore plní účel stimulovania fyzického i duševného rozvoja detí, a tak sa priestor stal výborným miestom pre hru detí i odpočinok ich rodičov. Finančný dar bol použitý na kúpu a montáž exteriérových herných prvkov.
2323/2019Ján OnuškaČaro hliny600.00 €OreskéKošickýV rámci projektu boli zrealizované aktivity, ktorých cieľom bola úprava emocionálneho naladenia detí, potlačenie agresívnych prejavov, rozvoj jemnej motoriky, tréning priestorovej predstavivosti, rozvíjanie predstáv. Na projekte sa zúčastnilo 50 detí Spojenej školy internátnej. Žiaci zhotovili 62 keramických výrobkov, ktoré po dokončení farebnou úpravou boli súčasťou jesennej výstavy žiackych výrobkov v priestoroch školy. Po jej ukončení výrobky darovali svojim blízkym a rodine. Finančný dar bol použitý na tvorivý materiál.
2424/2019Alena KomanováRozvoj pracovných zručnosti prijímateľov socialných služieb450.00 €BratislavaBratislavskýCieľom projektu bolo zapojiť do aktivity všetkých seniorov. Samotná zamestnankyňa osobne finančne prispela na nákup surovín na pečenie. Zakúpením nádob a pomocníkov na pečenie bolo pripravené zábavné poobedie, posedenie klientov. Spolu pripravili chutné langoše a koláče, Nástroje a pomôcky budú používať naďalej. Finančný dar bol použitý na nákup pomocníkov a potrieb do kuchyne.
2525/2019Ján KalmárEvolučná záhrada600.00 €Veľký KrtíšBanskobystrickýPlánované víkendové podujatie sa uskutočnilo v sobotu 7. 9. 2019 za účasti 15 dobrovoľníkov. Počas soboty sa osadili celkovo 4 odpadkové koše. Zabetónovali sa fixbetónom do vopred pripravených jamiek ešte deň pred akciou, aby boli stĺpiky už pevne ukotvené. Súčasne sa inštalovali vtáčie búdky (5 ks) a jedna búdka pre netopiere. Celkovo sa inštalovalo 75 ks menoviek na stromy. Počas inštalácie menoviek Ing. Ladislav Bakay, PhD. prednášal o stromoch, ako ich spoznať a na aký účel ich ľudia pestovali. Na záver boli vykonané náhradné výsadby. Finančný dar bol použitý na rastlinný materiál a vtáčie búdky.
2626/2019Slávka ValkováPomoc psíkom v útulku 2019500.00 €KošiceKošickýPrevádzka útulku je na báze zanietenosti dobrovoľníkov a príspevkov občanov. Vďaka pani Valkovej sa po zistení, čo je najnevyhnutnejšia potreba útulku, zakúpilo krmivo a vôdzky pre psov. Zamestnankyňa sama zabezpečila nákup aj dovoz a vyzbierala od dobrovoľníkov iné drobnosti, ktoré útulok potreboval a náležite ocenil. Finančný dar bol použitý na nákup krmiva a vôdziek.
2727/2019Grossová HelenaZálohované poháre z recyklovateľného plastu/ Ekologický deň obce 2019650.00 €BratislavaBratislavskýCieľom projektu bolo znižovanie tvorby jednorazových plastových odpadov na obecných udalostiach a zároveň zvyšovanie povedomia obyvateľov o potrebe ochrany životného prostredia. Pre každoročné podujatie Deň obce vo Veľkom Bieli sa objednali opätovne použiteľné, plne recyklovateľné polypropylénové poháre s názvom a erbom obce. Do projektu boli zapojené všetky stánky s občerstvením. Finančný dar bol použitý na výrobu a potlač pohárov.
2828/2019Leopold BöttcherDetské 4 živly700.00 €BratislavaBratislavskýCieľom podujatia bolo v rámci Letného filmového seminára 4 živly vytvoriť v Banskej Štiavnici tvorivý priestor pre rodiny a deti, kde sa budú hravou a interaktívnou formou zoznamovať s filmom a audiovizuálnym umením. A to nielen pasívne, ale aj aktívne. Zámerom bolo, aby účastníci filmy nielen sledovali, ale aby sa aj zapájali, reagovali na ne, tiež aby samostatne tvorili. Finančný dar bol použitý na zaplatenie časti filmových práv, nákladov na workshopy (honoráre lektorov, animátorov, preplatenie materiálov a ubytovanie hostí).
2929/2019Ing. Beata Hatalová Nový terapeut-kôň800.00 €OpatovceTrenčianskyVýsledkom projektu je omladenie skupiny terapeutických koní. Zamestnankyňa v spolupráci so zariadením Lesan vyhľadala jedinca, ktorý je zdravý, s dobrou biomechanikou chodu, povahovo dobrý a citlivý. Našli 7-ročného valacha s menom Ferdo. V jazdecko-rehabilitačnom centre Lesan n. o. prechádza niekoľkomesačným tréningom a prípravou. V mesiaci september bude Ferdo zapojený do hipoterapií, zatiaľ s deťmi, ktoré sú zdatnejšie. Finančný dar bol použitý na kúpu terapeutického koňa.
3030/2019Anna SlobodováOdpad sa nevyparí650.00 €BratislavaBratislavskýNatočenie 3 videí o priebehu projektu sa uskutočnilo v spolupráci s TV Pezinok. Táto lokálna televízia má 74 %-nú sledovanosť v malokarpatskom regióne. Prvé video bolo z analýzy odpadu, ktorú nadácia vykonávala s 15 dobrovoľníkmi z radov občanov, pracovníkov MsÚ Modra a dlhoročnými dobrovoľníkmi REVIE. Analýza odpadu bola uskutočnená pod odborným vedením zástupkyne Inštitútu pre cirkulárnu ekonomiku. Druhé video zahŕňalo workshop pre verejnosť, kde sa vysvetľovalo, ako triediť odpad, bola predstavená elektronická príručka, obyvatelia mohli klásť svoje otázky. Pre deti a mládež boli pripravené hry Človeče, nehnevaj sa a Bingo v eko prevedení. Tretie video zahŕňalo zaškolenie a prácu študentských ekohliadok, ktoré pravidelne monitorujú stanovištia s odpadom pri sledovaných bytových domov. Finančný dar bol použitý na výrobu videa.
3131/2019Ing. Martin PrilinskýPodpora Centra sociálnych služieb - Bôrik na ich podujatí Deň rodiny 2019500.00 €PrievidzaTrenčianskyPodpora podujatia Deň rodiny sa uskutočnil v termíne 28. 6. 2019 v areáli Centra sociálnych služieb – Bôrik v Nitrianskom Pravne. Realizáciou projektu sa prispelo k skvalitneniu dôstojného a plnohodnotného života klientov zariadenia sociálnych služieb, aby sa cítili v kruhu svojich rodinných príslušníkov ako doma. Zabezpečila sa hudobná produkcia – vystúpenie skupiny RYTMUS z Oslian, ktorá priniesla hudbou a spevom radosť klientom zariadenia, ich rodinným príslušníkom, ale aj zamestnancom centra. V rámci podujatia bolo zariadeniu odovzdané relaxačné kreslo. Finančný dar bol použitý na vystúpenie hudobnej skupiny a relaxačné kreslo.
3232/2019Marek ChrastinaDeti v prírode - Envirovýchova600.00 €BratislavaBratislavskýCieľom projektu bolo pokračovať v revitalizácii detského ihriska a tiež v rozvoji aktivít pre deti zo sídliska. Rozvíjala sa aj spolupráca s miestnou knižnicou a niektoré z aktivít boli dokonca inšpiráciou pre aktivistov zo susedských komunít. Inštalovaný herný prvok sa teší veľkej obľube. Ohlas okolia bol pozitívny a takmer všetky aktivity sa stretli s vysokou účasťou. V rámci podujatí prebehla náuka o vegetácii i zvieratách, a tiež o spôsoboch ochrany prírody a vplyve odpadov na ekosystémy. V priebehu roka bolo zorganizovaných niekoľko brigád, počas ktorých boli opravené poškodené časti oplotenia, vykonaná údržba herných prvkov a očistené ihrisko a jeho okolie. Finančný dar bol použitý na kúpu herného prvku.
3333/2019Erik RybianskyZlepšenie športových podmienok pre deti a mládež600.00 €Nové ZámkyNitrianskyV rámci projektu sa podarilo zabezpečiť pre klub športové potreby, ktoré budú využívané jednak v tréningovom procese, ako aj na súťažiach. Prínosom zamestnanca bola nefinančná pomoc pri rekonštrukcii šatní a telocvične. Finančný dar bol použitý na športové potreby a pomôcky.
3434/2019Silvia DuchoňováTalentovaní športovci600.00 €Nitrianske HrnčiarovceNitrianskyProjekt: „Talentovaní športovci“ s TJ AC Nitra si kládol za cieľ rozvíjať športové talenty, zároveň zlepšiť podmienky športovania mládeže, podporu získavania športových skúseností v konfrontácii na súťažiach, propagáciu športu ako takého, ale i krásy zápasníckeho športu. Súťaž bola veľmi emotívna a napätá, keďže sa bojovalo o každý bod. Zápasníci TJ AC Nitra si chceli udržať druhé miesto, z ôsmich zúčastnených klubov. Športovci dokázali obdivuhodnými výkonmi zabezpečiť striebornú priečku a vrátiť sa domov ako vicemajstri. Finančný dar bol použitý na zakúpenie dresov a na cestovné náklady.
3535/2019Gabriela MajkováAlmázia Štiavnica:Hudba robí človeka600.00 €BratislavaBratislavskýAlmázia bol spoločný názov pre aktivity projektu Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity. Deti dostali príležitosť pozvať na svoje vystúpenie svojich rodinných príslušníkov a s hrdosťou im ukázať, čo sa na workshope spoločne naučili. Deti vďaka ich aktivitám nadobudli nové praktické skúsenosti zo sveta hudby, rytmov, hudobnej improvizácie a zároveň sa im v nich podarilo posilniť umenie sústredenia sa na danú chvíľu, pocit súdržnosti, chcenie spolupracovať, vzájomne sa tolerovať a mať radosť z výsledkov, ktoré vždy prezentovali pred svojimi rodičmi, starými rodičmi či kamarátmi. Finančný dar bol použitý na autorské honoráre a ubytovanie.
36+A36:P3736/2019Mgr. Jana HudecováVoňavá záhrada pre všetkých650.00 €ŽilinaŽilinskýV rámci projektu sa spoločnou prácou seniorov, zamestnancov zariadenia Domov vďaky a detí zo susednej základnej školy revitalizoval priestor verejne prístupnej záhrady. Vysadili sa vyvýšené záhony a realizovala sa výsadba byliniek a trvaliek. Následne sa vytvoril rozvrh, podľa ktorého sa seniori a deti starali o zasadené kvety a bylinky. Vo vhodnom období sa zrealizoval zber byliniek a tieto sa spolu s rastlinkami zo záhrady použili na rôzne účely (herbáre, kytice, čaje). Okrem revitalizácie verejnej záhrady bolo cieľom projektu prispieť aj k posilneniu medzigeneračnej solidarity. Finančný dar bol použitý na nákup rastlín, byliniek, potrebného náradia a materiálu.
3737/2019Miloš GeľoNa skle maľované700.00 €SninaPrešovskýCieľom projektu bolo pripomenutie si existencie najväčšej sklárne na Zemplíne. Existencia zaniknutej sklárne bola zviditeľnená informačným panelom, bannerom a krátkymi článkami v Stakčínskych novinách a Sninských novinách. Ďalším cieľom bola aj obnova tradície maľovania obrázkov na sklo. Obnova maľovania na sklo bola zabezpečená prostredníctvom krúžkovej činnosti Základnej školy s materskou školou v Stakčíne. Zároveň budú pokračovať tvorivé dielne realizované neziskovou organizáciou Karpatské drevené cerkvi v Snine. Finančný dar bol použitý na výrobu a osadenie dreveného panelu, textovej tabule a nákup potrieb na maľovanie.
3838/2019Jozef ArpášHravé stretnutia400.00 €BratislavaBratislavskýCieľom projektu bola revitalizácia záhrady folklórneho centra. Koncom februára 2019 sa členovia súborov pustili do svojpomocnej výstavby 80 m2 drevenej stodoly. Táto slúži predovšetkým ako javisko pre rozličné folklórne podujatia. Na výsadbe a úprave terénu sa podieľali členovia folklórnych súborov a ich rodinní príslušníci v celkovom počte približne 80 ľudí. Betonárske práce, betónovanie obrubníkov zabezpečili oteckovia a chlapci zo súboru. Následné navozenie zeminy, úprava terénu a výsadba stromčekov bola už vykonaná spoločnou silou. Výsledkom práce je kvetinová výsadba pred javiskom, kde v každom ročnom období bude výsadba hýriť farbami. Dňa 28. septembra 2019 sa uskutočnilo oficiálne odovzdanie drevenej stodoly. Finančný dar bol použitý na nákup trvaliek, stromov, kríkov, nákup štrku a obrubníkov.
3939/2019Lýdia NagyRevitalizácia záhrady folklórneho centra500.00 €Dunajská StredaTrnavskýCieľom projektu bola revitalizácia záhrady folklórneho centra. Koncom februára 2019 sa členovia súborov pustili do svojpomocnej výstavby 80 m2 drevenej stodoly. Táto slúži predovšetkým ako javisko pre rozličné folklórne podujatia. Na výsadbe a úprave terénu sa podieľali členovia folklórnych súborov a ich rodinní príslušníci v celkovom počte približne 80 ľudí. Betonárske práce – betónovanie obrubníkov zabezpečili oteckovia a chlapci zo súboru. Následné navozenie zeminy, úprava terénu a výsadba stromčekov bola už vykonaná spoločnou silou. Výsledkom našej práce je kvetinová výsadba pred javiskom, kde v každom ročnom období bude výsadba hýriť farbami. Dňa 28. septembra sa uskutočnilo oficiálne odovzdanie drevenej stodoly. Finančný dar bol použitý na nákup trvaliek, stromov, kríkov a nákup štrku a obrubníkov.
4040/2019Zuzana Kmeťková„Splň si detský sen - cvičenie so stuhou"600.00 €Zvolenská SlatinaBanskobystrickýProjekt mal za cieľ rozvíjať krásny dievčenský olympijský šport v meste Zvolen. Moderná gymnastika je ženský šport, ktorý v sebe spája prvky gymnastiky, akrobacie, baletu a divadelného tanca. Obrovským prínosom projektu je, že môžu s kužeľmi naraz trénovať viaceré dievčatá. Zároveň sa otvorila pre klub nová možnosť nácviku spoločnej zostavy s kužeľmi, ktorú budú môcť dievčatá prezentovať na rôznych športových aj kultúrnych akciách. Okrem toho budú dievčatá náčinie po sebe „dediť“, takže poslúži viacerým generáciám gymnastiek v klube. Finančný dar bol použitý na nákup športových gymnastických pomôcok.
4141/2019Silvia NěmečkováSprávna cesta III.800.00 €BratislavaBratislavskýCieľom projektu bolo zabezpečiť rehabilitáciu pre mladého a staršieho človeka. V termíne 4. 8. – 10. 8. 2019 sa zrealizoval liečebný pobyt v Maďarsku pre pána Štěpána a v termíne od 27. 10. – 2. 11. 2019 liečebný pobyt pre Tomáša Z. Výhodou bolo, že na pobyte sa stretlo niekoľko Slovákov, čo dopomohlo k vzájomnej komunikácii a spoločnému tráveniu voľných chvíľ. Finančný dar bol použitý na rehabilitačný pobyt pre dve osoby.
4242/2019Miroslav DudlákMy sme Stará jedáleň600.00 €BratislavaBratislavskýProjektom „My sme Stará jedáleň“ sa opäť posilnil hlas, ktorý Stará jedáleň začala používať od roku 2016. Celkovým zámerom projektu bolo dať priestor na aktivity, ktoré si deti, mladí ľudia, susedia, kamaráti budú organizovať, tvoriť a budú tak budovať vzájomné vzťahy a bezpečné trávenie voľného času. Na základe metódy storytellingu a portrétov sa predstavili presne tí ľudia, ktorí Starú jedáleň tvoria – nešlo však len o tím ľudí, ktorí sú členovia Starej jedálne, ale práve o konkrétnych ľudí z komunity, ktorí ju budú naďalej využívať, pripravovať a tvoriť jej obsah, a tak pomáhať rozvíjať komunitu. Finančný dar bol použitý na fotografa, prenájom miestnosti na stretnutia organizátorov, tlač fotografií a rámy.
4343/2019Ivan PapayTurnaj priateľov športu v badmintone600.00 €KošiceKošickýZámerom projektu bola podpora už tretieho ročníka Turnaja priateľov športu v bedmintone. Tento ročník bol zorganizovaný pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov a bol zadarmo. Výsledkom je lepšie spoznanie kolegov medzi sebou v neformálnej atmosfére a propagácia športu. Finančný dar bol použitý na rezerváciu športoviska a výrobu tričiek.

Grantový program SPPravmeTo

V roku 2019 v rámci grantového programu SPPravmeTo bolo podporených 56 subjektov v celkovej sume 60 000,00 €.

Č.Č. zmluvyPredkladateľNázov projektuMestoKrajŠtatutárPodporená sumaZaverečná správa
11/2019"BK Nitra"Bedminton pre všetky deti aj vďaka SPPNitraNitrianskyIng. Marek Neuman 800.00 €Cieľom projektu bolo začleniť handicapované deti do spoločnosti zdravých detí prostredníctvom bedmintonu, vybudovať vzťah a návyk k športovej aktivite, ktorý bude napomáhať rozvoju koordinácie pohybov, jemnej motoriky, posilňovaniu svalov, spevneniu klenby nohy a nácviku rovnováhy u detí. Bedminton sa dokázali naučiť všetky deti bez rozdielu fyzického stavu. Finančný dar bol použitý na športové potreby a pomôcky k bedmintonu.
22/2019AGAD-kurzyrozvoj IT zručností detí regióne LiptovLiptovský MikulᚎilinskýDenisa Ďurica 1200.00 €Cieľom kurzov bolo dosiahnuť u detí schopnosť vytvoriť kolektívny projekt, kde sa naučia spoločne plánovať, rozdeliť si úlohy, dodržať body osnovy, zmeniť názor, vymeniť si úlohy, upraviť plán, skorigovať detaily a dokončiť projekt v termíne. Ciele sa podarilo splniť nad očakávania, keďže záujem detí bol skutočne veľký. Deťom sa podarilo vytvoriť úžasné mini projekty, kde samy tvorili v duchu témy. Diskutovali, menili, zlepšovali a analyzovali bez zábran a s oduševnením. Finančný dar bol použitý na notebooky, príslušenstvo, projektor a 3D tlačiareň s 3D perom.
33/2019Archa, n. o.Dielne ľudskostiBánovce nad BebravouTrenčianskyMgr. Renáta Streicher 800.00 €Projekt bol určený pre mladých ľudí, študentov a študentky zo Súkromnej strednej pedagogickej školy v Topoľčanoch, ktorí sa chceli venovať dobrovoľníctvu. Žiaci sa naučili sociálnemu cíteniu, empatii, ľudskosti a novým zručnostiam. Cieľom projektu bolo, aby sa klienti, mladí ľudia z Domova sociálnych služieb, vďaka študentom a študentkám učili vzájomnej komunikácii, spolupráci, empatii, novým zručnostiam a podpore vzájomných vzťahov. Finančný dar bol použitý na nákup pomôcok a materiálov k jednotlivým tvorivým aktivitám.
44/2019DELF, o.z.SPPolu na jednom laneLeviceNitrianskyIgor Kušnierik 950.00 €Cieľom projektu: „SPPolu na jednom lane“ bolo vytvoriť možnosti pre aktívne trávenie voľného času detí a mladých ľudí podporou lanových aktivít – lezenia na umelej lezeckej stene. Prevádzka lezeckej steny bola pravidelná a funkčná a umožňovala aj učenie prostredníctvom zážitku. Počas lezeckej sezóny 2019 sa vďaka pravidelným aktivitám zaznamenal zvýšený záujem lezcov, návštevníkov lezeckých podujatí a aktivít. Dôležitou súčasťou, ktorá pomáhala naplniť ciele projektu, boli aj veľké lezecké podujatia, napr. slávnostné otvorenie lezeckej steny či lezecká súťaž, ktorej sa mohla zúčastniť aj široká verejnosť. Finančný dar bol použitý na lezecké športové pomôcky, občerstvenie počas pretekov, ceny do súťaží a na polygrafické náklady.
55/2019DlhovekosťLetný tábor miestnych remeselníkov s jarmokomVinosadyBratislavskýZdenek Paulus 1500.00 €Cieľom projektu bolo zrealizovať letný remeselný tábor, ktorý sa veľmi páčil deťom aj ich rodičom. Tábor sa odohrával na farme vo Vinosadoch, kde sa deti spolu s farmárom učili starať o hospodárske zvieratá, pani farmárka učila deti dojiť kozy, ovce a spracovávať mlieko na syr, bryndzu a jogurty. Z vlny oviec na farme sa učili vyrobiť vlnené ponožky. Na farme je včelnica, v ktorej sa deti pod vedením včelára oboznamovali s včelárskym remeslom a učili sa spracovávať včelie produkty. Finančný dar bol použitý na strečový stan a stravu pre deti počas letného tábora.
66/2019EdulienkaVedecké pokusyVeľké LovceBratislavskýRichard Kiripolský 1000.00 €Cieľom projektu bolo vytvoriť priestor mimo vyučovacieho procesu, v ktorom deti mohli využiť poznatky z prírodovedných predmetov (biológia, fyzika, chémia) v praktickej rovine, a takým spôsobom, aby dokázali pozorovať javy a získané poznatky aplikovať na realizáciu konkrétnych výstupov, ktoré mohli následne využiť alebo overiť si ich fungovanie vo svojom bezprostrednom okolí. Priebeh projektu v pozitívnom zmysle ovplyvnila skutočnosť, že deti, ktoré sa zúčastnili na aktivitách v rámci Vedeckých pokusov, mali dostatok vstupných informácií o globálnych témach. Vstupy k jednotlivým témam prebiehali formou diskusie a výstupov spôsobom spoločného vyvodenia záverov. Finančný dar bol použitý na laboratórne učebné pomôcky a nástroje.
77/2019Evanjelické gymnáziumPoznávajme život našich predkovTisovecBanskobystrickýMgr. Miroslava Štefániková 1200.00 €Cieľom projektu bolo obohatiť žiakom gymnázia vedomosti z oblasti slovenských ľudových tradícií. V októbri sa v priestoroch gymnázia zorganizovali celodenné tvorivé dielne za účasti odborníkov z Matice slovenskej, ako aj s drobnými remeselníkmi z blízkeho okolia pod názvom „Poznávajme život našich predkov“. Okrem praktických ukážok a samostatnej práce spojenej s ľudovými výrobkami sa žiaci oboznámili aj s krojmi, ktoré zapožičala Matica slovenská. Tvorivých dielní sa zúčastnilo 15 odborníkov vo svojom odvetví. Finančné prostriedky boli použité na honoráre pre umelcov, zapožičanie krojov a materiál pre remeselníkov.
88/2019Fond detí, n.f.DivadielkoBratislavaBratislavskýMgr. Iveta Vlčková 800.00 €Cieľom projektu bol samotný nácvik divadelného predstavenia „Mechúrik - Koščúrik a kamaráti“, ktoré žiaci pod vedením pedagógov nacvičovali v záujmovom útvare: Hudobno – dramatický krúžok a na predmete dramatická výchova priebežne počas mesiacov september až december. Výstupom projektu bolo vydarené divadelné predstavenie, na ktoré sa všetci mladí herci veľmi tešili. Na slávnostnú premiéru sa prišli pozrieť všetci žiaci školy, rodičia, starí rodičia a pozvaní hostia. Finančné prostriedky boli použité na nákup mikroportov, kábla a mixážneho pultu.
99/2019Gemerské grúneEnvironmentálna výchova - Živé sadyHnúšťaBanskobystrickýJaroslav Hric 1500.00 €Cieľom projektu bolo prepojiť praktickú pomoc v krajine – osádzanie búdok, domčekov pre hmyz a ich následnú každoročnú údržbu, s príjemnou formou vzdelávania – workshopmi s odborníkmi. V septembri a októbri sa zrealizovali dva workshopy pre širokú verejnosť na tému včelárenie, včely a užitočný hmyz a druhý na tému vtáky a užitočné živočíchy. Uskutočnili sa prvé pozorovania a určovania obyvateľov príbytkov pre hmyz, vtákov a pozorovania včiel, ale aj praktická výučba o včelárstve. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre lektorov, odbornú literatúru, búdky a domčeky pre hmyz.
1010/2019Gymnázium J.F.-Rimavského v LevočienviRObotLevočaPrešovskýMgr. Jaroslav Kramarčík 1200.00 €Realizáciou projektu enviRObot sa žiaci gymnázia snažili prepojiť svet IT, programovania a robotiky s environmentalistikou a obnoviteľnými zdrojmi energie. Žiaci v rámci projektu využili naprogramovaných robotov a zariadenia na meranie vhodných veličín doma či v škole. Výstupné informácie spracovali a analyzovali. Z výsledkov vypracovali energetické certifikáty na domáce spotrebiče, domy, autá a ohodnotili kvalitu vody. Na záver študenti navrhli odporúčania a možnosti, ako eliminovať či odstrániť nepriaznivé výsledky zistení. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie digitálnych meracích prístrojov, sond, senzorov kompatibilných s IT, riadiacej jednotky a súpravy alternatívnych zdrojov energie.
1111/2019Gymnázium Jozefa LettrichaGymlet chráni našu planétuMartinŽilinskýMgr. Igor Libo 1200.00 €Cieľom projektu bolo podporiť v škole aktivity na ochranu životného prostredia. V rámci krúžkovej činnosti sa zrealizovali všetky naplánované aktivity: očista okolia školy a sídliska, separácia odpadu v škole, príprava eko-predstavenia aj stavba a programovanie robotov eko-pomocníkov. V rámci projektu sa podarilo zabezpečiť spoluprácu a zosúladenie jednotlivých aktivít zameraných na ochranu životného prostredia. Finančné prostriedky boli použité na nákup nádob na separovaný odpad, programovateľnú stavebnicu a tlač školského časopisu.
1212/2019Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, MichalovceÚsmev pre seniorovMichalovceKošickýMgr. Katarína Olšavová 800.00 €Cieľom projektu bolo vychovávať mladých ľudí, aby si uvedomovali, čo je bohatstvom ľudského života, aby si vážili vedomosti, prítomnosť a náklonnosť starých ľudí. Aby pochopili krehkosť ľudského života a jeho vzácnosť. Žiakom školy sa podarilo nadviazať pekný vzťah so seniormi z Domova dôchodcov. Počas spoločných stretnutí došlo k vzájomnému obohateniu. Žiaci učili dôchodcov rôzne výtvarné techniky a seniori im pri týchto činnostiach odovzdávali svoje životné skúsenosti. Oživili sa tiež tradície ľudovej kultúry našich predkov. Finančné prostriedky boli použité na materiál na kreatívne činnosti ako farby, drevo, keramika a silikónové formy.
1313/2019HURBANKOŠkolská televízia Hurbanka MediaMartinŽilinskýPaedDr. Janka Haštová 1500.00 €Cieľom projektu bolo umožniť ďalšie fungovanie Mediálneho krúžku, prostredníctvom ktorého sú deti vedené ku kritickému mysleniu a záujmu o dianie vo svojom okolí prostredníctvom natáčania reportáží. Žiaci v rámci Mediálneho krúžku natočili 10 reportáží z rôznych oblastí, od ochrany životného prostredia, kultúry, športu a udalostí na škole. V reportážach vystupujú viaceré známe osobnosti, od ktorých žiaci dostali veľmi pozitívnu spätnú väzbu. Finančné prostriedky boli použité na nákup techniky.
1414/2019KASPIANSuper leto v KASPIAN-eBratislavaBratislavskýMgr.Soňa Hacajová 900.00 €V rámci projektu sa počas mesiacov júl a august 2019 uskutočnilo deväť výletov a akcií s deťmi a mladými. Cieľom projektu bolo podporiť zmysluplné a aktívne trávenie voľného času detí a mládeže prostredníctvom skupinových aktivít, budovať vzťah detí k prírode, rozšíriť poznatky o prírode, o Bratislave a jej okolí prostredníctvom neformálneho vzdelávania a zážitkov. Organizácia chce preventívne pôsobiť v oblasti sociálno-patologických javov a rizikového správania, ako je experimentovanie s alkoholom, vandalizmus, krádeže a bitky. Finančné prostriedky boli použité na vstupenky na rôzne podujatia, lístky na MHD, hygienické potreby, kancelársky papier a občerstvenie.
1515/2019Kreatívne vedyAha! Krásne číslaPrešovPrešovskýPetra Vancová 1000.00 €V rámci projektu bol odprezentovaný neformálny spôsob vzdelávania – zahraničná interaktívna, matematická výstava „Aha! Krásna matematika“ viac ako 100 školám. Učiteľom sa sprístupnili metódy, ktoré budú môcť využiť aj vo vlastných triedach. V rámci projektu sa nadviazala spolupráca s profesormi Prešovskej univerzity z odboru pedagogika. Finančné prostriedky boli použité na prepis jazyka v počítačových systémoch.
1616/2019Nadácia Výskum RakovinyVedecké dielničky - detské vedecké laboratóriumBratislavaBratislavskýsprávca Ing. Erika Chudějová 800.00 €Cieľom projektu bolo vytvoriť skutočné detské vedecké laboratórium, kde zostava prístrojov a zariadení umožnila pripraviť bezpečné experimenty v širšej škále náročnosti a časového horizontu. Nadácia Výskum rakoviny na tento účel poskytla priestory laboratória, inverzný mikroskop, laboratórny mikroskop, študentský mikroskop, počítač a dataprojektor. Zámerom bolo ukázať deťom krásu vedy, vedeckej práce a povzbudiť tých, ktorí inklinujú k bádaniu, aby nasledovali svoje sny a túžby. Za finančné prostriedky sa zakúpili dva študentské mikroskopy, digitálny ručný mikroskop, laboratórne váhy a set mikropipiet.
1717/2019NATURALISTA, o. z.školská záHRAda - spojme sily, aby sme mohli rásťPopradPrešovskýING. Tatiana Dučaiová 1000.00 €Hlavným cieľom projektu školská záHRAda – spojme sily, aby sme mohli rásť, bolo revitalizovať časť školského pozemku ZŠ vo Svite na školskú záhradu v rámci „mimoškolských aktivít“. Spoločnými silami sa pretvoril priestor na aktívnu záhradu, ktorá sa bude v priebehu roka neustále meniť. Projekt tak prispel k ekologickému mysleniu a rozvoju detí a mládeže, k vytvoreniu vzťahu k prírode pomocou vzdelávania, hier, či prednášok. Finančné prostriedky boli použité na kúpu ovocných stromov, kvetov, bylín, materiálu, ďalekohľadov a honorárov.
1818/2019o.z. krasy terasytvory mestaBratislavaBratislavskýIng.arch Lucia Uhrínová 1500.00 €Cieľom projektu bolo pomocou neformálneho vzdelávania v čase školského klubu priblížiť žiakom školy environmentálne témy. V rámci projektu sa uskutočnilo 16 stretnutí, na ktorých sa zúčastnilo od 10 do 40 detí. Na stretnutiach sa podarilo zmapovať areál škôl a navrhnúť nápady pre zlepšenia. V rámci projektu sa vysadili rastliny vo včeľom bufete, ošetril, poskladal a naplnil sa hrant, zrekonštruoval sa ping-pongový stôl s pomocou konzultácie lokálneho aktívneho občana a osadil sa kompostér. Na záver sa konala slávnosť s prezentáciou a divadlom. Finančné prostriedky boli použité na tlač metodickej príručky, kompostér, odmenu pre účinkujúcich, občerstvenie, stavebný materiál a web stránku.
1919/2019Občianske združenie BylinkaVčelín pod Lipkou – chráňme včely spoločneHrušovBanskobystrickýIng. Ľubica Zolczerová 970.00 €Cieľom projektu bolo vybudovanie Včelína s edukačným charakterom. Včelín bude slúžiť ako zázemie pre úle, aj pre realizáciu edukatívno-ekologických aktivít zameraných na chov včiel – semináre a včelárske krúžky. Finančné prostriedky boli použité na materiál na výstavbu včelína.
2020/2019Obec TrebaticeSkládkam hovoríme nie!TrebaticeTrnavskýMgr. Valo Juraj 800.00 €Cieľom projektu bolo zvýšenie environmentálneho povedomia žiakov. Žiaci sa pravidelne venovali téme odpadu, recyklácie, druhotného využívania surovín a likvidácie odpadu. V rámci projektu analyzovali druhy odpadov v domácnostiach, skúmali znečisťovanie vody a vzduchu pomocou laboratórnych kufríkov, na besede sa žiaci zaoberali triedením a recykláciou odpadov a na exkurzii boli očitými svedkami toho, ako to vyzerá, keď sa neseparuje odpad a vzniká z toho zapáchajúca hora. Videli aj veľké kompostovisko, triediace linky na plasty a papier. Žiaci si projektom uvedomili dôležitosť triedenia odpadu. Finančné prostriedky boli použité na prenosné laboratórium, spotrebný materiál, exkurziu a odmenu pre lektora.
2121/2019OZ - VrbovčanKomunitná záhrada - ekozóna mladýchMichalovceKošickýMarián Bašista 1000.00 €V rámci projektu sa podarilo aktívne zapojiť do procesu výstavby komunitného centra okrem dospelých aj deti a mládež miestnej komunity, pričom získali aj poznatky od odborníkov o význame budovania a udržiavania lokálnych ekosystémov. Aktivity boli spojené s výsadbou vhodných drevín vo forme živých plotov, osadením 3 ks lavičiek pri detskom ihrisku pre vytvorenie oddychovej zóny, ako aj odbornými prednáškami o význame vhodnej zelene k zlepšeniu miestneho ekosystému. Finančné prostriedky boli použité na nákup rastlín, lavičiek a náradia.
2222/2019OZ Felix BratislavaAj hudbou je človek živýBratislavaBratislavskýIng. Peter Halák 1000.00 €Projekt bol zameraný na ochranu a podporu hudobného a estetického vzdelávania detí a seniorov s dlhotrvajúcim pozitívnym vplyvom na zlepšenie ich kvality života – vybudovaním voľnočasového zariadenia – exteriérového hudobného vybavenia a pomôcok na dlhodobejšie použitie. V rámci projektu sa podarilo zrealizovať výrobu a osadenie dvoch hudobných exteriérových nástrojov – xylofónu a dendrofónu. Finančné prostriedky boli použité na nákup hudobných nástrojov.
2323/2019OZ Margarétka LovinobaňaMladí filantropi deťom s postihnutímLovinobaňaBanskobystrickýAnna Babiaková 1300.00 €Cieľom projektu bolo podnietiť u detí a mladých ľudí spolupatričnosť, snahu pomôcť ľuďom v núdzi, uvedomenie si životných hodnôt, zodpovednosti a zároveň osvojiť si zmysluplné trávenie voľného času. Deti sa naučili, ako poskytovať pomoc rodinám, ktoré sa starajú o dieťa so zdravotným postihnutím a potrebujú finančné prostriedky na rehabilitačné pobyty pre deti. V rámci aktivít deti vyrábali ozdobné predmety a následne ich aj predávali. Finančné prostriedky boli použité na nákup spotrebného materiálu.
2424/2019OZ Renesancny Vinohradnicky DomTextilna dielnaSvaty JurBratislavskýIng. Marek Grno 1100.00 €V rámci projektu sa podarilo zariadiť funkčnú textilnú dielňu, ktorá bude slúžiť nielen pre výrobu tašiek z recyklovaného textilu, ale aj na iné remeselné textilné činnosti: tkanie, uzlíkovanie, vyšívanie a šitie. Cieľom projektu bolo ukázať deťom, aké je náročné textil vyrobiť, a tiež to, že keď už je nepotrebný, dá sa výborne použiť na iné účely. Finančné prostriedky boli použité na tkací stav, šijací stroj, kolovrátok, snovadlá a odmenu pre lektora.
2525/2019OZ Tvorivá dielňa"Na živo" - tvoríme spolu tu a terazKošiceKošickýIng. Karin Mikulášová 1000.00 €Cieľom projektu bolo vytiahnuť deti od počítačov a virtuálneho sveta. Projektom sa podarilo zaujať deti a ich rodičov a poskytnúť im priestor na rozvoj manuálnych zručností pri výrobe hádzadiel na tvorivých dielňach. V rámci projektu sa zrealizovali tvorivé a modelárske dielne a jeden výtvarný workshop. Zorganizovala sa súťaž modelárov v hádzaní lietadiel. Súčasťou podujatia bola aj výstava zhotovených modelov. Finančné prostriedky boli použité na honorár pre lektorov, výtvarný workshop a nákup materiálu.
2626/2019OZ Ženský inštitút tvorivostiPoužité nezahoďRimavská SobotaBanskobystrickýNadežda Miháľová 1000.00 €Cieľom projektu bolo umožniť zmysluplné trávenie voľného času deťom v meste a jeho okolí mimo vyučovacieho procesu a najmä priblížiť mladým ľuďom témy spojené s opätovným použitím vecí, neplytvaním a znížením spotreby. Výstupom projektu je vytvorený receptár: Použité nezahoď, do vrecka s TOP receptami a nápadmi, ktorý bol distribuovaný nielen účastníkom a ich rodičom, ale aj širokej verejnosti ako príklad dobrej praxe. Finančné prostriedky boli použité na kúpu materiálu na tvorivé dielne, technické zabezpečenie a tlač receptára.
2727/2019Parkour Škola o.z.Parkour bezpečne a s radosťouBratislavaBratislavskýMgr. Lukáš Hollý 800.00 €Cieľom projektu bolo zefektívniť tréningový proces a vytvoriť bezpečné prostredie pre deti v rámci športu – parkour. V rámci projektu sa podarilo zakúpiť mäkkú debnu a tým zvýšiť bezpečnosť a kvalitu tréningov s deťmi. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie švédskej debny.
2828/2019P-MAT, n.o.Vzdelávanie dobrovoľníkov na aktivity v školskom roku 2019/20.BratislavaBratislavskýPavol Koprda 1100.00 €Cieľom projektu bolo kvalitne pripraviť dobrovoľníkov vo veku 16 až 25 rokov na prípravu a realizáciu aktivít P-MATu. V rámci projektu bola zorganizovaná Letná škola, zameraná na prípravu dobrovoľníkov na aktivity, ktoré sa pripravujú v tomto školskom roku. Finančné prostriedky boli použité na príspevok na ubytovanie a stravu.
2929/2019Pnutie LUXUS, o.z.Festival súčasného umenia DOM2019Plavecký ŠtvrtokBratislavskýMgr. Martina Ivičič 1000.00 €Cieľom projektu bolo usporiadanie výstavy, ktorej nosnou témou je nutnosť prehodnotenia a sebareflexie jedinca voči spoločnosti. Festival DOM2019 v Novej Cvernovke bol úspešným podujatím z organizačného hľadiska, návštevnosti, dopadu na cieľové skupiny, ale aj zapojením mládeže do aktivít. Finančné prostriedky boli použité na vytvorenie dokumentárneho videa z podujatia a materiál na propagáciu videa.
3030/2019Pohodovo o.z.Naše ekohuncútstvaBratislavaBratislavskýIng.Dušan Noščák 1450.00 €Projekt „Naše ekohuncútstva“ je projektom aktívnych mládežníkov, ktorí sa naučili objavovať, identifikovať a skúmať ekoproblémy vo svojej komunite, navrhnúť, konzultovať ich s odborníkmi a realizovať ich netradičné riešenia, tzv. Ekohuncútstva (drobné nápady s veľkým dopadom v pomoci životnému prostrediu), zdieľať ich, šíriť a inšpirovať ostatných. V rámci projektu boli zrealizované kreatívne workshopy, kde zúčastnení šili eko-tašky a ekovrecúška zo starých záclon a textilu, tvorili beewrapy a ekoobaly, zamerali sa na spôsoby, ako znížiť odpad a plasty, vyrábali vlastné sviečky a ekodekorácie, tvorili bezobalovú ekokozmetiku a navrhli aj mnoho zero waste preventívnych riešení, ktoré zhŕňajú do e-booku. Finančné prostriedky boli použité na nákup kreatívneho textilného materiálu, šijací stroj a potravinový materiál.
3131/2019PROAPIS oz.Včelí deňLúkaTrenčianskyJuraj Mráz 1000.00 €V rámci projektu sa uskutočnil 3. ročník podujatia Včelí deň. Cieľom projektu bolo rozšíriť povedomie o včelách, včelárstve a včelích produktoch medzi širokou verejnosťou a deťmi, ako aj podpora včiel na Slovensku prostredníctvom osvety na verejnosti, ukazovať, čo včelám pomáha a čo, naopak, škodí. V rámci podujatia sa uskutočnili vzdelávacie aktivity, ktorých cieľom bolo pozdvihnúť dôležitosť včiel a včelárskeho remesla na Slovensku. Finančné prostriedky boli použité na materiál na tvorivé dielne, prenájom, propagáciu, honoráre a občerstvenie.
3232/2019Púpava OZInštruktorom skokomBratislavaBratislavskýBarbora Viznerová 1000.00 €Zámerom projektu bolo vychovať novú generáciu inštruktorov, ktorí budú schopní samostatne a odborne organizovať kvalitné kurzy a vzdelávacie akcie, a tým sprostredkovať zážitkové vzdelávanie verejnosti. Podarilo sa zorganizovať víkendový pobyt, kde skupina 16 mladých inštruktorov absolvovala simulačný tréning v procese „end to end“ organizácie a zabezpečenia adaptačnej víkendovky pre fiktívneho klienta. Odborne tento tréning zastrešili dlhoroční skúsení lektori, ktorí sú taktiež dorastenci OZ Púpava. Finančné prostriedky boli použité na materiál, ubytovanie, dopravu a odmeny lektorom.
3333/2019REVIA - Malokarpatská komunitná nadáciaŠtudentský eko-monitoring a komunitné kompostoviskoPezinokBratislavskýDrahoslava Finková 800.00 €Cieľom projektu bolo prispieť k zmene nastavenia a prístupu obyvateľov Modry k tvorbe a triedeniu odpadu prostredníctvom pôsobenia žiakov a študentov miestnych škôl a zároveň prispieť u zúčastnených žiakov a študentov k zvýšeniu povedomia o triedení komunálneho odpadu a k zlepšeniu sociálnych zručností. Projekt motivuje mládež pretaviť záujem o ochranu životného prostredia do lokálnej individuálnej starostlivosti. Aktivity projektu, zaškolenie študentov, umiestnenie košov na triedenie do každej triedy aspoň do jednej strednej školy, zainteresovanie mládeže určite prinesie pozitívne výsledky. Finančné prostriedky boli použité na grafické práce, tlač materiálov, príručku, webdizajn, tričká a nálepky.
3434/2019Rímskokatolická cirkev, farnosť TrstenáViem, kto somTrstenáŽilinskýdoc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD. 1100.00 €Hlavným cieľom projektu bolo podporiť mladých ľudí z mesta Trstená a okolitých dedín, aby budovali svoje pozitívne postoje a hodnoty, objavovali, kým v živote naozaj sú a uverili tomu, ako aj pomôcť mladým ľuďom v kritickom období ich života nájsť svoje miesto v spoločnosti a naučiť sa preberať zodpovednosť aj za miesto, v ktorom žijú. Mladí účastníci absolvovali zážitkové víkendovky, kde postupne objavovali svoju hodnotu, uvedomovali si, aké je dôležité stavať svoj život na hodnotách a začali sa viac zaujímať aj o svoje okolie a o druhých ľudí. Finančné prostriedky boli použité na ubytovanie a stravu.
3535/2019Slovenská Shinykokushin Karate OrganizáciaVoľnočasové aktivity v karate pre deti a mládežKameničnáNitrianskyJán Markovics 1000.00 €Cieľom projektu bolo zapojiť čo najviac mladých ľudí do športovania, konkrétne do športu karate. Zorganizovalo sa niekoľko táborov, ktorých zámerom bola hlavne príprava zúčastnených na rôzne súťaže. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie Tatami puzzle.
3636/2019SOŠ technická Prešov - krúžok Mladý dobrovoľný hasičAby sme si mohli zmerať sily.PrešovPrešovskýMgr. Štefan Cmar 1450.00 €Hlavným cieľom projektu bolo zabezpečiť časomieru na nezávislé meranie výkonov súťažiacich vo viacerých dráhach naraz v súťažiach dobrovoľného hasičského zboru, ktoré škola organizuje alebo spoluorganizuje. Aktivitami projektu sa poskytla deťom a mládeži možnosť tráviť zmysluplne voľný čas a vzbudzovať v nich pozitívne hodnoty a tímového ducha. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie športovej časomiery.
3737/2019Spojená škola internátnaZahrajkoLeviceNitrianskyMgr. Ján Regász 900.00 €Hlavným cieľom projektu bolo eliminovať nežiaduce prejavy správania žiakov s mentálnym postihnutím a motivovať ich k efektívnej a zmysluplnej aktivite prostredníctvom príťažlivej záujmovej činnosti. V rámci projektu boli použité netradičné formy a metódy výchovno-vzdelávacej práce tak, aby sa využil pozitívny vzťah žiakov k pohybu a športu a boli tým motivovaní k eliminovaniu rizikového správania. Zároveň bolo zámerom projektu dosiahnuť, aby pobyt bol pre žiakov zaujímavý a príťažlivý. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie lezeckej steny do interiéru a protišmykovej žinenky.
3838/2019Spojená škola internátna, Breziny 256Nádej pre každéhoPrakovceKošickýPaeDdr. Drahoslava Vaščáková 1030.00 €Cieľom projektu bolo podporiť žiakov pri tvorivej činnosti: vyrábanie výrobkov – tkanie kobercov, plstenie, šitie z modrotlače. Výťažok z predaja výrobkov bol určený pre deti zo sociálne slabých skupín obyvateľstva. V rámci projektu žiaci trávili veľa času pri nových a zaujímavých činnostiach, ktoré im rozšírili obzor v kreativite a skvalitnili zručnosť. Prezentácii produktov, ktoré vznikli vďaka projektu, bolo venované podujatie s názvom: „Prakovský deň tradícií“, na ktoré bolo pozvaných mnoho hostí. Finančné prostriedky boli použité na kúpu materiálu na tvorivé dielne.
3939/2019SPORT CLUB Senec2.Kolo Seneckej LigySenecBratislavskýFrantišek Gábriš 1000.00 €V rámci projektu sa zorganizovalo 2. kolo Seneckej ligy za účasti hádzanárskych družstiev zo Senca, Kráľovej pri Senci, Veľkých Úľan, Piešťan, Pezinku a Simonotorya. Cieľom tohto turnaja bolo naučiť deti spolupracovať v kolektíve, naučiť ich bojovnosti a športovému správaniu. Finančné prostriedky boli použité na ocenenia pre športovcov a občerstvenie.
4040/2019Tanečno športový klub M+M Bratislava pri ZŠ OstredkováSlovak Open Championship 2019, medzinárodná súťaž v tanečnom športe, 8. ročníkBratislavaBratislavskýMilan Špánik, predseda 1000.00 €Cieľom projektu bolo skvalitnenie organizovania medzinárodných a štatutárnych súťaží v tanečnom športe na Slovensku, zvýšenie povedomia o Slovensku v tanečnom športe a vo svete. Na súťaži bola zaznamenaná vysoká účasť tanečných párov na podujatí. V rámci projektu sa konala medzinárodná súťaž v tanečnom športe Slovak Open Championship 2019. Najdôležitejšou časťou dvojdňového tanečného festivalu boli Majstrovstvá Európy mládeže v 10 tancoch. Súťaž sa aj tento rok zaradila medzi najúspešnejšie súťaže konané vo svete a stala sa tak najvýznamnejšou súťažou zorganizovanou v SR v roku 2019 v tanečnom športe. Finančné prostriedky boli použité na osvetlenie priestorov, videoprojekciu, prenájom obrazoviek a iné súvisiace práce a služby.
4141/2019Tisovský spolok aktívneho pohybu a vitalityPohybovými zručnosťami k zdravému životnému štýluTisovecBanskobystrickýErik Lopušný 800.00 €Cieľom projektu bolo zvýšiť pohybovú zručnosť cvičiacich v združení Back to elements a motivovať ďalšie deti a mládež k pozitívnemu prístupu k športu. V rámci projektu prešiel priestor určený na cvičenie rekonštrukciou a zakúpili sa nové, kvalitné cvičebné pomôcky, ktoré robia cvičenie zaujímavým a tak ozvláštnia pohybové aktivity. Finančné prostriedky boli použité na kúpu cvičebných pomôcok.
4242/2019Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline6.ročník Detskej letnej jazykovej školy - ekogenerácieŽilinaŽilinskýprof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. 800.00 €Cieľom projektu bolo prostredníctvom vytvoreného inovatívneho vzdelávacieho programu podporiť učenie sa cudzieho jazyka a formovať ekologickú zodpovednosť mladých ľudí. Podporiť rozvoj kľúčových kompetencií a vytváranie medzigeneračných pút medzi účastníkmi vzdelávacích aktivít. V rámci projektu bola zorganizovaná Detská letná jazyková škola a dva medzigeneračné workshopy realizované v mesiaci september a október. Finančné prostriedky boli použité na nákup materiálu na pokusy, ekologické a didaktické hry, obedy a mobilný flipchart.
4343/2019VčielkovoInformačné úle a medové raňajkyNitraNitrianskyMarek Urban 1500.00 €Cieľom projektu bolo informovať zainteresované osoby ohľadom včelárenia, porovnať rozličné životné prostredia včiel a priblížiť život včiel deťom. V rámci projektu sa nakúpili úle s príslušenstvom a včelstvom, liečivá a krmivá pre včelstvá a včelárske oblečenie. Zorganizovali sa medové raňajky v niekoľkých materských školách a jednej základnej škole pre deti 1. – 4. ročníka. Deti si užili aj netradičnú vianočnú besiedku spojenú s prednáškou Včielkovo. Finančné prostriedky boli použité na kúpu zariadenia na monitoring, úle, včelstvá, matky, krmivo pre včely, detské včelárske oblečenie a honorár pre realizátora projektu.
4444/2019Základná školaVčely volajú o pomocTopoľčanyNitrianskyMária Bezáková 1050.00 €Cieľom projektu bola výchova mladých včelárov, pobyt v prírode a environmentálna výchova v praxi. V rámci projektu sa zakúpili produkty na rozšírenie a zveľadenie školskej včelnice, mini informačné tabuľky k drevinám na prehĺbenie vedomostí o medonosných drevinách, do drevených kvetináčov Trol sa vysadili medonosné a peľodajné rastliny. Osadili sa odpadové koše na separovaný zber, ktoré pomôžu triediť odpad, ktorý vzniká na včelnici. Finančné prostriedky boli použité na kúpu drevených kvetináčov Trol, odpadkových košov a informačných tabuliek k drevinám.
4545/2019Základná škola Jerguša Ferka Košúty, zriaďovateľ obec KošútyKomu sa nelení, tomu sa zeleníKošútyTrnavskýMgr. Zdenka Mačicová 800.00 €Cieľom projektu bolo vybudovať komunitnú záhradu. V rámci projektu sa podarilo premeniť zanedbaný školský dvor na záhradu so vzdelávacími prvkami. Vybudovala sa eko-učebňa, vyvýšené záhony, osadili sa náučné tabule, zorganizovali brigády rodičov a detí, vyvešali sa úkryty pre hmyz a vtákov, vytvorilo sa sedenie z pníkov. Na dvore sa tak vytvorilo vhodné prostredie pre praktické a zážitkové učenie, kde žiaci zapájajú takmer všetky zmysly. Učia sa tu skúmaním, pozorovaním a vlastnou prácou. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie záhradných prvkov, kvetináčov, úkrytov pre živočíchy, výsadbu zelene a živého plota.
4646/2019Základná škola Pavla Križku,Ul.P.Križku 392/8 KremnicaMalá škola dobrovoľníctvaKremnicaBanskobystrickýIng. Mgr. Mária Slašťanová 1000.00 €Cieľom projektu bolo prostredníctvom aktivít verejnoprospešného charakteru podporovať myšlienku solidarity a dobročinnosti medzi žiakmi, učiteľmi, rodičmi a komunitou mesta, učiť deti konať dobro a pomáhať druhým – rodinám s ťažko chorými deťmi, rodinám v núdzi a zvieratkám v útulku. V rámci projektu sa zrealizovalo niekoľko humanitárnych aktivít, ktoré zorganizovali žiaci a učitelia. K spolupráci boli pozvaní aj rodičia, starí rodičia a obyvatelia mesta. Naštartovala sa dobrovoľnícka činnosť v škole. Finančné prostriedky boli použité na výtvarný materiál, vstupné a dopravu do divadla.
4747/2019Základná škola s materskou školou Nižná brána 8 KežmarokVeDeckáreňKežmarokPrešovskýPaedDr. Dušan Tokarčík 1300.00 €Zámerom projektu bolo podporiť na škole činnosť krúžkov s prírodovedným zameraním, poskytnúť žiakom priestor a atraktívne aktivity pre aktívne trávenie voľného času, oboznámiť sa s prírodným prostredím regiónu, spoznávať nové, nepoznané oblasti v blízkosti svojho bydliska, zážitkovým učením si vytvárať trvalo pozitívny vzťah k prírode, zvýšiť kvalitu života jeho obohatením o zážitky z experimentovania. V rámci projektu boli zakúpené pomôcky a spotrebný materiál na experimentovanie, ktoré vytvorili komfortné vybavenie pre vedecké bádanie a výskumnícku činnosť žiakov mladšieho školského veku. Zorganizoval sa výlet do lesa – exkurzia s lesným pedagógom a exkurzia do Steelpark – centrum vedy v Košiciach. Finančné prostriedky boli použité na spotrebný materiál, logické hry, vedecký mikroskop, náučnú literatúru, robot a odmenu pre pedagóga.
4848/2019Základná škola s materskou školou vo VoderadochIgelitku si neprosím...VoderadyTrnavskýMgr. Antónia Zlatohlávková 1400.00 €Cieľom projektu bola eliminácia používania igelitových tašiek, naučiť ľudí nevytvárať zbytočne odpad a upcyklácia odpadu. V rámci projektu sa zorganizovali stretnutia so spriatelenými školami a uskutočnila sa konferencia na tému ochrany životného prostredia. V obci žiaci spravili osvetu formou plagátov o všetkých výhodách využívania látkových tašiek z recyklovaného textilu. Urobili zbierku starého textilu, z ktorého vo voľnom čase začali šiť tašky, ktoré následne ďalšia skupina žiakov maľuje a dotvára do finálnej podoby. Zámerom je tašky zdarma vymieňať obyvateľom obce za igelitové tašky. Finančné prostriedky boli použité na kúpu šijacích strojov, textilnej galantérie, farieb na textil, papier, občerstvenie a dopravu.
4949/2019Základná škola s MŠ, Tajovského 2, Badín, Chemický krúžok KremíkModrotlač v základnej školeBadínBanskobystrickýMgr. Viera Turianska 1000.00 €Projekt Modrotlač v ZŠ s MŠ Badín bol zameraný na invenčnosť, osobnú tvorivosť a chce viesť jednotlivé skupiny, deti i dospelých, k tomu, aby sa naučili vytvoriť si svoje vlastné jedinečné diela, kúsky oblečenia, doplnky, drobnosti, a to osobitou a historicky výnimočnou technikou modrotlače. V rámci projektu sa zrealizovalo 9 dielničiek modrotlače pre základné, stredné školy a širokú verejnosť, z ktorých práce boli predstavené na troch výstavách a modely odevov z modrotlače boli predvedené na troch módnych prehliadkach. Podarilo sa zakúpiť originálnu, viac ako sto rokov starú modrotlačovú formu. S niekoľkými modrotlačovými prácami sa žiaci úspešne zúčastnili dvoch celoslovenských súťaží. Finančné prostriedky boli použité na indigo, biele plátno, chemikálie, modrotlačovú formu, štetce, tlač a odznaky.
5050/2019Základná škola Sľažany 122Analýza kvality vody v Čerešňovom potokuSľažanyNitrianskyMgr. Anna Nociarová 900.00 €Cieľom projektu bolo zakúpiť kufríky na analýzu kvality vody, ktoré žiaci využijú v prírodovednom krúžku realizovanom na Základnej škole v Sľažanoch. Pomocou kufríkov EcoLabBox žiaci v prírodovednom krúžku podrobnejšie skúmali kvalitu vody v Čerešňovom potoku v obci Sľažany. V mesiacoch máj, jún merali teplotu vody, vizuálne zisťovali farbu, zákal, zápach, pH vody z potoka indikátorovými papierikmi a digitálnym pH-metrom, tvrdosť vody stanovovali pomocou odparovania a hodnotili na základe vločkovania s mydlom. Pomocou kufríkov v mesiacoch september, október a november žiaci zisťovali ďalšie parametre kvality vody pomocou špeciálnych činidiel – hodnoty pH, obsah amónia, dusičnanov, dusitanov, fosforečnanov a celkovej tvrdosti vody. Zozbierané hodnoty porovnávali a vyhodnocovali. Finančné prostriedky boli použité na kúpu 6 ks kufríkov EcoLabBox.
5151/2019Združenie občanov pre pomoc mentálne postihnutým deťom pri Spojenej škole internátnej v Trenčianskej TeplejHrnčiarstvo,tradičné remeslo-forma záujmovej činnosti mentálne postihnutých detí.Trenčianska TepláTrenčianskyMgr. Eva Ševčíková 850.00 €Cieľom projektu bolo zmysluplné trávenie času detí s mentálnym postihnutím. V rámci integračných aktivít bol projekt určený aj pre skupiny detí zo základnej školy v Trenčianskej Teplej, pre dôchodcov obce a skautov obce. Vďaka práci na hrnčiarskom kruhu sa rozvinú u detí nové kompetencie pri práci s hlinou, naučia sa vzájomnej kooperácii a spolupráci v skupine, kolektíve, preberaniu na seba primeranej zodpovednosti. Finančné prostriedky boli použité na kúpu hrnčiarskeho kruhu.
5252/2019Združenie STORMRobím si, čo chcemNitraNitrianskyMgr. Pavol Ščasný 900.00 €Cieľom projektu bolo ponúknuť deťom a mládeži širokú paletu voľnočasových aktivít, ktoré naplnia ich záujmy a potreby v ich prirodzenom prostredí. V rámci projektu sa zrealizovala terénna sociálna práca v celkovom počte 71 služieb a ambulantná práca v nízkoprahovom klube v celkovom počte 73 služieb, zakúpilo sa materiálne vybavenie slúžiace na aktívne a zdravé trávenie voľného času detí a mládeže. Vyvrcholením projektu bola komunitná akcia, ktorej cieľom bolo športovými, spoločenskými hrami a kultúrnym programom prispieť k zblíženiu miestnej komunity. Finančné prostriedky boli použité na športové potreby, spoločenské a terapeutické hry, knihy a občerstvenie.
5353/2019ZEM DETÍ-KOŠICE n.o.Ako sa stať lepšímTurňa nad BodvouKošickýIng. Zuzana Jusková, MBA 850.00 €Cieľom projektu bolo kúpou boxovacích trenažérov umožniť deťom naučiť sa zvládať hnev a agresiu vhodným spôsobom, tak aby dieťa neubližovalo sebe a ani ostatným okolo neho. V rámci projektu sa realizoval nákup boxovacích trenažérov. Tieto slúžia deťom hlavne ako nástroj na zvládnutie svojich pocitov a emócií. Čas, ktorý dieťa strávi pri trenažéri mu poskytne chvíľu na to, aby negatívna emócia v dieťati odznela a ono sa upokojilo, naučí sa tak tieto emócie postupne regulovať. Finančné prostriedky boli použité na nákup boxovacích trenažérov a rukavíc.
5454/2019Zmudri. o.z.Premýšľaj kriticky a zmudri!PrešovPrešovskýJulián Gerhart 1500.00 €Cieľom projektu bolo zasiahnuť čo najväčšie množstvo študentov stredných škôl naprieč celým Slovenskom, bez obmedzenia veku alebo zamerania, zvýšiť záujem o tému kritického myslenia a prácu s informáciami. V rámci projektu sa zrealizoval kurz o kritickom myslení, vznikol stručný, ľahký a vtipný video kurz rozoberajúci kritické myslenie a ako bojovať proti hoaxom na internete. Kurz si získal všeobecne pozitívny ohlas nielen na domovskej platforme, ale aj cez iné kanály, ktoré kurz zdieľali. Finančné prostriedky boli použité na videoprodukčné plátno, grafické práce, online reklamu a technické riešenia.
5555/2019ZŠ J.F.Rimavského, HnúšťaZáhrada, ktorá učíHnúšťaBanskobystrickýPaedDr. Barbora Földiová 1500.00 €Predmetom projektu bolo vybudovanie biozáhradky, ktorej prioritou bolo pestovanie byliniek – petržlenu, kôpru, rozmarínu, póru a zeleru. Pestovanie bylín sa bude využívať najmä v školskej jedálni. Ďalším cieľom bolo vyhľadať vodu a vybudovať studňu, ktorá je pre pestovanie byliniek a kvetov nevyhnutná. V rámci projektu sa podarilo vybudovať studňu, bylinkové záhony a skalku s výsadbou kvetín a drevín, a tým zároveň vytvoriť pre deti príjemné, esteticky zaujímavé prostredie na výučbu, ale aj oddych. Finančné prostriedky boli použité na kúpu byliniek, kvetov, zeminy, vŕtanie studne a rôzneho materiálu potrebného na realizáciu projektu.
5656/2019ZVONČEK,o.z.7.ročník - "Spoznávame život našich predkov"- remeslá, folklór, zvyky a tradícieBratislavaBratislavskýMgr.Jana Wladárová 1400.00 €Cieľom projektu bolo oboznamovať deti a mládež s ľudovými tradíciami, remeslami a folklórom. V rámci projektu sa pre deti zo znevýhodnených skupín obyvateľstva – s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, zo sociálne slabých rodín, z rizikového prostredia a z rómskych rodín, zorganizovali rôzne záujmové aktivity. Deti sa počas 10-dňového táborového pobytu prostredníctvom remeselných dielní zapájali do umelecko-záujmových činností, oboznamovali sa s rôznymi ľudovými remeslami a základnými pracovnými technikami. Finančné prostriedky boli použité na uhradenie stravy.

Grantový program Municipality

V roku 2019 získalo podporu 44 projektov obcí a miest ktorým bola prerozdelená celková suma 270 000,00 €.

Č.Č. zmluvyPredkladateľProjektÚčel projekuPodporená sumaKrajZáverečná správa
11/2019Obec Plavecký PeterOddychová zóna pre všetkýchochrana a podpora zdravia3500.00 €TrnavskýCieľom projektu bolo skrášlenie a obnovenie celkového vzhľadu parku, ktorý bude slúžiť širokej verejnosti. Projekt prispel k zdravému a bezpečnému prostrediu na stretávanie pri rôznych príležitostiach a hranie sa tých najmenších. Prínosom projektu bude jeho dlhodobá udržateľnosť, budovanie medziľudských vzťahov, zmysluplné využívanie voľného času občanov a návštevníkov obce. Prostredníctvom knihobúdky sa vráti kniha do rúk deťom. Počas realizácie projektu sa mnohí občania zapojili darovaním kníh do knihobúdky a vo väčšej miere začali park občania aj navštevovať. Finančný dar bol použitý na nákup lavičiek, košov, sedacej súpravy, lanovej pyramídy a na montáž prvkov.
22/2019Farnosť SvetliceObnovenie fasády farského úraduzachovanie kultúrnych hodnôt6000.00 €PrešovskýCieľom rekonštrukcie bolo zastaviť zvetrávanie starej omietky, zachovať dôstojný vzhľad a novou omietkou vylepšiť celkový estetický dojem budovy. Realizácia rekonštrukcie farskej budovy bola uskutočnená v najvyššom čase, keďže na niektorých miestach zvetrané časti fasády boli v oveľa horšom stave, ako sa na prvý pohľad zdalo. Projekt prispel k dôstojnému estetickému vzhľadu a dôstojnej reprezentácii cirkevného spoločenstva v areáli centra obce Svetlice. Finančný dar bol použitý na vonkajšie omietky, prípravu podkladu a očistenie plôch.
33/2019Obec Malé ZlievceVýsadba okrasnej zelene a kvetovochrana a tvorba životného prostredia4000.00 €BanskobystrickýProjektom sa dosiahlo zlepšenie celkového vzhľadu obce. Kvety boli vysadené do voľných záhonov, na verejné plochy, ale aj do drevených, plastových a betónových kvetináčov. Okrasné kríky a dreviny boli vysadené v rade. Po vysadení okrasných drevín a kvetov majú všetci občania obce Malé Zlievce krajšie a príjemnejšie prostredie. Finančný dar bol použitý na výsadbu okrasnej zelene.
44/2019Obec BudkovceKultúrny dom na všetkozachovanie kultúrnych hodnôt6000.00 €košickýPri rekonštrukcii sociálnych zariadení v kultúrnom dome sa kompletne vymenili rozvody odpadov a prívody vody. Nainštalovala sa nová sanita, znížili sa stropy, vymenili okná, obklady, dlažby, vykonali sa kompletné renovácie stien a vymenili sa dvere. Dnes sociálne zariadenia spĺňajú všetky požiadavky hygienické, ako aj estetické. Kultúrny dom poskytuje možnosti na usporadúvanie nielen verejných stretnutí, osláv, ale aj možnosti využitia sály na rôzne spoločenské aktivity a poskytuje občanom priestor aj na usporadúvanie rodinných stretnutí, osláv aj svadieb. Finančný dar bol použitý na demontáž a montáž nových rozvodov, na dlažby, obklady, výmenu dverí, dokončovacie interiérové práce, demontáž, montáž sanity a radiátorov.
55/2019Obec Malé RaškovceVybudovanie futbalového ihriska v obci Malé Raškovcepodpora a rozvoj telesnej kultúry6000.00 €KošickýVďaka projektu sa vybudovalo futbalové ihrisko, tesne vedľa detského ihriska, čím sa poskytli väčšie možnosti na využitie voľného času nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Na toto ihrisko boli zakúpené nielen futbalové brány, ale aj basketbalové bránky, ktoré budú taktiež slúžiť na lepšie využitie voľného času pre obyvateľov obce a pre deti a mládež zdržiavajúcu sa v obci. Finančný dar bol použitý na predbežnú úpravu a zrovnanie terénu, kúpu oplotenia, betónových tvárnic, kameniva, výsev trávy, na zakúpenie futbalových brán, basketbalových košov a betónových lavičiek.
66/2019Obec MojmírovceVybudovanie modernej čitárnepodpora vzdelávania6000.00 €NitrianskyCieľom projektu bolo vytvorenie optimálnych podmienok pre zvýšenie záujmu o čítanie kníh. Z finančnej podpory obec zrealizovala stavebné úpravy, a to zníženie stropu, osadenie stropného prekladu, začistenie muriva, vystierkovanie, vymaľovanie, vybúranie zárubní a výmenu podlahy. Finančný dar bol použitý na nové moderné interiérové vybavenie, ako sú moderné svietidlá, kreslá, stolíky, knižnice, kvety a doplnky, čo prispeje k zvýšeniu komfortu užívateľov čitárne v obci.
77/2019Obec Petrovce nad LaborcomObecné slávnosti 2019zachovanie kultúrnych hodnôt5000.00 €KošickýObec Petrovce nad Laborcom si v dňoch 28. 6. – 30. 6. 2019 obecnými slávnosťami pripomenula 765. výročie prvej písomnej zmienky o obci a zároveň aj oslávila 10. výročie miestnej dedinskej folklórnej skupiny ROKICA. Súčasťou osláv bol aj 8. ročník festivalu dedinských folklórnych skupín „O Petrovski kľuč“. Finančný dar bol použitý na honoráre pre účinkujúcich, ozvučenie, technické zabezpečenie, sprievodný program pre deti, propagácia, pamätné listy, fotodokumentáciu, výstavu ručných prác a ukážky ľudových remesiel.
88/2019Obec ŠamudovceOprava podláh a omietok kuchyne a skladov Komunitného centra Šamudovcezachovanie kultúrnych hodnôt8000.00 €KošickýCieľom projektu bolo opraviť podlahy a omietky v kuchyni a skladoch Komunitného centra v obci. V rámci projektu boli vykonané všetky plánované opravy podláh a omietok miestnosti kuchyne a skladov v zrekonštruovanej budove Komunitného centra v obci Šamudovce. Priestory sú súčasťou Komunitného centra, ktoré budú slúžiť na rôzne aktivity pre obyvateľov obce. Úlohou Komunitného centra je skupinová práca s obyvateľmi, ako aj aktivity s jednotlivcami. Výslednú prácu v týchto miestnostiach si boli pozrieť aj miestni seniori, ktorí sa v Komunitnom centre stretávajú na rôznych aktivitách, a veľmi sa potešili, že im pribudne aj aktivita „varenie a pečenie“ v opravenej kuchyni. Finančný dar bol použitý na stavbárske práce a materiál.
99/2019Obec VojanyRekonštrukcia rigolov v obci Vojanyochrana a podpora zdravia6000.00 €KošickýCieľom projektu bolo zvýšenie bezpečnosti chodcov, zlepšenie kvality života obyvateľov a stimulácia ekonomického rozvoja obce Vojany a vyhnutie sa povodniam. Výsledkom rekonštrukcie rigolov v obci Vojany je správne a bezpečné odvedenie dažďových vôd. Finančný dar bol použitý na stavebné práce.
1010/2019Obec SliepkovceMateriálno-technické vybavenie kultúrneho domuzachovanie kultúrnych hodnôt6000.00 €KošickýCieľom projektu bolo materiálno-technické vybavenie kultúrneho domu. Projektom sa dosiahlo skultúrnenie a skvalitnenie poskytovania služieb občanom obce. Do kultúrneho domu boli zakúpené stoličky, nakoľko pôvodné už boli v nevyhovujúcom stave. Finančný dar bol použitý na zakúpenie stoličiek.
1111/2019Obec Nacina VesRealizácia informačného systému obcepodpora vzdelávania5000.00 €KošickýV obci Nacina Ves neboli pomenované ulice. Orientácia v obci nebola pre návštevníkov a pre poskytovateľov služieb záchranných zložiek dobrá. Realizáciou informačného systému obce sa orientácia zlepšila. Vďaka projektu sú označené hlavné objekty a inštitúcie v obci. Finančný dar bol použitý na informačné, nesvetelné stĺpy.
1212/2019Obec UdavskéRekonštrukcia priestorov obecného kultúrneho strediska, obradnej miestnosti a vybavenie obecnej knižnicezachovanie kultúrnych hodnôt5000.00 €PrešovskýCieľom projektu bola rekonštrukcia priestorov obecného kultúrneho strediska, obradnej miestnosti a vybavenie obecnej knižnice. Obci sa podarilo zrekonštruovať priestory obecného kultúrneho strediska a čiastočne vybaviť čitáreň novým nábytkom. Po rekonštrukcii vnútorných priestorov prízemia a obradnej miestnosti na poschodí budú tieto priestory slúžiť na rozvoj kultúrnych aktivít všetkých vekových skupín obyvateľov a dôstojnému priebehu občianskych obradov. Finančný dar bol použitý na stavebné práce a zariadenie priestorov.
1313/2019Obec Ivanka pri NitreVytvorenie oddychovej zóny pri kultúrnom domeochrana a podpora zdravia8000.00 €NitrianskyRealizáciou projektu vznikla oddychová zóna pred kultúrnym domom a obecným úradom, ktorá bude slúžiť občanom a návštevníkom obce a bude zároveň priestorom pre menšie kultúrne akcie ako napríklad Mikuláš, Stavanie mája, Obecná zabíjačka – fašiangy. Finančný dar bol použitý na zemné práce, odvoz, likvidáciu odpadu, terénne úpravy, na zakúpenie okrasných stromov, krov, tráv, kvetov vrátane osadenia lavičiek.
1414/2019Rímskokatolická farnosť sv. Michala ĽubišaRekonštrukcia kultúrnej pamiatky na Rímskokatolického kostola v Ľubišizachovanie kultúrnych hodnôt7000.00 €PrešovskýHlavným cieľom projektu bola výmena okien. Na starobylom kostole boli vymenené všetky okná podľa schválenej projektovej dokumentácie kultúrnej pamiatky rímskokatolíckeho kostola v Ľubiši. Finančný dar bol použitý na zakúpenie a výmenu okien.
1515/2019Obec KochanovceOddychovo relaxačná zónaochrana a podpora zdravia7000.00 €PrešovskýVýsledkom projektu je spevnená plocha s krytým sedením – altánkom. Vznikol tak ucelený priestor na oddych, rekreáciu a šport. V rámci realizácie projektu boli vykonané výkopové práce, kladenie dlažby, obrubníkov, úprava okolia a montáž altánku. Na novovzniknutej oddychovej zóne sa konala aj prvá obecná akcia, a to súťaž vo varení guľášu spojená s futbalovým turnajom. Finančný dar bol použitý na stavebné práce a materiál.
1616/2019Obec ČičarovceRekonštrukcia a obnova kultúrneho domuzachovanie kultúrnych hodnôt6000.00 €KošickýV rámci projektu obec vykonala rekonštrukciu kultúrneho domu a jeho priestorov, ktoré si vyžadovali opravu. Rekonštrukciou interiéru kultúrneho domu sa vytvorili vhodné podmienky pre realizáciu viacerých kultúrno-spoločenských aktivít. Finančný dar bol použitý na rekonštrukciu a obnovu kultúrneho domu.
1717/2019Obec KamienkaRevitalizácia interiéru materskej školy a zasadačky Obecného úradu v obci Kamienkapodpora vzdelávania3200.00 €PrešovskýProjekt bol zameraný na modernizáciu interiéru materskej školy v Kamienke a vybavenia spoločenskej miestnosti obecného úradu pre neziskové organizácie. V rámci projektu sa zvýšila bezpečnosť detí využívaním certifikovaného interiérového nábytku, skrášlilo sa vnútorné prostredie priestorov škôlky a estetizovalo sa prostredie v rámci obecného úradu. Finančný dar bol použitý na zakúpenie stolov, stoličiek, nábytku a vybavenia.
1818/2019Obec LastomírŠPORTOM K ZDRAVIUpodpora a rozvoj telesnej kultúry6000.00 €KošickýHlavným cieľom bol nákup športovej výbavy na cvičenie v exteriéri na čerstvom vzduchu. Dnešným trendom na obciach a v mestách sú vonkajšie ihriská na cvičenie s vlastnou váhou. Zakúpením 7 ks zariadenia fit parku sa vybudovala oddychovo-športová zóna, kde športujú viaceré generácie: deti od 14 do 18 rokov, športovci aj starší ľudia. Finančný dar bol použitý na exteriérový fit park.
1919/2019Mesto MichalovceObnova detského ihriska v medziblokovom priestore v Michalovciachpodpora a rozvoj telesnej kultúry10000.00 €KošickýMesto Michalovce revitalizovalo sídliskové detského ihrisko v medziblokovom priestore ohraničenom ulicami: Verbovčík, Kukorelliho a Farská. Projektom sa vytvorilo prostredie, ktoré láka na zmysluplné a podnetné trávenie voľného času pre deti, rodičov a verejnosť. Finančný dar bol použitý na zakúpenie herných certifikovaných prvkov.
2020/2019Obec HankovceVybudovanie parkovacích miest pred obecným úradom a kultúrnym domom a úprava zelene.zachovanie kultúrnych hodnôt7500.00 €PrešovskýZrealizovaním projektu sa vytvorili nové parkovacie miesta uprostred obce, kde sa najčastejšie stretávajú občania, či už pri kultúrno-spoločenských akciách, ktoré organizuje obec, takisto rodičia, ktorí vozia deti zo susedných obcí do materskej škôlky. Vybudovaním parkoviska vzniklo uprostred obce malé námestíčko, ktoré sa začalo skrášľovať úpravou verejných priestranstiev. Finančný dar bol použitý na úpravu parkovacích miest pred obecným úradom a úpravu zelene.
2121/2019Obec VrbnicaParkovisku pri Dome smútkuzachovanie kultúrnych hodnôt6000.00 €KošickýCieľom projektu bolo vybudovanie plne funkčného parkoviska, spevnenej plochy, ktorá bude slúžiť plnohodnotne obyvateľom. Ciele boli naplnené a parkovisko spĺňa svoj účel. Ohlas obyvateľov na realizáciu tohto projektu bol dobrý, nakoľko už ľudia nevstupujú do domu smútku cez zablatenú plochu. Finančný dar bol použitý na materiál a stavebné práce na vybudovaní parkoviska.
2222/2019Obec PozdišovceZakúpenie inventáru pre kultúrny domzachovanie kultúrnych hodnôt5000.00 €KošickýCieľom projektu bolo zlepšenie využitia vnútorných priestorov kultúrneho domu. Zakúpením stoličiek v počte 100 ks sa sprístupnilo využívanie horného poschodia kultúrneho domu pre obyvateľov obce. Finančný dar bol použitý na kúpu stoličiek.
2323/2019Obec JabloňPark s fontánou v obci Jabloňochrana a tvorba životného prostredia7000.00 €PrešovskýHlavným cieľom projektu bolo vytvorenie parku s fontánou pre obyvateľov obce Jabloň. Vybudovaním parku sa vytvorilo miesto, kde sa budú občania stretávať, kde si môžu oddýchnuť. Využil sa obecný pozemok, ktorý doposiaľ nebol využitý, a prispelo sa tým ku skrášleniu obce. Ohlas ľudí z obce je len pozitívny, veľmi sa potešili, že je v strede obce park s fontánou, ktorá je aj osvetlená a v noci svieti rôznymi farbami. Finančný dar bol použitý na vybudovanie parku s fontánou.
2424/2019Obec VeľopolieRevitalizácia verejného priestranstvaochrana a tvorba životného prostredia5000.00 €PrešovskýHlavným cieľom projektu bolo zlepšenie estetického vzhľadu centra obce, vytvorením menšieho parku. Informačnou tabuľou obec chcela návštevníkov informovať o histórii obce a mapkou poukázať na zaujímavé lokality. V rámci projektu boli revitalizované priestory v centre obce. Pri stavebných prácach okrem úpravy svahovitosti terénu boli palisádami oddelené priestory od miestnej komunikácie. Upravený priestor sa následne vysadil okrasnými rastlinami a zeleňou. Informačná tabuľa obce formou fotomapy pomáha k lepšiemu zorientovaniu sa v obci, hlavne pre návštevníkov. Finančný dar bol použitý na zemné práce, betónové palisády, montáž, osadenie, materiál, výsadbu verejnej zelene a na zakúpenie informačnej turistickej tabule.
2525/2019Obec ŽbinceRekonštrukcia kuchyne v kultúrnom dome Žbincezachovanie kultúrnych hodnôt6000.00 €KošickýZrealizovaním rekonštrukcie kuchyne sa vytvorili štandardné podmienky pri realizácii kultúrno-spoločenských akcií konaných v kultúrnom dome v obci Žbince. Občania oceňujú rekonštrukciu ako prínos k ďalšiemu využívaniu priestorov kultúrneho domu. Finančný dar bol použitý na stavebné úpravy interiéru, dlažbu, obklady, elektroinštaláciu, osvetlenie, vzduchotechniku, vykurovanie, vybavenie kuchyne spolu s rekonštrukciou stropu a stien.
2626/2019Obec Rokytov pri HumennomRozvoj, podpora a zveľadenie obcí, miest aregionuochrana a tvorba životného prostredia4000.00 €PrešovskýCieľom projektu bola revitalizácia časti obce, zlepšenie a skrášlenie obce, ktoré poslúži občanom. Pri obecnom úrade zostal voľný pozemok na pokračovanie oddychovej zóny a následne tam bola vybudovaná fontána. Ohlas občanov na realizáciu bol mimoriadne pozitívny. Finančný dar bol použitý na úhradu materiálu.
2727/2019Obec ČabalovceVYBAVENIE KUCHYNE KULTÚRNEHO DOMU V OBCI ČABALOVCEzachovanie kultúrnych hodnôt3000.00 €PrešovskýNákupom nového vybavenia do kuchyne v rámci kultúrneho domu došlo k naplneniu stanoveného cieľa projektu. Zastaralý inventár kuchyne bol vymenený za nový a kvalitný, spĺňajúci podmienky vybavenia kuchýň kultúrnych domov v obciach. Vybavenie kuchyne kultúrneho domu spĺňa svoj účel, ale pôsobí aj veľmi esteticky a moderne. Finančný dar bol použitý na nákup vybavenia kuchyne.
2828/2019OBEC ZbojnéDobudovanie detského ihriska a oddychovej zóny v obci Zbojnépodpora a rozvoj telesnej kultúry7500.00 €PrešovskýCieľom projektu bolo zatraktívniť okolie ihriska a zvýšiť bezpečnosť detí. Neupravený terén sa upravil, ihrisko sa vydláždilo gumovou dlažbou a pod altánok bola umiestnená zámková dlažba. Mládež i dospelí sa radi stretávajú na ihrisku. Po ukončení realizácie sa na ihrisku konal športový deň pre deti a pre dospelých súťaž vo varení guľášu, čo malo veľmi pozitívny ohlas. Finančný dar bol použitý na úpravu terénu, výkopové práce, kladenie dlažby, kamenivo, drevo a lavičku so stolom.
2929/2019Obec ChlmecMontáž podlahového kúrenia a uloženie dlažby v kostole obce CHLMECzachovanie kultúrnych hodnôt10000.00 €PrešovskýCieľom projektu bola montáž podlahového kúrenia a uloženie novej dlažby. V rámci projektu sa odstránila stará dlažba, domuroval sa schod k svätostánku. Ľudia sa zúčastňovali na jednotlivých prácach a prispievali tak k rýchlemu ukončeniu projektu. Kostol je krásne zrenovovaný a je v ňom teplo. Finančný dar bol použitý na dlažbu a škárovaciu hmotu na schodiskové stupne.
3030/2019Obec SuchéÚprava altánkuochrana a tvorba životného prostredia6000.00 €KošickýCieľom projektu bolo sprístupnenie altánku a vytvorenie podmienok pre jeho využitie. Altánok prispel k zvýšeniu rozvoja komunitného života v obci vzájomným stretávaním sa a návštevnosťou obce. Altánok sa sprístupnil pre širokú verejnosť. Využívajú ho občania, turisti aj návštevníci obce. Veľmi často je využívaný mládežou. Finančný dar bol použitý na zakúpenie materiálu na altánok vrátane dosiek, plechu a spojovacieho materiálu.
3131/2019Obec Zbudské DlhéÚprava verejného priestranstva pred Domom nádejezachovanie kultúrnych hodnôt5000.00 €Prešovský krajÚpravou verejného priestranstva pred Domom nádeje sa zmenila a celkovo vylepšila priestorová, ako aj estetická stránka tohto verejného priestoru. Rozšíril sa priestor pred vstupom pre pohyb osôb v čase rozlúčky s pozostalými, čo priaznivo vplýva na pokojný priebeh pietneho aktu. Vysadená zeleň dodáva pocit pokoja. Postavením oporného múru sa stabilizoval a rozšíril celkový priestor. Osadením vstupných zábran, plota sa vyriešila bezpečnosť osôb. Úpravou verejného priestranstva sa celkovo zlepšil stav verejného priestranstva, a tým sa aj naplnil jeden z cieľov projektu – aby sa občania v najťažších chvíľach svojho života mohli na upravenom pietnom mieste dôstojne rozlúčiť so svojimi príbuznými. Finančný dar bol použitý na úpravu verejného priestranstva.
3232/2019Obec KoškovceRevitalizácia verejných priestranstiev a výmena vianočného osvetleniaochrana a tvorba životného prostredia4000.00 €PrešovskýHlavným cieľom projektu bolo zatraktívnenie obce Koškovce prostredníctvom revitalizácie verejných priestranstiev výmenou vianočného osvetlenia pre obyvateľov, ale aj návštevníkov obce. V obci bolo nainštalovaných 13 nových vianočných ozdôb a bola kompletne vymenená výzdoba vianočného stromu. Obyvatelia obce uvedenú aktivitu hodnotia veľmi kladne. Finančný dar bol použitý na zakúpenie vianočnej výzdoby vrátane jej montáže a zakúpením dvoch lavičiek na cintorín.
3333/2019Obec Hažín nad CirochouVybavenie nového kultúrneho domu a realizácia verejných priestorov.zachovanie kultúrnych hodnôt7500.00 €PrešovskýObci sa podarilo vybaviť nový kultúrny dom, ktorý bol dokončený v roku 2018 potrebným zariadením, predovšetkým kuchyňou a požičovňou riadu. Vybavenie slúži všetkým obyvateľom. V rámci projektu sa taktiež podarilo zveľadiť a upraviť verejný priestor pri novom kultúrnom dome. Finančný dar bol použitý na vybavenie kuchyne, na zakúpenie riadu, úpravu verejného priestranstva a vybavenia oddychovej zóny pre deti a mládež.
3434/2019Obec LackovceObnova kuchyne kultúrneho domuzachovanie kultúrnych hodnôt5000.00 €PrešovskýProjekt vyriešil rekonštrukciu a modernizáciu kuchyne a kuchynského zariadenia v budove kultúrneho domu v obci Lackovce. V rámci rekonštrukcie boli zabezpečené vodoinštalačné práce, opravené a vymenené boli elektrické rozvody a zabezpečené bolo maľovanie stien. V rámci projektu boli zakúpené nové gastrozariadenia, konkrétne bol vymenený plynový sporák, ktorý bol v nevyhovujúcom stave, za nový výkonnejší štvorhorákový plynový sporák s elektrickou rúrou. Zakúpená bola aj umývačka riadu s potrebným príslušenstvom a drez. Realizácia rekonštrukcie kuchyne sa odzrkadlí v budúcom období v podobe úspor energií a v celkovej finančnej úspore. Projekt prispeje k skvalitneniu kultúrno-spoločenských akcií konaných v kultúrnom dome. Finančný dar bol použitý na zakúpenie drezu, umývačky riadu a sporáku.
3535/2019Obec StaréRevitalizácia verejných priestorov v katastri obceochrana a tvorba životného prostredia10000.00 €KošickýCieľom projektu bolo zlepšenie životných podmienok obyvateľov obce a ich voľnočasových aktivít úpravou okolia renesančného kaštieľa, verejných priestranstiev v obci, okolia obecného cintorína a vybudovanie prístrešku ako oddychovej zóny pre turistické využitie návštevníkov lesa. V priebehu realizácie projektu boli odstránené náletové kroviny, bola vykonaná plošná úprava nerovnosti terénu a bol zabezpečený dovoz hliny s jej následným vyrovnaním. Pred samotnou výsadbou zelene bola pôda obrobená a pripravená na výsadbu, pričom samotná výsadba bola v závere projektu zrealizovaná. Pri realizácii vybudovania prístrešku bolo potrebné vhodne upraviť priestor pre jeho vybudovanie, najmä úpravou nerovnosti terénu, vybudovaním prístupovej cesty a samotného okolia. Po vyrobení jednotlivých dielov prístrešku a spevnení terénu bol prístrešok zmontovaný, bol vykonaný ochranný náter prístrešku a vyhotovená studnička na zachytenie prameňa vytekajúceho vedľa prístrešku. Finančný dar bol použitý na vyčistenie, úpravu terénu, prípravu vody, výrobu a montáž prístrešku.
3636/2019Obec DrahňovRevitalizácia objektu obecného úraduzachovanie kultúrnych hodnôt6000.00 €KošickýCieľom projektu bolo zveľadenie objektu obecného úradu. Plechová krytina bola od poveternostných vplyvov značne poškodená a skorodovaná. Poškodenie a korózia bola odstránená a krytina dostala nový antikorózny náter. Drevená oporná konštrukcia prístrešku bola natretá novou univerzálnou glazúrou na drevo. Fasáda bola značne poškodená a znečistená poveternostným vplyvom počasia, ako aj ľudským faktorom. Zatepľovací materiál bol doplnený, trhliny boli odstránené a fasáda dostala nový náter. Budova obecného úradu je tak obnovená a na zachovanie interiéru bude objekt oplotený a parková časť pred objektom bude oživená zeleňou, okrasnými kríkmi a tujami. Finančný dar bol použitý na stavebné práce.
3737/2019Obec BudinceRekonštrukcia a obnova kultúrneho domuzachovanie kultúrnych hodnôt2000.00 €KošickýSociálne zariadenia v obci boli v havarijnom stave. Roky sa obec snažila o ich rekonštrukciu, no neúspešne. V rámci projektu obec Budince zrekonštruovala kultúrny dom, ktorý je určený pre všetky vekové kategórie aj pre národnostné menšiny. Finančný dar bol použitý na stavebné a elektroinštalačné práce.
3838/2019Obec VýravaObnova detského ihriska v obci Výravapodpora a rozvoj telesnej kultúry10000.00 €PrešovskýCieľom projektu bolo zabezpečiť trávenie voľného času detí na detskom ihrisku spolu s rodičmi. Deti s radosťou uvítali obnovu detského ihriska a v plnej miere ho aj využívajú. Obec zaznamenala iba pozitívny ohlas zo strany obyvateľov. Finančný dar bol použitý na detské ihrisko.
3939/2019Obec SvetliceRekonštrukcia sociálnych zariadení v Kultúrnom domezachovanie kultúrnych hodnôt7500.00 €PrešovskýCieľom projektu bola rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome. V kultúrnom dome boli vybudované nové sociálne zariadenia, ktoré plnohodnotne spĺňajú svoj účel a slúžia občanom aj širokej verejnosti. Finančný dar bol použitý na rekonštrukciu sociálnych zariadení.
4040/2019Obec Lakšárska Nová VesZavlažovací systém hracej plochy športového štadiónupodpora a rozvoj telesnej kultúry8000.00 €TrnavskýCieľom projektu bolo zabezpečiť životnosť a funkčnosť hracej plochy nezávisle na počasí a množstve vody z blízkeho vodného toku. Zrealizovaný projekt má veľký význam pre rozvoj športových aktivít v obci, či už aktívnych alebo pasívnych. Futbal je jediný druh športu v obci a pravidelne ho navštevuje veľa ľudí. Na rozdiel od mnohých obcí aj športovci sú domáci. Realizáciou projektu sa zabránilo čiastočnému preschnutiu hracej plochy a hroziacemu vyschnutiu. Finančný dar bol použitý na uhradenie závlahového systému.
4141/2019Obec Kamenica nad CirochouObnova detského ihriska v obci Kamenica nad Cirochoupodpora a rozvoj telesnej kultúry7300.00 €PrešovskýProjektom: „Obnova detského ihriska v obci Kamenica nad Cirochou“ sa vytvorilo centrálne detské ihrisko, kde budú svoj voľný čas tráviť rodičia s deťmi. Detské ihrisko slúži širokej verejnosti a zároveň je využité aj žiakmi základnej školy a materskej školy. V minulosti obec využívala staré detské ihrisko, kde sa nachádzali prvky, ktoré už nespĺňali prísne bezpečnostné štandardy a normy. Finančný dar bol použitý na zakúpenie detských hracích prvkov na ihrisko spolu s technickými úpravami na ihrisku.
4242/2019Obec Jablonov nad TurňouOprava steny kultúrneho domuzachovanie kultúrnych hodnôt8000.00 €KošickýCieľom projektu bolo dokončenie komplexnej exteriérovej rekonštrukcie budovy kultúrneho domu. V rámci opravy sa opravila južná stena kultúrneho domu o celkovej ploche 250 m2. Ako prvé sa začali odstraňovať zvetrané a nesúdržné časti omietok, následne sa stena natrela penetračným náterom pre optimálnu priľnavosť prednástreku – cementového špricu, hrubej omietky vo viacerých vrstvách, nakoľko nerovnosť steny bola veľmi veľká. Do tejto hrubej omietky sa ukladali kovové lišty, ktorými sa zabezpečilo, aby sa stena vyrovnala. Následne sa osadzovala sklotextilná mriežka s lepidlom a nakoniec silikónová škrabaná omietka vo farebnom prevedení – ako je ostatná časť kultúrneho domu. Keďže na tejto strane steny je niekoľko okien, ktoré boli vo veľmi zlom stave, rámy okien boli prehnité a poškodené, pristúpilo sa k výmene okien. Finančný dar bol použitý na prenájom a montáž lešenia, nátery, omietky, nákup okien a soklov.
4343/2019Obec ĽubišaZakúpenie vybavenia kuchyne a sály KDzachovanie kultúrnych hodnôt7000.00 €PrešovskýObec Ľubiša na organizovanie spoločensko-kultúrnych podujatí využíva predovšetkým kultúrny dom, v ktorom sa konajú podujatia a aktivity počas celého roka. Budova kultúrneho domu bola pred niekoľkými rokmi zrekonštruovaná (exteriér aj interiér). Keďže vybavenie sály KD a kuchyne bolo v nedostatočnom stave, vďaka realizácii projektu došlo k výmene inventáru. V sále KD sa vymenili stoly a stoličky. V kuchyni sa vymenili sporáky a dokúpila sa umývačka riadu. Keďže kultúrny dom využívajú občania aj na rodinné oslavy, bolo potrebné esteticky zjednotiť aj obrusy na stoly a misy. Realizáciou projektu sa zabezpečilo skultúrnenie priestorov sály a kuchyne, ktorá sa využíva na kultúrne podujatia a akcie týkajúce sa spoločenského života v obci. Nákupom nového interiérového vybavenia sály a kuchyne kultúrneho domu došlo k naplnenie stanoveného cieľa projektu. Sála kultúrneho domu v obci novými stoličkami a stolmi získala kvalitné vybavenie a zvýšenie estetickej časti interiérového vybavenia. Kuchyňa kultúrneho domu svojím vybavením (sporáky, umývačka riadu) tak ponúka moderný štandard vybavenia. Finančný dar bol použitý na zakúpenie umývačky riadu, sporáku, obrusov, stolov, stoličiek a nerezových mís.
4444/2019Obec RuskáZveľaďovanie a revitalizácia verejných priestranstiev - II. etapaochrana a tvorba životného prostredia2000.00 €KošickýCieľom projektu boli dokončovacie práce na amfiteátri a revitalizácia jeho okolia. Celý amfiteáter bude odovzdaný koncom júna 2020. Zámerom projektu bola úspora finančných prostriedkov na prenájme javiska, zvýšenie kvality podujatia a spoločné trávenie voľného času rodičov a detí na miestnom ihrisku. Finančný dar bol použitý na zakúpenie stavebného materiálu na zastrešenie javiska a na zakúpenie zámkovej dlažby.

Grantový program SPP-distribúcie

V roku 2019 získali podporu 4 projektov, ktorým bola prerozdelená celková suma 40 980,00 €.

Č.Č. zmluvyPredkladateľNázov projektuPodporená sumaOblasť podporyMestoKrajZáverečná správa
11/2019Obec PernekVybudovanie fit-parku a osadenie mobiliaru 10080.00 €podpora a rozvoj telesnej kultúryPernekBratislavskýZámerom projektu bolo vybudovanie fit-parku v rámci verejného priestranstva ,,Drevenica“ a osadenie parkového mobiliáru v centre obce. Projekt plynule nadväzuje na revitalizáciu centra obce, pri ktorej došlo k obnove priestranstva okolo pamätníka padlých, obnove sochy sv. Floriána nachádzajúcej sa v tesnej blízkosti rímskokatolíckeho kostola a priestranstva ,,Drevenica“, revitalizovaného v roku 2017. Hlavným cieľom bola podpora a rozvoj športu a voľnočasových aktivít. Výsledkom projektu je vybudovaný fit-park, osadený parkový mobiliár. Fit-park je prístupný pre všetkých obyvateľov obce, kde môžu bezpečne tráviť svoj voľný čas a rozvíjať svoje fyzické a psychické zručnosti. Vybudovaný areál je miestom stretávania sa miestnej komunity, rodín s deťmi, mládeže, dospelých a seniorov, kde nájdu pohodu a relax. Finančný dar bol použitý na zakúpenie lavičiek, smetných košov, prvkov do fit-parku, terénne úpravy, betónovanie, dopravu, montáž, pohrabanie a výsev trávnika.
22/2019Slovenské združenie športuPriateľský odvetný futbalový turnaj - Starí páni 2019 5000.00 €podpora a rozvoj telesnej kultúryBratislavaBratislavskýCieľom OZ Slovenské združenie športu bolo realizovať projekty a aktivity plné zmysluplnosti a prospešnosti pre spoločnosť. Cieľom podujatí bolo aktivizovať u dospelých a mládeže záujem o šport, motivovať širokú verejnosť k záujmu o šport, zdravie, zdravý životný štýl a uplatňovať princípy fair-play. Cieľ podujatia bol splnený, na tribúnach sa stretlo niekoľko vekových kategórií a všetci boli s podujatím spokojní. Finančný dar bol použitý na ocenenia, občerstvenie a darčeky.
33/2019TK DANUBE BratislavaKreatívno-integračný tábor - HEĽPA 2019 900.00 €poskytovanie sociálnej pomociBratislavaBratislavskýCieľom projektu bola podpora integračno-tvorivého pobytu pre deti a mládež s rôznym typom postihnutia (mentálne, zrakové, telesné, vozíčkari, viacnásobné) v priamej interakcii s rovesníckou skupinou talentovaných a tvorivých ľudí. Kreatívno-integračný pobyt Heľpa 2019 sa konal v dňoch 5. – 12. 10.2019, počas ktorého sa uskutočnilo niekoľko druhov aktivít so zameraním na relax, rehabilitáciu, arteterapiu, rôzne športové a spoločenské aktivity. Finančný dar bol použitý na pomôcky k tvorivým dielňam a na poznávací výlet.
44/2019Občianske združenie Cyklogreen parkVydanie publikácie Princípy chirurgie Va a Princípy chirurgie Vb 25000.00 €podpora vdzelávaniaTopoľčanyNitrianskyCieľom projektu bolo kompletné vydanie diela Princípy chirurgie, aby sa mohlo stať zdrojom poznatkov pre budúcich odborníkov. Dielo prinieslo štandardné postupy, diagnostiky, liečby a prevencie chirurgických ochorení a patologických stavov. Publikácia je rozdelená na dve knihy po cca 800 strán. Finančný dar bol použitý na tlačovú prípravu, mediálnu propagáciu a distribúciu.

Program Eustream dary

V roku 2019 získalo podporu 19 projektov, ktorým bola prerozdelená celková suma 53 700,00 €.

Č.Č. zmluvyPredkladateľNázov projektuPodporená sumaOblasť podporyMestoKrajZáverečná správa/anotácia
11/2019Obec HankovceFašiangový ples v Obci Hankovce 1000.00 €zachovanie kultúrnych hodnôtHankovcePrešovskýFašiangový ples sa uskutočnil dňa 23. februára 2019. O úvodný program sa postarali mažoretky z CVČ v Humennom. O hudobnú produkciu sa postarala skupina Esta a ku kultúrnemu programu prispel aj FS Chemlon. V tombole sa vyhlasovalo 51 cien a počas plesu sa všetci mohli odfotiť fotografkou a fotografiu si ešte v ten večer odniesť domov. Účastníci, rodáci z obce a okolia, boli ako každoročne veľmi spokojní a objednávali si lístky už na budúci rok. Finančný dar bol použitý na fotografa, tombolu, kultúrny program a kvety.
22/2019Slovenská spoločnosť údržbyNárodné fórum údržby 2019 1200.00 €podpora vzdelávaniaBratislavaBratislavskýCieľom konferencie Národné fórum údržby bolo priniesť aktuálne informácie vysokej odbornej úrovne a vytvárať vhodné podmienky na výmenu skúseností odborníkov v údržbe zo Slovenska aj zahraničia. Medzinárodnej konferencie sa v dňoch 28. – 29. 5. 2019 zúčastnilo 225 registrovaných účastníkov zo Slovenska aj zo zahraničia zo všetkých oblastí úzko súvisiacich s údržbou z riadiacich aj výkonných úrovní. Väčšina odborných prednášok je zverejnená v Zborníku prednášok konferencie, na ktoré boli použité finančné prostriedky. Finančný dar bol použitý na zborník prednášok.
33/2019Logi 707 OZ Mladí záchranári 500.00 €podpora vzdelávaniaVeľký KrtíšBanskobystrickýProjekt bol zameraný na deti vekovej kategórie 8 – 14 rokov vo vybraných základných školách vo Veľkom Krtíši a Čebovciach. Cieľom projektu im bolo podať základné informácie z oblasti ochrany pred požiarmi prostredníctvom interaktívnych prednášok. Nosnými témami boli témy „Prevencia vzniku požiarov“, „Modely správania sa pri vzniku udalosti“ a „Materiálno-technické vybavenie hasičských jednotiek“. Absolvovaním takéhoto bloku deti získali poznatky a informácie, ktoré by mohli využiť v bežnom živote, poprípade aj v niektorých krízových situáciách. Finančný dar bol použitý na kúpu dataprojektoru.
44/2019Technická inšpekcia a.s.Konferencia „Bezpečnosť technických zariadení 2019“ 600.00 €podpora vzdelávaniaBratislavaBratislavskýCieľom konferencie bolo poskytnúť účastníkom aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti technických zariadení. Konferencia sa uskutočnila v dňoch 14. – 15. 5. 2019 v Liptovskom Mikuláši v hoteli Wellness Hotel Chopok. Tento projekt bol určený pre manažérov, zodpovedných za bezpečnosť strojov a zariadení, prevádzkovateľov technických zariadení a iných odborníkov z oblasti BOZP. Prednášatelia sa podelili s účastníkmi konferencie o skúsenosti z oblasti legislatívy BOZP, bezpečnosti strojových zariadení, úrazov spôsobených technickými zariadeniami, dronov a ich využitím pri kontrole technických zariadení, bezpečnosti na detských ihriskách a športoviskách, osvetlenia národného štadióna, požiarov technických zariadení, preventívnych opatrení pri prevádzke technických zariadení a trhového dohľadu. Finančný dar bol použitý na odborných lektorov.
55/2019Obec Nižné LadičkovceVybudovanie autobusovej zastávky 1500.00 €ochrana a podpora zdraviaĽubišaPrešovskýCieľom projektu bolo vybudovanie autobusovej zastávky na základe podnetov a žiadostí občanov Nižných a Vyšných Ladičkoviec. V prípade nepriaznivého počasia občania nemali možnosť úkrytu, nakoľko bola zastávka len otvorený priestor. Zámerom bolo zlepšenie podmienok a ochrana zdravia občanov čakajúcich na autobus. Vybudovanie zastávky sa stretlo len s pozitívnym ohlasom. Finančný dar bol použitý na dodanie a montáž autobusovej zastávky.
66/2019Obec Vysoká pri MoraveScénické osvetlenie kultúrneho domu Vysoká pri Morave 6000.00 €zachovanie kultúrnych hodnôtVysoká pri MoraveBratislavskýCieľom projektu bola rekonštrukcia osvetlenia kultúrneho domu, ktorý bol zriadený ešte v roku 1973. Pôvodné osvetlenie bolo z veľkej časti nefunkčné a riešilo sa náhradným osvetlením pomocou lámp s predlžovacími káblami. Zakúpením a namontovaním nového osvetlenia sa skvalitnia všetky kultúrne a spoločenské akcie, svadby, vystúpenia detí zo základnej a materskej školy. Finančný dar bol použitý na osvetľovaciu techniku s príslušenstvom.
77/2019EXPO CENTER a.s.13.ročník medzinárodnej konferencie a 14. ročník výstavy FirEco 2019 500.00 €podpora vzdelávaniaTrenčínTrenčianskyVýstavisko Expo Center Trenčín pripravilo v dňoch 2. až 4. mája 2019 v poradí už 14. ročník medzinárodnej výstavy hasičskej, záchranárskej a zabezpečovacej techniky FirEco, ktorá sa koná v dvojročnom intervale. Tento rok sa v Trenčíne predstavilo 21 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky a Poľska. Zámerom tohto špecializovaného výstavného podujatia bolo oboznámiť širokú odbornú i laickú verejnosť s najnovšími typmi protipožiarnych zariadení a zabezpečovacej techniky, hasičskej a záchrannej techniky, ako aj s možnosťami na ochranu životov a zdravia ľudí i majetku pred požiarmi, rôznymi haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami. Nad výstavou FirEco 2019 opätovne prevzalo záštitu Ministerstvo vnútra SR. Vďaka spolupráci odborných garantov – Prezídia Hasičského a záchranného zboru, Dobrovoľnej požiarnej ochrany a Jednotke OR Hasičského a záchranného zboru Trenčín doplnil prezentáciu vystavujúcich firiem bohatý odborný sprievodný program.
88/2019Združenie miest a obcí regiónu Humenné Športový deň miest a obcí regiónu Zemplína 3000.00 €podpora a rozvoj telesnej kultúryChlmecPrešovskýDôvodom stretnutia primátorov, primátoriek, starostov a starostiek obcí regiónu Zemplína bol športový deň, ktorého cieľom bolo sa vzájomne spoznať, prehĺbiť vzťahy, zašportovať si a zmerať si sily a v neposlednom rade vytvoriť podmienky pre rôzne budúce spolupráce. Finančný dar bol použitý na občerstvenie.
99/2019Obec PtíčieOprava sály kultúrneho domu 6000.00 €podpora a rozvoj telesnej kultúryPtíčiePrešovskýKultúrny dom bol vybudovaný ešte v roku 1988. V tomto roku je to už 31 rokov a bolo potrebné na ňom vykonať mnohé úpravy, vrátane osekania múrov, výmeny pôvodnej sadrovej omietky, vykopania odvodňovacej ryhy. Ciele projektu boli jednoznačne naplnené. Zrealizovali sa všetky naplánované práce a priebeh projektu neovplyvňovali žiadne negatívne faktory. Finančný dar bol použitý na potrebný materiál.
1010/2019Obec Dolné Zelenice 775.výročie prvej písomnej zmienky o obci Dolné Zelenice 1000.00 €zachovanie kultúrnych hodnôtDolné ZeleniceTrnavskýOslavy 775. výročia 1. písomnej zbierky o obci Dolné Zelenice sa uskutočnili 1. septembra 2019 v parku v Dolných Zeleniciach. Oslavy sa niesli v duchu ekumenickej bohoslužby odslúženej v miestnom parku, ktorú sprevádzala dychová hudba Šúrovanka. Osláv sa zúčastnili výnimoční hostia ako prednosta Okresného úradu v Hlohovci, z redakcie Slovenského rozhlasu pán Martin Jurčo a starostovia z okolitých obcí. Osláv sa zúčastnilo cca 200 ľudí. Cieľom projektu bolo pripomenúť si históriu obce a tradície. Finančný dar bol použitý na zakúpenie propagačných materiálov, plakiet a erbu.
1111/2019Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v NadlakuLetná škola Slovenčina aktívne a tvorivo 1000.00 €zachovanie kultúrnych hodnôtNadlacZámerom projektu je zorganizovanie letnej školy pre žiakov, v rámci ktorej sa uskutočnia viaceré aktivity: čítanie s porozumením, dramatizácia textu, zábavné jazykovo-fonetické cvičenia na rozvoj správnej výslovnosti, hudobno-pohybové aktivity a základy umeleckého prednesu. Aktivity budú vedené odborníkmi. Deti budú vedené ku komunikácii v kultivovanej jazykovej forme. Cieľom projektu je správna artikulácia a správna melódia viet, obohatenie slovníka, čítanie s porozumením, spojenie obsahu textu s pohybom, mimikou, gestikou, rozvoj kreativity a jazykovej fluencie.
1212/2019Asociácia technických diagnostikov SRXXII. ročník Medzinárodná vedecká konferencia - Teória a aplikácia metód technickej diagnostiky 1000.00 €podpora vzdelávaniaKošiceKošickýCieľom konferencie bolo zvýšenie odbornej úrovne pracovníkov pri riadení prevádzok, manažmentu, údržbárov zariadení, ako aj vedeckých pracovníkov pri orientácii sa na aktuálne témy v technike. Zámerom bola najmä výmena skúseností s riadením strojov a ich starostlivosťou formou prevencie. Konferencia sa uskutočnila v dňoch 1. – 2. októbra 2019 v Dome techniky v Košiciach. Finančný dar bol použitý na zborník prednášok, prenájom priestorov a catering.
1313/2019Obec BelžaVianočný koncert 500.00 €zachovanie kultúrnych hodnôtBelžaKošickýCieľom projektu bolo usporiadanie Vianočného koncertu dňa 20. 12. 2019. V programe vystúpili zoskupenia Labirsky Beťare, Zuzana Olexová so skupinou a Belžanka. Ročník 2019 naplnil očakávania a zopakoval úspech z roku 2018. Všetci sa tešili príjemnej vianočnej atmosfére. Finančný dar bol použitý na honoráre pre interpretov.
1414/2019GLOBSECGLOBSEC Tatra Summit 2019 25000.00 €podpora vzdelávania Banská BystricaBanskobystrickýZámerom projektu bolo prispieť k verejnej diskusii odbornej aj širšej komunity o otázkach energetickej bezpečnosti v kontexte nového cyklu európskych inštitúcií. Projekt sa preto usiloval o prepojenie odbornej energetickej komunity s vládnymi orgánmi za súčinnosti mimovládneho sektora. Obsahoval viacero aktivít – panelové debaty s politickými predstaviteľmi, odborníkmi a médiami, strategické diskusie, reporty aj policy paper s konkrétnymi politickými odporúčaniami. Vytvoril tak vhodnú platformu na otvorenú diskusiu a prezentovanie témy energetickej bezpečnosti v širšej komunite. Finančný dar bol použitý na manažment, PR služby, ubytovanie, catering, cestovné a na event manažment.
1515/2019Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácieTradičná hutnícka slávnosť – Šachťák, počas ktorej sú prijímaní noví kandidáti – fuchsovia do Stavu. 1000.00 €podpora vzdelávaniaKošiceKošickýTradičná slávnosť Šachťák bolo podujatie, ktorého hlavným cieľom bolo udržiavanie/rozvoj tradícií, zvyšovanie povedomia a spolupatričnosti k univerzite, regiónu a k celému Slovensku. Zámerom bolo udržiavať kultúrne dedičstvo predkov, ktoré siaha až do čias panovníčky Márie Terézie. Predmetom slávnosti bolo prijímanie nových kandidátov do hutníckej komunity a bol určený pre študentov, zamestnancov, absolventov a priemyselných partnerov. Finančný dar bol použitý na prenájom pódiovej techniky, ozvučenie a osvetlenie.
1616/2019Územná organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany vo Veľkom KrtíšiSlávnostné oceňovanie dobrovoľných hasičov pri príležitosti 95. výročia vzniku okresnej organizácie DOPO SR vo Veľkom Krtíši 300.00 €organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľnej činnostiModrý KameňBanskobystrickýCieľom projektu bola podpora dobrovoľnej činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi a nežiaducimi udalosťami. Aktivitou projektu bolo slávnostné udeľovanie cien dobrovoľným hasičom, ktoré sa zrealizovalo dňa 13. 12. 2019 v Modrom Kameni. Zrealizovaním aktivít sa prispelo k naplneniu cieľa a podporila sa dobrovoľnícka hasičská činnosť na Slovensku. Finančný dar bol použitý na ozvučenie, kultúrny program a ocenenia.
1717/2019Občianske združenie RUSINIJA„ 5. Benefičný Vianočný koncert “ 28. 12. 2019 o 17:00 hod. MsKS Humenné 1000.00 €zachovanie kultúrnych hodnôtHumennéPrešovskýHlavným cieľom projektu bolo zorganizovanie verejného predstavenia. Čiastkovým cieľom boli činnosti na získanie financií, hudobné spracovanie, textová úprava, nácvik a prezentácia rusínskych kolied, vianočných zvykov a vianočných vinšovačiek v období Vianoc. Zámerom projektu bolo dosiahnuť spoluprácu viacerých vekových generácií. Staršia a stredná generácia boli nositeľmi tradícií, tí ktorí poskytli texty kolied a vinšov. Mladá generácia bola prijímateľom a šíriteľom spracovaných kolied a vinšov. Benefičný koncert sa konal 28. 12. 2019 a jeho výťažok bol venovaný obyvateľom mesta Prešov, ktorí boli zasiahnutí výbuchom v bytovke. Finančný dar bol použitý na moderátorov, speváčku, hudobné aranžmány a ozvučovaciu techniku.
1818/2019Obec VojanyZabezpečenie bezbariérového prístupu do budovy obecného úradu 1500.00 €ochrana a podpora zdraviaVojanyKošickýCieľom projektu je zabezpečiť bezbariérový prístup do budovy obecného úradu, ako aj do ambulancie všeobecného lekára. V záujme dosiahnutia cieľa je potrebné vybudovať výťah. Vybudovaný výťah zabezpečí bezbariérový prístup do budovy obecného úradu, ale i ambulancie lekára.
1919/2019SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ A NAFTOVÝ ZVÄZ„CENA PROF. NEMESSÁNYIHO PRE ROK 2019“ 1100.00 €podpora vzdelávaniaBratislavaBratislavskýSúťaž o najlepšiu diplomovú prácu s plynárenskou problematikou s názvom „Cena prof. Nemessányiho“, ktorú každoročne organizuje Slovenský plynárenský a naftový zväz. Oslovuje so súťažou 24 fakúlt a 7 univerzít. Do súťaže môžu byť prihlásené diplomové práce, ktoré boli obhájené do 31. 8. v danom roku. Témy prác sa navrhujú každoročne podľa aktuálnych potrieb spoločností, ktoré sú členmi SPNZ, poprípade študenti spracúvajú vlastné témy súvisiace s problematikou plynárenstva a príbuzných odborov.

Grantový program Regióny

V roku 2019 v rámci grantového programu Regióny podporených 54 subjektov v celkovej sume 45 000,00 €.

 

Č.Č. zmluvyPredkladateľ projektuNázov projektuOblasť podporyPodporená sumaAdresa predkladateľaKrajZáverečná správa
11/2019Základná školaChránime si náš pokladochrana a tvorba životného prostredia500.00 €Vyšný Žipov 220PrešovskýCieľom projektu bola ochrana životného prostredia v obci Vyšný Žipov a blízkom okolí. Jednalo sa hlavne o oblasť popri rieke Topľa, kde sa nachádza Mŕtve rameno vyhlásené za chránené krajinné územie. Zámerom bolo, aby žiaci a študenti získali vedomosti a budovali si lepší vzťah k prírode. V rámci projektu na hodinách predmetu „Svet práce“ v plnej miere žiaci využili odpadové vrecia na zber lístia na školskom dvore. Zakúpením plastových nádob na separovaný odpad zaujali nielen spolužiakov, ale aj širšiu verejnosť. Finančný dar bol použitý na nákup vriec a odpadových nádob.
22/2019Obecný úrad BeladicePriestor pre všetkýchochrana a tvorba životného prostredia1000.00 €Gaštanova 167NitrianskyProjekt bol výnimočným spojením oddychu, zážitku a poznania hravou formou. Cieľom bolo z opustenej a zanedbanej centrálnej plochy pri obecnom úrade v Beladiciach vytvoriť miesto pre stretávanie generácií, kde sa bude prelínať environmentálny prvok s historickým dedičstvom. Cieľ projektu bol splnený, v rámci projektu bol prázdny trávnatý porast zmenený na relaxačno-oddychovú zónu spojenú s historicko-duchovným centrom. Zóna bude slúžiť na stretávanie mladých ľudí s deťmi a širokú verejnosť. Predpokladá sa aj organizovanie cirkevných podujatí. Kríž bude oficiálne požehnaný na jar 2020. Finančný dar bol použitý na rekonštrukčné a stavebné práce.
33/2019Obec Lazy pod MakytouBudúcnosť patrí našom deťompodpora vzdelávania1500.00 €Lazy pod Makytou 157TrenčianskyHlavným cieľom bolo vytvorenie priestoru pre deti formou vybudovania materského centra, ktoré by slúžilo ako odrazový mostík pre jednoduchšie začlenenie detí do škôlkarského a školského prostredia, lepšiu interakciu s rovesníkmi, zmysluplné vyplnenie voľného času pre mamičky, oteckov a starých rodičov detí. Deti vďaka centru majú možnosť sa spolu pohrať, niečo si vyrobiť, spoločne si prečítať nejakú zaujímavú knižku, počas čoho dochádza k lepšej socializácii v kolektíve. Finančný dar bol použitý na materiálne vybavenie priestoru materského centra.
44/2019Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika, Budimír 11Včielka a Vilko sa hrajú – Legg-Godt =Legopodpora vzdelávania500.00 €Budimír 11KošickýCieľom projektu bolo postupne zlepšovať a hľadať nové cesty výchovy a vzdelávania v materskej škole tak, aby boli prínosom nielen pre deti, ale aj pre pedagógov. Pomocou lega a daných aktivít ako „Tri prasiatka“, Vítanie jari „Jaruľka“, „Žijeme na planéte Zem“, „Moja dedina“, Legoliáda Včielky a Vilka sa podarilo inovovať nové metódy do výchovy a vzdelávania v materskej škole tak, aby boli prínosom pre všetky strany. Finančný dar bol použitý na nákup materiálneho vybavenia potrebného na aktivity.
55/2019Spojená škola, Slančíkovej 2, NitraČistenie a upratovanie priestranstvaochrana a tvorba životného prostredia1500.00 €Slančíkovej 2NitrianskyCieľom projektu Spojenej školy z Nitry bolo čistenie a upratovanie priestranstva v areáli školy. Výsledkom aktivity je zvýšená bezpečnosť študentov školy a študentov UKF Nitra a zveľadenie životného prostredia. Finančný dar bol použitý na čistenie a odvoz sutiny.
66/2019ZŠ s MŠ RozhanovceZriadenie skalky pred vstupom do školyochrana a tvorba životného prostredia900.00 €SNP 121KošickýCieľom projektu bola estetizácia prostredia exteriéru školy. Za pomoci miestnej firmy sa zrekultivovala plocha cca 8 x 4 m a vybudovala skalka s okrasnými rastlinami, kameňmi a farebnou kôrou. Ohlasy, hlavne rodičov, boli len pozitívne. Finančný dar bol použitý na záhradný materiál a prácu na skalke.
77/2019Mestská časť Košice - BarcaBarca - revitalizácia parkuochrana a tvorba životného prostredia500.00 €Abovská 32KošickýCieľom projektu bola výsadba krov – tisov, brečtanu a kríkov za účelom zníženia hluku a emisií z priľahlých komunikácií a skrášlenie oplotenia miestneho parku. Všetky ciele boli naplnené, naplnili sa aj ciele, ktoré si predkladatelia stanovili uhradiť z vlastných zdrojov, t. j. odstránenie suchých a poškodených drevín a pňov s nutným rezom. Finančný dar bol použitý na kúpu rastlín, kríkov a trvaliek.
88/2019Základná škola s VJM - Alapiskola SomotorGrantový program Regiónyochrana a tvorba životného prostredia500.00 €Hlavná 40KošickýCieľom projektu bola obnova zastaralého verejného priestoru a zvýšenie estetizácie prostredia. Výmena lavičiek na chodbách školy modernizovala zastaralé prostredie a vytvorila bezpečnejšie prostredie pre študentov. Finančný dar bol použitý na kúpu lavičiek.
99/2019Mesto BreznoObnova detských ihrísk v meste Brezneochrana a podpora zdravia1000.00 €Námestie gen. M. R. Štefánika 1BanskobystrickýCieľom mesta Brezno bolo vytvoriť bezpečný, zaujímavý a hygienický priestor pre trávenie voľného času pre mladé rodiny s deťmi. Vytvoriť priestor pre ich stretávanie, diskusie, priestor na hranie sa detí a aktivity vonku. Výsledkom projektu sú bezpečné ihriská a pieskoviská spĺňajúce všetky bezpečnostné a hygienické normy. Finančný dar bol použitý na pieskovisko a štrk a frakciu potrebnú k ihrisku.
1010/2019Základná škola Jána Zemana Nová BaňaVybudovanie školskej knižnice v Základnej škole Jána Zemana Nová Baňapodpora vzdelávania1000.00 €Školská 44/6banskobystrickýVýsledkom projektu bola zmena a sfunkčnenie súčasných priestorov školskej knižnice prostredníctvom vytvorenia jedného komplexného celku školskej knižnice pre potreby a záujmy detí a učiteľov. Výnimočnosť projektu spočívala vo vytvorení priestoru plného pohodlia a pokoja s voľným prístupom žiakov ku knižným titulom. Tento výsledok bol dosiahnutý podporou knižničnej infraštruktúry formou vybavenia spomenutého priestoru potrebnými pomôckami ako sedacie tuli vaky, rozkladacie podložky na sedenie, koberec a pracovné stoly. Finančný dar bol použitý na nákup stolov, podložiek na sedenie, tuli vakov a koberca.
1111/2019Základná škola s materskou školou BracovceUdržujeme naše kultúrna tradície a zvykyzachovanie kultúrnych hodnôt500.00 €Bracovce 26KošickýCieľom projektu bolo vybaviť spevácku skupinu dievčat ľudovými krojmi z regiónu Zemplín. Žiačky školy reprezentujú ľudové tradície Dolného Zemplína a nové tradičné kroje prilákajú do krúžku viac žiakov. V krúžku počas októbra nacvičovali zvyky, ktoré naši predkovia uskutočňovali od Kataríny až do Vianoc. Vystúpenie dievčat v nových krojoch priblížilo verejnosti zvyky, ktoré sa v súčasnej rýchlej dobe neudržiavajú. Finančný dar bol použitý na kúpu detských ľudových odevov.
1212/2019OZ pri ZŠ v PlavniciSkrášlime si areál novými drevinamiochrana a tvorba životného prostredia900.00 €OZ pri ZŠ v Plavnici 244PrešovskýCieľom projektu bolo vysadiť okrasné dreviny medzi kamienkovým chodníkom pred školou a starými stromami. O stromčeky bolo potrebné sa starať a tak je úlohou žiakov na hodinách techniky starostlivosť o stromy. Finančný dar bol použitý na nákup drevín a materiálu.
1313/2019ODKAZ COBURGOVCOV - História v službách budúcnostiČo dokážu naši pod Sitnomzachovanie kultúrnych hodnôt1000.00 €Svätý Anton 291 - KaštieľBanskobystrickýPodujatie „Čo dokážu naši pod Sitnom“ sa uskutočnilo v sobotu dňa 21. septembra 2019 v kultúrnom dome vo Svätom Antone. Na podujatí sa striedali vystúpenia domácich účinkujúcich zo Svätého Antona i hosťujúcich umelcov z okolitých obcí spod Sitna s projekciami premietanými na plátne pri javisku. Podujatie „Čo dokážu naši pod Sitnom“ prispelo k informovanosti obyvateľov Svätého Antona i všetkých prítomných hostí o bohatej histórii obce, šľachtickej dynastii Koháry-Coburg, sídliacej v kaštieli, o zvykoch a tradíciách v Honte – zvlášť v kraji pod Sitnom. Finančný dar bol použitý na ozvučenie a projekciu.
1414/2019Obec Dargov23. ročník Poddargovských slávnostízachovanie kultúrnych hodnôt500.00 €Dubčekova ulica 227/4KošickýObec Dargov každoročne organizuje folklórny festival pre všetkých priaznivcov folklórneho spevu a tanca. V roku 2019 sa uskutočnil už 23. ročník Poddargovských slávností. Hlavným cieľom bolo zachovanie kultúrneho dedičstva, čo sa podarilo týmto podujatím naplniť. Finančný dar bol použitý na vystúpenie folklórneho súboru.
1515/2019Základná škola Pavla HorovaObnova detského ihriska v ZŠ P. Horova, Michalovcepodpora a rozvoj telesnej kultúry900.00 €Ul. kpt. Nálepku 16KošickýCieľom projektu bolo, aby žiaci školy trávili čo najdlhší čas na čerstvom vzduchu v príjemnom a bezpečnom prostredí. Projekt bol výnimočný tým, že po úspešnej realizácii je toto detské ihrisko jediné v absolútnom centre mesta, a okrem žiakov školy ho bude môcť využívať aj široká verejnosť. Výsledkom projektu je revitalizované detské ihrisko s dopadovou plochou, dodržanie bezpečnosti nového detského ihriska oproti súčasnému stavu a zlepšenie pohybových schopností žiakov. Finančný dar bol použitý na detské ihrisko.
1616/2019Základná škola Hlavná 5, Družstevná pri HornádePrírodná záhradaochrana a tvorba životného prostredia500.00 €Hlavná 5KošickýCieľom bola realizácia a propagácia pozitívnych klimatických zmien v školskom prostredí a v prostredí obce Družstevná pri Hornáde so zameraním najmä na ochranu fauny a flóry v školskej záhrade. Projekt bol výnimočný tým, že u žiakov budoval vzťah k dobrovoľníctvu, zodpovednosti a presvedčenie, že veci verejné sa nás dotýkajú a môžeme ich demokraticky ovplyvňovať a svoje prostredie môžeme aktívne meniť k lepšiemu. Výsledkom projektu je zrekonštruovaná školská prírodná záhrada, ktorá ako celok bude slúžiť nielen ako učebná a relaxačná ekoplocha, ale bude napĺňať okrem environmentálnych aj sociálne potreby obyvateľstva a zlepší spoluprácu rodičov a občanov z miestnej komunity so školou. Finančný dar bol použitý na dreviny, byliny, vybudovanie jazierka a iné záhradné potreby.
1717/2019Základná škola s materskou školou, Ždiar 255Doskočisko na skok do diaľkypodpora a rozvoj telesnej kultúry500.00 €Ždiar 255PrešovskýV rámci projektu boli zaobstarané gymnastické dresy pre chlapcov aj dievčatá. Každý rok sa zúčastňujú súťaže Gymnastický štvorboj pre žiakov ZŠ, kde podmienkou účasti je gymnastické oblečenie. Finančný dar bol použitý na nákup gymnastických dresov.
1818/2019Mesto Spišské PodhradieXXXVI. ročník 20 mierových kilometrov okolo Spišského hradupodpora a rozvoj telesnej kultúry700.00 €Mariánske námestie 37PrešovskýMesto Spišské Podhradie 1. 9. 2019 organizovalo už XXXVI. ročník bežeckých pretekov s názvom 20 mierových kilometrov okolo Spišského hradu. Beh sa konal s medzinárodnou účasťou v 3 kategóriách, a to beh na 20 km, beh na 10 km a detské/žiacke preteky. Po ukončení bežeckých pretekov sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie víťazov spojené s kultúrnym programom. Finančný dar bol použitý na zabezpečenie kultúrneho programu a na ozvučenie.
1919/2019Základná škola, Jána Švermu 6, MichalovcePoznávací kútik drevínochrana a tvorba životného prostredia730.00 €Jána Švermu 6KošickýCieľom projektu bolo vytvorenie vzťahu žiakov k prírode, k jej čistote a motivácii k ochrane životného prostredia a celkovej čistote okolia, v ktorom trávia väčšinu svojho času. V rámci projektu sa vytvoril priestor nielen na vyučovanie, ale aj oddych. Každý deň sa žiaci, rodičia a okoloidúci pristavia pri informačnej tabuli a pozorujú rôzne druhy drevín, obdivujú obrázky a oddychujú na lavičke. Finančný dar bol použitý na záhradné stavebné práce a záhradný materiál.
2020/2019Základná škola s materskou školou, Hlavná 320/79, 044 17 SlanecŠportujme spolupodpora a rozvoj telesnej kultúry500.00 €Hlavná 320/79KošickýCieľom projektu bolo zlepšiť edukačné podmienky pre deti materskej školy, ako aj žiakov v školskom klube detí. Projekt prispel k zlepšeniu edukačných podmienok detí materskej školy a školského klubu. Deti majú vytvorený na školskom dvore kútik oddychu, na ktorom je pieskovisko, domček s preliezkou, lavičky. Vysadili sa aj stromy a kríky. Finančný dar bol použitý na zostavu preliezok.
2121/2019Mesto PodolínecPodolínsky spravodajzachovanie kultúrnych hodnôt500.00 €Námestie Mariánske 3/3PresšovskýVýsledkom projektu mesta Podolínec je nový formát mestských novín: Podolínsky spravodaj. Ide o konkrétne noviny s novou grafikou a novým grafickým logom mesta. Logo mesta sa bude používať aj pri ďalších aktivitách a prezentáciách. Finančný dar bol použitý na tlač periodika.
2222/2019Obec KlenovecKlenovec triedi prvotriedneochrana a tvorba životného prostredia1000.00 €Nám. K. Salvu 1BanskobystrickýKonkrétnym výstupom projektu je osadenie 3 ks informačných vitrín a rozdistribuovanie 500 ks propagačných reflexných pások. Z hľadiska širších cieľov bolo zámerom projektu predchádzanie vzniku odpadu a jeho triedenie. Sekundárnym cieľom bolo dostať vedomosti do povedomia Klenovčanov ako nezastupiteľnú súčasť palety občianskych cností súčasného človeka, čo by sa malo prejaviť v merateľnom zvýšení miery vytriedenia separovateľných zložiek tuhého komunálneho odpadu. Finančný dar bol použitý na informačnú vitrínu.
2323/2019Obec SlovinkyRozšírenie systému informačných tabúľ v obci SLovinkyzachovanie kultúrnych hodnôt500.00 €Slovinky 58KošickýProjekt rozšírenia systému informačných tabúľ sa obec Slovinky rozhodla realizovať kvôli zlepšeniu informovanosti občanov o dianí v obci. Cieľom projektu bolo osadenie troch nových informačných tabúľ s LED osvetlením. Finančný dar bol použitý na zabezpečenie jednej informačnej tabule s LED osvetlením.
2424/2019Základná škola s materskou školouZa zelenšiu školu.ochrana a tvorba životného prostredia900.00 €Školská 7KošickýCieľom projektu ZŠ v Čečejovciach bolo doplniť pôvodný ekosystém okolia školy s dôrazom na rozšírenie pôvodných rastlinných druhov a vybudovanie bylinkovej špirály, vytvoriť oddychovú zónu a vyučovací proces realizovať zážitkovou formou učenia. Podporením projektu vznikla ekoučebňa, vytvorilo sa príjemné a zdravšie prostredie, kde sa budú rozvíjať vedomosti a manuálne zručnosti žiakov, zvýši sa estetické cítenie žiakov vybudovaním kladného vzťahu k životnému prostrediu. Finančný dar bol použitý na záhradné rastliny a dovoz štrku.
2525/2019Obec RudňanyVýsadba zelene na verejných priestranstváchochrana a tvorba životného prostredia500.00 €Rudňany 234Košický Obci sa podarilo naplniť hlavný cieľ projektu, ktorým bolo zveľadiť centrum obce. Zbúraním schátranej budovy a vyčistením objektu došlo k skrášleniu a zveľadeniu obce. Skultúrnením centra obce sa vytvoril priestor, kde budú môcť občania tráviť svoj voľný čas. Obec naplnila aj čiastkový cieľ, ktorým bolo vytvoriť pre obyvateľov priestor na oddych a voľnočasové aktivity s rodinami, a to vyčistením objektu a výsadbou zelene. Finančný dar bol použitý na nákup a výsadbu zelene.
2626/2018Základná škola a materskou školou Veľká LomnicaŠkola ako záhradaochrana a tvorba životného prostredia500.00 €Školská 267, Veľká LomnicaPrešovskýPredkladaný projekt priniesol regeneráciu, zatraktívnenie a oživenie priestranstva školy. Zámerom projektu bolo viesť komunitu školských detí, ale aj ostatného obyvateľstva, k vlastnému zhodnoteniu a rozvoju zdravého estetického životného prostredia. Finančný dar bol použitý na nákup a výsadbu zelene.
2727/2019Základná škola s materskou školou, Žbince 145Ekoučkopodpora vzdelávania500.00 €Základná škola s materskou školou, Žbince 145KošickýProjekt ZŠ s MŠ v Žbinciach bol realizovaný za vzdelávacím účelom žiakov školy, a to najmä v ekológii. Mladí ľudia musia pochopiť význam starostlivosti a ochrany zvieracích a rastlinných druhov a ich prepojenie s humánnou zložkou. Revitalizácia bola pokračovaním už úspešného projektu, ktorý dlhodobo (10 rokov) prináša osvetu v oblasti ochrany a zveľaďovania prírody všetkým návštevníkom školy. Finančný dar bol použitý na potrebný záhradný materiál a nástroje.
2828/2019Mesto LeviceObnovme čaro Zlatej rybkypodpora a rozvoj telesnej kultúry1970.00 €Námestie hrdinov 1, LeviceNitrianskyV rámci projektu sa obnovilo a zrekonštruovalo detské zariadenie „Zlatá rybka“, umiestnené v Parku M. R. Štefánika, ktoré bolo zrealizované pred 20 rokmi. Rekonštrukciou boli odstránené nedostatky vzniknuté amortizáciou stavby a zásahmi vandalov. Úpravou zelene sa zabezpečilo vizuálne prepojenie s parkom. Rekonštrukciou „Zlatej rybky“ nadobudlo umelecké dielo akademického sochára Kliského opäť svoje čaro. Ako jediné v meste je vyrobené z betónu, železa a mozaiky z keramických dlaždíc. Jeho obnovou sa tak vytvorilo bezpečné miesto, kde mamičky s deťmi majú kde prospešne tráviť svoj voľný čas so svojimi ratolesťami pri prechádzke parkom. Finančný dar bol použitý na vytvorenie detského parku „Zlatá rybka“.
2929/2019OBEC DRAHŇOVRevitalizácia verejných priestranstiev s významom pre miestnú komunituochrana a tvorba životného prostredia900.00 €Obec Drahňov, 076 74 DRAHŇOV 154KošickýCieľom projektu bola revitalizácia verejného priestoru v obci Drahňov. Realizáciou tohto projektu sa zútulnilo a skrášlilo verejné priestranstvo obce. Finančný dar bol použitý na nákup stromčekov a okrasných kvetov.
3030/2019Špeciálna základná školaZelená školaochrana a tvorba životného prostredia500.00 €M.R.Štefánika 83, TrebišovKošickýProjekt školy bol zameraný na svojpomocné vybudovanie zelenej triedy v školskej záhrade s cieľom vytvoriť územie chránené školou, náučnej plochy pre environmentálne aktivity – výsadbou drevín, rastlín a zároveň vybudovať príjemné prostredie pre vzdelávanie žiakov mimo triedy. Realizáciou projektu sa podporili školské aktivity, v ktorých si žiaci vyskúšali prácu s drevom, naučili sa spolupracovať pri realizácii jednotlivých etáp. Finančný dar bol použitý na kúpu okrasných drevín a drevených lavíc s operadlom.
3131/2019Základná škola s materskou školou Šarišské BohdanovceOlympijský festival detíochrana a podpora zdravia500.00 €Šarišské Bohdanovce 179PrešovskýCieľom projektu bolo zapojiť čo najväčší počet detí do pohybových aktivít a pokúsiť sa pozitívne ovplyvniť nerovnovážny vývoj deti, v ktorom intelektuálne aktivity a pasívne trávenie voľného času čoraz viac prevažuje nad pohybovými aktivitami. Hlavným zmyslom projektu bolo podnietiť rodičov, obecné úrady a organizácie, aby pochopili význam športu pre život a vývoj detí. Zároveň prostredníctvom olympijských symbolov a princípov stimulovať deti, ale tiež pedagógov, aby chápali šport ako súčasť výchovy a kultúry. Ciele projektu boli splnené, podarilo sa zapojiť veľké množstvo detí z MŠ a ZŠ, učiteľov a rodičov detí. V rámci projektu sa zrealizoval aj rodinný beh. Finančný dar bol použitý na nákup medailí, víťazných pohárov a propagačných materiálov.
3232/2019Obec VojanyOslava dňa detí vo Vojanochzachovanie kultúrnych hodnôt500.00 €Vojany 72KošickýCiele projektu boli naplnené zachovaním vytvorenej tradície a vďaka tomu každoročným usporiadaním Dňa detí. V rámci projektu bolo zrealizované Detské predstavenie s vystúpeniami známych a populárnych umelcov. Priebeh projektu ovplyvňovali pozitívne hlavne účastníci podujatia vo veľkom počte, krásne počasie a dobrá nálada na celom podujatí. Finančný dar bol použitý na vystúpenie kolektívu a potrebný materiál.
3333/2019Obec Slovenská ĽupčaTuristický chodník Slovenská Ľupčaochrana a tvorba životného prostredia1000.00 €Námestie SNP 13BanskobystrickýCieľom projektu bolo smerovať obyvateľov obce a návštevníkov obce do prírody, zapojiť do poznávania aj miestne školy, zviditeľniť obec Slovenská Ľupča, zvýšiť množstvo návštevníkov obce a pomôcť domácim poskytovateľom služieb v cestovnom ruchu. Osadením turistických informačných tabúľ sa zvýšila informovanosť o možnostiach, turistických bodoch v obci pre návštevníkov obce, turistov a žiakov škôl. Finančný dar bol použitý na výrobu informačných tabúľ.
3434/2019Základná školaSadovnícke úpravy učebného areálu pre výučbu prírodovedných predmetovpodpora vzdelávania500.00 €Hlavná 209KošickýCieľom projektu bolo naučiť žiakov efektívne využívať školské pozemky a ukázať tak praktické príklady pre trvalo udržateľný život. Účelom projektu bola revitalizácia okolia dreveného altánku na školskom priestranstve. Deti sa naučili, že pobyt v zelenom prostredí je pre ne dôležitý, slnečné počasie ovplyvňuje náladu, čerstvý vzduch zlepšuje schopnosť myslieť a sústrediť sa, zmenšuje únavu, pobyt vonku v „zelenom“ celkovo regeneruje organizmus. Finančný dar bol použitý na vyvýšené záhony a sadenice.
3535/2019Základná škola s materskou školouVytvorenie oddychovej zóny pri ZŠ s MŠ Kokava nad Rimavicoupodpora vzdelávania1300.00 €Štúrova 70BanskobystrickýCieľom projektu bolo zefektívniť nevyužitý priestor na vytvorenie oddychovej zóny. Vytvorením oddychovej zóny sa získal priestor na ekoučebňu pre žiakov školy a na stretávanie sa a organizovanie podujatí pre verejnosť. Finančný dar bol použitý na drevené stoly s lavicami, okrasné rastliny a drevené hranoly.
3636/2019Obec Sečovská PoliankaKroje pre Poliankuzachovanie kultúrnych hodnôt500.00 €Hlavná 132/135PrešovskýCieľom projektu bolo obnovenie krojov mládežníckej zložky FS Bukovina, ktorý má v obci dlhoročnú tradíciu. Nové kroje budú ešte väčšou motiváciou pre členov a lákadlom pre nových potenciálnych členov. Finančný dar bol použitý na potrebný materiál, látky, spony a čipky.
3737/2019Obec BetliarRevitalizácia verejného priestranstva pred kultúrnym domom v Betliarizachovanie kultúrnych hodnôt500.00 €Šafárikova 67KošickýCieľom projektu obce Betliar bola revitalizácia verejného priestranstva pred kultúrnym domom. Priestor je každodenne navštevovaný a jeho obnova by prispela k bezpečnosti, ako aj estetizácii. V rámci projektu došlo k vybudovaniu verejných sociálnych zariadení. Finančný dar bol použitý na zriadenie verejných sociálnych zariadení pri kultúrnom dome.
3838/2019Obec HarmanecOddychový park na ceste za poznávaním Harmaneckej doliny.ochrana a tvorba životného prostredia1000.00 €Obec HarmanecBanskobystrickýCieľom projektu bolo posilnenie rozvoja cestovného ruchu obce Harmanec a následné zvýšenie konkurencieschopnosti obce. Realizáciou projektu oddychového parku sa zlepšilo nielen dobré meno obce, ale prílevom turistov sa očakáva zmena v kvalite života obyvateľov. Zároveň cieľom projektu bolo jednotlivé aktivity projektu oddychového parku zamerať na propagáciu regiónu i obce. Ciele projektu boli naplnené kúpou lavičiek, ktoré slúžia na stretávanie a oddych občanov, a osadením novej informačnej tabule, ktorá poskytne dôležité informácie. Finančný dar bol použitý na lavičky a informačnú tabuľu.
3939/2019Obec ŽakovceObnova parkov a zelene v obci Žakovceochrana a tvorba životného prostredia500.00 €Žakovce 55PrešovskýHlavným cieľom projektu bola úprava verejného priestranstva v centrálnej zóne obce Žakovce. Zároveň zlepšiť stav životného prostredia v obci, upraviť a revitalizovať verejné priestranstvo v centrálnej časti obce, vytvoriť atraktívne prostredie pre občanov a návštevníkov obce a zvýšiť kvalitu života. Realizáciou podporeného projektu sa naplnili ciele projektu. Výsadbou rastlín a okrasných drevín sa upravili verejné priestranstvá v centrálnej zóne obce Žakovce, zlepšil sa stav životného prostredia v obci, upravili a revitalizovali sa verejné priestranstvá v centrálnej časti obce, zvýšila sa kvalita života a vytvorilo sa tým atraktívne prostredie pre občanov obce a návštevníkov obce. Finančný dar bol použitý na nákup okrasných rastlín, drevín a zeminy.
4040/2019Základná škola s materskou školou BrusnoŠťastná školapodpora vzdelávania1000.00 €Školská 622BanskobystrickýZŠ s MŠ Brusno projektom zabezpečila zakúpenie interaktívnej tabule s príslušenstvom, ktorá bude slúžiť na prezentovanie aktivít žiakov v spolupráci s obcou. Vo vyučovacom procese budú aktivity vďaka tabuli zamerané aj na besedy a školenia prístupné občanom obce. Finančný dar bol použitý na interaktívnu tabuľu.
4141/2019Obec IhľanyRealizácia systému informačnej tabule v obci Ihľanypodpora vzdelávania500.00 €Obecný úrad č. 94PrešovskýCieľom projektu bolo odstránenie nadmernej produkcie plastov, čo spôsobuje problém s likvidáciou. Zámerom projektu bolo vybudovať účelnú informačnú tabuľu, ktorá bude navádzať obyvateľov k dnes dôležitému separovaniu týchto odpadov. Finančný dar bol použitý na zhotovenie informačnej tabule.
4242/2019Základná škola s materskou školou, Školská 3, PopročSpolu Pre Pohybpodpora a rozvoj telesnej kultúry800.00 €Školská 3KošickýProjektom Spolu Pre Pohyb chcela ZŠ v MŠ Poproč zlepšiť podmienky pre deti a mládež v oblasti spontánnych aj riadených pohybových aktivít, ktoré rozvíjajú koordináciu tých najmenších. Stanovené ciele projektu boli splnené, na upravené ihrisko chodia rodičia s deťmi aj deti samostatne, vybudoval sa vynovený priestor pre pohybové aktivity, kde majú deti možnosť v bezpečných podmienkach trénovať dodržiavanie pravidiel cestnej premávky (primerane veku). Finančný dar bol použitý na exteriérové nátery, kolobežky a pomôcky k dopravnému ihrisku.
4343/2019Obec Nová LesnáMemoriál Jána Stillapodpora a rozvoj telesnej kultúry600.00 €J. Stilla 75PrešovskýŠportový projekt bol určený fanúšikom športu – profesionálnym, ale i amatérskym bežcom, sprievodným tímom. Preteky odštartovali už v piatok 19. júla 2019 piatym ročníkom prislúchajúceho nočného behu – NIGHT RUN ulicami Novej Lesnej, kde bežci odbehli 3 okruhy na trati dlhej 5 700 m. V sobotu – hlavný deň MJS 2019 sa bežala hlavná trať z Novej Lesnej na Hrebienok, dlhá 9 570 m s prevýšením 533 m otestovala každého bežca. Spolu bežalo 722 pretekárov. Novinkou v tomto roku bol štafetový beh zložený z 5 pretekárov, ktorého sa zúčastnili takí, čo si netrúfajú na celú trať. Pozitívom bola vysoká účasť pretekárov zo 4 krajín a fantastický kultúrny program. Finančný dar bol použitý na ozvučenie podujatia.
4444/2019Mesto SliačHracie prvky v mestepodpora a rozvoj telesnej kultúry2000.00 €Letecká 1BanskobystrickýCieľom projektu mesta Sliač bolo osadiť hracie prvky pre deti do parkov v meste, nakoľko na Sliači nič podobné doteraz neexistovalo. Hracie prvky deti využívajú na relax a zábavu. Tieto balančné prvky nabádajú deti k pohybu, kreativite a k súťaživosti, čím získavajú aj nové poznania a kamarátov. Finančný dar bol použitý na obstaranie hracích prvkov.
4545/2019Mesto Kráľovský ChlmecMedzibodrožský kultúrny festival 2019zachovanie kultúrnych hodnôt1100.00 €Ul. L. Kossutha 99Košický Hlavnou myšlienkou Medzibodrožského kultúrneho festivalu, ktorý organizuje mesto Kráľovský Chlmec, bolo najmä aktivizovanie činnosti folklórnych kolektívov, ľudových remeselníkov a sólistov. Zámerom bolo odkrývať, zaznamenávať, triediť, uchovávať bohatstvo ľudovej kultúry regiónu, uvádzať formou verejnej prezentácie bohatstvo a mnohotvárnosť podôb ľudovej kultúry, utvárať vzťah a cítenie pre ľudovú kultúru hlavne u najmladšej generácie. Festival sa uskutočnil v dňoch 13. – 15. septembra 2019. Finančný dar bol použitý na osobné výdavky, odmeny účinkujúcim a služby súvisiace s umeleckou realizáciou projektu.
4646/2019Obecný úrad Veľký CetínRadosť deťompodpora a rozvoj telesnej kultúry700.00 €Nová 700/2NitrianskyÚčelom projektu Veľkého Cetína bola obnova detského ihriska a rozšírenie priestoru na hranie a oddych detí a mládeže v blízkosti areálu futbalového ihriska a prírodného amfiteátra nachádzajúceho sa v tichej lokalite. Cieľom bol rozvoj detskej pohybovej aktivity, najmä vytvorenie podmienok pre rozvoj pohybových aktivít detí všetkých vekových kategórií. Nové detské ihrisko im túto možnosť ponúka. Finančný dar bol použitý na pružinové hojdacie prvky.
4747/2019Základná škola, Školská 297 JaklovceInformátor školypodpora vzdelávania1100.00 €Školská 297Košický krajCieľom projektu bolo zlepšenie informovanosti rodičov, obyvateľov a návštevníkov školy a obce. Okrem iného sa zvýšila neosobná komunikácia s verejnosťou a zároveň sa zvýšila estetická úroveň exteriéru a interiéru areálu školy. Finančný dar bol použitý na vonkajšiu vitrínu, zámkovú dlažbu, cement a vitríny na trofeje.
4848/2019Základná škola, Hlavná 175, MalčiceSkrášlime si okolie školy a zmodernizujeme si vyučovací procespodpora vzdelávania500.00 €Hlavná 175KošickýCieľom projektu základnej školy Malčice bolo vytvoriť v škole centrum, kde je možné realizovať niektoré vyučovacie hodiny aj mimoškolskú činnosť so zámerom naučiť žiakov zveľaďovať a chrániť životné prostredie. Zámerom bolo zaujímavo realizovať niektoré vyučovacie hodiny pomocou moderných učebných pomôcok. Finančný dar bol použitý na materiál na zveľadenie okolia školy a učebné pomôcky.
4949/2019Základná škola s materskou školou v Hrnčiarovciach nad ParnouOddychová zóna pre usilovne študujúcichpodpora vzdelávania1000.00 €Kostolná 28TrnavskýZámerom projektu bolo viesť žiakov k zdravému životnému štýlu aktívnym pohybom a dať im priestor pre atraktívne trávenie voľného času. Cieľom bolo vybudovanie funkčného, čistého, bezpečného, moderného a pre žiakov atraktívneho prostredia v podobe ihriska s hracími prvkami, čo sa aj podarilo. Priebeh projektu pozitívne ovplyvnila spolupráca s rodičmi, profesionálny prístup dodávateľa prvku a príspevky rodičov. Finančný dar bol použitý na hracie prvky do exteriéru.
5050/2019Základná škola Mierová 1 StrážskeŠport nás spájapodpora a rozvoj telesnej kultúry500.00 €Mierová 1KošickýCieľom projektu bolo zapojiť čo najväčší počet žiakov do športových aktivít a prispieť k formovaniu ich zdravého životného štýlu, zlepšeniu telesnej zdatnosti s dlhodobým efektom prevencie pred civilizačnými chorobami modernej doby. Zároveň bolo cieľom vzbudiť a rozšíriť záujem o systematickú športovú prípravu žiakov, rozvíjať ich všeobecný potenciál, prispieť k účelnému využitiu voľného času. Ciele projektu boli splnené, do Školskej športovej olympiády bolo zapojených vyše 300 žiakov v ľahkoatletických disciplínach a všetci žiaci sa zúčastnili sprievodných pohybových atrakcií. Finančný dar bol použitý na odmeny a ceny.
5151/2019Mesto NitraNitra, milá Nitra 2019zachovanie kultúrnych hodnôt1500.00 €Štefánikova 60NitrianskyCieľom projektu bolo vytvoriť multikultúrny dialóg medzi krajinami a ďalej spoločne rozvíjať Cyrilo-Metodskú ideu. Ambíciou slávností bola predovšetkým popularizácia historických faktov, zachovanie a prezentácia kultúrneho dedičstva v kontexte duchovného odkazu misie Konštantína a Metoda. Podujatie sa konalo v dňoch 4. – 7. júla 2019 a počas slávností bol ponúknutý bohatý historický program, workshopy, výstavy, tvorivé dielne, prednášky, divadelné a koncertné vystúpenia. Finančný dar bol použitý na honoráre pre účinkujúcich.
5252/2019Mestské centrum kultúry MalackyRevitalizácia galérie a tvorivého ateliéruzachovanie kultúrnych hodnôt1500.00 €Záhorácka 1919BratislavskýProjekt bol zameraný na revitalizáciu priestorov Galérie a Tvorivého ateliéru Mestského centra kultúry Malacky. Prostredníctvom zakúpenia stolov a stoličiek sa podarilo vizuálne pozdvihnúť a hlavne zvýšiť kapacitu priestoru. Tvorivý ateliér navštevujú aj žiaci miestnych škôl a vzhľadom na počty žiakov v jednotlivých triedach bola v minulosti kapacita ateliéru často nedostatočná. Odozva návštevníkov ateliéru bola veľmi pozitívna. Finančný dar bol použitý na kúpu pracovných stolov a stoličiek.
5353/2019Základná škola BystréOddychová zónaochrana a tvorba životného prostredia500.00 €Hermanovská 347/7Prešovský Cieľom tohto projektu bolo doplniť areál pred školským klubom a pred telocvičňou lavičkami, aby si mohli žiaci aj dospelí v areáli školy posedieť v krásnom a príjemnom prostredí. Ciele projektu boli naplnené zakúpením a osadením masívnych lavičiek pred školským klubom a pred telocvičňou. Finančný dar bol použitý na kúpu a montáž lavičiek.
5454/2019Obec UnínRevitalizácia parku pri obecnom úradeochrana a tvorba životného prostredia2000.00 €Obecný úrad Unín č. 332TrnavskýCieľom projektu bolo zlepšenie a zvýšenie bezpečnosti v priestoroch detského ihriska v parku. Zároveň bolo cieľom zlepšenie a skultúrnenie životného prostredia a jeho estetizácia. Priestor pre hry a zábavu je využívaný širokou verejnosťou počas všetkých pekných dní. Finančný dar bol použitý na okrasné stromy, lavičky, stôl a materiál na zážitkový chodník.

Štipendijný grantov program Hlavička

V grantovom programe Hlavička bolo podporených 12 študentov v celkovej výške 21 251,26 €.

Č.Č. zmluvyMeno a priezviskoNázov projektuOdborMestoKrajKrajina realizáciePodporená sumaZáverečná správa
11/2019Martin DeckýŠtudijný pobyt na Harvard + výskumný pobyt na MITekonómiaDolný HričovŽilinskýUSA3000.00 €Martin Decký, študent Stavebnej fakulty v Prahe, sa zúčastnil študijného pobytu na Harvard University a zapojil sa do výskumných projektov univerzity MIT v USA. Štipendium mu umožnilo realizovať výskum v jednom z najaktuálnejších problémov súčasných slovenských miest, a to konkrétne v oblasti nedostatku nájomného bývania. Vďaka štipendiu mal možnosť študovať zahraničné príklady bytových politík a skúmať ich efekt z urbanistického aj sociálneho hľadiska. Cieľom bolo aplikovať vedomosti v praxi a presadzovať reálne aplikácie výstupov projektu v úrovni mesto-tvorného, urbanistického aj architektonického charakteru, za účelom trvalo udržateľného a zmysluplného rastu miest na Slovensku. Finančný dar bol použitý na školné poplatky.
22/2019Marek NemecChemická stáž vo švajčiarskej organizácii EMPAtechnické odboryPopradPrešovskýŠvajčiarsko 2810.00 €Študent Fakulty chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave Marek Nemec absolvoval chemickú stáž vo švajčiarskej organizácii EMPA. Jeho oblasťou bola príprava a analýza silikónových a aerogélových materiálov technikou sol-gél s cieľom získania novej generácie energeticky úsporných stavebných materiálov. Cieľom projektu bolo, aby sa študent prakticky podieľal na tvorbe vyššie uvedených materiálov, na charakterizácii vzoriek pomocou analytických metód a pilotnej produkcii materiálov. Finančný dar bol použitý na ubytovanie, poistenie, cestovné náklady a registračný poplatok.
33/2019Jakub LušnákVýskum neutrín vo výskumnej skupine - Massachusetts Institute of Technology, USAprírodné vedyRosinaŽilinskýUSA 1441.26 €Študent Jakub Lušnák absolvoval stáž v odbore prírodných vied, kde sa venoval výskumu neutrínu vo výskumnej skupine na Institute of Technology, Massachusetts, USA. Hlavná náplň a téma projektu bol výskum v časticovej fyzike. Popri stáži mal Jakub za cieľ sa naučiť komplexnejšiu štatistiku pri dátovej analýze a získať väčšiu prax v tímovej práci a taktiež nadobudnúť určité znalosti z teoretického hľadiska tohto odvetvia. Okrem vedeckých zručností po uskutočnenej stáži začal organizovať prednášky v rámci Astrophysics Society na univerzite v Manchestri, kde pozýva rôznych profesorov z univerzít, ktorí rozprávajú o svojom výskume v oblasti astrofyziky. Finančný dar bol použitý na ubytovanie, poistenie, materiálne zabezpečenie a cestovné náklady.
44/2019Júlia BartkováKlinická odborná stáž na oddelení Plastickej Rekonštrukčnej chirurgie King’s College London vo Veľkej BritániimedicínaVranov nad TopľouPrešovskýUnited Kingdom 1500.00 €Júlia Bartková absolvovala klinickú odbornú stáž na oddelení Plastickej Rekonštrukčnej chirurgie King’s College London vo Veľkej Británii v súvislosti priamo s jej diplomovou prácou a predchádzajúcimi stážami. Jej témou boli kombinované rekonštrukcie prsníka u onkologických pacientov. Cieľom stáže bolo spoznanie nových inovatívnych metód v riešení chirurgických rekonštrukčných postupov, nadobudnutie klinickej praxe v komplexe operačných sál a ambulantnej praxe, nevynímajúc oboznámenie sa so zahraničným klinickým výskumom. Prínosom sú skúsenosti z asistencií či observovania na operačných sálach. Finančný dar bol použitý na školné poplatky, cestovné náklady a ubytovanie.
55/2019Miroslava DobroňováVýskum jadrového odpadu, USAtechnické odboryŽilinaŽilinskýSpojené štáty americké - USA 3000.00 €Cieľom účasti študentky Miroslavy na stáži v USA na katedre Mechanického a nukleárneho inžinierstva s témou výskumu jadrového odpadu bolo oboznámiť sa elektrochemickými procesmi a s využitím pre mechanický, chemický a jadrový priemysel a následne poznatky zakomponovať do diplomovej práce. Pri výpočtovej časti zozbierala dáta za posledných sedemdesiat rokov a pomocou neurónových sietí a strojového učenia dokázala predpovedať vlastnosti materiálov, ktoré neboli ešte skúmané. Tento prístup môže ušetriť čas a peniaze spojené s nákladnými experimentálnymi zariadeniami, a taktiež môže oslobodiť vedcov od opakujúcej sa práce, aby sa mohli zamerať na dôležitejšie oblasti výskumu. Finančný dar bol použitý na letenky, poistenie, víza, ubytovanie a poplatok za stáž.
66/2019Marcela MachavováToronto Business AcademyekonómiaDivínBanskobystrickýKanada 3000.00 €Cieľom účasti študentky na letnej škole bolo zlepšiť svoje znalosti v oblasti rozbehu podnikania, vrátane spôsobu získavania investorov, získať medzinárodné kontakty pre svoje budúce podnikanie, no najmä rozviť podnikateľský plán na produkt, s ktorým do júna súťažila v European Student Challenge. Súťaž European Student Challenge študentka vyhrala a účasťou na letnej škole splnila všetky svoje stanovené ciele. Počas 3 týždňov všetci študenti rozvíjali svoje podnikateľské plány, pracovali v skupinách, získavali mentoring od úspešných kanadských podnikateľov a nakoniec svoj podnikateľský plán prezentovali pred investormi. Tým, že sa naučila do detailov, ako celý tento proces funguje, verí, že môže byť úspešná, jednoduchšie získať investorov, založiť úspešný podnik a pomôcť jej regiónu. Finančný dar bol použitý na poplatok za letnú školu, letenku a víza do Kanady.
77/2019Oliver RaabMaster's Degree in Economics and Finance: Economics ProgramekonómiaBratislavaBratislavskýŠpanielske kráľovstvo 2000.00 €Letná škola experimentálnej ekonómie, ktorej sa študent mal možnosť zúčastniť, bola veľmi príjemným prekvapením a sám potvrdzuje, že za relatívne krátke trvanie mu poskytla množstvo poznatkov z oblasti praktickej realizácie ekonomických experimentov. Prvé dva dni pozostávali z prednášok, na ktorých mal po prvýkrát možnosť získať poznatky od popredných ľudí z experimentálneho odvetvia ekonómie. Zvyšný čas študent strávil vytvorením vlastného projektu, jeho aplikáciou na vzorku populácie a prezentáciu jeho výsledkov. Projekt jeho skupiny sa zaoberal daňovými únikmi a konkrétnymi aspektmi, ktoré môžu podiel daňových únikov na vzorke ovplyvniť. Finančný dar bol použitý na školné, cestovné a ubytovanie.
88/2019Veronika SojkováVýskumná práca na tému: Inovatívny boj s potravinovým odpadomhumanitné vedyBratislavaBratislavskýHolandsko 1500.00 €Veronika absolvovala študijný pobyt Erasmus School of Social and Behavioral Sciences s témou „Inovatívny boj s potravinovým odpadom“, s celkovým vyhodnotením Cum Laude (s vyznamenaním), ktoré obdržala od univerzity. Momentálne zisťuje možnosti, ako by mohla svoju prácu publikovať, a vedie rozhovory s dvoma profesormi z jej fakulty o prípadnom pokračovaní štúdia prostredníctvom PhD. Finančný dar bol použitý na študijný poplatok.
99/2019Adam KubovičMagisterské štúdium v zahraničítechnické odboryBratislavaBratislavskýHolandsko 1500.00 €Adam Kubovič absolvoval a stále pokračuje v magisterskom štúdiu na Erasmus University Rotterdam na Fakulte ekonomiky a manažmentu. Hlavnou témou jeho projektu bolo uplatňovanie matematicko-štatistických metód pomocou programovania na biznisovo a marketingovo orientované otázky. Cieľom projektu bolo úspešné absolvovanie prvého semestra magisterského štúdia na Erasmus University Rotterdam s aplikáciou magisterského projektu v Slovenskom kontexte, ktoré sa naplnilo. Finančný dar bol použitý na školné poplatky.
1010/2019Daniela Orosová2019 Global Academy Summer CampekonómiaMichalovceKošickýČína 500.00 €Za najväčší prínos študentka pokladá na vlastné oči vidieť, skúsiť a pochopiť zmýšľanie, kultúru a správanie obyvateľov Číny, predovšetkým v ekonomickej oblasti. Absolvovala niekoľko lekcií a diskusií zameraných na danú problematiku a vzápätí si to mohla aj overiť počas návštevy dvoch veľkých medzinárodných firiem. Študentka získala nové poznatky o tom, ako komunikujú, čo vyžadujú, preferujú, na čo sa zameriavajú a ako s nimi čo najlepšie komunikovať a viesť obchodné rokovania. Pre študenta medzinárodných ekonomických vzťahov to bol veľký prínos, keďže je to presne jedna z oblastí, ktorej sa po ukončení štúdia môže venovať, prípadne ako budúci zamestnanec nadnárodnej korporačnej firmy. Poznatky môže taktiež využiť počas štúdia na druhom stupni na zvládnutie odborných predmetov, či pri spracovaní záverečnej diplomovej práce. Finančný dar bol použitý na letenku
1111/2019Terézia KramolišováLetná škola v ChengduekonómiaBanská BystricaBanskobystrickýČína 500.00 €Hlavné mesto provincie Sichuan s názvom Chengdu sa na dva týždne stalo dejiskom stretnutí študentov z celého sveta, ktorí sa zúčastnili Letnej školy pripravovanej univerzitou School of Business Administration Chengdu, Čína. Letná škola sa konala od 14. júla do 27. júla 2019. Počas týchto dvoch týždňov študentka absolvovala desať akademických lekcií. Profesori boli z Číny, krajín Európskej únie, z Kanady, USA, Austrálie. Viaceré hodiny boli venované porovnaniu čínskeho pohľadu na ekonomický rast a dôležitosť ich historického vývoja. Finálnu prezentáciu venovala environmentálnym problémom so zameraním na posun podnikov v riešení tejto zložitej otázky. Podarilo sa jej nájsť viacero pozoruhodných príkladov z Číny, kde začali firmy pracovať na svojom zelenom pláne a plniť tak aj záväzok vlády znížiť uhlíkovú stopu. Finančný dar bol použitý na kúpu letenky.
1212/2019Vladimír Varga2019 SBA Global AcademyekonómiaPrešovPrešovskýČína 500.00 €Štipendium bolo určené na letnú školu v Chengdu, kde sa nachádza sídlo univerzity Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE), na ktorej pôde sa uskutočnila letná odborná škola 2019 SBA Global Academy. Počas letnej školy sa študent naučil základy čínskeho jazyka, ktorý patrí medzi najperspektívnejšie na svete a v štúdiu ktorého by rád pokračoval aj v blízkej budúcnosti. Dozvedel sa mnoho zaujímavostí o čínskej kultúre a osobitostiach v porovnaní so západným svetom. Výstupom z absolvovaných prednášok bola tvorba záverečných prezentácií, ktoré sumarizovali získané informácie z celej letnej školy. Študent mal pripravenú prezentáciu na tému porovnania dvoch obrovských konkurenčných firiem a ich manažmentu – čínskeho Xiaomi a amerického Apple. Finančný dar bol použitý na nákup letenky.

Výročná správa 2019

stiahnuť
VS_NSPP_2019_FINAL.pdf

Prílohy k VS 2019

stiahnuť
Prílohy k VS_2019_FINAL.pdf

Správa audítora

stiahnuť
Nadacia SPP _Sprava audit, VS, ucto.pdf

Finančná správa

stiahnuť
Nadacia SPP poznamky 2019 FINAL.pdf

Finančná správa

stiahnuť
Súvaha Nadácia SPP 2019.pdf

Finančná správa

stiahnuť
Výkaz_ziskov_a_strát Nadácia SPP 2019.pdf

Podporené granty v roku 2019

stiahnuť
Podporeni_2019 granty NSPP.pdf